Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ne

Za oblasti 1.1 až 1.4 - Město Litoměřice pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, z větší části přehledný a srozumitelný.

Za oblast 1.5 až 1.9
Ne

Texty mohou být stručnější, ke každému tématu uvést pouze popis, který se ho bezprostředně týká. Bylo by vhodné omezit kopírování textů a v případě dublování informací vložit odkaz na bod, který problematiku již popisuje.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem.

Město ve svém sebehodnocení využilo možnost text zkrátit častým použitím odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím.

Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Za oblasti 1.1 až 1.4 - Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů.

Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
 • Masivní a stabilizovaný systém řízení města a jeho úřadu v plném naplňování v PDCA cyklu a při nastavení vysokých standardů a měřítek kvality.
 • Dlouhodobá aktivita a pozitivní výsledky v oblasti MA21 a naplňování principů UR.
 • Systém pro komunikace a zapojování veřejnosti
Za oblast 1.5 až 1.9

Město má dobře nastavený systém rozvoje, který se opírá o ÚPD, využití územních studí, arch. soutěží a činnost městského architekta.

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
 • Velké množství řídících aktů/dokumentů může při jejich méně důsledném dodržování paradoxně vést k technokratickému zahlcení a riziku nesystémové práce. Současně s rizikem nepochopení ze strany zaměstnanců města.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4
 • Zavedení komplexního managementu řízení a zvyšování kvality v orgánech města pomocí norem ISO řady 9001 (a řady 27001) a sledování efektivity procesů.
 • Podporovat zvyšování výkonnosti a kvality i u klíčových organizací města
 • Schopnost města získávat podporu na rozvojové aktivity – metodickou, konzultační i finanční.
 • Zaměření na vícesektorové aktivity a jejich podporu.
 • Schopnost sdílet zkušenosti s dalšími municipalitami, fundované prezentace vlastních příkladů dobré praxe.
Za oblast 1.5 až 1.9

Velká příležitost se nachází ve využití brownfieldů, které mohou sloužit k naplňování ambiciozních strategií (SECAP, Plán udržitelné mobility, Adaptační opatření) v územním plánování a stanovit tak nové trendy výstavby.

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4
 • Nepochopení poměrně složitého systému ze strany případných nových zástupců politické reprezentace samosprávy a snaha o případné demonstrativní „odstraňování byrokracie“ (snižování počtu úředníků, rušení některých iniciativ a procesů apod.)
 • Nadměrná regulace veřejného sektoru a správy ze strany zákonodárných a výkonných orgánů státu.
Za oblast 1.5 až 1.9

Pro rozvoj je mírnou hrozbou současný stav ve výstavbě RD, který je do značné míry ovlivněn celospolečenským trendem. Nekvalitní architektura, důraz na individualismus, přemíra zpevněných povrchů, IAD jako převládající způsob dopravy. 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Za oblast 1.1 až 1.4

K podoblastem 1.1 – 1.4.:

Během auditu nebyly identifikovány zásadní problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily zachování města (obhájení) v kategorii A.

V porovnání s Auditem UR z roku 2015 v Litoměřicích dochází ke změnám spíše evolučního rozsahu s pozitivními trendy výstupů a výsledků, bez převratných změn. Pro další směřování jsou současně definovány drobné rezervy jako příležitosti k neustálému zlepšování.

Tento postup hodnotím velmi kladně a měl by být zárukou trvalého a stabilního udržitelného rozvoje. Litoměřice tak potvrzují roli lídra v místní Agendě 21, minimálně z pohledu oblasti 1.1 až 1.4 Správa věcí veřejných, vykazující některé prvky excelence.

 

Doporučení pro příští hodnocení:

 • Pro příští hodnocení je nezbytné prokázat trend v hodnotách stanovených indikátorů strategického plánu (průběžné hodnoty za jednotlivé roky) a zvážit, zda je Zprávu o naplňování SPRM nutné vést jako interní dokument nebo je možné ji zveřejnit, případně zveřejnit výtah z této zprávy.

Poznámka pro příští hodnocení: Pro příští hodnocení doporučuji oponentnímu týmu klást větší důraz na posuzování schopnosti města komplexně reagovat na čím dál aktuálnější mimořádné situace a výzvy, např. klimatické změny.


Hodnotící výrok
Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

 

Za oblast 1.5 až 1.9
Excelentní stav tématu vůči URStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vychází z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný a stabilizovaný posun v oblasti procesů, metodických dokumentů a v celkovém řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring ve srovnání s výchozím stavem v roce 2002. Nadále je třeba zafixovat tyto vazby v praxi úřadu, posilovat integrovanost a práci STUR, důsledně uplatňovat postupy obsažené v nových metodikách strategického řízení a posílit tuto agendu zřízením pozice metodika kvality na MěÚ.
Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020. Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území. 
Ve sledovaném období probíhá pravidelné vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města. Tento proces je již plně využíván a je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města. I nadále posilujeme transparentnost těchto procesů a rozvíjíme kvalitní komunikaci MěÚ směrem k veřejnosti a všem stakeholderům.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence. Vyhodnocení a aktualizace SPRM byla odsunuta do období po volbách do zastupitelstva města 2018 – hodnotím jako logický krok - a za pomoci předpokládaného projektu, podpořeného z národních či evropských zdrojů, což vnímám jako možné riziko v revizi při spoléhání na cizí zdroje.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012, připravovaná aktualizace v roce 2018

Město Litoměřice má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty. Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun a zafixování procesů do běžné praxe úřadu, vytváření a aktualizace metodických dokumentů a celkového řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring.  Byla významně posílena práce STUR, důsledně jsou uplatňovány postupy obsažené v metodikách strategického řízení. Došlo k posílení této agendy zřízením pozice metodika kvality a přesunem pozice managera strategií blíže k vedení města.

Strategický plán rozvoje města vznikl v r. 2005, byl aktualizovaný v r. 2008, 2012, plánovaná je aktualizace v r. 2018–2019. Zpracovávána žádost do programu OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva č. 80. Předložení žádosti schválila rada města (2018). V rámci předkládaného projektu jsou plánovány aktivity na aktualizaci strategického plánu, nicméně Město Litoměřice počítá i s variantou, že celý proces bude hrazen z vlastních prostředků.

Město Litoměřice:
Proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst.

V roce 2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje, respektuje členění na 3 základní rozvojové pilíře; v případě Města Litoměřice přidává k těmto 3 pilířům nový prioritní tematický 4. pilíř „udržitelná energetika“; 5. pilíř je zaměřen na kvalitní fungování MěÚ dle principů „dobré veřejné správy/vládnutí“. V záměru připravované aktualizace Město uvažuje i o 6. pilíři: Chytré/Moudré město – řešení tzv. „SMART Litoměřice“, jelikož se nemá jednat jen o technologie, ale i o přístup k zeleni, využití veřejného prostoru jako sdíleného apod.

V rámci spolupráce s NSZM a projektu PORTFOLIO byl nastaven postup a doporučení pro další aktualizaci strategického plánu v roce 2018 a doplnění o samostatnou „Strategii úřadu a jeho rozvoj“. Strategické dokumenty, tak budou nově sestaveny, aby byl naplněn horizontální i vertikální rozměr strategií. Došlo k úpravě stránky na webu města „strategické dokumenty“, která byla doplněna a rozšířena.

Během realizace projektů MARUEL a MISTRAL v letech 2011 - 2014 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; cílem projektů bylo nastavení a implementace strategického řízení, proškolení klíčových osob, vznik koordinačních a pracovních orgánů (strategický tým UR, pracovní skupiny STUR apod.) a vznik příslušných metodik a jejich implementace mezi operativní dokumenty města (nařízení, pokyny) MěÚ.

V roce 2016 a 2017 došlo k přehodnocení v rámci organizační struktury MěÚ a převedení managera pro strategické řízení blíže k vedení úřadu. Jedná se o samostatnou pozici s propracovanou pracovní náplní. Dále byla zřízena pozice manažera kvality. Obě pozice jsou přímo podřízeny tajemníku úřadu.

V letech 2016 – 2017 byl připraven projekt KOUMES v rámci operačního programu, kde bylo město úspěšné, nicméně došlo ke strategickému rozhodnutí – projekt odložit a aktivně se zapojit do projektu Národní sítě Zdravých měst PORTFOLIO (Projekt s názvem "KOUMES – Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení", byl sestaven s cílem nastavit a optimalizovat postupy ve veřejné správě efektivním způsobem. Aktivity projektu byly zaměřeny na vytvoření zcela nového managementu úřadu založeného na procesním řízení a trvale udržitelném rozvoji).

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem dalšího vzdělávání se město aktivně zapojilo do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě - DOBRO, kde vystupuje jako příklad dobré praxe. Město vychází ze svých zkušeností se zapojováním veřejnosti a komunikací napříč různými cílovými skupinami a ze zkušeností z práce a fungování strategického týmu.

Po vyhodnocení této spolupráce rada města schválila v roce 2018 Memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; jeho postupné naplňování se děje prostřednictvím Akčních plánů, které vznikají postupným procesem vyhodnocování návrhů/námětů/požadavků:
a) jednotlivých odborů MěÚ,
b) veřejnosti prostřednictvím veřejného fóra TOP 10 problémů, kulatých stolů a dalších akcích se zapojením veřejnosti.
Aktualizovaný strategický plán rozvoje města (dále také „SPRM“) vychází ze základních principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. SPRM dále vychází z mezinárodních programů rozvoje měst a regionů jako je místní Agenda 21 a Zdravé město pod patronací Světové zdravotní organizace a OSN, jeho naplňování se opírá o principy dobrého vládnutí a chytré (veřejné) správy.

Jako podklad pro jednání Strategického týmu rozvoje města byla vypracována na jaře 2018 za roky 2014 - 2017 zpráva o naplňování SPRM. Strategický tým tuto zprávu projednal na výjezdním zasedání  v dubnu 2018. Zpráva je interním dokumentem Strategického týmu.

Materiály jsou uveřejněny na webu města:

1. Strategický plán - https://www.litomerice.cz/strategicky-plan
2. Metodika strategického řízení - https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty
3. Metodika tvorby Akčního plánu - https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Akční plány

Akční plán SPRM je každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován zstupitelstvem města a zveřejněn na webových stránkách města. Od roku 2016 jsou dokumenty přístupné i na elektronické úřední desce, která je umístěna na budově úřadu a od roku 2017 také v prostorách Nemocnice Litoměřice a.s.; AP je každoročně vyhodnocován a je předkládána zpráva o plnění RM/ZM (počínaje rokem 2015); AP obsahuje seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

4. Akční plán 2015, 2016, 2017
Vyhodnocení plánů:
https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Strategický tým

Byl oficiálně ustanoven v r. 2012 rozhodnutím RM (nemá formu komise při radě města, jedná se o pracovní pozice – v tomto směru se jedná o progresivní přístup).
Řídí se vlastní metodikou, která je součástí širší metodiky pro strategické řízení a sestává se ze:

a) zástupců vedení města (starosta, místostarostové),
b) vedoucích vybraných odborů a oddělení,
c) dalších expertů a externích spolupracovníků,

a schází se zpravidla 2x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPRM a AP a hodnocení projektů/investic. Tajemník je v rámci STUR koordinátorem procesu strategického řízení (od r. 2016 v rámci nové organizace úřadu samostatná pozice MěÚ samostatnou pozici převedení managera pro strategické řízení, která je přímo podřízena tajemníku úřadu).

V rámci větší provázanosti a rozvoje vazeb v rámci STUR byly začleněny do pravidelných setkání i výjezdní zasedání, která jsou pracovního charakteru s prvky školení (jóga proti stresu; komunikační a prezentační dovednosti apod.) a s prvky neformálních setkání.

V návaznosti na postavení Města Litoměřice, je městem 3. stupně ORP a zahrnuje dalších 39 měst, městysů a obcí. Celkem se jedná o cca 60 tis. obyvatel. Byla navázána a je rozvíjena spolupráce v rámci měst a obcí ORP, starosta města svolává minimálně 2x v roce pracovní jednání všech starostů a starostek. Tohoto pracovního jednání se účastní vedoucí odborů, manažer pro strategické řízení a tajemník úřadu. Jsou prezentovány projekty, které mohou mít dopad na občany celého ORP a tyto projekty jsou diskutovány. Jedná se o komunikační strategii, podporu a vzniká tak i celá řada partnerství. https://www.youtube.com/watch?v=XjGSsO_XAao.

5. Metodika STUR; Usnesení RM schvalující inovovanou metodiku: https://www.litomerice.cz/usneseni-rady/2191-23-vypis-usneseni-z-jednani-rady-mesta-litomeric-9-10-2014

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Územní plán

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (účinnost 20. 10. 2011)
- Územní plán Litoměřice (účinnost 13. 11. 2009)
- změna č. 1 ÚP Litoměřice (účinnost 18. 1. 2011)  
- změna č. 2 ÚP Litoměřice (účinnost 5. 2. 2015)
- změna č. 3 ÚP Litoměřice - zpracovává se

Územní plán je zveřejněn na webu města vč. obou dvou změn https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice a v sekci „Podnikatel“ byl vytvořen mapový podklad pro brownfieldy, který zahrnuje všechny hlavní lokality. https://www.litomerice.cz/podnikatel. Propojení těchto materiálů bylo vyhodnoceno strategickým týmem ÚR jako přínosný a transparentní.

Zpracované územní a urbanistické studie: 

1. územní studie Želetice: prevence povodní; opatření na podporu místních podnikatelů (podrobnější podklad pro dané území), s cílem stanovit dlouhodobou koncepci rozvoje území;

2. územní studie Z 01 obchodní centrum "Na Soutoku" Želetice;

3. urbanistická studie Litoměřice: Miřejovická stráň (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech);

4. urbanistická studie Lokalita RD: Pod Miřejovicemi (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech);

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje, viz Územní plán na webu města: https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Indikátor SPRM:
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty. Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun a zafixování procesů do běžné praxe úřadu, vytváření a aktualizace metodických dokumentů a celkového řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring.  Byla významně posílena práce STUR, důsledně jsou uplatňovány postupy obsažené v metodikách strategického řízení. Došlo k posílení této agendy zřízením pozice metodika kvality a přesunem pozice managera strategií blíže k vedení města.

Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je tak zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020. 
Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. 
Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město své strategické plánování a řízení podporuje realizací mnoha projektů, což výhodně využívá zdrojů a odborných kapacit, ale může být i rizikem pro další rozvoj v případě selhání případných budoucích obdobných projektů.

Město zpracovává Zprávu o naplňování SPRM, kterou projednává Strategický tým.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města, nicméně je stále třeba ho přizpůsobovat aktuálním podmínkám (legislativa); byla zvýšena transparentnost těchto procesů a zlepšena komunikace města směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

Město Litoměřice dlouhodobě pracuje s přebytkovým provozním rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel; vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů, a díky realizaci řady projektů na zvýšení kvality ve veřejné správě došlo k významnému posunu ve smyslu vyhodnocování projektů a záměrů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj (program místní Agenda 21 a Zdravé město), z hlediska souladu s klíčovými koncepcemi a plány a z hlediska dopadů na dlouhodobé provozní výdaje města.

Socioekonomické a environmentální hodnocení

Hodnocení dopadů projektů/významných opatření na udržitelný rozvoj (od 2014) - Karta projektu; toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro přípravu rozpočtu a rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok; toto hodnocení se postupně aplikuje na všechny návrhy projektů/investic, které splňují daný min. finanční limit, a návrhy, které toto hodnocení nemají, nemohou být zařazeny do rozpočtu města/AP. 
Hodnocení je připraveno online v DATAPLÁNU NSZM, ve kterém je rozšířena škála hodnotících kritérií pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje.
Jako součást konceptu ÚP byla zpracována a projednána dokumentace SEA a posouzení NATURA; podmínky souhlasného stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byly zapracovány do návrhu ÚP, do textové části č. 8 odůvodnění str. 109.

 

Systém hodnocení a motivace zaměstnanců

Personální strategie úřadu byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014. Od roku 2018 projednává RM – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu) - viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/MISTRAL_personalni_strategie_2014.pdf.

Zaměstnanec/úředník je stále v mnoha případech vnímán jen jako lidský zdroj. „Snažíme se zaměstnance nastrkat do vymezených rámců a systémů, za pomocí různých příkazů či metodik a pak se nestíháme divit, kde se ztrácí nadšení a motivace.“ … prostě se nám ztrácí člověk.

Rozhodli jsme se, že se vydáme jinou cestou: Hledáme jednoduchý a racionální systém odměňování a motivace. Ty přitom musí vycházet z konkrétních potřeb a schopností konkrétních lidí a nejde přitom o nic jiného než o snahu naslouchat a pochopit, co ve skutečnosti zaměstnanci/úředníci chtějí a co nám svým chováním říkají. Je to o pochopení individuality každého z nás, individuality každého týmu, individuality našeho města/úřadu. Je to o průběžné komunikaci a setkávání vedení města, vedoucích odborů se zaměstnanci. Toto je právě ten prvek, který mnohdy odděluje úřad pro lidi a s lidmi od ostatních úřadů.

Roce 2015/2016 se MěÚ rozhodl jít právě touto cestou.

Původně celý systém hodnocení pochází z americké armády, kde se využíval pro účely identifikace vojáků s vysokým potenciálem, které je možné povýšit. Byla zavedena řízená distribuce zaměstnanců na zaměstnance s vysokým výkonem, standardním a zaměstnance s nízkým výkonem (10-80-10). To dalo současně základ pro to, že některé společnosti k této distribuci začaly využívat i Gaussovu křivku, která předem definovala, jaké procento zaměstnanců má být v které části této křivky. – Tento přístup byl identifikován jako nevhodný pro podmínky města Litoměřice.

Směr budoucnosti hodnocení zaměstnanců naznačují nové moderní systémy „Práce – work (max. 20%) a Jak – How (max. důraz)“, který funguje prostřednictvím on-line aplikací na bázi definování krátkodobých cílů a priorit a zejména pravidelné zpětné vazby od nadřízeného k zaměstnanci a obráceně.

Od roku 2016 bylo zavedeno: (vše koresponduje s „chartou flexibilního stylu naší práce“)

   • změnu systému porad vedení (porada je o celém týmu, vedoucí odborů mají přednost před vedením úřadu – tajemníkem; nejprve se probírají důležité úkoly jednotlivých odborů/vedoucích odborů na závěr se probírají body tajemníka);
   • zavedení neformálních setkání strategického týmu (výjezdní zasedání);
   • zavedení systému „snídaně s tajemníkem“ po jednotlivých odborech/útvarech a to za přítomnosti, ale i bez přítomnosti vedoucího odboru;
   • zavedení pravidelných porad/setkání vedoucího/vedoucí odboru s tajemníkem tzv. 121;
   • na „snídaních s tajemníkem“ jsou probírány i inovativní nápady či myšlenky – tyto nápady sbírá tajemník úřadu, který je zodpovědný následně za komunikaci či realizaci (realizované inovace: zavedení separování odpadu na celém úřadě; projekt Potřebuji si vyřídit; změna sociálního fondu – jeho zjednodušení atd.) V roce 2018 jsme realizovali i sbírku „úřední anděl“, která pomohla rodině našeho zaměstnance.

MěÚ naplňuje svou interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, zavedení Home office do pracovního řádu úřadu atd.). Tuto chartu rozvíjíme a na jejím konci – chceme mít nový systém:
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

MěÚ zaměstnává na osmnáct desítek zaměstnanců a na čtyři desítky městských strážníků. Home office (od r. 2016) využívá přes 15 % zaměstnanců. Žádost schvaluje tajemník města. Vedoucí odboru doporučí ke schválení a komunikují celý proces. Počet dní je omezen na 8 v daném kalendářním měsíci. Rekondiční volno (sick days) 5 dní. Pro rodiče s dítětem, které jde v daném kalendářním roce do 1. třídy plus jeden den navíc.

Prorodinný den – pomáhá rodičům překlenout dny, kdy jsou již prázdniny nicméně úřad je nutné mít otevřený pro naše občany. Prostě si vezmou děti do práce a my se o ně postaráme.

Vycházíme vstříc pokud někdo z našich zaměstnanců potřebuje upravit pracovní dobu či zkrátit úvazek. Vše je jednoduché – od krátkého setkání s vedoucím odboru a tajemníkem k podpisu dohody. Podporujeme studium a vzdělávání našich zaměstnanců (vyšší odborné, vysokoškolské).

Podporujeme ekologický způsob dopravy do zaměstnání. Zrealizovali jsme již dva ročníky „úředník na kole“. Od června 2018 jsme spustili již třetí ročník. Upravujeme podmínky pro zaměstnance, aby využívali i jiné způsoby dopravy do zaměstnání (budujeme sprchy, skříňky, stojany pro kola apod.)

Od května 2018 rada města schválila přílohu Pracovního řádu města: Etický kodex. Pro informování zaměstnanců jsme použili e-learning (Rentel) a kodex jsme umístili na webové stránky města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance

Více viz. v části 1.1.5.

Metodika tvorby Akčního plánu - viz část Metodiky: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty 

Přehled projektů: https://terminal.dataplan.info/cz/litomerice/dokumenty-a-projekty/prehled-projektu

Energetický management

Město dlouhodobě monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos, resp. úspory.

Pasport budov (vznik 2014) - souhrnný seznam nemovitého majetku města (zejm. budovy), který obsahuje základní popis stavu budov a nutnost jejich oprav v různě dlouhém časovém období; obsahuje fotografie budovy, popis jeho zákl. částí (střecha, obv. zdi. okna atd.), energ. audit, příp. další důležité informace, a doporučení konkrétních opatření; slouží jako další vodítko pro směřování investic do již existujícího majetku města a pro jeho dlouhodobou optimální údržbu.

Energetický plán: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Energeticky_plan_mesta_Litomerice.pdf

Fond úspor - metodika: https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-2; https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/priloha_2_fond_uspor_energie_a_oze_ltm.pdf

Pasport budov: https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/06_klusak_ltm_energetika_a_pasport_2017_nszm.pdf; https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-3; https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/pasport_vzor.pdf

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Indikátor v SPRM:
D.I.1 Energetické úspory budov města
D.I.2 Plnění energetického plánu města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města, nicméně je stále třeba ho přizpůsobovat aktuálním podmínkám (legislativa); byla zvýšena transparentnost těchto procesů a zlepšena komunikace města směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Veškeré aktivity města vycházejí ze strategických dokumentů a jejich akčních plánů, jsou navrhovány, plánovány, kontrolovány i hodnoceny strategickým týmem, který jejich výstupy předkládá RM a ZM.

Město v předchozím období definovalo potřebu vytvoření souhrnné socioekonomické analýzy města, tento dokument vytvořen nebyl, problematika je řešena dílčím způsobem v dílčích dokumentech (aktivitách) a potřeba souhrnné analýzy není aktuální. Naopak dříve definovaný požadavek na vytvoření systému motivace a odměňování zaměstnanců města je postupně vytvářen (viz 1.1.5.).

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, koncepcemi a strategiemi; nicméně i do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

Stěžejní je provázání ÚP a SPRM; ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRM stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD je zjišťována formou konzultací garantů těchto dokumentů s OÚR; navíc každá nová koncepce/strategie musí být schválena STUR, kde je zastoupen i odbor zodpovědný za ÚPD, což by garantuje patřičný soulad/provázanost.


Další významné plány související s územním plánem:

-  Územní energetická koncepce - analytický materiál, který hodnotí území z hlediska jeho zásobování energiemi a obsahuje limity a doporučení pro budoucnost z hlediska vhodného/dostupného energetického mixu apod. - je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP;

-  Energetický audit CZT - (2005, 2011) - je komplexní analýza stavu CZT zásobování v Litoměřicích, ekonomické hodnocení variant zdrojů pro zásobování CZT s ohledem na ekonomiku a ochranu ovzduší;

- Je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP;

-  Energetický plán - je provázán s plánem investic (Akční plán) a dalšími plány a dokumenty (En. koncepce, E. audit, územní plán, SPRM) - obsahuje zejm. návrhy budoucího řešení nakládání s energiemi a doporučení s ohledem na cíle SPRM (energetická soběstačnost apod.);
 
-  Další koncepce a plány nemají výslovně popsán způsob jejich provázání s ÚPD, vychází se z předpokladu, že buď jí nejsou ovlivněny (např. Komunitní plán sociálních služeb) nebo jsou s ní v souladu.
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Energeticky_plan_mesta_Litomerice.pdf

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, koncepcemi a strategiemi; nicméně i do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město vnímá územní plán jako dokument nadřazený (výchozí) k SPRM – a tím i k ze SPRM vycházejícím dílčím koncepčním dokumentům. Doporučuji v rámci města otevřít diskusi o vzájemném postavení obou zásadních dokumentů a tento vztah postupně (jde samozřejmě o dlouhodobý proces s ohledem na aktualizace SPRM a zejména ÚP) obrátit do logických vazeb, například postupem implementace cílů SPRM do nižších stupňů ÚPD (územní studie, regulační plány apod.)

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V letech 2015 - 2017 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů a pozice Strategického týmu (STUR), aktivní spolupráce a komunikace jednotlivých odborů. Každoroční sestavování Akčního plánu, jeho vyhodnocování a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

Každá nová koncepce/strategie (či její aktualizace) musí být schválena STUR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ; mimo jiné se hodnotí vazba navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich ne/soulad; případné rozpory by měly být řešeny v rámci činnosti STUR.

Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty. 

Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 1. Strategický plán rozvoje města Litoměřice
 2. Zásobník projektů
 3. Koncepce využití nových médií
 4. 5. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 5. Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019
 6. Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice
 7. Analýza potřebnosti sociálních služeb SO ORP Litoměřice http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 8. Koncepce proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 9. Strategie marketingu a cestovního ruchu
 10. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch
 11. Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří
 12. Litoměřice – návrh dopravního značení ve prospěch cyklistů – navazující na generel
 13. Program regenerace MPR Litoměřice na období 2015 – 2020
 14. Energetický plán města Litoměřice do roku 2030
 15. Energetická koncepce města.

V rámci transparentního přístupu byla doplněna stránka na webu města: Strategické dokumenty. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty.

 

Metodika strategického řízení

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ; jsou identifikovány odpovědné osoby (vedoucí odb.) a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.)

Tento seznam rovněž identifikoval dosud chybějící koncepce (rozvoj sportu, bydlení, rozvoje primárního školství apod.), které jsou postupně zpracovávány. Tento seznam byl v r. 2017 aktualizován v rámci zapojení do projektu PORTFOLIO NSZM, kde jsme identifikovali potřebu doplnění o strategii rozvoje úřadu.

Strategie rozvoje úřadu je zapracovávána do žádosti v programu OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva č. 80. Předložení žádosti schválila rada města (2018). V rámci předkládaného projektu jsou plánovány mimo jiné aktivity i na aktualizaci strategického plánu, nicméně Město Litoměřice počítá i s variantou, že celý proces bude hrazen z vlastních prostředků.

V rámci transparentního přístupu byla doplněna stránka na webu města:
Strategické dokumenty (2013, aktualizováno 2017) -  https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V letech 2015-2017 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů a pozice Strategického týmu (STUR), aktivní spolupráce a komunikace jednotlivých odborů. Každoroční sestavování Akčního plánu, jeho vyhodnocování a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. Hodnocení oponenta je proto vyšší než sebehodnocení organizace.

V auditu jsou doloženy metodiky vyhodnocování naplňování strategických a koncepčních dokumentů.

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období byly hledány a prohlubovány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (např. zateplování budov a realizován projekt EPC) a proces (Komunitní plánování soc. služeb Město a ORP), které přispěly k úsporám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2011 je systémově zaváděn energetický management a byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. V roce 2016 a 2017 byl realizován energetický projekt EPC, který dále optimalizoval energetické úspory. Je třeba i v následujících letech nadále rozvíjet zejm. návratné projekty, sledovat spotřebu energií v budovách. V roce 2016 byl zahájen koncepční proces obměny vozového parku směrem k nízkoemisní dopravě (elektromobilita). V následujících letech v této koncepci pokračovat s využitím zkušeností a dále snižovat provozní náklady města při zachování či zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Dlouhodobě dochází k hledání úspor v různých oblastech fungování MěÚ, příspěvkových organizací, ať již např. efektivnějším nákupem energií na burze, investicím do zateplování škol, školením v rámci energetického managementu nebo obnovou vozového parku za vozy s menší spotřebou či elektromobily; optimalizace se ale týká také poskytování sociálních služeb, které jsou plánovány dlouhodobě se zapojením uživatelů těchto služeb.


Školy, sport, volný čas

K vlastní optimalizaci počtu základních škol došlo již před vstupem města do agendy ZM MA 21. V současné době je počet 6 ZŠ dostačující vzhledem k demografickému vývoji počtu žáků s trvalým pobytem ve městě resp. okolních obcích, kteří navštěvují ZŠ zřízené městem Litoměřice. Zcela naplněnou kapacitu vykazuje Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova, dostatečně volná kapacita i do budoucích let je na ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova. Počet otevíraných tříd v rámci ročníku je plně v kompetenci ředitelů ZŠ a je vázán zejména na normativní poskytování prostředků ze SR na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků resp. KÚ ÚK než-li na prostorové možnosti a prostředky na provoz školy poskytované zřizovatelem.

V mateřských školách resp. 11 provozovnách MŠ Litoměřice, příspěvkové organizace, je v současné době dostatečná kapacita pro umísťování dětí ve věku 3 roky a více. Pro předškolní vzdělávání dětí ve věku od 2 let je vzhledem k specifickým požadavkům na bezpečnost a hygienu určena část MŠ Litoměřice – provozovna Baarova. Dle vyjádření ředitelky MŠ Litoměřice je zájem rodičů u dětí mladších 3 let vzhledem k věku dítěte vyvážený k počtu nabízených volných míst v MŠ.

Město u obou stupňů vzdělávání tj. MŠ i ZŠ každoročně monitoruje demografický vývoj, aby bylo schopno reagovat případně na prudce rostoucí počet dětí a nedošlo k nedostatkům v kapacitních možnostech jím zřízených škol.

V roce 2014 byla zpracována Koncepce rozvoje sportu, jejíž součástí je nastavení optimálního systému financování vzhledem ke klíčovým funkcím sportu a volnočasových aktivit a cílům SPRM. Aktualizace tohoto dokumentu s akcentem na zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro všechny kategorie cílových uživatelů (děti, žáci, studenti, dospělí, senioři), předvídatelné a dostatečné financování činnosti jednotlivých sportovních spolků byla provedena v souladu s ustanovením č. § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu předložena ke schválení ZM dne 21.6.2018

Viz příloha: Strategie rozvoje sportu a volnočasových aktivit (schváleno 21. 6. 2018, bude zařazeno mezi Strategické dokumenty)


Sociální služby
Díky dlouhodobému procesu komunitního plánování, zjišťování potřebnosti sociálních služeb a komunikací s uživateli a veřejností dochází k rozvoji a zefektivnění služeb sociální péče i prevence pro občany města.

V Litoměřicích je v současné době poskytováno 43 registrovaných soc. služeb dle zákona 108/2006 Sb. Společně s registrovanými službami dochází i k rozvoji služeb souvisejících (rodinných, volnočasové aktivity pro seniory atd.), ale také k rozvoji partnerství. Výstupem plánování na úrovni města, tedy na nejnižší možné úrovni, je komunitní plán reagující na skutečné potřeby a specifika dané lokality. KPSS pomáhá městu při alokaci finančních prostředků na činnost těchto služe, viz http://komplanlitomerice.cz/

V roce 2018 zastupitelstvo města schválilo nový komunitní plán (včetně celého ORP). Dokument byl rozpracován a projednán v pracovních skupinách a předložen ke schválení. V roce 2018 jsme představili jeho tištěnou podobu. Komunitní plán v tištěné podobě byl doplněn o Katalog sociálních služeb a Mapu sociálních služeb. Tištěná forma byla doplněna o interaktivní podobu dokumentů na webu města:

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

http://komplanlitomerice.cz/katalog.html

http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eecb14e42494488aa90b011a28540334&extent=1569690.6004%2C6537219.3034%2C1577754.7069%2C6541920.1806%2C102100

Tento komplex v roce 2018 doplnila aplikace do chytrých telefonů: https://www.litomerice.cz/aktuality/7032-socialni-sluzby-nyni-i-v-mobilni-aplikaci

Nový komunitní plán přinesl rozvoj vazeb a služeb v rámci celého ORP. V roce 2017 jsme představili ucelený web sociálních služeb: http://komplanlitomerice.cz/, (jako samostatnou část webu města), který zahrnuje všechny služby rozčleněné do hlavních sekcí: služby pro osoby se zdravotním postižením; služby pro seniory; služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny; služby pro rodinu, děti a mládež; a samostatnou část spolupracující organizace. V další části: kalendář akcí, aktuality, dokumenty, dotace a kontakty. Vše na jednom místě.

Celý tento komplex obdržel v roce 2018 v rámci udílení cen Zlatý erb v Ústeckém kraji
– 1. místo za
Kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba.

 

Tichá linka: v roce 2018 jsme spustili novou službu v rámci bezbariérového úřadu. Nabídka tlumočení z a/do znakové řeči. Služba se týká celého MěÚ. Vč. titulková vybraných reportáží z MěÚ. https://www.youtube.com/watch?v=arxrKwxwE1s

Tuto službu nadále rozvíjíme a od září (2018) doplníme o další proškolené zaměstnance a 2 tablety.

V rámci propojení jsme v roce 2016 převedli i agendu „Fair trade“ do odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2017 je v plné kompetenci odboru. Tato změna nám ukázala cestu k většímu propojení aktivit a partnerů v rámci sociálních služeb (aktivit), práce s dobrovolníky a férový přístup k obchodu. Jedním z těchto výstupů je převedení celé akce: Místa přátelská seniorům pod odbor a doplnění (2018) ve spolupráci s příspěvkovou organizací Základní umělecká škola o aktivitu podporující hudební/dramatické vzdělání seniorů (školu třetího věku).

V těchto vzájemných synergií chceme nadále pokračovat.

Více viz sociální oblast – č. 9 a část 9.3.4.

 

Městský úřad

Energetický management - stanovuje investice do infrastruktury, dlouhodobě přispívá ke snižování spotřeby energie (osvěta, inv. opatření) a nákladů na energie (sdružený nákup apod. - viz kapitola ŽP).

EPC projekt, který zahrnuje 13 budov majetku města (školy, školky, budovy úřadu, zimní stadion, bazén, kulturní dům). Projekt je investičně realizován od roku 2016 s celkovými garantovanými úsporami 67,5 mil. Kč během 10 let.

V roce 2013 bylo přistoupeno k optimalizaci nákladů na vozový park na základě analýzy stáří a průměrných ročních provozních nákladů; byly nakoupeny nové vozy a sníženy náklady na provoz městských vozidel (vyhodnocení nebylo prováděno). V roce 2016 bylo přistoupeno k dalšímu kroku a to k pořízení vozového parku na ekologický provoz.  Bylo pořízeno na operativní leasing 8 plně elektromobilů a 3 hybridní. V roce 2018 plánujeme výměnu vozového parku – a opět formou operativního leasingu.

Město se v roce 2012 zapojilo do benchmarkingové iniciativy a pravidelně vyhodnocuje výkon státní správy formou standardizovaných benchmarkových indikátorů; data jsou využívána k postupnému přijímání opatření v oblastech, kde jsou identifikovány významné odchylky od srovnatelně velkých měst.

  •  
 • Data jsou komunikována a hodnocena v rámci skupiny BMI „C“;
 • Data jsou komunikována v rámci strategického týmu (prezentace);
 • Data jsou součástí plánovaných a projednávaných organizačních změn;
 • Data jsou součástí: Zpráva naplňování koncepce rozvoje úřadu – úřad pro všechny (předkládá tajemník a projednává Rada města) v roce 2018 předloženo poprvé;

Od roku 2012 je na MěÚ zaměstnán odborník na veřejné zakázky, který má na starosti optimalizaci výběrových řízení (metodické vedení, poradenství, asistence ostatním odborům, zpracování dokumentu k VŘ apod.)

V rámci vyhodnocení dat Benchmarkingové iniciativy a na základě rozhovorů s vedoucí odborů došlo v letech 2016 – 2017 k organizačním změnám úřadu. Došlo k optimalizaci počtu řídících pracovníků k počtu podřízených pracovníků. K zásadním změnám došlo na odboru Sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru územního rozvoje, Odboru dopravy a silničního hospodářství a další. Došlo ke zrušení příspěvkové organizace města (Centrum cestovního ruchu) a vytvoření nového Odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu a změněna organizace odboru Kanceláře starosty a tajemníka.

V letech 2016 – 2018 jsme v rámci optimalizace a stabilizace IT, optimalizaci informačních systémů a přípravy na realizaci Evropské směrnice na ochranu osobních údajů (GDPR) realizovali přechod na novou spisovou službu dle národních standardů (informační systém Munis je připraven na GDPR, přičemž pro rok 2018 je plánováno další rozšíření funkcí pro snazší výkon práv subjektu údajů, které GDPR přináší), realizovali jsme investice do technologického centra a přechodem na nove firewally a antivirové programy v to rámci zvýšení bezpečnosti provozované IT infranstruktury. Konsolidace SW a přechod celého MěÚ a Městské Policie na Office 365 a cloudové řešení. Společně s tím jsme mohli nabídnout i nové služby pro občany města: elektronická úřední deska (dvě obrazovky v podloubí budovy úřadu a jedna elektronická deska v Nemocnici Litoměřice a.s.), otevření detašovaného pracoviště Czech Point v Nemocnici Litoměřice a.s. Tento projekt ocenilo i Ministerstvo vnitra jako příklad dobré praxe. V neposlední řadě byl spuštěn rozklikávací rozpočet města (2018) a zřízena tzv. Tiché linka (tlumočení z a do znakové řeči) a vytvořeny mapové aplikace na webu města (volby – volební místnosti, sociální služby, přehled míst ZTP a další).

Vývoj počtu zaměstnanců. Kdy průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na 1 000 obyvatel správního obvodu ORP Litoměřice je v Litoměřicích mírně pod mediánem srovnatelných měst, který je 3,0 při celkovém průměru 3,209. Celkový dlouhodobý trend je srovnatelný tj. vzestupný s ohledem na legislativní změny a přesun činností na obce s rozšířenou působností.

Vzdělávání zaměstnanců je oblastí, kde MěÚ nastoupil trend e-learningu a dlouhodobě spolupracuje s organizacemi na školení a rozvoji svých zaměstnanců moderními technologiemi a přístupy. V porovnání si nákladově stojíme celkem na jednoho zaměstnance (včetně ZOZ): 2.687 CZK při průměru srovnatelných měst 5.105 CZK. V porovnání e-learningu jsme vysoce nad mediánem (medián 0,22 a Litoměřice 1,8 – 2,9) školení. Nicméně v roce 2017 došlo ke zvýšení nákladů na vzdělávání i vzhledem k novým zákonům v oblasti přenesené působnosti a změně IT – přechod celého úřadu na řešení od společnosti Microsoft Office 365.

Provozní výdaje na jednoho zaměstnance se na MěÚ pohybují v nižším mediánu při částce 532.753,50 CZK a mzdové s odvody 414.527,10CZK opět při nižším mediánu velikostně srovnatelných měst (medián 453 tis. CZK). S ohledem na výše popsaná data z BMI, jsme v roce 2016–2018 realizovali změnu v rámci sociálního fondu a benefitů pro zaměstnance MěÚ, kdy jsme zavedli:

a) 5 dnů tzv. rekondičního volna,

b) 1 den volna – pro první školní den rodičů „prvňáčka“,

c) Možnost práce na tzv. Home office – v současnosti tuto možnost využívá přes 15% zaměstnanců,

d) Prorodinný den (v kritické dny velikonoce, prázdniny, Vánoce – si mohou vzít zaměstnanci děti do práce, kdy je pro ně připraven program) – ohodnoceno Ministerstvem vnitra jako Příklad dobré praxe,

e) Pro zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené nebo na dlouhodobé nemoci – přístup do e-learningu úřadu,

f) Sociální fond (příspěvek na stavování, důchodové připojištění, příspěvek na dovolenou „Unišek“, životní a pracovní jubileum, zaměstnanecká půjčka a pomoc v případě smrti (pomoc pro manžela/manželku/přítele/přítelkyni/děti).

Náklady na provoz se snažíme optimalizovat i prostřednictvím rámcových smluv. Ve spolupráci se společností (poskytovatel rámcové smlouvy) jsme optimalizovali náklady na telefonování a zároveň jsme připravili zvýhodněné telefonování pro rodinné příslušníky zaměstnanců.

V roce 2016 byl realizován nápad „Úřad třídí odpad“. Došlo ve všech budovách MěÚ k odstranění všech odpadkových košů na směsný odpad a byly instalovány odpadkové koše na tříděný odpad. Ve spolupráci se zaměstnanci došlo k optimálnímu rozmístění košů a ve sledovaném období došlo k zvýšenému vytřídění o cca 70 % oproti předchozím letům. Došlo i k radikálnímu snížení tvorby směsného odpadu.

K další optimalizaci přispělo vybudování nového sběrného dvora prostřednictví dotace ze SFŽP; nyní je sběrný dvůr v centru města v docházkové vzdálenosti, a tedy dostupnější i pro občany bez OA. Pro jeho větší atraktivitu jsme v roce 2017 realizovali soutěž pro občany města „ODPADOMÁNIE“.

viz

Benchmarking - http://www.benchmarking.vcvscr.cz/

Projekt elektromobilita - https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/operativni-leasing-na-elektromobily-a-automobily-s-hybridnim-pohonem

Projekt EPC - https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=20387

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Hodnota indikátoru 1.1.B:

Indikátor v SPRM:
C.II.3 Dosahovaná výkonnost sportovních klubů
C.I.2 Procento ne/umístěných dětí ve věku 3-6 let v MŠ
C.I.1 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ
C.I.3 Objem provozních prostředků z rozpočtu na podporu školství a vzdělávání
C.II.2 Objem prostředků z rozpočtu města na podporu sportu a volnočasových aktivit
E.II.1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období byly hledány a prohlubovány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (např. zateplování budov a realizován projekt EPC) a proces (Komunitní plánování soc. služeb Město a ORP), které přispěly k úsporám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2011 je systémově zaváděn energetický management a byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. V roce 2016 a 2017 byl realizován energetický projekt EPC, který dále optimalizoval energetické úspory. Je třeba i v následujících letech nadále rozvíjet zejm. návratné projekty, sledovat spotřebu energií v budovách. V roce 2016 byl zahájen koncepční proces obměny vozového parku směrem k nízkoemisní dopravě (elektromobilita). V následujících letech v této koncepci pokračovat s využitím zkušeností a dále snižovat provozní náklady města při zachování či zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pokračuje ve svých aktivitách pro optimalizaci a zlepšování veřejných služeb s velmi pozitivním rozvojem, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě výsledků oproti vynikajícím výsledkům z předchozího období.

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení v provázání zejména SPRM s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba nicméně i nadále pracovat na užší vazbě SPRM, plánování projektů, dlouhodobém finančním výhledu s ohledem na finanční limity rozpočtu (plán oprav a údržby nemovitého majetku) a finanční příležitosti (programy EU), na programové prohlášení vedení města a rovněž se zohledněním Auditu UR a výsledků monitorovaných indikátorů strategického plánu.

Plán investic

Jednou z důležitých součástí zrealizovaného projektu MISTRAL byla rovněž příprava strategického dokumentu "investiční výhled", který Městský úřad Litoměřice propojuje střednědobý a dlouhodobý finanční výhled a plánované strategické projekty (tedy kapitálové výdaje v podobě klíčových investic), které naplňují dlouhodobou vizi SPRM. Tento investiční výhled zahrnuje seznam plánovaných projektů, předpokládanou výši financování, zdroj financování a další důležité údaje nutné pro zajištění potřebných finančních prostředků ve vazbě na předpokládané příjmy v předmětném období a možnosti dotačních programů v letech 2014-2020. Rovněž stanovuje, které projekty podléhají hodnocení dle výše zmíněné Metodiky a dalšímu vyhodnocení, jako je CBA/CUA analýza či studie proveditelnosti apod., vše v souladu i s novou platnou legislativou.

- viz hodnocení dopadů projektů na UR

- rozpočet na příslušný rok je provázán se SPRM a Akčním plánem

viz metodika tvorby akčního plánu a metodika strategického řízení: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano

 

 

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení v provázání zejména SPRM s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba nicméně i nadále pracovat na užší vazbě SPRM, plánování projektů, dlouhodobém finančním výhledu s ohledem na finanční limity rozpočtu (plán oprav a údržby nemovitého majetku) a finanční příležitosti (programy EU), na programové prohlášení vedení města a rovněž se zohledněním Auditu UR a výsledků monitorovaných indikátorů strategického plánu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty; nicméně i nadále je třeba posilovat strategických charakter této vazby a aktualizovat dlouhodobý plán investic (budoucí závazky) úzce provázaný s plánem oprav a údržby (stávající závazky), energetickým plánem (možné úspory), budoucím plánem udržitelné mobility, KPSS a dalšími dokumenty; nedílnou součástí tohoto úsilí je čitelnost a transparentnost těchto procesů, resp. jejich výstupů, a pravidelná informovanost veřejnosti o budoucích záměrech opřená o analytické podklady, studie, výstupy z veřejných projednání a další relevantní zdroje informací.

Prostřednictvím Akčního plánu je zajištěna vazba mezi rozvojovými dokumenty a rozpočtem na příslušný rok; hodnocení socieokonomických a environmentálních dopadů zahrnuje rovněž posouzení vazby na SPRM a klíčové koncepce, plány atd.; pokud návrhy projektů či investiční záměry nejsou v souladu s těmito dokumenty, nemůže být záměr doporučen ze strany STUR ke schválení a zařazení do rozpočtu města;

Rozpočet se ve svých kapitálových výdajích zaměřuje na realizaci priorit SPRM: https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-města

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty; nicméně i nadále je třeba posilovat strategických charakter této vazby a aktualizovat dlouhodobý plán investic (budoucí závazky) úzce provázaný s plánem oprav a údržby (stávající závazky), energetickým plánem (možné úspory), budoucím plánem udržitelné mobility, KPSS a dalšími dokumenty; nedílnou součástí tohoto úsilí je čitelnost a transparentnost těchto procesů, resp. jejich výstupů, a pravidelná informovanost veřejnosti o budoucích záměrech opřená o analytické podklady, studie, výstupy z veřejných projednání a další relevantní zdroje informací.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Litoměřice dlouhodobě dosahují nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a město není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevilo na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. Ve sledovaném období jsme nadále posilovali transparentnost a otevřenost rozpočtového procesu a naplňovali novou legislativu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní. Do budoucna je žádoucí tento trend udržet a zajist dlouhodbě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. 
Ve sledovaném období došlo také k zásadnímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ (naposledy v 1/2018). Do budoucna je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ. Ve spolupráci s NSZM byla zahájena příprava koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.
Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. Byla provedena celková ekologizace vozového parku (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. 

 

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami, přesto/proto nemá přijata pravidla pro (ne)zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob a limity chování v této oblasti. Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality, šetření mezi zaměstnanci a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.

Doporučení z předchozího hodnocení auditu UR (2015) - zvážit možnosti zlepšení motivačního systému úřadu – bylo naplněno. Stejně tak bylo připraveno a realizováno zlepšení webového řešení životních situací na novou rubriku Potřebuji si vyřídit.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k významnému posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Město rovněž aktivně vystupuje v rámci benchmarkingové iniciativy a sleduje výkon státní správy ve srovnání s ostatními městy v ČR. Město Litoměřice se řadí mezi nejméně zadlužená města České republiky.

Jsme příkladem v rámci regionu, naším proklientsky zaměřením úřadu, kde kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen a oceněním příkladů dobré praxe.

Pro efektivní zajištění procesů směřujících od definování strategických priorit, po jejich promítnutí do jednotlivých činností MěÚ a jeho organizací, jsou v Litoměřicích uplatňovány vybrané metody kvality řízení určené zejm. pro veřejnou správu a realizovány specifické projekty na zvyšování kvality veřejné správy:
 - v letech 2009-2012 byl realizován projekt 53 Zvýšení kvality řízení na MěÚ - CAF, procesní mapy, školení, analýza procesního řízení a v letech 2011-2012 byl realizován projekt MARUEL - strategický plán, strategický tým, základní nastavení strategického řízení, v neposlední řadě byl

- v letech 2013-2014 je realizován projekt MISTRAL tj. implementace strategického řízení, vznik nebo inovace metodik (strategické řízení, strategický tým, Akční plán, hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj); školení klíčových zaměstnanců, zavádění principů strat. řízení do činnosti jednotlivých odborů a organizací města,

- v letech 2016 – 2017 byl připraven projekt KOUMES v rámci operačního programu, kde bylo město úspěšné, nicméně došlo ke strategickému rozhodnutí – projekt odložit a aktivně se zapojit do projektu Národní sítě Zdravých měst PORTFOLIO (projekt s názvem "KOUMES – Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení" byl sestaven s cílem nastavit a optimalizovat postupy ve veřejné správě efektivním způsobem. Aktivity projektu byly zaměřeny na vytvoření zcela nového managementu úřadu založeného na procesním řízení a trvale udržitelném rozvoji).

Personální strategie úřadu byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014. Od roku 2018 projednává RM – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu).

Od května 2018 rada města schválila přílohu Pracovního řádu města: Etický kodex. Pro informování zaměstnanců jsme použili e-learning (Rentel) a kodex jsme umístili na webové stránky města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance.

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem dalšího vzdělávání se město aktivně zapojilo do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě - DOBRO, kde vystupuje jako příklad dobré praxe. Město vychází ze svých zkušeností se zapojováním veřejnosti a komunikací napříč různými cílovými skupinami a ze zkušeností z práce a fungování strategického týmu.

Po vyhodnocení této spolupráce Rada města schválila v roce 2018 memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

V roce 2018 jsme spolupracovali s Ministerstvem vnitra na Zprávě hodnocení řízení kvality. Tým vyškolených hodnotitelů byl tvořen pracovníky odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. Určený člen týmu hodnotitelů vedl hodnocení v roli vedoucího týmu hodnotitelů. Výsledné bodové hodnocení: „Gratulujeme, vaše organizace získala na základě hodnocení plnění oblastí doporučeného rozsahu řízení kvality v územních samosprávných celcích 291 bodů.“

Systematický rozvoj, spolupráce měst v rámci Národní sítě zdravých měst, čerpání dobré praxe a to vše v souladu s principy udržitelného rozvoje vedlo k úspěchu města Litoměřice – v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2017 město zvítězilo v krajské soutěži o Cenu ústeckého kraje za společenskou odpovědnost.

viz https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty


Metody kvality ve veřejné správě

Město Litoměřice v roce 2013 vstoupilo do tzv. Benchmarkingové iniciativy, což bylo jedno z doporučení vycházející z analýzy projektu č. 53 Zvýšení kvality řízení na MěÚ a rovněž jde o reakci na potřebu se porovnat s ostatními municipalitami a sledovat náklady na realizaci agendy MěÚ s cílem zvyšovat jeho efektivnost. V rámci své skupiny pravidelně vystupujeme a inspirujeme k vzájemnému sdílení praxe a postupů.

