Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V-VI/2016

Stalo se

Letošní téma Evropského týdne mobility: "Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika"

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojí Zdravá města, obce a regiony (www.ZdravaMesta.cz/etm). 

Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

ETM se snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Dává jim možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti, a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí, a také o možnosti testování nových technologií.

Rok 2016 bykl z hlediska aktivní účasti měst a regionů zatím nejúspěšnějším v historii kampaně - aktivně se do ETM zapojilo více než 2400 měst, obcí a regionů. Více na mobilityweek.eu

Adaptace na klimatickou změnu? V Chrudimi už začali

V Chrudimi se v druhé půli června poprvé sešel tým, který má za úkol diskutovat o opatřeních, které zmírní dopady klimatické změny na město a případně i jeho blízké okolí. I přes občasná popírání celého tématu je z řady modelů zřejmé, že se do budoucna bude v našich geografických podmínkách nejen zvyšovat teplota, ubývat srážek, ale přibude i extrémních výkyvů a jevů počasí, jako jsou přívalové deště, bleskové povodně apod. Chrudim, jako první město, které prošlo důkladným auditem udržitelného rozvoje, chce být připravena.

Úvodní setkání úřadu a vedení města s experty R. Misiačkem, Z. Frélichem a V. Lekešem, kteří mají bohaté zkušenosti s tématem nejen z ČR, ale i zahraničí, přineslo řadu podnětných informací. Do konce roku 2016, kdy má „Strategie adaptace města Chrudim na změny klimatu“ vzniknout, proběhne řada setkání a důkladná expertní práce. Dokument bude identifikovat hlavní rizika a dopady klimatických změn pro Chrudim, navrhne konkrétní opatření k řešení např. nárůstu teploty ve vybraných lokalitách, úbytku srážek, ztráty druhové rozmanitosti či dalších jevů, které jsou se zmíněnými klimatickými jevy spojeny. Strategie zkombinuje externí expertní návrhy a plně využije znalostí místních klíčových aktérů, stejně jako dosavadní práci a stávající dokumenty města. Zkušenosti Chrudimi budou využity jako příklady dobré praxe či inovace, bude připraven katalog možných řešení a doporučení i pro další Zdravá města. Aktivita je plně hrazena Národní sítí Zdravých měst z projektu Kvalitní MA21 v obcích a regionech.

Starosta Petr Řezníček potvrdil význam tématu, zejména pak v dlouhodobé vizi města. Připomenul jeho komplexnost a to, že není omezeno hranicemi samotného města, stejně jako jeho výrazné ekonomické dopady. „Není to záležitost krátkodobá a k okamžitému vyřešení. Ale už teď můžeme při plánovaných rekonstrukcích myslet na vhodná opatření a pracovat s osvědčenou praxí. Klíčová je pak osvěta - nejen vůči našim občanům a podnikatelům, ale taky, a v případě Chrudimi především, vůči zemědělcům, jejichž způsob hospodaření zásadně ovlivňuje například dopady přílivových dešťů ve vybraných lokalitách města“, dodává starosta Chrudimi, P. Řezníček.

Kulturní plánování ve městech? Ukázky z Litoměřic a Jihlavy

Kultura, přestože je významným faktorem rozvoje města, bývá často podceňovaným tématem s malým dosahem do strategické či územní dokumentace. Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spolupráci s expertními partnery z Culture Matters a Kvas hledá pro tuto situaci řešení. Výsledkem tohoto snažení jsou 2 nově vznikající metodiky, které budou pilotně odzkoušeny ve Zdravých městech Litoměřice a Jihlava. Obě metodiky, jejichž pilotáž je financována z projektu NSZM Kvalitní MA21 v obcích a regionech podpořeného ze zdrojů OPZ, budou následně nabídnuty k využití všem Zdravým městům se zájmem o téma.  

Prvním ze zmíněných dokumentů, který bude pilotně testován v Jihlavě, je metodika mapování kulturně-společenského zázemí města ve vazbě na územně analytické podklady (ÚAP). Analýza poskytne městu komplexní pohled na dostupné kulturní zázemí za využití dat z GIS a bude významným podkladem pro aktualizaci územního i strategického plánu města.  Dalším dokumentem, testovaným v Litoměřicích, bude Metodika evaluace kulturních organizací ve městě. Metodika se zaměří na dosud nevyhodnocované aspekty kulturních organizací, jakými jsou např. geografický dosah kulturní organizace, úroveň umělecké kvality aj.

Práce na připravovaných dokumentech byla odstartována v rámci pracovního setkání, které proběhlo 7. června 2016 v Brně, úvodní schůzky v Litoměřicích a Jihlavě jsou přichystány na začátek prázdnin.

Proběhla Letní škola Zdravých měst 2016 - finance, kvalita, bydlení, zdraví a udržitelný rozvoj

Na 140 zástupců měst a obcí zapojených do Národní sítě Zdravých měst ČR, ale i dalších zájemců se v chrudimském Muzeu zúčastnilo Letní školy Zdravých měst 2016. Mezi hlavní témata patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, problematika dostupného bydlení, bezodpadové hospodářství, kvalita života seniorů či ocenění pro mladé, co se nebojí velkých cílů. Účastníky uvítal chrudimský starosta a současně místopředseda Petr Řezníček a předseda NSZM Petr Hermann. Dopolední blok uvedl Petr Valdman, ředitel Státního Fondu životního prostředí s velmi zajímavou prezentací, která se týkala aktuálních možností finanční podpory pro obce a města. Detailně představil aktuálně běžící i připravované dotační výzvy Operačního i Národního programu Životní prostředí. S informacemi k asociaci vystoupil ředitel NSZM Petr Švec, zdůraznil témata strategické plánování a řízení či provázanost programů MA21 a Smart City. Zároveň pozval účastníky na akce, které se chystají v nejbližší době a vyvrcholí prosincovou konferencí Udržitelné město, kde své inspirace postupy představí nejpokročilejší města a obce. K systémovému nastavení MA21 a jejímu zakotvení v mezinárodních i národních dokumentech navázala Marie Petrová z Ministerstva životního prostředí. Zabývala se aktualitami k financování aktivit MA21 či výstupy z 8. konference evropských udržitelných měst, která se konala ve španělském Bilbau.

