Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2014

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc březen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Blíží se oslavy Dne Země 2014, zapojí se i Zdravá města

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se budou konat osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti.

Zdravá města a obce připravují bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost. Na akcích si jejich účastníci mohou zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojuje řada odborných partnerů včetně zoologických zahrad a organizovaných ochránců přírody.

Upozornění pro Zdravá města, obce a regiony
Rádi budeme o Vašich aktivitách informovat - informace ke kampani Den Země vložte prostřednictvím terminálu

Světový den zdraví se v Česku zaměří na nemoci přenášené klíšťaty

Každý rok připadá na 7. duben mezinárodní kampaň Světový den zdraví, koordinovaná Světovou zdravotní organizací (WHO). V letošním roce se kampaň, ke které se hlásí také Zdravá města a obce v České republice, zaměří na nemoci přenášené „biologickými vektory“, především hmyzem a dalšími členovci. Cílem kampaně je zvýšit informovanost o těchto nákazách a možnostech prevence. V Česku se kampaň zaměří na rizika klíšťové encefalitidy a lymeské boreliózy. Propagátorem kampaně je Státní zdravotní ústav, který nabízí obcím, školám i dalším institucím vzdělávací materiály.

Více informací k tématu letošního Světového dne zdraví včetně odkazů na další zdroje naleznete na stránkách Kanceláře WHO v České republice.
Edukační materiály Státního zdravotního ústavu naleznete zde.

Stalo se

Dobrovolnictví v praxi - "Ukliďme Česko" a mnoho dalšího na Jarní škole Zdravých měst

Ve dnech 19. - 21. března 2014 se ve Zdravém městě Prachatice uskutečnila Jarní škola Zdravých měst. Školu zahájil úvodní seminář, který představil příklady dobré praxe z měst a možnosti spolupráce s odbornými partnery. Nejprve účastníky přivítali starosta města Martin Malý a místostarosta Robert Zeman. Představili historii, zajímavosti a aktivity města. Tajemnice pracovní skupiny pro MA21 Marie Petrová z MŽP představila aktuality k místní Agendě 21 a systém hodnocení jednotlivých kategorií. Úvodní část uzavřel ředitel NSZM ČR Petr Švec prezentací z oblasti strategického plánování měst a obcí, ve které zdůraznil důležitost spolupráce na místní úrovni. 

Hana Rabenhauptová a Zdeněk Krejsa, předseda spolku Krebul, prostřednictvím krátkých filmů nejprve představili počátky a vývoj projektu Zdravé město v Prachaticích, poté následoval film věnovaný podobám dobrovolnictví ve městě. O komunitně vedeném místním rozvoji krátce pohovořil Jiří Krist, místopředseda Národní sítě místních akčních skupin ČR. Tématem medializace Projektu Zdravé město se ve své prezentaci zabýval Michal Novotný, koordinátor Zdravého města Strakonice. Představil tipy, jak dostat informace o akcích a aktivitách k většímu počtu osob všech generací. 

V závěru dopolední části proběhla panelová diskuse, která představila odborné partnery a různé způsoby zapojení dobrovolníků. Radek Janoušek a Miroslav Kubásek představili projekt Zmapuj To, který již přes rok napomáhá mapování černých skládek, a navazující úklidovou akci Ukliďme Česko, do které se mohou zapojovat města, firmy, organizace i jednotlivci. Zuzana Hájková z Jihočeské vědecké knihovny upozornila na velký potenciál pro rozvoj komunit, kterým knihovny disponují. Jsou například veřejným prostorem pro setkávání všech generací a ve spolupráci s dobrovolníky mohou pořádat řadu akcí pro veřejnost. Diskutující doplnil předseda Národního dobrovolnického centra HESTIA Jiří Tošner, který zmínil zajímavé programy, které HESTIA realizuje, a možnosti, jak se zájemci o dobrovolnictví mohou zapojit. V odpoledním bloku úvodního dne proběhla přednáška a diskuse s Pavlem Nováčkem z Univerzity Palackého v Olomouci věnovaná zamyšlení nad vývojem a budoucností udržitelného rozvoje a nad možnými alternativami.

Druhý den se uskutečnily praktické tréninky pro začátečníky a pokročilé zaměřené na komunikaci s veřejností i v rámci úřadu, pravidla MA21 pro rok 2014 a nácvik řešení problematických situací. Závěrečný den proběhl nácvik práce se systémem DataPlán a individuální konzultace na zvolené téma. 

Výstupy z akce včetně fotografií a prezentací naleznete ZDE.

