Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V-VI/2017

Stalo se

Evropská Zdravá města hrála významnou roli na velké konference WHO v Ostravě

Světová zdravotní organizace (World Health Organization, WHO) uspořádala ve dnech 13. až 15. června 2017 v Ostravě Šestou ministerskou konferenci s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států evropského regionu WHO, ale i zástupci Kanady, Filipín a Spojených států a 15 mezinárodních a nevládních organizací. Během tří dní proběhlo 9 plenárních zasedání a 16 tematických akcí (side events), zdůrazněny byly zejména oblasti jako kvalita ovzduší, chemická bezpečnost, změna klimatu, odpady, voda a sanitace či život ve městech. Byla opakovaně dokumentována zásadní vazba mezi kvalitou životního prostředí a zdravím obyvatel a poprvé byla významně akcentována role měst a regionů při dosahování udržitelného rozvoje a naplňování cílů mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030 (SDGs).

Jedním z témat byla spolupráce se Zdravými městy a regiony WHO. V rámci úvodního semináře na Nové radnici v Ostravě proběhla panelová diskuse zástupců měst a regionů Evropy na téma „resilience“ komunit (odolnosti, přizpůsobivosti) a reakce na tak významné faktory a trendy je např. stárnutí populace či migrace, zvýšené riziko extrémních výkyvů počasí, znečištění ovzduší, odpady, hluk či nerovnoměrná distribuce zdrojů, role lokální ekonomiky, sociální nerovnosti i řada dalších témat, se kterými se primárně musí vypořádávat politici na místní úrovni vůči svým občanům. Českou republiku zde kromě hostitelské Ostravy a Moravskoslezského kraje reprezentovala Národní síť Zdravých měst ČR, dalšími panelisty byl zástupci Norska, Turecka, Itálie či Belgie.

Účastníci významné ministerské konference zhodnotili pokrok dosažený v oblasti životního prostředí a zdraví v evropském regionu WHO a podpisem „Ostravské deklarace“ se zavázali ke společnému postupu. Sítě Zdravých měst a regionů WHO společně vyjádřily plnou podporu Ostravské deklaraci a připojily doplňující prohlášení k aktivní roli municipalit a regionů.

Více k Šesté ministerské konferenci WHO zde.
(foto zdroj: WHO)

Letní škola Zdravých měst 2017 přinesla aktuality k dotacím, téma adaptace na klima i další novinky

Ve středu 7.6.2017 oodstartovala ve Zdravém městě Moravská Třebová Letní škola Zdravých měst 2017, již tradiční setkání zástupců obcí a regionů z celé ČR. Zúčastnilo se jí na 110 zástupců měst, obcí a regionů a také spolupracujících organizací. Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, odpadové hospodářství, adaptace na klimatické změny, spolupráce města se studentskými firmami, podpora podnikání či nabídka zpracování pocitových map apod.

Účastníky akce přivítal starosta města Miloš Izák a pozval je k prohlídce pamětihodností města. Pavel Brettschneider, místostarosta a politik Zdravého města představil historii Moravské Třebové i aktivity, které v rámci Zdravého města probíhají. Ředitelka Technických služeb města Gabriela Horčíková představila motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH), jež motivuje domácnosti ke třídění odpadu formou slevy na poplatku za svoz komunálního odpadu. Za tento příklad dobré praxe převzala Moravská Třebová razítko Dobrá praxe.

Nejaktuálnější informace k místní Agendě 21 sdělila účastníkům předsedkyně Pracovní skupiny pro MA21 při RVUR Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí. Informovala o aktuálních možnostech finančních zdrojů pro MA21, a to především o výzvě Národního programu Životní prostředí k MA21, Paktu starostů a primátorů, která byla v květnu letošního roku vyhlášena.

