Kopřivnice
Znak Kopřivnice

Web provozuje NSZM ČR

Kopřivnice

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ne
Za oblast 1.5 až 1.9
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
Město dlouhodobě zkvalitňuje svoji výkonnost a kvalitu poskytovaných služeb, o čemž svědčí řada ocenění (od r. 2006 dosud). Předpoklady a výsledky v oblasti komunikace s občany (konkrétně 1.3.1) a měření spokojenosti občanů (konkrétně 1.4.1) mohou posloužit jako příklady dobré praxe.
Za oblast 1.5 až 1.9
Nejsilnější stránkou města je správa technické, veřejné infrastruktury a majetku města. Zřetelné je to množstvím investičních akcí, do kterých se postupně otiskává adaptační strategie na klima. V některých projektech (Revitalizace centra města, Komunitní centrum pětka, aj.) se projevuje kvalitní dlouhodobá aktivita odborníků v adekvátnosti řešení.
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
Rezervy jsou v oblasti vyhodnocování efektivnosti procesů města, oproti jiným progresivním městům chybí popisy procesů, jejich indikátorů a metodiky pro jejich vyhodnocování.
Za oblast 1.5 až 1.9
S ohledem na nadprůměrnou aktivitu města v otázkách územního rozvoje a architektury je překvapující, že se snaha o kvalitní řešení neprojevuje více v zadávání veřejných zakázek. Alespoň v klíčových projektech, případně drobných pilotních, je možné hledat jiné cesty zadávání, které budou vyhovovat také potřebám města.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4
Využití synergie s Ministerstvem vnitra v oblasti eGovernmentu, např. zařazení Kopřivnice do Portálu občana.
Za oblast 1.5 až 1.9
Město má silnou možnost dále navazovat a posilovat vztahy s externími odborníky (soutěž, workshop, spolupráce s VŠ) na základě předchozích zkušeností, kteří jsou schopni vnést do města nadhled nad některé problematiky.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4
Nárůst státního deficitu může negativně ovlivnit i finanční zdroje využitelné pro město. Pandemie koronavirů může ovlivnit plány města v nejrůznějších oblastech.
Za oblast 1.5 až 1.9
Hlavní hrozbou města Kopřivnice je dlouhodobé zaměření na těžký průmysl, který má tendence v rámci rozvoje města jak prudce narůstat, tak prudce klesat. I přes oprávněnou hrdost na areál Tatry, je vývoj takto velké oblasti těžkého průmyslu v rámci zastavitelného území města rizikový. Riziko podporuje navíc nesystematické sledování vzniku areálů a objektů brownfields.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Za oblast 1.1 až 1.4
Pokračovat v nastoupené cestě a usilovat o kategorii A v MA21.
Za oblast 1.5 až 1.9
Bez dalších připomínek.

Hodnotící výrok
Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Za oblast 1.5 až 1.9
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Město se stabilně rozvíjí udržitelné způsoby územního plánování, správy a zpracování kvalitního veřejného prostředí a architektury. Reaguje na změny v trendech rozvoje města a implementuje je v dílčích částech do různých podkladů, strategií, dokumentů a projektů.Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má dlouhodobě nastaven fungující systém realizace strategického plánu a provázanosti připravovaných projektů jak se strategickým plánem, tak s dílčími koncepcemi. Investice jsou plánovány tak, aby prostřednictvím nich docházelo k plnění strategických cílů a opatření. O plnění strategického plánu i akčních plánů informuje město především prostřednictvím místního tisku, který je k dispozici i v elektronické podobě. 

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Souhlasím s hodnocením z auditu.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve sledovaném období probíhala příprava projektů v souladu se strategickým plánem rozvoje města, který je zpracován pro období 2007 – 2022 a byl v roce 2014 aktualizován. Plnění strategického plánu probíhá prostřednictvím každoročně aktualizovaných a vyhodnocovaných akčních plánů. Strategický plán, aktuální akční pán i vyhodnocení plnění těchto dokumentů je zveřejňováno na webu města v sekci Dokumenty http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice 

V roce 2018 vyšla v Kopřivnických novinách série devíti tématických článků, které se zabývaly plněním strategického plánu dle jednotlivých oblastí: 

KN 17/2018 ze dne 3.5.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=strategicky-plan-pomaha-planovat-rozpocty-a-investice&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24000 

KN 18/2018 ze dne 10.3.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planubudovaly-se-nove-chodniky-a-opravovaly-stare&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24032 

KN 19/2018 ze dne 17.5.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planuprobehla-i-nejdele-slibovana-rekonstrukce&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24063 

KN 20/2018 ze dne 24.5.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planunejvetsi-investice-v-oblasti-zp-se-pripravuje&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24099 

KN 22/2018 ze dne 7.6.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planubudovala-se-nova-sportoviste-i-podporovaly-kluby&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24174 

KN 23/2018 ze dne 14.6.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planu---pro-rozvoj-mesta-si-nechala-radnice-zpracovat-potrebne-dokumenty&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24216 

KN 24/2018 ze dne 21.6.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planu---mesto-podporuje-socialni-sluzby-i-zarizeni&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24251 

KN 25/2018 ze dne 28.6.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planubytove-domy-se-dockaly-velkych-investic&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24285 

KN 26/2018 ze dne 12.7.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24320 

Město počítá s tím, že nejpozději v roce 2021 zahájí práce na tvorbě nového základního strategického dokumentu, který bude definovat rozvojové cíle pro další období.

Od roku 2014 sleduje město plnění strategických cílů prostřednictvím Místně specifické sady indikátorů udržitelného rozvoje http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-indikatory-zdrave-mesto-koprivnice

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má nastavený systém plnění cílů a opatření strategického plánu rozvoje a pravidelně vyhodnocuje stanovené indikátory.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Příprava projektů probíhá v souladu se schváleným akčním plánem, který je připravován ve vazbě na rozpočet města. Do akčního plánu vstupují projekty a aktivity, které vycházejí ze schváleného strategického plánu a dílčích koncepcí. Do přípravy i aktualizace strategického plánu a dílčích koncepcí se zapojila rovněž veřejnost. Způsob aktualizace strategického plánu a zapojení veřejnosti do tohoto procesu je popsán v auditu udržitelného rozvoje z roku 2017  https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/mereni-uspechu/audit-udrzitelneho-rozvoje/audit-koprivnice-2017 (odpověď na návodnou otázku 1.1.1). Při této aktualizaci byl sestaven ve spolupráci zásobník projektů, který je doplňován o nové na základě aktuální potřeby. Pro nové projekty se jsou zpracovávány projektové listy, popř. projektové fiše v souladu s aktualizovanou vnitřní směrnicí 8/2018 Pravidla projektového řízení. Město využívá elektronického nástroje Národní sítě Zdravých měst – Projektový zásobník – pro posuzování projektu z pohledu udržitelného rozvoje. https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/rozvojove-zamery/projekty-vse Jednotlivé projekty jsou v tomto nástroji přímo navázány na cíle strategického plánu rozvoje města, který je rovněž vložen do elektronické databáze DATAPLÁN.

Při přípravě projektů se město snaží reagovat na aktuální požadavky obyvatel, které vzejdou z veřejných projednání či diskusních fór. Do roku 2018 organizovalo město každoročně tzv. Fórum Zdravého města, na kterém bylo ve spolupráci s obyvateli definováno 10 P (Problémů/Příležitostí) města, které byly přetransformovány do Plánu zdraví a kvality života, a které město následně řešilo. Zápisy z těchto fór, výsledky následných anket, plány zdraví a jejich vyhodnocení jsou na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice. V roce 2019 byla tato forma zapojení veřejnosti nahrazena Participativním rozpočtem, v rámci kterého obyvatelé navrhli a vybrali projekt, který bude realizován za alokovanou částku 500 tis. Kč. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-historie-koprivnice. V roce 2020 chtělo město zorganizovat obě formy zapojení veřejnosti do rozhodování o přípravě projektů, ale s ohledem na omezení související s nemocí Covid-19 proběhne pouze další ročník Participativního rozpočtu. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-aktuality-koprivnice

Cca 1x měsíčně jsou pořádány projektové dny za účasti členů rady města a vedoucích vybraných odborných útvarů úřadu, v rámci kterých probíhá informování o postupu přípravy jednotlivých projektů a jsou řešeny problémy, které v projektech nastaly.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Systém přípravy a výběru investic zůstává nezměněn. Projekty jsou vyhodnocovány z pohledu udržitelného rozvoje a jsou provázány na cíle strategického plánu.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V letech 2017 – 2019 byl pořizován nový územní plán města, který byl schválen zastupitelstvem města v červnu 2019.

Odborné útvary úřadu se zapojily do přípravy tohoto dokumentu a zajišťovaly, aby v něm byly zapracovány podmínky pro realizaci opatření aktuálního strategického plánu rozvoje města a projektů z indikativního seznamu, který byl vytvořen v rámci jeho aktualizace v roce 2014.

Všechna opatření strategického plánu jsou v souladu s územním plánem.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Rozvojové dokumenty jsou v souladu s územním plánem.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má zpracovány dílčí koncepce, které detailněji rozpracovávají jednotlivé prioritní oblasti strategického plánu. Ve sledovaném období byly zpracovány a v orgánech města projednány tyto dílčí koncepce:

-          Územní energetická koncepce,

-          Plán zlepšování kvality ovzduší,

-          Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025,

-          III. střednědobý plán sociálních služeb,

Odborné útvary úřadu dále zpracovaly:

-          Zdravotní plán (aktualizace pro období 2020 - 2022)

-          Plán udržitelné městské mobility a Koncepci statické dopravy (http://mobilita-koprivnice.cz/)

-          Koncepci rozvoje bydlení,

které budou k projednání orgánům města předloženy v roce 2020.

