Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V-VI/2019

Stalo se

Výroční padesátá Škola Zdravých měst - práce, inspirace i zábava | Tábor, červen 2019

Kde / kdy / proč: Tábor/ 5. 6. - 7. 6. 2019 / sdílení, inspirace, zkušenosti, spolupráce měst, obcí a regionů
Účastníků: > 130
Prezentací: 14
Vzdělávací bloky: 3

Za ukázkovou dobrou praxi byla předána razítka Dobrá Praxe:
Tábor: Alternativní pohony v komunální technice
Jilemnice: Koordinovaná výstavba individuálního bydlení

Dále zaznělo:
- TÁBOR:Představení města
- TÁBOR: Alternativní pohony v komunální technice
- MV ČR: Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
- MPSV ČR: Nové příležitosti pro udržitelné nakupování
- SMO ČR: Spolupráce, aktivity, projekty
- NSZM ČR: Národní síť Zdravých měst ČR
- NSZM ČR: Dobrá praxe Zdravých měst
- CEKB, ČVUT: Umíme změřit udržitelnost bydlení ve městech
- UNIT architekti: Koordinovaná výstavba individuálního bydlení
- JILEMNICE: Koordinovaná výstavba individuálního bydlení
- JESENICE: Řídíme město chytře
- NK: Knihovna jako vzdělávací, informační, kulturní a komunitní centrum
- SEVEN, PŘEŠTICE: Beacon - Příklad úspěšné strategie dekarbonizace na komunální úrovni
- REKOLA: Projekt sdílených kol ve městech a obcích

Další dva dny se účastníci školili v řadě témat, trénovali medializační dovednosti či testovali nabízené online nástroje. Diskutovali zkušenosti z měst a inspirace jako re-use centra, jak rozpohybovat děti či možnosti propojení regionálních produktů a sociálního podnikání.

Mimo zajímavou odbornou část byl připraven skvělý doprovodný program:

- prohlédli jsme si historické centrum města s průvodcem či Muzeum čokolády a marcipánu
- vyzkoušeli jsme si graffiti na legální ploše
- běželi jsme od hotelu Palcát přes Tismenické údolí ke klášteru Klokoty
- házeli sekerami či stříleli lukem
- zažili jsme středověkou hostinu spojenou s prohlídkou filmové zbrojnice a diskotékou
- tančili jsme
- a nakonec poslouchali rockovou operu Jesus Christ Superstar

Štafeta Škol Zdravých měst předána: Hodonín – 6. - 8. 11. 2019

...děkujeme všem prezentujícím, účastníkům i hostitelskému městu Tábor.

Výstupy a fotografie ze Školy NSZM jsou k dispozici ZDE.
 

Setkání sítí Zdravých měst nejen z Evropy | Portugalsko, květen 2019

Na sklonku května se v portugalském Lisabonu sešli zástupci národních sítí Zdravých měst z evropského regionu, tentokráte se zástupci měst z Afriky či ze zemí Blízkého východu, kteří jsou zapojeni do programu Zdravé město OSN-WHO.

Na třídenní akci se sešla více jak stovka politiků, národních koordinátorů sítí Zdravých měst, zástupců ministerstev zdravotnictví na nejvyšší úrovni i významných reprezentantů Světové zdravotní organizace (WHO). Společně diskutovali nejen zkušenosti z jednotlivých zemí, ale i možnosti spolupráce a další rozvoj programu Zdravé město. Zástupci jednotlivých zemí představili své aktuální postupy a aktivity, diskutovali klíčové kompetence národních koordinátorů či možnosti národních sítí podporovat svá členská města. Byly zmíněny příklady a postupy Portugalska, Španělska, Itálie, Řecka, ale i Irska, Finska, České republiky a mnohé další.

Diskutovalo se nejen obecně o podpoře zdraví na místní úrovni jako hodnotě, kterou města mohou a mají aktivně prosazovat, ale také například o roli dat a indikátorů v oblasti zdraví, o prevenci a tzv. civilizačních chorobách či o významu národních partnerů jako jsou ministerstva, univerzity a další odborné instituce. Politici a další zástupci evropských sítí diskutovali také způsob oslovení a aktivního zapojení nově zvolených politiků do uplatňování zdraví a udržitelného rozvoje v praxi. Více k programu akce zde.

Akce byla hodnocena pozitivně, zejména pak ze strany zemí, kde se s těmito tématy začíná. Mimo samotná setkání spolupracují jednotlivé národní sítě i v průběhu roku a průběžně sdílejí své postupy a inspirace.