Akce proběhla jako součást projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Setkání městských částí ke Zdravému městu poprvé proběhlo pod záštitou Prahy

Ve čtvrtek 13. března 2014 se na Nové radnici v Praze uskutečnilo setkání městských částí Prahy věnované tématu plánování a řízení rozvoje v kvalitě Zdravého města a místní Agendy 21. Tyto moderní postupy jsou zaměřené na praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráci úřadů s veřejností. Setkání zahájil radní hlavního města Prahy a politika Zdravého města a MA21 Martin Dlouhý (na fotografii). Vyjádřil potěšení, že může účastníky přivítat na akci spolupořádané hlavní městem Praha pod hlavičkou projektu Zdravé město. Ocenil možnost vzájemného sdílení zkušeností a příležitost k dialogu a sbírání podnětů od zástupců městských částí, které setkání přináší. 

Činnost a cíle Národní sítě Zdravých měst ČR představil ředitel asociace Petr Švec. Velký zájem účastníků vzbudila prezentace Filipa Tittla k projektu „Sídliště, jak dál?“, realizovaného Fakultou architektury ČVUT ve spolupráci s NSZM ČR a dalšími partnery. Smyslem projektu je hledat dlouhodobé vize směřování panelových sídlišť a zabránit tak sociální devalvaci území a transformovat je v plnohodnotné lokality.

Poté následovaly prezentace zástupců městských částí hl. m. Prahy. Starosta MČ Praha 14 Radek Vondra seznámil účastníky s komunitními akcemi, které městská část pořádá a podporuje na sídlišti. Představil zajímavé kampaně a akce pro veřejnost, jejichž cílem je oživit veřejné prostory. Dlouhodobým cílem Prahy 14 je probudit zájem obyvatel o své okolí a jejich co možná největší aktivizaci a zapojení do veřejného života.

Starosta MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy Pavel Roušar společně s koordinátorkou ZM a MA21 Ivou Hájkovou prezentoval realizaci Strategického plánování a řízení metodou MA21. Úřad MČ Prahy 21 připravoval strategický plán vlastními silami bez zapojení externí společnosti. Ve velké míře byli zapojeni občané, místní spolky a podnikatelské subjekty. Největším pozitivem bylo vytvoření vlastního strategického plánu odpovídajícího místním podmínkám a zlepšení komunikace úřadu s občany i v rámci úřadu samotného. 

Na závěr setkání zazněla prezentace MČ Praha – Libuš a Písnice, věnovaná problematice soužití občanů v prostředí s vysokou koncentrací cizineckých komunit. Starosta Jiří Koubek společně s koordinátorkou ZM a MA21 Janou Martínkovou představili projekty a opatření realizovaná pro dosažení bezproblémového soužití komunit. Spolupráce s komunitami je navazována prostřednictvím realizace integračních projektů, seminářů a veřejných akcí zaměřených na vzájemné poznávání národů a jejich kulturních zvyklostí.

Setkání se zúčastnilo 50 zástupců pražských městských částí, měst i obcí, spolupracujících organizací a institucí.

Prezentace z akce a fotografie naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Výstupy mezinárodní konference Evropské sítě Zdravých měst WHO 2013

Pod patronací Evropské kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) proběhla v minulém roce ve dnech 20. - 22. září 2013 v tureckém Izmiru pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst, která sdružuje 30 národních sítí s více než 1400 Zdravými městy a obcemi. Konference se zúčastnilo na 270 reprezentantů z 27 zemí – zejména pak zástupců měst, jejich sítí či odborných organizací. Setkání se zaměřilo na aktuální diskuse k Projektu Zdravé město WHO v jeho V. fázi a na zhodnocení dosažených aktivit. Společným sjednocujícím tématem byly „Inovace a sdílené postupy v institucionální podpoře zdraví a životní pohody obyvatel“. Ke konferenci byl vydán ze strany WHO podrobný materiál shrnující jednotlivé prezentace a výstupy workshopů (stáhnout lze na odkazu níže).

Na programu konference bylo nejen zhodnocení dokončené V. fáze Projektu Zdravé město WHO (2009–2013), ale i příprava návazné VI. fáze. V příspěvcích byly prezentovány informace o souhrnných výsledcích evropské sítě Zdravých měst i jednotlivých národních sítích v zemích Evropy. Jednotlivé workshopy a sekce konference se zaměřily například na zdravý životní styl, zdravé městské prostředí, osvětu ke zdraví, zdravotní gramotnost či sdílené vládnutí a plánování pro zdraví. Prezentovány byly konkrétní odborné příspěvky k tématům jako jsou ekonomická stránka zdravotní prevence a propagace zdravého životního stylu či rizika spojená s přenosnými i nepřenosnými (civilizačními) onemocněními. V konkrétních příkladech z praxe se představila např. Velká Británie se svým konceptem rozvoje tzv. „odolných“ komunit (resilient comunities), město Malmö prezentovalo např. městské plánování z pohledu řešení sociálních determinant zdraví. V rámci konference byla velká pozornost věnována samozřejmě i aktuálně platné tematické strategii Zdraví 2020 a stanoveným prioritám.

Další mezinárodní konference WHO na tato i další témata proběhne v letošním roce v řeckých Athénách v termínu 22. - 25. října 2014.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2014

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.