Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

II/2012

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.
Přinášíme také souhrn zajímavostí z měsíce února 2012 nejen ve Zdravých městech, obcích a regionech.


Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Zahájení "Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012"

Dne 1. března 2012 se v Praze v budově Černínského paláce od 9.00 hod. uskuteční Zahajovací konference k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v České republice. Akce je pořádána Ministerstvem práce a sociálních věcí za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR. Akci zahájí ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, naváže řada zajímavých hostů a organizací. Praktické příklady z praxe obcí a regionů přednese i Národní síť Zdravých měst, která mezi jiným zmíní i mezinárodní program "Města přátelská seniorům", který je otevřen všem obcím a který tato asociace v ČR za podpory Rady vlády pro seniory zaštiťuje.

Cílem konference je představit jednotlivá témata jako například zaměstnávání starších osob, celoživotní vzdělávání, mezigenerační dialog, dobrovolnictví, zdravé stárnutí a mnohá další. Současně také představit organizace, které se rozhodly dobrovolně přispět k naplnění jeho cílů, umožnit navázání kontaktů všech relevantních aktérů (odborných institucí, neziskových organizací, místních a krajských samospráv, ale i jednotlivců), kterých se témata Evropského roku 2012 dotýkají. Konference poskytne prostor pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností. Akce je otevřená zástupcům institucí a organizací, ale i jednotlivcům - všem, kteří se chtějí o tématu leccos dozvědět.

Na závěr akce proběhne panelová diskuse s odborníky a slavnostní podepsání memoranda. Konference bude zakončena unikátním vystoupením rockové kapely "Please The Trees" se sborem seniorů Elpida, v doprovodném programu bude i fotografická výstava.

Více informací o Evropském roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 v ČR naleznete zde.

V Praze se uskuteční konference věnovaná přípravě Světového summitu OSN o udržitelném rozvoji "Rio+20"

Světový summit OSN o udržitelném rozvoji proběhne v červnu tohoto roku v Rio de Janeiru a naváže tak na Summit Země, který se konal tamtéž v roce 1992. Akce označovaná jako "Rio+20" má podtitul "Budoucnost, kterou chceme" a bude se mimo jiné zabývat institucionálním rámcem udržitelného rozvoje. V rámci příprav mezinárodního summitu "Rio+20" pořádá Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy konferenci, která se uskuteční 15. března 2012 v Ballingově sále Národní technické knihovny v Praze Dejvicích. Pražská konference se bude zabývat mimo jiné obsahem a významem Světového summitu OSN Rio+20, ale také konkrétně rolí místních samospráv na cestě k udržitelnému rozvoji, zelené ekonomice jako příležitosti pro firmy, významu neziskového sektoru a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Stalo se

Zdravá města byla Ministerstvem vnitra oceněna za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Ministerstvo vnitra každoročně oceňuje úspěšné postupy místních samospráv v oblasti kvality veřejné správy. Mezi oceněnými za rok 2011 měli výrazné zastoupení členové Národní sítě Zdravých měst ČR. V rámci udílení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci bylo opět oceňováno uplatňování místní Agendy 21 (MA21) jako jedné z efektivních metod kvality ve veřejné správě.

Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za realizaci MA21 získala Zdravá města Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Vsetín a Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina. Stříbrnou cenu za další metody kvality ve veřejné správě pak Zdravé město Prostějov (model CAF 2006/2009) a Zdravý Kraj Vysočina (model CAF 2006/2009). Bronzovou cenu za uplatňování MA21 převzali zástupci Zdravých měst Hlučín, Hodonín, Přeštice, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Zdravé obce Křižánky a Zdravého Kraje Vysočina. Bronzovou cenu za další metody kvality ve veřejné správě převzali zástupci Zdravých měst Česká Lípa (ČSN EN ISO řady 14001), Jilemnice (model CAF 2006/2009) a Zdravého Libereckého kraje (model CAF 2006/2009). Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2011 získal také Zdravý Kraj Vysočina (Centrální evidence dotací – eDotace). Seznam všech oceněných organizací bude umístěn na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Pořadatelem 8. Národní konference kvality ve veřejné správě bylo Ministerstvo vnitra ČR společně s Magistrátem hlavního města Prahy a Radou kvality ČR. Program konference byl zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy, na vzdělávání úředníků a inovace ve veřejné správě. Mezi další témata patřila modernizace ve veřejné správě, procesní modelování a v neposlední řadě také MA21. Akce byla určena zástupcům veřejného sektoru a dalším odborníkům a zájemcům z praxe. Další informace naleznete na stránkách www.konference8q.cz.

Všem oceněným členům NSZM gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů při dalším zvyšování kvality ve veřejné správě a při zavádění inovací.

V Kaiserštejnském paláci v Praze se setkali zástupci Zdravých krajů

Setkání zástupců Zdravých krajů, které jsou součástí Národní sítě Zdravých měst, proběhlo dne 14. února v Praze v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Na tomto pracovním setkání prezentovali své osvědčené postupy a úspěšné aktivity zástupci Zdravých krajů - Kraje Vysočina, Jihomoravského, Plzeňského a Libereckého kraje - a také zástupci Moravskoslezského kraje. Cílem akce bylo vzájemné sdílení zkušeností a předávání inspirace z různých oblastí rozvoje mezi jednotlivými kraji.