V roce 2014 byla zavedena aplikace In city, která umožňuje dostupnost všech informací a oznámení z MěÚ online do mobilního telefonu. Od roku 2007 je pravidelně vydáván Radniční zpravodaj, který informuje o dění ve městě a práci radnice a městského úřadu. Radniční zpravodaj je k dispozici na webu města ve formátu PDF. Významným krokem k informovanosti a otevřenosti MěÚ přispělo také zveřejňování podkladů (od 2012) pro rozhodování v Zastupitelstvu města v předstihu na webových stránkách města (dříve byly podklady zasílány jen členům ZM), od roku 2015 také vč. zápisů. A včetně zápisů Kontrolního a finančního výboru a komisí při Radě města.

V roce 2014 došlo k vytvoření nových webových stránek města, které přispěly k lepší prezentaci informací a zkvalitnění uživatelského rozhraní. V roce 2016 a 2017 došlo k dalšímu přepracování webové prezentace a rozšíření možností. V roce 2016 byla spuštěna – aplikace „Potřebuji si vyřídit“ – životní situace. Tato aplikace se nadále doplňuje a aktualizuje. Byly doplněny mapové aplikace (přehled dětských hřišť; volby – volební místnosti (2016); kontejnery tříděného odpadu; vyhrazená parkovací místa pro ZTP (2017);  uzavírky ve městě (2017); bloky pro úklid ulic (2016-2017); území vhodná k přestavbě; bezbariérové trasy; památková péče; sociální služby byly přepracovány a doplnily web města jako samostatný „pod web“ (2017); školní obvody; zimní údržba). V roce 2017 byly stránky doplněny o samostatné sekce: uzavírky a podnikatel.

V roce 2016 byla spuštěna nová služba – elektronická úřední deska - v podloubí úřadu byly umístěny dvě elektronické desky, v roce 2017 třetí v prostorech Nemocnice Litoměřice a.s. Úřední deska je tak online propojena s webem města. V roce 2017 byla spuštěna služba Czech POINT v Nemocnici Litoměřice a.s. 

V roce 2017 město vydalo ve spolupráci se všemi příspěvkovými organizacemi města svou první interaktivní výroční zprávu, která je umístěna na webu města. V roce 2018 potom v pořadí druhou. Tato byla oceněna Ministerstvem vnitra a zařazena mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. V neposlední řadě byla spuštěna služba pro obyvatele města a ORP: bezplatné právní poradenství. Tato služba byla oceněna Ministerstvem vnitra – jako příklad dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. V roce 2018 byla spuštěna nová služba pro obyvatele města a ORP: bezplatný systém eUtility report (služba pro stavebníky) a služba tzv. Tichá linka – překlad z a do znakové řeči pro občany s postižením.

Městský úřad poskytuje v rámci řady projektů školení pro zaměstnance, nad rámec povinných školení ze zákona, ke zvyšování klíčových kompetencí. Zaměřuje se na e-learningové vzdělání, které je nově rozšířené o přístup pro zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené nebo pro dlouhodobě nemocné. 

MěÚ aktivně podporuje i vysokoškolské studium vč. vyššího odborného pro své zaměstnance. Naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, atd.). https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

V roce 2017 jsme zahájili genderový audit MěÚ Litoměřice v partnerství v rámci evropského projektu se společností Rentel a.s. Audit byl ukončen v roce 2018. Auditní zpráva byla předložena radě města ke schválení a byla vyvěšena na web města.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty


Město má dlouhodobě zřízenu pozici interního auditora (v současnosti máme obsazeny obě dvě pozice interního auditora), který provádí kontrolu procesů a jejich souladu se zákonem, jak na MěÚ, tak u příspěvkových organizací města. Jsou vytvořeny dvě pozice, které jsou obsazeny.

Město je dlouhodobě (od r. 2002) zapojeno do programu Místní Agenda 21 - postup dle metodiky MŽP - obhájení kategorie „B“, od roku 2015  kategorie „A“, díky které dochází k pravidelnému zapojování veřejnosti a klíčových aktérů do rozvoje města.
Od roku 2017 se město aktivně zapojilo do projektu Ministerstva vnitra a Fondu dalšího vzdělávání – Dobrovolnictví ve veřejné správě – DOBRO. Po vyhodnocení této spolupráce Rada města schválila v roce 2018 memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

Energetický management - viz kapitola 1.1

Důkazy:
web města: http://www.litomerice.cz
Radniční zpravodaj - viz https://www.litomerice.cz/radnicni-zpravodaj
Mapy http://litomerice.maps.arcgis.com/home/index.html
Podnikatel https://www.litomerice.cz/podnikatel
Uzavírky https://www.litomerice.cz/uzavirky
Potřebuji si vyřídit https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit
Výroční zpráva https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Indikátor SPRM
E.II.1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy
E.II.4 Výsledky užívaných metod kvality řízení
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k významnému posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Město rovněž aktivně vystupuje v rámci benchmarkingové iniciativy a sleduje výkon státní správy ve srovnání s ostatními městy v ČR. Město Litoměřice se řadí mezi nejméně zadlužená města České republiky.

Jsme příkladem v rámci regionu naším proklientsky zaměřením úřadu, kde kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen a oceněním příkladů dobré praxe.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město využívá výstupy z benchmarkingu ke zlepšování i v oblasti UR. Připravuje zavedení dalšího nástroje – z norem ISO řady 9001 a 27001 a dále připravuje sledování efektivity procesů (doposud nevykonává) současně realizuje prvky procesního řízení. Jejich vzájemné propojení by mělo být předmětem dalšího zlepšování. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení (viz příloha), a v posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Do budoucna je žádoucí tento trend fixovat a zajistit tak dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Zásady finančního hospodaření

Zásady finančního hospodaření města Litoměřice sestávají z několika součástí:
 
Řeší směrnice pro tvorbu, projednávání a vyhodnocování rozpočtu (č. 5/2005) - popisuje proces tvorby rozpočtu na příslušný rok, tj. konkrétní časový harmonogram přípravy rozpočtu a úkoly a odpovědnosti zúčastněných stran (tj. příslušných odborů a orgánů města).

Sestavování běžného (provozního) rozpočtu města je prováděno s cílem zajistit jeho kladnou bilanci umožňující další rozvoj města - tj. po dohodě s vedením města a finančním výborem stanovuje ekonomický odbor limity běžných výdajů pro jednotlivé odbory. Ekonomický odbor zároveň sestaví pro vedení města a finanční výbor celkový přehled o příjmech a výdajích běžného rozpočtu na příslušný rok.

V oblasti kapitálového rozpočtu (tj. velkých investic) probíhá zařazování investic příslušnými odbory ve vazbě na rozpočtový výhled města - rozpočtový výhled města je ve spolupráci s odbory a vedením města ekonomickým odborem průběžně aktualizován.
Návrhy rozpočtů jednotlivých odborů jsou projednávány ve finančním výboru - po projednání jednotlivých variant a uzavření konečného návrhu rozpočtu na následující rok ve finančním výboru překládá ekonomický odbor návrh rozpočtu na jednání zastupitelstva města ke schválení; součástí tohoto procesu je od roku 2013 rovněž příprava Akčního plánu, který se zaměřuje zejm. na významné kapitálové výdaje.
V roce 2018 jsme spustili tzv. Rozklikávací rozpočet, který doplňuje všechny detailní informace o rozpočtu města. http://litomerice.imunis.cz/Rr

Rozpočty:https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mestaa

Střednědobý výhled: https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/6535-strednedoby-vyhled-rozpoctu


Specifické metodické dokumenty pro příspěvkové organizace

Směrnice určující hospodaření PO - určuje zásady hospodaření s příspěvkem zřizovatele (procesy, plány apod.); zřizovatel (RM, ZM) toto hospodaření schvaluje v rámci standardního rozpočtového procesu (dle zákona o obcích).
Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice (viz příloha) byla kompletně přepracována a aktualizována v r. 2018 (Směrnice RM 2/2018).

Od roku 2015 příspěvkové organizace města prezentují své roční výsledky vč. plánů rozvoje na Radě města. Každá z příspěvkových organizací zpracovává prezentaci, je zároveň i účast ředitele/ředitelky příspěvkové organizace a obou interních auditorek.


Dotační programy města

Město Litoměřice v roce 2013 (v rámci projektu MISTRAL) zpracovalo souhrnnou analýzu stavu dotačních programů města (nejedná se o dotace organizacím plynoucích z rozpočtu města, ale zvláštní finanční podporu pro různé cílové skupiny v gesci vybraných odborů) a návrh na sjednocenou metodiku (pravidla) dotačních programů a jejich online / digitální podobu.

Následně v roce 2014 byly vytvořeny jednotné formáty pro jednotlivé dotační programy:
a) integrovaný dotační systém Zdravé město;
b) dotační systém odboru školství, kultury, sportu a památkové péče;
c) dotační systém odboru sociálních věcí a zdravotnictví;

Zároveň vznikla informační brožura o nabídce dotací vydaná v roce 2014.

V roce 2015 byl zaveden online portál a systém registrace a vyhodnocování projektových žádostí s cílem zlepšení uživatelského komfortu, zjednodušení administrace pro žadatele i poskytovatele, vyšší transparentnosti a lepší informovanosti o možnostech finanční podpory ze strany města.

Nová podoba dotačního systémů také mj. eliminuje dvojité financování, zajišťuje lepší vazbu na prioritní cíle SPRM a specifické cíle jednotlivých poskytovatelů (např. každoročně vyhlašované priority Plánu zlepšování Zdravého města či TOP 10 problémů z veřejného fóra).

V rámci zlepšování IT; webových stránek města a transparentnosti, byla vytvořena samostatná přehledná „záložka“, která byla v roce 2016 propojena s novou elektronickou úřední deskou. Složka – Úřední deska „dotace“ byla přehledně strukturována na všechny položky vyhlašovaných dotací:
a) Dotační program Zdravého města Litoměřice;
b) Program podpory fair tradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích;
c) Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“
d) Program podpory v oblasti volného času dětí;
e) Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“;
f) Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích;
g) Dotační program Podpora sociálních služeb; 
h) Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřic;

Vše je doplněno o přehledy schválených dotací v letech 2014 – 2017. včetně doložky, že smlouvy o poskytnutí dotace návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm.  a) zákona č. 340/2015 Sb. Jsou zveřejňovány v Registru smluv.

Viz:
https://www.litomerice.cz/dotace
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu

V roce 2016 byla zpracována a přijata nová interní směrnice pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Tento příkaz upravuje postupy a zásady při zadávání veřejných zakázek městem Litoměřice, zejména veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, městem Litoměřice. Účelem bylo zajistit zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a při zachování principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Dále sjednotit a stanovit postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a stanovit konkrétní povinnosti osobám odpovídajícím za hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města. (č.14/2016). Směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města.

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části: https://www.litomerice.cz/podnikatel

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Indikátor SPRM:
E.I.1 Podíl získaných finančních prostředků k běžným příjmům města
E.I.2 Ukazatel zadlužování
E.I.3 Hodnota majetku města
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení, a v posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Do budoucna je žádoucí tento trend fixovat a zajistit tak dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami. Nemá přijata pravidla pro (ne) zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob chování v této oblasti. Interní měrnice č. 5/2005 pro tvorbu a vyhodnocování rozpočtu města řeší detailně procesní a kompetenční náležitosti rozpočtu, neobsahuje však výše uvedené parametry nezadlužování a zodpovědného hospodaření. Založené a zřízené organizace své hospodaření předkládají a obhajují v radě města, postupy jsou nařízeny směrnicí rady města č. 2/2018.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se proklientsky zaměřuje dlouhodobě. Toto proklientské zaměření úřadu je prokázáno následujícími činnostmi, aktivitami a příklady:

Životní situace „Potřebuji si vyřídit“ - Rychlé vyhledávání informací a orientace na úřadu. Městský úřad v Litoměřicích pro webové stránky města vytvořil na bázi svých zkušeností přehledný nástroj pro orientaci občanů na úřadu. Vznikl tak přehled „Potřebuji si vyřídit“, který obyvatele města srozumitelně naviguje k podrobnostem vyřízení úředních záležitostí. Celé řešení bylo zařazeno Ministerstvem vnitra jako příklad dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

Ve výsledku se tak občan jednoduše prokliká ke konkrétnímu místu, kde si svou úřední záležitost vztahující se ke konkrétní životní události vyřídí. Cíl jeho hledání na webu mu prozradí místo vyřízení, kontaktní osoby a kontakty na ně, náležitosti, které je třeba zařídit, jaké si přinést dokumenty či jaké jsou správní poplatky, lhůty vyhotovení a podobně.

Přehledná navigace mezi životními situacemi. Navigační přehled je veřejně dostupný na webových stránkách města všem zájemcům. Titulní strana je rozdělena do jednotlivých sekcí s názvy, jako jsou doklady, rodina, senioři, sociální služby, poplatky, Czech POINT, stavba, podnikání a další. Pod nimi se nachází konkrétní nabídka příkladů, které může občan potřebovat zařídit. Ty následně občana přesměrují na finální stránku, která již poskytuje kýžené informace. Přes sekci doklady se navíc jde rovnou přímo elektronicky objednat na určitý termín, který návštěvníkovi bude vyhovovat.

Základem je týmová práce a zapojení veřejnosti. Důležitým krokem radnice byl přístup městského úřadu v Litoměřicích směrem k vytvoření otevřené komunikace v rámci úřadu samotného, ale i směrem k občanům. Cílem vytvářeného systému životních událostí byla především rychlost získání informací a srozumitelnost jejich podání. Veřejnost byla do projektu aktivně zapojena i po jeho spuštění. Městský úřad dále občany vyzýval, aby sdělovali, jaké životní situace a informace jim v přehledu chybí. Úřad jejich podněty následně zapracoval a webové stránky tím dále vylepšoval.

MěÚ inicioval pracovní jednání mezi „zdravými městy“ ORP Litoměřice – Úštěk a Štětí o možnosti „propojení“ či doplnění životních situací (v případě Litoměřic „Potřebuji si vyřídit“), tak aby občané, pokud se přihlásí na stránky jednoho města obdrželi informace o spádovosti, možnosti se objednat a kontaktů.

Czech POINT v budově Nemocnice Litoměřice a.s. - Přibližování úřadu občanům. V městě Litoměřicích nabízíme novou službu, kterou jsme chtěli přiblížit výkon veřejné správy svým občanům. Jedná se o spuštění provozu detašovaného pracoviště městského úřadu v městské nemocnici. Pracoviště, které bylo otevřeno na konci roku 2016, nabízí kompletní služby Czech POINTu. Detašované pracoviště v městské nemocnici je občanům otevřené každý všední den od osmi do dvanácti hodin. Občané si zde můžou požádat o výpisy z různých rejstříků (rejstřík trestů, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík) nebo o výpisy z katastru nemovitostí či bodového hodnocení řidičů. Rovněž zde zaměstnanci úřadu provádí ověřování dokumentů a podpisů. Jako nadstandardní službu detašované pracoviště Czech POINTu nabízí vyřízení služby přímo u lůžka pacienta.

Do konce roku jsme detašované pracoviště vybavili ještě elektronickou úřední deskou, která občany, kteří se zde pohybují, informuje o dění na městském úřadu a na radnici. Jde tak o další krok k distribuci informací k občanům prostřednictvím šíření informací na místech, kde se pohybuje více obyvatel města.

Detašované pracoviště Czech POINTu bylo Ministerstvem vnitra zařazeno mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. Město Litoměřice má za tři ročníky zařazeno celkem 6 příkladů dobré praxe což je nejvíce ze všech měst typu ORP. Tyto příklady byly prezentovány na konferencích Moderní veřejná správa, kterou pořádá Ministerstvo vnitra.

Elektronická úřední deska – v podloubí úřadu byla na sklonku roku 2016 vybudována elektronická úřední deska pro občany města. Je přístupná 24 hodin. Jedná se o dvě obrazovky, které mají intuitivní ovládání.

Body, kterými naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ –  (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, atd.):

Prorodinný den na úřadě - S dětmi na úřad. Město Litoměřice nabízí pro své zaměstnance, a zejména jejich děti přívětivou službu prorodinných dnů, které mají za cíl „vykrýt“ dny v době okolo svátků (Vánoc, Velikonoc, prázdnin), ve kterých mají úřady ještě otevřeno, ale školy a školky mají již prázdniny. Cílem tedy také je zpříjemnit zaměstnancům den a tím zvýšit kvalitu pracovního a rodinného života.
Prorodinný den na úřadu znamená, že si zaměstnanci úřadu mohou do práce přivést i své děti, pro které je připraven bohatý program: návštěva galerie, prohlídky prostor radnice a dalších městských budov, hraní her, různé dílny (malování kraslic, vyrábění přáníček, příprava dekorativních předmětů apod.), přičemž úřad dál funguje v plném rozsahu služeb. Rodiče tak nemusí hledat hlídání pro své děti a mohou je jednoduše přivést s sebou do práce. Obvykle se počet dětí pohybuje kolem dvaceti.
O jejich zabavení se starají pedagogové z místního domu dětí a mládeže a různé příspěvkové organizace města. Rodičům, zaměstnancům úřadu, je navíc v těchto dnech prodloužena polední pauza na hodinu, aby měli možnost se s dětmi déle vidět a popovídat si o jejich zážitcích na úřadu.

Tato aktivita byla zařazena Ministerstvem vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

Další kroky pro slaďování pracovního a rodinného života. V dalších krocích ke slaďování pracovního a rodinného života na městském úřadu vedení schválilo dny zdravotního volna (tzv. rekondiční volno) v dotaci pěti dnů ročně, dále volný den (1. září) pro rodiče dětí, které vstupují do prvního ročníku základní školy, zavedení a definování práce z domova (home office) a v neposlední řadě zjednodušení postupu pro úpravy pracovní doby – zvláště pro matky/otce malých dětí.

Město pomocí projektu vytváří přátelské a týmové prostředí, které motivuje každého zaměstnance úřadu k budování úřadu, který bude příjemným místem pro spolupráci a vzájemnou komunikaci, viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

Bezplatná právní poradna. Dalším příkladem proklientského rozšiřování služeb úřadu, a tím jeho přívětivosti, je zřízení služby bezplatné právní poradny, kterou začalo město nabízet v polovině roku 2016. Každý obyvatel s trvalým pobytem ve správním obvodu města Litoměřice se může telefonicky či e-mailem objednat na právní konzultaci, která je poskytována každé sudé pondělí mezi třetí a pátou hodinou odpolední. Město takto poskytuje odborné právní rady v kterékoli právní oblasti, kterou občan potřebuje řešit. Na základě dodaných dokumentů či pouze vzneseného dotazu získá občan radu, jak, kde a s kým situaci řešit, co je potřeba připravit nebo jaké má možnosti řešení. Město však takto funguje pouze na bázi poradenství, nezhotovuje proto žádné posudky, smlouvy apod. Právní poradce také nemá v kompetenci odpovídat na dotazy týkající se chodu úřadu či jeho oddělení.
Služba byla postupně rozšířena o poradenství v oblasti energetiky (úspory energií, změny způsobu vytápění, zateplení atd.). Na tyto dotazy odpovídá energetický manažer města. Poradna je mezi občany oblíbená. Od jejího spuštění v polovině roku 2016 její služby využilo již 70 občanů.

Tato aktivita (bezplatná právní poradna) byla zařazena Ministerstvem vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

eUtility Report – pomocí služby Utility Report (stavebník, projektant, obec..) vytvoří a podá žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním subjektům technické infrastruktury (TI) prostřednictvím jednoho formuláře. Žádost je podána pomocí webového formuláře, jehož vyplněním je zajištěna úplnost žádosti a zrychlen celý proces oslovení subjektů TI. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby.

Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou. Službu poskytujeme jako první v rámci Ústeckého kraje pro celé ORP.

O nových službách je vždy třeba informovat cílovou skupinu občanů. Realizaci právní poradny předcházela analýza četnosti dotazů občanů a komunikace s vedením města. Díky vzájemné podpoře bylo zavedení služby bezproblémové. O zřízení právní poradny bylo potřeba informovat občany města. Město proto spustilo informační kampaň, která zahrnovala informační články v lokálních tiskovinách nebo video reportáž. Služba má rovněž vytvořenou tzv. kartu životní situace na webových stránkách města v oblíbené sekci „Potřebuji vyřídit“.

V roce 2017 jsme rozšířili naše komunikační možnosti o službu Mobilního rozhlasu - https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/. V rámci komunikace jsme se zaměřili na profil města na facebooku https://www.facebook.com/Litomerice/, Instagramu a Twitteru. A Zrealizovali jsme naši první interaktivní výroční zprávu města. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava.

V roce 2017 jsme otevřeli v podloubí radnice na Mírovém náměstí bezbariérovou kancelář pro vozíčkáře a klienty s pohybovým postižením, který jsme doplnili o možnost tlumočení z a do znakové řeči (spolupráce s neziskovou organizací, které je možné využít pro všechny agendy města).

V rámci přehlednosti uzavírek města – Město Litoměřice vytvořilo samostatnou sekci na webu města „Uzavírky“ doplněnou o interaktivní mapu s přehledem uzavírek. https://www.litomerice.cz/uzavirky.

Tichá linka: v roce 2018 jsme spustili novou službu v rámci bezbariérového úřadu. Nabídka tlumočení z a do znakové řeči. Služba se týká celého MěÚ. Vč. titulková vybraných reportáží z MěÚ. https://www.youtube.com/watch?v=arxrKwxwE1s. Tuto službu nadále rozvíjíme a od září (2018) doplníme o další proškolené zaměstnance a 2 tablety.

Provozní doba Městského úřadu s možností se předem objednat např.: občanský průkaz s přehledem obsazenosti přepážek je k dispozici na webu města: https://www.litomerice.cz/urad-online s informacemi pro občany – klienty s hadicapem.

www.litomerice.cz
https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava
https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit
https://www.litomerice.cz/uzavirky
https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/
https://www.litomerice.cz/urad-online

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. V posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Tento trend budeme nadále rozvíjet, čímž zajistíme dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek, velmi přehledně zpracovány tzv. životní situace na webu města v nové aplikaci Potřebuji si vyřídit. Doporučení – dopracovat i dle územní působnosti jednotlivých úřadů/agend v přenesené působnosti v rámci správního území POÚ a ORP.

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je od roku 2013 rovněž sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ a výstupy z genderového auditu. Do budoucna je důležité pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ jako je např. zkvalitnění personální politiky, vzdělávání zaměstnanců, zvyšování míry elektronizace apod. Významným posunem bude zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.

Benchmarkingová iniciativa
viz Metody kvality ve veřejné správě

Energetický management
viz oblast 1.1.

Strategický plán
viz oblast 1.1

ECI indikátory
Město Litoměřice již od roku 2007 pravidelně provádí průzkum spokojenosti dle evropských standardizovaných ECI indikátorů, které měří spokojenosti obyvatel v různých oblastech rozvoje města; jedná se o indikátor A.1 - "Spokojenost občanů s místním společenstvím“. V roce 2017 proběhl poslední průzkum.

Zpráva ECI:  https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Ceny za kvalitu VS

Město Litoměřice se v posledních letech (min. od r. 2011) pravidelně účastnilo soutěže Ministerstva vnitra o cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné správě a získalo již několik ocenění.

Od roku 2016 se město účastní soutěže Ministerstva vnitra „Přívětivý úřad“. V roce 2016 získalo ocenění 3. místo v Ústeckém kraji a v roce 2017 již 1. místo v Ústeckém kraji. . V roce 2018 jsme v rámci Ústeckého kraje obhájili 1. místo. Vždy ministerstvo ocenilo několik příkladů dobré praxe ve své brožuře „Příklady dobré praxe“.  V rámci Konferencí – Moderní veřejná správa byly výsledky dobré praxe Litoměřic prezentovány v Praze, v Brně a naposledy v Pardubicích.

V roce 2017 město Litoměřice obdrželo 1. místo v rámci ceny Společenské odpovědnosti Ústeckého kraje.

Naše inovativní přístupy jsou oceňovány i v rámci soutěže Zlatý erb, Město pro byznys a další. V roce 2018 jsme byli pozváni prezentovat naše příklady v rámci osmy finalistů soutěže Investičně atraktivní region v rámci výzkumu Město pro byznys. Naše výsledky a inovativní přístupy jsme prezentovali před finálovou odbornou porotou. V porotě zasedli odborníci z řad firemních svazů, komor a asociací, ministerstev, hlavního pořadatele výzkumu Město pro byznys a agentury CzechInvest.

Tajemník úřadu obdržel (na návrh vedoucích odborů) ocenění Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2017 na volném trhu práce.: http://www.nfozp.cz/nase-projekty/zamestnanec-roku/

Ceny za kvalitu ve veřejné správě 2005-2015:

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2017.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-2016.aspx

 

Měření spokojenosti zaměstnanců MěÚ

V rámci projektu 53 Zvyšování kvality veřejné správy byla provedena anketa spokojenosti zaměstnanců MěÚ. Od roku 2014 je zaveden elektronický systém a anketa pravidelně probíhá a je předávána tajemníkovi a starostovi města.

Poslední průzkum proběhl v lednu 2018 na téma genderový audit celého úřadu, kdy byl využit systém společnost Rentel a.s. Bylo odevzdáno 179 dotazníků (viz příloha).

Měření spokojenosti zaměstnanců MěÚ vychází z personální strategie úřadu, která byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014.

Od roku 2018 projednává rada města – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI, dat z ankety spokojenosti zaměstnanců MěÚ (v roce 2018 z dat genderového auditu) s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu).

Obsahem této zprávy jsou i návrhy řešení a dalších kroků, které zohledňují výstupy z BMI, anket spokojenosti a personální strategie, jako např.:

Next steps:

 1. V roce 2018 připravit pro jednání rady města: nové konsolidované znění Organizačního řádu MěÚ Litoměřice;
 2. V roce 2018 připravit a podepsat aktualizovanou systematizaci pozic (tajemník) po projednání konsolidovaného znění Organizačního řádu MěÚ Litoměřice;
 3. Pokračovat v BMI iniciativě, zpracovávat přehledy pro vedení města (vedoucí odborů).
 4. Pokračovat z přehledech vykonaných kontrol na jednotlivých odborech ze strany KU UK, ministerstev vč. závěrů a případných přijatých opatření.
 5. Projednání/stanovená – strategie rozvoje ITC vč. SW a HW. Posílení
 6. Projednání organizační změny:
  1. Přehodnocení organizačního členění u útvaru ÚSPUaR; vyčlenění agendy MA21 a agendy Zdravých měst. Začlenění těchto agend do Útvaru personálního a mzdového a vytvoření silného Útvaru PROLIDI (personalistika, rozvoj, odměna, lidé, inspirace, dovednosti, inovace) a útvaru projektů a chytrých řešení (SMART Litoměřice).
  2. Vyhodnocení dopadu novely Stavebního zákona, zejména na Odbor životního prostředí, vzhledem k úseku odpadového hospodářství.
  3. Vyhodnocení požadavků na vyšší míru spolupráce v rámci ORP – Úštěk, Štětí zajištění služeb. Možné navýšení v rámci agendy Občanského průkazu, pasů atd.

V roce 2017 město Litoměřice realizovalo společně se společností Rentel a.s. genderový audit celého úřadu. Genderový audit byl ukončen v roce 2018. Závěrečná zpráva byla předložena radě města ke schválení a byla uveřejněna na webu města. https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Gender_audit_2018.pdf

Od roku 2015 jsou pravidelně zařazeny – setkání s tajemníkem (snídaně s tajemníkem) po jednotlivých odborech/útvarech městského úřadu. Tajemník města při neformálních setkáních se skupinami zaměstnanců řeší otevřeně otázky úřadu a jejich potřeb. Z těchto setkání vychází vždy několik závěrů (next steps), které se postupně realizují. Např.: potřeba zlepšení pracovního prostředí. V roce 2016 byla ve spolupráci se Správním odborem a IT realizována návštěva všech kanceláří a zmapovány nejnutnější potřeby. Následně byla provedena oprava, rekonstrukce, výměna nábytku či PC u vybraných kanceláří a zaměstnanců.

Pozn.: Dotazník/průzkum spokojenosti zaměstnanců - výstupy jsou interním dokumentem, jsou k nahlédnutí pouze na MěÚ.

Přílohy: Výsledky kontrol 2016 a 2017, Zaměstnanecký průzku 2018
 

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Benchmarking

Indkátor SPRM
E.II.3  Výsledky šetření spokojenosti zaměstnanců

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je od roku 2013 rovněž sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ a výstupy z genderového auditu. Do budoucna je důležité pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ jako je např. zkvalitnění personální politiky, vzdělávání zaměstnanců, zvyšování míry elektronizace apod. Významným posunem bude zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Samospráva – Jednání Zastupitelstva města, jednání výborů při Zastupitelstvu města (finanční výbor a kontrolní výbor), jednání Rady města, jednání komisí při Radě města, porady vedení města.

Jednání Rady města probíhají jednou za čtrnáct dní. Jednání rady se u předkládaných bodů v rámci jednotlivých kompetencí a gescí účastní vedoucí příslušných odborů. Výstupy z jednání jsou předávány na poradě vedení (tajemník a vedoucí odborů).

Z jednání zastupitelstva města je prováděn online přenos (youtube, facebook); umisťujeme záznam z jednání zastupitelstva města (web města, youtube města).

Od roku 2017 využíváme nových přístupů. Provedli jsme organizační změnu a zřídili jsme samostatnou pozici pro „nová média“. Zpracovali jsme a rada města schválila Koncepci využití nových médií. Zvýšili jsme celkový zájem o facebookové stránky města, členové rady města dostávají měsíční feedback o facebookovém profilu úřadu. https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_vyuziti_novych_medii_2017.pdf

Od roku 2018 máme zřízen samostatné odbor komunikace marketingu a cestovního ruchu.

Výroční zpráva města

Interaktivní výroční zpráva (2017), která je umístěna na webových stránkách města. Inovativní přístup ocenilo Ministerstvo vnitra zařazením výroční zprávy mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

Mobilní rozhlas

Zavedli jsme novou službu pro obyvatele města. (2017) Využíváme pro rozesílku informací o kulturních akcích, uzavírkách a dalších důležitých sdělení. https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/

Radniční zpravodaj

Vydáváme dvouměsíčník (tištěná forma) a forma ve formátu PDF na webu města. Od roku 2015 jsou stanovena pravidla pro Radniční zpravodaj, které přijala rada města. Všechny zápisy redakční rady jsou také zveřejňovány. https://www.litomerice.cz/radnicni-zpravodaj

Městský youtube

Na základě smlouvy a výběrového řízení pořizujeme ve spolupráci z regionální TV Litomericko24 okolo osmy reportáží za týden z akcí města/MěÚ a příspěvkových organizací města. https://www.litomerice.cz/televizni-zpravodajstvi

Setkání s podnikateli

Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

Organizace řízené městem – Příspěvkové organizace města prostřednictvím vedoucích odborů v jejich kompetencí jsou jednotlivé příspěvkové organizace. Definováno v organizačním řádu města.

Klienti – V objektech radnice je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotlivé odbory informují a zveřejňují potřebné informace. Tyto informace jsou určené především návštěvníkům úřadu a pro klienty úřadu.

Další možnosti: web města (www.litomerice.cz); facebook; Mobilní rozhlas; twitter; instagram; elektronická úřední deska, Radniční zpravodaj.

Od června (2018) máme novou informační tabuli (panel TV) ve vestibulu Horního vlakového nádraží, která informuje návštěvníky (turisty) města.

Úřad – Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty (např. GDPR). Tyto pracovní skupiny nebo projektové týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů/útvarů, příspěvkových organizací města.

Pro interní komunikaci v rámci úřadu jsou využívány formy:

  1. osobní kontakt; neformální setkání;
  2. intranet (odkazy na interní dokumenty, vnitřní předpisy, mzdové lístky, evidenci pracovní doby, žádosti o školení, rezervaci vozidel, rezervaci jednacích místností atd.;
  3. aplikace Rentel (pro osobní rozvoj, e-learningové školení, nové dokumenty k seznámení atd.)
  4. systém Office 365 (e-mail, Skype, one drive, sdílené kalendáře atd.)
  5. mobilní telefon;
  6. pevná linka;
  7. intranet

 

Od roku 2017 přešel celý městský úřad na celkové řešení od společnosti Microsoft – aplikace systému Office 365. Řešení úřadu přepracovala společnost Microsoft ve spolupráci s implementační společností jako – případovou studii. Rychlé zprávy: Skype. MěÚ si přechodem na nový systém ověřil možnosti projektového řízení, možnosti školení a proškolení celého úřadu „základní informace k praxi“ a vyšší stupně školení pro vybrané zaměstnance - viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf.

Výjezdní zasedání

V rámci větší provázanosti a rozvoje vazeb v rámci STUR byly začleněny do pravidelných setkání i výjezdní zasedání, která jsou pracovního charakteru s prvky školení (jóga proti stresu; komunikační a prezentační dovednosti apod.).

Porada vedení

Změna systému porad vedení, která se koná 1x 14 dní (porada je o celém týmu, vedoucí odborů mají přednost před vedením úřadu – tajemníkem; nejprve se probírají důležité úkoly jednotlivých odborů/vedoucích odborů na závěr se probírají body tajemníka).

Snídaně s tajemníkem

Zavedení systému „snídaně s tajemníkem“ po jednotlivých odborech/útvarech a to za přítomnosti, ale i bez přítomnosti vedoucího odboru.

Porady tzv. 121

Zavedení pravidelných porad/setkání vedoucího/vedoucí odboru s tajemníkem tzv. 121.

Přivítání nových zaměstnanců

Každý nový zaměstnanec je přivítán tajemníkem úřadu, který předává svůj osobní dopis s kontaktem a malým dárkem. Ve spolupráci s politickým vedením se uskutečnila neformální setkání s novými zaměstnanci, kde se prezentují benefity i další aktivity v rámci města a MěÚ např. dobrovolnictví.

Inovace – nové způsoby komunikace

Na „snídaních s tajemníkem“ jsou probírány i inovativní nápady či myšlenky – tyto nápady sbírá tajemník úřadu, který je zodpovědný následně za komunikaci či realizaci (realizované inovace: zavedení separování odpadu na celém úřadě; projekt Potřebuji si vyřídit; změna sociálního fondu – jeho zjednodušení, Boj igelitovým taškám atd.) V roce 2018 jsme realizovali i sbírku „úřední anděl“, která pomohla rodině našeho zaměstnance.

Pravidelné roadshow

V rámci lepší komunikace jsme zavedli pravidelné „návštěvy“ roadshow po jednotlivých kancelářích a odborech/útvarech. Za přítomnosti vedoucí oddělení IT, tajemníka, správců budov, vedoucího odboru správního. Za účasti příslušné/ho kolegyně/kolegy vedeme rozhovor o stavu IT, kanceláře apod. Po vyhodnocení se připravuje plán obnovy a oprav.

Naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, zavedení Home office do pracovního řádu úřadu atd.). Tuto chartu sále rozvíjíme.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Benchmarking

Benchmarking

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Úřad má nastaven efektivní systém komunikace.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. V budoucnu uvažujeme i o možnosti zavedení systému EMAS, který by mohl pokrýt celý systém nakládání s odpady a energiemi a doplní existující energetický management. Realizován projekt ekologizace vozového parku města a příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Energetický management

 • viz oblast 1.1

Odpady

 • Město Litoměřice má v budovách nebo v bezprostředním okolí budov MěÚ a PO umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie a kov.

  Je jasný trend změny poměru netříděného a tříděného odpadu ve prospěch tříděného odpadu.
  MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP. V roce 2013 byl otevřen nový sběrný dvůr v majetku města, který umožnil navyšování množství ukládaného odpadu, v roce 2017 byla realizována soutěž na podporu sběrného dvora a třídění odpadu „ODPADOMÁNIE“ s celou řadou hodnotných cen. – Akce byla úspěšná.

  Pro městské budovy i PO je zajištěn rovněž sdružený nákup energií a důsledná kontrola a sledování spotřeby energií skrze energetický management. V roce 2016–2017 byl realizován projekt EPC v budovách městského úřadu, který zvýší celkové úspory energie a prohloubí energetický management budov.

  V roce 2016 a 2017 město realizovalo projekt výměny části vozového parku za elektromobily a hybridní vozy. Projekt se týká jak Městského úřadu, tak i příspěvkových organizací města a příspěvkových organizací i Nemocnice Litoměřice a.s.

  Evidence odpadů je dostupná na Odboru ŽP.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

Indikátor SPRM:

B.III.1 Ekologická stopa města
B.III.2 Ekologická stopa úřadu a jeho organizací
B.III.3 Podíl separovaného odpadu v %
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. V budoucnu uvažujeme i o možnosti zavedení systému EMAS, který by mohl pokrýt celý systém nakládání s odpady a energiemi a doplní existující energetický management. Realizován projekt ekologizace vozového parku města a příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Omezení plýtvání energiemi:

Fond úspor energie Města Litoměřice má za svůj cíl motivovat organizace města, zaměstnance i občany k společnému cíli - šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje. Další kroky a opatření k úspoře energie město následně financuje z již dosažených úspor.

Zvyšování energetické soběstačnosti je jednou ze strategických oblastí rozvoje města Litoměřice. Projekt fondu počítá s postupným zateplováním objektů nacházejících se v majetku města, instalací fotovoltaických panelů, sledováním a pravidelným vyhodnocováním spotřeby energie a nákupem elektřiny a plynu na burze. Nedílnou součástí projektu je i instalace fotovoltaických elektráren na budovách v majetku města. Fond úspor energie funguje následujícím způsobem, kdy celkem 35 % naspořených prostředků jde do rozpočtu města. Dalších 30 % zůstává ve fondu s tím, že finance jsou reinvestovány do oblastí, které mohou přinášet další úsporu. Příspěvkovým organizacím města zůstává s ohledem na motivaci k šetrnému chování 30 % dosažených úspor. Zbývajících 5 % je alokováno do fondu odměn.

Etapy projektu – v letech 2015, 2016, 2017

V roce 2015 prošlo komplexní renovací hned 5 školních objektů. Na tyto projekty město Litoměřice v roce 2015 získalo dotaci ve výši 26,7 milionu korun, a zhruba stejnou částku investovalo ze svého rozpočtu. Celková doba návratnosti vložených finančních prostředků je odhadována na maximálně 19 let. Fond úspor energie počítá, že realizací opatření uspoří město v roce 2030 zhruba 8,5 milionu korun ročně.

Projekt, který můžeme převést na koncept, funguje na základě strategického plánu rozvoje města, úzké spolupráci města a jeho příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. a v neposlední řadě díky unikátnímu fondu pro úsporu energií. Unikátnost je založena na koncepci fondu, kde finance na podporu nových opatření a obnovitelných zdrojů energie jsou generovány z již realizovaných úspor energie a tím v minimální míře zatěžují rozpočet města. Konkrétní úspory se dosahují kombinací důsledného energetického managementu a rekonstrukcí objektů. Budovy jsou renovovány v nízkoenergetickém či pasivním standardu.

Projekt zvyšování energetické soběstačnosti - Fond úspor energie Města Litoměřice má přesah v rámci úzké spolupráce měst, které spolupracují v rámci Národní sítě Zdravých měst České republiky. Město Litoměřice inspiruje a nechává se inspirovat projekty v různých městech a městských částech ČR. V tomto Město Litoměřice, také navazuje kontakty a sdílí zkušenosti i mimo Českou republiku na celé řadě mezinárodních konferencí, v neposlední řadě i s Městem Trnava. Město Litoměřice se, také stalo členem asociace Energy Cities a v r. 2016 vstoupilo do Paktu starostů a primátorů - Covenant of Mayors – CoM.

Město Litoměřice realizuje i další projekty:

1. projekt Rekonstrukce objektu Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Plešivecké ulici - podána úspěšná žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí, a to v rámci výzvy zaměřené na úspory energií. Podařilo se získat finanční podporu ve výši téměř 2,3 milionu korun. Zbývajících zhruba 4,5 milionu půjde z rozpočtu města. V rámci projektu celkové rekonstrukce dojde k výměně oken, zateplení pláště a střechy, na kterou bude instalována malá fotovoltaická elektrárna. Součástí je i instalace nové vzduchotechniky a částečná rekonstrukce stávající otopné soustavy. Celý projekt významně přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy a zvýší uživatelský komfort pro téměř tisícovku dětí, které celoročně navštěvují toto volnočasové zařízení, jež funguje jako příspěvková organizace města.

2. projekt Pokračování v modernizaci mateřských škol - dva miliony korun byly alokovány pro Mašinku ve Vančurově ulici. V případě objektu vilového typu nacházejícího se v ochranném pásmu městské památkové rezervace došlo k výměně oken a částečnému zateplení půdních prostor.
Z celkového výčtu mateřských škol zřizovaných městem již chybí jen rekonstrukce školek v Alšově a Mládežnické ulici. Zateplení objektů, včetně nové fasády, plánuje město v roce 2018.

3. projekt READY 21 z Programu švýcarsko–české spolupráce - jeho součástí je kromě jiného i pasportizace majetku města a netradiční informační kampaň pro obyvatele, jejímž cílem je poukázat na způsoby, jak mohou domácnosti dosáhnout energetických úspor.

4. projekt ProgRESsHEAT z programu HORIZON 2020 - je zaměřen na vypracování odborné analýzy a modelu systému zásobování teplem města s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie do roku 2050. Pokračují i přípravy geotermálního projektu, jehož cílem je realizace 2 geotermálních vrtů do hloubky 4 až 5 km. 

Projekt EPC - realizace energeticky úsporných zařízení v rámci budov městského úřadu a PO, viz https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_3_1_energeticky_plan_mesta_litomerice_1.pdf;

http://www.porsennaops.cz/reference/epc-reference

Projekt MOVECIT – doprava zaměstnanců do zaměstnání a podpora elektromobility. Nákup elektrokol pro potřeby úřadu, viz https://www.litomerice.cz/projekty/5234-movecit-zapojeni-zamestnancu-verejneho-sektoru-do-planovani-udrzitelne-dopravy

V roce 2016 a 2017 město realizovalo projekt výměny části vozového parku za elektromobily a hybridní vozy. Projekt se týká jak Městského úřadu, tak i příspěvkových organizací města a příspěvkových organizací i Nemocnice Litoměřice a.s. Zároveň došlo k vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily v prostorech budov úřadu.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Viz např. https://www.litomerice.cz/images/vyrocniZprava/vyrocniZprava2016.pdf

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Město se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ. Do budoucna je důležité tento trend zachovat a nadále posilovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.
Město realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost stále stoupá, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy. Nadále tento postup rozvíjíme.
Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy PO (některé ze zákona), výroční zprávy Zdravého města a interaktivní výroční zpráva města. Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a přijímá nápravná opatření.
Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji také z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt apod.). Ve sledovaném období byla zřízena samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, byla vytvořena směrnice upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VIZ. 
Ve sledovaném období město významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává Radniční zpravodaj, komunikuje prostřednictvím tzv. mobilního rozhlasu a elektronické úřední desky. Rozvíjí moderní komunikační technologie – nová média (FB, Twitter, instagram). Rozvíjí úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnější akcí ve městě a okolí (pro neslyšící s titulky). Vznikl nový odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Město posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend zachovat a přizpůsobovat se rozvoji IT technologií a možnostem jejich využití v rámci činnosti MěÚ.
Ve sledovaném období došlo k zásadní změně ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Různí partneři jsou zapojováni do kampaní a osvětových akcí a podílejí na jejich organizaci. Došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, od roku 2014 je město Litoměřice stále jediným městem v ČR, které je členem významné evropské asociace měst a regionů Energy Cities. Nadále aktivně spolupracujeme s partnery a vytváříme vhodné podmínky pro jejich činnost a spolupráci, které přispívají k různorodosti aktivit ve městě, navazování nových partnerství zejména v podnikatelském sektoru a akademické obci.

 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

 

Město velmi uspokojivě pracuje s principy transparentnosti (proces tvorby rozpočtu, grantový systém města, veřejné zakázky apod.). Rozvíjí nové formy zejména elektronické komunikace, identifikuje jednotlivé zainteresované strany a komunikační strategie k nim. Z předchozího hodnocení auditu UR (2015) bylo realizováno doporučení vydávání výroční zprávy, rovněž i každoroční vyhodnocování podaných a vyřízených stížností, a z nich vycházející návrh opatření (kde je to adekvátní).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a městského úřadu. Do budoucna je pro město důležité tento trend zachovat a nadále prohlubovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.

Město Litoměřice je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a otevřené komunikace s veřejností.

Město Litoměřice přijalo principy transparentnosti a otevřené komunikace s občany města. Principy jsou definovány jako transparentnost, komunikace, zapojení, inkluze, implementace a evaluace. Všechny tyto základní principy se snaží naplňovat. Každoročně pořádá řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání.

Vedoucí odborů, členové strategického týmu UR, jsou pravidelně vzděláváni ve způsobu komunikace, prezentace a využívání nových médií. Zvyšování všech těchto dovedností a osvojování nových nástrojů přispívá k naplňování vytýčených principů. Pro vzdělávání v této oblasti MěÚ využívá i moderních přístupů e-learningu. (V rámci BMI vychází MěÚ v porovnání se stejně velkými městy velmi dobře. Průměrný počet absolvovaných vzdělávacích akcí E-LEARNING na jednoho pracovníka: median je 0,3 a MěÚ Litoměřice má 3,5 za rok 2017.) V roce 2017 po transparentním výběrovém řízení (ve spolupráci s Ministerstvem vnitra) přešel celý úřad na řešení od společnosti Microsoft Office 365, došlo k přeškolení celého úřadu a následné doškolování. Tento přechod včetně školení na moderní prvky komunikace probíhalo 7 měsíců, viz

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Vedoucí odborů, členové SPRM pravidelně moderují a prezentují při různých akcích města a jsou zváni na konference a workshopy. (např. Konference Moderní veřejná správa, Město pro byznys apod.)

Systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu a organizací města. Princip jako otevřenost se promítá do jednání zastupitelstva města (online přenos, záznamy na youtube města), rozpočet (všechny podklady na webu města, rozklikávací rozpočet), dotace (zveřejnění pravidel, postupů, projednání v příslušných komisích města, smlouvy zveřejněny v registru smluv) atd.

Město Litoměřice zveřejňuje rozpočet města, který je veřejně přístupný (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, rozklikávací rozpočet); https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta; informace o poskytovaných dotacích (všechny podklady jsou na webu města, smlouvy uloženy a zveřejněny v registru smluv, přehled schválených dotací); https://www.litomerice.cz/dotace; vyhlášky města veřejně přístupné (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, pro podnikatele v samostatné sekci podnikatel); https://www.litomerice.cz/vyhlasky; smlouvy uzavřené městem jsou veřejně přístupné – jedná se o naplňování usnesení zastupitelstva města a zákonné normy; informace z jednání zastupitelstva vč. zápisů (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města); https://www.litomerice.cz/usneseni-zastupitelstva; využívání klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety); digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/; webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/.

(Poznámka: Radniční zpravodaj je pro občany města zdarma, je distribuován do všech schránek prostřednictvím služby České pošty a není komerčně využíván k inzerci.) Podobně jsou nekomerčně využívány všechny městské komunikační zdroje. Tím je zaručena jejich otevřenost s transparentnost.

Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města a je patřičným způsobem medializována.

Město Litoměřice si postupně vytvořilo celou řadu komunikačních kanálů, které využívá pro zprostředkování informací občanům, využívá moderních přístupů a trendů v oblasti komunikace. Od roku 2017 MěÚ v rámci organizační změny zřídil samostatnou pozici referenta pro nová média. Od roku 2018 v rámci organizační změny MěÚ byl zřízen nový odbor: Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Odbor má za úkol prohloubit a zafixovat všechny využívané komunikační kanály.

Rada města (2017) přijala Koncepci využití nových médií. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti - veřejná diskuzní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Nově realizované: Školní fórum (příklad dobré praxe) (2015) probíhá přímo na škole a na akci jsou studenty diskutovány především problémy a nápady na zlepšení ve škole. Kromě nápadů na vylepšení ve škole město zajímá i návrh na další rozvoj města. I mladá generace, když se zajímá o veřejné dění a možnosti zapojení do rozhodování, může mnoho změnit.

MěÚ naslouchá svým mladým občanům: Mladí zastupitelé (ZaMLit) oslovili Město Litoměřice s projektem Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro udržitelný život. Cílem projektu bylo vytipovat si určité místo ve městě a okolí, které se mladým lidem nelíbí, bojí se tam, či ho jednoduše chtěli zlepšit. Společně vybrali místo, které v oblasti bezpečí má určité nedostatky, a to uličku mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě díky nápadu ZaMLit přibylo osvětlení a skákací panák pro děti. Vše ve spolupráci s odbory MěÚ a ZaMLit. https://www.litomerice.cz/aktuality/7272-litomericka-mladez-mysli-na-bezpecnost

Komunikace participativních procesů – participativní rozpočet, občané navrhují své nápady a podněty a konzultují s vedením města a MěÚ.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu.
https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

V rámci Komunitního plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví probíhá komunikace prostřednictvím manažerské skupiny a pracovních skupin. Jedná se o aktivní zapojení partnerů a odborníků a vzájemné sdílení informací.

Územní plán se s veřejností projednává vždy.

V rámci analýzy Indexu Participace (2015–2016) společností Institute for democracy 21 jsme byly zařazeni na 7. místo (ze 42 zkoumaných municipalit), kde jsme získaly 64 bodů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/INDEX_PARTICIPACE_2015-2016.pdf

 

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a městského úřadu. Do budoucna je pro město důležité tento trend zachovat a nadále prohlubovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Oblast řešena velmi uspokojivě, v obdobném rozsahu i kvalitě dlouhodobě. Pro lepší hodnocení trendu však nebyly doloženy výrazné změny oproti předchozímu období.

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost má stále vzrůstající návštěvnost, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2016 pilotně a unikátně v Litoměřicích školní fóra. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy. Od roku 2016 je ukotveno i participativní projektování. Nadále je třeba tento postup udržet a rozvíjet.

