KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝPlán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2012-2018 [akt. 2015]
Podpora rozvoje železniční infrastruktury viz dokument »
Podpora rozvoje dopravních terminálů viz dokument »
Projednání standardů dopravní obslužnosti viz dokument »
Implementace standardů dopravní obslužnosti viz dokument »
Revize standardů dopravní obslužnosti a jejich potvrzení/upřesnění pomocí matematického modelu viz dokument »
Projednání opatření reagujících na neplnění standardů dopravní obslužnosti s dotčenými městy a obcemi – návrh dalšího postupu viz dokument »
Projednání opatření reagujících na identifikaci nadstandardů dopravní obslužnosti s dotčenými městy a obcemi – návrh dalšího postupu viz dokument »
Cíle v oblasti dopravní koncepce v rámci regionální dopravní obslužnosti viz dokument »
Spolupráce s významnými zaměstnavateli viz dokument »
Minimalizace (eliminace) redundantních souběhů mezi spoji viz dokument »
Koordinace MHD a PAD viz dokument »
Územní rozvoj IDS viz dokument »
Propagace veřejné dopravy viz dokument »
Zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015]
Vznik řídícího výboru. viz dokument »
Formou grantů podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací. viz dokument »
Využít možností spolufinancování projektů ze SF EU prostřednictvím OP 2007-2013 a programů SFDI ČR. viz dokument »
Realizovat spolupráci s uznávanou osobností LK (kulturní, sportovní), která by svou osobou zaštítila aktivity vedoucí ke zvýšení BESIP v LK. viz dokument »
Pravidelně dle ročního plánu BESIP prezentovat problematiku BESIP na akcích pro širokou veřejnost. viz dokument »
Zabezpečit účinný státní odborný dozor nad stanicemi technické kontroly a nad dopravci. viz dokument »
Využít zpravodaj OŠMTS k pravidelnému zveřejňování informací o nehodách dětí, o aktivitách v oblasti BESIP pro děti. Zveřejňovat informace k problematice BESIP pravidelně v Měsíčníku LK, na internetových stránkách bezpecne-na-silnicich.cz a deti.bezpecne-na-silnicich.cz, v bulletinu Bezpečně na silnicích a postupovat je ostatním médiím. viz dokument »
Zapojit základní školy v LK do evropské postupové dopravní soutěže mladých cyklistů, organizovat krajské kolo této soutěže, podporovat kola oblastní. viz dokument »
Organizovat soutěže pro děti základních škol s tematikou BESIP (znalostní, výtvarné), které budou uveřejněny v regionálním tisku, na deti.bezpecne-na-silnicich.cz a na internetových stránkách LK – výtvarná soutěž "O pohár hejtmana LK", znalostní soutěž "O kolo" a další. viz dokument »
Pravidelné poskytování informací autoškolám - statistických údajů na úseku dopravy, dat o nehodovosti a seznamování s aktuálními problémy dané oblasti. viz dokument »
Podporovat dopravní výchovu. Vyřešit majetkové a provozní problémy DDH v LK. Zavést systém ve výuce dopravní výchovy a využívání DDH se stejnými podmínkami pro všechny děti v kraji. Podporovat i dopravní výchovu předškolních dětí a mládeže. Zpřístupnit DDH široké veřejnosti (akce pro děti s rodiči i o víkendech, prázdninách). viz dokument »
Zabezpečit informovanost ředitelů základních škol ve věci začlenění dopravní výchovy jako nutnou součást zpracovaného školního vzdělávacího programu. viz dokument »
Monitorovat místa a úseky častých dopravních nehod a analyzování příčin častého výskytu dopravních nehod, v případě nutnosti analyzovat dopravní situaci podrobnou metodou zpracování tzv. kolizních diagramů (monitorování existujících i potencionálních střetů), pravidelné projednávání po oblastech na silničních aktivech. viz dokument »
Vyhodnocování vlivu stavebního či dopravně technického stavu pozemní komunikace, případně i přilehlých úseků drah v okolí železničních přejezdů, navrhování odpovídajícího technického anebo organizačního opatření, spoluúčast na jeho realizaci a vyhodnocení účinnosti realizovaných opatření. viz dokument »
Zavedení „Bezpečnostního auditu“ jako spolehlivého nástroje přijímání odpovídajících nápravných opatření a hodnocení jejich účinnosti v souladu s legislativou EU, v počáteční etapě úzce spolupracovat s Centrem dopravního výzkumu Brno. viz dokument »
Komplexní zadávání oprav a souvislé údržby krajských silnic (zpracování projektové dokumentace a veřejné obchodní soutěže), zahrnující i bezpečnostní záchytná a vodící zařízení podle příslušných technických norem a resortních předpisů. viz dokument »
Zavádění Inteligentních dopravních systémů (ITS) ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR i na krajských silnicích II. a III. třídy, zejména při zimní údržbě silnic. viz dokument »
Trvale prosazovat uplatnění prvků zklidňujících dopravu v obcích. viz dokument »
Postupné snižování reklamních zařízení umístěných na silnicích I. třídy a v ochranných pásmech silnic I. třídy. viz dokument »
Podporovat cyklodopravu zejména ve městech, jako alternativu automobilové dopravy, v souvislosti s projednáváním územních plánů, navrhováním nových pozemních komunikací a stanovováním dopravního značení. Podporu realizovat i prostřednictvím grantového programu LK. viz dokument »
Každoročně zprovoznit stanoviště u silnice I. třídy, kde bude možné realizovat vážení vozidel a kontroly dodržování příslušných právních předpisů provozovateli nákladní dopravy. viz dokument »
TISK
i