• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Akreditovaný vzdělávací program NSZM ČR: "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO"

Číslo akreditace MV ČR: AK I./PV-472/2004 mv.jpg

Cílová skupina: úředníci s působností v oblasti udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v rámci municipalit ČR (zejména koordinátoři programu Zdravé město a MA21, ale i další úředníci územních samosprávných celků na různém stupni pracovního zařazení)


Obsah:
Program je co do svého obsahu i časové náročnosti (7,5 tréninkových dní v základní části programu) koncipován jako komplexní vícedenní vzdělávací kurs.

Záměrem je efektivněji využít potenciál cílové skupiny, umožnit jí lépe zvládat široký rozsah vymezených činností. Prostřednictvím tématicky zaměřených bloků získají účastníci poznatky z oblasti udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, osvojí si komunikační a prezentační dovednosti, tvorbu a řízení projektů i poznatky v oblasti medializace programu Zdravé město a MA21. V koncentrované formě program seznámí účastníky s koncepčními a strategickými souvislostmi a metodami strategického plánování. Vzhledem k roli koordinátora v systému úřadu je část tohoto programu zaměřena na osvojení si základních manažerských a koordinačních dovedností (podrobněji viz níže uvedený přehled tématických bloků programu).

Přínosem vzdělávacího programu je současně i další prohlubování vzdělávání k udržitelnému rozvoji, jež je zakotveno v mnoha strategických dokumentech na národní i mezinárodní úrovni. Základním tématickým pojítkem jednotlivých částí vzdělávacího programu je téma MA21 (nástroj pro sledování postupu k udržitelnému rozvoji na místní a regionální úrovni), jedna z metod kvality veřejné správy v ČR.

Tématické bloky vzdělávacího programu:

A. METODIKA – ZDRAVÉ MĚSTO A MA21
(8 výukových hodin – tj. celkem 24 hodin v rámci celého vzdělávacího programu)
- Udržitelný rozvoj a jeho širší souvislosti; Podpora zdraví 
- Metodika Národní sítě Zdravých měst ČR - praktické návody pro postup k udržitelnému rozvoji a kvalitě života
- Kvalita veřejné správy; strategické plánování a řízení 
- Metody hodnocení stavu a vlivů; manažerské dovednosti 
 
B. PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI
(8 výukových hodin – tj. celkem 24 hodin v rámci celého vzdělávacího programu)
B.1  Teorie komunikace a komunikační dovednosti; metody a techniky práce s veřejností; 
       lektorské a prezentační dovednosti 
B.2  Finanční zdroje, tvorba projektů, jejich řízení a hodnocení; metoda logického rámce 
B.3  PR a medializace 

C. SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE
(4 výukové hodiny – tj. celkem 12 hodin v rámci celého vzdělávacího programu)
- Program Zdravé město WHO a nástroj MA21 
- Informační technologie pro výkaznictví a prezentace 
 

Vzdělávací program sestává ze základní části (viz výše), která účastníky podrobně seznámí s danými předmětovými okruhy a vytvoří tak bázi, na kterou lze dále navazovat prostřednictvím průběžných aktualizačních bloků či dalšími prohlubujícími specializačními tréninky. Část průběžná volně navazuje na jednotlivé bloky, má aktualizační charakter a svým zaměřením a formou dále prohlubuje a doplňuje předchozí získané znalosti a dovednosti, dává prostor k další diskusi na daná témata.

Realizace vzdělávacího programu byla zahájena na jaře 2005. Jednotlivé bloky vzdělávacího programu jsou realizovány formou Jarní, Letní a Podzimní školy pro koordinátory programu Zdravé město WHO a metody MA21.

 

TISK
i