Město Litoměřice od roku 2012 zavedlo systém veřejných projednání investic; každá investice (jedná se o významné investice) musí být před svým zařazením do rozpočtu/Akčního plánu, projednána veřejností.

a) projednání GTE projektu v r. 2010;

b) projednání revitalizace Jiráskových sadů v r. 2012;

c) projednání investic bude v 2014 - pivovar, GTE;

d) podnikatelské fórum 2015;

e) projednání - budoucnost litoměřického gymnázia 2015;

f) projednání revitalizace Městské tržnice 2015;

g) projednání – co děti, mají si v Litoměřicích kde hrát? 2016;

h) projednání rozvoj GTE v Litoměřicích 2016;

ch) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice III. Etapa 2016;

i)podnikatelské fórum2016;

j) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice IV. Etapa 2017

5) kulatý stůl k dopravě 21. 11. 2017

viz zprávy z projednání investic na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Kulaté stoly k vybraným tématům
dopravy (2013), energetika (2013), stravování (2014), cyklistika (2013), nezaměstnanost mladých (2013), areál Mostné hory (2013) http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121

Veřejná projednání a ankety
FZM, TOP 10 problémů, ověřovací ankety, tematické ankety – dětská hřiště
http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119
Územní plán se ze zákona projednává s veřejností vždy.
https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost má stále vzrůstající trend, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2016 probíhají v Litoměřicích mladá a školní fóra. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy.
Od roku 2016 je ukotveno i participativní projektování. Nadále je třeba tento postup udržet a rozvíjet.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výroční zpráva města a Zdravého města

Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy vybraných příspěvkových organizací města a Nemocnice Litoměřice a.s. (některé ze zákona), postupně se již etablovaly i výroční zprávy Zdravého města, i výroční zprávy organizací ve kterých má město majetkový podíl či je spoluzakladatelem. Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města.

Výroční zpráva Zdravého města Ličoměřice
Každoročně je zpracovávána výroční zpráva činnosti Zdravého města Litoměřice.
Město Litoměřice – vydalo ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města svou první interaktivní výroční právu v roce 2017 za rok 2016. V rámci společenské odpovědnosti nebyla výroční zpráva koncipována jako tištěná, ale interaktivní na webu města.
https://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty-zdraveho-mesta

Výroční zpráva města
Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města. Její předností je grafické zpracování v interaktivní podobě. Zajímavou formou nabízí na webových stránkách města ucelený přehled výsledků práce odborů městského úřadu, městské policie a příspěvkových organizací za rok 2016. Jednotlivé události jsou doplněny fotogaleriemi i odkazy na tiskové zprávy nebo video reportáže.

Druhá interaktivní výroční zpráva byla vydána v roce 2018 za rok 2017. Výroční zprávu města zařadilo Ministerstvo vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

V rámci strategického týmu UR bylo rozhodnuto (2018) rozšířit výroční zprávu o další stranu věnovanou SPRM a Strategickým dokumentům.

https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

Výroční zprávy základních škol a PO

Základní školy vypracovávají výroční zprávy v souladu se školským zákonem (předložit ke schválení školské radě) a následně je VZ zveřejněna na webových stránkách.
PO (dle směrnice 4/2012) předkládají zprávu o činnosti; není povinnost zveřejňovat. V rámci vydávané výroční zprávy města je vždy jedna strana věnována jedné příspěvkové organizaci ZŠ. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

viz weby ZŠ - https://www.litomerice.cz/organizacni-struktura

Městská nemocnice

Městská nemocnice Litoměřice, příspěvková organizace od r. 2017 Nemocnice Litoměřice a.s. vydává každoročně výroční zprávu. V rámci vydávané výroční zprávy města je jedna strana věnována jedné příspěvkové organizaci vč. Nemocnice Litoměřice. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

http://www.nemocnice-lt.cz/index.php?idm=176,

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy vybraných příspěvkových organizací města a Nemocnice Litoměřice a.s. (některé ze zákona), postupně se již etablovaly i výroční zprávy Zdravého města, i výroční zprávy organizací, ve kterých má město majetkový podíl či je spoluzakladatelem. Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Nově vzorově zpracovávaná výroční zpráva. Projednáno doporučení do výroční zprávy pro další období zapracovávat zásadní výstupy/výsledky MA21, benchmarkingu a dalších systémových aktivit.

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a předkládá Radě města ke schválení včetně návrhu nápravných opatření.

Město Litoměřice má v svých procesech nastavena pravidla pro přijímání a vyřizování a evidenci stížností i petic. Evidence obsahuje informace o počtu stížností, jejich charakteru (na úřad, mimo úřad apod.), jaké % je oprávněných apod.; tato evidence je každoročně ve formě zprávy předkládána radě města; opatření jsou přijímána příslušnými odbory a informace o nich je zpravidla uvedena již v odpovědi na daný podnět/stížnost.

Zpráva pro Radu města obsahuje i případná nápravná opatření. V roce 2017 se například jednalo o návrh školení pro Městkou Policii. Toto školení v roce 2017 realizoval odbor Kancelář starosty a tajemníka.
Počet stížností nestoupá. Celkový trend je sestupný. Jedná se o celkově pozitivní vývoj.

Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích:
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/6824-zprava-o-vyrizenych-stiznostech-a-peticich-za-rok-2017;
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5101-zprava-o-vyrizenych-stiznostech-a-peticich-za-rok-2016

Detail zprávy:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/2018/zprava_o_stiznostech_za_rok_2017.pdf; https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/zprava_o_vyrizenych_stiznostech_2016.pdf

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a předkládá Radě města ke schválení včetně návrhu nápravných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město provádí každoroční vyhodnocování podaných a vyřízených stížností, a z nich vycházející návrh opatření (kde je to adekvátní).

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví apod.). Realizovalo projekt elektronické úřední desky (3 přístupné body vč. Nemocnice Litoměřice a.s.).

Město Litoměřice systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování. Princip jako otevřenost se promítá do jednání zastupitelstva města (online přenos, záznamy na youtube města), rozpočet (všechny podklady na webu města, rozklikávací rozpočet), dotace (zveřejnění pravidel, postupů, projednání v příslušných komisích města, smlouvy zveřejněny v registru smluv) atd.

K vybraným rozvojovým aktivitám existují samostatné webové stránky:
Zdravé město a MA21
https://zdravemesto.litomerice.cz/,
Geotermální projekt
https://prvnigeotermalni.cz/cz/,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
http://komplanlitomerice.cz/,

Fair trade http://komplanlitomerice.cz/fairtradove-mesto-litomerice/27/27/0,
Energetický management https://www.mestosenergii.cz/,
Doprava a PUMM
https://www.litomericedostupnevsem.cz/

atd.

Město Litoměřice zveřejňuje:

Město využívá klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety); digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/ a v neposlední řadě interaktivní výroční zpráva; webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/.

Inovované stránky Odboru Komunikace, marketingu a cestovního ruchu http://www.kamvltm.cz/ obdržely ceny ministryně pro místní rozvoj v rámci soutěže Zlatý erb.

Participace. Město Litoměřice spustilo (2016) možnost zapojení občanů města do participativního rozpočtu. V roce 2016 to byla alokovaná částka 150,000CZK a od roku 2017 se jedná o částku 200,000CZK. Občané mohou navrhovat projekty, které navrhovatelé komunikují se zaměstnanci MěÚ a prezentují v rámci akce „Desatero problémů města“. V rámci desatera dochází k aktivnímu hlasování o navržených a prezentovaných projektech. Vítězný je následně realizován.

Zapojování dětí ve školách. Od roku 2015 probíhají na školách tzv. školní fóra. Školní fóra probíhají na všech Základních školách ve městě. Probíhají přímo na základních školách, z každé z nich vzejde jedno hlavní téma. Těchto setkání se účastní i vedoucí odborů, kteří s dětmi komunikují a odpovídají na jejich otázky. Mnohé podnětné návrhy si berou rovnou na MěÚ k projednání a realizaci. Mladé fórum je určené studentům středních škol, v roce 2018 proběhlo již po deváté.

https://www.youtube.com/watch?v=az2VXfDweN0 
https://www.youtube.com/watch?v=xMBqAoYVRyA

V druhém kole se zástupci žáků litoměřických základních i středních škol setkávají u kulatých stolů se zástupci města, aby společně navrhli další náměty k řešení. Z této diskuze vyplyne deset nových témat. Vítězné podněty ze škol a deset témat z diskuze Mladého fóra je následně spojeno do ankety. Žáci všech škol poté při hlasování vyberou dva pro ně nejdůležitější problémy k řešení. Ankety se v roce 2018 zúčastnilo 1 342 dětí.

Desatero problémů města. Jedná se o velké společné setkání občanů města, vedení města a partnerských organizací. Celé setkání je moderováno a rozděleno do deseti sekcí. V rámci Desatera může kdokoliv z obyvatel navrhnout jakékoliv změny, které by ve městě rád viděl. Šestnáct nejpalčivějších problémů vyřčených na veřejné diskuzi postupuje do internetového hlasování. Zde mohl opět kdokoliv z obyvatel bodovat vybrané problémy. Touto formou svůj názor vyjádřilo v roce 2018: 377 občanů. Během doby hlasování, navíc probíhá sociologický průzkum, a i jeho vyhodnocení je předkládáno radě města. Tohoto sociologického průzkumu se v roce 2018 zúčastnilo 504 respondentů.
https://www.youtube.com/watch?v=PBhx27RrGZE

Veřejná projednávání. Město Litoměřice všechny důležité projekty a kroky otevřeně projednává s veřejností. Od roku 2016 se jedná například o projednání:

a) projednání – co děti, mají si v Litoměřicích kde hrát? 2016;
b) projednání rozvoj GTE v Litoměřicích 2016;
c) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice III. Etapa 2016;
d)podnikatelské fórum2016;
e) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice IV. Etapa 201;

viz zprávy z projednání investic na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Město Litoměřice vypracovalo vlastní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona o zadávání VZ; tuto směrnici aktualizovalo pro větší transparentnost (č.14/2016). Směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města.
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části https://www.litomerice.cz/podnikatel

Všechny smlouvy nad 50.000CZK bez daně jsou zveřejňovány v registru smluv. Jedná se o zákonnou povinnost a povinnost danou usnesením Zastupitelstva města.
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu

Byla vytvořena samostatná záložka pro podnikatele na webových stránkách města, kde jsou rychlé odkazy na všechny ukládané a zveřejňované dokumenty vč. rychlého hledání v životních situacích „Potřebuji si vyřídit pro podnikatele, vyhlášky města atd.

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu;
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958; https://www.litomerice.cz/podnikatel

Další informace jsou dostupné přes Radniční zpravodaj, Facebookový profil města, Twitter, Instagram, Mobilní rozhlas a Výroční zprávu města.

V rámci výsledku studie Index participace 2015–2016, Institute for democracy 21 se Město Litoměřice na 7. místě ze 42 největších municipalit.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt apod.). Realizovalo projekt elektronické úřední desky (3 přístupné body vč. Nemocnice Litoměřice a.s.).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V období od posledního hodnocení došlo ke zlepšení v rozsahu komunikačních kanálů, spolupráce s podnikatelským sektorem a vynikajícím hodnocením v rámci Indexu participace 2015-2016. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti vynikajícím výsledkům z předchozího období.

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období zafixovalo např. samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, vytvořilo samostatné oddělení v rámci odboru územního rozvoje pro veřejné zakázky a projekty, vytvořilo směrnici upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VZ. Při realizaci veřejných zakázek dále navázalo spolupráci s renomovanou právní kanceláří.

Město Litoměřice vypracovalo novou vlastní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona o zadávání VZ č. 2/2016. Zaměstnanci úřadu se řídí nejenom etickým kodexem, směrnicí pro zadávání veřejných zakázek, ale i zákonem o veřejných zakázkách.

Tato směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města a dalšími informacemi.
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části: https://www.litomerice.cz/podnikatel

Město Litoměřice do výběrových komisí pro VZ zve i veřejnost, tj. zástupce veřejnosti, opozice z řad členů Kontrolního a Finančního výboru při zastupitelstvu města a zástupce Okresní hospodářské komory.
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu
;
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958
;
https://www.litomerice.cz/podnikatel;
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Všechny smlouvy nad 50 000CZK bez daně jsou zveřejňovány v registru smluv. Jedná se o zákonnou povinnost a povinnost danou usnesením Zastupitelstva města. https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu.

V roce 2018 byl přijat Etický kodex zaměstnance města Litoměřic. Kodex je součástí Pracovního řádu MěÚ. Etický kodex je veřejně vyvěšen na webu města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Při těchto setkáních jsou podnikatelé informováni o různých aktivitách, které město realizuje, a které podnikatele zajímají. Viz https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

 

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období zafixovalo např. samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, vytvořilo samostatné oddělení v rámci odboru územního rozvoje pro veřejné zakázky a projekty, vytvořilo směrnici upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VZ. Při realizaci veřejných zakázek dále navázalo spolupráci s renomovanou právní kanceláří.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město zapojuje do výběrových komisí členy opozice v ZM, členy finančního výboru, kontrolního výboru a v některých případech i zástupce okresní hospodářské komory. Pro lepší hodnocení trendu však nebyly doloženy výrazné změny oproti předchozímu období (nad rámec zákonných povinností).

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává radniční zpravodaj, zavedlo Mobilní rozhlas, vydalo svou první interaktivní výroční zprávu, posílilo komunikaci ve směru k novým médiím (sociální sítě); k novému roku 2018 zřídilo samostatný odbor Komunikace, marketingu a cestovního ruchu, navázalo na úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnějších akcí ve městě a okolí a dále posílilo vazby na regionální média a tiskoviny. Město však posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend ještě posílit.

Město Litoměřice systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu a organizací města.

Město Litoměřice má zřízenu pozici tiskové mluvčí, od roku 2016 byla posílena o další pozici se zaměřením na tzv. nová média (sociální sítě). Obě pozice byly začleněny do odboru Kancelář starosty a tajemníka, nicméně nové úkoly ukázaly velký potenciál zvoleného směru a řešení a došlo k rozhodnutí a zrušení příspěvkové organizace CCR a vytvoření nového odboru „Komunikace, marketingu a cestovního ruchu“.

Město pořádá pravidelné tiskové konference a tiskové konference k významným událostem. Vydává pravidelné tiskové zprávy a aktivně pracuje s redaktory lokálních médií vč. celostátních. Dále město spolupracuje rovněž s provozovatelem místní televize (litomericko24) a informačního portálu litoměřicko24.

Webové stránky města byly v letech 2016 a 2017 dále rozvíjeny a přepracovány. Byla tak zvýšena jejich přehlednost a rozšířena nabídka informací. Nové záložky: životní situace „Potřebuji si vyřídit“, Podnikatel, Uzavírky, kterými sděluje město nejaktuálnější informace obyvatelům města. Na webu města jsou přehledně umístěny kontakty na odbory (s detailním přehledem, vč. osobního kontaktu – přes „Potřebuji si vyřídit“). Na webových stránkách města/facebooku je rovněž možné pokládat dotazy na zaměstnance a vedení města.

Rada města (2017) přijala Koncepci využití nových médií. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Město Litoměřice si postupně vytvořilo celou řadu komunikačních kanálů, které využívá pro zprostředkování informací občanům, využívá moderních přístupů a trendů v oblasti komunikace:

 1. zveřejňuje a komunikuje rozpočet města, který je veřejně přístupný (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, rozklikávací rozpočet); https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta;
 2. zveřejňuje a komunikuje informace o poskytovaných dotacích (všechny podklady jsou na webu města, smlouvy uloženy a zveřejněny v registru smluv, přehled schválených dotací); https://www.litomerice.cz/dotace;
 3. zveřejňuje a komunikuje vyhlášky města, které jsou veřejně přístupné (elektronická úřední deska v podloubí budovy MěÚ a v budově Nemocnice Litoměřice;
 4. zveřejňuje a komunikuje veškeré podklady na webu města, pro podnikatele v samostatné sekci podnikatel); https://www.litomerice.cz/vyhlasky;
 5. zveřejňuje a komunikuje smlouvy uzavřené městem, které jsou veřejně přístupné – jedná se o naplňování usnesení zastupitelstva města a zákonné normy;
 6. zveřejňuje a komunikuje informace z jednání zastupitelstva vč. zápisů (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města); https://www.litomerice.cz/usneseni-zastupitelstva;
 7. využívání klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety);
 8. využívá digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/;
 9. využívá webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/;
 10. Zřídili jsme informační tabuli ve vestibulu „Hodní nádraží“ ČD, která informuje o aktivitách v našem městě. https://www.litomerice.cz/aktuality/7413-nova-obrazovka-v-nadrazni-hale-informuje-cestujici-o-aktualitach
  (podpora cestovního ruchu)

(Poznámka: Radniční zpravodaj je pro občany města zdarma, je distribuován jako dvouměsíčník do všech schránek prostřednictvím služby České pošty a není komerčně využíván k inzerci.) Podobně jsou nekomerčně využívány všechny městské komunikační zdroje. Tím je zaručena jejich otevřenost s transparentnost.

Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města a je patřičným způsobem medializována.

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti - veřejná diskuzní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

MěÚ naslouchá svým mladým občanům: Mladí zastupitelé (ZaMLit) oslovili Město Litoměřice s projektem Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro udržitelný život. Cílem projektu bylo vytipovat si určité místo ve městě a okolí, které se mladým lidem nelíbí, bojí se tam, či ho jednoduše chtěli zlepšit. Společně vybrali místo, které v oblasti bezpečí má určité nedostatky, a to uličku mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě díky nápadu ZaMLit přibylo osvětlení a skákací panák pro děti. Vše ve spolupráci s odbory MěÚ a ZaMLit. https://www.litomerice.cz/aktuality/7272-litomericka-mladez-mysli-na-bezpecnost

Komunikace participativních procesů – participativní rozpočet, občané navrhují své nápady a podněty a konzultují s vedením města a MěÚ.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Při setkáních s podnikateli vznikla společná myšlenka o zavedení a realizace projektu “Srdcař Litoměřic“, který si klade za cíl nalézt inspirativní příběhy podnikatelů se srdcem na pravém místě, podnikatelů, kteří pomáhají občanům města, a tak i svému městu.

https://www.litomerice.cz/aktuality/7257-mesto-litomerice-hleda-srdcare-litomeric-pomozte-ho-najit; https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

V rámci Komunitního plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví probíhá komunikace prostřednictvím manažerské skupiny a pracovních skupin. Jedná se o aktivní zapojení partnerů a odborníků a vzájemné sdílení informací.

Územní plán se s veřejností projednává vždy.

eGovernment – Elektronizace veřejné správy, město zkvalitňuje a rozšiřuje své služby. Czech POINT, elektronický systém – možnost objednání se na úřad; dále možnost zkontrolovat, jak jsou přepážky naplněny či využity (agendy OP a Pasu atd.). Rozšířeny služby o nové pracoviště Czech POINT ve vstupní hale Nemocnice Litoměřice a.s., a od roku 2016 elektronická úřední deska vč. desky ve vstupní hale Nemocnice Litoměřice.

Vedoucí pracovníci jsou rovněž pravidelně proškolováni v prezentačních a komunikačních dovednostech směrem k veřejnosti.

Vedoucí odborů, tajemník úřadu a zaměstnanci jsou často zváni na konferenci, aby prezentovali jednak svou práci, projekty, ale také dobrou praxi:

 • Moderní veřejná správa (Praha 2016, Brno 2017, Pardubice 2018)
 • GIS OUTDOOR Ústeckého kraje (Litoměřice 2017, Litoměřice 2018)
 • pro byznys (Praha 2018)
 • Veřejná správa (Visegrád V4) – (Praha 2017) The city of Litoměřice – Office for all
 • v rámci Fondu dalšího rozvoje – Projekt dobrovolnictví DOBRO (Praha a Brno 2017)
 • Stavba Ústeckého kraje (Autobusové nádraží Litoměřice) (Ústí nad Labem 2017)
 • na mezinárodních konferencích a workshopech.
 • případové studie – Microsoft a SoftwareOne
  https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

V rámci analýzy Indexu Participace (2015–2016) společností Institute for democracy 21 jsme byly zařazeni na 7. místo (ze 42 zkoumaných municipalit), kde jsme získaly 64 bodů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/INDEX_PARTICIPACE_2015-2016.pdf

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává radniční zpravodaj, zavedlo Mobilní rozhlas, vydalo svou první interaktivní výroční zprávu, posílilo komunikaci ve směru k novým médiím (sociální sítě); k novému roku 2018 zřídilo samostatný odbor Komunikace, marketingu a cestovního ruchu, navázalo na úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnějších akcí ve městě a okolí a dále posílilo vazby na regionální média a tiskoviny. Město však posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend ještě posílit.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město zavedlo nové e-řešení komunikace s veřejností (facebook apod.) s ověřenou poptávkou a využíváním ze strany veřejnosti. Byla zavedena nová komunikační strategie, zapojování a spolupráce podnikatelského sektoru je nově zcela příkladné (strategický plán pro spolupráci s podnikatelským sektorem, 2016), s pozitivní zpětnou vazbou (četnost a rozsah zapojení).

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období provedlo další kvalitativní změnu ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Od r. 2002 byli různí partneři zapojování do kampaní a osvětových akcí a postupně se podíleli rovněž na jejich organizaci. V současnosti však partneři města již sami organizují akce ve spolupráci s městem, čímž došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, v roce 2014 se město Litoměřice stalo jako jediné město v ČR členem významné evropské asociace měst a regionů Energy-Cities. Nadále je třeba uchovat aktivní přístup k partnerům a vytvářet vhodné podmínky pro jejich činnost, která přispívá k různorodosti aktivit ve městě, a navazovat nová partnerství zejm. v podnikatelském sektoru a akademické obci. V roce 2016 město navázalo významná partnerství s podnikateli na společné vizi – elektromobility ve městě.

Město Litoměřice má uzavřená historická partnerství: https://www.litomerice.cz/partnerska-mesta

Armenti?res (Francie) http://www.armentieres.fr Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2011.

Calamba (Filipíny) http://www.calambacity.gov.ph Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 1974.

Dapitan (Filipíny) http://www.dapitancity.gov.ph Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2006.

Fulda (Německo) http://www.fulda.de Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2001.

Míšeň – Meissen (Německo) http://www.stadt-meissen.de Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 1996.

Zvláštní status spolupráce má město Litoměřice i s obcí Topoľčianky (Slovensko) https://www.topolcianky.sk/

Město Litoměřice má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí, činností a vzájemných vztahů. Na druhé straně má i silná historická partnerství jako například město Fulda (Německo). Část obyvatelstva města tvoří čeští Němci, kteří byli po druhé světové válce do Fuldy odsunuti právě z Litoměřic a jejich okolí, a jejich potomci. Fulda je tak partnerským městem Litoměřic s nejsilnějším historickým poutem.

Toto poutu umocňují další partneři města: Litoměřické biskupství, Diecézní charita Litoměřice a organizace Renovabis.

Další silná historická vazba je u Filipín – Calamba a Dapitan. V městě Calamba se narodil filipínský národní hrdina v boji za samostatnost a zbavení se španělské nadvlády, José Rizal. To je také důvodem, nejstaršího historického partnerství s městem Litoměřice – v Litoměřicích totiž žil Rizalův nejbližší evropský přítel, profesor Ferdinand Blumentritt, který působil na litoměřické reálce, a kterého Rizal v Litoměřicích navštívil. Dapitan zaujímá místo ve filipínské historii tím, že během filipínského národního boje za samostatnost se stalo útočištěm národního hrdiny a bojovníka José Rizala, když byl poslán Španěly z Calamby do exilu.

Aktuálními strategickými partnery jsou zejména: Ústecký kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst ČR, Benchmarkingová iniciativa, Okresní hospodářská komora, WHO, Krajská hygienická stanice ÚK, Univerzita J.E. Purkyně, Destinační agentura České Středohoří, Regionální TV Litomericko24, Zahrada Čech s.r.o. a další.

Nejbližšími partnery jsou města a obce ORP Litoměřice: Zdravá města Úštěk a Štětí, Město Terezín, Bohušovice nad Ohří, Městys Brozany nad Ohří, atd. Toto partnerství se rozvíjí jednotlivými akcemi, ale i na politické úrovni, kdy minimálně 2x v roce dochází ke společnému setkání starostů a starostek. Na další úrovni se odvíjí na úrovni kontaktů a spolupráce mezi tajemníky a v rámci MAS České Středohoří - https://www.mascs.cz/.

Tato spolupráce je dále rozvíjena mnohými aktivitami MěÚ: bezplatná právní poradna pro občany obcí ORP, eUtility report pro celé ORP, společný Komunitní plán a mnoho dalších.

Partnerství v rámci komunitního plánování a rozvoji sociálních služeb: Rozvíjíme naše služby a rozvoj služeb se neobejde bez silných vazeb s partnery v našem regionu: Úřad práce, Nemocnice Litoměřice a.s., Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice a hlavní sociální partneři: Naděje, Diakonie ČCE, Farní charita Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice, Hospic u sv. Štěpána, Regionální TV Litomericko24 a další. Významným partnerem jsou i obyvatelé města a celého ORP.

Partnerství v rámci rozvoje a podpory cestovního ruchu: v letech 2015–2017 rozvíjela partnerství příspěvková organizace města Centrum cestovního ruchu. Od roku 2018 tento úkol převzal odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ. Uzavíráme a rozvíjíme partnerství v rámci podpory cestovního ruchu: Destinační agentura České Středohoří, Zahrada Čech s.r.o., Regionální TV Litomericko24, Ústecký kraj, Město Děčín, Litoměřické biskupství, Biskupský pivovar a se všemi partnery podnikající v ubytovacím a stravovacím sektoru a působícím na území města.

Partnerství Zdravá města a MA21: jedná se o vzájemnou spolupráci, inspiraci a sdílení dobré praxe. Jsou sepisovány dohody jejichž předmětem je vzájemná spolupráce na aktivitách spojených s realizací projektu Zdravého města Litoměřice a MA21.

Partnerství Fair trad a fair tradového města: jedná se o vzájemnou spolupráci, inspiraci a sdílení dobré praxe. Jsou sepisovány dohody jejichž předmětem je vzájemná spolupráce na aktivitách spojených s realizací projektu Fair tradového města. Reforma trading, s. r. o., Scandinavia Litoměřice, Čajovna Hóra, DM drogerie, Fér Kafe, park Václava Havla, Hospic u sv. Štěpána, BONA FIDE, Kantýna LINGUA UNIVERSAL soukromá ZŠ a MŠ s.r.o., Kantýna Masarykovy základní školy, Kaufland, Káva, čaj, koření, Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, VITÁLKA a další.

Máme uzavřeno partnerství s Okresní Hospodářskou komorou, spolupracujeme a navazujeme partnerství s podnikateli podnikající ve městě na společné akci: Srdcař Litoměřic, který vzešel z podnětů s podnikateli a neziskovými organizacemi při neformálních setkání s tajemníkem úřadu a vedoucími odborů, viz https://www.litomerice.cz/podnikatel

Město uzavírá celou řadu partnerství i za účelem realizace projektů:

Městský úřad Litoměřice: Fond dalšího vzdělávání, Tichý svět, společností SoftwareOne a Microsoft: Přechod celého úřadu a Městské policie Litoměřice na řešení Office 365 a následná spolupráce na případové studii.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Město Litoměřice – projekty: v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury RINGEN, zaměřeného na výzkum potenciálu využití geotermální energie v České republice. Fakulty stavební ČVUT, Univerzita Karlova a další. Projekty INNOVTE, STARDUST, SCORE, Plán udržitelné městské mobility PUMM s Městem Drážďany, CDV a další.

Partnerství na dalších společných projektech, analýzách, participaci na kampaních, kulatých stolech atd. Svaz historických sídel, SMOČR, SONO – Sdružení obcí pro nakládání s odpady, MAS – Místní akční skupina České středohoří a další.

Synergické efekty se vytváří zejména prostřednictvím spolupráce na konkrétních tématech: např. sport – analýzu vytvořila UP Olomouc, vycházela ale zčásti z dat KHS Ústeckého kraje z Analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Členství v odborných organizacích – Energy Cities – výměna informací, společné projekty. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Cílem SEMMO je vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři (např. z řad firem) budou moci předávat informace a způsoby řešení nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a dopravy, případně se vzdělávat na seminářích a konferencích zaměřených na technologie a dotační politiku. V neposlední řadě obě skupiny získají cenné kontakty.

Nyní sdružuje SEMMO celkem čtyři městské samosprávy, zakládajícími městy jsou Litoměřice, Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno – Nový Lískovec.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO

Viz komentář v popisu otázky 1.3.8

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období provedlo další kvalitativní změnu ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Od r. 2002 byli různí partneři zapojování do kampaní a osvětových akcí a postupně se podíleli rovněž na jejich organizaci. V současnosti však partneři města již sami organizují akce ve spolupráci s městem, čímž došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, v roce 2014 se město Litoměřice stalo jako jediné město v ČR členem významné evropské asociace měst a regionů Energy Cities. Nadále je třeba uchovat aktivní přístup k partnerům a vytvářet vhodné podmínky pro jejich činnost, která přispívá k různorodosti aktivit ve městě, a navazovat nová partnerství zejm. v podnikatelském sektoru a akademické obci. V roce 2016 město navázalo významná partnerství s podnikateli na společné vizi – elektromobility ve městě.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město s partnery rozvíjí spolupráci a formy komunikace (partnerské projekty, webové sekce Podnikatel, Turista apod.). Rozvíjí i svou činnost v odborných organizacích. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel ve sledovaném období se zlepšila na úroveň 92,5 %, což je považováno za vynikající výsledek. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. 
Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, t.j. do rozpočtu na příslušný rok.
Do budoucna je možné uvažovat o sociologických reprezentativních šetřeních, která poskytnou podrobnější data na větším vzorku populace.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

 

Tato oblast dlouhodobě vykazuje potenciál pro hodnocení +2 bez významnějších změn. Za hodnocené období se spokojenost obyvatel s kvalitou života zlepšila z 85 % na 92,5 %.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně neklesá naopak vzrostla na úroveň kolem 92 %, což je považováno za velmi dobrý výsledek. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Město Litoměřice zahájilo vstupem do NSZM proces, jehož nedílnou součástí je komunikace s veřejností a pravidelné sledování spokojenosti obyvatel; od roku 2007 je pak prováděno cca každé 3 roky (2007, 2011, 2014, 2017) standardizované šetření spokojenosti obyvatel s využitím indikátorů ECI (European Common Indicators); výsledky tohoto šetření jsou porovnatelné s městy v ČR a EU.

ECI indikátor A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím, výsledky posledního šetření
v roce 2017:

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výsledky šetření ECI jsou vždy předány vedoucím jednotlivých odborů města Litoměřice k dalšímu využití. Celou zprávu projednává Rada města.

Je vydávána tisková zpráva s informací i výsledcích šetření.  Výsledky šetření jsou projednávány na komisi ZM a MA21.

Zpráva ECI je vyvěšena na webu města.

https://www.youtube.com/watch?v=V9mVdIoi5G8&feature=youtu.be
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf
https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI. Vzhledem k finanční náročnosti lze uvažovat o intervalu cca 5 let.

Je prováděno základní vyhodnocení výsledků šetření ve vztahu k vynakládaným investicím z rozpočtu města; dle posledního měření ale nelze konstatovat, že by se navýšení prostředků v určitých oblastech (kultura, sport) výrazně viditelně projevilo také v hodnocení spokojenosti ze strany veřejnosti; je to dáno mj. tím, že tato šetření mohou být ovlivněna aktuálními událostmi v konkrétním roce či měsíci (např. velké koncerty na náměstí, vinařské slavnosti apod. mají pozitivní dopad, naopak např. diskuze o financování sportu mají spíše negativní dopad apod.), ale i faktem, že spokojenost se dlouhodobě drží na vysoké úrovni a má vzrůstající tendenci.

Opatření jsou přijímána nepřímo – pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21.
Je využívána jako podklad k dalším analýzám, podkladům při plánování nebo hodnocení vztahujícím se k úřadu.

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21.

Stále je třeba šetření spokojenosti považovat za indikativní a za jeden ze zdrojů informací, resp. zpětné vazby, je třeba je porovnávat např. s výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů, šetření spokojenosti zaměstnanců úřadu apod. a sledovat dlouhodobý trend.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zpráva ze šetření spokojenosti obyvatel podrobně popisuje výstupy šetření, ale neobsahuje analýzu příčin a možných opatření. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny (v oblasti analýza příčin –> řešení následků) v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok.

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok.

Sociologický průzkum je vždy součástí analytické části přípravy, popř. aktualizace SPRM (město plánuje aktualizovat 2018–2019). Strategický plán pak ve své návrhové části v jednotlivých opatřeních reaguje na výstupy z tohoto šetření. K průzkumům je přihlíženo v rámci přípravy akčního plánu a je konzultován na zasedání strategického týmu UR.

Důvody nespokojenosti občanů se dlouhodobě opakují a jsou řešeny v rámci přípravy investičních či neinvestičních akcí. Jelikož jde o investičně rozsáhlé a náročné projekty (obnova komunikací, cest a chodníků, výstavba parkovišť na sídlištích, zklidnění dopravy v centru města, rekonstrukce a výsadba zeleně ve městě) jsou realizovány v dílčích projektech a není možno uspokojit požadavky všech částí města a jejich obyvatel najednou.

Podněty a problémy ze sociologického průzkumu jsou řešeny s individuálně a k nim jsou přijímána individuální opatření případně jednoduchý akční plán.

Pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21. Je diskutován s vedením města a se strategickým týmem UR.

Stále je třeba šetření spokojenosti považovat za indikativní a za jeden ze zdrojů informací, resp. zpětné vazby, je třeba je porovnávat např. s výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů, šetření spokojenosti zaměstnanců úřadu apod. a sledovat dlouhodobý trend.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, t.j. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Výstupy z šetření jsou využívány individuálně pro tvorbu strategických dokumentů - akční plány, rozpočet apod., avšak systematická definice souboru opatření na základě výstupů z šetření není zpracovávána.

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Oproti předchozímu ÚP došlo k omezení rozrůstání města. V současnosti se vychází při řešení této problematiky z platného ÚP; specificky bude tato oblast řešena v novém plánu udržitelné městské mobility, resp. jeho vstupní analýze. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici data týkající se obvodu všech domů a celkového obvodu zastavěného území města za rok 2014, lze trend vývoje sledovaného jevu v porovnání s údaji za rok 2017 označit jako mírně rostoucí.  Ze získaných údajů lze odvodit, že zejména v období let 2015 až 2017 došlo k ustálení hodnot přírůstku bytů ve městě, tudíž samotný trend lze charakterizovat jako ustálený přírůstek.
Vzhledem k segmentaci zastavěného i zastavitelného území na jednotlivé plochy s daným funkčním využitím a k jejich podílům na výměře zmíněného území lze s ohledem na charakter města považovat funkční využití a prostorové uspořádání území jako vyvážené.
Taktéž většinový podíl nezastavitelného území na celkové výměře území města lze hodnotit příznivě z důvodu aspektu ochrany přírody a krajiny. 
Město ve sledovaném období vytvořilo dlouhodobou vizi kvalitativního rozvoje obsaženou v územním plánu a urbanistických a územních studiích. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice má vzpracovaný kvalitní ÚPD, která zajišťuje racionální prostorové a funkční využití území. 

V některých místech dochází i přesto k méně kvalitní výstavbě (část Miřejovické stráně). Město pracuje na ovlivnění těchto faktorů pomocí podpůrných nástrojů, které nejsou povinně zahrnuty v ÚPD. (komunikace se stavebníky, konzultace s městs. architektem, apod.)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Při umísťování nových staveb se vychází z územního plánu z roku 2009 (Změna č. 2 z roku 2015) (viz oblast 1.1).

Současně platný územní plán včetně změn byl pořízen v souladu s platnou legislativou autorizovaným architektem, který v rámci pořízení stanovil koncepci území včetně koncepce rozvojových lokalit, spolu se stanovením regulativů jejich využití. Lokality byly navrhovány mimo jiné i s ohledem na náročnost budování technické a dopravní infrastruktury a současně je doporučováno využití stávajících proluk v zástavbě z důvodu minimalizace rozšiřování zastavěného území města.

Konkrétní příklady snížení dopravní zátěže jsou následující: 

 • nový sběrný dvůr přesunut do centra města do docházkové vzdálenosti redukce dopravy (na základě zvýšujícího se množství ukládaného odpadu lze usoudit, že by došlo ke znatelnému nárůstu dopravy, pokud by stejné množství mělo být uloženo na bývalý sběrný dvůr na okraji města v části Želetice)
 • připravuje se výstavba nových komunikací (II/247 přivaděč k průmyslovým zónám Prosmyky-Litoměřice a přeložka silnice I/15 východní obchvat) odvedení dopravy  z centra města 
 • od roku 2017 došlo k omezení vjezdu nákladních vozidel do centra města (vyloučení tranzitní dopravy)
 • v roce 2016 výstavba nového záchytného parkoviště u vlakového a autobusového nádraží, tuto problematiku bude řešit také plán udržitelné městské mobility, který se zpracovává a bude podkladem pro celkovou novou koncepci rozvoje dopravy ve městě s výhledem do r. 2050.
 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  584

Hodnota indikátoru 1.5.A:

r. 2007 (orientační údaje)
- obvod všech domů = 227,6 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) = 40,07 km -> tzn. výsledek je cca 568 %

r. 2014 (orientační údaje)
- obvod všech domů (dle katastru) = 232,7 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) = 40,1 km

r. 2017 (orientační údaje)
- obvod všech domů = 234 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) =
40,1 km -> tzn. výsledek je cca 584 %

1.5.B Urbanistická struktura - podíl počtů bytů v rodinných domcích a v bytových domech z celkového počtu bytů (v %)
SLDB 2011
- obydlené byty celkem = 10.037
- z toho:
- v rodinných domech = 1.997
(20 %)
- bytové domy =  7.933 (79 %)
- jiné = 107 (1 %)

Výstavba bytů
rok     celkem     RD     BD

2012  29            18      10
2013  20            12
2014  6               6
2015  14             9        5
2016  11            11      
2017  11            11

1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy
a) k jeho současné výměře
b) k navrhovaným přestavbovým plochám uvnitř zastavěného území.

V ÚP je vymezeno 706,7 ha zastavěného území. Mimo zastavěné území ÚP navrhuje 92,4 ha zastavitelných ploch. Uvnitř zastavěného území obce je navrženo 110,5 ha zastavitelných nebo přestavbových ploch.

r. 2014 - výsledek a) 0,13, b) 0,84 (dle současně platného ÚP, původní ÚP z roku 1998 neexistuje v elektronické podobě - nelze ověřit vývoj tohoto ukazatele)

r. 2017 - aktualizováno bude po vydání změny č. 3 ÚP (předpoklad konec roku 2018)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Oproti předchozímu ÚP došlo k omezení rozrůstání města. 
Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici data týkající se obvodu všech domů a celkového obvodu zastavěného území města za rok 2014, lze trend vývoje sledovaného jevu v porovnání s údaji za rok 2017 označit jako mírně rostoucí.
Trend v dalších letech 2015 - 2017 je ustálený.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím s pospisem situace.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V územním plánu stanovené plochy s rozdílným způsobem využití nabízejí pestrou nabídku funkcí, umožňující vznik kvalitního prostředí příznivého jak pro stávající obyvatele, tak pro potencionální návštěvníky.
Z hlediska urbanistické koncepce města je vycházeno ze stávajících prvků  jeho urbanistické struktury, kterou představuje historické jádro města, vnitřní prstenec kompaktního města, vnější prstenec, koridor řeky, městská nábřeží řeky Labe a přilehlé ostrovy a také lokální centra městských částí. Pro potřebu územního rozvoje jsou ve smyslu územního plánu zastavěná území a zastavitelné plochy rámcově rozčleněny na území stabilizovaná, rozvojová a přestavbová. Rozvojová území představují plochy určené pro novou výstavbu se specifikací jejich využití, území přestavbová jsou tvořena plochami převážně uvnitř zastavěného území určenými k jinému než stávajícímu využití a území stabilizovaná tvoří všechny plochy, jejichž využití se územním plánem nemění. 
Správní území města je pro účel územního plánu členěno na přibližně stejnorodé plochy využití území. Každá plocha s rozdílným způsobem využití je definována z hlediska hlavního využití, přípustného nebo nepřípustného využití a dalších podmínek a z hlediska jejich prostorového uspořádání (forem zástavby).
Z hlediska dopravní obsluhy územní plán částečně stabilizuje páteřní trasy základního komunikačního systému (silnice č. I/15, II/247, II/261) s návrhem jejich úpravy, dále stabilizuje silniční síť tvořenou silnicemi III. třídy a místními i účelovými komunikacemi v území, dále stabilizuje koridory železniční dopravy (železniční trať č. 072 a 087), koridor vodní dopravy (vodní cesta E20 na toku Labe) a systém pěších tras. Respektuje stávající návrhy koncepce rozvoje cykloturistické dopravy a zohledňuje potřeby řešení dopravy v klidu v návaznosti na strmý nárůst automobilizace.  
Územní plán současně stabilizuje, ale i navrhuje plochy sídelní zeleně.
Územní plán rozvíjí budování technické infrastruktury v rámci zastavitelných ploch - voda, kanalizace, elektro, plyn, zásobování teplem. Územní plán taktéž navrhuje veřejná prostranství ve vyjmenovaných zastavitelných plochách a vymezuje významné plochy stabilizovaných prostorů veřejných prostranství celoměstského významu s převládající úlohou reprezentace města.
Koncepce uspořádání krajiny je zajištěna koordinací zájmů a vztahů v nezastavěném území a ve smyslu charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny pak toto území dělí na plochy přírodní, zemědělské a smíšené nezastavěného území.

viz UP na webu města - https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?
  ANO
 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  ANO

Hodnota indikátoru 1.5.B:

V rámci zprávy o uplatňování ÚP bylo prověřeno využití navrhovaných ploch pro bydlení s výsledkem, že využito bylo cca 18 %.

Hodnota indikátoru 1.5.D:

Dostupnost veřejných prostranství a veřejných parků je velmi dobrá. V centru města byl v roce 2008 postaven nový park Václav a Havla, který je v dosahu 300 pro většinu objektů v MPR. Park Jiráskovy sady je také v centru města postaveného před II. sv. válkou.

celková výměra správního území Litoměřice - 1798,67 ha
výměra zastavěného a zastavitelného území - 827,48 ha (46 %)
výměra nezastavitelného území - 971,19 ha (54 %)

V rámci zastavěného a zastavitelného území představují plochy s rozdílným využitím následující podíly:

plochy bydlení - 244,1 ha
(29,5 %)

plochy rekreace - 69,1 ha
(8,3 %)

plochy občanského vybavení - 102,9 ha (12,4 %)

plochy veřejných prostranství - 5,1 ha (0,6 %)

plochy smíšené obytné (bydlení+služby) - 120,9 ha
(14,6 %)

plochy výroby a skladování -
93,4 ha (11,3 %)

plochy DI a TI - 112,7 ha
(13,6 %)

plochy sídelní zeleně - 79,2 ha
(9,6 %)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vzhledem k segmentaci zastavěného i zastavitelného území na jednotlivé plochy s daným funkčním využitím a k jejich podílům na výměře zmíněného území lze s ohledem na charakter města považovat funkční využití a prostorové uspořádání území jako vyvážené.
Taktéž většinový podíl nezastavitelného území na celkové výměře území města lze hodnotit příznivě z důvodu aspektu ochrany přírody a krajiny. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Funkční diferenciace území stanovenou v ÚPD lze považovat za vyváženou. 

V oblasti Miřejovické stráně je v současné podobě nízký podíl občanské vybavenosti a veřejných prostor. Město vyjednává o realizaci těchto objektů (hotova územní studie) a o stavbě páteřní komunikace. 

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Platný územní plán svou koncepcí vymezuje prověřené množství ploch pro rozvoj města i s ohledem na dlouhodobý rozvoj. Kvalita tohoto potenciálního rozvoje je podpořena regulativy vyplývajícími z ÚP - stanovení hlavního, přípustného a nepřípustného využití, požadavky na zpracování územních studií autorizovanými osobami a v neposlední řadě konzultace a odborné rady městského architekta.

Přestože je snahou města přednostně využívat proluky v zastavěném území a zabývá se využitím současných brownfields, dochází k postupnému naplňování i rozvojových ploch, zejména s funkcí pro bydlení. V případě ploch s podmíněným zpracováním územní studie je při jejich naplňování postupováno v souladu s konkrétní studií.

Záměry jednotlivých investorů jsou konzultovány s městským architektem.

Celkové vyhodnocení využití zastavitelných ploch proběhlo v rámci projednání Zprávy o uplatňování ÚP (schváleno zastupitelstvem města v dubnu 2016).

 - viz UP na webu města - https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

- odkaz na Zprávu o uplatňování ÚP za uplynulé období - https://www.litomerice.cz/images/Clanky/our/uradUzemnihoPlanovani/zouup/litomerice/litomerice_zouup_duben_2016.pdf

Mimo ÚPD projednává město s vlastníky nemovitostí regulativy/podmínky zohledňující kvalitu zástavby -  viz projekt "Miřejovická stráň - soubor rodinných domů Jasanová".

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?
  ANO

Podíl ploch s podmínkou prověření jejich využití vzhledem k celkovému počtu rozvojových ploch: 44 %

Podíl zpracovaných územních studií vložených do iLAS k celkovému počtu požadovaných studií: 36 %

Celkový počet rozvojových ploch: 25, z toho počet ploch s podmínkou prověření jejich využití územní studií: 11

Počet územních studií vypracovaných ve smyslu platné ÚPD a vložených do iLAS: 4

Konzultace městského architekta (počet hodin/rok): 160 h

Přizovány jsou 4 územní studie veřejného prostranství: areál bývalých kasáren Pod Radobýlem (dokončení 03/2018), Rybáře, městská část Želetice a MPR (vše dokončení 2019)

Od vydání Změny č. 1 ÚP v roce 2011 nebyly vymezeny žádné nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město ve sledovaném období vytvořilo dlouhodobou vizi kvalitativního rozvoje obsaženou v územním plánu a urbanistických studiích a pořizuje studie na další území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má v ÚPD obsaženo značné množtví rozvojových ploch, které se postupně naplňují. 
Město využívá u vybraných ploch k zajištění kvalitního rozvoje územních studií a dalších dokumentů (Výpis regulativů pro RD v části Miřejovické stáně).

U výstavby RD na Miřejovické stráni se v některých případech nedaří naplňovat principy kvalitní architektury a urbanismu.
 

 

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město již běžně projednává zásadní investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou konzultovány s městským architektem, který dohlíží na dodržení ucelené koncepce rozvoje sídla, tak jak je uvedena v územním plánu a dalších dokumentech.
Pro významné stavby město vždy vybíralo kvalitní odborníky, kteří mají zkušenosti s  daným záměrem projektu. 

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město soustavně pracuje na zkvalitňování výstavby, a to prostřednictvím práce městského architekta, vyhlašováním arch. soutěží i projednávání projekt. záměrů v rámci participačních procesů.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

- Architektonické studie jsou a byly vyhlašovány na vybrané důležité projekty, jako např.:

 •  Areál seniorů na Dómském pahorku a  na prostory na Březinově cestě ( před rokem 1999)              
 • 1. soutěž " Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích" pomocí společnosti Petra Parléře, o.p.s. Předmětem soutěže bylo vypracování ideového návrhu  na revitalizaci území bývalých kasáren pod Radobýlem. Soutěž byla vyhlášena jako urbanisticko architektonická, veřejná, jednokolová. Zúčastnilo se 14 návrhů. 

Termín konání soutěže 10. října 2014  - 29. ledna 2015. 

S veřejností byly projednány následující důležité investiční záměry:

 • Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích (2014)
 • Revitalizace městské tržnice (4.11.2015)
 • Regenerace panelového sídlište Pokratice - III. etapa (20. 4. 2016)
 • Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa (20. 3. 2017)  

viz http://cena-nadace-promeny-2011.nadace-promeny.cz/

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-uzemi-byvalych-kasaren-armady-cr-pod-radobylem                                                                                                                       

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město již běžně projednává zásadní investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou konzultovány s městským architektem, který dohlíží na dodržení ucelené koncepce rozvoje sídla, tak jak je uvedena v územním plánu a dalších dokumentech.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město využívá arch. soutěžě u d§ležitých staveb a rozvojových projektů, v této oblasti má řadu zkušeností i realizovaných soutěží. 

1.6.2 Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Externí odborná pomoc ve věcech urbanismu a architektury  je zajišťována městským architektem, který je zařazen do organizační struktury odboru územního rozvoje a pracuje pro město na základě smlouvy již 25 let. Současně každý rok zpracovávají studenti FSV ČVUT Praha architektonické studie ( předdiplomní, diplomní či ročníkové práce), které město využívá při přípravě projektů veřejných prostor.  Odměny pro studenty za jejich úspěšné práce jsou zahrnuty do rozpočtu města. 

Městský architekt poskytuje pravidelné bezúplatné konzultace pro veřejnost.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město spolupracuje se současným městským architektem od roku 1993, tedy již dlouhých 25 let. Tato spolupráce se projevuje v ucelené dlouhodobé koncepci sídla, která je podložená zásadní znalostí sídla, jeho potřeb a potenciálů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Městský architekt odvádí v Litoměřicích velmi dobrou práci. Výhodou pro město je dlouhodobost spolupráce a kontinuita napříč projekty. 

1.6.3 Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V případě regenerace parku Jiráskovy sady byla tato zásada dodržena. Akce byla dokončena na jaře 2015. Autorský a realizační dozor provedl ing. arch. Zdeněk Sendler.

Park v roce 2017 získal ocenění Park roku (architekt. soutěž proběhla v roce 2011).

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zásada je dodržována.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím s uvedeným příkladem

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

 - město vždy oslovovalo na významné projekty renomované architekty i projektanty, kteří měli nebo mají zkušenosti s obdobnými projekty
 -  kvalitativní kritéria jsou definována v zadávací dokumentaci
 -  obecně se řídí pravidly poskytovatele dotace, kde je zpravidla hlavním kritériem nejnižší nabídková cena
Kvalitu vybraných projektantů pro stavby potvrzují následující ocenění města:
 - v roce 2015 město vyhrálo soutěž "Stavba Ústeckého kraje 2013" titul získala stavba "Svatostánek českého vinařství"
-  město podalo přihlášku do soutěžní přehlídky "Stavba Ústeckého kraje 2017" se stavbou "Rekonstrukce autobusového nádraží" a v březnu 2018 bude vyhlášení výsledků
-  realizace projektu "Rekonstrukce autobusového nádraží" získala v roce 2016 cenu v soutěži "Cesty městy"
-  Park Jiráskovy sady získal v roce 2017 cenu "Park roku",  projektové dokumentace jsou k nahlédnutí na OÚR.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Pro významné stavby město vždy vybralo kvalitní odborníky, kteří mají zkušenosti s daným záměrem projektu. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní
1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město při projednání s veřejností vychází z podkladů a zkušeností získaných v rámci NSZM (Národní síť zdravých měst)

S veřejností byly projednány následující důležité investiční záměry:
Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích (2014)
Revitalizace městské tržnice (4. 11. 2015)
Regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa (20. 4.2016)
Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa (20. 3. 2017)    

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121       

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  ANO

3x veřejné projednání velkých investic

5x veřejné projednání s  vlastníky přilehlých nebo dotčených nemovitostí u malých investic.  