Jako podklad pro zpracování dílčích koncepcí byla v roce 2017 provedena nová Analýza bezbariérovosti a v roce 2019 byla po sedmi létech zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel.

Všechny uvedené dokumenty jsou po projednání v orgánech města zveřejňovány na webu města v sekci Dokumenty http://koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Pro oblast rozvoje školství zaštítilo město přípravu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a v rámci dvou na sebe navazujících projektů podpořených z OPVVV připravuje a koordinuje aktivity jeho realizace. Aktivitám MAP se věnuje speciální podstránka na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice

Od roku 2017 má město zpracovanou Adaptační strategii na změnu klimatu a realizuje její dílčí opatření, především v oblasti hospodaření s dešťovými vodami, ochrany před přívalovými srážkami či správy a údržby veřejné zeleně.

Příprava dílčích koncepcí je zajišťována odbornými útvary městského úřadu, které zároveň garantují realizaci opatření dle strategického plánu rozvoje města (členové Týmu pro udržitelný rozvoj). Do dílčích koncepcí se promítají priority a cíle strategického plánu rozvoje města.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Některá dílčí opatření strategického plánu jsou podrobněji rozpracována prostřednictvím oborových koncepcí. Město má zpracovanou adaptační strategii a realizuje opatření, kterými ji naplňuje

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město dbá na efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb a realizuje opatření jak u městského úřadu, tak u příspěvkových a obchodních organizací. Prostřednictvím Benchmarkingové iniciativy 2005, jíž je město členem, se srovnává o ostatními členskými městy v dílčích oblastech, které jsou sledovány společnými indikátory. Tajemník úřadu každoročně předkládá radě města podrobnou zprávu o činnosti úřadu, ve které jsou sledovány trendy v jednotlivých oblastech činnosti úřadu. 

Stávající kapacita veřejných služeb (sociální služby, základní a mateřské školy) odpovídá potřebám obyvatel města a přirozené spádové oblasti, s výjimkou služby domov pro seniory, která ve městě není zajištěna.

Sociální služby jsou ve spolupráci s okolními obcemi plánovány v rámci střednědobého plánu. V roce 2019 se městu podařilo zprovoznit novou dlouhodobě požadovanou sociální službu – sociálně terapeutické dílny – pro kterou vybudovalo rekonstrukcí nevyužívané výměníkové stanice tepla důstojné prostory. Poskytovatel této sociální služby byl vybrán na základě výběrového řízení. Na krytí provozních nákladů se prostřednictvím účelových dotací podílí společně Moravskoslezský kraj a město Kopřivnice.
Společně s MSK řeší město také výstavbu domova pro seniory, který by rovněž nabídl v regionu chybějící sociální službu domova ve zvláštním režimu pro klienty se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. V této souvislosti je diskutováno budoucí zrušení stávající odlehčovací služby, která v současné době částečně nahrazuje neexistenci domova pro seniory v Kopřivnici.
V rámci optimalizace poskytovaných sociálních služeb ukončilo město poskytování sociální služby nízkoprahový klub pro děti a mládež vlastními pracovníky a vybralo nového zkušeného poskytovatele, kterým je Armáda spásy České republiky, která tuto službu převzala od ledna 2017. Město tomuto zařízení poskytuje účelovou dotaci, která je však nižší, než by byly náklady při provozování  vlastními kapacitami.
Armáda spásy se stala partnerem města také při náhradě služby azylový dům pro matky a děti, která byla v Kopřivnici ukončena v roce 2017. Aby byly zajištěny služby pro tuto cílovou skupinu, poskytlo město Armádě spásy byty, které AS pronajímá klientům a zároveň jim poskytuje sociální služby http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=politici-odsouhlasili-zmeny-v-poskytovani-socialnich-sluzeb&clanek=23034. V rámci této spolupráce se několikrát ročně schází tzv. poradní sbor složený z odborných pracovníků úřadu, politického garanta a zástupců poskytovatele sociální služby a řeší aktuální problémy a požadavky související s touto sociální službou.
Obecně jsou aktivity v oblasti sociálních služeb jsou plánovány prostřednictvím komunitního plánu sociálních služeb (KPSS). V současné době je realizován již III. střednědobý plán soc. služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018 - 2021. http://koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice Stejně jako v rámci jeho přípravy se i v průběhu jeho realizace scházejí pracovní skupiny, které řeší aktuální témata. Minimálně jedenkrát ročně se schází řídící pracovní skupina, která mimo jiné projednává průběžné plnění KPSS, jehož součástí je i krátký popis spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (Např. zápis č. 01/2019 z jednání řídící skupiny 25.2.2019 http://koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/zapis_ridici_skupina_1-2019.pdf). S plněním KPSS jsou následně seznámeny orgány města.
Poskytovatele sociálních služeb město podporuje prostřednictvím individuálních dotací v sociální oblasti. Součástí žádosti o dotaci je mj. popis přínosu projektu pro občany města a výkaz poskytovaných sociálních služeb za předchozí rok a plán na rok aktuální. Dosažení těchto přínosů a rozsah poskytnutých sociálních služeb je následně ověřováno v rámci vyúčtování dotace. Tímto způsobem jsou sledovány a vyhodnocovány i výše uvedené sociální služby poskytované Armádou spásy ČR.


Školství - s výsledky zápisu do mateřských a základních škol je každoročně seznamována rada města. V roce 2011 umělo město pružně zareagovat na zvýšenou poptávku po místech v mateřských školkách úpravou prostor na Základní škole 17. listopadu a otevřením nové mateřské školky. Od té doby nebylo nutné provést podobné opatření.


Komunální služby jsou ve městě zajišťovány obchodní společností Slumeko, s.r.o., která je vlastněna městem Kopřivnice. Slumeko má certifikovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Také tato společnost ve spolupráci s městem optimalizuje svoje činnosti. Město Kopřivnice každoročně upravuje počty nádob na separovaný odpad dle zaplněnosti, která je pravidelně sledována pomocí čárových kódů umístěných na kontejnerech pro sběr tříděného odpadu. Také je snahou města budovat nová stanoviště pro sběr separovaných odpadů, čímž se snižuje docházková vzdálenost a zároveň zvyšuje výtěžnost jednotlivých komodit tříděného odpadu. V současné době se připravuje nový systém sběru tříděného odpadu od rodinných domů, kdy stávající sběr do pytlů by měl být nahrazen speciálními popelnicemi (systém Door to door). Společnost rovněž zajišťuje opravy a údržby místních komunikací. V roce 2019 vyzkoušela novou technologii oprav výtluků, které budou v roce 2020 vyhodnoceny a bude rozhodnuto o dalším postupu http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=slumeko-testuje-mikrovlny-pri-opravach-der-na-silnicich&clanek=26110
 

S činností společnosti Slumeko je každoročně seznamována rada města, která má v této společnosti působnost valné hromady. Od schválení výroční zprávy se odvíjí rovněž schválení roční odměny jednateli společnosti. Kromě toho město zřídilo ve společnosti dozorčí radu, která dohlíží na její aktivity v průběhu roku.

Hospodaření se svěřenými prostředky příspěvkovým organizacím a s prostředky města je dvakrát ročně vyhodnocováno v rámci rozborů hospodaření. Příspěvkové organizace radě města předkládají výroční zprávy a jejich ředitelé jsou odměňováni za plnění mimořádných či zvlášť významných úkolů dle vnitřní směrnice 22/2017 Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací. V této směrnici jsou určeny prioritní zájmy města, ke kterým se při stanovení odměny přihlíží.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Veřejné služby jsou optimalizovány, jsou soustavně sledovány a vyhodnocovány. Město operativně reaguje na změny.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Provázanost investic města se schválenými rozvojovými dokumenty je zaručena pravidelnou aktualizací akčního plánu rozvoje města, který je připravován zároveň s rozpočtem města. Kromě projektů a aktivit z akčního plánu jsou v rozpočtu běžné investiční akce související se správou a údržbou majetku, provozní a další mandatorní výdaje.

Aktuální akční plán, stejně jako vyhodnocení předchozích je zveřejněno na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Investice jsou připravovány tak, aby jejich prostřednictvím docházelo k plnění opatření schválených rozvojových dokumentů.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Rozpočet města je připravován v rámci diskuse politických představitelů města a odborných útvarů, které jsou garanty realizace jednotlivých opatření strategického plánu města. Kromě zajištění běžné obnovy a údržby majetku města zohledňují garanti při návrhu rozpočtu úkoly, které mají svěřené v rámci plnění strategického plánu. Tomu je uzpůsoben formulář pro návrh rozpočtu za jednotlivé odbory, ve kterém je zapracovaná vazba na strategický plán rozvoje města. Rozpočet města je tvořen strukturovaně dle jednotlivých odborů a jsou v něm zahrnuty konkrétní jmenovité ukazatele, které zpravidla odpovídají názvu projektu či jiné aktivity.

Veškeré informace k rozpočtu města, vč. rozpočtových opatření, účetních závěrek, rozklikávacího rozpočtu či přehledu uskutečněných plateb jsou na webu města v odkazu http://koprivnice.cz/index.php?id=finance-koprivnice&idd=koprivnice


V rozpočtovém výhledu, aktuálně schváleném pro období let 2020-2021, http://koprivnice.cz/urad/finance/vyhled/vyhled_20_22.pdf jsou jmenovitě uvedeny prioritní projekty, které vycházejí ze schváleného akčního plánu a plní strategii města.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Provozní rozpočet i rozpočtový výhled je provázán s opatřeními rozvojových dokumentů.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město uplatňuje širokou škálu nástrojů k efektivnímu hospodaření s veřejnými prostředky, má nastaven systém vnitřní kontroly, transparentně zveřejňuje informace o svém hospodaření, sleduje svou výkonnost a vyhodnocuje kvalitu poskytovaných služeb.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Souhlasím s hodnocením z auditu.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Systematickou přípravou projektů a průběžným vyhodnocováním dotačních možností se městu daří získávat externí zdroje financování na realizaci konkrétních projektů. V tomto programovacím období zrealizovalo či právě realizuje 26 projektů podpořených z různých operačních programů a 4 projekty jsou v procesu hodnocení. Kromě evropských zdrojů využívá město také národní dotace a na realizaci projektů spolupracuje také s dalšími finančními i nefinančními partnery. 

