Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

V/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce května 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Kampaň Dny bez úrazů bude věnována hlavně bezpečnosti dětí

Převážně v první polovině června probíhají aktivity kampaně Dny bez úrazů, ke které se připojují každoročně i Zdravá města. Kampaň se zaměřuje na prevenci úrazů u nejohroženějších věkových skupin, tedy u dětí a seniorů. Probíhají osvětové akce s praktickým nacvičováním první pomoci, přednášky v mateřských i základních školách i aktivity zaměřené na bezpečnost seniorů.

Řada měst si na základě svých dlouholetých aktivit a následných měření ověřila, že dobře cílenou prevencí lze efektivně snížit počet úrazů a zmírnit jejich následky. Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň "Na kolo jen s přilbou". Akce a aktivity se kromě dopravních úrazů zaměřují také na další typy úrazů doma, ve škole, v přírodě a na sportovištích. „Dny bez úrazů“ podporuje též Státní zdravotní ústav.

Seznam měst, která se připojují ke kampani, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dbu.

Stalo se

Kampaň Světový den bez tabáku se zaměřila na zdravotní rizika kouření

Na poslední květnový den připadá každoročně osvětová kampaň zaměřená na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Světový den bez tabáku je podporován Světovou zdravotní organizací (WHO) a v neposlední řadě Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). U příležitosti letošní kampaně se konala řada osvětových akcí ve Zdravých městech, obcích a regionech. Probíhaly „Cesty za čistým vzduchem“, výtvarné soutěže s protikuřáckou tématikou i další osvětové akce zaměřené na prevenci kouření, především u dětí a mladistvých.

Seznam měst, která se připojují ke kampani, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dbt.

Strategické plánování a řízení v obcích bylo tématem květnového semináře NSZM ČR

Dne 10. května 2012 se v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností v Praze na Novotného lávce uskutečnila Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst věnovaná tématu strategického plánování a řízení. Akci navštívilo na 80 osob, zejména zástupců z obcí, ale i firem a organizací, které se tématem aktivně zabývají. Během akce se účastníci seznámili s osvědčenými metodami a zkušenostmi, které lze využít při přípravě či aktualizaci strategií rozvoje ve městech, obcích a regionech. Byly představeny konkrétní ukázky z praxe Dobříše či Chrudimi, kde efektivně pracují s propojení strategického plánu s plánem územním, sledují vazbu na rozpočet a mají vytvořen funkční strategický tým. Překážky a výzvy v přípravě strategického plánu zazněly v příspěvku městské části Prahy - Újezda nad Lesy. Jak naložit s přípravou strategie v malé obci, prezentoval starosta obce Křižánky. Cílem akce bylo rovněž ukázat, jak strategické plánování a řízení probíhá v praxi na národní úrovni. Zazněly příspěvky Ministerstva pro místní rozvoj právě ve vazbě na přípravu nového programovacího období, aktuality k Metodice přípravy veřejných strategií, kterou zadalo Ministerstvo financí či k Databázi strategií, kterou ve spolupráci s resortem místního rozvoje provozuje Národní síť Zdravých měst ČR.

Seminář k tématu strategického plánování a řízení byl součástí projektu „Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně“, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Více informací včetně fotogalerie a prezentací naleznete zde.

Fórum Zdravého města – problémy a příležitosti očima místních

Fórum Zdravého města je pravidelné setkání obyvatel města, obce či regionu , zástupců samosprávy, ale i škol, neziskových organizací či firem působících v daném místě. Nejedná se akci typu „starosta informuje“, ale naopak o otevřenou diskusi u tematických stolů, kde každý může vyjádřit svůj názor či vnést podnět k řešení. Během tohoto setkání určují jeho účastníci „10P – desatero problémů“ v místě svého bydliště. Seznam problémů je následně ověřován v anketě, do níž se zapojí obvykle širší okruh občanů. Ověřený seznam putuje poté do zastupitelstva, které zahrne řešení jednotlivých témat do plánovacích dokumentů včetně rozpočtu. Fóra probíhají každoročně, lidé tak mohou během veřejného setkání získat informace, jak bylo naloženo ze strany města s jejich podněty z minulých let.

Během června se Fórum Zdravého města uskuteční ve Strakonicích (4. 6.), Křižánkách (5. 6.), Letovicích (6. 6.), Vsetíně (12. 6.), Prostějově (13. 6.) a mikroregionu Drahanská vrchovina (14. 6.). Další veřejná setkání jsou plánována na podzimní měsíce.

Střípky z Fór, která proběhla v uplynulém období:

  • Fóra Zdravé městské části Praha 14 (9. 5.) se zúčastnilo na 90 občanů. Vylosovaní účastníci akce získali dárek od starosty a místostarostky městské části.
  • Nejpočetněji obsazeným stolem Fóra Zdravé městské části Praha – Dolní Počernice (10. 5.) byl stůl dětí a mládeže.
  • Ve statutárních městech Jihlava (15. 5.) a Mladá Boleslav (21. 5.) se Fóra Zdravého města zúčastnilo vedení měst včetně primátorů a náměstků, výrazně vyšší byla oproti minulým letům i účast samotných diskutujících.
  • Ve Zdravé obci Bolatice (16. 5.) se Fóra zúčastnilo 100 lidí, kteří zařadili mezi největší problémy obce mimo jiné opravu místních komunikací nebyo vytvoření příspěvkové organizace pro zajištění aktivit pro předškolní děti.
  • Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER proběhla také Dětská fóra Zdravého města v Praze 14 (11. 5.), Jihlavě (15. 5.) a Kopřivnici (17. 5.).

"Zábavně o stáří" s Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem již více než tři roky ve Zdravých městech

Po Zdravých městech stále putuje pořad "Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron". Úspěšné představení je založeno na zábavné a uvolněné diskusi místních odborníků, kteří se zabývají problematikou péče o seniory, se dvěma známými moderátory a baviči. Vážné téma stárnutí populace a zajištění služeb pro seniory přímo v konkrétním Zdravém městě je návštěvníkům podáno takovou formou, aby se během představení bavili a zároveň si odnesli cenné praktické informace např. o sociálních a zdravotních službách v místě bydliště.

Během tohoto roku se představení uskutečnilo ve Zdravých městech Kroměříž, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Šternberk a Turnov a všude sklízí zasloužený úspěch u návštěvníků akce i zástupců místních samospráv. Nejbližší představení se koná 13. června v Dačicích.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.