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město v tomoto ohledu odvádí kvalitní práci, za hodnocené období došlo k projednání řady projektů.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zpracované pro všechny významné brownfields architektonické studie revitalizace těchto ploch, které jsou v souladu s ÚP. Městu se podařilo již polovinu těchto ploch zrevitalizovat. Město má dlouhodobě zpracovaný seznam nevyužívaných lokalit (Geoportál) a aktivně hledá potenciální investory (sekce Podnikatel na webu města) či využití pro aktivity města (geotermální projekt, objekt pivovaru apod.) a aktivně podporuje potenciální investory a přizpůsobuje ÚP pro potenciální nové využití daných lokalit.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má k dispozici kvalitní dokumentaci k využítí brownfileds náváznou na ÚP. Proces ideové soutěže a následné územní studie kasáren pod Radobýlem považuji za kvalitně zpracovaný.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Do roku 2014 byla polovina ze všech ploch již zrevitalizována. Na ostatní plochy jsou vypracovány studie, jejich transformace je zanesena do územního plánu a postupně jednáme s jednotlivými vlastníky o úpravě těchto brownfields.
připravované:
 - kasárna Dukelských hrdinů - využití pro geotermální projekt + střední odborné učiliště Pohoda
 - staré mrazírny - soukromý objekt, v plánu revitalizace obchodně-administrativní centrum
 - kasárna pod Radobýlem - zpracovávání územní studie veřejného prostranství - nová městská čtvrť
 - areál městského pivovaru (žádost o dotaci).
 - areál bývalých sběrných surovin (PD na zřízení parkoviště)

revitalizované 2015 – 2017:
 - částečná revitalizace areálu kasáren pod Radobýlem - Památník národního písemnictví, Národní muzeum, Státní oblastní archiv.

V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na regeneraci areálu Pivovaru. Proběhla rekonstrukce střechy na objektu bývalého pivovaru.
Probíhá zpracování územních studií veřejných prostranství na využití Pobřežní ul. a městské části Želetice.

web města - sekce Podnikatel: https://www.litomerice.cz/podnikatel

web města - sekce Mapy: https://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ed0f3d459f674e498aaa75be233c8b55

Studie jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚR. Předpoklad dokončení územních studií je v roce 2018 - po jejich zapsání v evidenci územně plánovací činnosti budou ze zákona zveřejněny.

 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
  4,99
 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  5

Hodnota indikátoru 1.7.A:

Aktuální počet = 5
Podíl z rozvojových ploch (202,81 ha) v % (ty, které se v rozvojových plochách nacházejí (40,87 ha)- obě kasárna, mrazírny) = 20 %

Výměra revitalizovaných brownfields
2012 -2014 revitalizováno 25 288 m2
2015 - 2017 - 0 m2
2017 - revitalizováno již cca 4 ha

Hodnota indikátoru 1.7.B

Plocha brownfields = 41,32 ha
Zast. území města = 827,5 ha
Podíl tedy činí 4,99 %.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má zpracované pro všechny významné brownfields architektonické studie revitalizace těchto ploch, které jsou v souladu s ÚP. Městu se podařilo již polovinu těchto ploch zrevitalizovat.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k částečné regeneraci budov v rámci ploch označených jako brownfields. Město má zpracovány kvalitní podklady pro případné využití brownfieldů. V daném období byla vypracována územní studie na využití oblasti kasáren pod Radobýlem (kt. navazuje na ideovou soutěž)

1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ano, pracuje se s nimi a hledají se vhodné dotační tituly a investoři.
Byla zprovozněna aplikace brownfield, která je zveřejněna na webu města v sekci podnikatel a v mapové sekci Geoportál.
Byl vytvořen propagační videoklip na propagaci brownfieds, videoklip je zveřejněn na webu města v sekci podnikatel, byl představen na výstavě EXPO v Německém Mnichově 2016.  

viz GIS Města a ÚP  na webu města - https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  14,6 %

Hodnota indikátoru 1.7.C:

Rozvojové plochy mimo současně zastavěné území = 102,8 ha
(14,6 %)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má dlouhodobě zpracovaný seznam nevyužívaných lokalit a aktivně hledá potenciální investory či využití pro aktivity města (geotermální projekt, objekt pivovaru apod.)

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím s popisem situace.

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

- OÚR v případě zájmu investorů v rámci svých možností prostřednictvím konzultací a metodické pomoci specifikuje možnosti využití stávajících ploch “brownfields“ a upozorňuje na problematiku realizace jednotlivých záměrů. Tyto záměry vyhodnocuje a napomáhá volit jejich optimální formu. Bylo takto postupováno například při řešení areálu starých mrazíren, areálu bývalého DPÚK – Českolipská ulice, areálu kasáren Dukelských hrdinů i areálu kasáren pod Radobýlem.

Podpůrné informace jsou dostupné v archivu OÚR.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě aktivně podporuje potenciální investory a přizpůsobuje ÚP pro potenciální nové využití daných lokalit

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Ve sledovaném období město nadále usiluje o revitalizace bytového fondu města a veřejných budov, zejména školských zařízení apod. 
Město přistupuje aktivně k systematické obnově technického vybavení a techn. infrastruktury, využívá k tomu jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. V sledovaném období (2015 - 2017) byla zahájena a probíhá v etapách revitalizace panelového sídliště Pokratice, přičemž konkrétní záměry byly projednány s veřejností. Jsou dokončeny již 3 etapy regenerace sídliště Pokratice, IV. etapa se připravuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Činnost města v této oblasti je velmi dobrá. Město systematicky obnovuje TI, veřejné prostranství i budovy v majetku města.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město průběžně provádí tyto úpravy: zateplování, rekonstrukce, revitalizace a to především objektů MěÚ a těch, ve kterých svou činnost provozují městem zřízené příspěvkové organizace - areály MŠ, ZŠ.

 • od roku 2015 probíhá regenerace sídliště Pokratice,
 • revitalizace dětských hřišť  je prováděna každoročně, jsou doplňovány hrací prvky a obnovovány dopadové plochy,
 • v roce 2015  byla dokončena revitaliace dětského dopravního  hřiště v Jiráskových sadech společně s regenerací Parku Jiráskovy sady,
 • v roce 2017 byla restaurována fasáda budovy radnice na Mírovém nám. společně s historickými renesančními freskami ve dvorním traktu,
 • v roce 2017 byly podány žádosti o dotace na realizaci projektu revitalizaci historické budovy Staré radnice
 • v roce 2015zateplení základní školy U Stadionu - 31,436 mil. Kč
 • v roce 2015 mateřská škola Stránského zateplení a výměna oken - 3,9 mil. Kč
 • v roce 2015 mateřská škola Baarova zateplení, výměna oken - 5,7 mil. Kč
 • v roce 2015 mateřská škola Plešivecká, zateplení a výměna oken - 7,4 mil. Kč
 • v roce 2015 mateřská škola Masarykova, zateplení a výměna oken - 11,26 mil. Kč, dům kultury oprava střechy - 0,5 mil. Kč a rekonstrukce chlazení a VZT
 • v roce 2016 výměna oken základní škola Svojsíkova - 4,773 mil. Kč
 • v roce 2016 - 2,33 mil. Kč
 • v roce 2017 centrální školní jídelna 2017 střecha - 0,62 mil. Kč, DDM Rozmarýn v Plešivecké ul. - výměna oken a zateplení - 3,6 mil. Kč
 • v roce 2017 mateřská škola Vančurova, výměna oken a zateplení - 2 mil. Kč
 • domov důchodců  opravy od 20152017 celkové náklady - 2,8 mil. Kč
 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  10 % ročně

Hodnota indikátoru 1.8.A:

Z celkového počtu školských zařízení (MŠ, ZŠ, Srdíčko, ZUŠ, Domov dětí a CŠJ) se za sledované období stavebně upravovalo 69 % objektů. 
Průměrně každý rok  opraví 10 % bytového fondu ve vlastnictví města. Město vlastní pouze 108 bytů v domech s pečovatelskou službou a 102 nájemních bytů. 

Z hlediska občanské vybavenosti město provádělo  ve sledovaném období stavební úpravy na plaveckém bazénu, v domě kultury, v kině a v domově důchodců.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období město regenerovalo a nadále regeneruje veřejná prostranství, bytový fond města a veřejné budovy, zejména školská zařízení apod. (sleduje pomocí Pasportu nemovitostí).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Městu se podařilo realizovat mezi lety 2015 a 2017 značný počet projektů, které budou mít dopad na kvalitu využití a zajistí také energetické úspory.

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město provádí koordinaci obnovy technického vybavení a inženýrských sítí ve spolupráci s vlastníky TI. Každý rok probíhají  ve spolupráci s vlastníky TI koordinační schůzky, kde se plánují opravy a rekonstrukce sítí a následná oprava povrchů místních komunikací. Vetšinou se je jedná o plán na tři až pět let. Někde se jedná o sdružené investice, jako například výstavba tlakové kanalizace v městské části Želetice, kterou město provádělo ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic na silnici I/15. ŘSD zde stavělo novou dešťovou kanalizacaci a opravovalo povrchy. Na stavbě kanalizace tak město ušetřilo skoro 50% nákladů. Stejně probíhala stavba dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a chodníku v ulci Pokratická. Zde byly sdružené finance Správy udržby silnic ÚK, SVS a.s a města. Dále se spolupodílíme na realizaci konečných povrchů po rekonstrukcích plynovodů a vodovodů Např. ulice Kozinova, České armády, Pražská, Mírové náměstí, Žižkova atd. Stejně je koordinována i rekonstrukce ulice Palachova. Plynaři vyměnili svoje rozvody v roce 2016, SVS a.s. zrekonstruovali kanalizační řad a přípojky vody, kanalizace a Město Litoměřice následně staví celou novou komunikaci a chodníku v celé ulici. Tato stavba se koordinovala již od roku 2013. Dokončena bude 07/2018.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?
  ANO

Hodnota indikátoru 1.8.B:

r. 2014
 - chodníky - 109 km/2,8 km, 2,66 %  
- komunikace - 70,1 km/ 4,2 km, 5,99 %
- veřejné osvětlení 2100 světelných bodů z toho 280 opravených a vyměněných ročně 13,3 %

r. 2015
chodníky - 109,4 km/2,7 km, 2 ,46 %
- komunikace - 70,1 km/ 2,6 km, 3,28 %
- veřejné osvětlení 2100 světelných bodů z toho 1800 opravených a vyměněných ročně 85,77 %   + 36 nových

r. 2016
chodníky - 109,4 km/4,1 km, 3,71 %  
- komunikace  70,1 km/ 3,8 km, 5,42 %
- veřejné osvětlení 2136 světelných bodů z toho 1900 opravených a vyměněných ročně 88,95 % + 32 nových

r. 2017
chodníky - 110,4 km/3,7 km,
3,35 %
- komunikace  70,1 km/ 3,3 km, 4,71 %
- veřejné osvětlení 2168 světelných bodů z toho 1900 opravených a vyměněných ročně 87,63 % + 30 nových

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město přistupuje aktivně k systematické obnově technického vybavení a techn. infrastruktury, využívá k tomu jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s občany.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Činnost města v této oblasti je velmi dobrá. Za dané období se uskutečnila řada realizací.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření (ve spolupráci s dotčenými subjekty).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město v současné době zohledňuje důsledky globální změny ve své práci. Do budoucna je důležité závěry dokumentů jako SECAP prosazovat v praxi.

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice nechalo vypracovat DUR Protipovodňová opatření pro jižní část zástavby - pravý břeh Labe. V současné době probíhají jednání s dotčenými orgány, je podána žádost o UR.
Protipovodňová opatření se řeší v trase železniční trati Lysá nad Labem - Děčín - všechny viadukty v prostoru nádraží Litoměřice město.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá touto problematikou (ve spolupráci s dotčenými subjekty).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní
1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Obec nemá připravený plán opatření proti suchu. V současné době se zabýváme akumulací srážkových vod a jejich využitím ve městě. V budově MěÚ  Pekařská 2 vznikla nádrž na dešťovou vodu, která bude využívána pro splachování WC na MěÚ.

V roce 2018 bude součástí Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu SECAP.

viz https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/68039/F1-DP-2017-Jerabek-Michal-DIPLOMOVA%20PRACE.pdf?sequence=1

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  ANO

Generel možností využití srážkových vod v budovách města.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město spolupracuje s AV ČR (Czech Globe) na tématu Adaptací na klimatickou změnu. Tato práce bude podkladem pro akční plán SECAP

 

2 Životní prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Audit byl vypracován s pečlivostí a je srozumitelný

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Audit je úplný a odpovídá na všechny otázky

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Audit využívá jak povinné, tak doporučené indikátory

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

* Kvalitní přírodní prostředí, včetně území CHKO, NPP, PP a EVL Natura 2000

* Kvalitní městské prostředí-jak kvalitní městská zástavba oceněná jako MPR, tak i parky a rekreační území u Labe

*Dostatek kvalitních zdrojů pitné vody a dostatečná infrastruktura sloužící zásobování pitnou vodou

*CHOPAV Česká křída

*Existence velké řeky Labe a její vysokoproduktivní  nivy, byť přeměněné

*Rekonstruovaná ČOV a vysoké procento obyvatel  na ni  napojených  kanalizací

*výskyt CHLÚ (štěrkopísky)

Výskyt  zemědělských půd  i nejvyšší kvality

*Vinařství a ovocnářství

* Rozšiřující se plochy trvalých travních porostů

* Existence závlah

* Využití alternativních zdrojů energie k snížení zátěže  území – včetně malé vodní elektrárny na Labi , podpory fotovoltaiky a snahy  o vybudování geotermální elektrárny

* Městská hromadná doprava , navíce zdarma

*Využívání prvních elektromobilů městským úřadem

*kvalitní práce odboru životního prostředí městského úřadu

*  Dlouhodobá snaha odboru ŽP  městského úřadu  o snížení imisní zátěže obyvatel, např.  jednáním s podniky

*Vytvoření občanské komise kontrolující úložiště RaO v bývalém dole Richard

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

* Nedostatečná ekologická stabilita území, zranitelná oblast, patřící  do území nadprůměrně využívaném, část v Polabí je nestabilní krajinou s intenzivním zemědělským využíváním

* V části patřící do Českého středohoří se vyskytují svahové deformace – jedná se o sesuvná  a poddolovaná území

* Část zastavitelných ploch  je v zóně záplav Q100, část stávajících sídel  je  nedostatečně chráněna před záplavami

* Zvýšily se externality z dopravy dík zvýšení její intenzity jak další zástavbou, tak  i transitem

* Silnice I. a II. tř. jdoucí městem jsou zdrojem znečištění ovzduší a hlukem

Zhoršená kvalita ovzduší  velkými  stacionárními  zdroji znečištění (např. výtopna Energie Holding)

*Neexistence izolačních pásů zeleně

*Železniční trať procházející městem jako zdroj hluku

*Úložiště radioaktivních odpadů v bývalém dole Richard

* Rozvojové plochy zasahují do ochranného pásma vodního zdroje

*  V části území vysoká hladina podzemní vody

* Neexistence certifikovaných ekologických zemědělců

* Rekonstruovaná ČOV nezajišťuje špičkové parametry čištění          ( např. v odstraňování celkového fosforu)

* Vysoká spotřeba pitné vody na obyvatele

* Nízké zastoupení a nerovnoměrné rozložení ploch PUPFL

* Nedostatečné propojení prvků  lokálních ÚSES s prvky ÚSES okolních obcí

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

* Zvýšení kvality vody v Labi

* zvýšená spolupráce v rámci EU, včetně vyššího využití fondů EU

Zvýšení nedostatečné ekologické stability území ozeleňováním, výsadbou nových parků, izolační zeleně, revitalizacemi a dalšími opatřeními v krajině

* Důsledná ochrana ZPF a PUPFL

*  Podpora certifikovaného ekologického zemědělství v zahradě Čech

* Pokračování v protierozních opatřeních

* Využití vysokého rekreačního potenciálu k rozvoji udržitelného turismu/cestovního ruchu

* Zlepšení protipovodňové ochrany

* Investice do půdy k zvýšení jak její úrodnosti, tak zadržování vody a uhlíku.

* Využití výstavy Zahrada Čech k osvětě, příklady dobré praxe apod.

*Městské lesy obhospodařované  podle zásad udržitelného lesního hospodářství ( s inspirací certifikace FSC)

* Šetrné využití geotermálního vrtu

* Komplexní vyřešení svízelné dopravní situace, včetně obchvatu Litoměřic-přeložky silnice I/15

* Ochrana a osvětové využití fragmentů lužního lesa a ramene Labe mezi Litoměřickým železničním  nákladovým  nádražím  a Třebouticemi

* Pokračovat v revitalizacích – podpoře retence vody

* Pokračovat ve větším měřítku s využíváním dešťové vody, postupně využití  i šedé a bílé vody.

* Větší intenzitou kropení i instalací mlžných věží   snižovat prašnost a částečně i další znečištění a zároveň zlepšovat mikroklima

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

* Ohrožení ekologické stability další zástavbou do volné krajiny

* Narušení krajiny otevřením ložiska štěrkopísků, příp. kamene

* Ztráty kvalitního ZPF erozí  při nevhodném využití, např.  orbou na svažitých pozemcích

* Ohrožení sesuvy a poddolováním

* Riziko záplav a povodní, zvl. v  nivě Labe

*Nebezpečí zátop z přívalových  dešťů

* Nárůst znečištění ze zvýšené intenzity dopravy

* Návrat k vytápění neekologickými palivy

* Znečištění vod při nezvládnuté technologii geotermálního vrtu

* Snížení retenční schopnosti krajiny a zrychlený povrchový odtok další zástavbou – zpevňováním povrchu, zabetonováním a asfaltováním povrchů

*Přeměna sadů na ekologicky nestabilní plochy

* Staré ekologické zátěže

* Existence úložiště radioaktivních odpadů v bývalém dole Richard

* Zesílení tlaku na rozvoj rekreace na území CHKO

* Zástavba dle stávajícího územního plánu by vedla k záborům ZPF, část  zastavitelného území  se nachází  v území ohroženém   záplavami

*Přílišný nárůst individuální rekreace povede k ztrátám volné krajiny

* Změny ve vrcholných pozicích na městském úřadě, které by vedly k zeslabení ochrany životního prostředí

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

V oblasti vodního hospodářství si Litoměřice vzaly poučení z posledního auditu , což je třeba ocenit. Snížila se spotřeba pitné vody na obyvatele, bude však potřebné v tomto trendu pokračovat, neboť v porovnání s adekvátními městy mají Litoměřice větší spotřebu. Bude potřebné ještě znásobit využívání dešťové vody a zavádět technologie úspory vody, včetně využívání  šedé a bílé vody  k adekvátním účelům.  Připojení obyvatel na kanalizaci dosahuje vysokého procenta, čistírna odpadních vod  byla rekonstruována, do budoucna však bude potřebné čištění s větší účinností vzhledem  k zpřísňujícím se limitům koncentrace znečišťujících látek na výpusti ČOV. Příkladem pro další města  mohou být opatření k zpomalení a akumulaci  srážkových vod  na Miřejovické stráni, bude potřebné v těchto snahách pokračovat.

V podoblasti týkající se ekologické stability došlo k jejímu zvýšení hlavně přeměnou  orné  půdy na trvalé travní porosty. Vzhledem k tomu, že území Litoměřic patří k ekologicky nestabilním plochám, bude potřebné v trendu zvyšování ekologické stability pokračovat. Město má vysoký počet realizovaných prvků lokálního územního systému  ekologické stability, k jejímu zfunkčnění bude potřebné zajistit návaznost i na prvky ÚSES okolních obcí.   Ochrana biologické rozmanitosti je zajišťována též  likvidací invazních druhů rostlin, do budoucna bude potřebné zaměřit se i na takové živočichy. Velmi záslužný  i pro další území povodí Labe a přítoků je podíl odboru životního prostředí na přípravě rybího přechodu  na jezu na Labi u Libouchce. Důležité pro biodiverzitu bude dovršení snahy o další chráněné území podél  vedlejšího ramene Labe mezi litoměřickým železničním nákladovým nádražím a Libouchcí (v místě lokálního biocentra Slavík). Přispívání k ochraně přírody  se zlepšilo, zvláště důležitý jak pro zvyšování ekologické stability, tak ochranu krajiny bude projekt  programu Life+, do kterého město vstoupilo spolu se Správou CHKO České Středohoří a dalšími obcemi a organizacemi. V územním plánu je relativně velká plocha plánována jako zastavitelné území ( více jak 1 km2), což  by nepřispělo  k ekologické stabilitě, navíce část u Želetic se nachází v záplavovém  území, takže územní plán bude vskutku nutné redukovat co se zástavby týče. Bylo by záhodné soustředit se s výstavbou a rekonstrukcemi  na velké plochy brownfieldů a proluky mezi stávající zástavbou. Navíce jak z hlediska ekologické stability, tak předcházení důsledků klimatické změny by bylo potřebné daleko více  rozšířit plochy zeleně .

    V podoblasti týkající se půdy  je třeba vyzdvihnout snižující  se zábory kvalitních půd I. a II. tř. ochrany. Územní plán provedl zatím mírnou redukci ploch záborů zemědělské půdy, bylo by však přínosné  radikálnější přehodnocení potřebnosti záborů půd do budoucna. Je důležité, že město nepřímo podporuje ekologické zemědělství, do budoucna by byla potřebná opatření, která by přilákala ekologické zemědělce či sadaře/vinaře apod. na území města. Obdobně doporučujeme zvážení obhospodařování lesů dle certifikace FSC, která vede k  udržitelnému  lesnímu hospodaření včetně větší odolnosti lesů vůči biotickým i abiotickým vlivům a navíce zvyšuje prodejnost dřeva  (některé firmy vyžadují dřevo jen s touto certifikací). Vzhledem k nízké lesnatosti a velké úloze lesů při zmirňování následků klimatické změny  i zvyšování ekologické stability krajiny doporučujeme zvážit možnosti další výsadby lesů, lesíků či jen  remízků., anebo alespoň podpory takových výsadeb u jiných vlastníků, než města.  Město si vede velmi dobře v protierozních opatřeních – jednak v zatravňování dříve orné půdy a taktéž v nových  protierozních opatřeních  na Mirovické stráni – průlezech v novém  parku, sloužících i k zasakování srážkové vody a  které mohou vskutku  být příkladem t i dalším městům .Bude potřebné v takových opatřeních pokračovat.

Ač město  stále patří do oblasti se zhoršeným ovzduším,  v  ochraně ovzduší  bylo celkově docíleno zlepšujícího se trendu s výjimkou  koncentrace prašných  částic PM10. Město i  tak k obtížné situaci s prašnými částicemi přistupuje velmi aktivně, plánovaný mlžný sloup je toho příkladem – pokud se osvědčí, doporučujeme jejich vybudování i na dalších místech, vytypovaných monitoringem jako nejznečištěnější.  Je třeba vyzdvihnout zavedení automatického monitoringu ovzduší ve spolupráci s ČVUT, který by měl  s dostatečnou přesností lokalizovat  největší zdroje znečištění. Ze zatím známých zdrojů je důležité, že město činí opatření v dopravě ke snížení emisí z ní, je třeba ocenit zavedení městské dopravy zdarma. Bylo by třeba ještě důrazněji prosazovat komplexní řešení dopravy ve městě a okolí,  obchvat  města . U velkého zdroje znečištění výtopny Energie Holding bude důležité sledovat účinnost odsiřování novým plánovaným zařízením. K snížení znečištění je velmi důležité, že město podporuje instalace obnovitelných zdrojů energie.  Zatím však nevyužilo budování izolačních pásů zeleně  podél komunikací a závodů, např. ve směru od výtopny k nemocnici. Funkci izolační zeleně by mohly plnit i lužní dřeviny, doplněné podél toku Labe a labských  ostrovů. Příkladně přistoupilo město k obavám občanů z úložiště radioaktivních  odpadů v bývalém dole Richard: Vytvořilo občanskou komisi, byla vypracována rozptylová studie a nyní probíhá i rekonstrukce úložiště. Nezbývá než doporučit pokračování v této cestě spolupráce s občany i odborníky. I v případných jiných ožehavých záležitostech.

 


 


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

Vzhledem k tomu, že nejsou žádné závažné nedostatky samohodnocení a taktéž vzhledem k svědomitému splnění doporučení z předchozího auditu, nestanovujeme zvlášť podmínky. Věříme, že Litoměřice se inspirují našimi dílčími doporučeními a návrhy.
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledované období od roku 2015 došlo ke snížení spotřeby vody na obyvatele o 17 l na osobu a den. Průběžně probíhají rekonstrukce rozvodů vody, vybudovány byly studny pro závlahy městské zeleně.  Spotřeba pitné je sledována od r. 2013 v rámci energetického managementu a v tomto období došlo ke snížení spotřeby. Kvalita vod splňuje legislativní požadavky dlouhodobě s velkou rezervou.
Na kanalizaci se zakončením na ČOV je napojeno 98,7 % obyvatel a postupně jsou napojovány další lokality. Město komunikuje s firmami v otázce vypouštění odpadních vod a usiluje o zlepšení kvality odpadních vod, tento stav se neustále zlepšuje. Hospodaření s dešťovými vodami je řešeno v rámci hospodaření s vodami. Zvyšování ceny pitné vody působí pozitivně na zájem obyvatelstva o zadržování dešťové vody a její následné využívání.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti hospodaření s vodou došlo k znatelnému pokroku. Spotřeba pitné vody poklesla dík úsporným opatřením, např. rekonstrukcemi vodovodů, zvýšeným využíváním dešťové vody a studen. V nastoupeném trendu bude potřebné pokračovat, protože je ještě spotřeba pitné vody, připadající na obyvatele, oproti některým městům obdobné velikosti vysoká.

Město jde příkladem v budovách ve správě města. Ač došlo např. k zvýšení počtu žáků na školách, podařilo se zavedením úsporných opatření zvrátit trend zvyšování spotřeby – spotřeba v posledním roce výrazněji poklesla. Pokračoval trend zvýšení podílu počtu osob, napojených na kvalitní čištění odpadních vod. Taktéž došlo i díky jednání městského úřadu s podnikateli ke snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do odpadních vod. Bude však potřebné věnovat pozornost rekonstruované ČOV v r. 2014, nevykazuje excelentní výsledky ( např. koncentrace celkového fosforu 2,1 mg/l by s terciárním stupněm čištění srážením fosforečnanů mohla být nižší – navíce do budoucna je potřebné počítat se zpřísňováním norem. Podařilo se zvýšit odvádění dešťových vod do oddílné kanalizace, zasakováním do země a odváděním do toků již ze 43 % zastavěné plochy města. Příkladná je snaha města o zpomalení odtoku a akumulaci srážkových vod – zvláště vybudováním suchých poldrů a průlehů v novém parku na Miřejovické stráni. I budování několika nádrží na dešťovou vodu. Celkově lze konstatovat, že oproti minulému auditu došlo k výraznému zlepšení hospodaření s vodou.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spotřeba vody je značně ovlivněna klimatickými podmínkami, kdy se používá voda na zálivku školních zahrad. Částečně bude tento problém odstraněn vybudováním studen pro omezení zalévání pitnou vodou. Významným způsobem se na poklesu spotřeby pitné vody podílí její neustále zvyšující se cena, která je jedna z nejvyšších v ČR a dále omezení ztrát v rozvodné síti. Jako nezanedbatelný vliv poklesu spotřeby pitné vody je možno uvést i široké rozšíření zachytávání a využívání dešťové vody.
Obyvatelé města jsou ze 100 % napojeni na veřejnou vodovodní síť. Ve vztahu ke spotřebě pitné vody dochází k určitým výkyvům vzhledem k ročnímu období i vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daném roce. Toto je umocněno hlavně tím, že Litoměřice leží v jedné z nejsušších a nejteplejších oblastí ČR. V Litoměřicích došlo ke značnému nárůstu využívání dešťové vody a dále zde bylo zprovozněno několik myček na auta, které využívají recyklovanou vodu na mytí.
Spotřebu vody na obyvatele se daří postupně snižovat z 136 l/osobu/den v roce 2011 na 119 l/osobu/den v roce 2017, oproti roku 2016 došlo v tomto roce k úspoře 4 l vody/osoba/den. Tato spotřeba na obyvatele je ve skutečnosti daleko nižší, neboť výpočet byl proveden dle počtu trvale hlášených osob. Je přitom prokazatelné, že na území města žije několik stovek cizinců a dále velké množství obyvatel, kteří zde nejsou hlášeni. Počet cizinců a nahlášených obyvatel nepřekračuje hodnotu 20 %.

Celkově lze říci, že město dlouhodobě  efektivně využívá pitnou vodu a stále dochází ke zkvalitňování dodávek vody a omezování jejich ztrát například rekonstrukcemi vodovodů. Zároveň je spotřeba vody dále snižována i z důvodu narůstající ceny vodného, která je jedna z nejvyšších v ČR.

Na území města je 126 podzemních nádrží na zachytávání dešťové vody. Je zde i velké množství nadzemních 1 000litrových nádrží na zachytávání dešťové vody. Tato voda je využívána především na zalévání zahrad.

Nesoulad skutečné spotřeby se  spotřebou, který uvádí kanalizační řád, vidíme v teoretickém výpočtu projektanta.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  119 l/osoba/den

Hodnota indikátoru (l/osoba/den):
2011 - 136  l
2012 - 135  l
2013 - 127  l    
2014 - 128  l
2015 - 125  l
2016 - 123  l
2017 - 119  l

Ve sledovaném období od roku 2011 došlo k výraznému snížení spotřeby vody na obyvatele o 17 l na osobu a den, oproti roku 2016 došlo v tomto roce k úspoře 4 l vody/osoba/den.

Cena vody:
2013 - 88,98 Kč/m3
2017 - 98,67 Kč/m3

Procento připojených obyvatel města na veřejný vodovod   vychází z vodoprávní evidence vodoprávního úřadu.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k výraznému snížení spotřeby vody na obyvatele o 17  l na osobu a den na 119 l/os./den v roce 2017.

 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bylo dosaženo vskutku pokroku v snižování spotřeby, v tomto trendu bude nutné pokračovat, neboť stále je spotřeba na obyvatele Litoměřic vysoká oproti některým srovnatelným městům

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V rámci štítkování veřejných budov (součást evropské kampaně DISPLAY) je sledována i spotřeba pitné vody. Samotným zahájením sledování došlo nejprve ke snižování spotřeby pitné vody. Školy, školky správní budovy MěÚ Litoměřice. Tento trend se však v roce 2015 otočil z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců a žáků škol.

Město se snaží spotřebu vody snižovat – využití dešťových vod v budovách ve správě města. Ve všech budovách města byla vybudována úsporná opatření pro pitnou vodu, ve spolupráci s firmou Jirmus s.r.o. jsme dohodli zřízení ukázek podzemních nádrží pro dešťovou vodu včetně možného zakoupení pro veřejnost, stejně jako konzultační a poradenskou činnost na základě zájmu obyvatel.

V roce 2017 došlo k výraznému snížení spotřeby vody po zavedení technických opatření – především úsporné splachovače na WC, využití vody ze sněžné jámy v zimním stadionu, apod.

2013 - 63 564 m3
2014 - 61 635 m3
2015 - 65 455 m3
2016 - 66 776 m3
2017 - 62 239 m3

Úspora vody díky zpětnému využití ze sněžné jámy činí cca 2.600 m3/rok . 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období nejprve došlo ke zvýšení spotřeby vody v budovách ve správě města. Tento trend byl patrně způsoben nárůstem počtu zaměstnanců a nárůstem počtu žáků ve školách a vyšším využitím zimního stadionu pro rekonstrukci. V roce 2017 došlo k výraznému snížení spotřeby vody z  důvodu zavedení úsporných opatření technického charakteru.
Pro snížení spotřeby vody byla vybudována nádrž na dešťovou vodu v budově MěÚ Pekařská.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Díky úsporným opatřením  došlo k snižování spotřeby  a zvláště hodnotná je změna trendu – ač došlo k nárůstu počtu žáků, trend spotřeby vody míří k snižování, proto je možné klasifikovat trend jako (výrazně) se zlepšující

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Korelace mezi meziroční změnou měrné spotřeby vody a cenou vodného se projevuje částečně, a to ve snižování spotřeby - viz indikátor 2.1.A. Na druhou stranu Litoměřice mají výrazně vyšší spotřebu vody na osobu a den proti jiným městům v Ústeckém kraji (119 l v r. 2017).

Pro porovnání:
Děčín
2014      87,6
2015      87,6
2016      90,4
2017      93,7

Chomutov
2014      95,8
2015      87,6
2016      93,1
2017      96,8

Teplice
2014      98,6
2015      95,8
2016      98,6
2017      101,2

Na druhou stranu Litoměřice mají výrazně nižší srážky proti průměru Ústeckého kraje:

              Ústecký kraj Litoměřice
2011             618            533
2012             678            574
2013             745            646
2014             606            499
2015             591            534
2016             655            570
2017             667            554

Korelace mezi meziroční změnou měrné spotřeby pitné vody a cenou vodného se projevuje částečně, a to ve snižování spotřeby - viz indikátor 2.1.A. Na druhou stranu Litoměřice mají výrazně vyšší spotřebu vody na osobu a den proti jiným městům v Ústeckém kraji  (119 l v r. 2017), zároveň je však třeba zohlednit výrazně nížší a stále se snižující podíl srážek v Litoměřicích. Přesto dochází ke snižování spotřeby pitné vody obyvateli Litoměřic - viz graf.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Daří se snižovat spotřebu vody, probíhají průběžné rekonstrukce rozvodů vody, vybudovány studny pro závlahy městské zeleně.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Oproti srovnatelným městům SČ kraje se podařilo Litoměřicím spotřebu snížit, na druhé straně je stále vysoká, byť je třeba uznat, že se na tom podepisuji i nižší srážky  

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

jako úsporná opatření lze vyjmenovat:

v předchozím období
- úsporné splachovače na všech WC úřadu a škol ve městě
- instalace malých průtokových ohřívačů vody
- byl zpracován generel pro využití srážkové vody ve všech budovách města.

ve stávajícím období:

1. průběžné rekonstrukce vodovodní sítě,
2. ekovýchovné kampaně v rámci projektu Zdravé město a MA 21 ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER,
3. budování akumulačních nádrží na dešťovou vodu v majetku města i u obyvatel města v rodinných domech,
4. akumulační nádrž dešťové vody v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici.

Město každoročně financuje ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy prostřednictvím Střediska ekologické výchovy SEVER, jedním z témat těchto programů je i problematika šetření vodou, ochrana čistoty vody a možnosti využívání srážkových vod - např. program pro školy Království vody. Občanům jsou k dispozici letáky a informační materiály k úsporám vody a energií.

Město Litoměřice v rámci kampaně Dne Země informuje občany o kvalitě pitné vody a o čištění splaškových vod, jsou zajišťovány, ve spolupráci, se společností SVS a.s. i exkurze do čistírny odpadních vod v Litoměřicích jak pro školy, tak i pro obyvatele města v rámci dne otevřených dveří.

Pro osvětové účely používáme pro občany Litoměřic tyto materiály, které jsou v tištěné podobě kdispozici na odboru ŽP a při akcích zajišťovaných městem:

viz http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/step_uspory_verze_web.pdf

http://www.pocitamesvodou.cz/wp-ontent/uploads/2015/08/PSV_letak_2015_view.pdf?x58580

Město Litoměřice zavedlo ve všech svých budovách úsporná technická opatření šetřící pitnou vodu.

Údaje o nádržích jsou evidovány pouze v rámci stavebních povolení nových rodinných domů, nelze je proto vyčíslit. Na území města Litoměřice je vybudováno cca 308 nádrží na dešťovou vodu různé velikosti (1 - 25 m3), průměrné náklady na jednu nádrž činí cca 80 000 Kč.

Město organizuje v současné době výstavu o ochraně ŽP v areálu výstaviště Zahrady Čech "Týden přírody a myslivosti", který se konal  19. - 24. 5. 2018, kde je připraven ekokoutek, který se bude zabývat ochranou přírody, úspornými opatřeními - voda, energiemi a odpady.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  119 l/osoba/den

Hodnota indikátoru (l/osoba/den):
2011 - 136  l
2012 - 135  l
2013 - 127  l    
2014 - 128  l
2015 - 125  l
2016 - 123  l
2017 - 119  l
Ve sledovaném období došlo ke výraznému snížení spotřeby vody na obyvatele o 17 l na osobu a den, oproti roku 2016 došlo v tomto roce k úspoře 4 l vody/osoba/den.

Cena vody:
2013 - 88,98 Kč/m3
2017 - 98,67 Kč/m3

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město provádí úsporná opatření ke snížení spotřeby vody, osvětu podporuje financováním Střediska ekol. výchovy SEVER a distribucí osvětových letáků obyvatelům při různých příležitostech.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město vskutku věnuje pozornost jak technickým opatřením, využívání dešťové vody apod., tak i osvětě a práci s dětmi

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Informace o způsobech šetření uveřejněny v budovách nejsou, ale město realizuje opatření vedoucí k úsporám. Informace o způsobech šetření s vodou jsou diskutovány na poradách vedení a jsou k dispozici brožury zabývající se úsporou vody - viz http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/step_uspory_verze_web.pdf

http://www.pocitamesvodou.cz/wp-ontent/uploads/2015/08/PSV_letak_2015_view.pdf?x58580

V rámci EPC projektu v roce 2016 byli příslušní správci budov seznámeni s opatřeními vedoucími ke snížení spotřeby pitné vody. Ve všech budovách města byla vybudována úsporná opatření pro pitnou vodu, ve spolupráci s firmou Jirmus s.r.o. jsme dohodli zřízení ukázek podzemních nádrží pro dešťovou vodu včetně možného zakoupení pro veřejnost, stejně jako konzultační a proadenskou činnost pro obyvatele.

Město průběžně seznamuje své zaměstnance o možnostech úspor a způsobech šetření vodou a energiemi a nakládání s odpady a distribuuje informační brožury "Úspory vody v domácnosti, aneb jak zdravě bydlet a ušetřit" a "Aby voda pomáhala".

V listopadu 2017 v rámci projektu PATH 2030 byli zaměstnanci úřadu seznámeni s vhodnými architektonickými řešeními vedoucími ke snížení spotřeby v rámci rekonstrukce veřejných prostranství.

Všechny budovy MěÚ jsou napojeny na veřejný vodovod. Spotřebu vody výrazně negativně ovlivňovalo napojení městského krytého bazénu na veřejný vodovod. Tento problém byl v minulosti vyřešen  realizací  vrtané studny pro zajištění doplňování bazénové vody. Dále město zajistilo provoz kašen  na náměstí tak, že jednak využívá vodu ze dvou gotických studen, a zároveň je většina vody samostatně recirkulována v každé kašně zvlášť. V parku Václava Havla byla instalována automatická závlaha, která je napojena na  studnu bývalého pivovaru. Při rekonstrukci Jiráskových sadů byla realizována studna pro zásobování závlah. Také byla realizována nádrž na dešťovou vodu. 

Na veřejných prostranstvích připravujeme pro zalévání zeleně závlahy dešťovou vodou.

V rámci energetického managementu je sledována i spotřeba pitné vody. Samotným zahájením sledování dochází ke snižování spotřeby pitné vody v budovách ve vlastnictví města.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice provádí úsporná opatření v budovách ve vlastnictví města. Zaměstnanci jsou seznamováni s řešeními ke snížení spotřeby vody.
Šetření vodou je předmětem ekologické výchovy žáků litoměřického Střediska ekologické výchovy SEVER.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

S výjimkou první části otázky  město dělá hodně pro to být příkladem občanům  při úsporách vody. Jsou to jak šíření osvěty o úsporách vody vydáváním tištěných materiálů, , tak praktické ukázky a příklady šetření v budovách města, využití studen pro závlahy  i pro kašny apod. , další informace jsou poskytovány v rámci energetického managementu., který se zabývá úsporami vody též.Trend je možné vyhodnotit jako (výrazně) se zlepšující.

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

ČOV Litoměřice dlouhodobě s velkou rezervou splňuje limity nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Snahou města je zajistit, aby všichni občané likvidovali odpadní vodu legálním způsobem, tedy buď byli napojeni na kanalizaci nebo měli vlastní domovní ČOV. V oblasti Želetic byl vybudován nový kanalizační řad pro odkanalizování posledních několika obytných budov, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Počet cizinců nepřekračuje v Litoměřicích 20 %.

Vodoprávní úřad provádí kontrolní činnost v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona.

Na celém území města je jednotný kanalizační systém, kromě části Želetic, kde se dokončuje napojení několika budov na kanalizační síť.

Procento napojených obyvatel na centrální ČOV není konečné číslo, nadále se počítá s dalším dobudováváním kanalizační sítě v okrajových lokalitách města, kde probíhá výstavba nových rodinných domů.

V roce 2017 byl na kanalizační síť připojen Písečný ostrov s veřejným koupalištěm.

Kvalita vyčištěné odpadní vody je sledována dlouhodobě SVS a.s. http://app.scvk.cz/res/sewerage/lt_litomerice_01.pdf

Údaje jsou předávány KÚÚK.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
  98,7 %

2015 - 98,5 %
2017 - 98,7 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Kvalita vod dlouhodobě s velkou rezervou splňuje legislativní požadavky. Na kanalizaci se zakončením na ČOV je napojeno 98,7 % obyvatel a postupně jsou napojovány další  lokality.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Hodnota indikátoru 98,7% napovídá, že město dosahuje vysokého stupně napojení, trend v procentech připojení je mírně   stoupající

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Za sledované období 2015 - 2017 bylo na kanalizační síť napojeno dalších 0,2 % obyvatel. Objem látek nemonitorujeme, ale množství odvozujeme z jiných údajů.

Na výpusti z čov  Litoměřice jsme na 70 % povoleného limitu. Konkrétně došlo od roku 2011 do roku 2017 k 5% zlepšení.

                                  2011                2017
BSK 5                     19,95 mg/l       18,62 mg/l
NL                            22,5 mg/l       20,98 mg/l
N - NH4                             7,5 mg/l           6,9 mg/l
P – celkový                2,2mg/l           2,1 mg/l

CHSK nemá stanovený limit.
 

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
  98,7 %

Hodnota indikátoru 2.1.B:

2015 - 98,5 %
2017 - 98,7 %

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Došlo k připojení dalších obyvatel na kanalizaci odvádějící vodu na ČOV. Podíl obyvatel se blíží 100 %.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Důležitý je trend snižování znečištění, jdoucího  z  ČOV, Do budoucna by bylo potřebné sledovat  celkové množství vypouštěných látek dle základních ukazatelů, neboť na to, že ČOV prošla v nedávné době rekonstrukcí, nevykazuje špičkové parametry čištění ( např. celkový fosfor 2,1 mg/l  nebude v budoucnu postačovat, protože naše normy se budou zpřísňovat  a protože i v souvislosti s úspornými opatřeními  ve využívání pitných vod bude docházet ke změně celkového objemu vypouštěných vod  a paradoxně by se mohla zvýšit koncentrace některých látek  při menším celkovém množství vypouštěných znečišťujících látek

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území města, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V  lokalitách, které nejsou dosud napojeny na centrální ČOV, vodoprávní úřad při rekonstrukcích stávajících objektů nebo stavbě nových nařizuje napojení na centrální kanalizační síť, případně budování domovních ČOV, pokud  kanalizační síť není v dostupné vzdálenosti.

Ve sledovaném období 2015 - 2017 byla na Miřejovické stráni vybudována nová rozsáhlá oddílná kanalizace.

Vypočítaný údaj ploch v procentech byl vypočítán planimetricky. Plochy je vyznačeny v přiložené mapě.

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?
  43 %

2015 - 41 %
2017 - 43 %
Je tedy patrný vzestupný trend.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě komunikuje s firmami a usiluje o zvýšení podílu ploch, ze kterých je odváděna dešťová voda mimo jednotnou kanalizaci.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

  Litoměřice dosahují poměrně vysoké procento plochy odvedení dešťové vody do oddílné kanalizace, k zasakování do země či odvodu do toků, i  trend je příznivý

2.1.9 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se snaží o zpomalení odtoku nebo akumulaci srážkových vod na svém území. Konkrétně pro zpomalení odtoku srážkových vod z lokality na Miřejovické stráni byl dokončen park s několika suchými poldry. Při budování sběrného dvora odpadů byla vybudována nádrž na zachytávání srážkových vod, které se využívají pro zálivku zeleně, případně pro kropení ulic. Na kropení ulic a zálivku mobilních nádob na květiny se nepoužívá pitná voda, využívá se voda povrchová z řeky Labe. Například dešťová voda z nádrže sběrného dvora stačí pouze na zálivku zeleně sběrného dvora a kropení plochy tohoto zařízení.

V budově MěÚ Pekařská byla v roce 2017 vybudována nádrž na zachytávání dešťové vody. Využití dešťové vody se předpokládá na splachování WC.

Byly použity údaje vodoprávního úřadu – informace o povolených zasakovacích objektech jak průmyslových, tak obytných areálů, dále byly započítány plochy, kde dešťová voda může zasakovat – tedy zelené plochy ve městě včetně parků. Kvalifikovaným odhadem byly také započítány plochy soukromých zahrad, kde může k zasakování docházet. V neposlední řadě byly zjištěny i plochy rodinných domů, které mají vybudovány nádrže na zadržování dešťové vody. Do budoucna se počítá s tím, že v nových rozvojových plochách bude požadována oddělená dešťová kanalizace nebo zasakování dešťových vod.

Město každoročně buduje oddílnou kanalizaci pro odvádění dešťových vod.

Park na Miřejovické stráni s poldery a průlehy je vybudován, byla na něj poskytnuta dotace SFŽP.

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?
  43 %

Hodnota indikátoru 2.1.C:

2015 - 41 %
2017 - 43 %

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Hospodaření s dešťovými vodami je řešeno v rámci hospodaření s vodami. Zvyšování ceny pitné vody působí pozitivně na zájem obyvatelstva o zadržování dešťové vody a její následné využívání.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V porovnání s jinými městy jdou Litoměřice i v této oblasti příkladem, jako zajímavý příklad  je  park na Miřejovické stráni s  již realizovanými  poldry a průlehy.

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

K úbytku ploch přírodního nebo přírodně blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěné území převážně na orné půdě a rekultivovaných ostatních plochách. Ke snížení podílu ploch veřejné zeleně nedochází, úbytek zeleně způsobený výstavbou je kompenzován zřizováním nových zelených ploch. Plocha zeleně se výrazně nemění, neboť nově zřizované zelené plochy jsou eliminovány budováním chodníků a parkovacích míst v sídlištích. Zlepšuje se také kvalita zeleně.
Invazní druhy na území města nepředstavují žádný problém, jejich výskyt je minoritní a nedochází k jejich šíření. Výstavba v rámci brownfields je upřednostňována  oproti zeleným plochám. Nedochází ke zhoršování stavu a je předpoklad, že některé pozemky vedené dosud jako orná půda budou převedeny na TTP.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město  má vysoký počet realizovaných prvků ÚSES. Velmi se zlepšila spolupráce na ochraně chráněných území. Nedošlo k úbytku přírodních a přírodě blízkých ploch. Velmi příznivý je překvapivý nárůst ekologické stability, vyvolaný zatravňováním dřívější orné půdy, stále však dle koeficientu ekologické stability  patří krajina v Litoměřicích do kategorie nadprůměrně využívané krajiny. Ve městě došlo sice ke zvětšení ploch zeleně, přírůstek však byl eliminován zábory zeleně na chodníky a parkovištní plochy. Je upřednostňována výstavba na špatně využitých či nevyužitých plochách, zároveň však probíhá i výstavba na dřívější zemědělské půdě, avšak nejnižší kvality, poměrně velká plocha je v územním plánu vyhrazena jako zastavitelné území ( přes 1 km2) . Město účinně eliminuje invazní druhy rostlin. Je třeba vyzdvihnout podíl odboru ŽP na přípravě rybího přechodu na jezu  malé vodní elektrárny na Labi  u Třeboutic a na výzkumu pohybu ryb u tohoto přechodu. Významným počinem je též účast na projektu Life+, týkajícím  se ekologické stability a ochrany krajiny Českého Středohoří.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.2.1 Pokud má obec v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na území města Litoměřice  je územní systém ekologické stability zapracován v platném územním plánu. Krajinný integrovaný plán rozvoje Litoměřic město nemá, jeho funkcí nahrazuje územní plán města a dokumentace projektu LIFE, která vzniká ve spolupráci s CHKO České středohoří. Zároveň město vlastní dokumentace ÚSES celého našeho správního území.

Na území města se nalézá 202 ha plochy biocenter, z čehož 97 % je funkčních a 126,2 ha biokoridorů z čehož je 93,8 % funkčních. Došlo k realizaci  oboustranné  kaštanové aleje Litoměřice –Terezín  508 m navržené jako VKP a došlo k realizaci oboustranné dubové aleje připravované k vyhlášení jako VKP  v lokalitě Želetice  v délce 803 m. Byl vybudován nový park Václava Havla na místě bývalé skládky místního pivovaru, byl vybudován nový park na Miřejovické stráni s prvky zachytávání vody v krajině. Byl revitalizován park Jiráskovy sady společně s dopravním hřištěm. Při této revitalizaci poklesla výměra zpevněných ploch. Díky těmto aktivitám  došlo ke  zvýšení ekologické stability a rozmanitosti krajiny. Postupně bude dobudován celý systém ÚSES navržený na území města. Všechny ÚSES v majetku města Litoměřice jsou realizovány. Na ostatních pozemcích jsou vedena jednání o jejich realizaci.

Na území města jsou vyhlášené dvě EVL Bílé stráně a Radobýl, kde se město stará o jejich udržování společně s AOPK a ČSOP. V současnosti se město zapojilo do projektu LIFE "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří" (LIFE České středohoří) - http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/life-ceske-stredohori/, který má za cíl zlebšit biologickou stabilitu krajiny. Dále  byly provedeny úpravy v lokálním biocentru „Slavík“ při výstavbě MVE Litoměřice. V LBC Slavík uvažujeme o zřízení chráněného území. Projekt LIFE byl zahájen, na realizaci se podílíme společně s CHKO a dalšími majiteli pozemků.

Projektem LIFE je řešena také turistická trasa vinařské stezky z Radobýlu do Litoměřic. Jednáme s jednotlivým majiteli pozemků o úpravách této turistické trasy. Stejně tak je plánováno výrazné omezení bušovitých porostů. Na několika místech severně a západně od Litoměřic byly již bušovité porosty odstraněny.

Opatření proti vodní erozi 
V jedné lokalitě na „Miřejovické stráni“ bylo vybudováno protierozní opatření  technického charakteru – vybudování průlehů. V této lokalitě byla dále realizována  částečná rekonstrukce Kamýckého potoka jako technické opatření proti vodní erozi, aby sloužily i některé z navržených odvodňovacích příkopů u cest.
Opatření proti větrné erozi –  bylo realizováno výsadbou oboustranné dubové aleje v Želeticích.

