Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2013.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci nejen v uplynulém roce, ale během celého období
dvaceti let působení naší asociace v ČR.

Doufáme, že budeme i nadále společně věnovat energii aktivitám,
které souvisí s udržitelným rozvojem a podporou zdravého životního stylu
ve městech, obcích a regionech ČR.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Národní síť Zdravých měst ČR letos opět posílila a má již 115 členů

V roce 2013 se síť Zdravých měst, sdružující obce všech velikostí, mikroregiony, kraje, ale také místní akční skupiny, rozrostla na současných 115 členů. Počínající dvacátý rok působení asociace v České republice přinesl vstup významných strategických či aktivních členů a potvrzení trendu růstu v posledních letech. NSZM se v roce 2013 rozšířila o tyto nové členy: Hlavní město Praha, Moravskoslezský kraj, statutární město Liberec, města Znojmo a Šlapanice, městská část Praha 20, obec Věžnice a čtyři místní akční skupiny: Blanský les - Netolicko, Opavsko, Rozkvět zahrady jižních Čech a Vodňanská ryba. Všechny nové členy srdečně vítáme v Národní síti Zdravých měst a přejeme mnoho úspěchů ve všech aktivitách, které s členstvím v asociaci souvisí.

Zdravá města bodovala v soutěžích na celostátní i mezinárodní úrovni

Členové NSZM získali také v roce 2013 řadu ocenění za úspěchy v různých oblastech rozvoje. Zdravé město Jihlava úspěšně reprezentovalo ve finále soutěže LivCom (The International Awards for Liveable Communities), která je světovou olympiádou měst a zaměřuje se na dobrou praxi v oblasti zvyšování kvality života obyvatel měst všech velikostí. Finále soutěže proběhlo na přelomu listopadu a prosince v čínském městě Xiamen. Zdravé město Jihlava získalo Stříbrnou cenu v hlavní soutěži v kategorii měst s 20 tisíci až 75 tisíci obyvatel a Bronzovou cenu za plnění kritérií udržitelného rozvoje s projektem Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek.

V letošním ročníku soutěže Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy, uspěla Zdravá města Telč a Mšeno. Telč získala v této soutěži, pořádané Nadací Partnerství, první cenu v kategorii bodových řešení s projektem nového dopravního terminálu. Projekt revitalizace městského jádra ve Mšeně byl oceněn Zvláštní cenou časopisu Moderní obec.

Zdravé město Hodonín obdrželo v roce 2013 titul Fairtradové město a připojilo se tak k dalším městům v ČR, která podporují a propagují „férový obchod“ s producenty zboží ze zemí třetího světa. Mezi držitele titulu Fairtradové město již patří také Zdravá města Litoměřice a Vsetín, další členové NSZM patří mezi připravující se žadatele o tento titul.

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly oceněny nejlepší organizace v programech Národní ceny kvality ČR. V hodnocení podle Modelu CAF získalo Zdravé Město Prostějov titul "Excelentní organizace". Ocenění úspěšných místních samospráv bylo tradičně také součástí programu Národní konference kvality ve veřejné správě. V rámci udílení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci bylo opět oceňováno zavádění metody místní Agenda 21 (MA21), tedy praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráce úřadů s veřejností. Stříbrnou cenu (Organizace dobré veřejné služby) za kvalitu ve veřejné správě oceňují za realizaci MA21 získala Zdravá města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov. Stříbrnou cenu za další metody kvality ve veřejné správě pak Zdravé město Chrudim (EMAS). Bronzovou cenu (Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby) za uplatňování MA21 převzali zástupci Zdravých měst Hlučín, Prachatice, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Zdravé městské části Praha Libuš a Praha 21. Bronzovou cenu za další metody kvality ve veřejné správě převzali zástupci Zdravých měst Jilemnice (EMAS), Strakonice (benchmarking/benchlearning) a Zdravého Jihomoravského kraje (ISO/IEC 27001:2005). Cenu za inovaci ve veřejné správě získala Zdravá města Prachatice (e-Utility report), Strakonice (Společný grant města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské), Zdravý Jihomoravský kraj (Protikorupční politika Jihomoravského kraje – aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje proti korupci) a Zdravý Plzeňský kraj (Centralizace poskytování ICT služeb pro zřizované organizace územního samosprávného celku).

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim i dalším městům, obcím a regionům úspěchy v příštím roce.

Jaké jsou možnosti po ukončení studia, pokud nemám zaměstnání? Mladí lidé diskutují s odborníky a zástupci Zdravých měst

Národní síť Zdravých měst se spolu se svými členy v roce 2013 zaměřila na velmi aktuální téma, kterým je nezaměstnanost, tedy konkrétně nezaměstnanost mladých lidí, čerstvých absolventů škol. Mladí po ukončení studia jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin na trhu práce, bez praxe a zkušeností těžko hledají zaměstnání. Jedním z problémů je také jejich nedostatečná informovanost o možnostech, které se jim po ukončení studia nabízí, a kde mohou hledat pomocnou ruku. Právě této skutečnosti se snaží vyjít vstříc kulaté stoly na téma zaměstnanost mladých lidí pořádané za metodické a facilitační pomoci NSZM a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory v jednotlivých městech.

