Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc květen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskuteční v říjnu v Aténách

Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkají na 25. výroční konferenci, která se uskuteční ve dnech 22.-25. října v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejímž mottem je "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměří na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce budou sdílet úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhne pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO).

Podrobné informace o chystané konferenci včetně organizačních záležitostí a důležitých termínů pro registraci naleznete na stránce www.healthycities2014.org.

Mezinárodní konference Zdravých měst se uskutečnila v říjnu v Aténách

Projekt Zdravé město má za sebou na mezinárodní scéně již více než čtvrt století úspěšného rozvoje. Zástupci Zdravých měst nejen z evropského regionu se setkali na 25. výroční konferenci, která se uskutečnila ve dnech 22.-25. října 2014 v hlavním městě Řecka Aténách. Konference, jejímž mottem bylo "Zdraví a město: život ve městě v 21. století", se zaměřila na témata související s podporou veřejného zdraví, zvyšováním kvality života ve městech, s důrazem na roli místních autorit a samospráv. Účastníci akce sdíleli úspěšné postupy, inspiraci a dobrou praxi Zdravých měst z celého světa. Konference proběhla pod patronátem Evropské regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO).

Česká sít Zdravých měst zde vystoupila rovněž se svým příspěvkem na téma udržitelného rozvoje a souvisejících aktivit. Byly prezentovány webové portály pro sdílení dobré praxe, ale i systémové informační systémy využívané pro strategické řízení na úrovni obcí i  regionů. Pozornost byla věnována dlouhodobé spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj na uvedených tématech. Prezentace se setkala s velikým zájmem ze strany evropských kolegů.

Podrobné informace o konferenci naleznete na stránce www.healthycities2014.org.

Kampaň "Dny bez úrazů 2014" se zaměří zejména na bezpečnost dětí

Každoročně na začátku června probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní osvětová kampaň Dny bez úrazů. Předpoklad, že úrazům lze pomocí prevence účinně předcházet, byl v praxi měst mnohokrát ověřen. Dny bez úrazů nabízí řadu akcí, během kterých se děti učí, jak se bezpečně pohybovat v dopravě, ale také na hřišti, v přírodě a doma. Kampaň zahrnuje také aktivity pro další skupiny obyvatel ohrožených úrazy, například seniory. Nedílnou součást kampaně tvoří také nácvik první pomoci při úrazu.

Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. Komplexním souborem opatření, která mohou města v oblasti prevence úrazů realizovat, je mezinárodní certifikovaný program Bezpečná komunita, vyvinutý Světovou zdravotní organizací (WHO). V České republice jsou certifikovanými Bezpečnými komunitami tři členská města Národní sítě Zdravých měst: Kroměříž, Chrudim a Třeboň.

Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů s chystanými akcemi naleznete na adrese www.ZdravaMesta.cz/dbu.

Kampaň Dny bez úrazů v letošním roce doposud podpořila tato Zdravá města, obce a regiony: Brno, Hodonín, Kopřivnice, Litoměřice, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, Moravská Třebová, Mšeno, Praha 18, Praha 20, Praha–Libuš, Třebíč, Třeboň

Stalo se

31. květen 2014:"Světový den bez tabáku". Jak funguje daň u tabákových výrobků?

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Kampaň připadá každoročně na 31. květen a je podporována Světovou zdravotní organizací (WHO). Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky jako nástroje ke snížení jejich užívání za strany konzumentů.

Užívání tabákových výrobků patří stále mezi hlavní příčiny úmrtí ve světě i v evropském regionu. Kouření patří mezi hlavní rizikové faktory nepřenosných nemocí, jako je rakovina plic či srdeční choroby. Těmto rizikům lze přitom předcházet změnou životního stylu. Účinný nástroj, jak snížit celkovou spotřebu tabákových výrobků, představuje podle WHO cenová politika a zvyšování spotřební daně na cigarety a další tabákové výrobky. Zvýšení cen je sice nepopulárním opatřením, ale v řadě zemí se osvědčilo a prakticky přispívá k záchraně životů mnoha obyvatel.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní zdravotní ústav, který pro letošní rok připravil hlasovací soutěž pod heslem „Žít naplno se dá i bez tabáku. Souhlasíš?“ (více na www.szu.cz). Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé. Tradiční akcí je také program „Zvířátka také nekouří“, který se letos již po patnácté uskutečnil ve Zdravém městě Brně a během kterého obdržela již stá provozovna certifikát o zařazení do Sítě nekuřáckých restaurací v Brně.

Kampaň Světový den bez tabáku v letošním roce doposud podpořila tato Zdravá města, obce a regiony: Adamov, Brno, Hlučín, Hodonín, Chrudim, Jihlava, Kopřivnice, Letovice, Litoměřice, Moravská Třebová, Mšeno, Prachatice, Praha 18, Šlapanice, Třebíč, Velké Meziříčí, Ústí nad Labem.

Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů s chystanými akcemi naleznete níže a zejména pak na adrese www.ZdravaMesta.cz/dbt

Tisková zpráva NSZM ČR: Světový den bez tabáku ukazuje možnosti, jak omezit spotřebu tabákových výrobků

Veřejná fóra Zdravých měst táhnou. Obyvatelé společně projednávají problémy měst a obcí i návrhy k řešení.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero problémů. Výsledek je následně ještě ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí.