Biokoridory – 93,8 %
Biocentra – 97 %

V územním plánu je navrženo k realizaci 3 % biokoridorů a biocenter, které se však nalézají v místech,  kde jejich realizace je velice problematická. Jedná se většinou o soukromé pozemky, které jsou obhospodařovány. Z těchto ploch bylo realizováno 0 %.

Odbor ŽP spolupracoval s investorem na výstavbě rybího přechodu na jezu MVE v Třebouticích a podílel se na výzkumu pohybu ryb oběma směry. Tento rybí přechod zaznamenal vysokou účinnost pro přechod lososovitých i kaprovitých ryb. Zajímavostí je i vybudování přechodu pro úhoře. Z pohledu edukace je na elektrárně instalována informační tabule o elektrárně a rybím přechodu. Po telefonické dohodě lze navštívit elektrárnu a rybí přechod s výkladem.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

K úbytku ploch přírodního nebo přírodně blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěné území převážně na orné půdě  a rekultivovaných ostatních plochách.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má vysoké procento funkčních biocenter a biokoridorů a plánuje i další realizaci , problémem je postoj soukromých vlastníků. Velmi důležitým počinem byla spolupráce při budování rybího přechodu na jezu malé vodní elektrárny v Třebouticích a zapojení do projektu LIFE "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří" (LIFE České středohoří . Město si zaslouží hodnocení +1, trend je též vzestupný, resp. zlepšující se.

2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Pokud ano, jak je zajišťována péče o tato území?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na území města jsou dvě zvláště chráněná území – národní přírodní památka Bílé stráně a přírodní památka Radobýl. Péče o tato území je realizována na základě schválených plánů péče a zajišťuje ji AOPK ve spolupráci s městem Litoměřice. Od minulého období nedošlo ke změně ve sledovaných územích Natura 2000. Na Mostné hoře byla vybudována naučná stezka, dále byla vybudována naučná stezka u podzemní továrny Richard, byly instalovány nové informační tabule na Bílých stráních. Péče se soutřeďuje především na úklid odpadků a sekání náletových dřevin.

Na území města jsou vyhlášené dvě EVL Bílé stráně a Radobýl, kde se město stará o jejich udržování společně s AOPK a ČSOP. V současnosti se město zapojilo do projektu LIFE "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Českém středohoří" (LIFE České středohoří) - http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/life-ceske-stredohori/, který má za cíl zlebšit biologickou stabilitu krajiny. Dále  byly provedeny úpravy v lokálním biocentru „Slavík“ při výstavbě MVE Litoměřice. V LBC Slavík uvažujeme o zřízení chráněného území. Projekt LIFE byl zahájen, na realizaci se podílíme společně s CHKO a dalšími majiteli pozemků.

Viz http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/life-ceske-stredohori/.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Na území města jsou dvě zvláště chráněná území. Péče o ně zajišťována společně s AOPK.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město vskutku spolupracuje na ochraně vysoce hodnotných chráněných území, které mají navíce i evropskou ochranu společně s AOPK a ČSOP, podílí se na projektu Life, důležitém pro ekologickou stabilitu území, spolupracuje na něm se Správou CHKO České Středohoří. Zvláště trend je možné hodnotit jako výrazně se zlepšující.

2.2.3 Došlo za hodnocené období ke snížení podílu úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči přírůstku zastavěných a ostatních ploch nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, provozní prostranství, zpevněné plochy apod.)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

K úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje převážně v zastavěném území. V zastavitelném území bylo nově zastavěno území o ploše 35,5 tis. m2, na zemědělské půdě bonity 4. a 5. třídy. Mimo zastavěné území nedochází k úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, neboť se jedná o pozemky zemědělsky využívané nebo rekultivované osttní plochy.

Výměra zastavěného území v Litoměřicích je 7 083 406 m2. V platném územním plánu je navrženo jako zastavitelné území 1 095 298 m2, v drtivé většině se jedná o 4. a 5. třídu ochrany ZPF.

Na lesní půdě nebyla realizována žádná zástavba a ani se s ní nepočítá, územní plán neumožňuje zastavět přírodní a přírodě blízké plochy.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Ke snížení podílu ploch veřejné zeleně nedochází, úbytek zeleně způsobený výstavbou je kompenzován zřizováním nových zelených ploch.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

To, že nedochází k úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru  je kladný výsledek, takže si zaslouží ocenění známkou +1.  Trend je v tomto případě stabilní, neboť úbytek zeleně je nahražován novými výsadbami.

2.2.4 Jaký je na území města dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území, měřený koeficientem ekologické stability?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Koeficient ekologické stability krajiny je 0,76. Došlo k výraznému zlepšení koeficientu z důvodu zatravnění orné půdy. V celkovém hodnocení lze předpokládat další zlepšování, neboť některá orná půda je dlouhodobě neobdělávána, a tudíž se její charakter mění v trvalý travní porost.

Koeficient ekologické stability se výrazně zlepšil vzhledem k tomu, že nad Litoměřicemi byly velké plochy orné půdy převedeny na trvalé travní porosty a pastviny - viz foto v příloze.

Ekologická stabilita území se dlouhodobě zlepšuje, neboť nestabilní plochy se postupně přeměňují na stabilní. Při výpočtu byly započítány i ostatní plochy, avšak podle skutečné  hodnoty území - tzn. i ostatní plochy byly zatravněny, nebo z nich byly vytvořeny pastviny. Proto byly započítány jako plochy stabilní. Data jsou vypočítána z dat uváděných v Katastru nemovitostí, kde je vysoký podíl orné půdy. Započítány byly i ostatní plochy. Byl použit standardní vzorec pro výpočet KES jako poměr ekologicky stabilních a nestabilních ploch.

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/our/uradUzemnihoPlanovani/uap2016/finalkonec2016/ruru_2016_unor_2017.pdf

 • 2.2.B Koeficient ekologické stability ?
  0,76

Hodnota indikátoru 2.2.E:

2011 - 0,23
2017 - 0,76

 

Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Nedochází ke zhoršování stavu a je předpoklad, že některé pozemky vedené dosud jako orná půda budou převedeny na TTP.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Dík podrobnému výpočtu KES  je  jasné, že se ekologická stabilita území zlepšuje zatravňováním  velkých ploch., takže trend je jednoznačně zlepšující se. Oproti hodnotě KES 0,45 udávané ještě v ÚAP 2016 je jeho současná hodnota .0,76 vskutku výrazně lepší.  Protože však zatím  i  tato hodnota koeficientu ekologické stability indikuje krajinu nadprůměrně využívanou, zůstává zatím klasifikace stavu jako 0.

2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů v obci (v rámci celého území města)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Podíl zelených ploch se výrazně nemění, město se zaměřuje na zkvalitnění péče a údržby stávajících ploch.

Délka liniově zeleně byla stanovena dle schválené metodiky, byla tedy započítána zeleň mimo zastavěné území města. Její délka byla zjištěna na základě terénního šetření a dostupných informací v GIS.

V roce 2016 byl na Miřejovické stráni vybudován nový park o výměře 12 678 m2 s vysazenými 86 dřevinami. Ostatní nově osazené plochy nelze konkretizovat, jedná se o velmi drobné úpravy, které nejsou změřeny. Město Litoměřice se soustřeďuje na zvyšování kvality veřejné zeleně.
V letech 2019 - 20 se plánuje provedení aktualizace pasportu zeleně Litoměřic.

viz http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/litomerice-4-aktualizace-uap-1/

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Plocha zeleně se výrazně nemění, neboť nově zřizované zelené plochy jsou eliminovány budováním chodníků a parkovacích míst v sídlištích.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Vzhledem k tomu, že nedošlo k většímu zvětšení ploch zeleně, zůstává zatím známka 0 a taktéž zatím i trend se nezměnil ani k lepšímu, ani k horšímu, takže taktéž zůstává klasifikace trendu jako stabilní

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice upřednostňuje novou výstavbu na nevyužitých případně špatně využitých pozemcích. Jako příklad lze uvést novou výstavbu v Želeticích - fa JURIS s.r.o., Kabourek, EKOMONT atd. Veškeré výše uvedené obchodní i výrobní areály vznikají  na zastavěných pozemcích bez vlivu na zemědělskou nebo lesní půdu. Město Litoměřice připravuje revitalizaci bývalého pivovaru, kasáren Pod Radobýlem a kasáren Dukelských hrdinů.  Některé pozemky města jsou však určeny dle ÚP na zástavbu RD, kde jde v současnosti o dlouhodobě zemědělsky nevyužívané pozemky - Miřejovická stráň.

Revitalizací brownfields se zabývá odbor územního rozvoje, v současné době dochází k zástavbě v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů i pod Radobýlem. Z hlediska územního plánu došlo k omezení záboru  ZPF I. a II. kategorie ochrany.

Výstavba v brownfieldech je upřednostňována:

 • V kasárnách Dukelských hrdinů se staví geotermální výzkumné centrum, dále je zde vybudována a provozována střední škola Pohoda. Je také připravován projekt vybudování energeticky aktivního domu pro startovací bydlení.
 • V kasárnách pod Radobýlem je budován areál pro technické služby města a bylo zde vybudováno sídlo stavební firmy Slaboch s.r.o. Budovy jsou po rekonstrukci využívány jako úložné prostory Státního archivu Litoměřice.
 • V budově pivovaru se připravuje výstavba sklárny a malého pivovaru.
 • U starých mrazíren se v současné době řeší příprava plochy pro výstavbu parkoviště pro zimní stadion.
 • Do budovy bývalého velitelství bude po rekonstrukci přemístěna Základní umělecká škola.

Plocha přípravená na revitalizaci brownfields:
pivovar - 0,27 ha
kasárna pod Radobýlem - 23,8 ha
kasárna Jiřího z Poděbrad - 12,25 ha
staré mrazírny - 3,25 ha
lokalita Pobřežní - 0,85 ha

Želetice - 6,12 ha

Výměra zastavěného území v Litoměřicích je 7 083 406 m2. V platném územním plánu je navrženo jako zastavitelné území 1 095 298 m2, v drtivé většině se jedná o 4. a 5. třídu ochrany ZPF.

Na lesní půdě nebyla realizována žádná zástavba a ani se s ní nepočítá, územní plán neumožňuje zastavět přírodní a přírodě blízké plochy.

Z výše uvedeného vyplývá, že výstavba převažuje v zastavěném území na nevyužitých nebo špatně využitelných plochách. Na přírodním území a lesní půdě nová zástavba neprobíhá, neboť to neumožňuje územní plán. Na zemědělské půdě mimo zastavěné území nová zástavba probíhá jen minimálně, jedná se o 35,5 tis. m2 půdy převážně 4. a 5. třídy ochrany ZPF.

Městem je nabídka ploch uvedena na webu města: https://www.litomerice.cz/podnikatel.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ano, je upřednostňována výstavba v rámci brownfields oproti zelených plochám.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Plochy k revitalizaci brownfields jsou vskutku velké ( celkem 46,54 ha), takže je zodpovězena první část otázky a znamená to velkou možnost soustředění výstavby do těchto ploch. Dle poskytnutých údajů výstavba převažuje v zastavěném území na nevyužitých nebo špatně využitelných plochách. K zástavbě lesní půdy (PUPFL nedochází, zemědělská půda je zastavována v daleko menší ploše, povětšinou v nejnižších stupních ochrany/kvality, bude důležité, pokud se tento trend udrží ( přírodní území jsou i dle odpovědi na návodnou otázku 2.2.3 vyloučeny ze zastavování, to je třeba ocenit zvláště v oblasti, s nedostatečnou ekologickou stabilitou). Na druhé straně je dle územního plánu počítáno s poměrně velkými zábory ploch v budoucnu (zastavitelné území na ploše více jak 1 milion m2, tj. více než 100 ha).

Nedošlo ke změně trendu, je stále stejný-hodnocení stabilní.

2.2.7 Další indikátory k tématu
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Plochy s výskytem invazních druhů rostlin nejsou velké, situace ve městě je z tohoto hlediska dobrá, zejména proto, že drtivá většina ploch na území města je udržována. Výskyt invazivních rostlin je v Litoměřicích plně pod kontrolou a jejich výskyt je silně omezen.

Město Litoměřice nevidí problém s invazivními druhy na svém území. Pokud se jedná o křídlatku a bolševník, je jejich výskyt minimální a plně pod kontrolou. Pravidelným sledováním a údržbou je zabráněno jejich šíření. U akátu jsou plochy jeho výskytu neustále průběžně snižovány, avšak na svazích svým kořenovým systémem zpevňuje půdu a brání erozi. Na těchto plochách se jeho plochy nezvětšují.

V roce 2017 město Litoměřice zdvojnásobilo finanční prostředky na ekologickou výchovu oproti roku 2016 Středisku ekologické výchovy SEVER.

Odbor ŽP se podílel na projektování rybího přechodu a rybího plašiče včetně informačních tabulí pro osvětu veřejnosti.

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin ?
  0,0054 ha (54 m2)

Hodnota indikátoru:
Křídlatka sachalinská - 0,0054 ha (54 m2)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Invazní druhy na území města nepředstavují žádný problém, jejich výskyt je neměnný.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město účinně likviduje invazní rostliny, ať už se jedná o bolševník či křídlatku, nebo akát, s neměnným trendem.

Nutno však ocenit zvýšení finančního příspěvku na ekologickou výchovu.

Vysoce je třeba hodnotit i podíl odboru ŽP na projektování rybího přechodu a  plašiče, a taktéž na informačních tabulích pro informování veřejnosti

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V celém sledovaném období došlo ke zlepšení situace zvýšením plochy o 1,8 ha. V posledních třech letech sledovaného období nedošlo ke zvýšení výměry lesů na správním území obce. Na území města nejsou významnější problémy s vodní ani větrnou erozí, a proto město doposud nepřistoupilo k přijímání souvisejících opatření.
Celkově lze říci, že klesá podíl záborů ZP v I. a II.třídě bonity, neboť došlo při úpravě ÚP ke snížení nároků na zábory I. a II. bonity  ze 72 % na 67,8 %.  Dále se snížila intenzita nové výstavby na Miřejovické stráni a z důvodu připravovaného rozšíření aktivní zóny záplavového území dojde patrně i k úpravě ÚP v Želeticích.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Klesá podíl záborů zemědělské půdy I. a II. tř. bonity. Momentální trend je příznivější než v minulosti, územní plán  byl sice mírně upraven ve směru k redukci zabraných ploch, avšak zatím nedostatečně. Certifikovaní ekologičtí zemědělci na území Litoměřic nejsou, město však podporuje prodej bioproduktů, taktéž i aktivity napomáhající ekologickému zemědělství – např. podporou slavnosti pastvin, adekvátních akcí na výstavách Zahrady Čech apod.

Jako nová protierozní opatření lze vysoce hodnotit průlehy v nově budovaném parku na Miřejovické stráni a velké zatravňování dříve orné půdy.

Od posledního auditu nedošlo k zvýšení výměry pozemků, určených k plnění funkcí lesa. Co se týče kvality obhospodařování městských  lesů, doporučujeme zvážit důležitost certifikace lesů  jak z hlediska obchodního             ( dnes např. velké nábytkářské firmy požadují dřevo s certifikací FSC), tak  a hlavně z hlediska toho, že certifikace směřuje lesní hospodáře k udržitelnému  lesnímu hospodaření

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.3.1 Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím a/nebo s respektováním zásad správné hospodářské praxe? Jedná město se zemědělci s cílem podpořit zvýšení počtu certifikovaných hospodářství?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na území města se nenachází žádné plochy, na kterých by bylo provozováno ekologické certifikované zemědělství. V současné době není na území města žádná zemědělská farma, která by provozovala ekologické certifikované zemědělství.

Ve správním obvodu města nejsou zemědělské pozemky s certifikovaným zemědělstvím.

Město se v současné době podílí na organizaci a přípravě "Slavností pastvin", které zvýší zájem o ekologické zemědělství, bioprodukty, v rámci přípravy jednáme s farmáři a zemědělci v regionu Litoměřic. Město se snaží o diskuze se zemědělci a prezentaci jejich produktů při farmářských trzích a výstavách Zahrady Čech za výhodnějších podmínek. Novou příležitostí pro zemědělce je právě dokončovaná rekonstruovaná městská tržnice pro prodej místní zemědělské produkce od místních zemědělců.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Stav je neměnný.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Na území města nejsou zatím certifikovaní ekologičtí zemědělci, proto klasifikace 0, protože však došlo k pozitivnímu vývoji – přípravě slavnosti pastvin, usnadňování přístupu na farmářské trhy, prodeje bioproduktů a taktéž na výstavách Zahrady Čech, je to pozitivním trendem, který lze ocenit jako stabilní s předpokladem zlepšování.

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na správním území obce?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Za celé sledované období došlo na území města ke zvýšení výměry lesů a zároveň i ke zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou. V severní části města byly prováděny výsadby lesa na pozemcích, které byly dříve vedeny jako trvalý travní porost. Naše lesy se nacházejí na čedičovém podloží, které není pro pěstování lesů vhodné.

Přímo na katastrálním území města se nalézá 36,83 ha lesa.  Dle kategorizace lesa je 47 % lesů zvláštního určení a 53 % ha lesů hospodářských. Oproti roku 2011 došlo k nárůstu lesů. Za poslední tři roky nedošlo ke zvýšení podílu výměry lesů, neboť je v poslední době pro vlastníky lesů ekonomicky výhodné převádět tyto na ornou půdu. Tomu se snažíme zabránit.

Město o certifikaci městských lesů neuvažuje z důvodu administrativní zátěže a nulového přínosu pro město. Při hospodaření v lesích postupujeme dle systému náležité péče v souladu se směrnicí EU, kterou beze zbytku řádné plníme. Naše lesy jsou v drtivé většině lesy smíšenými a snažíme se o stálé zlepšování jejich stavu. Systém našeho hospodaření podporuje ekologicky šetrné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů. Systém certifikace je administrativně velice náročný a nemá v našich lesích vliv na řešení kůrovcové ani jiných kalamit a představuje časovou a administrativní zátěž pro správce městských lesů, který může tento čas věnovat péči o les.

viz https://ls236.lesycr.cz/charakteristika-ls-litomerice/

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Ve sledovaném období nedošlo k nárůstu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Na území města nedošlo od posledního auditu k zvýšení plochy lesa. Doporučujeme, aby  se město v kategorii A MA 21 do budoucna zajímalo o certifikaci FSC, která stvrzuje udržitelné hospodaření v lesích. Mohlo by se inspirovat např. Prahou, kde Lesy hl.m. Prahy jsou certifikované dle certifikace FSC. Mimochodem, sousední lesy v  LHC Litoměřice jsou certifikovány alespoň podle PEFC. .

2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Za sledované období se na území města nevyskytl žádný problém z hlediska eroze půdy.

Svažité pozemky nad městem, které byly dříve ornou půdou, jsou z velké části zatravněny a využívány extenzivně jako louky a pastviny. Zásadní problémy s erozí půdy ve městě nejsou, zemědělské pozemky v okolí města jsou rovinaté v jižní části města a svažité v severní části města jsou porostlé vegetací. K erozi prakticky nedochází. V daleké minulosti došlo na Kamýckém potoce a Miřejovické stráni při velkých srážkách k erozi půdy. Jednáním se zemědělci o změně osevních postupů, zatravnění orné půdy, zřízení pastvin, vybudování průlehů a úpravou Kamýckého potoka byl problém vodní eroze vyřešen.
V novém parku na Miřejovické strání byly realizovány záchytné hrázky pro eliminaci negativního působení přívalových dešťů.

viz http://me.vumop.cz/mapserv/monitor/monitor.php?mode=itemnquery&shapeindex=2571&qlayer=obce&addlayers=obce&savequery=2&imgext=shape&buffer=200

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Na svém území nemají Litoměřice problém s erozí půdy.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město se snaží o protierozní opatření, na Miřejovické stráni byly vybudovány záchytné hrázky proti vodní erozi, dochází k masivnímu zatravňování dřívější orné půdy, takže lze hodnotit známkou +2, trend je vzestupný. 

2.3.4 Chrání obec zemědělský půdní fond?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Celkově lze říci, že klesá podíl záborů ZP v I. a II.třídě bonity, neboť došlo při úpravě ÚP ke snížení nároků na zábory ZPF I. a II. bonity ze 72 % na 67,8 %.  Dále se snížila intenzita nové výstavby na Miřejovické stráni a z důvodu připravovaného rozšíření aktivní zóny záplavového území dojde patrně i k úpravě ÚP v Želeticích. Územní plán snížil zábor ZPF I. a II. třídy kvality. Zároveň neumožňuje zábor půdy v oblastech s evropsky významnou přírodou (Bílé stráně, Radobýl).

Město chrání ZPF v intencích zákona o ochraně ZPF. Za sledované období nedošlo k žádnému záboru ZPF v I. a II. třídě ochrany. Na zastavitelném území levého břehu Labe došlo k výstavbě pouze mimo zemědělskou půdu.

Zábor zemědělské půdy je plánován, nicméně nelze přesně určit, jaká bude skutečná výměra záboru, která závisí na konkrétních investorech. Jejich požadavky se neustále mění směrem dolů, což je způsobeno vysokou finanční náročností odnímání půdy ze ZPF.

Dochází k záboru ZPF pouze území určenému úžemním plánem k zástavbě: veškeré snahy investorů o stavbu mimo toto území jsou úspěšně eliminovány.

 • 2.3.A Zábory zemědělské půdy ?
  0 %
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město se blíží cílové hodnotě indikátoru.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Klesá podíl záborů zemědělské půdyI. a II. tř. bonity, takže lze situaci v trendu  klasifikovat jako zlepšující se. Momentální trend je příznivější, než v minulosti, územní plán byl  mirně upraven ve směru k redukci zabraných ploch,  proto je adekvátní klasifikace známkou  + 1, v budoucnu by však mělo dojít k podstatnějším úpravám ÚP.

2.4 Kvalita ovzduší

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti kvality ovzduší průběžná měření vykazují nestabilní vývoj, tj. celkově došlo ke zlepšení situace, avšak u PM10  ke zhoršení. Koncentrace ostatních znečišťujících látek v ovzduší jsou dlouhodobě hluboce podlimitní. Město dlouhodobě podporuje rozvoj využívání obnovitelných zdrojů pro vytápění. V posledních 20 letech se podařilo ekologizovat případně odstranit prakticky všechny stacionární zdroje znečištění ovzduší na území města. Poslední významný znečišťovatel ovzduší - výtopna Energie Holding má instalován špičkový tkaninový filtr a v roce 2018 bude instalovat odsíření spalin. Problémem zůstává doprava a dálkový přenos. Čištění komunikací je intenzívní, avšak zároveň dochází k prašnosti při vlastním čištění.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Kvalita ovzduší v Litoměřicích se mírně zlepšila, přetrvává problém  s koncentrací prašných částic PM10. Situaci komplikují dálkové přenosy a nyní největší znečištění, plynoucí z dopravy. Na druhé straně město činí mnoho opatření k snížení znečištění – od zjišťování zdrojů znečištění automatickým monitoringem, provozovaným ve spolupráci s ČVUT, podpory obnovitelných zdrojů energie, zavedení MHD zdarma  až po netradiční řešení typu mlžného stožáru. Bohužel mezi opatřeními zatím chybí izolační pásy zeleně. Úspěchem je ekologizace nebo i  eliminace  téměř všech stacionárních zdrojů  znečištění. U významného zdroje znečištění výtopny Energie Holding byly nainstalovány účinné filtry a připravuje se v letošním roce i odsíření.  

Z hlediska pocitu bezpečí obyvatel bylo důležité, že byla vytvořena občanská komise a vypracována rozptylová studie radonu v úložišti radioaktivního odpadu v dolu Richard, kde navíce probíhají rekonstrukce ke zvýšení bezpečnosti ukládání RAO.  Vzhledem k povětšinou příznivému vývoji  je adekvátní klasifikace +1, a protože je v porovnání s minulostí situace nyní příznivější, i trend lze  vyhodnotit jako  (mírně se) zlepšující.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší v obci?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se nalézá v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší i přes to, že údaje z monitorovacích stranic vykazují příznivý trend a příznivou situaci, považuje odbor ŽP problematiku polétavého prachu za velmi důležitou. Z tohoto důvodu je jedním z hlavních řešených problémů řešení lokálních průmyslových zdrojů a hlavně lokálních domácích topenišť na tuhá paliva. Vytápění je realizováno většinou zdroji na zemní plyn nebo napojením na CZT firmy ENERGIE Holding.a.s.

Vzhledem k těmto skutečnostem má Město Litoměřice dlouhodobé sledování kvality ovzduší od roku 1989, a to na dvou stanicích, které provozuje Zdravotní ústav a ČHMÚ. Vzhledem k tomu, že ve vzdálenosti cca 6 km od Litoměřic se nalézá technologický zdroj znečišťování ovzduší (firma Glanzstoff Bohemia s.r.o. - GB), je zde prováděno i měření H2S a CS2. S firmou GB jednáme o řešení problému.

V případě oxidu siřičitého (SO2) je stanovený imisní limit 350 µg/m3 při době průměrování 1 hodina – naměřené hodnoty jsou hluboce podlimitní (představují méně než 10 % limitu, řádově maximálně desítky µg/m3). Také limit 125 µg/m3 pro dobu průměrování 24 hodin není překračován, v nejhorším případě koncentrace SO2 nedosahují ani 20 % tohoto limitu.

U hodnot oxidu dusičitého (NO2) je hodinový imisní limit 200 µg/m3, nejvyšší změřené hodinové hodnoty nedosahovaly ani 25% limitu.

Pro oxid uhelnatý (CO) je stanoven nařízením vlády maximální denní osmihodinový průměr 10 000 µg/m3, zjištěné hodnoty CO jsou řádově v rozsahu stovek µg/m3, tedy méně než 10 % imisního limitu.

U polétavého prachu PM10 představuje koncentrace 50 % imisního limitu při době průměrování 24 hodin (aktuální data z roku 2017).

Průměrná roční koncentrace byla v roce 2011 cca 61 % imisního limitu, který je 40 µg/m3.

Průměrná roční koncentrace byla v roce 2017 cca 50 % imisního limitu, který je 40 µg/m3.

Z ukazatelů představujících prašnost lze hodnotit pouze koncentraci částic PM10 – imisní limit při době průměrování 24 hodin je 50 µg/m3. Nejvyšší hodnota zjištěná v ulici Na Valech představovala dvojnásobek imisního limitu, nejvyšší hodnota zjištěná v ulici Seifertova ulici 70 % limitu.

Cílový imisní limit troposférického ozónu (stanovený jako maximální denní osmihodinový průměr), jehož má být dosaženo na území republiky, je 120 µg/m3 – nejvyšší zjištěné hodnoty ozónu pro obě měřená místa se pohybovaly kolem 43 µg/m3, tedy zhruba v třetině hodnoty limitu.

V roce 2012 došlo, dle prováděných měření, 18 x k překročení denního imisního limitu u koncentrací PM10. V roce 2013 došlo, dle prováděných měření, 19 x k překročení denního imisního limitu u koncentrací PM10. V roce 2014 došlo, dle prováděných měření, 8 x k překročení denního imisního limitu u koncentrací PM10. V roce 2015 došlo, dle prováděných měření, 7 x k překročení denního imisního limitu u koncentrací PM10. V roce 2016 došlo, dle prováděných měření, 10 x k překročení denního imisního limitu u koncentrací PM10.
Rok 2017 zatím nebyl vyhodnocen, ale dá se předpokládat dle průměrné roční koncentrace PM10, že četnost překročení imisního limitu by mohla poklesnout.

CS2 osciluje okolo hodnoty 4 ug/m3 vzduchu. Tyto koncentrace jsou natolik nízké, že dochází k určitým chybám měření. Po rekonstrukci zařízení Glanzstoff Bohemia a instalaci odlučovacích zařízení Sulfox 1 a Sulfox 2 tyto koncentrace výrazně poklesly a zůstavají dlouhodobě na stejné výše uvedené úrovni. Vývoj znečištění a vliv na čistotu však stále sledujeme a s emitentem CS2 jednáme o technickém řešení zlepšení stavu.

Koncentrace NOx jsme ověřili u SZÚ. Tato hodnota byla potvrzena, avšak s tím, že v roce 2017 došlo v celém zimním období k výpadku analyzátoru NOx a tato hodnota je tímto výpadkem silně zkreslena.

Výsledky nové monitorovací sítě budou známy až za rok jejího provozu, zatím nelze dosavadní výsledky serózně vyhodnotit. Uvažujeme o rozšíření měření látky benzopyrenu.

Připravujeme vybudování mlžného stožáru a mlžné fontány na průtahové komunikaci městem.
Od 1. května  2018 je MHD zdarma pro všechny občany. Město zavedlo do svého běžného provozu elektromobily.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide4/mp_ULTTA_CZ.html

https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/litomerice-trapi-poletavy-prach-radnice-hleda-zdroj-20171020.html

https://usti.idnes.cz/rozhovor-mf-dnes-pavel-gryndler-vedouci-odboru-zivotniho-prostredi-1i3-/usti-zpravy.aspx?c=A171127_366959_usti-zpravy_vac2

https://www.severoceskydenik.cz/litomericko/aktuality/v-litomericich-je-spatne-zivotni-prostredi-ukazuji-mereni-meteorologu.html

 • 2.4.B Koncentrace látek znečišťujících ovzduší ?
  ANO
 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  2017 - 20,0 µg/m3

2.4.A Koncentrace polétavého prachu - průměrná roční koncentrace PM10
Hodnota indikátoru:
2011 - 29,0 µg/m3
2012 - 26,3 µg/m3
2013 - 29,7 µg/m3  
2014 - 25,5 µg/m3
2015 - 25,9 µg/m3
2016 - 26,7 µg/m3
2017 - 20,0 µg/m3

2.4.B Koncentrace dalších látek (SO2, NOx)
průměrná roční koncentrace SO2
2011 - 10,7 µg/m3
2012 - 11,1 µg/m3
2013 - 11,0 µg/m3
2014 - 10,7 µg/m3
2015 - 13,7 µg/m3
2016 - 11,3 µg/m3
2017 -  9,3 µg/m3

průměrná roční koncentrace NOx
2011 - 27,4 µg/m3
2012 - 25,1 µg/m3
2013 - 24,2 µg/m3
2014 - 16,5 µg/m3
2015 - 17,5 µg/m3
2016 - 17,5 µg/m3
2017 -   5,9 µg/m3

průměrná roční koncentrace O3
2011 - 29,9 µg/m3
2012 - 28,2 µg/m3
2013 - 29,8 µg/m3  
2014 - 38,3 µg/m3
2015 - 40,9 µg/m3
2016 - 12,7 µg/m3
2017 - 22,8 µg/m3

průměrná roční koncentrace H2S
2011 - 1 µg/m3           
2012 - 1 µg/m3               
2013 - 1 µg/m3   
2014 - 1,5 µg/m3         
2015 - 2,8 µg/m3      
2016 - 3,4 µg/m3           
2017 - 1 µg/m3 

průměrná roční koncentrace CS2
2011 - 3,9 ug/m3
2012 - 4,0 ug/m3
2013 - 3,2 ug/m3
2014 - 1,4 ug/m3
2015 - 1,9 ug/m3
2016 - 3,2 ug/m3
2017 - 4,3 ug/m3

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve všech sledovaných polutantech došlo k výraznému zlepšení stavu ovzduší s výjimkou CS2. U PM10  se průměrné koncentrace snižují jen velice obtížně.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Došlo ke zlepšení kvality ovzduší, navíce intenzita snah o zlepšení napovídá, že i trend  je pozitivní. Určitým problémem je překračování imisního limitu,  zvláště v dopravně vytížené ulici Na Valech. Je však zde připravován mlžný stožár a vodotrysk.

Město patří do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, z té se však i díky aktivitám  města svými sníženými koncentracemi znečišťujících látek vymaňuje. Zvláště je třeba ocenit zavedení MHD zdarma a používání elektromobilů , obojí cílí na snížení znečištění z mobilních zdrojů.  

Vzhledem k povětšinou příznivému vývoji je adekvátní klasifikace +1, a protože je v porovnání s minulostí situace  nyní příznivější, i trend lze  vyhodnotit jako zlepšující se

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší je dálkový přenos, doprava, lokální topeniště. V případě řešení lokálních topenišť město mělo připravený dotační program pro své občany na odstranění lokálního vytápění tuhými palivy, který však obyvatelé města nevyužili a z tohoto důvodu byl pozastaven. Dále má dotační program na solární ohřev TUV, který je hojně využíván s tím, že poskytnutím této dotace se občan dlouhodobě zavazuje k vytápění s minimálním vlivem na životní prostředí. Rovněž provádí, zejména v topné sezóně, osvětovou a informační kampaň. (články - Radniční zpravodaj, webové stránky města, atd.).

Pro ověřování stavu ovzduší se ve městě provádí od roku 1989 měření kvality ovzduší stacionárním měřícím zařízením HORIBA. Jsou sledovány koncentrace PM10, SO2, NOx, CO, O3,H2S, CS2 a gravimetrického prachu. Výsledky měření jsou kontinuálně zveřejňovány na informační tabuli na Mírovém náměstí.

Město Litoměřice zahájilo poskytování příspěvků občanům na pořízení solárního ohřevu vody v roce 2000. Do současné doby bylo zrealizováno 316 instalací o souhrnné ploše kolektorů ve výši cca 3 500 m2. Celkem od roku 2000 do současnosti bylo vyplaceno cca 8 700 000 Kč na příspěvky občanům na pořízení solárního ohřevu TUV.

Město pečuje o městskou zeleň v maximální možné míře vzhledem k tomu, že tato zeleň zlepšuje kvalitu ovzduší a mikroklima, proto také vznikl nový park na Miřejovické stráni.

Pro budování izolačních pásů v Litoměřicích nemá město vhodné podmínky vzhledem k tomu, že se vyskytuje velké množství inženýrských sítí právě v místě, kde by izolační zeleň měla význam. Přesto výsadbu této zeleně zvažujeme průběžně při realizaci nových staveb. Přirpavujeme řešení izolační zeleně v okolí nemocnice.

Město pečuje o městskou zeleň v maximální možné míře vzhledem k tomu, že tato zeleň zlepšuje kvalitu ovzduší a mikroklima.

Pozemek Písečného ostrova je vlastněn soukromými osobami. Na Střeleckém ostrově bude mlýn zrušen a přesunut do průmyslové zóny v Lovosicích, což je plánováno na rok 2019. Využití budovy mlýna bude probíhat ve spolupráci s OÚR MěÚ.
V oblasti mrtvého ramene proti toku Labe pod Litoměřickým nákladovým nádražím probíhal již několikrát úklid černých skládek a město plánuje zřízení naučné stezky.

 • 2.4.C Izolační zeleň ?
  NE
 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  2017 - 20,0 µg/m3

Hodnota indikátoru 2.4.C:

Na území města není žádná izolační zeleň.

2017 - 0 %

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Počet lokálních topenišť se výrazně zmenšuje a ve většině případnů se nahrazuje tepelnými čerpadly.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město řeší problém lokálních topenišť několika způsoby, je patrný trend zlepšování. Z význačných aktivit jsou to dotace na solární ohřev teplé užitkové vody, velmi významné je měření kvality ovzduší stacionárním měřícím zařízením Horiba, přičemž o výsledcích je informována veřejnost. Taktéž výsadby zeleně jsou důležité, bohužel zatím město nerealizovalo izolační pásy zeleně. V tom mají Litoměřice velkou příležitost do budoucna.

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Z údajů místní monitorovací sítě ovzduší lze usuzovat, že největším znečišťovatelem je doprava a místní výtopna Energie Holding.

Drtivá většina lokálních topenišť na území města prošla ekologizací. V Litoměřicích je však 6 lokálních topenišť, krerá způsobují velmi nepravidelné avšak o to viditelněji problémy znečištění ovzduší. Komunikace s občany, kteří tato lokální topeniště provozují, je velmi problematická.

Město zavádí opatření na snižování znečištění:

a) podpora využívání solárních panelů

b) rozvoj geotermální projektu

c) důsledná kontrola při povolování nových výroben

d) podpora elektromobility

e) zpracování Plánu udržitelné městské mobility

f) důsledná kontrola Energie Holding a jeho provozu (odsiřovací zařízení)

g) MHD na CNG

Pro snížení emisí na území města jsou připravována další opatření: mlžící stožár v ul. Na Valech a vodotrysk na Vojtěšském náměstí. V případě teplot nad 25 st. C zajišťují TSM Litoměice mlžení ulic města.

Info viz https://www.litomerice.cz/aktuality/6223-pricinu-stavu-ovzdusi-zjisti-12-monitorovacich-stanic

 • 2.4.C Izolační zeleň ?
  NE
 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  2017 - 20,0 µg/m3

Hodnota indikátoru 2.4.C:

Na území města není žádná izolační zeleň.

2017 - 0 %

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období 2015 - 2017 se podařilo ekologizovat, případně  odstranit prakticky všechny stacionární zdroje znečištění ovzduší na území města.  Problémem zůstává doprava a dálkový přenos.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Navzdory nepříznivé poloze z hlediska dálkových přenosů činí Litoměřice i další velmi významná opatření k snižování znečištění, ať už je to dotační podpora solárních panelů, příprava geotermálního projektu, kontrola při povolování nových instalací, podpora elektromobility, kde jde úřad příkladem, plánování udržitelné městské mobility, kontrola místní výtopny Energie Holding a jejího odsiřovacího zařízení. To, že došlo k ekologizaci, příp. až odstranění téměř všech stacionárních zdrojů znečištění si zaslouží ocenění známkou + 2, zvláště i proto, že jsou připravovány i další netradiční opatření k omezení znečištění z dopravy, jako je mlžící stožár, a vodotrysk i mlžení ulic – což budou zároveň opatření  proti postupující klimatické změně. Trend lze hodnotit jako zlepšující se

2.4.4 Další indikátory k tématu
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Od září 2017 Město Litoměřice provozuje automatickou monitorovací síť ovzduší ve spolupráci s ČVUT. Cílem je zjištění zdrojů znečištění ovzduší a jejich eliminování. V současné době po několikaměsíčním provozu se začíná ukazovat, že hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava. Monitorovací síť nepřetržitě měří na 12 místech po celém městě PM10, PM2,5, PM1, na 4 místech VOC.

V současné době není možné interpretovat seriózně informace z monitorovací sítě. V letošním roce připravujeme realizaci mlžného stožáru, který by mohl eliminovat prašnost v ulici Na Valech. Připravuje též nákup cisteren pro kropení ulic pro posílení frekvence skrápění komunikací města.

Doplnění auditu:
V současné době probíhá rekonstrukce dolu Richard, jejímž účelem je další zvýšení bezpečnosti ukládání RAO. Byla zřízena občanská kontrolní komise, která se pravidelně 2x ročně schází a jsou jí poskytovány veškeré informace o provozu úložiště. Byla zpracována rozptylová studie mapující výskyt radonu v souvislosti s provozem úložiště, která prokázala naprostou bezpečnost ukládání RAO.

 • 2.4.D Ochrana před prašností ?
  4x 1,5 km = 6 km2

Plocha čištěných zpevněných komunikací je 1,5 km2. Čištění se provádí 4x za rok. Jedná se tedy o plochu 6 km2/rok (6 mil m2/rok)

Je ošetřováno 560 000 m2  komunikací a 260 000 m2 chodníků a náměstí. Blokové čištění ulic je prováděno průměrně 3x ročně, kropení je prováděno v  letním období dle potřeby na základě meteorologické situace.

V posledních letech se výrazně zvýšilo čištění komunikací, o čemž svědčí i výrazný nárůst uličních smetků.

2012 - 185 t
2013 - 271 t
2014 - 569 t
2015 - 433 t
2016 - 603 t
2017 - 859 t

Vypovídá to o výrazně důslednějším čištění komunikací ve městě.

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Trend se výrazně zlepšuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Z  hodnot indikátoru 2.4 D je patrné, že město věnuje velkou pozornost čištění města. Z  hodnot hmotnosti smetků lze vysoce ohodnotit i trend vzrůstu intenzity čištění.

Z dalších informací je nutno vyzdvihnout příkladnou spolupráci města s ČVUT na instalaci a provozování automatické monitorovací sítě  ovzduší, která s dostatečnou přesností odhalí hlavní zdroje znečišťování ovzduší.

Velmi dobře si město vede v případě  úložiště radioaktivních odpadů v dole Richard. Tam probíhá nyní rekonstrukce, byla zpracována rozptylová studie radonu a vytvořena kontrolní občanská komise.

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Audit je v dané oblasti srozumitelný a přehledný. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Audit je pečlivě zpracován a poskytuje detailní obrázek o oblasti USV ve městě. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Indikátory jsou uspokojivě vyhodnoceny. 

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Město s tradicí energetického managementu.

Realizované četné domácí a mezinárodní projekty zaměřené na oblast USV. 

Spolupráce odboru ŽP a odboru strategií, podpora vedení města. ¨

Systematické zapojování veřejnosti do rozhodování, včetně oblasti úspor energie, odpadů a USV celkově. 

Podpora občanů na využívání OZE. 

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Obtížná uchopitelnost tématu USV pro některé stakeholders (politici, úředníci, občané).

Chybějící motivace pro uskutečnění některých kroků (např. v oblasti udržitelné výstavby).

Špatný start některých "smart řešení (např. "chytré popelnice"), obtížnost jejich "re-startu". 

Nedostatečná politická podpora pro některá opatření, nejasná situace po volbách.

Chybějící prostředky na realizaci investičně náročnějších akci (např. geotermální vrt). 

 

 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Rozvoj moderních technologií a inovací v jednotlivých oblastech USV, možnost implementovat postupy osvědčené v soukromém sektoru.

Příležitost ke snížení ekologické a uhlíkové stopy, snížení závislosti na fosilních palivech.

Větší energetická bezpečnost, realizace geotermálního vrtu. 

Realizace dalších plánovaných projektů (např. PAVE, nová linka na třídění odpadů). 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

Malý zájem veřejnosti o oblast úspor, odpadů, udržitelnosti).

Krátkodobé priority na úkor dlouhodobých a udržitelných vizí. 

Spotřební vzorce občanů směřující ke stále většímu „konzumu“ a neudržitelnému chování, což se projeví růstem produkce odpadů, zvyšující se spotřebou energie a celkově rostoucí materializaci spotřeby 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Doporučení byly formulovány v zápisu z kontroly na místě ze dne 15. 5. 2018. Byly uspokojivě vysvětleny či vypořádány. Město dosahuje excelentního stavu v oblasti 3.3 Hospodaření s energií, i v dalších oblastech USV si vede velmi dobře, ale existuje prostor pro zlepšování. 


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

3.1 Udržitelná spotřeba města

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Litoměřice mají od roku 2012 zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 50 objektů). Od roku 2014 je díky platnému Energetickému plánu města přijata teze, že  renovace bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření. Město od r. 2017 připravuje výstavbu 1. energeticky aktivní budovy v ČR.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město si dlouhodobě udržuje vysoký standard v oblasti USV. Je celostátním leaderem zejména s ohledem na energetický management na úrovni města, úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie. Aktivně spolupracuje s dalšími městy a subjekty, jak v ČR, tak zahraničí. Iniciuje nové projekty, snaží se o inovativní řešení (chystaná první energeticky pasivní veřejnou budovu v ČR). Také v oblasti odpadů a udržitelné výstavby je situace nadprůměrná, adekvátní pokročilému udržitelnému městu, i když nedosahuje špičkové úrovně, jako v oblasti energetiky a využívání OZE. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.1.1 Má město schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro nakupování s kritérii energetické efektivnosti?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zodpovědné nakupování

Pro zboží nakupované v rámci projektů realizovaných se záměrem zvyšovat pozitivní dopad činností města na dlouhodobý udržitelný rozvoj města jsou preferovány nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí (recyklovaný papír, certifikované zboží, atd). Do budoucna město zvažuje i vytvoření vnitřní směrnice pro udržitelné nakupování a důslednější systém monitoringu zboží s ekoznačkou, recyklovaného papíru, atd. Město nemá prozatím schválený vnitřní předpis upravující pravidla pro zodpovědné nakupování. Nákupy jsou v režii správního odboru, či přímo vedoucích, kde se také od r. 2014 zvyšuje povědomí o energetické náročnosti a dopadu na ŽP (kávovary v třídě A+, atd.).

Spotřeba energie

Město má od roku 2012 zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 50 objektů) - více viz Oblast 3.3 - Hospodaření s energií. Tento monitoring je pro celkový obraz energetické náročnosti významnější a komplexnější, než  podíl elektrospotřebičů v dané energetické třídě, poněvadž informace o energetické třídě, i když je významná, ještě plně nevypovídá o spotřebě energie a řádném užívání (stand-by režimy, nastavení útlumových režimů, atd.). Město v současné době nemá nastavený systém monitoringu energetických tříd elektrospotřebičů. Od roku 2014 je však díky platnému Energetickému plánu města přijata teze, že renovace bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření, což se vztahuje při rekonstrukcích i na obměnu elektrospotřebičů. 

Osvěta

Město Litoměřice dlouhodobě podporuje téma úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné spotřeby (více i Téma Globální odpovědnost v oblasti Fair Trade). Město Litoměřice je od roku 2014 aktivním a v ČR jako město  zatím jediným členem evropského sdružení měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku - Energy Cities , aktivně je od roku 2015 partnerem ve 3 evropských projektech zaměřených na udržitelnou energetiku podpořených z programu HORIZON 2020, jedná se o projekty ProgRESsHEAT, INNOVATE, STARDUST. V roce 2017 proběhla v Litoměřicích již III. mezinárodní konference zaměřená na udržitelnou energetiku. Město založilo společně se statutárními městy Brno a Hradec Králové "Sdružení energetických manažerů měst a obcí" - na r.2018 -2019 je připraven společný projekt s Energy Cities.  Dále se energetický manažer města v letch 2015-2017 účastnil jako přednášející cca 10 národních, či mezinárodních konferencí, seminářů s tématem udržitelné energetiky.

Např.:

U-ŽÍT 2015 - šetrná doprava a energetika: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=717:uit-litomice-4-9-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129

U-ŽÍT 2017 - doprava, energetika: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=162:uit-2-6-2017&Itemid=59

Mezinárodní konference - ENERGIE, DOPRAVA A INOVACE (PRO) MĚSTA 21. STOLETÍ 2017: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1028&Itemid=134

Nebojte se energie 2017: https://komplan.litomerice.cz/aktuality/6466-nebojte-se-energie-a-prijdte-se-poradit

 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?
  ANO
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  ANO
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
  0,35 %
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  N.A.
 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
  NE

Hodnota indikátoru 3.1.C:

2012 - 0,20 %
2013 - 0,09 %
2014 - 1,1 %
2015 - 0,25 %
2016 - 0,26 %
2017 - 0,35 %

Město preferuje nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí, nemá však prozatím schválený oficiální vnitřní předpis.

Hodnota indikátoru 3.1.D:

Město má zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací, nemá však prozatím nastavený systém monitoringu energetických tříd elektrospotřebičů.

Hodnota indikátoru 3.1.E:

ANO, nicméně není povinností.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město preferuje nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí, má zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací, dlouhodobě podporuje téma udržitelné spotřeby v rámci osvětových akcí.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Městu není lhostejný jeho dopad na ŽP, zejména v oblasti energetiky jsou kritéria dobře zohledněna. Existuje prostor pro zlepšení ve využívání recyklovaného papíru a hlubší promítnutí principů USV do nakupování úřadu. 

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Došlo k zvýšení podílu vytříděného odpadu na obyvatele (v roce 2017 nárůst o 91 % oproti roku 2014). Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu, kdy od roku 2014 je separováno 29 složek odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Celkově lze konstatovat zlepšení v oblasti odpadového hospodářství. proběhla široká diskuse na dané téma při kontrole na místě. Přestože neklesá množství směsného komunálního odpadu, je zřejmá snaha města o aktivní a moderní přístup (např. implementace principů oběhového hospodářství na stavební odpad), plán na vybudování termicko-mechanické třídičky, zkracování vzdálenosti ke kontejnerovým stáním, mapa na internetu, pestré formy možnosti sběru BRKO ad.) 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Separované složky odpadů

Jsou separovány motorové, převodové a mazací oleje; obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, filtrační materiály, pneumatiky, olejové filtry, brzdové kapaliny, laboratorní chemikálie, cihly, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, železo a ocel, stavební materiály obsahující azbest, směsné stavební a demoliční odpad, textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, jedlý olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, léčiva, baterie a akumulátory, BRKO, více viz indikátor 3.2.C. Oproti roku 2013 došlo k navýšení počtu tříděných složek ze 17 na 29.

 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  88,92 kg/obyvatele
 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  29

Hodnota indikátoru 3.2.B:

r. 2012 - 17
r. 2013 - 17
r. 2014 - 29
r. 2015 - 29
r. 2016 - 29
r. 2017 - 29

Hodnota indikátoru 3.2.C:

r. 2012 - 46,34 kg/obyv.
r. 2013 - 46,64 kg/obyv.
r. 2014 - 73,55 kg/obyv.
r. 2015 - 74,02  kg/obyv.
r. 2016 - 85,02 kg/obyv.
r. 2017 - 88,92  kg/obyv.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

 Ve sledovaném období došlo k významnému posunu v oblasti nakládání s odpady, kdy město motivuje občany především tím, že pokud separují do určité míry, nebude se zvyšovat poplatek za odpad na hlavu, což se také následně dodržuje. Po zprovoznění sběrného dvoru v roce 2014 došlo k zvýšení podílu vytříděného odpadu na obyvatele (v roce 2017 nárůst o 91 % oproti roku 2014), které je podporováno kampaněmi na podporu separace a zvýšením počtu kontejnerů na separaci. Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu, kdy od roku 2014 je separováno 29 složek odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Jednoznačně se zvyšuje podíl vytříděného odpadu a množství druhů tříděných složek. Odbor ŽP je aktivním hráčem a snaží se o další inovativní kroky (chipy na popelnicích, principy oběhového hospodářství, mechanicko-termická třídička v jednání, kontejnery na jedlé tuky, potravinové banky ve spolupráci s Charitou, opětovné využití oblečení, soutěže ad.)  Město dosahuje velmi dobrých výsledků, nikoliv však celorepublikově vynikajících) zejména s ohledem na množství zbytkového komunálního opadu). Proto navrhuji hodnocení známkou 1.  

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Motivace k třídění odpadu

Město motivuje občany tím, že pokud budou separovat do určité míry, tak se nebude zvyšovat poplatek za odpad na hlavu, což se následně dodržuje. V roce 2014 došlo ve statistikách ke zvýšení netříděného SKO na obyvatele z toho důvodu, že do statistik byl v roce 2014 zahrnut i odpad z velkoobjemových kontejnerů, kde byla velká část odpadu podnikatelského. Po zprovoznění sběrného dvoru v roce 2014 byly velkoobjemové kontejnery zrušeny a produkce odpadů se přesunula do sběrného dvoru, kde jde o separované odpady od občanů a proto jsou již vykazovány.   U netříděného odpadu je navýšení produkce minimální a lze předpokládat, že je způsobeno i mírným poklesem obyvatel. U separovaného odpadu je naopak výrazné zvýšení produkce dáno jednak otevřením sběrového dvoru, kampaněmi na podporu separace a zvýšením počtu kontejnerů na separaci.

