Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2017

Stalo se

Litoměřice, Chrudim a Vysočina od roku 2017 předsedají Zdravým městům, obcím, regionům

Významným bodem Valné hromady NSZM ČR dne 25. dubna 2017 v Praze byla volba vedení asociace pro další dva roky. Z nominovaných kandidátů bylo zvoleno devět zástupců aktivních a kvalitně postupujících měst či regionů. Pozici předsedy obhájil Petr Hermann zastupující Zdravé město Litoměřice. Stejně tak byly obhájeny i posty místopředsedů - Petr Řezníček, starosta Chrudimi, a Martin Hyský, radní kraje Vysočina, kteří budou spolu s předsedou a dalšími členy Rady NSZM ČR reprezentovat asociaci navenek. Dalšími radními asociace jsou pak političtí reprezentanti měst Jihlava, Kopřivnice, Vsetín, městské části Praha 8, obce Bolatice a místní akční skupiny Opavsko.

Aktuální seznam členů Rady NSZM ČR je uveden zde.

Nově zvolený předseda P. Hermann, který v Radě NSZM aktivně pracuje již více než 10 let a ve Zdravém městě Litoměřice působí od startu tohoto programu, poděkoval všem, kteří se v uplynulém volebním období zasloužili o rozvoj Zdravých měst, obcí, regionů v ČR. Vyzdvihl přínosy síťové spolupráce v rámci asociace a rovněž vyzval účastníky, aby se jejich města zapojila do pořádání "školních fór Zdravých měst", jejichž cílem je získat a uplatnit pohled mladé generace a probouzet u dětí zájem o veřejné dění v místě, kde žijí.

Výroční zpráva NSZM ČR 2016: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

106 osobních konzultací pro členy – 57 Fór pro veřejnost s 4500 účastníky - 14 mladých a školních Fór – 5 celostátních akcí k dobré praxi – 12 akreditovaných vzdělávání – 534 aktuálních strategií - 288 příkladů dobré praxe a 2835 střípků - 7 webových Zpravodajů

... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2016. Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace.

Prohlédněte si Výroční zprávu NSZM ČR 2016. Nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2017. Podrobné informace o akcích, přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce webu ZdravaMesta.cz.

Výroční zpráva NSZM ČR 2016 v on-line formátu i v PDF je k dispozici ZDE

Vláda schválila Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030

Vláda na svém jednání 19. dubna 2017 schválila dokument Strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje Česka na příští desetiletí. Materiál nastavuje cíle, kterých by stát měl dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrého vládnutí a propojení se světem.

„Strategický rámec Česká republika 2030 definuje cíle pro rozvoj naší země. Jeho naplňování povede ke zvýšení kvality života všech obyvatel a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce,“ shrnul předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Strategický rámec propojuje dva zásadní koncepty: udržitelný rozvoj a kvalitu života. Kvalita života by se měla stát hlavním ukazatelem rozvoje, vhodnějším než klasické ekonomické ukazatele. Ty totiž nejsou schopné popsat rozměr lidského života, jako je zdravotní stav, rovnováha mezi prací a soukromým životem, vzdělávání, kvalita životního prostředí či osobní bezpečí. Strategický rámec má zároveň sloužit jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí.

Česká republika 2030 tvoří dlouhodobý rámec pro strategické plánování ve státní správě a umožní transparentně komunikovat dlouhodobé cíle státní správy odborné i široké veřejnosti. Nenahrazuje sektorové dokumenty, ale byla vytvořena ve spolupráci s resorty tak, aby se podle ní mohla orientovat tvorba strategických a koncepčních materiálů, kterých má Česká republika několik set.

Členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů byli pověřeni, aby zajišťovali soulad resortních strategií a koncepcí se Strategickým rámcem Česká republika 2030. Garantem tohoto souladu bude Úřad vlády ČR, který každé dva roky představí Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. Neziskové organizace, firmy i akademické instituce budou vyzvány, aby zpracovaly k této zprávě zprávu stínovou. Na základě jejich důsledného porovnání bude vedena celospolečenská diskuse o dlouhodobém rozvoji Česka.

Strategický rámec ČR 2030, který navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010, vznikal téměř dva roky. Připravovaly a komentovaly jej stovky expertů z akademické, firemní i neziskové oblasti. Významnou podporu v tomto procesu poskytlo devět expertních výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj, vč. Výboru pro udržitelné municipality, kterému předsedá NSZM, SMO a MMR. 

Konkrétní opatření budou zachycena v implementačním dokumentu, který by vláda měla projednat ještě v letošním roce. Dokument rovněž předpokládá zapojení nestátních aktérů a aktérek, kteří se k naplňování cílů České republiky 2030 budou moci přihlásit formou tzv. dobrovolných závazků. Indikátory dokumentu ČR 2030 kladou důraz na MA21 a další nástroje pro udržitelný rozvoj municipalit, které jsou synergicky využívány ve Zdravých městech, obcích a regionech. 