Ve Zdravých městech proběhly Dny bez úrazů | červen 2019

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, proběhla v první polovině června a byla již tradičně zaměřena na prevenci úrazů. V rámci kampaně se uskutečnily osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konaly přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně byl také nácvik první pomoci při úrazu.

Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky, což bylo ověřeno již v řadě měst i na základě měření. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. „Dny bez úrazů“ ve Zdravých městech podporuje též Státní zdravotní ústav, resp. jeho místně příslušná pracoviště.

Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dnů bez úrazů naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbu

Seminář "Spolupráce měst a architektů" - pohledy z praxe i možnost dotací | květen 2019

Celostátní seminář NSZM, který proběhl 13.5. v Praze za účasti více než stovky zájemců z celé ČR upozornil na dvě velmi aktuální témata, která mají zásadní vliv na budoucí podobu míst, v nichž žijeme. Prvním z nich je spolupráce měst s architekty a druhým pak hospodaření s vodou.

Záštitu nad akcí převzali ministryně pro místní rozvoj a ministr životního prostředí. Za Ministerstvo pro místní rozvoj promluvil náměstek David Koppitz, který se své prezentaci zaměřil na nutnost promyšleného dlouhodobého rozvoje měst a obcí podle principů Smart Cities. Zároveň ocenil dlouhodobou spolupráci s Národní sítí Zdravých měst. Za Ministerstvo životního prostředí vystoupil náměstek Jan Kříž, který v úvodu semináře upozornil na zásadní roli územně-samosprávných celků v boji proti klimatickým změnám. Zmínil opatření, kterými lze tento postup podpořit od finančních nástrojů, které nabízí např. SFŽP, přes dobrovolné nástroje zaměřené na udržitelný rozvoj až po možné legislativní úpravy v oblasti stavebního zákona, zemědělské legislativy ad.

Návazný blok zaměřený na spolupráci měst s architekty moderoval arch. Filip Tittl (ČVUT, UNIT architekti). Ten v úvodu zdůraznil, že role architekta může být mnohem pestřejší než je ve většině měst obvyklé. Všichni prezentující se shodli na tom, že městský architekt je důležitým prostředníkem mezi politikem, který o příslušném projektu rozhodne a odborným projektantem, který jej realizuje. Městský architekt by neměl zůstat pouze „dozorcem“ nad dodržováním územního plánu, ale je velmi žádoucí ho aktivně zapojit do procesu rozhodování o tématech rozvoje města (investice, územní plánování, údržba zeleně ad.).
V bloku zazněly prezentace zahrnující zamyšlení nad rolí městského architekta (Petr Lešek, Projektil architekti), ale také zcela konkrétní přístupy a ukázky spolupráce s architekty v území na příkladech města Litomyšle (Antonín Dokoupil, odb. rozvoje Litomyšl) a malé jihočeské obce Úsilné (Ondřej Synek, re:architekti). Blok uzavřela diskuse účastníků akce s prezentujícími, z níž vyplynul mj. i význam městských architektů právě v problematice adaptace na změnu klimatu, jako iniciátorů konkrétních řešení.

Blok k hospodaření s vodou uvedl moderátor, arch. Vojtěch Lekeš (NEXT institute) představením prototypu pro sběr dešťové vody, instalovaného v centru Brna ve formě městského mobiliáře. Jedná se o jednoduchý příklad toho, jak lze ve městě efektivně sbírat vodu a následně ji využít pro městskou zeleň ad. S příklady konkrétních ukázek hospodaření s vodou navázal Martin Vaněček (odbor ŽP, Brno), zmíněny byly např. výpusti v parku formou trativodů pro zavlažování, využití vody ze střech panelových domů do retenční nádrže v „Parku pod plachtami“, příprava revitalizace řeky Svratky, zelené pásy dopravních těles, motivační program města pro vznik zelených střech ad. Radim Vítek (Kancelář architekta města Brna a CzWA – Asociace pro vodu ČR) představil možné přístupy k hospodaření se srážkovými vodami – investiční (konkrétní projekty) a organizační (systémová opatření). Zejména zdůraznil, že se jedná o téma s velkým politickým potenciálem, které vyžaduje mezioborový přístup a změnu zažitých postupů. Města v tomto tématu mají dosud značné rezervy. V závěru bloku prezentovala právnička s dlouhodobou praxí v oblasti urbanismu a klimatických adaptací, Vendula Zahumenská (Investor Zahumny). Zdůraznila právní aspekt řešené problematiky. Zmínila význam kvalitní přípravy smluv s investory (zejména roli tzv. plánovacích smluv) a základní zákonitosti vazby adaptačních opatření vůči územním a regulačním plánům.