Kulaté stoly jsou diskusními a současně informačními setkáními mladých lidí s odborníky z jednotlivých oblastí a s představiteli měst. Mladí lidé diskutují nad svými možnostmi po ukončení studia a nad jejich pozitivy a negativy. Odborníci - zástupci úřadu práce, odboru sociálních věcí, živnostenského odboru, škol poskytujících nadstavbové studium a rekvalifikace, dobrovolnických a jiných neziskových organizací - jsou jim k dispozici k zodpovězení dotazů, doplnění navrhovaných možností a také upřesnění, co mohou nezaměstnaným nabídnout. Cílem akcí je rovněž zjistit, jaké mají mladí lidé povědomí o svých možnostech a jakým způsobem lze jejich informovanost zlepšovat. Akce se také zaměřují na prevenci nezaměstnanosti, snahou je ukázat mladým lidem, jak by měli správně postupovat již během studia, aby se případné nezaměstnanosti vyhnuli. Kulatý stůl na téma zaměstnanost mladých se v tomto roce uskutečnil ve Zdravých městech Litoměřice, Moravská Třebová a Kopřivnice. Další akce tohoto typu jsou připravovány na rok 2014.

Nejčastěji mladé lidi zaujme možnost získání praxe již při studiu v podobě stáží, ať už placených či ryze dobrovolnických výpomocí – praxe v neziskových, případně jiných organizacích. Například v Kopřivnici vzbuzuje zájem také pravidelný veletrh pracovních příležitostí, zejména v technických oborech. Mladí lidé naopak opakovaně zmiňují nedostatek informací o tom, co nabízí úřady práce, jaké jim mohou reálně poskytnout služby, případně pak jaké jsou výhody pro zaměstnavatele právě v případě zaměstnávání absolventů či mladých nezaměstnaných.

Na tematické kulaté stoly navazují i všeobecnější Fóra mladých, kde žáci základních i středních škol diskutují o tom, jak by mělo jejich město vypadat, a jaké vnímají nejpalčivější problémy k řešení. Ty jsou následně ověřovány anketou a putují do zastupitelstva města. V roce 2013 se uskutečnilo na 14 takovýchto Mladých fór.

Mladá fóra a Kulaté stoly jsou součástí projektu NSZM ČR „Mládež v akci? Ano, v obci!, který je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Veřejné fórum Zdravého města s lidmi o problémech a jejich řešení

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním s veřejností, kterého se účastní nejen místní občané a představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Fórum nabízí inspiraci i dalším zájemcům z jiných měst, obcí či regionů. Během Veřejného fóra Zdravého města jeho účastníci definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero problémů, které je následně ještě ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během akce se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. V roce 2013 proběhlo v českých, moravských a slezských obcích na 35 takovýchto Fór, zúčastnilo se na nich cca 2800 osob.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce. Všechny informace k Veřejnému fóru Zdravého města jsou tak soustředěny na jednom místě.

Dění ve Zdravých městech a jejich dobrou praxi můžete sledovat na mnoha informačních kanálech

Informace o jednotlivých Zdravých městech se dozvíte přímo na profilech, přístupných buď ze stránky www.ZdravaMesta.cz/clenove, nebo pokud v adrese napíšete za lomítko přímo název města, obce či regionu, který hledáte. Na těchto profilech naleznete kromě základního přehledu aktivity související s činností Zdravého města, nově však také např. pohledy z webkamer přímo na místo.

Internetová databáze na adrese Národní sítě Zdravých měst na adrese www.DobraPraxe.cz obsahuje již 230 inspirativních příkladů z různých oblastí rozvoje měst, obcí a regionů. Naleznete zde příklady z oblastí jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas, ale také dobrovolnické aktivity, úpravy veřejných prostranství a další. Databáze nezapomíná ani na tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat. Naleznete je přímo na hlavní stránce nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe. Střípky i obsáhlejší inspirace jsou pravidelně rozesílány všem zájemcům.

Národní síť Zdravých měst provozuje mimo portál pro strategické řízení obcí a měst s názvem DataPlán také celostátní Databázi strategií, Tuto za podpory a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími resorty. Databáze propojuje strategické cíle, opatření a další zadané parametry od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň.

Zdravá města využívají v posledních letech k širší propagaci svých aktivit také krátká videa, ať už jako atraktivní pozvánky na akce nebo stručné a přehledné reportáže z dění v obci. Na stránce www.ZdravaMesta.cz/video naleznete videogalerii s příspěvky, které slovem i obrazem přibližují to co, pojem Zdravá obec, město, region v praxi znamená. Zmíněný videokanál je příležitostí, jak aktivity dále propagovat, jak se inspirovat.

Velké úspěchy, a to nejen v ČR, ale i v zahraničí, zaznamenává také prezentace asociace Zdravých měst na sociální síti Facebook, kterou už „lajkuje“ více než devět a půl tisíce návštěvníků. Přidejte se i Vy.

Pour féliciter 2014

Úspěšné hledání cest, dobrých praxí a inspirací i v roce 2014.
Tým Kanceláře Národní sítě Zdravých měst Vám děkuje za dosavadní podporu a přínosnou spolupráci.
PF 2014

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.