Ve Zdravém městě Litoměřice se letos zúčastnilo Veřejného fóra (20. dubna) více než 200 zájemců, což je zatím rekordní počet v rámci celé ČR. Akce již má ve městě tradici, dostala se do povědomí místních občanů. Tradičně vysokou účast má také Veřejné fórum Zdravého města Chrudim, kterého se letos zúčastnilo 120 obyvatel. Poprvé se Veřejné fórum Zdravého města konalo letos ve Znojmě. K úspěchu akce, které se zúčastnilo na 80 lidí, jistě přispěl i výrazný vizuální styl pozvánky a upoutávky na internetových stránkách (viz ilustrační obrázek).

Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a problémy vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P. Čato se obecně mezi vytipovanými problémy objevují témata, jako je podpora pracovních příležitostí hlavně pro mladé, vytváření chráněných pracovních míst pro zdravotně postižené a znevýhodněné, byty pro sociálně slabé a startovací byty pro mladé, péče o památky, historická centra, lepší a koncepční propagace města, parkování ve městě a u sportovišť, vymezení cyklistických pruhů s návazností na cyklostezky, vybudování přírodních sportovišť pro všechny generace, revitalizace parků, pořádání alternativních kulturních akcí a mnohá další témata.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce.

Jak spolupracují města s mladými lidmi? Do Litoměřic toto téma přilákalo řadu zájemců.

Ve čtvrtek 15. května 2014 se ve Zdravém městě Litoměřice uskutečnila Tematická sekce Zdravých měst, věnovaná zapojování mladé generace do rozvoje měst. Akce představila postupy, aktivity a příklady dobré praxe pro aktivizování a zapojování mládeže do rozvoje měst a obcí. V úvodu účastníky v krásném prostředí gotického Hradu v Litoměřicích přivítal předseda NSZM ČR Petr Hermann a zástupci MŠMT i MŽP. Ředitel NSZM ČR Petr Švec prezentoval, jak Zdravá města povzbuzují zdravý patriotismus mladých lidí. 

Následovaly prezentace Zdravého města Litoměřice. Petr Hermann představil, jak město začalo ve větší míře spolupracovat s mladými, a jak byla tato spolupráce prohlubována. Zástupci Dětského zastupitelstva seznámili účastníky se svou činností a realizovanými aktivitami. Zapojují se například do kampaní města, pomáhají s organizací akcí pro základní školy a dětský domov, organizují osvětové programy na školách, získávají granty a pořádají společná setkávání studentských zastupitelstev. Koordinátorka Zdravého města Litoměřice Rita Vlčková prezentace doplnila informacemi, jakými způsoby se město snaží oslovovat mladé ke spolupráci, co se osvědčilo a kde naopak ještě vidí rezervy. Koordinátorka Zdravého města Moravská Třebová Ludmila Lišková se podělila s účastníky o své zkušenosti s pořádáním kulatého stolu pro mladé k aktuálně důležitému tématu – zaměstnanosti mladých. Představila, jaké odborníky k účasti oslovit, jak přizvat samotné účastníky akce a jak akci správně propagovat. Činnost Parlamentu mládeže města Turnova prezentovali jeho koordinátor Tomáš Špinka a místopředseda Tadeáš Matěcha. Ocenili finanční i metodickou podporu města i dalších městských organizací a také důležitost spolupráce se všemi místními školami, což je pro činnost Parlamentu zásadní. Parlament vznikl z požadavku mladých lidí, který vzešel z Veřejného fóra města. Realizuje celou řadu aktivit, pomáhá s anketami a jeho podněty pravidelně projednává zastupitelstvo či Rada města. 

Odpolední blok byl věnován ukázkám možností získávání zdrojů na mládežnické aktivity. Program Erasmus+, který vznikl spojením všech programů na vzdělávání a zahrnuje i bývalý program Mládež v akci, prezentovala Adéla Zvolánková z Domu zahraniční spolupráce. Představila klíčové aktivity, na které je možné žádat o finanční podporu. Jedná se např. o výměny mládeže, evropskou dobrovolnou službu, přenos dobré praxe v oblasti nových forem práce s mládeží či setkávání mladých lidí a činitelů zodpovědných za mládežnickou politiku. Příkladem, jak mohou mladí lidé na Litoměřicku získávat finanční podporu pro své aktivity, je program „Litoměřice – live city jsi ty“, financovaný z Dárcovského fondu HENNLICH. Firma HENNLICH ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací tak podporuje neziskové aktivity a aktivizaci mladých lidí a snaží se dávat příklad dalším firmám k odpovědnému podnikání a k podpoře rozvoje regionu. Cíle a podporované aktivity Ústecké komunitní nadace představil Petr Veselý. Příkladem projektů, podpořených z fondu HENNLICH, jsou debaty s menšinami realizované studenty litoměřického gymnázia, např. veřejná debata O Romech s Romy.

Tematické sekce NSZM ČR se zúčastnilo více než 50 zástupců obcí, mládežnických parlamentů a studentů, kteří diskutovali a sdíleli své zkušenosti ze spolupráce měst a mladých lidí.

Program, přednesené prezentace a fotografie jsou k dispozici ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!",  který je realizován za finanční podpory Evropské unie.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.