 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?
  n.a.
 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  173,73 kg/obyv.

Hodnota indikátoru 3.2.A:

2012 - 170,1 kg/obyv.
2013 - 169,5 kg/obyv.
2014 - 173,8 kg/obyv.
2015 - 170,93 kg/obyv.
2016 - 173,67 kg/obyv.
2017 - 173,73 kg/obyv.

Byl zprovozněn sběrný dvůr, není zvyšován poplatek za odpad, díky většímu sběru odpadu došlo ke zvýšení podílu netříděného odpadu.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město zprovoznilo sběrný dvůr, poplatek za odpady je stabilní.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

V této otázce souhlasím se sebehodnocením, město využívá pestré formy motivace občanů k lepšímu třídění a nakládání s odpady. Příkladem je soutěž "Odpadománie", která pomohla výrazně zvýšila výtěžnost na sběrném dvoře. Dalším příkladem je akce "Ukliďme Česko", které se zúčastnilo přes 200 lidí. 

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město provozuje svoz nebezpečných složek KO pouze ve stacionárním zařízení - sběrný dvůr odpadů Litoměřice.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město provozuje efektivní stacionární systém sběru nebezpečného komunálního odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situace je stabilní a adekvátní legislativní úpravě. Jiné formy sběru nebezpečných složek nejsou nezbytné - sběrný dvůr dobře funguje. Dále existují možnosti separace a zpětného odběru elektoodpadů, jedlých tuků. 

3.3 Hospodaření s energií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

V rámci městského úřadu jsou zřízeny 2 pozice energetického manažera.

Město od roku 2014 provozuje 3 fotovoltaické elektrárny, které doplní o akumulační systémy a propojí s elektromobilitou. Město Litoměřice má jako jedno z mála měst v ČR zpracovaný Energetický plán města do roku 2030 a dokončuje SECAP (Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu).

Město Litoměřice od zavedení prvních opatření energetického managementu v roce 2012 již ušetřilo bezmála 22,5 milionu Kč.
V porovnání s rokem 2013 došlo k úsporám energie ve výši 9 %. Město se aktivně zapojuje do mezinárodních a národních projektů propagujících udržitelnou energetiku, v současné době je součástí 3 konsorcií v projektech INNOVATE, STARDUST, SCORE podpořených z titulu HORIZON 2020.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Lze souhlasit se sebehodnocením, jak bylo uvedeno výše, město je celostátním leaderem zejména s ohledem na energetický management na úrovni města, úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie. Aktivně spolupracuje s dalšími městy a subjekty, jak v ČR, tak zahraničí. Iniciuje nové projekty, snaží se o inovativní řešení (chystaná první energeticky pasivní veřejnou budovu v ČR -PAVE). Úspory energie mají hmatatelný finanční a environmentální dopad. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Energetický management

V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2011, od r. 2016 tuto pozici zastávají již 2 pracovníci. Mezi hlavní činnosti energetických manažerů patří sledování a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energie a provozních výdajů města a příprava vhodných projektů jak investičních, tak neinvestičních. 

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  ANO

Od roku 2011 existuje stabilní pozice energetického manažera v rámci MěÚ, od r. 2016 již tuto pozici vykonávají 2 zaměstnanci.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má zřízenou pozici energetického manažera.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město je na špici v dané oblasti v ČR, srovnatelné s vyspělými městy západní Evropy. Personální zabezpečení je dostatečné, majetek města je systematicky monitorován z hlediska spotřeby energie. Jsou připravovány další projekty, které přispějí k snižování spotřeby energie a k vyššímu využívání OZE. Lze souhlasit se sebehodnocením. 

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spotřeba energie

Sledovaná data jsou využívána těmito způsoby:


i) na úrovni budovy k vyhodnocování provedených opatření z hlediska úspor energie
ii) u EPC projektů k porovnání vyhodnocování ESCO firmou
iii) pro centralizovaný nákup elektřiny a plynu
iv) odhalení "mimořádných" spotřeb
v) výroční zprávy o energetickém managementu - argumentace rozdílu mezi vývojem provozních výdajů a spotřeb energie

 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?
  258 836 MWh
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
  10 %
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
  102,043 MWh
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
  6 240 MWh
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
  1 905 MWh
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
  49 MWh
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
  4 785 MWh
 • 3.3.B Spotřeba energie ?
  13 315 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.B:

2012 - 18 280 MWh
2013 - 17 865 MWh
2014 - 17 113 MWh
2015 - 14.080 MWh
2016 - 13.429 MWh
2017 - 13.315 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.C:

2012 - 4 380 MWh
2013 - 4 744 MWh
2014 - 4 549 MWh
2015 - 4 853 MWh
2016 - 4 667 MWh
2017 - 4 785 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.D:

2012 - 5 MWh
2013 - 6 MWh
2014 - 48 MWh
2015 - 40 MWh
2016 - 47 MWh
2017 - 49 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.E:

2012 - 1 531 MWh
2013 - 1 787 MWh
2014 – 1 448 MWh
2015 - 1 692 MWh
2016 - 1 786 MWh
2017 - 1 905 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.F:

2015 - 6 898 MWh
2016 - 6 435 MWh
2017 - 6 240 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.G:

2014 – 114,605 MWh
2015 – 108,241 MWh
2016 – 108, 856 MWh
2017 – 102,043 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.H:

2012 - 0 %
2013 - 2 %
2014 - 8 %
2015 - 8 %
2016 - 10 %
2017 - 10 %

Hodnota indikátoru 3.3.I:

2015 - 258 836 MWh
Dochází díky systematickému sledování energetických dat, energetickému managementu a souvisejícím opatřením k významným úsporám energie.
V roce 2017 docházelo v rámci majetku města k úsporám energie ve výši 9 % oproti roku 2013. Aktuální údaje budou k dispozici v roce 2018.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má vytvořený funkční energetický management, dochází k úsporám energie.

Data jsou aktivně využívána pro další opatření vedoucí ke snižování spotřeby energie.

Od roku 2013 došlo k úsporám energie ve výši 9 % v rámci majetku města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V roce 2017 se podařilo dosáhnout poklesu spotřeby energie o 9 % oproti roku 2013. Cílem je dosáhnout 20 % poklesu spotřeby energie do roku 2030. Nepodařilo se v Zastupitelstvu prosadit nákup elektřiny vyráběné z OZE, spotřeba paliva v automobilech výrazněji neklesá, ale jsou již využívány elektromobily a město má další plány v dané oblasti. Město se jako jedno z mála v ČR zapojilo do Paktu primátorů a starostů, funguje v něm výzkumné centrum pro danou oblasti a  jsou chystány další národní i mezinárodní projekty, ve kterých figuruje. 

 

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vnitřní předpisy neexistují, je jen obecný princip zakotvený v Energetickém plánu města, že  renovace bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření, což se vztahuje při rekonstrukcích i na obměnu elektrospotřebičů.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město posuzuje významné investiční akce z hlediska spotřeby energie.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vnitřní předpis neexistuje, město nicméně ve své investiční činnosti postupuje ve smyslu nejvyšších energetických a ekologických standardů, čímž je v kontextu veřejné správy v ČR výjimečné. Město se snaží motivovat občany k úsporám energie a využívání OZE, pořádá kulaté stoly k energetice, konference, provozuje komunitní elektrárnu, spolupracuje se soukromou firmou, která instaluje obnovitelné zdroje.  I z těchto hledisek jsem zvýšil hodnocení trendu na "zlepšující se". 

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Data o spotřebě tepla jsou k dispozici v týdenní periodě, ostatní data vč. spotřeby vody jsou k dispozici v měsíční periodicitě. Vše je dostupné on line v softwaru energetického managementu e-manažer.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Jsou sledována data o spotřebě energie za objekty majetku města

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město monitoruje spotřebu vody na dostatečně pravidelné bázi, data jsou k dispozici k dalšímu vyhodnocování. 

3.4 Udržitelná výstavba

(udržitelné stavebnictví)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jdou nad úroveň závazných norem (ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), tj. na úroveň až pasivních budov. V současné době je připravována žádost do programu EKOINOVACE (SFŽP) na výstavbu (rekonstrukci) objektu pro startovací bydlení v aktivním energetickém standardu (budova více energie vyrobí, než spotřebuje). Od roku 2014 je díky platnému Energetickému plánu města (EPM) přijat jeden ze základních principů EPM, dle kterého bude renovace budov probíhat v nejlepším možném energetickém standardu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Pokud se podaří realizovat plánované projekty - zejména projekt první energeticky aktivní budovy v ČR, která bude obsahovat startovací byty, bude možné zvýšit hodnocení na velmi dobré i v této oblasti. Město spolupracuje se soukromými firmami zaměřenými na úspory, OZE a principy USV, snaží se o diseminaci a průkopnictví. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů, avšak specifický předpis pro udržitelné stavitelství doposud chybí. Nicméně  při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jdou nad úroveň závazných norem (ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), tj. na úroveň nízkoenergetických až pasivních budov. V současné době je připravována i žádost do programu EKOINOVACE v rámci Národního porgramu životního prostředí na projekt PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR.  U této stavby se předpokládá i pilotní certifikace v rámci města Litoměřice.

 • 3.4.B Certifikované stavby ?
  0 %
 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
  NE
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Principy udržitelného stavitelství jsou definovány v rámci Energetického plánu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Předpis není k dispozici, nicméně město se snaží principy udržitelného stavebnictví promítat do své investiční činnosti nad rámec stávajících zákonných požadavků. Vzhledem k situaci v jiných městech, která není příliš uspokojivá, lze souhlasit s hodnocení známkou +1. 

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celého města?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Sledování na úrovni celého města je náročnější. Data je možné získat od distributorů (ČEZ, RWE, atd.).
V roce 2017 začal být zpracováván Akčního plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) dle metodiky Paktu starostů a primátorů pro město Litoměřice, který bude dokončen v r. 2018. Součástí SECAP je i metodika na sběr a sledování dat na úrovni celého města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Sledování na úrovni celého města probíhá ex post.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město podrobně sleduje indikátory v oblasti energetického managementu, avšak nikoliv v oblasti udržitelné výstavy. Tím se nijak neliší od situace v jiných městech.  Do budoucna lze uvažovat o sledování podobných indikátorů na úrovni celého města. Data pro daný indikátor existují v různých databázích, ale ne na jednom místě. Jejich vyhodnocení na úrovni města velikosti Litoměřice je však myslitelné. 

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území města.)
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Tyto údaje jsou velmi dobře dohledatelné právě díky sledování veškerých spotřeb energie budov a majetku města pomocí softwaru energetického managementu e-manažer. Takto je sledováno a vyhodnocováno cca 50 objektů města.  Díky snížení spotřeby energie (viz indikátor 3.3.B) lze dopočíst úsporu emisí CO2 v r. 2017 oproti r. 2013 ve výši 1623 t/rok.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Údaje jsou dostupné díky sledování veškerých spotřeb energie budov a majetku města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má díky systematickému energetickému managementu k dispozici velmi dobrá data o spotřebách energie i dosažených úsporách - jak energie, tak emisí skleníkových plynů. Lze souhlasit se sebehodnocením. 

4 Doprava a mobilita

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Audit je zpracován srozumitelně a přehledně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Audit je kompletní a dává odpovědi na všechny relevantní návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Audit využívá povinné a doporučené indikátory, v několika málo případech nedostupnosti dat jsou použity vhodné náhradní indikátory.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • kontinuální zájem a aktivita volených orgánů města i městského úřadu
 • zavádění a podpora elektromobility městem
 • zahájeno zpracování PUMM a individuálních mobilitních plánů pro dva největší zaměstnavatele 
 • zapojení do evropských projektů a obecně využití prostředků z EU
 • zapojování a práce s veřejností
   
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • minimální posun v otázce parkovací politiky (v centru a na sídlišti) a zklidnění Mírového náměstí
 • nízké (nemotivující) sazby poplatků a časté neplacení
 • silnice I/15 procházející jihovýchodní částí města 
 • problematické trasování, návaznosti a neperoidocita MHD, chybějící integrace do Dopravy ÚK
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • podpora cyklistiky pro každodenní dojížďku v širší spádové oblasti (vč. přímého a pohodlného napojení do Lovosic/průmyslové zóny, výhledově např. i novou lávkou)
 • realizace opatření z PUMM
 • dokončení plánované infrastruktury pro alternativní pohony – plnička CNG, veřejné dobíjecí stanice
 • využití bohatých datových podkladů z přípravy PUMM pro rozvíjení konceptu „smart-city“
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

rozrůstání/suburbanizace v podobě výstavby RD na okrajích města (vč. srůstání s obcemi Mlékojedy, Miřejovice a Žalhostice) a s tím spojených nároků na dopravní obslužnost
nedostačující kapacita ulice Na Valech ve špičkách pracovního dne
nesystémová realizace významných opatření pro veřejnou a bezmotorovou dopravu před dokončením PUMM (parkovací věž pro kola, bezplatná MHD, nová soutěž na provozovatele)
 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Řízení a správa aktivit zdravého města a MA21 je pro téma doprava na velmi dobré úrovní. Celková dopravní situace ve městě je výrazně podmíněna historickou strukturou a geografickými podmínkami, město se nicméně rozhodlo ke stěžejnímu koncepčnímu kroku - zpracování kompletního Plánu udržitelné mobility, který by měl být dokončen v příštím roce. Jelikož se - v podmínkách ČR - jedná o první město obdobné velikosti, které zpracovává PUMM, bude veskrze poučné sledovat, jak se vypořádá s uváděním jeho závěru do praxe. 
Město by mělo nepochybně dále pokračovat v zapojování se do evropských (i dalších) projektů a po dokončení PUMM se soustředit na řešení stěžejních dopravních problémů, ať už se jedná o politiku parkování, zklidnění Mírového náměstím či optimalizaci provozu MHD. Vedle toho dále rozvíjet koncept smart-cities ať už se jedná o elektromobilitu či inovativní služby mobility (mj. bike- či car-sharing).
I přes kontinuální podporu veřejné i nemotorové dopravy je v kontextu přípravy PUMM jistým znakem nesystematičnosti zrušení jízdného v MHD i investičně poměrně nákladná výstavba parkovací věže pro kola. Posledně zmíněný příklad by ale zároveň mohl napomoci zrovnoprávnění cyklistiky jako plnohodnotného dopravního módu i jeho zatraktivnění jako moderního a zdravého způsobu aktivní mobility.


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami

V období tří let od předchozího hodnocení došlo v Litoměřicích k pozitivnímu posunu v hned několika oblastech udržitelné dopravy, přičemž v dlouhodobém horizontu má zásadní význam zpracování Plánu udržitelné městské mobility (PUMM), jehož realizace byla dána ke zvážení v předchozím auditu. PUMM by se měl stát klíčovým podkladem pro koncepční řešení přetrvávajících dopravních výzev města - parkování, zklidňování dopravy v centru, podpora nemotorové dopravy, suburbanizace.
Podmínka: dokončit PUMM a dílčí navazující koncepce, zejm. koncepci parkování a individuální plány mobility pro největší zaměstnavatele.
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón zůstává dlouhodobě zachovaný. Regulace je prováděna formou zpoplatnění parkování v centru města a jeho okolí. Snaha je směřovat ke krátkodobému parkování v centru města a snížení jeho zátěže automobilovou dopravou. Město zpracovává strategický dokument - Plán udržitelné městské mobility (PUMM) pro Litoměřice, který bude dokončen na konci roku 2019.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje veřejnou dopravu i další druhy alternativní dopravy. MHD je kompletně bezbariérová, zvyšuje se bezbariérovost přechodů; jsou realizovány prvky doprovodné cyklistické infrastruktury. O dlouhodobé pozornosti svědčí aktuálně zpracovávaný PUMM.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury jsou realizovány jednak dle aktuální potřeby a dále systémově při stavebních úpravách veřejných prostor. Město Litoměřice při každé stavební úpravě komunikací, parkovišť a odstavných stání dbá na to, aby v projektu bylo zapracováno dostatečné množství parkovacích míst pro osoby se zdravotním omezením.  Vyhrazená parkovací místa pro osoby ZTP podléhají schvalovacímu režimu sociální a zdravotní komise. Poté ODaSH projedná toto místo s DI POLICIE ČR a majetkovým správcem komunikací a zajistí vodorovné i svislé označení parkovacího místa.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb a diskuze s veřejností na veřejném fóru byla zpracována mapa bezbariérovosti města pro občany i pro turisty.

Město Litoměřice má od roku 2006 projektovou dokumentaci "Bezbariérové trasy" v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na základě této dokumentace se upravují navrhované trasy a objekty.
 - školská, kulturní a sportovní zařízení (8. ZŠ), zimní stadion, nemocnice, gotický hrad, dům kultury, kino a další kulturní zařízení, výtah v městské Knihovně
 -u budov, jež nejsou v majetku města MěÚ komunikuje s vlastníky a usiluje o vybudování bezbariérových přístupů (např. katastrální úřad, pošta)

Cílené úpravě bezbariérových chodníků se město věnuje od roku 2007, od tohoto roku každoročně schvaluje ZM položku na bezbariérové přístupy.

Postupné budování zklidňujících opatření a rozšiřování bezbariérových prvků (nové přechody již bezbariérové, postupné opravy a přestavby stávajících přechodů na bezbariérové - Břez. Cesta 4x, Stránského 1x, Plešivecká 1x, Kozinova v 1/2 celkové délky – v rámci celkové rekonstrukce vodovodu, kanalizace a plynu, Kamýcká 1x). V rámci Regenerace panelového sídliště Pokratice byly vybudovány nové chodníky. V roce 2015 město společně se SŽDC vybudovalo bezbariérový přechod přes železnici u horního nádraží v Litoměřicích.

Cyklostezky a infrastruktura pro cyklisty:
V období 2013–2017 nebyly realizovány nové cyklostezky, v r. 2017 byla realizována oprava povrchu cyklostezky Litoměřice - Třeboutice I. etapa.

V Litoměřicích leží Labská cyklistická stezka. V katastru města je od roku 2003 postavena I. etapa cyklostezky Litoměřice - Třeboutice, od roku 2003 vede stezka přes Střelecký ostrov a v roce 2010 byla dokončena část na Žalhostice. Poslední část Labské cyklostezky II. etapa Litoměřice – Třeboutice byla dokončena v roce 2012. V roce 2011 vybudovalo město cyklotrasu směrem na obec Žitenice.

V centru města bylo rozmístěno 5 historických stojanů na kola. Další stojany jsou u škol a u nemocnice a MěÚ. Půjčovna kol je v provozu v centru města na parkovišti U Hvězdárny.
V roce 2014 byly v centru města dopravním značením vyznačeny cyklotrasy přes náměstí a historické centrum (úprava cyklotras hist. centru města – systém jednosměrných cest).

Cyklostezky v intravilánu v tuto chvíli nejsou realizovány z důvodu šířkového uspořádání a stávající zástavby (viz historické centrum).
Existuje propojení mezi páteřními cyklostezkami vedoucími do města pomocí značených cyklotras.

V období 2016-2018 byla rozšířena vybavenost cyklistických komunikací – 3x informační tabule o Litoměřicích a Českém středohoří, nový povrch směr Třeboutice – 1 800 m2 v celkové ceně 589 tis. Kč.

V roce 2016 byla vybudována cyklotrasa přes Tyršův most s navázanými piktogramy a vybudován nový odbočovací pruh pro cyklisty z Tyršova mostu do ul. Vavřinecká a byly umístěny piktogramy na cyklotrase přes Želetice (směr Terezín/kotlina) a vybudován odbočovací pruh na terezínskou kotlinu.

V roce 2018 se bude realizovat "Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích (B+R)" pro 118 kol.

V roce 2018 budou v prostorech MěÚ vybudovány parkovací stojany (4-5 kusů) s možností dobíjení elektrokol primárně určených pro e-kola zaměstnanců města. 

http://litomerice.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a14abea4b601422984c95a72306cefad

 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  6,44 %
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  ANO

4.1.B Bezbariérovost komunikací
Informace k indikátoru nejsou dostupné.

Indikátor nahrazen:
Výdaje z rozpočtu města na bezbariérovost
2007 - 300 000 Kč
2008 - 400 000 Kč
2009 - 380 000 Kč
2010 - 250 000 Kč
2011 - 300 000 Kč
2012 - 250 000 Kč
2013 - 150 000 Kč
2014 - 500 000 Kč
2015 - 500 000 Kč
2016 - 500 000 Kč
2017 - 500 000 Kč

4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi
2003 - 2,564 km/81,2km = 3,16 %
2010 - 3,114 km/81,2 km = 3,84 %
2011 - 3,414 km/81,2 km = 4,20 %
2012 - 4,629 km/81,2 km = 5,70 %
2017 - 5,229 km/81,2 km = 6,44 %

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

 Město dlouhodobě realizuje opravy pěší infrastruktury s ohledem na její bezpečnost a bezbariérovost. Přibližně polovina přechodů je již bezbariérových. Byly vybudovány nové cyklopruhy na Tyršově mostě a rozšířeno dopravní značení o cyklopiktogramy (cyklotrasa přes Želetice).  

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město tuto infrastrukturu buduje zejména při stavebních úpravách/opravách. Výdaje na bezbariérovost jsou v posledních letech stabilní a je zpracována kvalitní mapa bezbariérových tras.

Vybavenost cyklistickými komunikacemi mírně roste (ovšem "pouze" v podobě nových cyklopruhů), další a více systematický rozvoj lze očekávat po dokončení PUMM.

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město využívá při budování infrastruktury, kromě odborných podkladů, rovněž výstupy z konzultací s veřejností a odbornými partnery (Kulaté stoly o dopravě, projednávání investic s veřejností v místě realizace - Regenerace panelového sídliště Pokratice (RPSP), akce a kampaně Zdravého města).

V rámci pěších tras na podnět občanů bylo v období 2015-2017 umístěno po městě 30 nových laviček.

V rámci RPSP byl instalován mobiliář pro pěší - RPSP I.E - 14 laviček, 5 odpadkových košů, 3 herní prvky; RPSP II.E - 6 laviček, 7 odpadkových košů, 2 herní prvky, 4 fitness prvky, 6 lehátek, 6 tabulí, 2x stůl a dvě lavice; RPSP III.E - 24 laviček, 8 odpadkových košů, 6 herních prvků, 5 fitness prvků, 3 lehátka, 2 pergoly a víceúčelové hřiště.

V roce 2018 se bude realizovat "Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích (B+R)“ pro 118 kol.
V roce 2018 budou v prostorech MěÚ vybudovány parkovací stojany (4-5 kusů) s možností dobíjení elektrokol primárně určených pro e-kola zaměstnanců města.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  ANO

- Vybrané budovy města jsou/budou vybaveny cyklistickou infrastrukturou.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Průběžně probíhají úpravy doprovodné infrastruktury pro pěší a cyklisty ve městě. Město dále připravuje konkrétní kroky k vybudování doprovodné cyklistické infrastruktury v budovách městského úřadu. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury jsou realizovány, prvků mobiliáře postupně přibývá.

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V roce 2015 proběhla modernizace a dostavba autobusového nádraží včetně vybudování P+R a K+R. Vzniklo sociální zázemí, nový informační systém i pro  handicapované cestující. Autobusové nádraží se nachází v těsném sousedství vlakového nádraží. 

MHD je v Litoměřicích zajištěna nízkopodlažními autobusy, které splňují normy EURO 5 nebo EURO 4 (konkrétně 2 ks vozidel SOR BNG 10.5 (pohon na CNG), rok výr. 2013, dále je v dopravních sedlech u části spojů využíván 1 ks vozidla SOR BN 9.5 (pohon na naftu), r. v. 2008.

Po uzavření smlouvy s advokátní kanceláří, která povede zadávací řízení na nového provozovatele MHD, bude vyhlášena soutěž. Dle momentálního stavu přípravy dokumentace by měly být v budoucnu v provozu využívány 4 linky namísto současných dvou, měla by vzniknout linka obsluhující malým autobusem Mírové náměstí a taktéž linka obsluhující více nákupní zóny (Na Soutoku, Kaufland). Provoz by měl být zajišťován v cca 20 - 30 minutových intervalech. 

V rámci Plánu udržitelné městské mobility bude (06/18) zpracována analýza MHD, více viz 4.2.1.

Probíhá rekonstrukce vlakového nádraží Litoměřice – horní nádraží pod správou SŽDC a ČD. 

MHD je rozvíjeno jako plnohodnotný způsob dopravy, je podporováno z rozpočtu města. Město se snaží povzbudit obyvatele k využívání MHD (v rámci ETM probíhá akce MHD zdarma na Den bez aut). 
Při schvalování JŘ je dbáno na návaznost na spoje jiných "dálkových" linek BUS a taktéž spojů vlakových (vše primárně u spojů "pracovních" - ráno + odpoledne), nelze při současném počtu vozidel BUS zajistit návaznosti MHD na veškeré spoje ostatních druhů dopravy. Budoucí krátké intervaly by však měly návaznost zajistit. Napojení na IDS Ústeckého kraje již zástupcům kraje přislíbeno, ovšem až v okamžiku nově uzavřené smlouvy s novým dopravcem na delší období, kde bude vybavení kompatibilním odbavovacím systémem samozřejmostí. Současná smlouva je uzavírána v režimu mimořádné situace vždy na max. dva roky.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  100 %

 

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nově zrekonstruované autobusové nádraží leží v těsné blízkosti vlakového nádraží Litoměřice - město, což podporuje multimodalitu. Na nádraží jsou zajištěny i možnosti parkování pro automobily a jízdní kola. Další koordinace mezi jednotlivými druhy dopravy bude plánována v rámci vznikajícího PUMM Litoměřice. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Došlo k rekonstrukci aut. nádraží s multimodálními vazbami a probíhá rekonstrukce horního vlak. nádraží. Komfort samotného MHD se však od posledního hodnocení zásadně nezlepšil, mj. se nezměnilo trasování a taktování, ani napojení na Dopravu ÚK.

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pěší zóna se vyskytuje pouze v centru města a v současnosti se neuvažuje o jejím rozšíření.

Od roku 2016 byly vybudovány P+R a K+R v rámci projektu "Litoměřice - modernizace  a dostavba autobusového nádraží" (P+R celkem 79 z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 11 parkovacích míst K+R a 6 pro Taxi službu) a K+R vybudovaný v rámci projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy - Palachova ulice" (nachází se v Sovově ulici před ZŠ Lingua Universal - 1 ks). 
Byla podána žádost o dotaci na systém P+R “Objekt hromadného parkování u autobusového nádraží“ pro 173 parkovacích míst pro OA a 20 parkovacích míst pro kola.
V rámci PUMM bude (03/2018) zpracována vstupní analýza dopravy v klidu.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Vznikají nové plochy P+R a K+R. Další opatření budou navržena v rámci PUMM Litoměřice.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Spolu s rekonstrukcí aut. nádr. byly vybudovány P+R a K+R. Parkování (v centru i na sídlišti) je jeden z nejvýraznějších přetrvávajících problémů.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MHD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MHD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MHD jsou finančně zvýhodněni vybraní uživatelé (děti, senioři apod.) s cílem zvyšovat podíl cestujících využívajících tento udržitelný dopravní mód. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město podporuje MHD a další alternativní druhy dopravy, nicméně (zvláště u stávajícího provozu MHD) je otázkou nakolik jsou prostředky vynakládány efektivně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město dlouhodobě podporuje rozvoj kvalitní MHD, nicméně vzhledem ke své velikosti je přesně na hranici, jež je považována za efektivní (obecně je spodní limit na úrovni 25 tis. obyvatel).
Přesto je rozvoj MHD podporován z městského rozpočtu (dotace za ztrátu provozovatele MHD) - jsou poskytovány cenově zvýhodněné jízdenky pro děti a seniory a ZTP. Všechny vozy MHD jsou nízkopodlažní. V letech 2018-2019 je MHD provozována v mimořádném režimu (2 neúspěšná výběrová řízení) se smlouvou s dopravcem vždy na max. 2 roky., což značně omezilo možnosti města dále MHD rozvíjet a zkvalitňovat.                                                                        
V rámci připravovaného PUMM pro Litoměřice bude v r. 2018 trasování linek a kvalita služeb MHD analyzována a budou navržena konkrétní opatření, mj. nové linky MHD s využitím autobusů na elektřinu.
Za negativní trend lze považovat stagnaci nárůstu počtu přepravených osob, resp. mírný pokles v posledních 3 letech, vč. poklesu platících cestujících, zatímco celkový počet ujetých kilometrů roste (cca 100 tis. ve 2015 versus cca 112 tis. ve 2017).
Litoměřice však považují MHD za klíčový dopravní mód, který do budoucna zajistí významnou část přepravní práce a bude hlavní alternativou pro IAD.
 

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  ANO
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  ANO
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  213 049 přepravených osob

4.2.A Přeprava cestujících MHD

Počet přepravených osob:
2012 - 249 156 osob
2013 - 225 391 osob
2014 - 239 036 osob

2015 – 227 132 osob, z toho platících – 151 855, zdarma dle tarifu – 75 277
ujeté km – 100 822 km

2016 – 222 285 osob, z toho platících – 147 518, zdarma dle tarifu – 74 767
ujeté km – 109 561 km

2017 - 213 049 osob, z toho platících – 134 669, zdarma dle tarifu – 78 380
ujeté km – 112 801 km

4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících

Data o počtu cest/obyvatele nejsou dostupná; data jsou nahrazena počtem přepravených osob – viz 4.2.A.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

 Stav MHD (trasy linek, zastávky atd.) se dlouhodobě nemění. Podklady a výstupy ke zkvalitnění systému MHD budou vytvořeny v rámci PUMM Litoměřice. Další možnosti město hledá v rámci přípravy nového zadávacího řízení na ext. provozovatele městské dopravy.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↓ zhoršující se

Přes nárůst objednávaných výkonů MHD, počet přepravených osob klesá, patrně vzhledem ke stávajícímu trasování a taktování. Potřebné změny se stále odkládají až po výběru nového provozovatele (až nakonec k jeho výběru dojde nejspíš těsně před dokončením PUMM). Aktuální zrušení jízdného v MHD je nesystémový krok, zvlášť před dokončením PUMM.

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Z dostupných ekonomických nástrojů jsou využívány parkovací zóny v centru města. Výše poplatků je stanovena nařízením RM (parkovné na Mírovém náměstí bylo zvýšeno). Od roku 2014 byl zaveden systém placení parkovného pomocí SMS. 
Parkování je progresivní s cílem zkrátit délku parkování - první půl hodina stojí 1/3 částky za celou hodinu stání. (Mírové náměstí - 1/2 hod. -10 Kč, 1 hod. - 30 Kč, 2 hod. - 60 Kč)
Mýtné ani zpoplatnění vjezdu nejsou doposud využívány.

https://www.litomerice.cz/sms-parking

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Ekonomické nástroje město s výjimkou parkovného na vybraných parkovištích nevyužívá.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město využívá zpoplatnění parkování v centru s mírnou progresivní tarifikací. Výše sazeb je spíše na nízké (nedostatečně motivující) úrovni.

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Od ledna 2017 město zpracovává Plán udržitelné městské mobility (PUMM), na jehož vzniku se významně podílí veřejnost a specifické klíčové cílové skupiny (podnikatelé, mládež ad.). V jeho rámci vznikne i multimodální dopravní model jako jeden z hlavních nástrojů pro plánování dopravy včetně integrace jednotlivých druhů dopravy.

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/

www.litomericedostupnevsem.cz

 

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zpracovává PUMM v plném rozsahu včetně multimodálního dopravního modelu a rozsáhlého sběru dat. PUMM bude dokončen na konci roku 2019.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Plán udržitelné mobility je (zatím) rozpracován. Spolu s dopravním modelem bude po dokončení/schválení představovat velmi inovativní krok pro města této velikosti. Celý proces (bude-li úspěšně završen) může sloužit jako příklad pro jiná města obdobné velikosti.

4.3 Nízkoemisní vozidla

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Enviromentálně šetrné vozy hrají v dopravě ve městě velmi výraznou roli. Město dlouhodobě vyžaduje, aby MHD využívalo ekologicky šetrné pohony (CNG). Městský úřad od r. 2016 využívá 6 elektrovozidel a 2 hybridní vozidla. Od r. 2016 rovněž pracuje na rozšíření infrastruktury dobíjecích stanic včetně využívání obnovitelných zdrojů pro dobíjení (fotovoltaické elektrárny).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě podporuje zavádění nízkoemisních vozidel a příslušné infrastruktury.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město požaduje, aby provozovatel MHD využíval ekologicky šetrné vozy splňující nejpřísnější emisní standardy a další nároky na komfort cestujících (bezbariérovost, min. EURO6, apod.) 

Stávající dopravce používá 2 vozy na CNG splňující normu EURO 5 a vůz s dieseloveým motorem splňující normu EURO 4.

V katastru města se připravuje výstavba nové čerpací stanice CNG u mostu gen. Chábery (termín realizace závisí na soukromém investorovi).

V rámci probíhajícího projektu e-FFEKTA (2017-2019) je zpracovávána studie potenciálu rozvoje elektromobility, včetně možnosti využití elektrovozidel v MHD. Studie bude k dispozici na konci roku 2018.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na provozovatele MHD je k nahlédnutí na Odboru dopravy a sil. hosp.

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  80 %

Podíl vozidel EEV (v našem případě s pohonem na CNG - EURO 5) na celkovém výkonu v rámci městské autobusové dopravy je cca 80 %. Zbylých 20 % je obsluhováno vozidlem na naftový pohon - EURO 4.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Enviromentálně šetrné vozy hrají v dopravě ve městě velmi výraznou roli a město dlouhodobě vyžaduje, aby MHD využívalo ekologicky šetrné pohony (CNG).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Valnou většinu dopravních výkonů MHD zastávají vozidla na CNG, nejsou ale v nejpřísnějším emisním standardu (což zjevně souvisí s problémy při výběru provozovatele MHD)

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

MěÚ Litoměřice a jeho příspěvkové organizace (pozn. městská nemocnice je od r. 2017 akciovou společností) provozují od 12/2016 celkem 10 elektrovozů a 4 hybridní vozy
V r. 2018 dojde k ukončení leasingu na současné vozy a s využitím dotace MŽP bude pořízeno celkem 7 elektrovozů a 1 plug-in hybridní vůz do majetku města.
Příspěvkové organizae města budou motivovány k pořízení elektrovozidel do svých vozových parků.
Mimo standardní vozový park pořídilo město v rámci podpory alternativních forem dopravy celkem 10 elektrokol, z nichž 3ks využívá Městská policie a 7ks je poskytnuto zaměstnancům MěÚ pro účely dojíždění do práce a vykonávání pracovních cest (pošta, mezi budovami úřadu a PO apod.) v intravilánu města.

https://www.litomerice.cz/aktuality/4814-mesto-litomerice-meni-sluzebni-vozy-za-elektromobily

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  Viz komentář.

Pozn: údaje jsou uváděny pouze za vozidla provozovaná MěÚ Litoměřice.

bateriová elektrická vozidla (BEV) - 48634 km  6 ks

plug-in hybridní el. vozidla (PHEV) - 17181 km  2 ks 

konvenční vozidla - 60751 km 7 ks

Podíl km ujetých čistě elektrickými vozidly vychází na cca 38,4 %. Do tohoto podílu však nejsou zahrnuty ujeté km čistě na elektřinu u vozidel PHEV, neboť u nich není možné tento údaj z dostupných dat zjistit.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

 Přibližně 38,4 % ujetých km vozidly města jsou vykonány elektromobily.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podíl environmentálně šetrných vozidel ve flotile vozidel města a jeho příspěvkových organizací je na české poměry výborný.

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V katastru města se připravuje výstavba nové čerpací stanice CNG u mostu gen. Chábery (termín realizace závisí na soukromém investorovi)

V roce 2018 v rámci projektu eFEKTA vzniknou 3 sady akumulačních systémů umožňující využití solární energie z elektráren na střechách budov v majetku města pro dobíjení elektromobilů. 
V roce 2018 bude vybudována 1. rychlodobíjecí stanice pro elektromobily ve spolupráci se společností ČEZ a.s.
V rámci uzavřených memorand o spolupráci na rozvoji udržitelné dopravy byly vybudovány soukromými subjekty 2 veřejně dostupné dobíjecí stanice (s omezenou dostupností v rámci areálu firem/organizace). V současnosti v Litoměřicích existují celkem 3 veřejně dostupné (soukromé) dobíjecí stanice a 3 dobíjecí wall boxy na parkovišti MěÚ v Pekařské ulici.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Stávající infrastruktura je dostatečná pro zajištění provozu vozového parku elektromobilů MěÚ a příspěvkových organizací, které tvoří cca 90 % vozidel na elektřinu v Litoměřicích. Již v r. 2018 však dojde k vybudování veřejných dobíjecích stanic, což představuje významný krok k podpoře alternativních pohonů v dopravě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Stávající infrastruktura je dostatečná pro provozovaný počet vozidel na alternativní pohony, další rozvoj se připravuje.

4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

 V připravované soutěži město požaduje, aby provozovatel MHD využíval ekologicky šetrné vozy splňující nejpřísnější emisní standardy (min. EURO6) a další nároky na komfort cestujících (bezbariérovost apod.).

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ano, je stanoven požadavek pro provozovatele MHD (pro ostatní výběrová řízení neuvedeno).

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě jsou využívány a realizovány prvky zklidňující dopravu. Přesto dochází ke zvyšování nehodovosti v dopravě, město proto nadále realizuje řadu stavebních úprav na podporu zvyšování bezpečnosti dopravy a bude pokračovat v instalacích dalších prvků na podporu bezpečnosti a zklidnění dopravy. 
Zdravé město se dlouhodobě zabývá zvyšováním povědomí o bezpečnosti v dopravě zejména s důrazem na děti a mládež a organizuje řadu osvětových akcí, mapuje problémová místa apod.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se problematice bezpečnosti dopravy dlouhodobě věnuje a to jak úpravami infrastruktury, tak i různými formami osvěty.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město každý rok vyčleňuje finanční prostředky na osvětlení přechodů, budování zvýšených přechodů, zúžení křižovatek a ostrůvků pro bezpečné přecházení chodců především u škol.

Byla realizována např. tato opatření:

2012–2014 - přechod pro chodce ul. Liškova, přechod pro chodce Pokratická, Krajská, ul. Žernosecká a Mrázova, úprava přechodů E. Krásnohorské, Škroupova, Dlouhá, ul. Svojsíkova (z parku k jednotlivým školám a centrální jídelně), Dobrovského a Švermova, Alšova u kruhové křižovatky

2015–2017 - Březinova Cesta X Revoluční, Daliborova, Mrázova, Osvobození, Žernosecká, Pokratická (2x), Nerudova, Revoluční, Liškova X E. Krásnohorské, Liškova X Šafaříkova, Kamýcká X Odboje, Plešivecká (5x), Hálkova X Vrchlického)

2017 -  Zvýšení bezpečnosti dopravy – Palachova ulice – zúžení ulice, vytvoření veřejného prostoru, přechodová místa a přechody 2017 - RPS Pokratice III.E – v rámci projektu přechodová místa pro chodce 
V rámci nově budovaných lokalit pro rodinné domy jsou zřizovány obytné zóny – Miřejovická stráň.

Nehodovost ve městě (měřeno počtem dopravních nehod) rostla až do roku 2016, v roce 2017 stagnovala. Následující roky ukáží, zda jde o změnu trendu. Cca 94 % dopravních nehod je způsobena řidičem motorového vozidla. Tento podíl je v posledních třech letech stabilní. Pozitivní je, že celková škoda v posledních letech klesala (od 70 mil. Kč v roce 2015 k necelým 56 mil. Kč v roce 2017).

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  Viz komentář.

4.4.B Nehodovost v silniční dopravě

Počet dopravních nehod/počet se zraněním:
2011 - počet DN 169, 19 se zraněním 
2012 - počet DN 178, usmrcena
1 osoba, 23 DN se zraněním
2013 - počet DN 204, usmrcena
1 osoba, 24 DN se zraněním
2014 - počet DN 219, usmrceny
2 osoby, 17 DN se zraněním

Dopr. nehody za okres LTM (město LTM) celkem, usmrceno:
2015 - počet DN 1250 (město LTM - 237), usmrceno 7 osob, těžce zraněno 54, lehce zraněno 165 osob
2016 - počet DN 1299 (město LTM - 238), usmrcena 1 osoba, těžce zraněno 44, lehce zraněno 123 osob
2017 - počet DN 1290 (město LTM - 217), usmrceno 10 osob, těžce zraněno 50, lehce zraněno 139 osob

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě jsou využívány a realizovány prvky zklidňující dopravu. Přesto dochází ke zvyšování nehodovosti v dopravě, město proto nadále realizuje řadu stavebních úprav na podporu zvyšování bezpečnosti dopravy a bude pokračovat v instalacích dalších prvků na podporu bezpečnosti a zklidnění dopravy. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město realizuje opatření na infrastruktuře, trend nehodovosti je i přesto spíše nepříznivý, v intravilánu však nedochází k nehodám s následkem smrti.

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Během celého roku probíhá několik akcí s dopravní tématikou zaměřených na znalosti pravidel silničního provozu, na bezpečnost na pozemních komunikacích, a to formou besed, přednášek, výukových programů ve školách, cyklopelotonů, anket apod. Akce jsou zaměřeny na všechny věkové skupiny od dětí až po seniory.

Příklady preventivních akcí:

1. Město propaguje a realizuje tyto aktivity zejména prostřednictvím mezinárodních kampaní: „Národní dny bez úrazu“ a „Evropský týden mobility“, které jsou organizovány za aktivního přispění partnerů – Preventivně informační skupina Policie ČR, Dopravní policie ČR, Hasičský sbor Ústeckého kraje, Městská nemocnice, Městská policie, Dům dětí a mládeže Rozmarýn,  Český červený kříž, Knihovna K. H. Máchy,  Střední pedagogická škola, BESIP, Adélčin dvoreček, Tyfloservis, SEVER, Regionální televize.
Evropský týden mobility - přehled akcí v rámci kampaně od roku 2007 do roku 2017 na: http://nszm.cz/index.shtml?apc=rkE
Národní dny bez úrazu - přehled akcí v rámci kampaně od roku 2007 do roku 2017 na: http://nszm.cz/index.shtml?apc=rkD
Město vyčleňuje ze svého rozpočtu Zdravého města na kampaň Evropský týden mobility okolo 50  tis. Kč ročně. Výdaj na kampaň Národní dny bez úrazů je 60 tis. ročně. Finance na tuto kampaň jsou od roku 2011 pokryty z projektů MŽP, od roku 2018 i z projektů programu INTERREG. Dále jsou z rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství vyčleněny finance na akce pořádané ve spolupráci s Policií ČR na téma BESIP (preventivní akce na podporu nošení reflexních prvků).

2. Organizovány jsou veřejné diskuze a ankety k problémovým/nebezpečným místům v dopravní situaci města:
2008 - dotazníkový průzkum - "Cesty dětí do školy a zpět" (ECI B.6)
2011 - anketa dopravní etika
2012 - kulatý stůl doprava
2013 - kulatý stůl cyklistika
2011 a 2014 - Mobilita a místní přeprava - šetření ECI A.3
2017 kulatý stůl na téma doprava - https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/photos/a.933287343500534.1073741829.925486310947304/945984492230819/?type=3&theater

V roce 2014 proběhla rekonstrukce Dětského dopravního hřiště (provozovatel DDM Rozmarýn), které bývá často využíváno při realizaci kampaní dopravních programů pro MŠ, ZŠ a veřejnost.

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  60 %
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá zvyšováním povědomí o bezpečnosti v dopravě zejména s důrazem na děti a mládež a organizuje řadu osvětových akcí, mapuje problémová místa apod.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Aktivity na poli prevence jsou bohaté i ve srovnání s jinými městy.

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Pasport problémových míst nebyl vypracován. Majetkový správce komunikaci OÚR spolu s odborem dopravy ODaSH ve spolupráci s DI POLICIE ČR řeší problémová místa ve městě a projednává přípravu a realizaci stavebních úprav k jejich zabezpečení.
Tuto problematiku má v kompetenci jako poradní orgán Komise dopravy při RM.
www.litomerice.cz/komise-rady-mesta

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/photos/a.933287343500534.1073741829.925486310947304/945984492230819/?type=3&theater

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  5

Hodnota indikátoru 4.4.C:

2012 - 3
2013 - 5
2014 - 6
2015 - 2017 - cca 5 oprav ročně

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Pasport problémových míst není zpracován. Zjišťování problémových míst probíhá i v rámci analytické části PUMM při komunikaci s veřejností.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Problémová místa jsou mapována (i ve spolupráci s veřejností) a průběžně dochází k odstraňování kritických nehodových míst.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V Litoměřicích vzniká Plán udržitelné městské mobility (PUMM), který stanoví mj. prioritní cíle a indikátory v oblasti dopravy. Město dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek. Velké dopravní projekty jsou podrobovány hodnocení EIA. Hlavní problémy, vyplývající z dopravy, jsou definovány ve Strategickém plánu rozvoje města a jednotlivá opatření jsou realizována dle dostupných vlastních a externích zdrojů (dotací). Město nemá výraznější problémy spojené s hlukem z dopravy.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

PUMM je aktuálně zpracováván, město sleduje kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž prostřednictvím monitorovací sítě, přitom jedním z cílů PUMM bude právě snižování vlivu dopravy na ŽP a zdraví.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V současnosti řešeno primárně v rámci ÚP.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) - vzniká pro Litoměřice od r. 2017, dopracován bude v r. 2019. PUMM nebude - v souladu s legislativou - podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

https://www.facebook.com/udrzitelnadopravaltm/

www.litomericedostupnevsem.cz

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  Nehodnoceno - viz popis.

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V současnosti se připravuje PUMM.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Kompletní Plán udržitelné městské mobility je v současnosti zpracováván, posuzování vlivu na ŽP nicméně - v souladu s platnou právní úpravou - nepodléhá.

4.5.2 Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město má nainstalované měřící emisní stanice a celkové měření emisí vč. dopravy vybraných polutantů je prováděno OŽP. Od 09/2017 MěÚ Litoměřice provozuje automatickou monitorovací síť ovzduší ve spolupráci s ČVUT. Cílem je zjištění zdrojů znečištění ovzduší a jejich eliminování. V současné době, po několika měsíčním provozu, se začíná ukazovat, že hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava. Monitorovací síť nepřetržitě měří na 12 místech po celém městě PM10, PM2,5, PM1 a na 4 místech VOC.
Online měření doplní rozptylová studie, která bude k dispozici na konci března 2018 a která by měla poskytnout detailní informace o zdrojích a povaze znečištění s vazbou na měření intenzity dopravy a složení vozového parku obyvatel dle dat z průzkumu dopravního chování.
Město má zpracovaný dlouhodobý plán snižování emisí a imisí, který zahrnuje rovněž oblast dopravy.
Každý velký dopravní projekt je dle zákona podroben hodnocení vlivů na životní prostředí.
Dochází rovněž k pravidelnému měření imisí - pravidelně se měří všechny významné znečišťující látky (NOx, SOx, PM10 ad.).

Doložení je poskytnuto v oblasti 2 Auditu UR - Životní prostředí.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečišťujících látek. Velké dopravní projekty jsou podrobovány hodnocení EIA. Jsou nainstalovány měřící stanice a je rozpracována rozptylová studie pro Litoměřice.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město monitoruje kvalitu ŽP prostřednictvím vlastní sítě, v nadstandardním rozsahu. Vyhodnocení je/bude součástí PUMM.

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město bude mít zpracován kompletní PUMM (2017-2019), který stanoví prioritní oblasti a opatření k následné realizaci v závislosti na dostupných finančních prostředcích. PUMM bude v souladu se Strategickým plánem rozvoje města a Územním plánem a provázán s dalšími strategickými dokumenty (např. Energetický plán, plán snižování emisí a imisí apod.).
Jedná se o střednědobý až dlouhodobý strategický dokument, vize udržitelné mobility bude směřována k r. 2030, adekvátně bude nastaven implementační a finanční plán.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má definované priority dopravy ve Strategickém plánu rozvoje, který je provázán s dalšími strategickými dokumenty (ÚP, PUMM ad.). Dopravní problémy jsou řešeny systematicky a na opatření jsou pravidelně alokovány významné finanční prostředky z rozpočtu města, jež jsou dále navyšovány o externí zdroje (dotace), o něž město aktivně a úspěšně žádá.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Existuje Strategický plán rozvoje a další, podstatně podrobnější, rozpracování přinese PUMM.

5 Zdraví

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Audit města Litoměřice za oblast zdraví je přehledně zpracován. Město doložilo do 30.5. 2018 všechny potřebné dokumenty, aktualizovalo data o zdravotním stavu obyvatelstva. Zdravotní plán města je pravidelně vyhodnocován, k vyhodnocení je využit doporučený formulář. Při osobní návštěvě ze dne 30. 5. 2018 byly dopřesněny a doplněny infomace k dílčím otázkám. Oceňuji bezproblémovou a rychlou komunikaci. K přehlednosti a srozumitelnosti auditu nemám připomínky. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Povinné indikátory jsou splněny, jejich popis je dostatečný, realistický a podložený. Doporučené indikátory město dosud nevyužívalo, budou teprve předmětem diskuze, jak vyplynulo z osobní návštěvy a v návaznosti na zjištění z Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. Např. proč dochází ke zvyšování hospitalizací pro vážné úrazy, jak se mění drogová scéna ve městě a co je tím důvodem.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • Přehledné informace na webových stránkách města
 • Funkční pracovní skupiny města  
 • Strategické a koncepční materiály města jsou přehledné, konkrétní, realistické, mají vymezené cíle a zodpovědnost za jejich plnění (např. Komunitní plán sociálních služeb)
 • Problematika zdraví je zohledněna a vzájemně provázána ve všech důležitých dokumentech města
 • Přehledné vyhodnocení zdravotního plánu
 • Silná proseniorská politika města
 • Rozšíření služeb v oblasti duševního zdraví a péče o duševně nemocné
 • Spokojenost občanů
 • Vysoká účast obyvatel města na veřejných fórech
 • Vysoká účast obyvatel na kampaních pořádaných městem
 • Došlo k dalšímu navýšení finanční podpory v sociální a zdravotní oblasti
 • Výsledky HBSC studie město zohlednilo ve svých dotačních titulech
 • Město disponuje „zásobníkem projektů“
 • Zlepšuje se stav zeleně, monitoruje stav ovzduší, byl nalezen hlavní zdroj jeho znečištění.

