Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

Souhrn 2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom vás prostřednictvím souhrnného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskutečnily v roce 2012.

Současně bychom rádi touto cestou poděkovali všem Zdravým městům, obcím a regionům,
ale také všem partnerům za dobrou spolupráci. Doufáme, že budeme i nadále společně
věnovat energii aktivitám souvisejícím s udržitelným rozvojem
a podporou zdravého životního stylu ve městech, obcích a regionech ČR.

Těšíme se na viděnou při některé z akcí, které chystáme na příští rok,
zejména pak na Výroční 20. konferenci NSZM ČR v Olomouci ve dnech 18. a 19. září 2013.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Stalo se

Národní síť Zdravých měst ČR má ke konci letošního roku 107 členů

NSZM v současné době sdružuje 107 členů různé velikosti – od malých obcí a jejich sdružení až po statutární města a kraje. Během roku 2012 se asociace, působící v ČR již 19. rokem, rozšířila o celkem 6 nových členů: města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Krnov, obce Bory, Jesenice, Křídla a Městskou část Praha 21. Všechny nové členy srdečně vítáme v Národní síti Zdravých měst a přejeme mnoho úspěchů ve všech aktivitách, které s členstvím v asociaci souvisí.

V roce 2012 jsme se setkali na řadě zajímavých akcí

Během roku 2012 se uskutečnila řada tematických setkání a akcí nejen pro členy NSZM. Třikrát ročně se členové a další zájemci setkali na Školách Zdravých měst a vyslechli si mnoho zajímavých projektů a nabídek spolupráce ze strany odborných partnerů na různá témata. Prezentace zazněly například k dopravě ve městě, ochraně životního prostředí, pohybovým aktivitám, kvalitě ve veřejné správě, využití info-technologií, k aktivnímu stárnutí, osvědčené spolupráci s mladými a k řadě dalších. Účastníci měli v rámci akreditovaného školení mimo jiné možnost získat praktické dovednosti v oblasti práce s týmem, vedení kulatých stolů, medializace, umění argumentace a vyjednávání, projektového řízení nebo strategickému plánování a řízení v obcích. Posledně jmenované problematice byly věnovány také dvě další akce - březnové školení pro politiky a zástupce úřadů Zdravých měst, kde si mohli nanečisto otestovat stav strategického řízení ve svých městech, a následně také samostatná Tematická sekce NSZM, která se uskutečnila v květnu v Praze a představila aktuální dění na národní úrovni a ukázkové příklady z praxe.
Cílené akce pro vzájemné sdílení zkušeností v oblasti místní Agendy 21 a mnohých dalších proběhly pro zástupce Zdravých krajů a také zástupce pražských městských částí. Účastníci zde porovnávali svou praxi a hledali vhodná řešení pro postupy právě v těchto typech municipalit.
NSZM se v roce 2012 podílela také na organizaci zajímavého mezinárodního semináře "Město, které (si) tvoříme", zaměřeného na kvalitu městského prostředí, za účasti významných urbanistů, architektů, ale také investorů, developerů a odborníků z dalších oblastí.
V závěru roku proběhla v Kaiserštejnském paláci v Praze v rámci Konference NSZM 2012 prestižní Přehlídka nejlepších místních Agend 21, během níž obhájili zástupci měst Chrudimi, Kopřivnice, Litoměřic, Prostějova, Vsetína, obce Křižánky a mikroregionu Drahanská vrchovina splnění dosud nejvyšší kategorie "B" místní Agendy 21. Akci samotné předcházely tzv. kontroly na místě, kterých se účastnili členové Pracovní skupiny pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, zástupci Ministerstva životního prostředí a řada hostí.

Akce v roce 2012 navštívilo téměř 500 zájemců z řad obcí i regionů, škol, neziskových organizací a dalších odborných organizací, institucí či firem.
Výstupy v podobě prezentací, fotogalerie apod. z těchto i dalších akcí naleznete zde.  

Řadu zajímavých akcí chystá NSZM také na rok 2013, zaměříme se například na téma dobrovolnictví, veřejnou službu, spolupráci s dětmi a mládeží, ale samozřejmě také na standardní témata strategického řízení či spolupráce s veřejností. Oslavou blížícího se kulatého výročí založení asociace pak bude zejména Výroční 20. konference NSZM ČR, která se uskuteční v Olomouci ve dnech 18. a 19. září. Srdečně Vás zveme k účasti na jakékoli z Vámi zvolených akcí. 

Úspěchy Zdravých měst v roce 2012 na celostátní i mezinárodní úrovni

Členové NSZM získali v roce 2012 řadu ocenění za úspěchy v různých oblastech rozvoje. Zdravá města opakovaně uspěla ve finále olympiády měst pod hlavičkou OSN "The LivCom Awards" neboli "Město, ve kterém stojí za to žít", které se konalo v Al Ain ve Spojených arabských emirátech. Zdravé město Chrudim dosáhlo nejvyššího ocenění, když získalo mimo jiné první místo v hlavní soutěži měst (v kategorii 20 tis. až 75 tis. obyvatel). Druhé místo patřilo městu Kogarah City z Austrálie a třetí místo získalo Zdravé město Jihlava. Chrudim byla dále v konkurenci 68 projektů z celého světa oceněna za dílčí projekty „Dům na půl cesty aneb druhá šance pro život“ a „Nově – lépe - s lidmi!“, Jihlava uspěla s přihlášeným projektem "Centrum environmentální výchovy". Speciální ocenění navíc získala Chrudim za ukázkové naplnění kritéria "umění, kultura a dědictví", Jihlava pak uspěla v plnění kritéria "strategické plánování".