Více o strategickém rámci Česká republika 2030 najdete na webu www.cr2030.cz

NSZM ČR přistoupila ke globální Baskické deklaraci udržitelných měst

Asociace NSZM ČR aktivně působí na mezinárodní úrovni a je členem několika významných mezinárodních uskupení měst a regionů. V návaznosti na aktivní působení v ICLEI - celosvětovém sdružení místních samospráv k udržitelnému rozvoji, přistoupila NSZM k tzv. Baskické deklaraci,  významnému dokumentu navazujícímu na Aalborskou chartu, a stala se tak součástí globální platformy Sustainable Cities (http://www.sustainablecities.eu/).

Baskická deklarace směruje obce a regiony k řešení témat, jimiž se členové NSZM ČR aktivně zabývají a mohou tak svoji praxi sdílet nejen v ČR, ale i vůči zahraničí:

1. dekarbonizace městských energetických systémů a snížení celkové energetické spotřeby,
2. vytvoření udržitelných modelů městské mobility a dostupnosti pro všechny,
3. ochrana a rozvoj přírodní rozmanitosti a ekosystémových služeb,
4. omezení využívání zelených ploch (greenfields) a přírodních oblastí,
5. ochrana vodních zdrojů, kvality vody a ovzduší,
6. adaptace na změnu klimatu a snížení rizika katastrof,
7. zlepšení veřejných prostranství a jejich proměny v přátelské, bezpečné a živé prostředí,
8. poskytnutí dostatečného a odpovídajícího bydlení pro všechny,
9. zajištění sociálního začlenění a integrace všech vrstev společnosti,
10. posílení našich místních ekonomik a zvýšení místních pracovních příležitostí.

Zdravá města diskutovala jak správně finančně řídit města, regiony a jejich organizace

Na 70 účastníků z řad politiků, tajemníků, finančních auditorů a dalších zájemců z měst a obcí se sešlo na semináři Národní sítě Zdravých měst ČR k tématu Efektivní řízení měst a regionů a jejich organizací. Důraz byl kladen především na oblast finančního řízení, na aktuálně platnou či připravovanou legislativu - českou i evropskou, na plánované změny, úpravy či možná rizika a zejména pak na ukázky uplatnění těchto pravidel v praxi.

Vzhledem k roli garanta tématu, jímž je Ministerstvo financí (MF), jej uvedl a otevřel pan Tomáš Vyhnánek, náměstek pro sekci finančního řízení a auditu. Představil chystané úpravy zákona o řízení a kontrole veřejných financí a vizi v oblasti přezkoumání hospodaření obcí a krajů. Mezi jiným zmínil, že s aplikací zákona zůstávají obcím stejné kompetence, mění se spíše oblasti, na které bude z hlediska kontrol MF kladen důraz - zejména pak nakládání s veřejnými prostředky včetně majetku, návazně vedení účetnictví či zadávání veřejných zakázek. Snahou zákona je snížit reportovací povinnost těm nejmenším obcím, klást důraz na silnou metodickou podporu ze strany MF ČR a ukazovat příklady dobré praxe. Zmíněna byla také duplicita kontrol a snaha ji snížit tam, kde to je možné, zejména pak sdílet výsledky jednotlivých kontrol i jejich plány. Další detaily k tématu přednášce naleznete v přednesené prezentaci.

K hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti - tzv. principům 3E - a vazbě na udržitelný rozvoj a strategické řízení hovořil pan Milan Půček. Důraz kladl na reálně fungující systém finanční kontroly, který však sám o sobě nedokáže podchytit korupci nebo podvody ve všech oblastech, a zmínil potřebu důkladné analýzy rizik, která je dosud v české veřejné správě využívána velmi nedostatečně či spíše formálně. Prezentaci je možné prohlédnout zde, více k tématu v publikaci NSZM ČR „Udržitelné finanční řízení“ 

S praktickými příklady pak navázali odborní konzultanti NSZM ČR k tomuto tématu i tématu řízení kvality - pánové Miloslav Kvapil a Roman Fišer. Zdůraznili rozměr řízení obcí a krajů jako veřejnosprávních korporací, které plně zahrnují i své příspěvkové a obchodní organizace, s jejichž majetkem mají obce a kraje taktéž efektivně, účinně, účelně a udržitelně hospodařit a zajistit tak poskytování kvalitních veřejných služeb. Více k tématu zde.

Praxi Zdravého Kraje Vysočina přednesl ředitel krajského úřadu pan Zdeněk Kadlec, který zmínil, že zásadním důvodem, proč se tématem nutno zabývat je, že veřejná správa musí být profesionální, dělat rozhodnutí smysluplná a podložená a účinné hospodařit se svěřenými zdroji (PPT ke zhlédnutí). Vymezil se proti šíři korupce, kterou ve veřejné správě nepovažuje za tak alarmující, jak je v posledních letech prezentováno. Aktuální benešovskou zkušenost sdělila pak tajemnice městského úřadu Benešov paní Miluše Stibůrková, která prakticky ukázala, jak městský úřad postupuje při finančním řízení svých svěřených a zakládaných organizací - co jsou nutné předpoklady a možná rizika (více zde).

