Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc březen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Konference Evropské sítě Zdravých měst 2013 se uskuteční ve městě Izmir

Pod patronací Evropské kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) proběhne ve dnech 20.-22. června v tureckém Izmiru pravidelná konference Evropské sítě Zdravých měst, která sdružuje 30 Národních sítí s více než 1400 Zdravými městy a obcemi. Setkání, kterého se zúčastní zástupci měst a odborných organizací, se zaměří na aktuální diskuse k Projektu Zdravé město v jeho V. fázi. Společným sjednocujícím tématem budou „Inovace a sdílené postupy v institucionální podpoře zdraví a životní pohody obyvatel“. Na programu akce je rovněž příprava VI. fáze Projektu Zdravé město.

Hostitelské turecké město Izmir patří k hlavním kandidátům na pořádání světové výstavy Expo 2020 pod heslem „Zdraví pro všechny“.

Více informací o konferenci (v angličtině) včetně registračního formuláře naleznete na stránce http://2013healthycities.izmir.bel.tr/HomePage. Zde bude průběžně aktualizován podrobný program a anotace jednotlivých příspěvků, jak ze Zdravých měst a jejich sítí, tak i odborných partnerů.

Ve Zdravých městech a obcích se připravují oslavy Dne Země

Den Země, který připadá na 22. duben, je nejrozsáhlejší mezinárodní kampaní zaměřenou na ochranu životního prostředí. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 ve Spojených státech amerických, v současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích a do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let. Také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se budou konat osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti.

V rámci oslav Dne Země probíhá řada akcí, ve městech a obcích se mimo jiné představí například místní a regionální výrobky, ale také Fair-trade produkty, vyrobené v zemích třetího světa. Koupí těchto produktů podporují tuzemští zákazníci vzdálené výrobce, kteří za svoji práci obdrží „férovou“ odměnu. Obyvatelé Zdravých měst a obcí budou mít možnost zúčastnit se řady osvětových akcí k tématu ochrany přírody, ale také bohatého doprovodného programu.


Upozornění pro Zdravá města, obce a regiony
Rádi budeme o Vašich aktivitách informovat - informace ke kampani Den Země vložte prostřednictvím terminálu


Stalo se

Mezi nové členy NSZM patří také Místní akční skupiny (MAS)

Místní akční skupiny (MAS) sdružují zástupce občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, spolupracujících na rozvoji venkova. Během prvního čtvrtletí roku 2013 vstoupily do asociace Zdravých obcí a regionů první místní akční skupiny: MAS Blanský les – Netolicko, MAS Opavsko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech a MAS Vodňanská ryba. Zdravá města, obce a regiony ČR spolupracují také s Národní sítí Místních akčních skupin. Vstup konkrétních MAS do NSZM přináší další možnosti spolupráce a sdílení úspěšných postupů mezi obcemi i celými regiony. 

Hlavním motivací MAS Rozkvět zahrady jižních Čech ke vstupu do NSZM bylo podle koordinátorky zmíněné MAS Marty Krejčíčkové další rozšíření možností, jak aktivně prosazovat přístup zdola při rozvoji regionu. „MAS Rozkvět se již 10 let snaží motivovat místní obyvatele k zapojování se do rozvojových aktivit, pomáhá místním iniciativám a poskytuje prostor pro efektivní spolupráci obcí, místních podnikatelů a neziskovek. Přímým impulsem pro vstup MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, MAS Blanský les Netolicko a MAS Vodňanská ryba do NSZM bylo zahájení realizace společného projektu „Zdraví nás baví“, díky kterému vznikne v letošním roce více než 20 venkovních areálů zdraví (minitělocvičen venku) na jihočeském venkově,“ říká Marta Krejčíčková z MAS Rozkvět zahrady jižních Čech.

Jarní Škola Zdravých měst 2013 proběhla v Třeboni za velké účasti zástupců obcí

Ve dnech 20. - 22. března 2013 proběhla v Třeboni Jarní škola Zdravých měst. Navštívilo ji na 80 účastníků – zástupců obcí a regionů, místních akčních skupin a odborných organizací. Tuto oblíbenou akci, která má již více než 10tiletou tradici a je určena zejména politikům a koordinátorům mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21, zahájil úvodní seminář. Zde byla prezentována zajímavá témata z oblasti strategického plánování měst a obcí, vystoupili zde také David Tichý a Filip Tittl - architekti z Centra kvality bydlení - s konceptem sousedského bydlení. Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu prezentoval novinky k Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy a záměr vytvoření sítě měst, které systémově podporují právě tento typ dopravy. Olga Škochová z občanského sdružení Kvas, které se zabývá strategickým plánováním v oblasti kultury a kreativním zapojováním veřejnosti, upozornila na kulturu jako často podceňovanou oblast rozvoje obcí a na projekt Město přátelské kultuře. Zajímavé projekty Třeboně – zakládajícího člena Národní sítě Zdravých měst - představil starosta Jiří Houdek (na fotografii) a místostarostka Terezie Jenisová.