V letošním ročníku soutěže Cesty městy, zaměřené na zklidňování dopravy, uspělo Zdravé město Krnov, které získalo v kategorii liniových řešení cenu společnosti Škoda Auto za projekt Cyklostezky městem Krnov.

Zdravé město Uherské Hradiště, které obdrželo v roce 2011 putovní titul Město stromů, získalo letos stříbrné ocenění v navazující mezinárodní soutěži Entente Florale Europe - Evropská kvetoucí sídla.

Zdravá obec Křižánky obsadila třetí místo v letošním ročníku celostátní soutěže Vesnice roku v Programu rozvoje venkova

Řada Zdravých měst uspěla také v regionálních kolech soutěže Město pro Byznys.

Úspěšné postupy místních samospráv v oblasti kvality veřejné správy byly oficiálně oceněny Ministerstvem vnitra ČR v rámci 8. Národní konference kvality ve veřejné správě v Praze. V rámci udílení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci bylo opět oceňováno uplatňování místní Agendy 21 (MA21) jako jedné z efektivních metod kvality ve veřejné správě. Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za realizaci MA21 získala Zdravá města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín a Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina. Stříbrnou cenu za další metody kvality ve veřejné správě pak Zdravé město Prostějov (model CAF 2006/2009) a Zdravý Kraj Vysočina (model CAF 2006/2009). Bronzovou cenu za uplatňování MA21 převzali zástupci Zdravých měst Hlučín, Hodonín, Přeštice, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Zdravé obce Křižánky a Zdravého Kraje Vysočina. Bronzovou cenu za další metody kvality ve veřejné správě převzali zástupci Zdravých měst Česká Lípa (ČSN EN ISO řady 14001), Jilemnice (model CAF 2006/2009) a Zdravého Libereckého kraje (model CAF 2006/2009). Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2011 získal také Zdravý Kraj Vysočina (Centrální evidence dotací – eDotace).

Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim i dalším městům, obcím a regionům úspěchy v příštím roce.

Fóra Zdravého města navštívilo o čtvrtinu více lidí než v minulém roce

Fórum Zdravého města je pravidelné každoroční setkání s veřejností, na kterém lidé diskutují o nejpalčivějších problémech obce, ve které žijí. V roce 2012 se konalo Fórum v celkem 43 Zdravých městech, obcích a regionech a sešlo se na nich více než 3500 těch, kteří se aktivně zajímají o rozvoj místa, kde žijí. Návštěvnost akcí vzrostla od minulého roku o celých 25 %. Účastníci těchto setkání určovali „10P – desatero problémů“, které bylo následně ověřováno v anketě, do níž se zapojil širší okruh občanů. Ověřený seznam největších problémů putuje poté do zastupitelstva, které zahrne řešení jednotlivých témat do plánovacích dokumentů včetně rozpočtu. Lidé mohou během veřejného setkání získat informace, jak bylo naloženo ze strany města s jejich podněty z minulých let.

Také v roce 2012 probíhala ve Zdravých městech tzv. "mladá Fóra". Problémy naformulované žáky a studenty byly stejně jako z „dospěláckého“ Fóra Zdravého města ověřovány anketou a následně byly předkládány k projednání radě města a zastupitelstvu. Osvědčilo se také zapojení mladých lidí přímo do "dospěláckého" Fóra Zdravého města, kdy mladí u svého vlastního diskusního stolu navrhují znění problémů, které se jich samotných týkají. Velice často se tyto problémy v hlasování dostanou mezi výsledné "10P - desatero problémů".

Databáze DobráPraxe.cz nabízí 190 inspirativních příkladů

Databáze Národní sítě Zdravých měst na adrese www.DobraPraxe.cz obsahuje řadu nových zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. Ke konci roku 2012 zde naleznete 190 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení, tzv. tematické kroužky nebo na tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat. Naleznete je přímo na hlavní stránce nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe.

V příštím roce se shromažďování příkladů dobré praxe zaměří zejména na témata dobrovolnictví a veřejné služby, spolupráce s mládeží při rozvoji obce a aktivní stárnutí. Rádi zveřejníme také vaše příklady dobré praxe z těchto i dalších oblastí rozvoje obcí a regionů.

Pour féliciter 2013

Tým Kanceláře Národní sítě Zdravých měst Vám děkuje za spolupráci a podporu v roce 2012.

Do nového roku přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě a zejména hodně sil a elánu na cestě ke zdravé a udržitelné České republice.

PF 2013


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.