V roce 2019 zavedlo město novou metodu participace obyvatel a to Participativní rozpočet http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-aktuality-koprivnice, v rámci které obyvatelé rozhodovali o určení 500 tis. částky z rozpočtu města.

Systém finanční kontroly při finančních operacích je nastaven ve vnitroorganizační směrnici 6/2017 Oběh účetních dokladů. Finanční kontrola ve všech fázích je prováděna elektronicky prostřednictvím systému GINIS. Kontrolu činnosti úřadu a příspěvkových organizací zajišťuje interní auditor a oddělení kontroly. Krizový koordinátor zajišťuje funkčnost nastaveného systém řízení rizik dle vnitřní směrnice 10/2014. Úřad má zpracovanou mapu rizik a katalog rizik. Pro jednotlivá rizika jsou zpracovány karty rizik. Vše je průběžně vyhodnocováno a aktualizováno. Obě zmíněné vnitřní směrnice jsou uloženy v příloze.

Město zveřejňuje informace o svém hospodaření na webu http://koprivnice.cz/index.php?id=finance-koprivnice&idd=koprivnice.  Kromě rozpočtu, účetních závěrek, závěrečného účtu jsou zde zveřejněny i uskutečněné platby za uzavřené čtvrtletí a také odkaz na rozklikávací rozpočet http://vpn.koprivnice.cz:8180/GReportViewer/

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?

Pravidla byla schválena v roce 2012 a jsou dodržována.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má zavedené postupy a procesy, které přispívají ke správnému hospodaření s veřejnými prostředky.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Pravidla pro přiměřené zadlužování města byla schválena usnesením č. 1743/2012 a od té doby zůstávají nezměněna. Stanovují závazek maximálního zadlužení ve výši 7 %. Ve sledovaném období se míra zadlužení snížila z 3,45 % na 2,82 %. Úvěry a půjčky, které město splácí byly přijaty na krytí spolufinancování u projektů, které generují příjmy nebo úspory a to na výstavbu splaškové kanalizace, kterou město pronajímá provozovateli a na realizaci energetických opatření, které snižují provozní náklady zateplených objektů.

S ohledem na vývoj sledovaného ukazatele nebyla zpracována pravidla řešící případné překročení limitní hodnoty.

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?

Pravidla byla schválena v roce 2012 a jsou dodržována.

Usnesení - limit zadluženosti

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se chová finančně zodpovědně, míra zadlužení je nižší než umožňují schválená pravidla.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Technické a provozní podmínky pro poskytování služeb v budově městského úřadu zůstávají oproti minulému období téměř neměnné. Všechny činnosti úřadu jsou zajišťovány v rámci jednoho objektu, který je plně bezbariérový, v jeho blízkosti se nachází parkoviště s dostatečnou kapacitou, zastávky veřejné hromadné dopravy, u objektu jsou stojany na kola. V roce 2019 byla v budově provedena výměna nákladového výtahu umožňující komfortnější přepravu klientů na invalidním vozíku či přepravu dětských kočárků. V přízemí objektu je volně přístupný přebalovací koutek a v pondělí a ve středu je otevřen dětský koutek Žirafka, který je určen rodičům, kteří si potřebují vyřídit své záležitosti na úřadě nebo jinde ve města. V Žiravce je zajištěno kvalifikované hlídání za 20 Kč na hodinu.

V budově úřadu se dále nachází městská policie, pobočka úřadu práce, pobočka VZP, pedagogicko-psychologická  poradna, Občanská poradna, Senior Point a další organizace. Na vnější straně objektu je umístěn bankomat České spořitelny a vedle něj informační obrazovka, na které jsou zobrazovány aktuální informace o čistotě ovzduší a stavu hladiny řeky Lubina.

Klienti úřadu mají v budově úřadu k dispozici nápojové automaty a také barel s pitnou vodou zdarma.

Na pokladně lze platit platební kartou, popř. mohou klienti provést úhradu poplatků (za odpad či psa) bezhotovostní.

U vybraných činností je k dispozici rezervační a vyvolávací systém http://ke.customer.decent.cz/a063/obj/wc-objcin.php a zároveň je možno na webu ověřit fronty k jednotlivým přepážkám http://ke.customer.decent.cz/a063/mon/index.php

Přestože je úřad centralizovaný do jedné budovy, byla v roce 2019 spuštěna pilotní aktivita poskytování základního sociálního poradenství mimo budovu úřadu. Od otevření Komunitního centra PětKa na sídlišti Sever docházejí odborní pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví jedenkrát týdně buď do pobočky městské knihovny nebo do mateřského centra Klokan, kam za nimi mohou dojít občané, kteří potřebují poradit ve své sociální oblasti a z jakéhokoliv důvodu nechtějí přijít na městský úřad a lépe jim vyhovuje toto neformální prostředí. https://www.facebook.com/centrumpetka/photos/a.2991734794228050/3104812206253641/?type=3&theater

Město je zřizovatelem čtyř úplných základních škol a dvou malotřídních. Všechny školy zavádějí nástroje elektronické komunikace s rodiči a žáky. Využívají školní systém Bakaláři, ve kterém jsou vedeny i elektronické žákovské knížky, pro správu obědů využívají elektronického systému e-Strava. Všechny školy nabízejí spolupráci s výchovnými poradci, školním psychologem, speciálními pedagogy či metodiky prevence. ZŠ Milady Horákové ve školním roce 2019/2020 poprvé otevřela přípravnou třídu pro děti s doporučeným odkladem školní docházky. Po provedených investičních úpravách (instalace schodišťových plošin, výtahu a úprav vstupu) je tato škola plně bezbariérová. ZŠ 17. listopadu věnuje zvláštní péči nadaným dětem, spolupracuje s Mensou ČR a ve školním roce 2019/2020 poprvé otevřela třídu s rozšířenou výukou AJ, M a Logiky https://svetvzdelani.cz/koprivnice/. Malotřídní škola ZŠ Mniší vstoupila do programu Ekoškola, v rámci kterého realizuje s žáky a rodiči dobrovolné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí, druhá malotřídní škola ZŠ Lubina dlouhodobě rozvíjí program Etická škola a vede děti k dobrovolnictví a pomoci prostřednictvím charitativních projektů.

Devět mateřských škol je soustředěno pod jednu příspěvkovou organizaci. Všechny školky realizují programy s využitím speciální pedagogické péče a programy logopedické prevence. Už pět školek se zapojilo do projektu Skutečně zdravá škola, přičemž MŠ Záhumenní splnila podmínky pro získání bronzového certifikátu.http://www.skutecnezdravaskola.cz/skoly-v-programu?title=&region=&town=Kop%C5%99ivnice&type=&certificate= 

U všech základních a mateřských škol došlo v minulosti ke komplexní rekonstrukci školních sportovních hřišť a zahrad mateřských škol. Mimo provozní dobu školských zařízení je toto zázemí k dispozici široké veřejnosti. Školní sportovní hřiště jsou otevřena denně, zahrady mateřských škol jsou otevřeny 1x týdně (každý den u jiné MŠ http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=skolky-zpristupni-verejnosti-sve-zahrady-od-15-dubna&clanek=25381). Otevření těchto zařízení přispělo k rozšíření nabídky infrastruktury pro aktivní trávení volného času.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Úřad dlouhodobě vytváří kvalitní fyzické i informační podmínky s ohledem na potřeby klientů.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Systém sledování a vyhodnocování výkonnosti a kvality úřadu neprošel ve sledovaném období zásadními změnami.

Každoročně je prováděno strukturované vyhodnocení činnosti úřadu prostřednictvím Zprávy o činnosti úřadu, která je předkládána k projednání radě města. (viz příloha)

Jako člen Benchmarkingové iniciativy 2005 srovnává město Kopřivnice každoročně svou výkonnost s dalšími obcemi ve sledovaných indikátorech. S výsledky srovnání jsou seznamování vedoucí odborů a přímo řízených oddělení a jsou podkladem pro manažerská rozhodnutí tajemnice úřadu.

V rámci implementace metody kvality místní Agenda 21 zpracovává každoročně město roční plán zlepšování, který je zároveň s vyhodnocením plnění toho přecházejícího předkládán k projednání zastupitelstvu města. V roce 2019 schválila rada města usnesením č. 650/24.9.2019 Zprávu o realizaci aktivit rozvoje MA21 v souladu s Auditem udržitelného rozvoje za období 10/2018 – 9/2019, která byla následně předložena PS RVUR. Usnesením č. 897/28.1.2020 schválila rada města přihlášení se k obhajobě kategorie B v postupu MA 21 v roce 2020. Součástí obhajoby je i zpracování Auditu udržitelného rozvoje, ve kterém bude popsán vývoj v jednotlivých oblastech za období 2017-2019.

V roce 2018 se město opakovaně přihlásilo do soutěže Národní cena ČR za společenskou odpovědnost. Přihláška byla posuzována dle mezinárodního modelu Committed to Sustainability. V kategorii organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní činnosti není podnikání obsadila Kopřivnice 2. místo a získala ocenění Společensky odpovědná organizace II. stupně a mezinárodní certifikát Committed to Sustainability 2 Star (certifikát je platný 10/2018-10/2021). http://koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-ziskala-oceneni-v-ramci-narodni-ceny-kvality-cr&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1858  

Úřad rovněž získává zpětnou vazbu od klientů prostřednictvím každoročního Průzkumu občanů se službami městského úřadu, který je organizován od roku 2009. Každoročně probíhá také průzkum spokojenosti zaměstnanců. 