Druhý den Jarní školy byl věnován praktickým tréninkům pro začátečníky i pokročilé. Pro začátečníky byl připraven tréninkový blok na téma "Komunikace s veřejností", na kterém si účastníci procvičili základní principy komunikace a prezentace. Blok pokročilých se mimo metodických doporučení zaměřil na argumentaci témat jako je například prosazení pracovní pozice koordinátora v rámci úřadu, schválení finanční podpory pro témata vzešlá z veřejného projednání, vytvoření komise pro strategické řízení a sledování postupu k udržitelnému rozvoji apod. Závěrečný den školy se uskutečnil nácvik práce se systémem DataPlán a proběhly individuální konzultace se zájemci z obcí.

Program, přednesené prezentace, fotodokumentace a video z uvedené akce naleznete zde.

Reportáž z Jarní školy Zdravých měst  na ČT 24 zde.

Akce je součástí projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Městské části Prahy diskutovaly o vyváženém rozvoji, o podpoře pohybu i dalších tématech

Ve čtvrtek 7. března 2013 se v Praze 21, Újezdě nad Lesy, uskutečnilo Setkání městských částí Prahy, které uspořádala MČ Praha 21 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci. Tématem setkání byla realizace místní Agendy 21 na úrovni městských částí, strategický rozvoj či podpora pohybových aktivit.

Akci zahájil starosta Zdravé městské části Praha 21 RNDr. Pavel Roušar (na fotografii s koordinátorkou ZM a MA21 Ivou Hájkovou), který představil jakým způsobem městská část spolupracuje a komunikuje s občany. Veřejnost je zapojována do komisí a projektů městské části, strategický plán byl tvořen komunitním způsobem, úřad se snaží podněcovat spolkovou činnost vypisováním grantových programů a pomáhá místním občanským sdružením s realizací projektů podpořených Magistrátem hlavního města Prahy. MČ Praha 21 dále představila vznik naučné stezky Klánovickým lesem, na kterém se podíleli aktivní občané, žáci základní školy, občanská sdružení a firemní dobrovolníci. Finance se podařilo získat z několika zdrojů např. pomocí grantů, sponzoringu a veřejných sbírek.

K podpoře pohybových aktivit vystoupil zástupce katedry rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Zdeněk Hamřík. Upozornil na důležitou roli obcí, které mohou vytvářet dobré a bezpečné podmínky pro volnočasové aktivity a pro podporu zdravého životního stylu svých občanů (např. bezpečné cyklostezky, bezpečná cesta do školy, zpřístupnění školních sportovišť široké veřejnosti atd.). Dále představil studii HBSC, která zkoumá životní způsoby dětí a mládeže, a její alarmující výsledky v oblasti kouření a alkoholu pro ČR.

V odpolední části setkání svou činnost představili zástupci občanského sdružení Neposeda, které se věnuje komunitní terénní práci. Sdružení svou činností usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu osob v nepříznivé sociální situaci. Svou práci započalo nejprve s neorganizovanými dětmi a mládeží, nyní svou činnost rozšiřuje i na další cílové skupiny v lokalitě. Dále své úspěšné projekty a postupy aktivizování veřejnosti představila městská část Praha 10. Úřad například aktivně zapojuje veřejnost do péče o zeleň a v roce 2012 tak Praha 10 získala ocenění „Město stromů“. S velkým zájmem se setkává kampaň „Strom za narozené dítě“ nebo soutěž „Dvorek roku“. Dále byl představen projekt „Zásobník projektů – město na míru“, v rámci kterého město finančně podpoří vybrané projekty, které si veřejnost sama navrhne a zrealizuje. Praha 10 také ve snaze zviditelnit a ocenit práci dobrovolníků a podpořit spolupráci radnice a neziskového sektoru vyhlašuje anketu „Dobrovolník roku Prahy 10“. Na závěr zazněl příspěvek věnovaný přípravě strategického plánu ve spolupráci s veřejností na Praze 12. Byly představeny kroky, které se při přípravě plánu osvědčily a i ty, kterých je naopak dobré se vyvarovat. Zajímavou inspirací je zapojení dětí do plánovaní vyhlášením soutěže „Malujeme budoucnost“, která ve svém důsledku přitáhla i pozornost rodičů k přípravě plánu. Následně se mezi účastníky rozproudila diskuse o způsobech, jak je možné úspěšně zapojit do strategického plánování i podnikatelský sektor.

Akce se zúčastnilo téměř 50 zástupců pražských městských částí i další měst a obcí, spolupracujících organizací a institucí.

