Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IX/2017

Připravujeme

Podzimní škola Zdravých měst k tématu zdraví obyvatel i ke zvyšování kvality veřejné správy - Vsetín, 1.11.

Ve dnech 1. - 3. listopadu 2017 se ve Zdravém městě Vsetín uskuteční Podzimní škola Zdravých měst, již tradiční setkání zástupců obcí z celé ČR zaměřené na téma udržitelného rozvoje obcí. 

Úvodní otevřený seminář představí inspirace i zajímavé aktivity Zdravých měst či odborných partnerů včetně možností spolupráce. Budou prezentovány  nástroje a metodické postupy pro uplatňování udržitelného rozvoje na místní či regionální úrovni a příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Příspěvky se zaměří například na téma zdraví z pohledu udržitelného rozvoje, práce s daty v území či budou představeny inovativní přístupy k rozvoji města, obce, regionu. Odpoledne rovněž proběhne dobrovolný blok k využití pocitových map

Na seminář přímo naváže i podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR, určené zástupcům členských obcí a regionů.

Druhý den Podzimní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory Zdravých měst a MA21 - členy i nečleny asociace - zaměřené na téma příprava projektových žádostí a získávání finančních zdrojů. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Pro pokročilé budou připraveny jak konzultace, tak zajímavé tréninkové bloky. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v používání infosystému DataPlán NSZM.

Bližší informace včetně registrace naleznete ZDE.

Ve Zdravých městech bude v říjnu probíhat tradiční kampaň Dny zdraví

Tradiční kampaň Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, probíhá zejména v první polovině října. Tematickou různorodostí i zapojením odborných partnerů v jednotlivých městech se jedná o vůbec nejrozsáhlejší akci na podporu zdravého životního stylu v České republice. 

Hlavním cílem Dnů zdraví je zajímavou formou informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které mohou dlouhodobě přispívat k jejich fyzické i duševní pohodě. 

Během akcí v rámci kampaně Dny zdraví si mohou občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program je tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů.

Radnice Zdravých měst kampaň každoročně realizují ve spolupráci se všemi partnery, kteří se problematikou zdraví z jakéhokoliv hlediska zabývají (nestátní neziskové organizace, zdravotnická zařízení, školy apod.). 

V letošním roce se zatím k realizaci kampaně přihlásila tato města a obce: Adamov, Brno, Červená Voda, Dačice, Dobříš, Havlíčkův Brod, Jihlava, Kopřivnice, Kroměříž, MAS Rozkvět, Prachatice, Praha 08, Praha 13, Praha 18, Praha 20, Praha-Libuš, Prostějov, Rosice, Tábor, Třebíč, Ústí nad Labem, Vítkov, Vsetín, Znojmo.

Pravidelně aktualizovaný přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce: www.ZdravaMesta.cz/dzd.

Upozornění pro Zdravé obce a regiony: rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Prosíme, vložte své aktivity ke kampani Dny zdraví prostřednictvím Terminálu. Děkujeme za Vaše informace.

 

Stalo se

Evropské sítě Zdravých měst jednaly v Praze. NSZM ČR nabídla i získala řadu inspirací

V polovině měsíce září (18.-20. 9. 2017) měla Národní síť Zdravých měst ČR čest hostit mezinárodní pracovní setkání národních sítí Zdravých měst WHO evropského regionu. Akce proběhla pod záštitou evropské úřadovny Světové zdravotní organizace (WHO) v Kodani, pobočky WHO v Praze a ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze a hlavním městem Praha, které pro tento účel poskytlo historické prostory Staroměstské radnice. Jednání se zúčastnili zástupci sítí Zdravých měst - národních koordinátorů i politických představitelů z České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Norska, Švédska, Velké Británie, Ruska, Turecka a Izraele. Cílem jednání, které probíhalo především formou diskuse a týmové práce, bylo zformulovat vize dalšího rozvoje i vyhodnotit postup mezinárodního programu Zdravé město a region WHO. Program Zdravé město v roce 2018 oslaví již 30 let své existence jako evropské inciativy k podpoře zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života. Účastníci diskutovali o odpovědnosti jednotlivých národních sítí, o vzájemných inspiracích ad. Důraz byl kladen na hledání cest k uplatnění Agendy 2030 OSN a jejích Cílů udržitelného rozvoje (tzv. "SDGs") při zachování specifik jednotlivých zemí.