V rámci průzkumu spokojenosti zaměstnanců byl několikrát zmiňován podnět na změnu při přípravě podkladů pro jednání zastupitelstva města. Podklady pro jednání rady byly již řadu let předávány v elektronické podobě, avšak pro členy zastupitelstva byly až do roku 2018 připravovány v tištěné podobě. Od roku 2019 jsou podkladové materiály pro jednání zastupitelstva jeho členům předávány v elektronické podobě na CD. Tato změna přinesla jak časovou úsporu, tak i snížení nákladů na tisk podkladových materiálů a snížení spotřeby papíru. 

Dalším opatřením v oblasti elektronizace vybraných procesů bylo pořízení elektronické úřední desky, ke kterému došlo v závěru roku 2019. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=jiz-brzy-se-bude-instalovat-elektronicka-uredni-deska&clanek=26383. Její pořízení přispělo ke zlepšení komfortu při zveřejňování dokumentů a zpřehlednění vyhledávání zveřejněných informací a to jak prostřednictvím webu města, tak prostřednictvím informačního kiosku s dotykovou obrazovkou, který je přístupný v budově úřadu 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu i prostřednictvím bezbariérové rampy.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano

V roce 2018 opakovaně město získalo národní i mezinárodní cenu za CSR.

Certifikát EFQM za CSR

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Úřad využívá několik nástrojů ke sledování výkonu a kvality činnosti. Opakovaně uspěl v Národní ceně kvality ČR a získal mezinárodní certifikát EFQM za CSR.

Národní cena za CSR

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve sledovaném období zůstává zachován systém komunikace popsaný v auditu z roku 2017. Tento audit je zveřejněn v databázi Národní sítě Zdravých měst https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/mereni-uspechu/audit-udrzitelneho-rozvoje/audit-koprivnice-2017 

Základním komunikačním kanálem je systém porad a schůzí. Schůze rady města probíhá každých čtrnáct dnů, zasedání zastupitelstva obvykle co tři měsíce. Odbory připravují podklady pro jednání s týdenním předstihem v elektronické podobě. Zpracování a distribuce podkladů, stejně jako průběh jednání rady či zastupitelstva se řídí vnitřními předpisem – jednacími řády.

Porada vedení (starosta, místostarostové a tajemník) probíhá jedenkrát týdně a výstupy z porady jsou členy vedení (garanty jednotlivých odborů) předávány v rámci porady vedoucího odboru/oddělení a jeho garanta. Vedoucí odboru organizují porady svých odborů dle potřeby, obvykle jedenkrát týdně. Jedenkrát měsíčně je pravidelná porada vedení města se všemi vedoucími odborů a přímo řízených oddělení.  Každé tři měsíce je společná porada garanta za školství, odboru školství a ředitelů základních a mateřských škol, které zřizuje město.

Vztahy k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Kopřivnice jsou upraveny příkazem tajemníka Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací. Konkrétní odbory, oddělení či odborné útvary městského úřadu kompetentní vystupovat vůči příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům jsou určeny v příloze organizačního řádu MÚ.

Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty. Tyto pracovní skupiny či týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů, organizací města či externích subjektů. Při přípravě a realizaci projektů, které se týkají majetku, se kterým hospodaří příspěvkové organizace, či se týkají činnosti těchto organizací jsou součástí skupin a týmů také zástupci těchto organizací a také zástupce odvětvového odboru, který je podle organizačního řádu MÚ příslušný k zabezpečení plnění úkolů zřizovatele vůči příslušné organizaci.

V objektu radnice je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotlivé odbory zveřejňují potřebné informace. Tyto informace jsou určeny především pro návštěvníky a klienty úřadu.

Pro hromadné informování zaměstnanců úřadu je využíván intranet a zaměstnanci mají interní směrnici danou povinnost se s informacemi intranetu minimálně jedenkrát denně seznamovat. Kromě aktuálních informací a pokynů mají zaměstnanci na intranetu k dispozici odkazy na vnitřní předpisy, docházkový systém, rezervaci vozidel či služebních kol a další užitečné informace. Většina zaměstnanců má stránku intranetu nastavenou jako výchozí stránku internetového prohlížeče. Zaměstnanci si předávají informace rovněž prostřednictvím vnitřní počítačové sítě a e-maily, popř. chatem, který je součástí používaného poštovního klienta IceWarp Desktop Client. Ten umožňuje zaměstnancům také sdílet kalendáře, plánovat schůzky a úkoly. Počítač, stejně jako telefon mají k dispozici všichni zaměstnanci. Mobilní telefony mají všichni vedoucí pracovníci a referenti, u kterých se předpokládá, že část pracovního dne budou mimo svou kancelář (terénní sociální pracovníci, investiční technici, správce zeleně apod.)


V roce 2019 byla spuštěna webová aplikace Hlášení závad http://www.koprivnice.cz/index.php?id=hlaseni-zavad-koprivnice, prostřednictvím které mají obyvatelé možnost upozorňovat na závady na majetku města. Správci systému vkládají do této aplikace informace o řešení nahlášené závady.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Úřad má nastavený systém efektivní komunikace, který nebyl ve sledovaném období zásadně změněn.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem je na celorepublikovém průměru.

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Úřad i městské organizace se snaží ve své činnosti snižovat svůj nedativní vliv na životní prostředí. Snaží se snižovat energetickou náročnost provozu budov a zařízení, předcházet vzniku odpadů, využívat ekologických forem dopravy, zapojovat zaměstnance do osvětových akcí.

Energetika

Celý městský úřad sídlí v jednom objektu v centru města, který zároveň pronajímá firmám a ostatním subjektům. S ohledem na velikost objektu a investiční náročnost komplexního energetického opatření realizuje město postupně dílčí opatření, ke snižování energetické náročnosti budovy. Na již dříve provedenou výměnu oken, zateplení štítové stěny, regulaci otopné soustavy a opatření realizována metodou EPC, navázalo v roce 2018 zateplení a rekonstrukce střechy. Při přípravě tohoto opatření byla posuzována i možnost instalace fotovoltaických článků či realizace tzv. zelené střechy, avšak tyto aktivity nebyly statikem doporučeny k realizaci.

Ve sledovaném období město pokračovalo v realizaci komplexních energetických opatřeních na dalších veřejných objektech. Byla zateplena MŠ Jeřabinka, MŠ Francouzská, MŠ I. Šustaly, Dům dětí a mládeže, sociálně terapeutické dílny a Centrum PětKa. Energetická opatření byla realizována rovněž na bytových domech v majetku města.

Odpady

V celé budově úřadu jsou umístěny speciální nádoby na tříděný odpad. Kromě plastu, papíru a skla jsou zde nádoby i na baterie, drobné elektrospotřebiče a biologický odpad. Třídění biologického odpadu probíhá prostřednictvím zvláštních nádob umístěných v kuchyňkách na jednotlivých podlažích úřadu, které jsou pravidelně vynášeny do kompostejneru. V rámci prevence vzniku odpadu byly pro potřeby zajištění občerstvení po dobu jednání nakoupeny na jednotlivé odbory skleněné džbány, které jsou naplňovány kohoutkovou vodou a ochuceny bylinkami či ovocem. Město cca 2x ročně pořádá aukci nevyužívaného majetku, v rámci které prodává nevyužívaný nábytek, staré funkční tiskárny, počítače či drobné elektrospotřebiče.

Od počátku volebního období 2018-2022 došlo ke změně v poskytování podkladů pro jednání zastupitelů. Dříve tištěná forma byla nahrazena elektronickou.

V roce 2019 se někteří zaměstnanci úřadu, stejně jako další dobrovolníci, zapojili do kampaně Ukliďme Česko http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-ramci-akce-uklidme-cesko-vysbirali-lide-tri-tuny-odpadu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25409

Doprava

V rámci obnovy vozového parku pořizuje úřad vozidla s alternativním pohonem. V současné době provozuje 2 vozidla na CNG (celkově má úřad 9 vozidel). Další 4 vozidla s tímto pohonem provozuje městská společnost Slumeko, která má rovněž neveřejnou plnící stanici, kterou využívá i úřad. Služební vozidla jsou vybavena GPS lokátory, což umožňuje vést elektronické knihy jízd, kterými byla nahrazena jejich původně papírová podoba.

Město podporuje zaměstnance v cyklistické dopravě a to jak do zaměstnání, tak i při vyřizování služebních záležitostí v místě. Pracovníci úřadu se od roku 2015 zapojují do květnové výzvy Do práce na kole. Od roku 2019 se Kopřivnice stala lokálním koordinátorem těchto aktivit a společně s partnery připravuje doprovodné akce této výzvy http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=do-prace-na-kole&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25560. V rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut každoročně úřad organizuje akci Na úřad bez aut http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=v-ramci-evropskeho-tydne-mobility-budou-pripraveny-tradicni-akce&clanek=25954

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město realizuje řadu projektů přispívajících k ochraně životního prostředí a úřad zavádí ekologicky šetrné postupy a procesy a podporuje zaměstnance v ekologicky šetrném chování.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Jak bylo popsáno v minulém auditu je hospodárné zacházení se svěřenými prostředky zapracováno v Etickém kodexu úředníka, který je součástí Pracovního řádu. Dodržování těchto povinností je sledováno a vyhodnocováno nadřízenými pracovníky a také vnitřním auditorem a tajemnicí úřadu.

Odpovědnost za škody na svěřeném majetku a způsoby jejich řešení je popsána ve vnitřní směrnici 18/2017 Směrnice o hospodaření s majetkem a jeho evidenci, inventarizaci majetku a závazku a odepisování dlouhodobého majetku.

