Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2014.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci v uplynulém roce. Do roku právě započatého
přejeme zdraví a úspěchy nejen v pracovním, ale i v osobním životě.

Doufáme, že budeme i nadále společně věnovat energii aktivitám,
které souvisí s udržitelným rozvojem a podporou zdravého životního stylu
ve městech, obcích a regionech ČR.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Fórum Zdravého města je otevřeno názorům obyvatel. Aktivní je zejména mladá generace

V roce 2014 proběhlo Veřejné fórum Zdravého města či obce na 51 místech. Nejvíce účastníků dorazilo na Veřejné fórum Zdravého města Litoměřice, akci navštívilo na 200 občanů. Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje a také pozvánky na akce.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého účastníci určují největší problémy v místě. Setkání se účastní nejen místní občané a představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Fórum nabízí inspiraci i dalším zájemcům z blízkých měst, obcí či regionů. Během Veřejného fóra Zdravého města jeho účastníci hlasováním určují 10P - desatero problémů, které je následně ještě ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Účastníci akce se také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce.

Veřejné fórum Zdravého města zahrnuje také tzv. stoly mladých. Zástupci mladé generace jsou aktivními účastníky veřejných setkání, jasně formulují své potřeby a dávají tak jasně najevo, že jim záleží na místě, kde žijí. Účast mladých lidí na akcích a přímá konfrontace s názory a potřebami dospělých představuje mimo jiné průpravu k jejich budoucím pozicím ve městech, obcích a regionech.

POUR FÉLICITER 2015

Národní síť Zdravých měst ČR děkuje všem svým členům, partnerům a příznivcům za podporu a celoroční přínosnou spolupráci.
Ať i nadále sklízíte ty nejlepší plody pod střechou Zdravých měst, obcí a regionů v Česku.
PF 2015

Národní síť Zdravých má 119 členů

Národní síť Zdravých měst dosáhla na konci roku 2014 počtu 119 členů - měst, městských částí Prahy, obcí, mikroregionů i místních akčních skupin. Všechny nové členy srdečně vítáme v asociaci a přejeme mnoho úspěchů ve všech aktivitách, které s členstvím v asociaci souvisí. Věříme, že vzájemné sdílení inspirací a dobrých praxí bude o to bohatší.

Úspěchy Zdravých měst na celostátní úrovni

Hned v únoru roku 2014 byli nejen členové NSZM oceněni za své aktivity na poli kvality veřejné správy. Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za rok 2013, a to za realizaci místní Agendy 21 (MA21) obdržela Zdravá města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín a Zdravá obec Křižánky. Stříbrnou cenu za další metody kvality ve veřejné správě pak Zdravá města Kopřivnice (model CAF), Přeštice a Šternberk (ČSN EN ISO 9001). Bronzovou cenu za uplatňování MA21 převzali zástupci Zdravých měst Hlučín, Jihlava, Prostějov, Přeštice, Říčany, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Velké Meziříčí, Zdravého Moravskoslezského kraje, Zdravého Kraje Vysočina a Zdravé Městské části Praha 21. Bronzovou cenu za další metody kvality ve veřejné správě převzali zástupci Zdravého města Nové Město na Moravě (model CAF) a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (EMAS). Prestižní Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2013 získala Zdravá města Jihlava (Připomínkování územního plánu on-line), Kopřivnice (Zefektivnění využití výsledků metod a nástrojů kvality ve veřejné správě pro řízení Města a Městského úřadu v Kopřivnici), dvakrát Uherské Hradiště (Agendy odboru správy majetku města v prostředí internetu /intranetu/ a e-Analýza bezpečnosti) a Zdravá Městská část Praha - Libuš (Přístup MČ Praha - Libuš k posunu migrantů ze třetích zemí přes nové legální pracovní návyky až k aktivnímu obyvateli v podmínkách malé městské části, zejména skrze projekt "Všichni společně na trh práce" a další projekty).

Zdravá města Chrudim a Třebíč splnila v roce 2014 všechna kritéria pro udělení titulu Fairtradové město a připojila se ke stovkám dalších měst na světě, které podporují fair trade, tedy spravedlivý obchod, který umožňuje lidem z rozvojových zemí uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. V České republice splnilo kritéria zatím 8 měst, mezi něž patří také další členové Národní sítě Zdravých měst: Hodonín, Litoměřice, Mladá Boleslav a Vsetín.

V letošním ročníku soutěže Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy, uspělo Zdravé město Tábor. V této soutěži, pořádané Nadací Partnerství, získalo město Tábor první cenu v kategorii liniových řešení s projektem Revitalizace Tismenického údolí – II. část.

Cenu Makropulos za péči o seniory, kterou každoročně uděluje občanské sdružení Život 90, získalo za rok 2014 Zdravé město Prachatice. Ocenění bylo uděleno za mnohaleté a systematické zlepšování kvality života tamních seniorů, na kterém Prachatičtí spolupracují s nestátními organizacemi, školskými zařízeními i církvemi.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim i dalším městům, obcím a regionům úspěchy v příštím roce.

Zdravá města se pravidelně setkávají na celostátních akcích. Zváni jsou též všichni zájemci.

V roce proběhla řada pravidelných, ale i jednorázových tematických akcí, které NSZM připravila nejen pro své členy. Třídenní Školy NSZM, které jsou součástí profesnho akreditovaného vzdělávání zahrnují vždy také úvodní semináře zaměřené na aktuální témata a otevřené všem zájemcům z řad zástupců obcí, měst, regionů i jejich odborných partnerů. NSZM pořádá také metodická setkání pro kraje a pražské městské části ke sdílení osvědčených postupů. V roce 2014 se rovněž uskutečnila tematická sekce NSZM „Zapojování mladých lidí ve městech“,  konference „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“ či zajímavá a bohatě navštívená akce s mezinárodní  účastí na téma „Sídliště – jak dál?“.