Akce je součástí projektu „Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Program a prezentace z akce ke stažení zde

Každoroční setkání evropských sítí Zdravých měst proběhlo v Kodani a přineslo řadu inspirací

V dánské Kodani se ve dnech 13. až 15. března 2013 uskutečnilo pracovní setkání zástupců evropských sítí Zdravých měst. 16 zemí zde reprezentovalo 24 osob – národních koordinátorů či jiných kontaktních osob pro Projekt Zdravé město WHO v jednotlivých zemích, zástupců dánských Zdravých měst či pracovníků Evropské úřadovny WHO v Kodani a Belfastu. Kromě hostitelské země se zde představili zástupci sítí Zdravých měst z Velké Británie, Izraele, Itálie, Německa, České republiky, Francie, Řecka, Švédska, Norska, Finska, Chorvatska, Lotyšska, Ruska, Turecka a Baltské asociace sítí Zdravých měst.

Na programu setkání byly mimo jiné tréninky a přednášky na téma dobrovolnictví, posílení role komunit či lidských práv a rovných příležitostí. Zástupce Evropské úřadovny WHO sídlící v Kodani, Dr. Agis Tsouros, který je současně ředitelem nové divize této významné mezinárodní instituce (Division of Policy and Governance for Health and Well-being) představil čerstvě přijatý mezinárodní dokument Zdraví 2020, zaměřil se na jeho hlavní přínosy a zavádění do praxe ve spolupráci se Zdravými městy a jejich sítěmi v jednotlivých zemích. Současně přizval všechny na připravovanou konferenci Zdravých měst v tureckém Izmiru, která proběhne 20.- 22. června 2013. 

Na programu jednání bylo silně zastoupeno téma zapojování mladých lidí do rozvoje komunit a jeho podpora ze strany Zdravých měst. Česká republika, Dánsko či Baltská asociace Zdravých měst vyzvali zástupce dalších sítí ke sdílení svých dobrých a osvědčených praxí k tomuto tématu. Výrazně se svými zkušenostmi připojila například Velká Británie. Mezi výstupy z tohoto každoročního jednání byla i dohoda k přípravě publikace o národních sítích a jejich profilu v jednotlivých zemích či konkrétní plány k posílení spolupráce a sdílení inspirací či zkušeností napříč zeměmi včetně vzájemných studijních cest. Jedna z takovýchto výměn  dobrých praxí proběhne v nejbližší době například v Izraeli, ale i v České republice. 

Fórum Zdravého města: informace přehledně na jednom místě

Setkání s veřejností přitahuje zájem nejen místních občanů a představitelů samosprávy, ale také zástupců neziskových organizací, škol a dalších expertů zvenčí. Fórum Zdravého města tedy není uzavřenou místní akcí, ale nabízí inspiraci všem zájemcům z jiných měst, obcí či regionů. Během Fóra Zdravého města jeho účastníci definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero problémů, které je následně ještě ověřeno anketou s účastí širšího okruhu občanů. Během akce se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s problémy, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce.

Přehled míst a termínů, kde se koná Fórum Zdravého města v letošním roce, naleznete na stránkách www.ZdravaMesta.cz/forum. Jsou zde k dispozici také informace o 10P - desateru problémů, které vzešlo z veřejného setkání v daném místě.

Nové příklady v Databázi DobráPraxe.cz!

Mezigenerační soužití, regionální značky, bioodpad nebo online připomínkování územního plánu - tato a další témata naleznete nově v databázi Národní sítě Zdravých měst na adrese www.DobraPraxe.cz. Databáze obsahuje také řadu dalších zajímavých informací, inspirací a příkladů z praxe měst, obcí, mikroregionů a krajů. Ke konci prvního čtvrtletí roku 2013 zde naleznete 194 příkladů dobré praxe z různých oblastí života v obcích, jako je životní prostředí, doprava, sociální služby, volný čas ad. Databáze nezapomíná ani na typová řešení, tzv. tematické kroužky nebo na tzv. „střípky“ – krátké přehledné ochutnávky toho, co se v praxi osvědčilo a čím lze ostatní inspirovat. Naleznete je přímo na hlavní stránce nebo na adrese dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe.

Do Databáze přibyly mimo jiné tyto nové příklady:

JILEMNICE: Řešíme společně otázku bioodpadu

KOPŘIVNICE: Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce

ÚSTÍ NAD LABEM: Slavné lokální značky z Ústí nad Labem

SLANÝ: Měsíc seniorů

CHRUDIM: Mezigenerační soužití

JIHLAVA: Připomínkování územního plánu online

PRACHATICE: e-UtilityReport usnadňuje získání vyjádření správců sítí

V Databázi naleznete samozřejmě i mnoho dalších příkladů. Rádi zveřejníme také vaše ukázky dobré praxe z nejrůznějších oblastí rozvoje obcí a regionů.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, emailový kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2013 (www.ZdravaMesta.cz, www.facebook.com/NSZM.CZ)

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.