V rámci energetického managementu sleduje a vyhodnocuje město spotřebu energií ve svých objektech, a to i v objektech svěřených k hospodaření příspěvkovým organizacím. Od prosince roku 2017 s tomu využívá nového elektronického nástroje od společnosti Energy Broker. Energetik města průběžně získaná data vyhodnocuje a navrhuje úsporná opatření, popř. realizuje u příspěvkových organizací školení pro zaměstnance k tématu úsporného hospodaření s energiemi. Dodržování zásad energetického managementu je jedním z kritérií, které jsou posuzovány při stanovování odměn ředitelů příspěvkových organizací. Toto je zakotveno v příkazu tajemníka 22/2017 Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací.

Zavedení elektronické rezervace vozidel umožňuje úřadu efektivně plánovat služební jízdy a zajišťovat optimální obsazenost vozidel.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano

Způsob hospodaření se svěřeným majetkem je popsán ve vnitřních předpisech města, např. v příkazu tajemník a 3/2015 Pracovní řád, jehož součástí je i Etický kodex zaměstnanců, ve směrnici 18/2017 o hospodaření s majetkem a jeho evidenci, inventarizaci majetku a závazků a odepisování dlouhodobého majetku, příkazu tajemníka 22/2017 Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací či směrnici 11/2018 Zásady vztahů zřizovatele a organizačních složek města Kopřivnice. V těchto předpisech je popsán způsob nakládání se svěřeným majetkem, odpovědnost za škody na majetku, plnění principů energetického managementu apod. Všechny uvedené vnitřní předpisy jsou součástí přílohy.

Vnitřní předpisy

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Úřad realizuje úsporná opatření a zajišťuje efektivní hospodaření se zdroji.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období město rozvíjelo informační a komunikační nástroje a reaguje na nové technologické výzvy. Transparentně informuje o svých aktivitách i aktivitách svých organizací. Dává prostor k veřejné diskusi nad připravovanými strategickými dokumenty a projekty a vytváří účelná partnerství, která mu pomáhají realizovat konkrétní aktivity a projekty.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Souhlasím s hodnocením z auditu. Oblast 1.3.1 doporučuji jako příklad dobré praxe.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V oblasti komunikace pokračovalo město v systému popsaném v minulém období, který dále rozvíjelo především o zavádění nových nástrojů, jako je webová aplikace Hlášení závad https://hlaseni.tmapy.cz/#599565 nebo zveřejnění vybraných mapových aplikací GIS http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mapy-koprivnice.

Město rovněž začalo intenzivněji využívat poskytování prostřednictvím facebookových profilů města Kopřivnice https://www.facebook.com/M.Koprivnice/ či projektu Zdravé město https://www.facebook.com/zdravemesto/

V prosinci 2019 byla v průchodu budovy úřadu instalovaná elektronická úřední deska https://www.facebook.com/M.Koprivnice/photos/a.514418738680579/2436770313112069/?type=3&theater, která je přístupná 24 hodin denně a informace na ní zveřejněné jsou rovněž dostupné prostřednictvím webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uredni-deska-koprivnice

V roce 2019 byl zpracován Komunikační/marketingový plán města Kopřivnice pro období 2019-2021 a rada města usnesením č. 700/29.10.2019 schválila seznam priorit pro období 11/2019-11/2020. Dokument KMP v aktualizovaném znění z května 2020 je vložen v příloze.

Zvolené priority reagují na nejaktuálnější potřeby efektivní komunikace radnice nejen směrem ven (k občanům, návštěvníkům, atd.), ale také směrem dovnitř (k zaměstnancům). Týkají se zlepšení interní komunikace, nastavení strategie komunikace města na sociálních sítích, vytvoření nového jednotného vizuálního stylu, nového přehledného webu města či komunikace v rámci jedné z největších investičních akcí Revitalizace centra města Kopřivnice.

Město chce také lépe informovat o připravovaných a realizovaných investičních akcích a za tímto účelem v únoru 2020 zprovoznilo webové stránky https://www.koprstavi.cz/ věnované projektům města.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Město zveřejňuje příklady dobré praxe především v databázi Národní sítě Zdravých měst
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  Ano
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  viz odpověď na návodnou otázku 1.3.8.
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Zveřejněno na webu města
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  viz odpověď na návodnou otázku 1.3.2

1.3.A

Při přípravě rozvojových dokumentů i přípravě konkrétních projektů realizuje město veřejná projednání.

1.3.B

Na webu města jsou zveřejňovány usnesení rady i zastupitelstva http://koprivnice.cz/index.php?id=usneseni-rada-zastupitesltvo-koprivnice

Jednání zastupitelstva je v přímém přenosu přenášeno kabelovou televizí a je k dispozici i prostřednictvím internetu. Na webu města je zvukový i videozáznam z jednání zastupitelstva a výsledky z hlasování k jednotlivým projednávaným bodům http://koprivnice.cz/index.php?id=usneseni-zastupitelstva-mesta-koprivnice

Strategické dokumenty jsou zveřejněny v sekci Dokumenty http://koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

O aktivitách v oblasti udržitelného rozvoje a realizaci MA21 město informuje prostřednictvím Tiskových zpráv http://koprivnice.cz/index.php?id=tiskove-zpravy-koprivnice, článků v Kopřivnických novinách http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice, webu projektu Zdravé město a MA21 http://koprivnice.cz/index.php?id=tiskove-zpravy-zdrave-mesto-koprivnice-2019 a facebokového profilu Zdravé město Kopřivnice https://www.facebook.com/zdravemesto

1.3.D

Na webu města je vytvořena samostatná sekce pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21 v Kopřivnici

K informování o realizaci jednotlivých akcí je aktivně využíván i facebookový profil

1.3.E

Kopřivnické příklady dobré praxe v databázi NSZM

Svými příklady dobré praxe přispělo město i do příručky Příklady dobré praxe v MA21 v MSK , kterou vydal Moravskoslezský kraj.

Kopřivnický příklad dobré praxe byl rovněž v závěru roku 2016 zveřejněn v Příručce CSR pro veřejnou správu vydané Národním střediskem podpory kvality.

 

 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období byly používány tradiční komunikační nástroje města, které byly popsány v auditu z roku 2017. Město se snaží reagovat na nové požadavky a rozvoj informačních a komunikačních technologií zaváděním nových nástrojů. Využívání jednotlivých komunikačních kanálů vyhodnocuje každé dva roky v rámci sociologického průzkumu, který je prováděn za účelem zjištění spokojenosti obyvatel s životem ve městě.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Tato oblast je výborně zpracovaná v komunikačním/marketingovém plánu i v dalších souvisejících dokumentech - analýza komunikačních kanálů města, marketingová strategie města Kopřivnice.

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve sledovaném období se v rámci přípravy rozvojových dokumentů uskutečnila tato veřejná projednání:

Územní plán města Kopřivnice

* květen 2018  - veřejné projednání návrhu nového územního plánu (Tisková zpráva ke zveřejnění návrhu ÚP http://koprivnice.cz/index.php?tema=novy-navrh-uzemniho-planu-mesta-lze-pripominkovat&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1753) (Článek v KN o proběhlém veřejném projednání http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=pri-projednavani-uzemniho-planu-lide-podavali-namitky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24123)

* březen 2019 - veřejné projednání upraveného návrhu nového územního plánu (Článek v KN k veřejnému projednání http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=k-navrhu-uzemniho-planu-lze-podavat-pripominky-do-1-4&clanek=25343)

 Územní studie krajiny ORP Kopřivnice

* květen 2017 - anketa k přípravě Územní studie krajiny ORP Kopřivnice (Článek v KN k přípravě dokumentu a anketě http://koprivnice.cz/index.php?tema=lide-mohou-ucasti-v-ankete-ovlivnit-budoucnost-krajiny&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22511)

* červenec 2018 -  veřejné představení návrhu studie v Kopřivnici a následně byl návrh představen ve všech obcích ORP (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-nechalo-zpracovat-novou-uzemni-studii-krajiny&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1795)

Územní energetická koncepce

* listopad 2018 – veřejné představení návrhu koncepce (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-predstavi-uzemni-energetickou-koncepci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1847)

Plán udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy

*  duben 2019 - Průzkum dopravního chování obyvatel (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=pruzkum-se-bude-zajimat-o-dopravni-chovani-obyvatel&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1910), jehož výstupy byly zapracovány do analytické části dokumentů.

* červen 2019 - veřejné projednání analytické části zpracovávaných dokumentů (Článek v KN http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=o-verejne-projednani-k-mestske-mobilite-byl-slabsi-zajem&clanek=25781)

* listopad 2019 – představení návrhu PUMM a KSD (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=verejnost-bude-diskutovat-o-planu-mobility-i-koncepci-dopravy&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1980)

 III. střednědobý plán sociálních služeb

* dokument http://koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/plan_socialnich_sluzeb2018.pdf vznikl v procesu komunitního plánování sociálních služeb v období 2016 - 2018 a zastupitelstvy zapojených měst a obcí byl schválen v březnu – květnu 2018

* v průběhu jeho přípravy a nyní i v době jeho realizace se uskutečnila řada veřejných jednání pracovních skupin. Zápisy z těchto jednání jsou zveřejněny na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice-zapisy

 V rámci přípravy konkrétních projektů proběhla tato veřejná jednání:

* červenec 2018 - zapojení veřejnosti do výběru herních dětských prvků pro 4 lokality. Tyto lokality byly vytipovány na základě požadavků evidovaných z jednání s veřejností v rámci proběhlých Fór Zdravého města. Obyvatelé těchto lokalit byli pozváni na prezentaci návrhů řešení, která proběhla přímo na místě ( Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=verejnost-vybere-nove-detske-prvky-na-ctyrech-hristich&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1794

* říjen 2019 – veřejné projednání návrhu na zklidnění dopravy v lokalitě ulic Sportovní, Pionýrská, Školní a Pod Bílou horou, (Článek v KN http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=na-jednani-byly-predstaveny-navrhy-na-zklidneni-dopravy&clanek=26177)

* prosinec 2019 – seznámení veřejnosti s projektem nového muzea Tatry a souvisejícími projekty (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=projekt-noveho-muzea-bude-predstaven-v-ringhofferove-vile&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1994)

Ve sledovaném období probíhala projektová příprava významné investiční akce – Revitalizace centra města. Veřejné projednání architektonického řešení, které bylo rozpracováváno do dalších stupňů projektové dokumentace, proběhlo již v roce 2016.