Během podzimních měsíců proběhly také inspirativní prezentace měst, obcí a regionů – tzv. „kontroly na místě“ v municipalitách, které jsou v metodě místní Agenda 21 (MA21) nejdále. Přehled těchto akcí, na kterých zástupci měst Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín, obce Křižánky a svazku obcí Drahanská vrchovina představili své praktické postupy, výsledky a zkušenosti, naleznete zde. Za tyto své aktivity pak převzali ze strany Ministerstva životního prostředí i Národní sítě Zdravých měst ocenění během Celostátní konference NSZM, která proběhla na konci listopadu v Kaiserštejnském paláci v Praze.

Také v roce 2015 připravuje NSZM řadu inspirativních akcí, na které se můžete těšit již nyní. Více informací naleznete v harmonogramu celostátních akcí na rok 2015.

Dobrovolnictví v Česku? Ukázky spolupráce v obcích a krajích

K poslednímu listopadovému dni byl ukončen dvouletý projekt Národní sítě Zdravých měst a jejích dalších partnerů z Česka i ze zahraničí s názvem „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“. Téma není nijak nové - řada věcí jak u nás, tak v zahraničí běží dlouhá léta. Nové je však propojení s obcemi a kraji a hledání toho, co jim dobrovolnictví přináší a naopak, co mohou obce a kraje pro dobrovolnictví udělat. Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost mohly být v tomto tématu proškoleny stovky zástupců obecních, městských či krajských úřadů, ale i neziskovek a dalších zájemců po celé ČR. Byly organizovány ukázkové akce, rozběhnuta partnerství obcí a dobrovolnických organizací, vznikly zajímavé publikace pro laiky i odborníky i krátký inspirativní film.

NSZM se na projektu „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“ podílela ve spolupráci s HESTIA, národním dobrovolnickým centrem, a se zapojením zahraničních partnerů - slovenského dobrovolnického centra CARDO a baltskou asociací Zdravých měst. Záměrem projektu bylo prezentovat dobrovolnictví nejen jako prospěšnou činnost, ale také coby účinný nástroj pro rozvoj pracovních kompetencí a zvýšení kvalifikace například u osob aktuálně nezaměstnaných. Projekt také ukázal, jaké výhody přináší navázání stabilní spolupráce mezi obcemi a dobrovolnickými centry. Hned zpočátku se do spolupráce aktivně zapojilo 5 míst - Zdravá města Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem, Město Soběslav a Zdravý kraj Vysočina. V těchto pilotních místech probíhala řada osvětových akcí pro současné i budoucí dobrovolníky - např. besedy se studenty či nezaměstnanými, dobrovolnické kavárny apod. Uskutečnila se řada vzdělávacích akcí pro organizace, které s dobrovolníky pracují, byla nastavena systémovější spolupráce mezi centry, které dobrovolníky shání, zaškolují a dále nabízí jejich pomoc, mezi organizacemi, které je přijímají, a mezi městem, které tuto aktivitu může dobře podpořit – zejména informačně, propagačně či finančně. Stejně jako česká města a spolupracující organizace, nabídli i zahraniční partneři své ověřené postupy a dobré praxe, které byly průběžně zveřejnovány na této tematické webové stránce. Dalšími prakticky využitelnými výstupy byla připravená Metodika, která přináší osvědčené postupy a doporučení, jak nejlépe dobrovolnictví v obcích podporovat a rozvíjet, např. s kým a jak spolupracovat a jak zapojovat vybrané cílové skupiny. Dále byla vydána zajímavá publikace mapující právě zmíněné dobré praxe a inspirace z ČR i zahraničí. Ze Vsetína, Ústí n. Labem a Opavy byl také natočen krátký dokumentární film, který poutavou formou seznamuje diváka s vybranými aktivitami pilotních měst a jejich dobrovolnických center, samotní dobrovolníci zde zmiňují, co jim tato činnost přináší. Pro všechny zájemce se dále uskutečnila řada vzdělávacích akcí a konferencí, jejichž výstupy, stejně jako zmíněné metodiky a publikace, naleznete na odkazu www.ZdravaMesta.cz/dobrovolnik.

Konzultace pro členy sítě Zdravých měst – osobní, telefonické a nově i pravidelné webináře

V roce 2014 byla spuštěna další služba pro členy Národní sítě Zdravých měst. Cílené osobní či telefonické konzultace, které jsou ze strany koordinátorů dlouhodobě nejoceňovanější službou asociace, byly doplněny pravidelným internetovým webinářem.

Webinář představuje on-line interaktivní metodický seminář, kde se schází libovolný počet pozvaných lidí v „digitálním prostředí“, ve stanovený čas - prostřednictvím internetu a svých sluchátek, případně webkamery. Koordinátoři či další zástupci Zdravých měst, obcí a regionů zde mohou klást otázky, zasílat materiály, a zejména slyšet diskusi k různým praktickým problémům, která se týkají realizace Projektu Zdravé město, obec, region a místní Agendy 21. Výhodou je, že při této celostátní metodické konzultaci není nutné opustit své pracoviště, a přitom je možné se dozvědět mnoho zajímavých pracovních informací od konzultantů z NSZM i od svých kolegů z celého Česka.

Doposud se jich uskutečnilo pět, další budou následovat v roce 2015. Tématem byly například veřejná fóra a ověřené způsoby zvaní účastníků, příprava ročních plánů Zdravých měst a formy zhodnocení aktivit či příprava zdravotních plánů, jejich souvislost s analytickými podklady a dalšími dokumenty města. O termínech návazných webinářů a o technických podrobnostech jsou koordinátoři průběžně informováni


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2015

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.