Po představení účastníků se slova ujal ředitel NSZM Petr Švec a představil aktuality asociace i široké portfolio služeb, které tato svým členům poskytuje. Vyzdvihl kvalitu jednotlivých členů, kteří v současné době tvoří 94 % pokročilých (A-C) uživatelů místní Agendy 21. Zmínil aktivní spolupráci a členství v mezinárodních asociacích - WHO, ICLEI, Energy Cities či Global Compact. Mezi hlavní okruhy služeb členům patří projektové a grantové aktivity, akreditované vzdělávání, poradenství a metodické vedení, podpora pro audity udržitelného rozvoje, zdravotní plány či řízení kvality, on-line nástroje a konzultace, metodická podpora a facilitace Fór Zdravých měst, sdílení dobré praxe, infoservis a mnohé další. Byly vyzdviženy nové nástroje, které NSZM vyvíjí pro své členy, jako např. zásobník projektů s vazbou na jejich prioritizaci, správa grantových systémů či pasporty budov v majetku města.

V odpolední části navázal blok k tématu adaptací na klimatické změny. Jak vyhodnotit zranitelnost svého území vůči dopadům klimatických změn, jaké nástroje a opatření mohou města i venkovské oblasti využít? Tyto i řadu dalších informací se účastíci dozvěděli z přednesených prezentací (Chrudim PPT, MAS PPT). V burze nápadů se představili zástupci Zdravých měst Prachatice, Moravské Třebové a městské části Praha 7 s inspirativními přístupy v tématech jako spolupráce města s mladou generací v podobě studentských firem, předvedeny byly isnpirace v oblasti řízení projektů či podpoře podnikání . Městská část Praha 7 právě za toto téma obdržela razítko Dobrá praxe. Zájem sklidila i prezentace "Parky v pohybu", kterou jako nabídku ke spolupráci představil Státní zdravotní ústav. Zajímci se pak mohli aktivně zapojit do doprovodných bloků pro „nováčky“ či na téma pocitových map.

Návazné dny se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata: medializace a PR, stress-management či Projekt Zdravé město a MA21 - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik práce s info systémem DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve Zdravých městech.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Moravská Třebová za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

Prezentace a fotogalerie z akce: k dispozici ZDE

Do "Evropského týdne udržitelného rozvoje 2017" se opět zapojili členové Národní sítě Zdravých měst

Stejně jako v minulých letech proběhl od 30. května do 5. června Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt, jehož cílem je šířit myšlenku udržitelného rozvoje a podpořit iniciativy, které k němu přispívají. Aktivními realizátory akcí v této kampani byly již tradičně Zdravá města, obce a regiony ČR.

Organizátoři mohli akce registrovat na stránkách www.tydenudrzitelnosti.cz, kde je k dispozici rovněž celostátní přehled akcí a další informace ke kampani.

V ČR kampaň garantuje Odbor pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády a záštitu každoročně uděluje premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Vlastní aktivity mohly pod hlavičkou ETUR pořádat všechny státní instituce, samosprávy, výzkumná centra, školy, muzea, nadace, komunitní sdružení, neziskové organizace, podniky i jednotliví občané.

Zapojit se mohly všechny projekty a akce, které tematicky souvisí s udržitelným rozvojem a nejsou čistě komerční aktivitou. Jednotlivé akce jsou tříděny dle 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které vyhlásila OSN na podzim 2015.

Idea celoevropského týdne udržitelného rozvoje byla představena ministry životního prostředí Francie, Německa a Rakouska na zasedání Rady pro životní prostředí EU dne 28. října 2014. Jejím cílem bylo sjednotit starší projekty v těchto zemích a inspirovat podobnou iniciativu i v dalších částech Evropy.

Ve Zdravých městech proběhly "Dny bez úrazů 2017"

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazech.

Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky, což bylo ověřeno již v řadě měst i na základě měření. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. „Dny bez úrazů“ ve Zdravých městech podporuje též Státní zdravotní ústav, resp. jeho místně příslušná pracoviště.

  • Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dnů bez úrazů naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbu.