V lednu 2019 byla ve vestibulu radnice instalována tématická výstava věnována tomuto projektu (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=zmeny-v-centru-mesta-priblizi-nova-vystava&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1875). Za účelem prezentace projektu byly vytvořeny webové stránky projektu https://www.koprstavi.cz/projekty/revitalizace-centra-mesta-koprivnice/ a na 3D vytištěn model budoucího vzhledu centra města. Tento model byl vystaven např. na Kopřivnických dnech techniky, ve vestibulu městského úřadu či při akci Kopr staví anebo Město je naše společné hřiště, v rámci které byly představeny připravované projekty města dle priorit strategického plánu a samostatný prostor byl věnován rovněž projektu revitalizace centra města (Článek v KN http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=akce-kopr-stavi-predstavila-lidem-projekty-i-pobavila&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26007

Vedení města a pracovníci vybraných odborů se každoročně v jarních měsících účastní veřejných schůzí s občany, které probíhají v místních částech, které ke Kopřivnici přiléhají. Na těchto schůzích jsou obyvatelé místních částí seznamování s realizovanými a připravovanými aktivitami, které se dotýkají jejich místní části a zároveň mají možnost diskutovat o svých podnětech a požadavcích s vedením města. Zápisy z těchto schůzí jsou zveřejněny na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice-zapisy

Dalším používaným nástrojem v komunikaci s veřejností jsou Fóra Zdravého města, kterým předchází Mládežnické fórum. Výstupy z těchto fór jsou zpracovávány do Plánu zdraví a kvality života Kopřivnice http://koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice. V roce 2019 se v Kopřivnici uskutečnilo i první školní fórum a to se žáky ZŠ Alšova http://koprivnice.cz/index.php?id=mladeznicke-forum-koprivnici

 • 1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování ?
  Město pravidelně vyhlašuje tyto dotační programy: * Zdravé město Kopřivnice * Program na podporu kultury a osvětové činnosti * Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu a dále poskytuje individuální dotace v oblasti: * mezinárodních vztahů * sociální * kultury a sportu
 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Město zveřejňuje příklady dobré praxe především v databázi Národní sítě Zdravých měst
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  viz odpověď na návodnou otázku 1.3.2

1.3.F

Kromě úřední desky jsou dotační programy vč. schválených dotací zveřejněny na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Veřejná projednání, kulaté stoly, diskusní fóra a různá setkání s obyvateli patří už dlouhodobě ke standardní činnosti úřadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město každoročně vydává ročenku, která je zveřejněna na webu města. http://koprivnice.cz/index.php?id=rocenka-mesta-koprivnice

Obchodní společnosti, které město vlastní nebo v nich má majetkovou účast, zveřejňují výroční zprávy ve veřejné sbírce listin:

o        Slumeko, s.r.o. https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=726243

o        Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=726243

o        Teplo Kopřivnice, s.r.o. https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=268535

Příspěvkové organizace zveřejňují výroční zprávy na svých webových stránkách:

o        Středisko sociálních služeb města Kopřivnice http://sssmk.cz/domains/sssmk.cz/old/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=69

o        Správa sportovišť Kopřivnice http://spsk.koprivnice.org/category/aktuality/o-spsk/

o        ZŠ a MŠ 17. listopadu https://www.zskop17.cz/ (v části Dokumenty)

o        ZŠ Alšova http://www.zsalsova.cz/dokumenty

o        ZŠ dr. Milady Horákové http://www.zsmilhor.cz/ (v části Dokumenty)

o        ZŠ Lubina http://www.zskoprivnice-lubina.skolniweb.cz/index.php?menu=74&rid=814

o        ZŠ Mniší http://zsmnisi.cz/nase-skola/dokumenty

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Město zveřejňuje příklady dobré praxe především v databázi Národní sítě Zdravých měst
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Zveřejněno na webu města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město i jeho organizace zveřejňují výroční zprávy na svých webech.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Celkové roční vyhodnocení stížností a petic je součástí Zprávy o činnosti MÚ, která je každoročně projednávána radou města. V příloze uvádíme výtah ze zprávy z roku 2018 jehož obsahem je graf vývoje počtu stížností a petic od roku 2007 do roku 2018 a vyhodnocení oprávněnosti stížností podaných v roce 2018.

K řešení běžných „technických“ závad ve veřejném prostoru spustilo město v roce 2019 webovou aplikaci Hlášení závad. Od 1.5.2019 do 31.1.2020 bylo ohlášeno 397 závad, 86 % jich bylo vyřešeno, 6 % je v řešení a 8 % jich bylo správcem aplikace zrušeno např. z důvodu duplikace. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=hlaseni-zavad-koprivnice

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Město zveřejňuje příklady dobré praxe především v databázi Národní sítě Zdravých měst
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Zveřejněno na webu města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má zpracovaná pravidla (vnitřní směrnici 12/2017 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic a stížností), která byla v roce 2017 aktualizována. 

V rámci zprávy o činnosti úřadu jsou stížnosti a petice vyhodnocovány. Řada z nich se týká technického stavu infrastruktury města. Město zprovoznilo webovou aplikaci Hlášení závad, kde je možno podobné podněty podávat.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V posuzovaném období nedošlo k omezení zveřejňování informací informačními kanály, které byly popsány v minulém auditu. Město se snaží komunikační nástroje doplňovat a modernizovat. Od roku 2019 jsou veřejně přístupné vybrané mapové moduly GIS, byla spuštěna webová aplikace Hlášení závad a zavedena Elektronická úřední deska.

Připravuje se re-design webových stránek www.koprivnice.cz, tak aby informace byly přehledněji uspořádané.

Na webu města jsou zveřejňovány usnesení rady i zastupitelstva http://koprivnice.cz/index.php?id=usneseni-rada-zastupitesltvo-koprivnice

Jednání zastupitelstva je v přímém přenosu přenášeno kabelovou televizí a je k dispozici i prostřednictvím internetu. Na webu města je zvukový i videozáznam z jednání zastupitelstva a výsledky z hlasování k jednotlivým projednávaným bodům http://koprivnice.cz/index.php?id=usneseni-zastupitelstva-mesta-koprivnice

Na webu jsou rovněž zveřejňovány zápisy z jednání Komisí rady města pro místní části http://koprivnice.cz/index.php?id=komise-pro-mistni-casti-mesta-koprivnice a Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 http://koprivnice.cz/index.php?id=komise-zdrave-mesto-koprivnice.

Ve sledovaném období došlo ke změně tzv. profilu zadavatele. Při realizaci výběrových řízení je využíván elektronický nástroj E-Zak, prostřednictvím kterého jsou zveřejňovány dokumenty k jednotlivým zakázkám a to i zakázkám malého rozsahu https://zakazky.koprivnice.cz/

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Město zveřejňuje příklady dobré praxe především v databázi Národní sítě Zdravých měst
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  Ano
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Zveřejněno na webu města
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město transparentně informuje o rozhodnutích orgánů města i průběhu jednání zastupitelstva. Na svých webových stránkách dává k dispozici všechny strategické dokumenty města

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Součástí vnitřního předpisu 5/2015 Pracovní řád je Etický kodex úředníka. Tak jako se všemi vnitřními předpisy jsou i s tímto předpisem seznámeni všichni zaměstnanci stávající i nově příchozí.

Při vzniku nového pracovního poměru jsou všichni úředníci povinni absolvovat akreditované vstupní vzdělávání. Město pro tyto potřeby využívá e-learningu od společnosti Rentel. Část vstupního kurzu je věnována etice a boji proti korupci. (viz příloha osnova Vzdělávacího kurzu)

V oblasti zadávání veřejných zakázek má město nastaveny vnitřními předpisy postupy, které eliminují riziko korupce. Veřejné zakázky na dodávky a služby v hodnotě od 200 tis. bez DPH a stavební práce od 400 tis. bez. DPH je nutno soutěžit a jsou zveřejňovány na profilu zadavatele. O případných výjimkách z vnitřní směrnice rozhoduje rada města.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Město zveřejňuje příklady dobré praxe především v databázi Národní sítě Zdravých měst
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Zveřejněno na webu města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Úřad realizuje opatření pro snížení rizika korupce.

Hodnocení oponenta 0

Opatření pro snížení rizik korupce odpovídají celorepublikovému průměru.

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Stávající komunikační kanály jsou popsány v Komunikačním/marketingovém plánu města Kopřivnice pro období 2019-2021, který byl projednán radou města a na jehož základě schválila rada města usnesením č. 700/29.10.2019 seznam priorit pro období 11/2019-11/2020. 

Jedním z cílů tohoto plánu je také optimalizace komunikačních kanálů, na které bude město pracovat v následujícím období. Stávající komunikační kanály jsou popsány v příloze.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Město zveřejňuje příklady dobré praxe především v databázi Národní sítě Zdravých měst
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  Ano
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Zveřejněno na webu města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má popsány komunikační kanály. V rámci průzkumů spokojenosti sleduje jejich využívání. V souvislosti s rozvojem informačních technologií zavádí nové nástroje a připravuje modernizaci stávajících.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Kopřivnice má uzavřeno 5 smluv o partnerství se zahraničními městy. Oproti minulému období došlo ke změně. Bylo ukončeno partnerství s městem Congleton ve Velké Británii a při příležitosti oslav 70. výročí povýšení Kopřivnice na město v roce 2018 byla uzavřena partnerská smlouva s Bánovci nad Bebravou (Slovensko).