 

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • Zvyšující se podíl vážných úrazů (počet hospitalizací pro úrazy)
 • U aktivit proti kouření chybí nabídka pomoci kuřákům (poradenské služby nebo informace o nich)
 • Relativně nízká nabídka preventivních programů výchovy ke zdraví ve školách (např. zdroje: ZÚ Ústí nad Labem, Národní síť podpory zdraví, SZÚ, Besip, a další), prevenci zacílit do nižších věkových kategorií –  MŠ, I. st.
 • Centrální školní jídelna jako jediný poskytovatel školního stravování ve městě (rozvážka jídel)

 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • Rozšiřovat základnu participujících odborných partnerů na krajské a celostátní úrovni (tzv. portfolio odborníků)
 • Co nejmenší závislost na využití komerčních služeb v oblasti zdravotní prevence
 • Při aktivitách pořádaných městem dbát na poskytování informací veřejnosti v souladu s vědeckým poznáním (EBM)
 • Pružněji reagovat v nabídce služeb dle (ne)zájmu cílových skupin
 • Přesunout plánované a nevyužité finančních prostředky ze sociální oblasti do oblasti zdravotní výchovy a prevence.
 • Zacílit nabídku edukačních programů dle výstupů z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel
 • Hledat další příležitosti ke zlepšení nabídky služeb v oblasti školního stravování
 • Zpřístupnit veřejnosti aktuální analýzu zdravotního stavu obyvatel na internetových stránkách města
 • Využití dalších návodných indikátorů (viz drogová scéna, registr úrazů, apod.)
 • Rozšíření nabídek poradenských služeb dostupných široké veřejnosti
 • Nabídnout na veřejných fórech okruhy témat k diskuzi (hledat společná řešení problémů)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • Personální nestabilita
 • Nárůst administrativy
 • Omezené finanční zdroje
 • Cíle kladené v oblasti veřejného zdraví se mohou jevit těžko uchopitelné, obtížně hodnotitelné, relativně nákladné, a proto s nižší ochotou politiků, do těchto záležitostí zasahovat, např. na rozdíl od sociální oblasti
 • Nízká finanční podpora programů zdravotní prevence nevytváří podnětné prostředí se zdravotní prevencí zabývat (převládnou jiná témata, které lze snáze realizovat i vyhodnocovat)
 • Nízká objektivita hodnocení průzkumů veřejnosti v protikladu k té části obyvatel, která je „více vidět a slyšet“
 • Nedostatek kompetencí k odlišení neúčinných či zavádějících postupů v oblasti podpory zdraví od vědecky ověřených metod - EBM (zvláště oblast výživy, snižování nadváhy, očkování, potravinové doplňky atp.)
 • Nedostupnost některých služeb (včasná psychologická pomoc, krizová řešení)
 • Obtížně dostupné informace pro vybrané skupiny obyvatel
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

V porovnání s předchozím auditem, který proběhl v roce 2015, je zřetelné, že došlo k dalšímu zlepšení v hodnocené oblasti zdraví, v plánování a vyhodnocování, v zapojení dalších odborných partnerů i v nárůstu preventivních aktivit. Analýza zdravotního stavu obyvatel byla aktualizována o nejnovější dostupná data a okomentována s doporučením, na které problémové oblasti se nejvíce v plánování zaměřit (nádorová onemocnění). Nevýhodou je, že se zpracovatel analýzy odkazuje v doporučeních na příliš dlouhé časové trendy a již méně zohledňuje vývoj posledních let. To vede k nesouladu zpracovatele a oponenta, k odlišným komentářům a tedy i nevhodnému plánování.

Z tohoto důvodu bych doporučila, jak již bylo uvedeno v části hodnocení 5.1 - integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování, aby:

 1. při dalším zpracování Analýzy zdravotního stavu obyvatel bylo provedeno zhodnocení dlouhodobého - desetiletého trendu a současně i krátkodobého - pětiletého trendu (lineární spojnice), to umožní lépe porovnat vývoj situace mezi dvěma audity
 2. zdravotní plán města časově navazoval co nejblíže aktuální Analýze zdravotního stavu obyvatel
 3. zhodnocení indikátorů v části 5.3. Zdraví obyvatel vyplývající z analýzy o zdravotním stavu obyvatel bylo svěřeno odborně zdatné osobě (např. lékař v rámci pracovní skupiny pro tvorbu zdravotního plánu, aj.).
 4. město bylo schopno identifikovat rizikové oblasti, využít nepovinných indikátorů (pro jaké úrazy a proč narostl v daném období počet hospitalizací pro vážné úrazy; ověřit pokles uživatelů drog)


 


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města. Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice a na základě Zdravotního plánu. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast. Tato pracovní skupina definuje TOP problémy, vycházející ze Zdravotního plánu a dále stanovuje opatření k jejich zlepšení, tato opatření jsou každoročně vyhodnocována. Dále je oblast zdraví součástí dotačních programů města Litoměřice, čím se město snaží o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní plán vytváří v Litoměřicích expertní pracovní skupina, která byla v roce 2015 rozšířena o nové lékařské kapacity. V plánování se zohledňovaly potřeby vyplývající z pravidelných veřejných fór, sociologických průzkumů, analýzy zdravotního stavu obyvatel z roku (2011) a dalších koncepčních materiálů. Došlo k navýšení finanční částky na Podporu sociálních a zdravotních aktivit.

Zdravotní plán se zaměřil na 3 hlavní priority, které se daří průběžně plnit a vyhodnocovat. Oproti předchozímu hodnocení došlo k přehlednějšímu zpracování plnění zdravotního plánu, doporučení oponenta auditu z roku 2015 byla akceptována.

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve městě?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Analýza zdravotního stavu obyvatel

Město Litoměřice za podpory NZSM ČR, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS ÚK) nechalo v roce 2007 zpracovat analýzu zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. Tato analýza informuje o zdravotním stavu, vývoji, struktuře obyvatel, úmrtnosti, nemocnosti a podobně. Analýza byla zpracována na základě dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Zdravotním ústavem. V roce 2014 byla vypracována KHS ÚK druhá Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Litoměřic. Došlo k porovnání vývoje od roku 2007 vzhledem k úrovni ČR a Ústeckého kraje. Na základě této analýzy došlo k přípravě aktualizace Zdravotního plánu z roku 2008.
V roce 2016 byla provedena aktualizace analýzy zdravotního stavu obyvatel na základě expertní hodnotitelky za oblast zdraví. Byly doplněny číselné údaje ke grafům a dopracovány komentáře. Vzhledem k tomu, že se neaktualizovala data, nedošlo ke zjištění nových informací, nepromítla se tato aktualizace do změn ve Zdravotním plánu. Analýza byla vydána také v tištěné podobě a následně distribuována OSVaZ, zdravotní a sociální komisi, školám, Nemocnici Litoměřice a privátním lékařům.
V roce 2018 se plánuje aktualizace Analýzy zdravotního stavu obyvatel, kdy půjde zejména o aktualizaci uvedených dat. Aktualizovaná verze se promítne i do aktualizace Zdravotního plánu.

http://komplanlitomerice.cz/article/analyza-zdravotniho-stavu-obyvatel-mesta-litomerice/383/4/0

Komunitní plánování sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá úsek komunitního plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících.
V roce 2017 byl dokončen nový komunitní plán, který je již pátým v pořadí a je prvním, který je vytvořen na celou oblast ORP Litoměřice. Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat. Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách http://www.komplanlitomerice.cz/ 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

Plánování s veřejností 

Každoročně je problematika zdraví projednávána s veřejností na diskuzním fóru Desatero problémů Litoměřic, kde jednu z osmi sekcí tvoří sociální oblast a zdravotnictví. Problémy se zdravotní tématikou, které se objevily na veřejných fórech v minulých letech jako hlavní, jsou následující: 
2017 - Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí
2016 - Zřídit mamograf v Nemocnici Litoměřice
2015 - Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Akční plán zlepšování ZM a MA21

Akční plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise Zdravého města a MA21 navrhuje, jakého zlepšení má být v daném roce dosaženo. Aktivity v akčním plánu se neustále rozšiřují, v roce 2014 bylo uvedeno 8 aktivit a postupně během let se rozrostly až na 15 aktivit v roce 2017. Dochází tedy k neustálému zlepšování akčního plánu z hlediska zakonponování oblasti zdraví.
Akční plán je pravidelně vyhodnocován, je schvalován Radou města a je propojen s dotačním titulem Zdravého města a MA 21. 

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/dokumenty/ostatni_dokumenty/APZ_ZM_MA21_2017.pdf

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO - viz komentář
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.1.A:

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Hodnota indikátoru 5.1.C:

Byla vytvořena expertní skupina ke zdravotnímu plánu, jejími členy je ředitel Nemocnice Litoměřice, zástupce KHS, zástupci OSVaZ, zástupci Zdravého města, 5 privátních lékařů a další.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k postupné integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování ve městě na základě Zdravotního plánu města zpracovaného na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Text odpovědi na auditní otázku poskytuje dostatečný přehled o způsobu strategického plánování v Litoměřicích v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel a popisuje hlavní relevantní nástroje pro strategické plánování.

Audit popisuje systematické plánování oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví (nikoliv přímo plánování zdravotních služeb, kde jsou ovšem možnosti působení města omezené), které vychází z aktuálních podkladů.

5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město zohledňuje problematiku zdraví a dopadu na zdraví ve svých strategických dokumentech.

Strategický plán rozvoje města

V roce 2012 byl aktualizován Strategický plán rozvoje města Litoměřice (SPRM).
Jednou z hlavních vizí SPRM je “Litoměřice – atraktivní město pro život všech generací, bydlení, práci i podnikání, město kultury, vzdělanosti, vědy I výzkumu, sportu, zdravého životního stylu a čistého životního prostředí.” 
Oblast zdraví je součástí rozvojové oblasti "C” – Litoměřice zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti (sociální oblast, zdraví, společenský život, vzdělávání).
Cíl C IV. – Cílem města je vytvořit podmínky pro kvalitní zdravotní péči a efektivní síť sociálních služeb, která bude odrážet aktuální potřeby obyvatel města. Bude optimalizováno řízení systému poskytovatelů sociálních služeb pomocí průběžně aktualizovaného komunitního plánu. Město si uvědomuje důležitost komunitního plánování a zapojení cílových skupin do procesu přípravy a realizace konkrétních produktů a opatření. Optimálním řešením této problematiky je zajistit kvalitně propojený a spolupracující systém zdravotní a sociální péče a komunitního plánování.
Vazba na Strategický plán je zajišťována prostřednictvím dílčích koncepcí a strategií (koncepce rodinné politiky apod.) a v rámci těchto dokumentů byly identifikovány konkrétní oblasti, kterými jsou: vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením. 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf

Komunitní Plán zdraví a kvality života

V komunitním plánu zdraví a kvality života, který je každoročně aktualizován po Fóru Zdravého města, je řešena oblast zdraví v rámci oblasti D - Zdravý životní styl, zdravotní služby  a dále v oblasti C - Sociální služby (senioři)

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-litomerice-2017-2018?typ=o

Komunitní plán sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá úsek komunitního plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících. V roce 2017 byl dokončen nový komunitní plán, který je již pátým v pořadí a je prvním, který je vytvořen na celou oblast ORP Litoměřice. Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat. Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách http://www.komplanlitomerice.cz/.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/4-KomunitniPlan.pdf

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

Koncepce proseniorské politiky

Koncepce proseniorské politiky na roky 2017 - 2020 řeší téma zdraví ve velké části bodů, řeší zejména zapojení seniorů do různých aktivit, které jsou důležité pro zlepšení zdravotního stavu seniorů. 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/koncepce-proseniorske-politiky-pro-rok-2017-2020.pdf

Koncepce rodinné politiky

V Koncepci rodinné politiky 2014 - 2019 je oblast zdraví obsažena v oblastech:
1 Služby pro rodiny – opatření 1.8. Podpora zdravého životního stylu

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.1.B:

Ve strategických dokumentech je zohledňována problematika zdraví.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Problematika zdraví a dopadu na zdraví je součástí strategických dokumentů města. Zdravotní plán vychází z ezinárodních programů  Zdraví21/Zdraví2020.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Téma zdraví je součástí všech předkládaných strategických a koncepčních dokumentů města. Oblast zdraví je městem vnímána citlivě -město reaguje na potřeby obyvatel, současně přiměřeně realisticky -stanovuje si splnitelné cíle. Při hodnocení dotačních projektů město zohledňuje naplňování zdravotního plánu, který je v souladu s národní strategií Zdraví 21/Zdraví 2020.

 

5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zdravotní plán města Litoměřice

V roce 2007 bylo město Litoměřice v rámci Projektu Zdravé město WHO vybráno Ministerstvem zdravotnictví jako jedno z pilotních měst pro zpracování Zdravotního plánu města. Komise ZM a MA 21 schválila v červnu roku 2007 zpracování první etapy „Zdravotního plánu“, tzv. Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Analýza byla zpracována ve spolupráci s odbornými zdravotnickými institucemi. V dubnu roku 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Zdravotní plán města Litoměřice na roky 2015 - 2020. Základní struktura toho plánu byla zpracována na základě závěru z analýzy odborným týmem, kterým je pracovní skupina ke Zdravotního plánu. Tato struktura definuje priority, oblasti vytipované ve Zdraví 21/Zdraví 2020, cíle, opatření, náměty a poté byla doplněna komisí zdravotní a sociální při Radě města. Zdravotní plán je pravidelně aktualizován a reaguje na aktuální výsledky analýzy zdravotního stavu obyvatel.

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-litomerice-2015-2020?typ=struktura

TOP 3 zdravotní problémy

Alespoň jednou ročně se schází pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, která má mimo jiné na starost vybrat TOP zdravotní problémy na období tří let. Vybrané problémy jsou řešeny například při osvětových akcích.  V roce 2017 přešla agenda Zdravotního plánu zakomponována do činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Na období let 2009 – 2010 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporován aktivní život seniorů (vč. fyzického a duševního zdraví)
2. Budou probíhat programy sexuální výchovy (vč. výchovy k odpovědnému rodičovství)
3. Bude podporována osvěta v oblasti kouření, drog a alkoholu všech věkových kategorií. 
Na období let 2011-2014 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporována výchova ke zdraví ve školách
2. Bude podpořena prevence cukrovky
3. Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města. 
Na období 2015 – 2017 byly vybrány TOP3 :
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů
TOP 3 problémy v letech 2015 - 2017 byly vybrány TOP3:
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů
Vyhodnocení TOP 3 P 2015 - 2017 přílohou
TOP 3 problémy v letech 2018 - 2020 byly vybrány TOP3:
1. Bude zlepšováno duševní zdraví
2. Bude podporováno zdravé chování ve výživě a stravování a aktivní trávení volného času
3. Bude se snižovat vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město zpracovalo zdravotní plán, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2015. Skupina ke zdravotnímu plánu vybrala TOP problémy, které jsou každoročně vyhodnocovány.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město má zpracován, využívá a vyhodnocuje Zdravotní plán města Litoměřice.

Současný zdravotní plán je platný pro období let 2015-2020, byl připraven expertní pracovní skupinou, která je od roku 2015 rozšířena o nové lékařské kapacity. V plánování se zohledňují potřeby vyplývající z pravidelných veřejných fór, sociologických průzkumů, Analýzy zdravotního stavu obyvatel (2014), Strategického plánu rozvoje města (2012), Koncepce prorodinné politiky 2014-2019, 4. komunitního plánu soc. služeb (2014-2017).

Zdravotní plán je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty města (Komunitním plánem zdraví a kvality života Litoměřice 2017-2018, s Akčním plánem zlepšování 2017 projektu ZM a MA 21 v Litoměřicích a národní strategií Zdraví 2020).

Je zřejmé, že znečištěné ovzduší je problém, který se občanů Litoměřic opakovaně dotýká, podařilo se však nalézt zdroj znečištění, jak vyplynulo z vyhodnocení Zdravotního plánu za roky 2015-2017. Dalším dlouhodobým problémem je  nedostatek psychiatrické péče. Nově byla navázána spolupráce s 1 dětským psychologem.

Indikátory úspěšnosti pro hodnocení zdravotního plánu byly splněny (popř. odůvodněny).

5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice má  5 dotačních titulů, které souvisí s oblastí zdraví. Tato oblast je součástí dotačních programů Zdravého města Litoměřice, odboru sociálních věcí  a zdravotnictví a odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. 

Dotační program Zdravého města Litoměřice

Dotační program Zdravého města Litoměřice  vychází z problémů z veřejných diskusních fór "Desatero problémů Litoměřic " a "Mladé fórum", Komunitního plánu zdraví a kvality života - oblast D Zdravý životní styl, zdravotní služby a tématu stanoveného pro daný rok Komisí ZM a MA21. Tento dotační program je vypisován už o roku 2003, od roku 2015 tématicky zaměřený na zdraví. Každý rok je pravidelně rozdělována částka 150 tis. Kč:
2015 - Po městě zdravě a bezpečně
2016 - Zdraví nás baví
2017 - Ve zdravém těle zdravý duch
2018 - Zdravě mezi generacemi

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=105

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Program podpory zdravotních a sociálních aktivit pro občany města Litoměřice je jedním z dotačních titulů města. Tento dotační program podporuje aktivity už od roku 2006. Dochází k postupné navyšování přerozdělované částky, kdy bylo v roce 2017 schváleno navýšení o 50 tis. Kč na 250 tis. Kč.

https://www.litomerice.cz/dotace

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče vypisuje několik dotačních programů, které pomáhají k podpoře zdraví
- Sport pro zdráví/sport pro všechny
- Podpora v oblasti volného času dětí
- Podpora celoroční činnosti sportovních spolků

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Litoměřice, čímž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Dotační program města byl vytvořen již v roce 2003, od roku 2015 je tematicky zaměřený na zdraví. Nabízí širší využití než jak jsou vymezeny cíle národní strategií Zdraví 21/Zdraví 2020. Program město zohledňuje mimo jiné odkazem na zdravotní plán.

Silnou stránkou města je, z pohledu aktivit i ze strany financování, zejména sociální oblast - prorodinná politika a podpora sociálně znevýhodněných skupin, včetně seniorů. Plánování se odvíjí od konkrétních problémů v obci a zohledňují se problémy obyvatel, které vyplývají z veřejných fór. Jmenované oblasti se zdraví více či méně dotýkají, zejména pokud jde o oblast duševního zdraví a pohybové aktivity je možné oblast hodnotit velmi pozitivně.

Dotační titul Zdravého města a MA 21 nabízí krytí nákladů projektu do výše 80 % nákladů (celková alokovaná částka je 150 tis. Kč)

Došlo k navýšení financí v dotačním titulu "Podpora sociálních a zdravotních aktivit" o 50 tis. Kč (v návaznosti na komunitní plán). Celková částka dosahuje 250 tis. Kč, žadateli mohou být fyzické i právnické osoby. Priority programu nejsou pro žadatele přímo vyspecifikovány.

 

5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020

Město se soustřeďuje zejména na TOP 3 problémy, které vychází ze Zdravotního plánu, tyto cíle jsou každoročně vyhodnocovány. Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020 jsou provázány s tímto plánem Litoměřic následovně:

Cíl 4: Zdraví mladých
Cíl 5: Zdravé stárnutí
Cíl 6: Zlepšení duševního zdraví - součástí aktualizované podoby ZP
Cíl 8: Snížení výskytu neinfekčních onemocnění
Cíl 10: Zdravé a bezpečné životní prostředí
Cíl 11: Zdravější životní styl
Cíl 12: Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem
Cíl 13: Zdravé místní životní podmínky

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO - viz komentář
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Komentář k indikátoru 5.1.C:

Byla vytvořena expertní skupina ke zdravotnímu plánu, jejími členy je ředitel Nemocnice Litoměřice, zástupce KHS, zástupci OSVaZ, zástupci Zdravého města, 5 privátních lékařů a další.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020, dochází vyhodnocování cílů vybraných v rámci TOP 3 problémů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní plán města je v souladu se Zdravím 21. Vyhodnocení zdravotního plánu je přehledně doloženo ve vztahu k nastaveným prioritním cílům. V hodnoceném období (2015-2017) byly všechny významné cíle dosaženy. U některých dílčích cílů kvantitativní ukazatele během hodnoceného období rostly (prevence zubního kazu) nebo došlo k jejich přechodnému zvýšení (zdravé stravování a výživa, prevence užívání návykových látek). Významným úspěchem je nalezení zdroje hlavního znečistitele ovzduší a pravidelný monitoring ovzduší, ke kterému přispělo pořízení 12 měřících stanic v roce 2017. Ve městě průběžně dochází ke zvyšování množství zeleně.

Je zřejmé, že vytyčené cíle městem jsou průběžně řešeny a vyhodnocovány, případně jsou zdůvodněny změny, které vedly k omezení splnění.

 

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město společně s NNO připravuje řadu akcí a kampaní pro všechny věkové generace. NNO jsou podporovány buď přímo z rozpočtu (neziskové organizace) nebo formou dotací. Počet akcí na podporu zdraví je vysoký, a tak už nedochází k zvyšování počtu akcí, ale je tu snaha o zvýšení kvality a efektivity.
Město je dobře zasíťováno dětskými a sportovními hřišti, a tak za poslední roky nedošlo k výraznému zvýšení jejich počtu, v poslední době dochází spíše k rozšiřování nebo obnově stávajících hřišť. Dále na podporu pohybové aktivity město velmi podporuje Městská sportovní zařízení a sportovní kluby. Účast obyvatel na veřejných fórech je stabilně vysoká a pomáhá k tomu mimo jiné dobrá medializace akcí. Městský úřad začal pro své zaměstnance každoročně připravovat přednášky na téma zdraví, a tak probíhá vzdělávání i v této oblasti. Město má tuto podporu nastavenou na vysoké úrovni, a tak oproti minulému auditu nedošlo k tak výraznému posunu, proto snižujeme hodnocení na +1 pozitivní vývoj.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora zdraví je ve městě dlouhodobě na velmi dobré úrovni.  Město se snaží o rozvoj podmínek pro rekreační sport a aktivní távení volného času svých občanů, ať už z hlediska budování infrastruktury, tak doprovodných aktivit a kampaní. Vzhledem k tomu, že problém hypomobilty většiny české populace je zapříčiněn zejména vyřazením chůze jako hlavního zdroje aktivního pohybu, je plánované omezení parkování v centru města vítaným opatřením podporujícím pěší pohyb občanů. 

Podpora zdraví ve městě je pestrá, mezigenerační, přesto se zde nabízí příležitost většího zapojení škol a školských organizací do ověřených, akreditovaných preventivních programů. Např. vyzývá město školy, kterých je současně zřizovatelem (MŠ, ZŠ), k implementaci programů podporujících zdraví?

 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vládní i nevládní organizace se aktivně podílejí na podpoře zdraví společně se samosprávou. Jsou zapojovány při organizaci akcí a kampaní pro veřejnost, tyto organizace jsou podporovány buď přímo z rozpočtu města (příspěvkové organizace) nebo prostřednictvím dotací. Dále město spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především při kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících. Město má také odborné partnery, se kterými spolupracuje při tvorbách analýz a strategií. Příkladem může být Krajská hygienická stanice. 

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  ANO
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.E:

NNO jsou zapojovány do pořádaní akcí na podporu zdraví. Město tyto NNO podporuje buď přímo z rozpočtu (příspěvkové organizace) nebo formou dotací.

Hodnota indikátoru 5.2.F:

Nově probíha snídaně podnikatelů s tajemníkem, která je uskutečněna vždy na konkrétní téma a podnikatelé se tak mohou dozvědět plánované kroky města. Dále se alespoň jednou ročně uskuteční podnikatelské fórum, jehož hlavním tématem je Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli pro roky 2015 – 2020.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Akce na podporu zdraví město každoročně připravuje ve spolupráci s NNO, které jsou podporovány městem. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město spolupracuje zejména s mítními příspěvkovými či neziskovými organizacemi. S odbornými organizaci na celostátní úrovni spolupracuje při kampaních pořádaných ZM. Ve vztahu ke školám a  školským organizacím je využívána spolupráce s odborem školství. Školám jsou nabízeny programy z "repertoáru" místní příspěvk. organizace. 

Město může modelovat vlastní požadavky na témata programů PZ v souladu s potřebami, které vyplývají např. z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel a zdravotního plánu (nepřizpůsobovat se nabídce, ale hledat odborné partnetry dle potřeb) a v souladu s vědecky ověřenými postupy (EBM). 

 

 

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na podporu zdravého životního stylu a péče o zdraví realizuje Zdravé město Litoměřice (dále ZML) v průběhu celého roku buď konkrétní akce nebo celé kampaně - viz níže: Dny zdraví, Dny bez úrazu, Dny bez tabáku.

Dny zdraví

Dny zdraví pořádá Zdravé město Litoměřice se svými partnery vždy v říjnu. Koná se mnoho akcí jak preventivního rázu, tak na podporu zdravého životního stylu - stravování, pohybu. Bližší informace - plakáty, reportáže a zprávy - jsou uvedeny v DATAPLÁNU:

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2280421kF
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2304221kF
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2383463kF

Roadshow k prevenci rakoviny

V návaznosti na Zdravotní plán proběhla v březnu roku 2015 roadshow k prevenci proti rakovině pořádanou Ministerstvem zdravotnictví. Akce se účastnili odborníci z řad lékařů, kteří přítomným blíže představili screeningové programy a jejich význam pro včasné odhalení rakoviny.
Další roadshow proběhla v zaří roku 2017, kdy přijela Liga proti rakovině se svou dvoudenní putovní výstavou "Každý svého zdraví strůjcem". Lidé mohli zjistit důležité informace o problematice prevence proti rakoviny, dorazilo přes 1000 lidí. Návštěvníci měli možnost nechat se vyšetřit Státním zdravotním ústavem. Této možnosti využilo 184 návštěvníků.

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=UVbE4wB5HP8&feature=youtu.be
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=pQl-LFTEAEA
závěrečná zpráva viz příloha Priloha_5_2_2_zaverecna_zprava

Zdravé zoubky

Akce Zdravé zoubky se koná pravidelně každý rok pro děti z MŠ:
2015 - 3  MŠ 
2016 - 13 MŠ   
2017 - 14 MŠ 

2015 -  https://www.youtube.com/watch?v=GWk_Uwa28he, http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=644:zdrave-zoubky-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=gM7TGJwN5EA

Národní dny bez úrazu

Národní dny bez úrazu pořádá pravidelně každý rok Zdravé město Litoměřice se svými partnery - složkami IZS, ČČK, DDM, Vězeňskou službou a dalšími pro žáky MŠ, 1., 2., 5. a 9. tříd ZŠ. Akcí se účastní žáci všech litoměřických základních škol. V letních měsících organizuje Policie ČR s MěP informační kampaň pro cyklisty na cyklostezce. 

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2278537kD
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2309267kD
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2351158kD

Evropský týden mobility

Aktivity Evropského týdne mobility jsou pravidelně organizovány jak ZML, tak jeho partnery. Realizované akce jsou uvedeny na webu NSZM a byly hojně navštíveny občany města všech věkových kategorií. Co do rozsahu mimořádnou akcí byla v tomto roce akce UŽÍT Litoměřice - ukázky úsporné dopravy a energetiky.
Od roku 2016 pořádá MěÚ pro své zaměstnance každoročně vyhodnocovanou akci "Úředník na kole".

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2285450kE
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2326173kE
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2371354kE

Dny bez tabáku

Akce je zaměřena především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví:

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw
 

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.A:

2015 - 6
2016 - 5
2017 - 6
Odhadovaný roční počet účastníků je 4500.
29 akcí v rámci kampaně Dny zdraví

Hodnota indikátoru 5.2.C:

Setkání seniorů - 1 200 účastníků/rok
Místa přátelská seniorům - 140 účastníků/rok
Přeplavme svůj La Manche - 100 účastníků/rok
Den seniorů - 200 účastníků
Počet sociálních služeb - 12

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet akcí je vysoký, a tak už nyní nebude docházet ke zvyšování počtu akcí, ale zejména ke zvyšování kvality.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Preventivní aktivity města jsou na vysoké úrovni a stávají se postupně tradičními programy.   Počet akcí je celkově vysoký, stejně tak počet návštěvníků dosahuje významných hodnot, které vypovídají o zájmu obyvatel města se zdravím zabývat. Aktivity město vhodně dokumentuje a dokládá pozitivními ohlasy návštěvníků. Při pořádání aktivit využívá nové možnosti spolupráce a nová témata.

Nově byla zařazena témata pro prevenci rakoviny a uspořádány kampaně ve spolupráci s celostátně působícími organizacemi (Liga proti rakovině, SZÚ). Prevence nádorů je téma, které by s ohledem na výsledky analýzy zdravotního stavu obyvatelstva mělo být zařazováno pravidelně. Kladně hodnotím spolupráci dermatologa v kampani "Každý svého zdraví strůjcem", neboť z výsledků analýzy vyplývá potřeba se zabývat prevencí a časnou diagnostikou mimo jiných dg. zhoubným nádorem kůže (melanomem).

Právě oblast 5.2.2 by měla odrážet svým zaměřením problémová témata, která vyplývají z aktuálních trendů nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ORP Litoměřice.

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dny bez tabáku

Město od roku 2008 každoročně pořádá akci Dny bez tabáku. V rámci této kampaně probíhají přednášky, které jsou zaměřené především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví.

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw

Nekuřácké provozovny

V roce 2015 město začalo certifikovat nekuřacké provozovny. 
V květnu roku 2017 vešel v platnost zákon, který zakazuje kouření ve vnitřních prostorách restaurací, tudíž se staly všechny provozovny nekuřácké.

https://www.litomerice.cz/aktuality/2938-certifikace-nekurackych-provozoven-v-litomericich-pokracuje

Soutěž

Natoč protikuřácký videoklip proběhla v roce 2016, do soutěže bylo přihlášeno celkem 9 videoklipů.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=787:nato-protikuacky-videoklip-2016&catid=91:akce-2016&Itemid=131

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  ANO

Hodnota indikátoru 5.2.D:

Pořádání kampaní, soutěžě, certifikace nekuřáckých provozoven, přednášky pro střední školy - cca 90 účastníků na přednášku.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Počet nekuřáckých provozoven v minulosti klesal, nyní díky platnosti zákona jsou nekuřácké všechny restaurační zařízení. Dále se město zaměřuje na mládež, kdy v rámci Dnů bez tabáku organizuje přednášky o vlivu kouření na zdraví, které absolvují žáci středních škol.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti prevence kouření je město velmi aktivní, spolupracuje přitom s odbornými lékaři a významnými autoritami.

Podporu nekuřáctví společně s nadužíváním alkoholu město vnímá jako opatření proti jedné z nejvýznamějších příčin  nemocnosti a úmrtnosti obyvatel, kterou je možné, přes složitosti spojené s omezováním kouření na veřejnosti, eliminovat.

Ruku v ruce s podporou nekuřáctví a prevencí kouření může být aktivně nabídnuta pomoc kuřákům (odkazy, kontakty na lékaře, poradny, centra pro závislé na tabáku, farmaceuty proškolené v odvykání kouření apod.).

 

 

 

 

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dětská hřiště

V současné době spravuje město celkem 33 dětských hřišť. Počet hřišť přibývá, průběžně se modernizují a doplňují novými prvky. Všechna hřiště procházejí referenční odbornou technickou kontrolou dle ČSN EN 1176-7. Na webu  je možno najít mapu hřišť a sportovišť v Litoměřicích.

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114

Dotační program

Každoročně je vypisován dotační program "Sport pro zdraví - sport pro všechny" alokace 150 tis. Kč, informace o dotačním titulu viz odkaz.

https://www.litomerice.cz/dotace

Příspěvkové organizace

Zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která spravuje letní koupaliště, plavecký bazen, multifunkční Kalich arenu (zázemí pro veřejné bruslení, bruslení základních a mateřských škol, lední hokej, judo, tenis, florbal, basketbal a další ) a fotbalový stadion – roční příspěvek na provoz:
2015 - 26.976 tis. Kč
2016 – 27.917 tis. Kč
2017 – 28.051 tis. Kč
2018 – 30.320 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Rozmarýn nabízí 76 kroužků, z nichž je 30 kroužků zaměřených na pohybovou aktivitu, kterou pravidelně navštěvovalo kolem 250 dětí.

http://mszltm.cz/
http://www.ddmrozmaryn.cz/

Činnost sportovních klubů

Finanční podpora celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů v Litoměřicích – alokace:
2015 – 13.700 tis. Kč
2016 – 14.300 tis. Kč
2017 – 15.200 tis. Kč
2018 – 15.900 tis. Kč

Základní školy

6 základních škol má zázemí pro celosezónní využití - tj. tělocvičny a školní víceúčelová sportovní hřiště, která slouží jak k vlastní výuce TV na školách, příp. aktivitám družiny a školních klubů, tak i pro sportování široké veřejnosti v odpoledních/večerních hodinách. Využívají je jak organizované sportovní kluby, tak i veřejnost.

Mateřské školy

Mateřské školy – 11 provozoven – zařazují tělesnou výchovu v různých formách prakticky každý den. Předškolní děti navštěvují kurzy plavání, některé MŠ využívají zimní stadion pro výuku bruslení, dále pak i její tělocvičnu a saunu.

Viz také Koncepce sportu: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=626:koncepce-sportu&catid=52:strategicke-dokumenty&Itemid=82

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.B:

50 hřišť - z toho 33 dětských a 17 míst pro pohybovou aktivitu ve správě města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město je dostatečně pokryto dětskými hřišti, a tak v posledních letech nedochází k výraznému rozšíření počtu hřišť, ale zejména k rozšiřování a dovybavování stávajících hřišť. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora pohybové aktivity, aktivní trávení volného času a příležitosti k využití sportovišť jsou stabilně dobré a významně podporované též dotačními tituly. Zajímavou inspirací pro jiné municipality, které mohou přispět k prevenci ortopedických problémů a vadného držení těla,  může být vybudování "bosé stezky", která vznikla, při jednom ze sportovišť v areálu základní školy.

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak město podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Hřiště

Od roku 2003 se ve městě Litoměřice podařilo zajistit na všech hřištích u základních škol „správcovství hřišť“. Zrekonstruovaná hřiště předalo město do správcovství základních škol. Každá základní škola má 2 - 3 správce, kteří hřiště dále udržují. Všechna hřiště u základních škol jsou v odpoledních hodinách a někde i do pozdních večerních hodin přístupná sportovní veřejnosti. Správcovstvím hřišť se podařilo minimalizovat vandalství na zařízení a vybavení hřišť. Správce se o hřiště stará, dohlíží na pořádek, kázeň, půjčuje sportovní výbavu, je k dispozici v případě technických potíží apod.

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114

Příspěvkové organizace

Zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která spravuje letní koupaliště, plavecký bazen, multifunkční Kalich arenu (zázemí pro veřejné bruslení, bruslení základních a mateřských škol, lední hokej, judo, tenis, florbal, basketbal a další ) a fotbalový stadion – roční příspěvek na provoz
2015 - 26.976 tis. Kč
2016 – 27.917 tis. Kč
2017 – 28.051 tis. Kč
2018 – 30.320 tis. Kč

http://mszltm.cz/
http://www.ddmrozmaryn.cz/

Činnost sportovních klubů

Finanční podpora celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů v Litoměřicích – alokace:
2015 – 13.700 tis. Kč
2016 – 14.300 tis. Kč
2017 – 15.200 tis. Kč
2018 – 15.900 tis. Kč

Dotační programy

Každoročně je vypisován dotační program "Sport pro zdraví - sport pro všechny", roční alokace činí 150 tis. Kč.

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO

50 hřišť z toho 33 dětských a 17 prostor pro pohybovou aktivitu ve správě města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má dostatek zařízení pro sportovní aktivitu, která mají svého správce. Dále město velmi podporuje sportovní kluby a příspěvkové organizace, které podporují právě pohybovou aktivitu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podpora pohybové aktivity, aktivní trávení volného času a příležitosti k využití sportovišť jsou stabilně dobré a významně podporované též dotačními tituly. Město ve Zdravotním plánu na období 2015-2020 zohledňuje snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví lidí, plánuje zvýšit podíl cyklodopravy a pěších cest. V blízkosti nádraží je budována cyklověž. ZM pořádá na podporu cyklistiky aktivity v duchu programu "do práce na kole" pořádá vlastní soutěž "Úředník na kole".

Město zvyšuje každoročně příspěvek na provoz  městských sportovních zařízení, počet dětských hřišť se zvýšil o 1 DH. DH je k dispozici široké veřejnosti, plánuje se další modernizace a rozšíření DH.

Bude se omezovat parkování automobilů ve středu města.

 

5.2.6 Jak město reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Objem činností věnovaný aktivnímu stárnutí má v Litoměřicích vzrůstající trend, podílí se na něm město společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Aktivní senioři

Služby pro seniory jsou v Litoměřicích zajištěny v rámci nestátních neziskových organizací, které město podporuje. Ve měste se náchazí 12 sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou právě senioři, jedná se o následující služby: pečovatelské a odlehčovací služby, denní a týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a zdravotní péči.

Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí  je možno využít následujících aktivit: 
• Vzdělávání pro seniory – počítačové kurzy 
• Klub seniorů - celoroční provoz, přednášky, cvičení, turistika, kulturní setkání, zájezdy, výtvarné práce. Klub je otevřen všem seniorům ve městě, město poskytuje prostory a hradí provozní náklady. Program klubu zajišťují senioři sami.
• Dobrovolnické centrum DCH LTM – dobrovolníky i uživateli této služby jsou právě senioři – zajišťují aktivizační programy v pobytových zařízeních
• 2 seniorské kluby při Knihovně KHM - Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní.
• V rámci služeb Knihovny KHM je nabízena výuka anglického jazyka, počítačové gramotnosti, psychomotorická cvičení  a trénování paměti pro seniory.
• Univerzita třetího věku.
• Setkání seniorů – pravidelně v červnu a v prosinci (vánoční posezení) pořádá město setkání seniorů v Domě kultury. Město zajišťuje kulturní program a občerstvení. Akce bývá navštěvována na jaře cca 300 seniory, na Vánoce cca 500.
• Doprava MHD pro seniory nad 70 let a držitele průkazek TP a ZTP zdarma.
• Senioři nad 65 let mají slevu na vstupném v kulturních a městských zařízeních města.

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům

Město od roku 2013 každoročně pořádá Místa v Litoměřicích přátelská seniorům, jejímž cílem je představit organizace, které mimo jiné připraví i program, kterým bývají přednášky, sportovní aktivity a podobně. Vyvrcholením této akce je červnové vyhodnocení v kulturním domě.

2015 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=692:mista-patelska-seniorm-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&catid=91%3Aakce-2016&id=823%3Amista-patelska-seniorm-2016&Itemid=131
2017 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=995:mista-patelska-seniorm-2017&catid=95:akce-2017&Itemid=133

Spolupracující organizace

Kromě sociálních služeb zajišťují aktivity pro seniory i další organizace, který mi jsou Knihovna KHM, spolek LiPen, DDM Rozmarýn, Diecézní charita, Zdravé město, KPSS, Farní charita, Klub seniorů, SŠ Ekonom.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.C:

Setkání seniorů - 1 200 účastníků/rok
Místa přátelská seniorům - 140 účastníků/rok
Přeplavme svůj La Manche - 100 účastníků/rok
Den seniorů - 200 účastníků
Počet sociálních služeb - 12

13 spolupracujících organizací

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má velký počet NNO, které se starají o činnosti zaměřené na aktivní stárnutí. Město podporuje tyto organizace a reaguje tak na demografický vývoj.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

 Souhlas s hodnocením města. Demografický vývoj město zohledňuje ve svých strategiích. Proseniorská politika města je jeho silnou oblastí (viz Komunitní plán služeb, koncepce prorodinné politiky, koncepce proseniorské politiky). V rámci komunitního plánování je zřízena speciální pracovní skupina pro seniory složena ze zástupců příspěvkových a neziskových organizací působicích v ORP Litoměřice (podrobněji komunitní plán 2018-2020). Péče o seniory je zajišťována mnoha organizacemi, které pořádají pro seniory mmj. řadu kulturních, vzdělávacích a zájmových činností. Je podporována péče seniorů v jejich domácím prostředí (soulad se Zdravím 2020). Město na tyto činnosti přispívá významnými částkami.

V prioritách zdravotního plánu  jsou v letech 2015-2020 plánovány aktivity na zdravé stárnutí a podporu počítačové gramotnosti s předpokládanými náklady ve výši 370 tis. Kč. Případný přesun fin. prostředků město využije v oblasti sociálních služeb.

 

 

 

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dny zdraví

Dny zdraví pořádá Zdravé město Litoměřice se svými partnery vždy v říjnu. Koná se mnoho akcí jak preventivního rázu, tak na podporu zdravého životního stylu - stravování, pohybu. Bližší informace - plakáty, reportáže a zprávy jsou uvedeny v DATAPLÁNU:

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2280421kF
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2304221kF
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2383463kF

Zdravé zoubky

Akce Zdravé zoubky se koná pravidelně každý rok pro děti z MŠ:
2015 - 3  MŠ 
2016 - 13 MŠ   
2017 - 14 MŠ 

2015 -  https://www.youtube.com/watch?v=GWk_Uwa28he, http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=644:zdrave-zoubky-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=gM7TGJwN5EA

Národní dny bez úrazů

Dny bez úrazu pořádá pravidelně každý rok Zdravé město Litoměřice se svými partnery - složkami IZS, ČČK, DDM, Vězeňskou službou a dalšími pro žáky MŠ, 1., 2., 5., a 9. tříd ZŠ. Akcí se účastní žáci všech litoměřických základních škol. V letních měsících organizuje Policie ČR s MěP informační kampaň pro cyklisty na cyklostezce. 

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2278537kD
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2309267kD
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2351158kD

Dny bez tabáku

Akce je zaměřena především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví:

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO

2015 - 6
2016 - 5
2017 - 6
Odhadovaný roční počet účastníků je 4500.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet akcí je vysoký, a tak už nyní nebude docházet zvyšování počtu akcí, ale zejména o zvyšování kvality.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Výchova ke zdraví jako tematická oblast je značně obsáhlá a město může svými podněty či konkrétními aktivitami přispět k vyššímu zájmu škol o problémová témata, reagovat na aktuální vývoj ve společnosti a také zohlednit data o zdravotním stavu obyvatel na základě analýzy zpracovanou za oblast ORP.

Zvláště kladně lze hodnotit město v oblasti prevence kouření a výživy. Např. město vhodně reagovalo na veřejné diskuze okolo tzv. "protikuřáckého zákona" pořádáním přednášek, které byly vedeny odbornými lékařskými autoritami. Drobná výtka se týká způsobu, jakým je téma široké veřejnosti předkládáno - je vhodné citlivěji uvádět téma "proti kouření" tak, aby nedocházelo ke stigmatizaci kuřáků (viz "protikuřácký" versus "proti kuřáctví") . Posun celospolečenského vnímání, které se vyhrazuje proti kouření, by mohl v konečném důsledku vést k sociálnímu vyloučení některých občanů, jimž by měla být aktivně nabízená pomoc namísto restrikce. Primární prevenci kouření město plánuje zaměřit kromě studentů SŠ také na žáky 2. st. ZŠ.

Město spolupracuje se Střední pedagogickou školou, jejíž studenti se účastní programů ZM v oblasti PZ.

V rámci všech těchto aktivit je potřebné ověřovat odbornou úroveň poskytovaných informací, zejména pak s ohledem na programy o výživě.

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městem ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Diskuzní fórum

Oblast zdraví společně se sociální tematikou je jednou z 8 sekcí při každoročním veřejném fóru "Desatero problémů Litoměřic". Účast obyvatel se v posledních letech ustálila nad hodnotou 200 osob.
2015 - 230 osob
2016 - 200 osob
2017 - 200 osob

Desatero problémů probíhá každoročně od roku 2002. Výstupy z fóra jsou schvalovány Radou města, která zadává následně řešení těchto problémů jednotlivým odborům.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Dotazníkové šetření

V Litoměřicích je pravidelně dotazníkovým šetřením sledován evropský indikátor ECI A.1  Spokojenost občanů s místním společenstvím, šetření každé tři roky od roku 2007. 
V rámci měření tohoto indikátoru  je měřena např. spokojenost s dostupností praktických lékařů, s nemocnicí, s  kvalitou sportovních zařízení, se zdravotními službami, se sociálními službami
V roce 2017 se do měření spokojenosti zapojilo 503 občanů (standardizovaný počet pro šetření), spokojenost obyvatel se vyšplhala na 92,5 %.

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/ECI_Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Anketa

Na diskuzním fóru vzejde 16 nejpalčivějších problémů, které jsou následovně ověřovány anketou a sociologickým průzkumem. V roce 2016 se ji účastnilo 403 hlasujících, v roce 2017 se ankety účastnilo 419 hlasujících. 

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/forum/ANKETA_Zaverecna_zprava_2016.pdf
http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/forum/Anketa_D21_vyhodnoceni_LTM_2017.pdf

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet účastníků dotazníkových a diskuzních šetření je stabilně vysoký a nedochází k výraznému nárůstu účastníků.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se vůči občanům chová velmi transparentně, nabízí možnost vstupovat do rozhodování města formou pravidelných setkávání při diskusních fórech, vytipovávat priority k řešení, účastnit se dotačních programů, apod. Účast na veřejných projednáváních je vysoká a svědčí o zájmu obyvatel města o spolurozhodování.

Obyvatelé Litoměřic jsou informováni o budoucích záměrech města apod. (viz Zásobník projektů). Mezi další klady města patří prováděné sociologické průzkumy dle evropských indikátorů, které pomáhají při rozhodování úřadu a které zahrnují i některé zdravotnické ukazatele.

 

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Obyvatelé jsou zváni k účasti na akcích za pomocí všech mediálních prostředů
- regionální televize Litoměřicko24
- sociální sítě - facobook.com, twitter.com
- webové stránky Zdravého města, města Litoměřice, Kam v Litoměřicích, Litoměřický deník
- mobilní rozhlas
- tisk Radniční zpravodaj
- plakáty na výlepních plochách
- spoty v rozhlase

- velkoplošné bannery na exponovaných místech

1url.cz/0tbEd
1url.cz/ftbE39
1url.cz/ItbEV
1url.cz/VtbEk
1url.cz/8tbEs
1url.cz/5tbET

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město využívá všech dostupných mediálních prostředků k oslovení veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Souhlas s hodnocením města. O dobré informovanosti občanů účastnit se diskusních jednání svědčí trvale vysoká účast obyvatel na veřejných fórech.

5.2.10 Další indikátory k tématu
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zaměstnanci mají možnost účastnit se odborných přednášek na téma zdraví. 
2015
- Prevence obtíží a boleti z práce
- Rovnováha osobního a pracovního života
2016
- Zdravá strava a její vliv na zdraví a pracovní výkon
2017
- Prevence a náprava zdravotních obtíží z práce v sedě II.

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
  ANO

2015 - 2
2016 - 1
2017 - 1

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město podporuje vzdělávání v oblasti zdraví svých zaměstnanců, ti mají šanci se alespoň jednou ročně účastnit se přednášky na téma zdraví.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Vzdělávání zaměstnanců probíhá pravidelně, nejméně 1x ročně. Zaměstnanci úřadu měli možnost se seznámit s výsledky zprávy o zdravotním stavu obyvatelstva města Litoměřic prostřednictvím tiskových i elektronických materiálů. 

Témata ke vzdělávání si zaměstnanci vybírají dle svého zájmu či nabídky spolupracujících subjektů.

 

5.3 Zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

 U velké části sledovaných hodnot dochází k trvalému  zlepšování, počet léčených diabetiků trvale stoupá, ale stále je stále pod průměrem ČR.
Nicméně u některých sledovaných hodnot jako je celková incidence zhoubných novotvarů, počet léčených alergiků a počet léčených astmatiků roste a je nad průměrem ČR.
Ve sledovaném období došlo také k prudkému snížení klientů Kontakního centra tedy uživatelů drog, což vnímáme velmi pozitivně.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V období mezi dvěma audity došlo ke zlepšení, ale i zhoršení situace některých ukazatelů.  

Analýza zdravotního stavu obyvatel byla aktualizována o nejnovější dostupná data a okomentována s doporučením, na které problémové oblasti se nejvíce v plánování zaměřit (nádorová onemocnění). Nevýhodou je, že se zpracovatel analýzy odkazuje v doporučeních na příliš dlouhé časové trendy a již méně zohledňuje vývoj posledních let. Z tohoto důvodu se mohou některé komentáře jednotlivých zdravotních ukazatelů odlišovat.

Počet dispenzarizovaných alergiků v Litoměřicích se stabilizoval. Nadále však roste počet diabetiků, ačkoli je nižší než v Ústeckém kraji a shodný s ČR.

Nepříznivý vývoj pokračuje v incidenci nádorů, nicméně tato situace je podmíněna též celkovým stárnutím populace.

Zajímavé je snížení počtu uživatelů drog. Tvrzení však bude nutné ještě ověřit a současně hledat zdůvodnění těchto změn, na které v současnosti neznáme odpověď. Zda se mění drogová scéna v Litoměřicích, a  co je toho příčinou, by mohl být další vhodný (doporučený) indikátor.

Mimo zjištění vyplývající z analýzy je v ORP Litoměřice nepříznivý nárůst předčasné úmrtnosti v kategorii mužů 25-44 let. Vzrostl počet obyvatel hospitalizovaných pro vážné úrazy. Těmto ukazatelům by bylo vhodné věnovat zvláštní pozornost.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vývoj průměrné délky dožití u 65-letých mužů má obdobný průběh jako u SDŽ při narození. Takto staří muži v ORP Litoměřice měli v roce 2008 v průměru ještě šanci dožít se 14,1 let, což je zhruba o 1,0 rok kratší šance než v ČR a o 0,4 roku déle než v Ústeckém kraji. Za 8 let došlo u 65 letých mužů v ORP Litoměřicích k prodloužení SDŽ o 0,5 roku se stagnaci v letech 2010 až 2013. U 65-letých žen v ČR se SDŽ v sledovaném období prodloužila jenom o 1,5 roku a u žen v ORP Litoměřicích 0,5 roku.  Rozdíl dožití je v ČR u žen věkové kategorie nad 65 let o 3,6 roku delší než u stejně starých mužů. Rozdíl je tudíž výrazně nižší než u SDŽ při narození. Lze usuzovat, že pokud obě pohlaví překonají nástrahy rizik / úrazy, onkologická a KVO onemocnění v nižších věkových skupinách / se jejich šance na zbylá léta života srovnávají.

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?
  ANO

Střední délka života při narození
2016 -  2,8 roků pod průměrem ČR
Střední délka života ve věku 65 let
2016 -  1,7 roků pod průměrem ČR
             

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

I když je pod úrovní průměru ČR i ÚK, tak dochází k neustálému růstu, což značí zlepšující se úrověň zdravotního stavu.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Střední délka života při narození a v 65ti letech v Litoměřicích roste, současně se mírně zvětšuje rozdíl mezi délkou života v Litoměřicích a průměrnou délkou života v ČR (muži). Střední délka života v Litoměřicích roste mírně pomaleji než v ČR.