Velmi zajímavý blok věnovaný systematické podpoře zdraví a udržitelného rozvoje zahájil Jan Holčík z Ústavu pro zdravotní gramotnost, který se věnoval předpokladům pro kvalitní život ve zdravých podmínkách. Ve své prezentaci vysvětlil, co je zdravotní gramotnost, proč je důležitá a o čem vypovídají výsledky jejího prvního měření v ČR. Rovněž zdůraznil důležitost role veřejné správy a zejména obcí v péči o zdraví. Navázal Jan Mareš z Úřadu vlády, který zhodnotil aktuální práce na nově vznikající strategii ČR 2030 a zdůraznil, že participace je základem úspěšného vládnutí.

V části věnované burze nápadů se představili zástupci Zdravých municipalit Praha 7, Štětí, Chrudim a Prachatice s inspirativními řešeními problematiky odpadů, resp. dostupného bydlení, spolupráce s městským architektem, územního plánování, podporou města v řešení seniorské otázky či oceněním DofE – pro mladé lidi, kteří se nebojí velkých cílů. Účastníci velmi dobře hodnotili akci po obsahové i organizační stránce.

Další dva dny navázaly 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky na témata spolupráce s médii, kompetenční modely, projektové řízení, s těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, jsou řešeny detailně řešeny metodické postupy či konkrétní praktické dotazy.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Chrudim za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

Přednesené prezentace a fotodokumentace z akce budou v nejbližší době k dispozici na: www.nszm.cz/ls2016.

Veřejná fóra Zdravých měst mají úspěch. V půli roku je za námi 28 akcí, kterých se zúčastnilo 2500 obyvatel

V prvním pololetí roku 2016 proběhlo 28 Veřejných Fór Zdravého města, kterých se dohromady zúčastnilo 2500 lidí. Nejvíce účastníků dorazilo na Veřejné fórum Zdravého města Litoměřice, kde akci navštívilo na 200 občanů. V září se opět rozběhnou nová setkání, přičemž počet přihlášených měst je již k dnešnímu dni 21.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s náměty, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a problémy vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P.

Oblíbená jsou také tzv. Mladá fóra, která letos proběhla již ve Zdravých městech: Jihlavě, Chrudimi, Litoměřicích, Kopřivnici a Mladé Boleslavi. Během těchto Fór diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá.

NSZM nabízí svým členům zdarma rovněž službu v podobě tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání, či využívání hlasovacího systému Demokracie 2.1 (D21).

V letošním roce byl pilotně Zdravým městem Litoměřice odzkoušen model participativního rozpočtu v návaznosti na fórum Zdravého města. Hlasování proběhlo přímo na Fóru a mělo obrovský úspěch. Odpadla také nákladná role externích dodavatelů, stejně tak jako nutnost vyčlenit vysokou sumu rozdělovanou v rámci participativního rozpočtování.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru priorit, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce.

NSZM ČR se v prvním pololetí roku 2016 rozšířila o 7 nových členů

Národní síť Zdravých měst ČR se dále významně rozrůstá. Novými členy asociace se letos stalo již 7 měst, obcí a městských částí: Benešov, Havlíčkův Brod, Krhová, Praha 8, Praha 10, Týnec nad Sázavou, Vyžlovka.

Asociace má v polovině roku celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2105 měst a obcí, ve kterých žije 5,454 milionu obyvatel (52 % populace ČR).

Všechny nové členy srdečně vítáme a věříme, že výměna zkušeností bude vzájemná, že noví i stávající členové budou mít zájem o aktivní spolupráci a sdílení zkušeností. Asociace NSZM ČR k tomu poskytuje dostatečný prostor a možnosti pro setkávání, společné konzultace, využití zdrojů na projekty členů i konkrétní aktivity a příklady dobré praxe.

Přehled všech členů NSZM naleznete ZDE.

Mezi nejpřívětivějšími úřady – Zdravá města Liberec a Praha 18

Dne 7. června 2016 proběhl první ročník předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem je mapovat a hodnotit kvalitu a přívětivost služeb nabízených městskými úřady obcí s rozšířenou působností. V hlavní kategorii, která oceňuje tři nejlepší městské úřady za celou republiku, se na 1. místě umístilo Zdravé město Liberec, na 2. místě Zdravá MČ Praha 18 a na 3. místě město Žďár nad Sázavou, jejichž znaky přívětivosti a otevřenosti vůči občanům byly komplexně na nejvyšší úrovni.

Městské úřady obcí s rozšířenou působností byly hodnoceny na základě čtyř desítek kritérií, jež byly rozděleny do třech kategorií – přístupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu a komunikace s úřadem. Sledoval se tak například počet úředních hodin, zavádění moderních IT nástrojů, jako je elektronický objednávkový systém, nebo zveřejňování dokumentů na webových stránkách města.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.  

Oceněným městům srdečně gratulujeme!


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2016

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.