V rámci těchto partnerství dochází k vzájemné kulturní výměně hudebních a divadelních uskupení a také k zapojování se do sportovních akcí organizovaných v jednotlivých městech. Součástí ročenky města http://koprivnice.cz/index.php?id=rocenka-mesta-koprivnice je přehled akcí konaných v Kopřivnici, kterých se účastní zástupci partnerských měst a také akcí v partnerských měst, kterých se zúčastňují zástupci Kopřivnice.

 Město rovněž uzavírá partnerství za účelem realizace projektů. Za účelem přípravy a realizace konkrétních projektů a akcí byla v létech 2017 – 2019 uzavřena tato partnerství:

Vznik pobytové sociální služby pro seniory – partner Moravskoslezský kraj; forma partnerství – Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu, schváleno usnesením ZM 452/21.9.2017
Areál muzea automobilů v Kopřivnici – partneři Moravskoslezský kraj a společnost Tatra Trucks a.s.; forma partnerství – Memorandum o vzájemné spolupráci a koordinaci při přípravě a realizaci areálu muzea automobilů v Kopřivnici, schváleno usnesením ZM 452/21.9.2017
Revolution Train – partner nadační fond NOVÉ ČESKO; forma partnerství – smlouvy o spolupráci při realizaci programu Revolution train, schválena usnesením č. 1959/28.3.2017 (Tour 2017) a usnesením RM č. 258/5.3.2019 (Tour 2019)
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - partner Moravskoslezský kraj, forma partnerství – smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, schváleno usnesením RM 2034/9.5.2017 (II. výzva) a usnesením č. 227/12.2.2019 (III. výzva)
Spolupráce v oblasti rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území ORP - partneři základní a mateřské školy v území ORP, forma spolupráce – memorandum o spolupráci v oblasti rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území správního obvodu ORP, při realizaci projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice, schváleno usnesením RM 2300/5.9.2017
program Sociální bydlení v Kopřivnici - Prevence bezdomovectví - partner – Armáda spásy v České republice z.o., forma spolupráce – smlouva o spolupráci schválená usnesením ZM 492/14.12.2017
Společný marketing a propagace turistické destinace Lašská brána Beskyd – partneři – město Příbor, město Štramberk, obec Hukvaldy; forma spolupráce – smlouva o spolupráci, schválena usnesením ZM 390/16.3.2017
Dobrovolnictví ve veřejné správě – partner Fond dalšího vzdělávání, forma spolupráce – memorandum o spolupráci, schváleno usnesením RM 1826/30.1.2017
Integrované výjezdové centrum Kopřivnice – partneři Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Zdravotnická záchranná služba moravskoslezského kraje, p.o. a Moravskoslezský kraj; forma partnerství – Memorandum o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice, schváleno usnesením  ZM 61/25.4.2019
Kampaň Do práce na kole 2019 – partner spolek Auto*Mat, z.s.; forma partnerství – smlouva o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2019, schválena usnesením RM 239/5.3.2019
Projekt Danube Crafts Route – hlavní partner projektu město Koprivnica (Chorvatsko), forma spolupráce - spolupráce při podání žádosti o dotaci v rámci 3. výzvy Programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, schváleno usnesením RM 259/5.3.2019
Projekt Udržitelná města a obce pro rozvoj II – partner Charita České republiky, forma spolupráce – smlouva o vzájemné spolupráci na projektu, schválena usnesením RM č. 360/23.4.2019
Projekt Nezapomeňme – partner POST BELLUM, o.p.s., forma spolupráce – smlouva o spolupráci při zajištění projektu Nezapomeňme, schválena usnesením RM č. 465/4.6.2019
Příprava a realizace staveb křižovatek NJ/K/19 a NJ/K/30 – partner – Moravskoslezský kraj, forma spolupráce – rámcová smlouva o spolupráci, schválená usnesením ZM 106/19.9.2019

 

Město Kopřivnice je členem různých odborných a zájmových organizací, v rámci kterých sdílí své zkušenosti a inspiruje se od dalších členů. Jde například o Národní síť Zdravých měst, Partnerství pro městskou mobilitu, Místní akční skupina Lašsko či Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

 • 1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování ?
  Město pravidelně vyhlašuje tyto dotační programy: * Zdravé město Kopřivnice * Program na podporu kultury a osvětové činnosti * Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu a dále poskytuje individuální dotace v oblasti: * mezinárodních vztahů * sociální * kultury a sportu
 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Město zveřejňuje příklady dobré praxe především v databázi Národní sítě Zdravých měst
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  viz odpověď na návodnou otázku 1.3.8.

1.3.F

Přehled poskytnutých dotací z dotačních programů:

Program Zdravé město - 2017 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotaceORM2017.pdf, 2018 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotaceORM2018.pdf, 2019 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotaceORM2019.pdf

Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu - 2017 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotace1OSK2017.pdf, 2018 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotace1OSK2018.pdf, 2019 - http://koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

Program na podporu kultury a osvětové činnosti - 2017 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotace2OSK2017.pdf, 2018 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotace2OSK2018.pdf, 2019 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotace2OSK2019.pdf

Individuální dotace - mezinárodní vztahy - 2017 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotacemezinarodniOSK2017.pdf, 2018 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotace_mezinarodni_2018.pdf, 2019 - http://koprivnice.cz/urad/dotace/dotace_mezinarodni_2019.pdf

1.3.E

Mezi zveřejněné příklady dobré praxe vztahující se k tématu partnerství patří Centrum PětKa - vznik komunitního centra ve městě https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-6, Školní charitativní akce "Slabikář pro každéhoP https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-4 či SeniorPoint na úřadě https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-mesto-ma-vlastni-senior-point

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má uzavřeno řadu partnerských smluv zakládajících funkční partnerství v různých oblastech veřejné správy. Svými dotačními programy podporuje iniciativu spolků a dalších neziskových organizací, i jednotlivců, kteří svým jménem realizují aktivity pro různé skupiny obyvatel města.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
Stav v této oblasti je dobrý, nikoli však velmi dobrý.

1.3.9 Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Na základě partnerských smluv s 5 evropskými městy se rozvíjí vzájemná kulturní a společenská spolupráce nejen na úrovni města, ale i na úrovni neziskových organizací, především sportovních klubů, hudebních a divadelních souborů a také základních škol.

Velmi úspěšně se rozvíjí nové partnerství s Bánovci nad Bebravou. Zástupci z obou měst několikrát diskutovali o možnostech spolupráce – viz Tisková zpráva 23.3.2017 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=pracovni-skupina-z-koprivnice-vyrazila-do-banovcu-nad-bebravou&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1585. Došlo i k vzájemné návštěvě seniorů z obou měst, které k sobě mají blízko i díky tomu, že v minulosti byla v Bánovcích pobočka společnosti Tatra a těmito návštěvami došlo k obnovení dřívějších známostí Tisková zpráva ze dne 16.8.2017 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=pracovni-skupina-z-koprivnice-vyrazila-do-banovcu-nad-bebravou&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1585 Tisková zpráva ze dne 19.10.2017 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=banovecti-seniori-zavitali-do-koprivnice&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1675

Už z názvů dalších uzavřených smluv a memorand je zřejmé, že jsou uzavírány na účelem realizace konkrétních akcí a projektů. Jde o akce jak investiční, tak neinvestiční. Partneři se na některých projektech a akcích podílejí nejen svými odbornými znalostmi, ale také jejich spolufinancováním.

Jako další příklad synergického efektu uzavřeného partnerství dokládáme realizaci projektu Komunitního centra PětKa v Kopřivnici. Předmětem projektu byla kompletní rekonstrukce objektu na ul. Francouzská 1181 za účelem vzniku víceúčelového zařízení, ve kterém se budou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje zázemí pro Mateřské centrum Klokan, pobočku Městské knihovny Kopřivnice, nízkoprahový klub pro děti a mládež Kamarád a denní stacionář pro dospělé s mentálním postižením Kopretina. Pracovníci odboru sociálních věcí poskytují v objektu jedenkrát týdně základní sociální poradenství. Provozovatelé těchto služeb uzavřeli smlouvu o partnerství (viz příloha), na jejíž základě byl připraven projekt a je zajištěn jeho provoz. Celkové náklady na realizaci projektu, jehož stavební část probíhala v létech 2018-2019, přesáhly 37 milionů korun a městu se na jeho realizaci podařilo získat dotaci z IROP ve výši 18 mil. korun. http://centrumpetka.cz/ 

Realizace tohoto projektu úzce souvisí s dalším projektem a to Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici, který byl realizován ve stejném období a rovněž podpořen dotací z IROP. Protože nově vytvořené bezbariérové prostory v Komunitním centru PětKa pro denní stacionář Kopretina umožnil poskytování služeb i osobám s kombinovaným fyzickým a mentálním postižením, začala část původních klientů tohoto zařízení, kteří mají lehčí formu postižení, využívat nově vzniklou sociální službu, pro kterou město vytvořilo prostory rekonstrukcí nevyužívaného objektu výměníkové stanice tepla na ulici Školní. Zkušeného poskytovatele této služby vybralo město na základě výběrového řízení.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  viz odpověď na návodnou otázku 1.3.8.
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Uzavřená partnerství přinášejí realizaci konkrétních projektů a akcí.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
Stav v této oblasti je dobrý, nikoliv však velmi dobrý.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město dlouhodobě sleduje spokojenost svých obyvatel prostřednictvím sociologických průzkumů, prostřednictvím kterých je zjišťována nejen celková spokojenost, ale také spokojenost v dílčích oblastech života ve městě a názor obyvatel na některé připravované a realizované aktivity. 