Všem prezentujícím i účastníkům děkujeme za zajímavé informace a příjemnou atmosféru. Fotografie z akce naleznete zde.

Asociace Zdravých měst, obcí a regionů přistoupila k Alianci pro zdravotní gramotnost

Na jarním zasedání Valné hromady NSZM ČR bylo schváleno přistoupení k Alianci pro zdravotní gramotnost – mezi organizace a instituce v Česku, které si uvědomují společenskou i individuální hodnotu zdraví a vnímají zdravotní gramotnost jako nezbytnou součást kultury ve 21. století.

Aliance pro zdravotní gramotnost usiluje o rozšiřování informací o tomto tématu, rozvíjí komunikaci mezi občany a veřejnou správou, mezi pacienty a pracovníky ve zdravotnictví a snaží se posílit znalosti o zdraví a jeho podpoře. V mezinárodním srovnání nejsou výsledky průzkumů k míře zdravotní gramotnosti v ČR příliš povzbudivé. Aliance chce na tuto skutečnost aktivně reagovat a situaci zlepšit, přičemž Zdravá města jsou v těchto aktivitách logickým partnerem.

Více informací: www.uzg.cz

Aktuální "Metodika hodnocení udržitelných měst" - praktický nástroj pro Zdravá města

Nová verze Metodiky hodnocení udržitelných měst zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Metodika vznikla v letech 2010-2011 za podpory Ministerstva životního prostředí a byla pilotována ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. V minulém roce prošla Metodika celkovou aktualizací a je nyní k dispozici ve verzi 2017. Na zpracování aktualizované verze se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Univerzity Karlovy - Centra pro otázky životního prostředí podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá.

Unikátní Metodika má přispět k implementaci dokumentů Česká republika 2030, Strategického rámce rozvoje veřejné správyKoncepce podpory MA21, i celkově Agendy 2030 a SDGs v praxi územní veřejné správy v Česku.

K praktickému uplatnění Metodiky slouží rozsáhlý on-line systém Auditů UR, který vyvinula NSZM a v současné době je již aktivně využíván mnoha municipalitami a regiony. Systém umožňuje nejen evidenci hodnocení UR a odbornou diskusi mezi experty, ale také benchmarking a provazbu s dobrou praxí v jednotlivých tématech v Galerii udržitelného rozvoje.

Více informací o Metodice naleznete ZDE.

Zdravá města, obce i regiony oslavily Den Země 2017

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 v USA. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let.

Také letos se tradičně ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti. Zdravá města a obce připravily bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. Na akcích si jejich účastníci mohli zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojila řada odborných partnerů včetně zoologických zahrad a organizovaných ochránců přírody.

V roce 2017 se do oslav Dne Země zapojilo těchto 29 Zdravých municipalit.

Adamov, Boskovice, Brno, Chrudim, Dobříš, Hodonín, Jihlava, Jilemnice, Kopřivnice, Letovice, Litoměřice, MAS Rozkvět, Prachatice, Praha 08, Praha 18, Praha 20, Prostějov, Rosice, Sázava, Štětí, Tábor, Třebíč, Turnov, Týnec nad Sázavou, Ústí nad Labem, Valašské Klobouky, Vítkov, Vsetín, Znojmo.

Bližší info: www.ZdravaMesta.cz/dze a http://www.earthday.org.

Zdravá města podporují férový obchod

Myšlenku podpory férového obchodu přímo ve městech, podporují v ČR Zdravá města od samého počátku v roce 2011. Prvními oficiálními Fairtradovými městy se stala Zdravá města Vsetín a Litoměřice. K těm postupně přibyla Zdravá města Chrudim, Třebíč, Kroměříž, Hodonín, Mladá Boleslav, Valašské Klobouky, takže v současné době 8 z 10 Fairtradových měst v Česku patří mezi Zdravá města. Zdravá městská část Praha 8 byla v roce 2017 vyhlášena první Fairtradovou městskou částí.

Fairtrade znamená z anglického překladu spravedlivý obchod. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – především v rozvojových zemích. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv i šetrnost k životnímu prostředí.

Pro města představuje status Fairtradové město nástroj naplňování národních i mezinárodních politických cílů v oblasti udržitelného rozvoje. Pozitivní využití kupní síly měst k nákupu fairtradových výrobků má zásadní vliv na životy pěstitelů a stav životního prostředí v rozvojových zemích. 

Více informací naleznete na webech http://www.fairtradovamesta.cz a http://www.fairtrade.cz

 


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2017

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.