Ve Zdravých městech se opět uskutečnila kampaň "Světový den bez tabáku" WHO

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň podporována Světovou zdravotní organizací (WHO) připadla stejně jako každý rok na 31. květen a přihlásilo se k ní řada členů Národní sítě Zdravých měst ČR.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. Motto letošního ročníku znělo: "Tabák - hrozba pro rozvoj."

U příležitosti Světového dne bez tabáku se konla řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporoval kromě WHO také Státní zdravotní ústav (více na www.szu.cz). Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech byla přichystána řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé.

  • Aktivity Zdravých měst, obcí a regionů v rámci Dne bez tabáku naleznete na přehledu: www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Setkání krajů 2017 k programu Zdravý kraj přineslo řadu inspirací

Dne 16. května 2017 se uskutečnilo již tradiční Setkání Zdravých krajů. Hostitelem letošní akce byl Zdravý kraj Vysočina, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. Úvodního slova a uvítání účastníků se ujal Martin Hyský, radní Kraje Vysočina.

Strategické řízení v územní veřejné správě a roli Ministerstva pro místní rozvoj představili Věra - Karin Brázová a Petr Valenta z odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií MMR.  Ve svém příspěvku se zabývali ukotvením strategického řízení či výběrem aktuálních činností ministerstva v oblasti strategické práce. Zmínili například strategické mapy pro zobrazení vazeb mezi jednotlivými právními předpisy a dokumenty, které slouží k řízení napříč jednotlivými úrovněmi veřejné správy. Zdůraznili význam Databáze strategií (www.databaze-strategie.cz), jejímž správcem je Národní síť Zdravých měst a která je využívána nejen jako nástroj pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, ale i např. pro sledování vzájemných návazností strategických cílů. Vyzdvihli především roli krajů při naplňování Databáze strategií a výhody, které z aktivní práce s touto databází pro kraje plynou.

Ředitel Národní sítě Zdravých měst, Petr Švec, následně informoval účastníky o schválení strategického rámce Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje Česka na příští desetiletí. Rovněž informoval o vstupu NSZM ČR do ICLEI – globální asociace udržitelných municipalit, zabýval se vzájemnou synergií metod a programů vůči udržitelnému rozvoji (např. MA21, Zdravé město a region, CSR, metody řízení kvality v úřadech, ap.), které využívají Zdravá města či regiony pro rozvoj kvality života svých obyvatel.

Zkušenosti z přípravy dokumentu Zdraví 2020 pro kraj Vysočina účastníkům představila Jana Böhmová, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina, společně se Stanislavem Wasserbauerem ze Státního zdravotního ústavu. Hlavním cílem tohoto dokumentu je zlepšovat úroveň zdraví a klíčových ukazatelů zdravotního stavu obyvatel v kraji a do této činnosti zapojit co nejvíce institucí. Kromě mnoha dalších informací byly zmíněny projekty a příklady aktivit, jak k tomuto zlepšení prakticky napomoci.

V následném bloku, který byl věnován sdílení postupů a inspirací, vystoupili zástupci Moravskoslezského, Libereckého, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Diskutována byla témata plánů a projektů pro nejbližší období, možnosti dotačních titulů, fondů či výzev jednotlivých krajů pro své obce či neziskové organizace. Zmíněna byla problematika přeshraniční spolupráce, oživení obcí, zdravotní politika, čistá mobilita, společenská odpovědnost a mnoho dalších témat a konkrétních akcí a kampaní, které přímo přispívají k udržitelnému rozvoji a zvyšování kvality života.

Závěrečný blok patřil expertům z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, které je dlouhodobě partnerskou organizací NSZM. Prezentováno bylo téma Auditů udržitelného rozvoje v 10 tematických oblastech udržitelného rozvoje a následně proběhla diskuse ke specifikům krajů při práci s těmito Audity.

Děkujeme Zdravému Kraji Vysočina za hostitelství této akce a všem přednášejícím a účastníkům za inspirativní setkání a diskusi.

Prezentace z akce k dispozici ZDE


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2017

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.