• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Místní Agenda 21 - globální iniciativa OSN // Metoda MA21 v ČR

Místní Agenda 21 - globální iniciativa OSN na základě dokumentu "Agenda 21" (1992)

Místní Agenda 21 byla vyhlášena OSN v roce 1992 jako nezávislá globální iniciativa samospráv k rozvoji měst a obcí v souladu s principy udržitelného rozvoje. Základem této iniciativy je směřování obcí a regionů k místní udržitelnosti a dlouhodobé kvalitě života, prostřednictvím kvalitního strategického řízení a s aktivním zapojením veřejnosti.

Metoda MA21 - nástroj pro ocenění municipalit a regionů v ČR (2003)

Pro možnost vyhodnocení a ocenění postupu obcí ze strany státu stanovila Rada vlády pro udržitelný rozvoj v roce 2003 "Kritéria MA21", sledovaná unikátně v České republice a každoročně kontrolovaná Ministerstvem životního prostředí, resp. mezirezortní Pracovní skupinou pro MA21 (viz níže). 

Program Zdravých měst WHO/OSN a místní Agenda 21

Mezinárodní program Zdravých měst WHO/OSN v letech 1994 a 2004 oficiálně podpořil globální místní Agendu 21 OSN a stal se součástí významného evropského konsorcia zakladatelů tzv. Aalborského procesu udržitelných měst Evropy (dalšími účastníky konsorcia byli CEMR, ICLEI, EUROCITIES, aj.). 

Asociace Národní síť Zdravých měst ČR již od roku 1994 průběžně metodicky i realizačně podporuje a vzdělává města, obce, regiony v Česku v postupu ke kvalitě života, zdraví a udržitelnému rozvoji. Tento postup lze úspěšně vykázat i v rámci speciální Metody MA21 v ČR. Více než 90% aktivních a úspěšných uživatelů Metody MA21 jsou členy této mezinárodně certifikované asociace (viz níže).

Mezirezortní pracovní skupina pro MA21 při RVUR (PS MA21)

V roce 2003 vznikla Pracovní skupina pro MA21, ve spolupráci Ministerstva životního prostředí a NSZM ČR. O několik let později se PS MA21 stala pracovním orgánem RVUR.

Od roku 2006 je MA21 začleněna Ministerstvem vnitra mezi oficiální metody kvality ve veřejné správě ČR a je uvedena v dokumentu "Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR" a jeho implementačních plánech. V roce 2012 schválila vláda ČR dokument "Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020" a dále její Akční plány - viz níže. 

Metoda MA21 je uvedena jako jeden ze základních nástrojů pro udržitelné municipality a regiony v novém strategickém rámci "Česká republika 2030" (viz níže).


Národní dokumenty ČR se vztahem k Metodě MA21

lf3.gifStrategický rámec Česká republika 2030
lf3.gifStrategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-2020
lf3.gifKoncepce podpory místní Agendy 21 v ČR (2012-2020)
lf3.gifAkční plán ke Koncepci podpory MA21 v ČR (2016-2018)

 


NSZM ČR - asociace aktivních uživatelů metody MA21

Asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) v současné době tvoří více než 130 municipalit (města, malé obce, mikroregiony a kraje), mezi kterými je většina aktivních a pokročilých uživatelů Metody MA21 v ČR.  

Členové NSZM postupují v souladu s mezinárodním programem Zdravých měst a regionů s globální garancí OSN/WHO. Využívají propracovaný systém celostátní síťové spolupráce i dobrou praxi pro postup k udržitelménu rozvoji a kvalitě života, včetně rozsáhlé on-line Metodiky NSZM - know-how báze pro kvalitní postup programu Zdravé město / region, vč. měřitelnosti za využití Metody MA21.

Členské i nečlenské municipality NSZM bezplatně abslovují pravidelný akreditovaný vzdělávací program (tzv. Školy Zdravých měst) a odebírají e-mailový informační servis. Dále jsou k dispozici webináře, průběžné konzultace pro koordinátory, vzdělávání pro úřady a další služby. Jako podpůrný nástroj pro komunitní plánování i strategické řízení k udržitelnému rozvoji provozuje NSZM infosystém "DataPlán" propojený s celostátní Databází strategií i řadu dalších praktických on-line nástrojů.

Při vyhodnocení postupu k udržitelnému rozvoji za využití Metody MA21 je statisticky významný podíl úspěšných Zdravých měst, obcí a regionů - již od roku 2005 pravidelně tvoří mezi 80-100 % uživatelů v kategoriích A-D v Česku. Dosahované výsledky svědčí o kvalitativním přínosu celostátní síťové spolupráce municipalit i regionů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit udržitelného rozvoje podle Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů

Metodiky hodnocení udržitelných municipalit a regionů přinášejí podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 11 základních témat rozvoje města podle mezinárodních Aalborských závazků. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města. Zpracovaný Audit je základem pro strategické řízení komplexního a kvalitního rozvoje na místní úrovni. Audit by měl být jedním z významných analytických podkladů pro strategické a koncepční dokumenty každé udržitelné municipality. 

V rámci Metody MA21 je sebehodnocení pomocí Auditů udržitelného rozvoje využíváno pro hodnocení udržitelnosti municipalit zejména v pokročilých kategoriích MA21. Pro využití v rámci Metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). První verze Metodiky pro města byla schválena v březnu 2012. Přípravné testování této verze probíhalo v letech 2010-2011 ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování a pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v letech 2013 a 2015 v rámci aktivit NSZM ČR. Stávající verze Metodiky zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy podílela skupina téměř 40 expertů napříč tématy, v nichž hodnocení probíhá. 

Aktuální verze Metodiky 2017.1 byla schválena v červnu 2017. Aktualizace Metodiky pro hodnocení města na verzi 2017.1 byla finančně podpořena v rámci projektu NSZM ČR z prostředků ESF (OP Zaměstnanost).

 


Kritéria a Databáze MA21

Postup měst, obcí a regionů v rámci kvalitní MA21 je měřitelný s využitím "Kritérií MA21", která jsou od roku 2010 přizpůsobena pro všechny typy municipalit (viz níže). Sada Kritérií MA21 je oficiálně zastřešena Radou vlády pro udržitelný rozvoj a jejich plnění je sledováno ve veřejně přístupné Databázi MA21.

Hlavní prvky a celkový proces pravidelného hodnocení v rámci Metody  MA21 obsahuje dokument "Zásady MA21". Podrobnosti k hodnocení Kritérií popisují roční "Pravidla MA21". Aktuální verze uvedených dokumentů jsou uvedeny v odkazech níže.

TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006