Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc květen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Podpora zdraví v obcích bude jedním z témat Letní školy Zdravých měst

Ve dnech 12. - 14. června 2013 se ve Zdravém městě Mladá Boleslav bude konat Letní škola NSZM, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Letní školu zahájí úvodní seminář, který bude věnován tematice strategického plánování měst a obcí. Během semináře budou také představeny novinky v místní Agendě 21. Svou činnost budou prezentovat vybraní odborní partneři, se kterými mohou města a obce spolupracovat při svých aktivitách. Zazní příspěvky věnované tématům sociálního začleňování, čisté mobility a udržitelnosti z pohledu firem. Bude také představen konkrétní příklad Zdravé firmy Škoda Auto. Odpolední blok bude věnován tematice podpory zdraví v obcích. MUDr. Stanislav Wasserbauer z Ministerstva zdravotnictví ČR představí možnosti a nástroje, které mohou obce využívat k podpoře zdraví svých obyvatel, partnery, se kterými je možné spolupracovat a osvědčené příklady dobré praxe. 

Druhý den Letní školy se uskuteční praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé. Blok pro začátečníky bude zaměřen na medializaci a PR, účastníci si procvičí komunikaci s médii a práci na PR Zdravého města a MA21. Pro pokročilé je připraveno školení rétoriky, kde si ověří a procvičí své rétorické schopnosti a vystupování na veřejnosti. Na druhý den je připraven i třetí doplňující blok pro začátečníky i pokročilé, který se bude věnovat Metodice, Kritériím MA21, strategickému plánování a řízení atp. Během závěrečného dne Školy se uskuteční nácvik práce se systémem DataPlán a individuální konzultace na zvolené téma.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Více informací včetně programu a registračního formuláře naleznete zde.

Zdravá města se připravují na letošní "Dny bez úrazů"

Kampaň „Dny bez úrazů", ke které se každoročně připojuje řada Zdravých měst, obcí a regionů, probíhá převážně v první polovině června a zaměřuje se na prevenci úrazů. V rámci kampaně probíhají osvětové akce zaměřené zejména na úrazy v dopravě, ve škole a na sportovištích. Nejohroženější z hlediska úrazů jsou děti a senioři, proto se během Dnů bez úrazů konají přednášky v mateřských a základních školách i speciální akce zaměřené na bezpečnost seniorů. Nedílnou součástí kampaně je také nácvik první pomoci při úrazu.

Cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky, což bylo ověřeno již v řadě měst i na základě měření. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. „Dny bez úrazů“ ve Zdravých městech podporuje též Státní zdravotní ústav, resp. jeho místně příslušná pracoviště.

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosím vložte své aktivity ke kampani Dny bez úrazů prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

Programy kampaně Dny bez úrazů ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dbu.

Stalo se

"Světový den bez tabáku 2013" se zaměřil na zákaz reklamy a nekuřácké restaurace

Kampaň Světový den bez tabáku, zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků, připadá každoročně na 31. květen. Světový den bez tabáku je podporován Světovou zdravotní organizací (WHO) a v neposlední řadě Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). Kampaň upozorňuje nejen obecně na rizika spojená s kouřením, ale také na aktuální témata, jako je omezení reklamy na tabákové výrobky nebo zákaz kouření v restauracích. Součástí kampaně na národní úrovni byl také seminář v Senátu Parlamentu ČR.

Ve Zdravých městech, obcích a regionech byla tradičně přichystána řada osvětových akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tématikou i další akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých.

  • Programy kampaně Světový den bez tabáku ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Česká Fairtradová města se připojila ke světové deklaraci

Zdravá města Litoměřice a Vsetín a město Volyně a Český Krumlov v minulých třech letech obdržela mezi prvními v Česku titul Fairtradové město. Zavázala se tím k oficiální podpoře konceptu fair trade, který podporuje drobné řemeslníky a zemědělce z tzv. rozvojových zemí. Nyní starostové prvních uvedených tří měst podepsali také deklaraci „Fair Trade Beyond 2015“, ve které představitelé místních samospráv žádají OSN, aby vytvořilo systematickou strategii k nastolení podmínek dodržování lidských práv, ke spolupráci s pracovníky v rozvojových zemích a boji proti chudobě. Deklarace navrhuje podporu vytváření partnerství pro rozvoj mezi vládami, místními komunitami, podniky a občany - např. právě prostřednictvím principu fair trade. Mezi dalšími obcemi, které žádají o titul Fair Trade jsou Zdravá města Brno, Hodonín, Hlučín, Chrudim, Kroměříž, Ml. Boleslav, Třebíč a město Tišnov.   

Vítám každou snahu o rozšíření osvěty nejen v rámci samotného města, ale i v rámci celosvětové kampaně. Myšlenku hnutí - spravedlivý a udržitelný svět, ve kterém se každému člověku dostává jeho lidských práv - totiž stojí zato propagovat,“ řekl starosta Zdravého města Litoměřice Ladislav Chlupáč

Více informací ke kampani naleznete zde.

Databáze DobráPraxe.cz obsahuje více než 200 inspirativních příkladů

Dobrovolnické aktivity z různých míst republiky, úpravy parků za účasti veřejnosti a mnohé další naleznete v databázi Národní sítě Zdravých měst na adrese www.DobraPraxe.cz. Databáze obsahuje zajímavé informace, inspiraci a příklady z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. V současnosti zde naleznete více než 200 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení, tzv. tematické kroužky nebo na tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat. Naleznete je přímo na hlavní stránce nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe.

Do Databáze přibyly mimo jiné tyto nové příklady:

BROUMOV: Obnova parku Alejka s veřejností

PRAHA 8: Logopedická školní zahrada

KAMENICKÝ ŠENOV: Založení dvou městských parků

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ: Elektromobilita pro krajský úřad

ÚSTÍ NAD LABEM: Rada dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje

ÚSTÍ NAD LABEM: Dobrovolnická kavárna jako místo aktivizace veřejnosti

PRACHATICE: Dobrovolník v každém z nás

VSETÍN: Vánoční charitativní večer pro Charitu Vsetín

VSETÍN: Pracovní terapie v Azylovém domě Elim

V Databázi naleznete samozřejmě i mnoho dalších příkladů. Rádi zveřejníme také vaše ukázky dobré praxe z nejrůznějších oblastí rozvoje obcí a regionů.

Fórum Zdravého města: informace o čtyřiceti setkáních na jedné stránce

Fórum Zdravého města je setkáním s veřejností, kterého se účastní nejen místní občané a představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Fórum nabízí inspiraci i dalším zájemcům z jiných měst, obcí či regionů. Během Fóra Zdravého města jeho účastníci definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero problémů, které je následně ještě ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během akce se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce.

V letošním roce se Fórum Zdravého města konalo nebo bude konat na 40 místech v republice. Přehled míst a termínů, kde se Fórum koná, naleznete na stránkách www.ZdravaMesta.cz/forum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.