Závěrečný blok celého semináře byl věnován finančním prostředkům SFŽP pro hospodaření s vodou, které představil ředitel sekce řízení OP ŽP, Martin Kubica. Řada aktuálních informací a úspěšných projektů je představena například na webu SFŽP: https://www.priorita.cz/clanky/uspesne-projekty. Na prezentaci navázaly individuální konzultace účastníků semináře s pracovníky SFŽP k jimi připravovaným projektům.

Děkujeme všem prezentujícím za přínosné informace a sdílení dobré praxe a všem účastníkům za inspirující atmosféru. 

Bližší info je k dizpozici ZDE.

Zdravá města obdržela ocenění za kvalitu ve veřejné správě a přívětivé úřady

V rámci programu konference Moderní veřejná správa (16. 5., Olomouc) obdržela města a jejich úřady CENY MINISTERSTVA VNITRA ZA KVALITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.

Mezi oceněná Zdravá města patří…

hlavní město Praha - bronzová cena za metodu CAF 2013
město Břeclav - bronzová cena za ISO 9001
město Moravská Třebová - bronzová cena za metodu CAF 2013
město Valašské Klobouky - bronzová cena za ISO 9001  

V předvečer akce byla rovněž předána ocenění Ministerstva vnitra „PŘÍVĚTIVÝ ÚŘAD“ v kategorii obcí s rozšířenou působností. Zdravá města vybojovala přední příčky. Nejpřívětivějším úřadem České republiky se letos stal městský úřad Litoměřice. Druhým pak Magistrát města Liberce.

V jednotlivých krajích se Zdravá města umístila následovně:

Jihočeský kraj: 2. Tábor
Jihomoravský kraj: 1. Hodonín, 2. Brno
Kraj Vysočina: 3. Třebíč
Liberecký kraj: 1. Liberec, 3. Turnov
Moravskoslezský kraj: 1. Ostrava, 3. Nový Jičín
Olomoucký kraj: 1. Prostějov
Pardubický kraj: 2. Chrudim
Plzeňský kraj: 3. Přeštice
Ústecký kraj: 1. Litoměřice
Zlínský kraj: 3. Valašské Klobouky
Praha: 1. Praha 18

Více na webu MVČR.

Velmi nás tato ocenění těší, věříme, že i díky síťové spolupráci Zdravých měst se daří městům obstát v tak velké konkurenci. Všem oceněným srdečně gratulujeme a těšíme se na další vzájemné předávání inspirací a dobré praxe.

Proběhla kampaň "Světový den bez tabáku" | 31.5.

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se aktivně hlásí řada členů Národní sítě Zdravých měst ČR.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu.

Světový den bez tabáku 2019 se zaměřuje na dopad vlivu tabáku na zdraví plic lidí po celém světě. Cílem letošní kampaně nazvané "Tabák a zdravé plíce“ je zvýšit povědomí o:
- základní funkci plic, která hraje důležitou roli pro zdraví a pohodu všech lidí,
- riziku kouření tabáku a expozici kouře z druhé ruky (tzv. pasivní kouření),
- negativním dopadu tabáku na zdraví lidských plic, od rakoviny až po chronické respirační onemocnění,
- objevujících se důkazech o souvislosti mezi kouřením tabáku a úmrtím na tuberkulózu,
- opatřeních, která mohou hlavní cílové skupiny, včetně veřejnosti a vlád, přijmout, aby snížily rizika pro zdraví plic způsobená tabákem,
- rozsahu úmrtí a nemocí na celém světě z plicních onemocnění způsobených tabákem, včetně chronických onemocnění dýchacích cest a rakoviny.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní zdravotní ústav (více na www.szu.cz). Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé.

Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dne bez tabáku naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Webinář: Online Zásobník projektů - projekty podle priorit a dopadů | květen 2019

Speciální díl webináře NSZM dne 10. května 2019 byl věnován online nástroji ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ.

Online Zásobník projektů, který nabízí NSZM ČR, umožňuje soustředit plánované projekty celého úřadu na jednom místě a zpřístupnit je online pro pověřené pracovníky či komise, případně zobrazit pro veřejnost.

Zásobník projektů přináší pro město a úřad: 

  • nástroj pro přehledy projektů podle různých etap přípravy (vč. námětů).
  • provázání projektů s cíli strategických plánů,
  • možnost prioritizace projektů,
  • možnost hodnocení a grafické znázornění dopadů projektu na udržitelný rozvoj.

Je možné využít metodickou a technickou podporu NSZM při zavedení zásobníku i pro hodnocení projektů.

Více informací a prezentace ZDE.

 


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.