Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2016

Připravujeme

Blíží se oslavy Dne Země, zapojí se i Zdravá města

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let.

Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se budou konat osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti. Zdravá města a obce připravují bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. Na akcích si jejich účastníci mohou zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojuje řada odborných partnerů včetně zoologických zahrad a organizovaných ochránců přírody.

Programy oslav Dne Země ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dze

Více informací o mezinárodních souvislostech kampaně: http://www.earthday.org

Stalo se

Hodnocení udržitelného rozvoje měst ve Švýcarsku a Česku - sdílení návodů

V březnu 2015 proběhlo v Praze setkání zástupců Národní sítě Zdravých měst s dlouholetými švýcarskými partnery ze společnosti Equiterre, které se účastnil i zástupce kantonu Ženeva. Třídenní setkání bylo věnováno výměně zkušeností z oblasti sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní i národní úrovni a také praktickému hodnocení dopadů projektů měst a regionů na udržitelný rozvoj.

Švýcarské sdružení Equiterre je organizací s více než 30tiletou historií. Spojuje jak obce, města a regiony, tak i neziskové a privátní organizace, které mají zájem o uplatňování udržitelného rozvoje. Kanton Ženeva je průkopníkem řady témat udržitelného rozvoje a s Equiterre úzce spolupracuje. Za Česko se kromě Kanceláře NSZM setkání účastnili zástupci Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Zdravého města Litoměřic.

První den jednání bylo na programu hodnocení dopadů projektů měst a obcí na udržitelný rozvoj. Švýcarští zástupci představili některé z nástrojů, které jsou využívány v praxi, proběhla diskuse o jejich přínosech i možných problematických místech. Za ČR téma představil Antonín Tym z Litoměřic, který seznámil účastníky setkání s praxí města. Švýcarská strana klade důraz spíše na sledování detailních indikátorů, hodnocení probíhá většinou formou tabulky či v databázi, kde si daný projektový manažer zodpovídá na dané otázky a subjektivně škáluje dopady projektového záměru na tu či onu oblast udržitelného rozvoje - např. kvalitu ovzduší, půdy, ale také zaměstnanost, ekonomické přínosy apod. V Litoměřicích je kladen důraz spíše na diskusi v rámci úřadu i politické reprezentace, projekty jsou rovněž škálovány co do dopadu na environmentální, ekonomickou a sociální oblast. Obě strany se shodly na inspirativnosti obou modelů a na optimálním řešení formou jejich propojení.

Tématem dalších dní byly indikátory a jejich sledování. Diskutovány byly zejména švýcarské indikátorové sady CERCLE a MONET a jejich možná využitelnost v praxi ČR. NSZM ČR, Equiterre i kanton Ženeva se dohodli na dalších vzájemné spolupráci a průběžném sdílení inspirace v tomto i dalších tématech.

Světový den zdraví - letos na téma Prevence a léčba diabetu, 7. 4.

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna. Tématem letošní kampaně byla čím dál tím více aktuálnější prevence a léčba diabetu. Mezi hlavní cíle Světového dne zdraví patří zvýšení povědomí o nárůstu diabetu a jeho ohromující zátěži a následcích, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy. Je žádoucí spustit soubor specifických, účinných a cenově dostupných opatření k potlačení nárůstu onemocnění diabetem. Opatření mají zahrnovat kroky v prevenci diabetu a jeho diagnóze, v léčbě a péči o pacienty. Cílem kampaně je také uvést první souhrnnou zprávu o diabetu, která zdokumentuje zátěž a důsledky diabetu a vyjádří nutnost zavedení silnějších systémů zdravotní péče, které by zajistily zlepšení dohledu, zvýšenou prevenci a efektivnější řízení léčby diabetu.

V boji s diabetem hraje roli mnoho sektorů společnosti včetně vlád, zaměstnavatelů, učitelů, výrobců, občanské společnosti, soukromého sektoru, médií a samotných jednotlivců.

Více informací ke kampani Světový den zdraví naleznete zde: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/en/


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2016

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.