Zástupci Kraje Vysočina, který je členem NSZM již od roku 2003, představili účastníkům setkání, jakým způsobem Kraj finančně podporuje Zdravá města a místní Agendy 21 (MA21), stejně jako Zdravé školy v kraji prostřednictvím speciálního grantového programu. Podpora MA21 se osvědčuje také ve Zdravém Jihomoravském kraji, kde tento mezinárodní pogram propojují s dalšími metodami kvality v rámci úřadu. Připravuje se také speciální web, kde budou moci Zdravá města Jihomoravského kraje umisťovat své akce a aktivity. Zástupci Zdravého Plzeňského kraje představili zajímavý projekt „Bezpečný kraj“, na kterém s krajem spolupracuje krajské ředitelství policie i další subjekty, a jehož cílem je zlepšení bezpečnostní situace i subjektivního vnímání pocitu bezpečí. Zdravý Liberecký kraj se může pochlubit dlouhodobými aktivitami v oblasti podpory zdraví a mapování zdravotního stavu jeho obyvatel. Aktivity z oblasti strategického plánování a řízení, které souvisejí se členstvím v NSZM ČR a realizací programu MA21, budou využity například při aktualizaci Programu rozvoje kraje. Zástupci Moravskoslezského kraje potvrdili během setkání zájem o realizaci MA21. Krajský úřad Moravskoslezského kraje také aktuálně pracuje na dokončení certifikace EMAS (environmentální manažerský a auditorský systém) – stal by se tak prvním krajem v ČR, a po Chrudimi i druhým subjektem místní veřejné správy s touto certifikací.

Prezentace z akce naleznete zde.

Zdravé město Hlinsko se připojuje k "Paktu starostů a primátorů" - mezinárodní úmluvě měst o ochraně klimatu

Iniciativa "Pakt starostů a primátorů" (Covenant of Mayors) má za cíl pomáhat městům s realizací opatření, která v souladu s klimatickým cílem Evropské unie sníží emise CO2, zvýší energetickou účinnost a podpoří využívání obnovitelných zdrojů energie. Dohodu již podepsalo více než 3500 signatářů z celé Evropy. Prvním a dosud jediným městem v ČR, které se k Paktu starostů a primátorů připojilo, bylo město Jeseník. Zdravé město Hlinsko se k iniciativě připojuje právě v únoru tohoto roku.

Více informací o "Paktu starostů a primátorů" v češtině naleznete na stránkách www.pakt-starostu.cz, v angličtině pak na stránkách www.eumayors.cz.

Během února se uskutečnila první Fóra Zdravých měst

První letošní Fórum se uskutečnilo v Prachaticích, druhé veřejné setkání proběhlo v Moravské Třebové. Během března Fórum Zdravého města proběhne v Chrudimi (19. 3.), Hlučíně (20. 3.), Opavě (21. 3.) a Orlové (22. 3.), na duben se akce chystá v Turnově (3. 4.), Uherském Hradišti (11. 4.), Jilemnici (12. 4.), Praze-Libuši (16. 4.), Českém Brodě (17. 4.), Přešticích (19. 4.) a Litoměřicích (25. 4.).

Fórum Zdravého města Prachatice přilákalo na 90 občanů. "Dospěláckému" Akci předcházelo Studentské fórum, kterého se zúčastnilo ještě o 10 diskutujících více. Obě veřejná setkání vybrala desatero problémů, kterými by se mělo zabývat zastupitelstvo města.

Ve Zdravém městě Moravská Třebová se Fóra zúčastnilo podstatně více občanů než v minulých letech. Novinkou bylo také vyhrazení jednoho z diskusních stolů mladým lidem. Mezi nejpalčivější problémy, o kterých účastíci veřejného setkání diskutovali, patřila témata soužití s romskou komunitou nebo dostupnost zdravotních služeb.

Účastníci Fóra Zdravého města určují „10P – desatero problémů“, které je následně ověřováno v anketě, do níž se zapojí obvykle širší okruh občanů. Ověřený seznam největších problémů putuje poté do zastupitelstva, které zahrne řešení jednotlivých témat do plánovacích dokumentů včetně rozpočtu. Fóra probíhají každoročně, lidé tak mohou během veřejného setkání získat informace, jak bylo naloženo ze strany města s jejich podněty z minulých let.

V roce 2011 se konalo Fórum v celkem 42 Zdravých městech, obcích a regionech a sešlo se na nich na 3000 aktivních obyvatel. Letos je připravován přibližně stejný počet těchto veřejných setkání, postupně se stanovují přesné termíny jejich konání. 

V Londýně se uskutečnil mezinárodní "Kulatý stůl" k tématu udržitelnosti měst

Mezinárodní organizace ICLEI, jejímž hlavním cílem je podpora spolupráce měst v aktivitách souvisejících s udržitelným rozvojem, pořádá v rámci projektu "Informed Cities" pravidelné "Kulaté stoly", které mají pomoci k propojení výsedků nejnovějších výzkumů a běžné praxe v obcích. Kulatý stůl, který se uskutečnil 16. a 17. února v Londýně, navázal na podzimní setkání v italské Neapoli, kde účastníci diskutovali o měření udržitelnosti měst a spolupráci s výzkumnými organizacemi. Kulatý stůl v Londýně, kterého se za ČR zúčastnily zástupkyně Ministerstva životního prostředí a Národní sítě Zdravých měst, se zabýval především chystaným Světovým summitem OSN o udržitelném rozvoji v Riu de Janeiru - konferencí o udržitelném rozvoji, která navazuje na Summit Země z roku 1992 a je označována jako "Rio+20". Účastníkům akce byla například představena francouzská iniciativa Paris+20, jejímž cílem je uspořádání simulované paralelní konference pro studenty. Kulatého stolu ICLEI se zúčastnilo třiadvacet zástupců evropských zemí.

Více informací o projektu "Informed Cities" naleznete zde.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR, kontakt: Kancelář NSZM ČR.
Zpravodaj NSZM ČR je k dispozici na https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů.
© NSZM ČR, 2012

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.