Delší věk není přímým ukazatelem zlepšujícího se zdravotního stavu obyvatelstva, je také ukazatelem úrovně zdravotní péče.

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

U mužů v ORP Litoměřice je incidence všech nádorů jak nad úrovní v České republice, tak i nad úrovní Ústeckého kraje a v posledních 4 letech má podobně jak v ČR i v Ústeckém kraji mírně vzestupnou tendenci i přes pokles v roce 2013. Regresní přímka má mírně stoupající tendenci. U žen hodnoty incidence oscilují kolem regresní křivky ČR a v posledním období se dostaly pod úroveň Ústeckého kraje. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.D:

ORP Litoměřice (2015)
muži - 545,6/100 tis. Ob.
ženy - 453,6/100 tis. Ob.

 

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

I když v posledních letech průměrné hodnoty klesají, tak dlouhodobá lineární křivka ukazuje, že trend je stoupající.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Soulad s hodnocením města. Celková incidence na nádorová onemocnění se zvyšuje v závislosti na stárnutí populace, avšak v Litoměřicích je incidence u mužů i žen nad průměrnými hodnotami vykazovanými za ČR, nicméně lepší než v Ústeckém kraji.

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výskyt syfilis se ve ORP Litoměřice za sledované období  (2003-2016) snižoval a dostal se až pod úroveň ČR. V dlouhodobém trendu má výskyt mírně klesající tendenci pod úrovni ČR. Incidence kapavky pro oblast Ústeckého kraje je celkově na průměru republiky, výskyt v ORP Litoměřice je na nižší úrovni než Ústecký kraj i ČR. Pohled na incidenci je značně zkreslený značným kolísáním hodnot v jednotlivých letech. Spojnice trendu však jednoznačně ukazuje za sledované období na mírný nárůst s maximem v roce 2010 a 2016. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.I:

ORP Litoměřice(2016)
Syfilis - 5,1/100 tis. Ob.
Kapavka - 15,2/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Hodnoty mají klesající tendenci a na území ORP Litoměřice nepřevyšují hodnoty ČR ani hodnoty ÚK.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

 Soulad s hodnocením města

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Trend vývoje výskytu salmonelózy je ve všech sledovaných lokalitách velmi podobný, dochází k poměrně výraznému poklesu výskytu nákazy. V ORP  Litoměřice došlo za sledované období k výraznému poklesu pod úroveň ČR. Výskyt kampylobakteriózy relativně nižší než výskyt salmonelóz, což však může být způsobeno i nižší „záchytností“. Jejich výskyt do roku 2005 narůstal, od té doby v celé ČR sledujeme pokles. Vývoj výskytu onemocnění je v ORP Litoměřice hluboko pod úrovní republiky a má velmi mírně sestupní trend. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.J:

ORP Litoměřice (2015)
Salmonelóza - 67,5/100 tis. Ob.
Kamplyobakterióza - 143,7/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období dochází k výraznému poklesu případů alimentárním onemocněním a hodnoty jsou pod úrovní průměrů ČR.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Částečný souhlas s hodnocením města. Výskyt alimentárních nákaz je v ORP Litoměřice nízký v porovnání s celorepublikovými daty, avšak trend posledních sledovaných let naznačuje spíše růst trendu (2013-2015). V desetiletém srovnání (2006-2015) lze trend hodnotit víceméně jako stabilní.

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve vývoji výskytu celé sumy nejčastěji se vyskytujících typů hepatitid je vidět maximum případů v roce 2005 a následným pozvolným snižováním počtu případů kdy v roce 2011 se nevyskytlo žádné onemocnění. Regresní přímka ukazuje za sledované období sestupní trend. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.H:

ORP Litoměřice (2015)
3,4/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k trvalému snižování hlášených onemocnění hepatitidou typu A,B,C. Průměr hodnot na území ORP Litoměřic je výrazně nižší než průměr ČR 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↓ zhoršující se

 Částečný souhlas s hodnocením města- situace v Litoměřicích je příznivější než v ČR, výskyt hepatitid je pod celorepublikovým průměrem. Dlouhodobý trend je sestupný, zatímco trend posledních pěti let naznačuje mírný růst hodnot, podobně jako je tomu v celé ČR.

5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Standardizovaná hospitalizace obyvatel ORP Litoměřice se v nemocnicích (všechna lůžková zdravotnická zařízení) pohybuje vysoko nad republikovým průměrem. Hodnoty průměru ČR jsou vyrovnané, ale hodnoty ORP Litoměřice od roku 2010 výrazně rostou. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?
  ANO

ORP Litoměřice (2016)
2046/ 100 tis. Ob. 

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Průměrné hodnoty ORP Litoměřice od roku 2010 výrazně rostou, zatímco průměrné hodnoty ČR jsou na stejné úrovni.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Souhlas  s hodnocením města. Situace v Litoměřicích se v pětiletém i desetiletém srovnání zhoršila, dochází k růstu trendu na hospitalizace pro poranění  a otravy.

Je důležité, aby se město zabývalo příčinami zhoršení situace. Proč je hospitalizace na poranění a otravy vyšší v LT než je celoreúpublikový průnměr? Proč dochází k růstu hodnot, přestože před rokem 2009 docházelo k plynulému poklesu hospitalizací? O jaké konkrétní hospitalizace se jedná nejvíce? Jaká opatření může město přijmout, aby se situace nezhoršovala?

5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Celková standardizovaná úmrtnost mužů za sledované období v celé ČR, v Ústeckém  kraji a v ORP Litoměřice poměrně výrazně klesá. V ORP Litoměřice se v letech 2008 až 2011 výrazněji přiblížila úrovni ČR a je strmější s výrazným poklesem v posledních dvou sledovaných letech. U žen je situace opačná, po poklesu v letech 2013 až 2015 došlo k vzestupné tendenci až nad úroveň Ústeckého kraje s následným prudším poklesem v rove 2016. Za sledované období je úroveň poklesu mírnější než u mužů. 
V průměru v ORP Litoměřice ročně umírají v kojeneckém věku (tj. do roku života) 2-3 děti z tisíce živě narozených, z toho jedno až dvě děti již ve věku novorozeneckém, tj. do 28 dne svého života. Trendy vývoje kojenecké i novorozenecké jsou v posledních letech mírně pod průměrem ČR - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?
  ANO
 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
  ANO

Hodnota indikátoru 5.3.G:

ORP Litoměřice (2016)
Muži - 906,8/100 tis. Ob.
Ženy - 579,3/100 tis. Ob.

5.3.G Kojenecká úmrtnost
ORP Litoměřice (2016)
3,5/ tis. živě nar.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k trvalému poklesu všech sledovaných hodnot.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Nesouhlas s hodnocením města. Celková úmrtnost je v ORP Litoměřice vyšší než je celorepublikový průměr a přechodně (v letech 2012-2015) horší než v Úst. kraji. Pokles dlouhodobého trendu úmrtnosti je v LT pozvolnější než v ČR.

Kojenecká úmrtnost je dlouhodobě velmi nízká, a to i přes kolísání hodnot v jednotlivých letech nad průměrné hodnoty ČR.

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

U zemřelých  na 100 000 obyvatel ve věku 45 - 64 let za sledované období 2003 - 2016 má klesající tendenci s velkými ročními výkyvy nad úrovní ČR s následném prudkým poklesem pod úroveň ČR u obou pohlaví - jak mužů, tak i žen. U věkové skupiny 25 - 44 let u mužů v sledovaném období dochází v ORP Litoměřice v letech 2003 - 2011 k prudkému poklesu až pod úroveň ČR a v následujících letech k prudkému nárůstu vysoko nad úroveň ČR.

 • 5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen ?
  Viz komentář.

Kvůli velkým výkyvům lze  těžko hodnotit, v letech 2003 - 2011 došlo ke snížení pod úroveň průměru ČR. V dalších letech se čísla vyšplhala vysoko nad průměr ČR.

Sebehodnocení -1
Trend ↓ zhoršující se

Kvůli velkým výkyvům lze těžko hodnotit, v letech 2003 - 2011 došlo ke snížení pod úroveň průměru ČR. V dalších letech se čísla vyšplhala vysoko nad průměr ČR.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↑ zlepšující se

Předčasná úmrtnost je v ORP LT dlouhodobě vysoko nad průměrem ČR. Podrobnějším zkoumáním ukazatele je patrné, že z hlediska vysoké úmrtnosti a nepříznivého vývoje je na tom nejhůře věková kategorie mužů 25-44 let. V ostatních věkových kategoriích je sestupný trend (2007-2016).

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Počty léčených diabetiků  za uvedené období pomalu stoupá pod celorepublikovým průměrem mezi lety 2008 až 2013 byl nárůst velmi strmý, od roku 2013 se tento růst zastavil a nyní jsou hodnoty shodné s průměrem ČR. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.F:

ORP Litoměřice(2016)
8161/100 tis. Ob.

 

Sebehodnocení -1
Trend ↓ zhoršující se

Počet léčených diabetiků je mírně stoupající, byl však pod průměrem ČR, v posledních letech se zvýšil počet léčených diabetiků, a tak v roce 2016 se tento počet téměř shoduje.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Soulad s hodnocením města

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V Ústeckém kraji i v ČR zůstávají hodnoty prevalence na stejné úrovni. V  ORP Litoměřice je trend prevalence alergicky nemocných vysoko nad úrovni Ústeckého  kraje i ČR a je mírně vzestupný. Jak tento stav vysvětlit, zda je to dobrou diagnostikou, dostatkem alergologů nebo aktivním vyhledáváním nemocných a podobně. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.L Léčení alergici a astmatici (prevalence) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.L:

ORP Litoměřice (2016)
13944,7/100 tis. Ob.

 

Sebehodnocení -2
Trend ↓ zhoršující se

Počet léčených pacientů je výrazně vyšší než průměr ČR.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Částečný souhlas s hodnocením města. V ORP Litoměřice je nadprůměrný počet dispenzarizovaných osob pro alergie. Zároveň je z doložených údajů zřejmé, že trend v posledním desetiletí je spíše stabilní, podobně je tomu u pětiletého porovnání (až na výkyvy v jednotlivých letech). K dalšímu dramatickému růstu dispenzarizovaných osob již nedochází. 

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Počet uživatelů drog, kteří jsou uvedeny v Národním registru léčby uživatelů drog se velmi snižuje. Úmrtí spojené s užíváním drog nebylo zaznamenáno.

 • 5.3.N Uživatelé drog ?
  ANO
 • 5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami ?
  0

5.3.N Uživatelé drog
2015 - 116 klientů
2016 - 68 klientů
2017 - 45 klientů

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Úmrtí zaviněné alkoholem nebo drogami nebylo v posledních letech zaznamenané, počet uživatelů Kontaktního centra výrazně klesá.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Hodnocení tohoto ukazatele je komplikované vzhledem k odkazovanému zdroji informací, jakým je NRLUD.

Od r. 2015, kdy se změnil způsob shromažďování dat, se v rámci celé ČR významně snížil počet uživatelů drog. Z hygienické praxe víme, že pokles počtu může souviset s nízkou ochotou při vykazování údajů do NRLUD. Současně s tím se mění preference při zneužívání omamných látek (převládájí závislí na alkoholu, sedativech a benzodiazepinech nad léčbou nelegálních drog).

Doporučila bych proto využít k objektivizaci údajů o drogové scéně psychiatrické a adiktologické ambulance, L/K centra a další poradny, též Policii ČR.  Lze iniciovat vlastní průzkum o drogové scéně ve městě. Kolik je injekčních uživatelů drog?  Mění se drogová scéna? Je nabízena pomoc pro osoby s problémovým užíváním alkoholu? K odpovědím na tyto otázky by mohlo být přihlíženo v dalším hodnotícím období, neboť zejména alkohol je celospolečensky podceňovanou drogou, se kterou souvisí celá řada zdravotních i socioekonomických komplikací.

 

 

5.3.12 Disponuje město vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Nesleduje se a ani není vlastní systém sledování prevalence či incidence diagnóz: Nejsou ani sledována ÚZIS.

Trend nehodnoceno

Není hodnoceno.

Doporučení - výhledově se zabývat podrobněji okolnostmi, které vedou ke zvyšování závažných úrazů, (viz nepříznivý ukazatel hospitalizovaných pro poranění a otravy)

5.3.13 Další indikátory k tématu
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Bylo by vhodné sledovat pomocí pediatrů počet kojených dětí nad 6 měsíců.

 • 5.3.M Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy ?
  Nesleduje se.
Trend nehodnoceno

Není hodnoceno.

6 Místní ekonomika a podnikání

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Sestavený audit je přehledný a srozumitelný. V něm obsažené informace jsou postačující pro sebehodnocení i hodnocení oponenta. Dílčí nejasnosti a doplňky byly v květnu na místě projednány se zástupci města a výsledky diskuze se promítly do úprav textu sebehodnocení.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Ano, Audit je po výše uvedených úpravách kompletní, a to jak z hlediska současného stavu města, tak trendů vývoje.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Audit se opíral o závaznou Metodiku a údaje, data a informace pro povinné i doporučené indikátory byly poskytnuty v požadované formě

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Stabilní a propracovaný systém tvorby a realizace strategií města. 

Disponibilní plochy a kapacity (brownfields) pro rozvoj podnikání

Slušná úroveň komunikace mezi místní správou a místními podnikateli.

Relativně kvalifikovaná pracovní síla na místním trhu práce.

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Stárnutí populace města a v důsledku toho hrozba negativních změn ve struktuře poptávky a nabídky pracovních sil na místním trhu práce.

Jednostranná orientace na rozvoj sektoru služeb - ztráta průmyslové tradice města

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Pro podnikání výhodná poloha poblíž dopravní osy Praha - Sasko a dobrá dopravní dostupnost města

Schopnost města čerpat finanční podporu z veřejných národních i evropských zdrojů na rozvoj města.

Dobrá vnější image města daná tradičním historickým významem města a jeho pobytovou atraktivitou 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

- Pokračující nestabilita politického, legislativního a ekonomického prostředí v ČR - nekoncepčnost vládnutí. 

Časté změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí, ztěžující dlouhodobější strategické plánování.

Časté a nepředvídatelné legislativní změny v systému územního plánování a v systému veřejných zakázek.   

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Město má již poměrně dlouhou tradici tvorby a implementace strategických plánů, které vesměs podporu podnikání a cestovního ruchu definují jako jednu z priorit rozvoje města. Provázání strategických plánů s aktivitami zdravého města umožňuje i v tématu místní ekonomika a rozvoj postihnout všechny problémy, rizika i oblasti UR. Podpora podnikání je zakotvena i v aktuálním ÚP.

Slabinou současného strategického plán je absence indikátorů k hodnocení plnění cílů A.1 až A.3. Doporučujeme tuto slabinu odstranit. Rovněž doporučujeme vytvořit stabilní a závazný systém provazující výběr záměrů strategického plánu so Akčních plánů s tvorbou ročních rozpočtů města a jeho rozpočtových výhledů.  

Komunikace mezi městem a místními podnikateli se jeví (v českých podmínkách) jako nadstandardní. Je ale třeba i nadále pokračovat v pořádání Podnikatelských fór, případně je doplnit internetovým "diskuzním klubem". Za zvážení by rovněž stála užší spolupráce  resp. koordinace mezi podniky a městskou správou při přípravě a realizaci projektových žádostí o podporu z ESIF. V každém případě doporučujeme včas zahájit aktualizaci stávajícího Akčního plánu rozvoje spolupráce s podnikateli 2015-2020.

Pokud jde o cestovní ruch, zdá se, že město v dané chvíli využívá jeho potenciál optimálně. Jeho extenzivní rozšiřování by zřejmě narazilo na limity udržitelného rozvoje a mohlo vyvolávat negativní reakce místních obyvatel. 


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice vykazuje v oblasti podnikání a zaměstnanosti dlouhodobou stabilitu. Zaměstnanost je podporována rozvojem a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru. Litoměřice jsou typickým městem služeb jak v oblasti sociální a zdravotní, tak v oblasti pohostinství, což souvisí nejen s rozvinutým cestovním ruchem, ale i se všemi dalšími oblastmi, které zajišťují veškerý komfort obyvatelům Litoměřic. Soukromé podnikání zde má skutečně stabilní základnu s poskytováním služeb odpovídajícím poptávce. Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách ve vlastnictví města poskytnutých podnikatelům (především lukrativní prostory na náměstí sloužící především k pohostinství) nebo realizací svých projektů.
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Litoměřice přispívají cílevědomě a relativně úspěšně k rozvoji zaměstnanosti a podnikání jak prostřednictvím městem realizovaných veřejných služeb, tak pobídkami pro rozvoj MSP

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.1.1 Disponuje město nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012

Proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst a zahájilo první průzkumy ke zpracování Strategického plánu. V rámci analýz byli osloveni místní podnikatelé anketou, v případě významných zaměstnavatelů a podniků bylo provedeno interview. Ukázka diskuze nad budoucím rozvojem města do roku 2050 - viz odkaz.
2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje. Byla stanovena oblast A - Litoměřice - atraktivní, malebné a prosperující město , týkající se ekonomiky, podnikání a cestovního ruchu. Byly stanoveny cíle A.I. Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost a  A.III. Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužitých ploch a objektů. 
Již existují metodiky Strategického řízení, včetně metodiky Strategického týmu a zpracování Akčního plánu. Tyto metodiky popisují postupy a odpovědnosti členů týmu za jednotlivé oblasti strategického plánu. Dále jsou v těchto metodikách stanoveny indikátory, jejich přesný popis i odpovědnost. Cíle SPRM jsou realizovány prostřednictvím Akčního plánu, který je sestavován kontinuálně s rozpočtem města. Akční plán s jeho vyhodnocením je každoročně  zveřejňován na webu města viz odkaz.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

také viz příloha: indikátory SPRM

Územní plán

Územní plán Litoměřice nabyl účinnosti 13. 11. 2009 - definuje prostory pro rozvoj podnikání a brownfields. 

https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

Poskytování nebytových prostor podnikatelům v atraktivní části města

Město dlouhodobě zachovává podmínky pro poskytování služeb malým podnikatelům, což vede např. ke zvyšování počtu pracovních míst. 
Vzhledem k navrácení vojenských objektů dochází kontinualně k rozšiřování prostor vhodných k podnikání.  
Město vychází vstříc podnikatelům i výší nájemného v prostorách v atraktivním centru města, které se v posledních více jak 10 letech nezvyšovalo. Na webu města jsou zveřejněna "Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských prostorách sloužících k podnikání s platností od 01.01.2017" viz  https://www.litomerice.cz/prodeje-a-pronajmy/4589-pravidla-pro-stanoveni-a-vypocet-najemneho-v-mestskych-prostorach-slouzicich-k-podnikani-s-platnosti-od-01-01-2017.

Destinační agentura České středohoří o.p.s., regionální značka

Město Litoměřice je zakládajícím členem Destinační agentury (DA) České středohoří. Tato agentura získala práva na vytvoření a udělování regionální značky, jejímž cílem je podpora a zviditelnění lokálních produktů a služeb. V příloze jsou zakládající dokumenty DA a schválená regionální značka.

Příloha: Zakládající listina DA, dodatky smlouvy, statut, regionální značka (obrázek)

MAS České středohoří

V roce 2006 byla založena Místní akční skupina České středohoří, kde bylo město Litoměřice jedním z iniciátorů založení. Náplní tohoto spolku je podpora podnikatelů, organizací a obcí na jeho území. Na základě schválené strategie získává prostředky z EU, které přerozděluje ve svých výzvách. Město Litoměřice se  aktivně  podílí na tvorbě nové strategie (SCLLD) a má svého zástupce ve správní radě.
V novém období 2017 - 2020 se otevírá možnost dotací na sociální podnikání, což je oblast, do které se mohou zapojit všichni podnikatelé, tedy i podnikatelé z Litoměřic. 

Příloha: Partnerská smlouva s MAS


Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

Strategický plán rozvoje města (SPRM), vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008 a 2012

V rámci strategického řízení je využíván Akční plán, rámcový dokument  zahrnující veškeré investiční akce města pro podporu podnikání. Všechny projekty v něm obsažené jsou hodnoceny z pohledu jejich dopadu na udržitelný rozvoj, jehož jedním z pilířů je i dopad na oblast ekonomickou - podpora zaměstnanosti a místního podnikání. Každý projekt je po svém ukončení vyhodnocen, zdali naplnil očekávané dopady.


Spokojenost podnikatelů s prostředím města je také měřena v rámci celorepublikové ankety Město pro BYZNYS, kde byl zaznamenán progres. V roce 2017 se naše město umístilo na 2. místě v Ústeckém kraji.

A.13 - Spokojenost občanů s možností zaměstnání - jedna z hodnocených oblastí ECI indikátoru A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Příloha: Indikátory SPRM, Metodika akčního plánu, hodnocení projektů

Územní plán

Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání v rámci brownfields a dalších nevyužívaných lokalit ve vlastnictví města: kasárna pod Radobýlem, budova bývalého pivovaru, kasárna Jiřího z Poděbrad. Město získalo do svého vlastnictví 2 vojenské areály. O využití bylo veřejně diskutováno, viz odkaz na záznamy z projednávání o pivovaru a kasárnách. 
Dále jsou potenciální plochou pro podnikání vybrány budovy bývalých Mrazíren, které mají soukromého vlastníka. Pro potřeby potenciálních investorů a žadatelů o dotace byl seznam brownfields aktualizován v květnu 2015, na seznamu jsou všechny plochy včetně soukromých. Tento seznam je zveřejněn na webu města v sekci podnikatel. 
 V současnosti město získalo dotace v rámci programu RE:START na realizaci regenerace brownfield - části Městského pivovaru, který bude po rekonstrukci nabídnut pro podnikatelské využití.

Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou (OHK)

Zástupci hospodářské komory jsou zapojováni do výběrových řízení, které vyhlašuje město a jsou relevantní pro podnikatelský sektor. Paní ředitelka OHK je členkou komise Zdravého města a MA21. Smlouva o spolupráci mezi městem a OHK je součástí přílohy.

Příloha: Smlouva o spolupráci město a OHK

MAS České středohoří

MAS ČS realizuje společnou strategii prostřednictvím finanční podpory projektů z jejího území. Efektivita tohoto nástroje bude dokládána počtem projektů realizovaných na území Litoměřic. Zároveň tím lze doložit i povědomí subjektů o možnosti využití tohoto zdroje.  V současnosti se připravuje na  nové dotační období, kdy podnikatelé budou hrát významnou roli jako  žadatelé v oblasti sociálního podnikání.

https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-prv
https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-irop
https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-opz

Regionální značka

Destinační agentura českého středohoří (DA), jedním z jejíž zřizovatelů je i Město Litoměřice, je nositelkou regionální značky. Do procesu certifikace je město zapojeno jak z pozice zřizovatele DA tak z pozice člena MAS České středohoří. Přehled regionálních značek předaných podnikatelům viz odkaz.

http://www.ceskestredohori.info/aktuality/aktualita/vyzva-pro-remeslniky
http://www.ceskestredohori.info/znacky

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  ANO
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  5 102
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  SPRM A.I. Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost A.III. Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužitých ploch a objektů

 6.1.B Počet podnikatelských subjektů

2014 - 5 126
2015 - 4 768
2016 - 4 925
2017 - 5 102

6.1.D Příklad dobré praxe

viz příloha 6_1_1: Memorandum elektromobilita

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Město zvyšuje počet nástrojů pro podporu podnikání.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město disponuje dostatečně početným a pestrým souborem nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podnikání. Tyto nástroje se z větší části opírají o existující Strategický plán města.

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Sledovaní vývoje podnikatelských subjektů ve městě

Sledováním indikátoru SPRM týkajícího se počtu podnikatelských subjektů (malé a střední podniky včetně živnostníků) na tisíc obyvatel zjistíme pokles tohoto indikátoru  od roku 2015 do roku 2017 i  přesto, že počet obyvatel je takřka stabilní a liší se v řádu maximálně desítek a totéž platí i pro počet cizinců, kteří jsou do celkového počtu obyvatel zahrnuti. Počet zahraničních podnikatelských subjektů je stabilní, pohybuje se stále kolem 60 podnikatelů.  Počet podnikatelů celkem je relativně vysoký, pro rok 2017 je dokonce přes 5 tisíc subjektů, ale nemá přesnou vypovídací schopnost, protože v tomto počtu jsou zahrnuti podnikatelské subjekty, které mají platné živnostenské oprávnění, ale nemusí ho aktivně využívat. Naopak počet aktivních podnikatelů odráží skutečný počet těch, kteří se podnikáním živí. Rozdíl mezi  celkovým počtem a aktivními podnikateli byl v roce 2015 a 2016 okolo 700 subjektů. V roce 2017 jsme se již dostali na rozdíl nad tisíc podnikatelů (viz Příloha 5). V tomto vysokém rozdílu mezi celkovým počtem a aktivním počtem podnikatelů se mimo jiné odráží i zavedení EET a to v oblasti velkoobchodu a malobchodu a v oblasti hostinské. Spousta malých podnikatelů své živnosti přerušovala. Další podíl na relativním úbytku mají podnikatelé, kteří se v době velké poptávky po pracovní síle nechali zaměstnat a svou podnikatelskou činnost přerušili. Proto jsou zahrnuti v celkovém počtu podnikatelů, který je stabilní, ale snižují množství aktivních podnikatelů. Poptávka na trhu práce převyšuje nabídku, proto dochází i k úbytku řemesných živností, vzniká málo nových míst jako náhrada za ty, co končí a odchází do důchodu. Většina technicky vzdělaných lidí se nechává  zaměstnat, protože právě toto zaměření je nejpoptávanější. Vzhledem k tomu, že Litoměřice nepatří mezi průmyslové oblasti a postrádají i průmyslovou zónu, převažují v podnikání služby nad výrobou, které jsou zajišťované především živnostníky, kteří početně výrazně  převažují  nad malými a středními podniky, jsou tyto vlivy výrazně promítnuty do počtu aktivních podnikatelů celkem. I přes vlivy, které jsou objektivní a město je nemá jak regulovat (legislativa, celková ekonomická situace v ČR, situace na trhu práce, apod.), je podnikatelské prostředí velice stabilní a nevykazuje výrazné výkyvy.

Příloha:  Indikátory SPRM
Příloha: Statistika podnikatelských subjektů v LTM

Sledování stability zemědělského podnikání

Litoměřice jako "Zahrada Čech" mají dlouholetou ovocnářskou a zelinářskou tradici, což je patrné nejen ve městě, ale v celém jeho přilehlém okolí obklopeném sady a vinicemi i poli se zelinářskými i jinými produkty. Proto je nutné vedle podnikání zohlednit také zemědělské podnikání, kterému se zde stabilně věnuje okolo 60 zemědělských podnikatelů (viz příloha 5), kteří mají možnost své výpěstky prodávat nejen v městské tržnici, ale zúčastňovat se také farmářských trhů pořádaných společností Zahrada Čech s.r.o., ve které má město 50% podíl. Konají se od jara do podzimu vždy každých 14 dní v centru města s cílem podpory regionálních produktů. Zemědělské podnikání zde tvoří jednu z tváří města, vykazuje stabilitu podporovanou městem jak v možnosti prodejních ploch, tak prezentace svých produktů při pořádání pravidelných výstav Zahrady Čech skládajících se z části výstavní a prodejní. Vzhledem k počtu ostatních podnikatelů by se zdálo, že tento počet zemědělců je zanedbatelný, přesto je velice podstatný a přispívá k zachování tváře města kromě toho, že vytváří další pracovní příležitosti přinejmenším při sezónních pracích. 

Příloha: Statistika podnikatelských subjektů v LTM

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  5 102

6.1.B Počet podnikatelských subjektů

2014 - 5 126
2015 - 4 768
2016 - 4  925
2017 - 5 102

Indikátor SPRM
A.I1 Počet malých, středních podniků a podnikatelů/1000 obyvatel

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období je doložen relativně stabilní počet podnikatelů (příloha: statistiky podnikatelé).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Počet podnikatelských subjektů ve městě lze označit za dlouhodobě stabilizovaný.

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Míra nezaměstnanosti celková a její složení

Podíl nezaměstnanosti ve městě Litoměřice se v letech 2015 - 2017 stále snižuje, sleduje celorepublikový trend. Přestože Ústecký kraj patří ke krajům s nejvyšší nezaměstnaností, Litoměřice v něm patří naopak k městům s nezaměstnaností nejnižší. Jestli hovoříme o výrazném poklesu mezi roky 2014 a 2015, kdy byla nejvyšší míra nezaměstnanosti v roce 2015 v měsících leden - březen, klesá míra nezaměstnanosti v průběhu roku 2014, ještě větší pokles zaznamenáváme v roce 2016, kdy průměrná míra nezaměstnanosti činí pouze 5,5 % (nejvyšší leden 6,56 %, nejnižší listopad 4,59 %). V roce 2017 se dostáváme k průměrné nezaměstnanosti dokonce pod 4 %
(nejvyšší leden - 5,14 %, nejnižší listopad 3,17 %) - viz příloha Vývoj nezaměstnanosti
Vývoj nezaměstnanosti odráží vysokou poptávku na trhu práce a odráží právě i výše zmíněný úbytek aktivních podnikatelů.

Podpora zaměstnanosti

Město v rámci svých příspěvkových organizací  a úřadu zaměstnává cca 2 tis. zaměstnanců (nemocnice 900, tech. služby 120, město + MP 230, ostatní 750), což je podstatná část ekonomicky aktivního obyvatelstva Litoměřic. Je podstatné zdůraznit, že město a jeho příspěvkové organizace jsou jedním z nejstabilnějších zaměstnavatelů.
Nelze nezmínit, že nástrojem pro podporu zaměstnanosti ve městě jsou i každoročně pořádané TECHDAYS (viz příklad dobré praxe oblast 6.2.1), které se snaží podporovat technické vzdělávání  mládeže, a tím následně zaplnit mezery v lidských zdrojích, které jsou  v technických oborech firem.

Příloha: Vývoj nezaměstnanosti
 

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4 %

6.1.C Podíl nezaměstnaných osob

2014 - 8,2 %
2017 - 4 %

Měřeno indikátorem SPRM A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj)

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje pod úrovní přirozené míry nezaměstnanosti Ústeckého kraje. Kladně je hodnocena stabilita prostředí města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti ve městě se v posledním období dramaticky snížila - z části i zásluhou intervencí veřejného sektoru.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na setkání s tajemníkem a dalšími pracovníky úřadu. Oblast podnikání se také řeší na kulatých stolech Zdravého města Litoměřice, podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města, kde sledujeme značný zájem a stále se zvyšující  účast. Dvakrát se uskutečnilo podnikatelské fórum.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Komunikace mezi radnicí a místními podnikateli je - na české poměry - aktivní a přínosná.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.2.1 Komunikuje obec průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se setkává s podnikateli různými způsoby:

Veřejná projednání

Proběhlo projednání k revitalizaci městské tržnice 4. 11. 2015. Problematika revitalizace tržnice byla také nadefinována mezi TOP 10 problémy v rámci veřejného fóra. Revitalizace tržnice byla zahájena na konci roku 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=-akx8Or8ljA

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121

Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou

Její zástupci jsou členy výběrových komisí, dále jsou jako odborníci zváni na jednání některých výborů a komisí při Radě města. 

Fórum Zdravého města 

Každoročně pořádané fórum Zdravého města se  v rámci diskutovaných oblastí zabývá i tématem "Podnikání, cestovní ruch, bydlení". Tímto byla zahájena komunikace s podnikateli se zájmem o dění ve městě. Pozitivně lze hodnotit každoroční nárůst počtu účastníků. 

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Spolupráce veřejné správy s podnikateli

Ve snaze vyjít vstříc všem podnikatelům (i potenciálním podnikatelům), má živnostenský úřad upravenou pracovní dobu, kdy otevírací dny pro veřejnost jsou od pondělí do čtvrtka. Převážná většina všech požadavků se vyřizuje na počkání, podnikatelům jsou poskytovány takové informace, aby byli schopni vše vyřídit při jedné návštěvě úřadu. Toho využívají z velké části i podnikatelé z okolí a hlavně z Prahy při zakládání společností. Informační dostatečnost se projevuje i při následné kontrole našich podnikatelů, kteří jsou náležitě preventivně poučeni, proto kontroly probíhají ve většině případů bez sankčních postihů.
Odbor životního prostředí poskytuje komplexní poradenskou činnost v oblasti životního prostředí, mimo jiné nakládání s odpady.
Na webu města byla vytvořena sekce PODNIKATEL, která obsahuje aktuální důležité informace pro podnikatele.

https://www.litomerice.cz/podnikatel

Podnikatelské forum

26.5.2015 proběhlo II. Podnikatelské fórum. Toto fórum proběhlo úspěšně za účasti aktivních podnikatelů, politických představitelů Města a zástupců z řad úředníků, jejichž činnost se nějakým způsobem dotýká či souvisí s podnikáním, reportáž z akce v příloze. Ze samotného fóra vyšlo několik zajímavých námětů, které obsahuje  závěrečná zpráva, která byla základním materiálem pro zpracování Akčního plánu rozvoje spolupráce s podnikateli, tento materiál je zveřejněn na webu města.  
V roce 2015 bylo město spoluorganizátorem Podnikatelského fóra Ústeckého kraje, které se konalo 21. - 22.9.2015.
Další podnikatelské fórum proběhlo 6.12.2016 se zaměřením především na elektromobilitu.
Od roku 2017 probíhají několikrát do roka pravidelná neformální setkání s podnikateli a zástupci MěÚ Litoměřice. Na těchto setkáních se řeší aktuální problémy ve městě, např. související s rekontrukcí ulic a komunikací ve městě az toho plynoucí omezení. Dále hodnotíme proběhlé akce ve městě a následné připomínky k nim, současně probíhá aktualizace informací na webu podnikatel. Zápisy z jednání jsou přílohou. V tomto trendu pokračujeme i v roce 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=sonG7AbTdGU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=CEa3hQFmVLc

Příloha: Zpráva z podnikatelského fóra - https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/4809-akcni-plan-rozvoje-spoluprace-s-podnikateli-2015-2021

http://usteckatelevize.cz/2017/12/litomerice-tajemnik-mestskeho-uradu-se-opet-setkal-s-podnikateli/

https://www.youtube.com/watch?v=TsiQcpoy0Ug
 

Partnerství v rámci projektu Zdravé město Litoměřice

Unie ovocnářů severočeského regionu, Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Regionální televize, Fair  café, ..

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=99

Hospodářská a sociální rada (HSR) Litoměřicka, součást Ústecké HSR

Hospodářská a sociální rada Litoměřicka,o.s. (dále jen HSR-LT) vznikla dne 21. 03. 2002. Základním posláním tohoto sdružení je vytváření prostředí podporujícího realizaci soustředěných a smysluplných podnikatelských záměrů, vizí měst a obcí. Souborně napomáhá řešit problémy bývalého okresu Litoměřice. Je součástí  HSR Ústeckého kraje, jejímiž členy jsou další HSR z ÚK, které společně podporují společný cíl: „Vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje“. Město Litoměřice je zakládajícím členem, jeho zástupce (starosta) je členem předsednictva.

http://www.hsr-uk.cz/hsr_litomerice_dokumenty.html

Techdays

Město Litoměřice je spoluorganizátorem tzv. "TECHDAYS". V rámci spolupráce probíhá akce v areálu výstaviště Zahrady Čech od roku 2016 vždy 3 dny v roce. Spolupracují především firmy, které mají zájem o technicky vzdělané absolventy, prezentují svoji práci a možnosti uplatnění. Spoluvystavovateli jsou technické školy (především střední), které se tak snaží zaujmout žáky závěrečných ročníků základních škol.

https://www.youtube.com/watch?v=t6sDoBqGtDU

https://www.youtube.com/watch?v=sX27R56aVA4

Příloha: Techdays

Spolupráce v rámci Zdravého města

V rámci kampaní Zdravého města probíhá spolupráce s místními podnikateli, např.
Regionální televize, fy  Gerhard Horejsek a spol. s r.o,  Unie ovocnářů Severočeského regionu (UOSR), ...

29. 5. 2016 proběhla akce U-ŽÍT LITOMĚŘICE ZDRAVĚ + MTB TOUR ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - viz plakát v příloze.

Příloha: Partnerská dohoda UOSR
Příloha: Plakát U-žít Litoměřice zdravě

Partnerské akce s podnikatelskými subjekty

4. 9. 2015 město zorganizovalo velkou veřejnou akci na náměstí s názvem " U-ŽÍT Litoměřice" (den udržitelného města). Akce byla zaměřena na podporu šetrné dopravy a úsporné energetiky. Do akce byli zapojeni místní podnikatelé, kteří se danou problematikou zabývají. a kteří prezentovali své technologie (soláry, čerpadla, elektromobily).
Akce byla zopakována 2. 6. 2017. Opět byli přizváni místní podnikatelé. Plakáty s logy všech partnerů v příloze.

- doplněna příloha do zip 6_2_1: Podnikatele_zapisy_2017

U-ŽÍT 2015: https://www.youtube.com/watch?v=QisdwsAqwpo
U-ŽIT 2017: https://www.youtube.com/watch?v=2O0jn5uJMMQ

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  ANO
 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  ANO

6.2.A Spolupráce s místními podniky

Pravidelné opakování akcí:
U-ŽÍT Litoměřice
Fórum ZM
Setkávání s podnikateli

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Častější komunikace města s podnikateli, opakování vybraných a úspěšných akcí.
 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Komunikace mezi radnicí a místními podnikateli je - na české poměry - aktivní a přínosná.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město nejprve uchopilo příležitost pro podporu služeb a rozvoje podnikání cestovního ruchu zřízením vlastní příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu (dále PO CCR), spravující Inovovanou strategii marketingu cestovního ruchu, která má ve své gesci certifikaci kvality cestovního ruchu ve všech směrech.

K 31. 12. 2017 bylo rozhodnuto o zrušeni CCR. Cílem tohoto kroku je synergie činností v oblasti komunikace, vnějších vztahů, informačních služeb a marketingu ve vztahu k občanům i návštěvníkům města poskytovaná z jednoho místa naproti předchozímu stavu, kdy byla odděleně realizovaná činností PO CCR a částečně v rámci pracovních pozic kanceláře starosty a tajemníka.

Hlavní účel a předmět činnosti PO CCR Litoměřice převezme plně nově zřizovaný odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s výjimkou několika příležitostných akcí (Litoměřický hrozen, jarmark), které realizuje v rámci své hlavní činnosti PO MKZ v Litoměřicích.

Město je spoluzakladatelem Destinační agentury České středohoří, která je koordinátorkou cyklistiky a propagace celého regionu. Litoměřice se díky páteřní Labské cyklostezce staly městem cyklistů. Přirozená konkurence spolu s požadavky klientů vytváří neviditelnou ruku trhu třídící ubytovatele i restauratéry, proto zůstává pouze kvalitní nabídka odpovídající poptávce. Právě odvětví cestovního ruchu má v Litoměřicích značně vzrůstající tendenci.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Litoměřice nejsou typickou destinací cestovního ruchu, v přiměřené míře však využívají své polohy a historických památek k růstu návštěvnosti města s pozitivními dopady na ekonomiku veřejného i soukromého sektoru. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu

V roce 2014 vznikla „Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu“.  Již ve formulované vizi se dbá na soulad s životním prostředím. Všechny cíle inovované strategie marketingu a cestovního ruchu se zaměřují na vytvoření kvalitního životního prostředí pro rezidenty a atraktivního prostředí pro návštěvníky.

Co se týká oblastí turistiky, je,vzhledem k poloze města na Labské stezce, v Litoměřicích podporována zejména cykloturistika. Informační centrum a Hrad Litoměřice jsou certifikovány v rámci projektu „Cyklisté vítáni“. Propagace Litoměřic jako cykloturistické destinace je zejména v gesci DA České středohoří. Využití Labské stezky je monitorováno a marketingově propagováno.

Podporovány jsou farmářské trhy a zejména akce výstaviště „Zahrada Čech“, které má návaznost na místní úrodnou oblast a produkuje řadu regionálních produktů. Vzhledem k bohaté vinařské historii Litoměřicka jsou významně podporovány vinařské akce, které mají nadregionální charakter, např. Vinařské Litoměřice, Litoměřický hrozen, Vinobraní. 

Strategie rozvoje marketingu a CR se rovněž zabývá cílem revitalizace brownfields a jejich následného využití pro cestovní ruch (revitalizace městského pivovaru). Důležitým projektem v návaznosti na životní prostředí byla revitalizace Jiráskových sadů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/MISTRAL_Strategie_marketingu_a_cestovniho_ruchu_140724.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=HWjZCaoQjX8

Centrum cestovního ruchu

V roce 2009 byla zřízena vlastní příspěvková organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice zaměřená na cestovní ruch a marketing CR.  K 31.12.2017 bylo rozhodnuto o zrušení CCR. Cílem tohoto kroku je synergie činností v oblasti komunikace, vnějších vztahů, informačních služeb a marketingu ve vztahu k občanům i návštěvníkům města poskytovaná z jednoho místa naproti současnému stavu, kdy je odděleně realizovaná hlavní činností PO CCR a částečně v rámci pracovních pozic kanceláře starosty a tajemníka.
Hlavní účel a předmět činnosti PO CCR Litoměřice plně převzal nově zřizovaný odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s výjimkou několika příležitostných akcí (Litoměřický hrozen, jarmark), které bude realizovat v rámci své hlavní činnosti PO MKZ v Litoměřicích.
Informační centrum, které dosud spadalo pod CCR, bylo začleněno do nově vzniklého odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Přešel do něj i marketingový pracovník CCR. Jeho přechod je zárukou návaznosti a pokračování práce zrušené příspěvkové organizace. Produkty cestovního ruchu, které CCR vytvořilo (např. expozice Richard, Holzmann, expozice vín apod.), budou nadále rozvíjeny a propagovány. Nicméně marketing nemá zahrnovat pouze cestovní ruch a propagaci Litoměřic směrem k turistům, ale i budování korektních vztahů s veřejností, s obyvateli města a rozvíjet vzájemnou participaci. Proto nový odbor zahrnuje tři úseky – tiskový, marketingový a informační centrum, jejichž práce je úzce provázaná a navzájem se doplňuje.
Informační centrum (IC) je certifikováno Asociací informačních center a Cyklisté vítáni. V roce 2014 přibyla certifikace Českého systému kvality služeb, uděluje MMR prostřednictvím agentury Czech turism. Značku kvality I. stupně ČSKS obdrželo  IC jako jedno z prvních v České republice. V roce 2017 IC obdrželo certifikaci II. stupně.

Příloha: Certifikáty IC 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=299311&typ=UPLNY 

Komise cestovního ruchu

Město Litoměřice má komisi cestovního ruchu. Komise představuje poradní a konzultační orgán města.

https://www.litomerice.cz/komise-rady-mesta

Destinační agentura České středohoří

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. vznikla v roce 2011. Zakladateli jsou Město Litoměřice, Ústecký kraj a Biskupství litoměřické. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. = Agentura pro cestovní ruch v destinaci České středohoří a Podřipsko. Hlavní snahou zřízené organizace destinačního managementu je koordinace záměrů klíčových aktérů v oblasti cestovního ruchu.

http://www.ceskestredohori.info/destinacni-agentura

Příloha: Zakládající listina DA, dodatky smlouvy, statut, regionální značka (obrázek)

Podpora vzniku muzea "Křišťálový dotek"

Město Litoměřice vyšlo vstříc autoru projektu Janu Huňátovi. Zrekonstruovalo a  pronajalo reprezentativní prostory v historickém jádru Litoměřice pro  unikátní muzeum Křišťálový dotek.
Vice informací viz odkaz:
http://www.hunatmuseum.cz/

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  ANO
 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  ANO

6.3.A Podpora místní turistiky

Byla zpracována inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu.

6.3.D Příklad dobré praxe podpory cestovního ruchu

- např. otevření muzea Křišťálový dotek

Indikátor SPRM A.II.5  Procento plnění marketingové strategie města

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Pro aktivní podporu cestovního ruchu zřídilo město příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu, po jejím zrušení následně odbor KMACR. 

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Intervence města na poli cestovního ruchu jsou koncepčně založené, přiměřené, co do rozsahu a relativně úspěšné.  

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území obce?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Počet hostů neboli přenocování má kolísavý trend. Obecně lze konstatovat, že zájem turistů o přespání v Litoměřicích je relativně nízký (viz strategie).
Na počtu přenocování mají alespoň částečný podíl různé akce (zejména vícedenní konference), pořádané v hradu Litoměřice. Získaná data o počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních je zapotřebí hodnotit v kontextu geografické polohy. Litoměřice jsou blízko Praze (navíc velmi dobře dopravně dostupné), lze proto předpokládat, že velké množství potenciálních klientů ubytovacích zařízení je stahováno do hlavního města. Navzdory nedostatku vhodných ubytovacích kapacit a navzdory faktu, že situace v oblasti ubytování nebyla v předchozích letech příznivá (např. uzavření hotelu Roosevelt, Dejmalík, penzionu Sv. Václav, ..), což vidíme na výrazném poklesu ubytovaných v roce 2016, dostáváme se v roce 2017 opět na úroveň roku 2015, dokonce dochází k mírnému navýšení.

Nelze přesně rozklíčovat paralelu mezi ubytovacími zařízeními a ubytovanými hosty v návaznosti na akce pořádané ve městě, protože ubytovaní převažují během turistické sezony, avšak nelze zjistit přesné počty v jednotlivým měsících, neboť ty vycházejí z poplatků z ubytování a ty se vykazují jednou ročně.

Příloha: Přehled ubytování

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  46 404

6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti)
2014 - 39 152 
2015 - 45 864
2016 - 42 352
2017 - 46 404

Indikátor SPRM A.II1 Nárůst odpovídajících ubytovcích kapacit

Indikátor SPRM A.II.2 Obsazenost hromadných ubytovacích zařízení (lůžkonoci)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V roce 2017 přenocovalo celkem 46 404 hostů. Tento ukazatel má opět  rostoucí trend, viz příloha Prehled ubytovani

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Počet ubytovaných hostů v posledním období mírně narůstá - s dlouhodobého hlediska je stabilizován.

6.3.3 Podporuje obec specifika místních výrobků, pořádají se v obci tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky?
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Akce organizované městem - pravidelné, nárazové

Město je hrdé na vinařskou tradici. Velké množství kulturních akcí proto přímo souvisí s vínem. Významnou úlohu v propagaci regionálních vín má hrad Litoměřice zvaný Svatostánek českého vinařství. Zahrnuje Expozici českého vinařství, degustační místnost, archiv vín a kongresové prostory. Budova se nachází v centru města. Byla provozována Centrem cestovního ruchu Litoměřice, nyní Kulturním a kongresovým centrem. Mj. je pořádán i „Ples vína“, v červnu pak soutěžní, prezentační a prodejní akce vinařů „Litoměřický hrozen“. Každý měsíc probíhá v degustační místnosti hradu „Povídání o víně“, v jehož průběhu je vždy představováno jedno vinařství. Tradici má i „Žehnání svatomartinským vínům“, jimž žehná biskup litoměřický v přítomnosti zástupců města v čele se starostou. V hradu a zároveň i domě kultury probíhá  každý rok v dubnu obdobná akce „Vinařské Litoměřice“, organizovaná Ortopedickým centrem Ústí nad Labem. Zřejmě nejnavštěvovanější akcí v roce však je zářijové „Litoměřické vinobraní“ – každoroční dvoudenní velkolepá akce pořádaná MKZ, kterou navštěvuje kolem 20 až 30 tisíc osob. 
Hovoříme-li o specifikách města, nelze nezmínit tradiční jarní tržnici Zahrady Čech a podzimní výstavu Zahrady Čech. V roce 2016  proběhla jubilejní 40. výstava Zahrady Čech. V rámci výstavy mají možnost představit místní zemědělci, ovocnáři i další podnikatelé své produkty. Lákadlem pro návštěvníky je ale také pestrý doprovodný program a možnost zviditelnění i dalších vystavovatelů ne přímo zaměřených na ovocnářství a zemědělství.

http://www.kamvltm.cz/

Příloha: seznam tradičních akcí, akce hradu, jejich návštěvnost, program Zahrady Čech
 

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  ANO

Jsou podporovány aktivity týkající se vinařství, propagace regionálních potravin, výstavní akce typu Gastrofood, Výstava Zahrada Čech, farmářské trhy.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Kromě tradičních přibývají další pravidelné akce.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město organizuje pestrou škálu festivalů a dalších akcí, které přispívají jak k rozvoji místního cestovního ruchu, tak k posílení komunitního života ve městě. 

6.3.4 Zkoumá obec, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky, v dané obci? Zdali jako příležitosti nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní obce je nerelevantní.)
Porovnat
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Není relevantní.

 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?
  Není relevantní.
Trend nehodnoceno

7 Vzdělávání a výchova

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Formální vzdělávání

Město stabilně podporuje VUR v oblasti formálního vzdělávání finančním příspěvkem školám, jež zřizuje (navíc jedné soukromé) a umožňuje tím školám realizovat programy VUR nad rámec povinností daných RVP.

Za velmi pozitivní lze považovat zapojení mladých do diskuzí o chodu školy a města, na základě nichž lze získat podněty k realizaci různých typů aktivit ve městě (škole). Jedná se např. o činnost zastupitelstva mládeže, kde zástupci dětí a mládeže diskutují pravidelně volnočasové aktivity dětí a mládeže, životní prostředí, život ve školách a další významná témata. Za stejně významné platformy lze považovat také Mladé fórum, Školní fórum, Stoly mladých na veřejném fóru Desatero problémů Litoměřic. To do budoucna může zvýšit ochotu mladých lidí participovat na veřejném dění.

Za pozitivní lze považovat také přístup k udržitelnosti na školách v oblasti energetických úspor. Tato forma vzdělávání je velmi zásadní, neboť provazuje deklarovanou udržitelnost s reálnými opatřeními.

Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi je na velmi vysoké úrovni

Neformální vzdělávání

Ve městě působí dostatečný počet subjektů, které se věnují vzdělávání a osvětě v problematice UR. Tyto subjekty realizují aktivity vztahující se k poměrně široké škále témat UR a soustředí se na všechny cílové skupiny v obci. Ve městě je také poskytnuta poměrně široká nabídka realizace volnočasových aktivit.

Město spolupracuje jak se školami, tak s NNO a přístup ke vzdělávání má poměrně vyvážený a ucelených charakter z hlediska pokrytí témat i cílových skupin.

Za pozitivní lze také považovat prezentaci projektů realizovaných městem (a vztahujícím se k UR občanům.

Velmi pozitivní je, že město disponuje výzkumnou zprávou k životnímu stylu a zdraví dětí a školáků, která poskytuje aktuální data o životním stylu mladé generace ve městě Litoměřice – pohybové aktivitě, volném čase, či rizikovém chování.

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Formální vzdělávání