Inspirací ze zahraničí mohou být pro ČR například norská Zdravá města, která k zapojování mladé generace aktivně využívají (nejen) Instagram. Irský model se naopak zaměřuje na priority Zdraví 2020 a širokou kampaní tato témata integruje do struktur na regionální a místní úrovni. Francouzská síť přinesla zajímavé inspirace pro komunikaci a zapojení národních i lokálních politiků, ve zhodnocení ekonomických přínosů, které má cyklo a pěší doprava na zdraví (tzv. HEAT Tool), aktuálně se pak zabývá tématem ozelenění měst. Finsko může být příkladem aktivního využívání tzv. HIA - hodnocení dopadů politik na zdraví, a zdravotní gramotnost je naopak tématem, které je prioritou pro Ruskou federaci. Naopak velmi ceněné zkušenosti z českých, moravských a slezských Zdravých obcí a regionů jsou systémově integrované přístupy ke kvalitě veřejné správy, expertní know-how, aktivní spolupráce se širokou členskou základnou a řada nástrojů, které Národní síť Zdravých měst ČR nabízí.

Spolupráce jednotlivých sítí mezinárodního programu Zdravé město WHO v Evropě je založena na úzké kooperaci a sdílení dobré praxe spolu s hledáním cest, jak uplatňovat témata udržitelného rozvoje na místní úrovni. Zdravá města jsou tak platformou, kde rozvíjet spolupráci s dalšími iniciativami jako jsou např. Smart Cities, Resilientní, Udržitelná, Zelená města ad.

Fotogalerie z akce www.zdravamesta.cz/nn-meeting-prague-2017

WHO

 

Veřejná fóra ve Zdravých městech mají úspěch u veřejnosti i radnic

Do konce září v roce 2017 proběhlo již 47 veřejných Fór Zdravého města. Nejvíce účastníků dorazilo na Fórum Zdravého města Litoměřice, kde akci navštívilo na 200 občanů. Do konce roku nás čeká ještě 16 takovýchto setkání ve městech, obcích, ale i regionech České republiky.

Veřejné fórum Zdravého města je setkáním, během kterého občané definují největší problémy a potenciály rozvoje v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero priorit. Výsledek je následně ověřen anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během Fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s prioritami, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Setkání s veřejností se účastní nejen představitelé samosprávy, ale také zástupci neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé. Témata a priority vytipované u stolu mladých se často dostávají mezi konečné 10P.

Oblíbená jsou také tzv. Mladá a Školní fóra, která letos proběhla již ve 21 školách a ještě ve třech proběhnou. Během těchto Fór diskutují o rozvoji obcí a svých škol žáci a studenti. Výsledky těchto veřejných setkání putují, stejně jako v případě „dospěláckých“ fór, přímo do zastupitelstva obce či města, které se náměty dále zabývá.

NSZM nabízí svým členům rovněž službu v podobě tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání.

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru priorit, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě, související strategické dokumenty, kontaktní údaje, ale také pozvánky na akce.

Proběhl Evropský týden mobility: Zdravá města, obce a regiony byly jako každý rok součástí

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. - 22. 9.), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojila Zdravá města (www.ZdravaMesta.cz/etm), která byla již mezi jejími prvními realizátory v ČR.

Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

ETM se snaží ovlivnit mobilitu a městskou dopravu, stejně jako zlepšit zdraví a kvalitu života občanů. Dává jim možnost poznat, jaká je role městských ulic ve skutečnosti, a prozkoumat konkrétní řešení městských problémů jako je znečišťování ovzduší. Místní úřady jsou povzbuzovány k tomu, aby Evropský týden mobility využily mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy a získaly tak zpětnou vazbu od občanů. Je to také skvělá příležitost pro místní podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší, o hledání inovativních řešení, jak omezit využívání automobilů a tím i snížení emisí, a také o možnosti testování nových technologií.

Více na mobilityweek.eu

 


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2017

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.