S výsledky průzkumů město pracuje při přípravě rozvojových dokumentů a také rozpočtu města. Výstupy z průzkumů jsou veřejně přístupné v elektronické podobě.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
Souhlasím s hodnocením z auditu.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město zadává každé dva roky zpracování sociologického průzkumu mezi obyvateli města. V rámci průzkumu je sledován Společný evropský indikátor ECI A1 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím. Výsledky zatím posledního auditu z roku 2018 jsou zveřejněny na http://koprivnice.cz/urad/dokumenty/pruzkum_verejneho_mineni_2018.pdf. V roce 2020 proběhne nové šetření. Výsledky budou k dispozici ve III. čtvrtletí.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?

Dle průzkumu z roku 2018: - Velmi spokojen 68,7 % - Spíše spokojen 21,4 % - Spíše nespokojen 9,6 % - Velmi nespokojen 0,3 %

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město pravidelně sleduje spokojenost svých obyvatel prostřednictvím sociologických průzkumů. Obyvatelé mají možnost vyjádřit svou spokojenost jednak výběrem jedné ze čtyř variant hodnocení (velmi spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen a velmi nespokojen) výsledkem je indikátor ECI A1 vyjádřen jako čistá procentuální hodnota odpovědí jednotlivých respondentů, jednak vyjádřením své spokojenosti na škále 0% - 100 %, kdy výsledek lze interpretovat jako míru spokojenosti. Obě tyto hodnoty vykazují stabilní, poměrně vysoké hodnoty.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Výsledky průzkumu jsou pravidelně zpracovatelskou firmou prezentovány zastupitelům města na pracovním semináři a závěrečná zpráva ze sociologického průzkumu je volně k dispozici na webu města.

Město vydalo tiskovou zprávu 25.9.2018 k informování o výsledcích průzkumu. http://koprivnice.cz/index.php?tema=obyvatele-koprivnice-jsou-s-zivotem-ve-meste-spokojeni&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1823

V Kopřivnických novinách vyšla série článků věnovaných dílčím výsledkům průzkumu:

* 43/2018 ze dne 06.12.2018 http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=koprivnicane-jsou-s-zivotem-ve-meste-spokojeni&clanek=24864
* 44/2018 ze dne 13.12.2018 http://koprivnice.cz/index.php?tema=podle-pruzkumu-by-se-mel-zvysit-pocet-parkovacich-mist&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24902
* 2/2019 ze dne 17.01.2019 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=koprivnicane-se-chteji-zapojovat-do-diskuzi-na-ruzna-temata&clanek=24994
* 3/2019 ze dne 24.01.2019 http://koprivnice.cz/index.php?tema=pruzkum-ukazal-ze-se-lide-neciti-bezpecne-na-sidlisti-sever-a-v-centru&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25028
* 4/2019 ze dne 31.01.2019 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=s-praci-strazniku-je-spokojeno-83-%-obyvatel-rika-pruzkum&clanek=25062
* 6/2019 ze dne 14.02.2019 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=pruzkum-ukazal-ze-ve-meste-lide-nejcasteji-chodi-pesky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25127
* 7/2019 ze dne 21.02.2019 http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=za-volnocasovymi-aktivitami-koprivnicane-moc-nevyjizdeji&clanek=25165

* 8/2019 ze dne 28.02.2019 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=s-vizualnim-dojmem-mesta-je-spokojeno-temer-80-%-obyvatel&clanek=25205

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?

Dle průzkumu z roku 2018: - Velmi spokojen 68,7 % - Spíše spokojen 21,4 % - Spíše nespokojen 9,6 % - Velmi nespokojen 0,3 %

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město zveřejňuje všechny závěrečné zprávy z provedených sociologických průzkumů na webu. S výsledky průzkumů jsou seznamováni jak zastupitelé prostřednictvím semináře se zpracovatelem průzkumu tak obyvatelé prostřednictvím informací v místním tisku, který je k dispozici v tištěné i elektronické podobě.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Výsledky šetření spokojenosti z roku 2018 jsou v příloze, stejně tak jako srovnání s přecházejícími šetřeními a srovnání s jinými městy. V příloze je rovněž uvedeno strukturované vyhodnocení dle věku, pohlaví, vzdělání, délky života ve městě a typu bydlení.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?

Dle průzkumu z roku 2018: - Velmi spokojen 68,7 % - Spíše spokojen 21,4 % - Spíše nespokojen 9,6 % - Velmi nespokojen 0,3 %

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Spokojenost obyvatel v roce 2018 byla 90,1 %, což je sice o 3,2 % nižší než v roce 2016, ale dle zpracovatele průzkumu lze tento rozdíl interpretovat i statistickou odchylkou a to, zda půjde o trend se ukáže v roce 2020, kdy bude proveden nový průzkum.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Analýza výsledků šetření je součástí závěrečné zprávy průzkumu. Z výsledků průzkumu lze říct, že spokojenost obyvatel je stabilní, její mírné snížení mezi léty 2016 a 2018 lze dle zpracovatele průzkumu interpretovat statistickou odchylkou. 

Město sleduje důvody nespokojenosti, které jsou srovnávány s minulými šetřeními. Jelikož je v posledních létech ve městě diskutována problematika vzhledu města, zejména jeho centrální části, není s podivem, že je jeho stávající stav nejčastěji zmiňován jako důvod nespokojenosti.

Město na toto reaguje přípravou projektu revitalizace centra města, která by měla být stavebně zahájena v roce 2020.

V rámci průzkumu je zároveň zjišťováno, na jaké přednosti města jsou jeho obyvatele hrdí, čím by se pochlubili před návštěvníky. Z pohledu respondentů je největší předností Technické muzeum Tatra Kopřivnice.

Město rovněž zjišťuje, jak jsou obyvatelé spokojeni s jednotlivými oblastmi života ve městě. Mezi nejlépe hodnocené patří oblasti volnočasového vyžití. Nejméně spokojeni jsou obyvatelé se stavem silnic a chodníků a to i přesto, že město každoročně vynakládá velké finanční prostředky na jejich obnovu a rozvoj a je v této oblasti úspěšné i při získávání externích financí. Dle názoru zpracovatele průzkumu může být toto hodnocení ovlivněno i celkovým dojmem z dopravy nejen ve městě, ale i v okolních obcích či regionu, který má vliv na respondentovo hodnocení.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?

Dle průzkumu z roku 2018: - Velmi spokojen 68,7 % - Spíše spokojen 21,4 % - Spíše nespokojen 9,6 % - Velmi nespokojen 0,3 %

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Analýza výsledků je součástí závěrečné zprávy z provedeného průzkumu, kdy město v rámci průzkumu zkoumá nejen míru spokojenosti a nespokojenosti obyvatel, ale také důvody a příčiny. Město využívá jedinečné příležitosti organizování pravidelných průzkumů ke zjištění názorů obyvatel na různé oblasti života ve městě.

Hodnocení oponenta +2

Trend nehodnocený

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Výstupy ze sociologických šetření se promítají do přípravy strategických dokumentů města a  následně se k nim přihlíží při přípravě akčního plánu, kterým se realizuje strategický plán města a při přípravě rozpočtu města. Dílčí problematika bývá podrobněji zkoumána vlastními průzkumy, anketami či analýzami. Např.:

- V létech 2018-2019 probíhala příprava Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy. V rámci přípravy těchto dokumentů byl proveden Průzkum dopravního chování obyvatel. Jeho součástí byla analýza spokojenosti s jednotlivými oblastmi (infrastrukturou) dopravy. V tomto účelovém průzkumu se ukázalo, že názor respondentů v Průzkumu dopravního chovní (PDCH) se od velkého sociologického šetření může lišit. Když měli respondenti PDCH vyjádřit svou spokojenost se silnicemi a chodníky, které jsou v sociologickém průzkumu dlouhodobě hodnoceny nejhůře, známkami jako ve škole, vyšla u silnic průměrná známka 2,8 a u chodníků 2,2. Nejhorší známku získala spokojenost s parkováním a to 3,4. Zpracované výstupy tohoto průzkumu jsou zveřejněny na http://mobilita-koprivnice.cz/wp-content/uploads/2020/02/Analyticka-cast-Koprivnice-Pruzkum-dopravniho-chovani.pdf.
- Výstupy sociologického průzkumu společně s dalšími průzkumy a šetřeními jsou rovněž zapracovány do aktuálně připravované Koncepce rozvoje bydlení. Tento dokument by měl být předložen ke projednání orgánům města v průběhu roku 2020.

 

Z výstupů z roku 2016 a 2018 vyplynul požadavek obyvatel na řešení stavu centrální zóny města, která zůstala od 80. let 20. století bez významnějších stavebních zásahů a její vzhled je předmětem kritiky místních obyvatel i návštěvníků města. Město proto zahájilo v roce 2017 projektovou přípravu revitalizace centra na základě architektonického návrhu studia Kamil Mrva Architects, s.r.o. Po zrušeném výběrovém řízení v roce 2019 bylo začátkem roku 2020 zahájeno nové výběrové řízení na dodavatele stavby s předpokladem zahájení realizace v květnu 2020.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?

Dle průzkumu z roku 2018: - Velmi spokojen 68,7 % - Spíše spokojen 21,4 % - Spíše nespokojen 9,6 % - Velmi nespokojen 0,3 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Na výsledky průzkumů město reaguje přípravou a realizací konkrétních projektů a akcí a pracuje s nimi při přípravě rozvojových dokumentů (dílčích koncepcí).

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Město se rozvíjí v souladu s územním plánem. Snaží se přednostně využívat zastavěné území města a minimalizovat zábory ZPF. V novém územním plánu  z roku 2019 došlo k výrazné redukci nového zastavitelného území mimo stávající zastavěné území města. V zastavitelném území je zachována rezerva pro připravovaný obchvat Vlčovic - silnice I/58.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V územně plánovací dokumentaci je jasně popsaná vize rozvoje. Město se rozvíjí s důrazem na intenzifikaci zástavby společně s rozvojem místních hodnot.Území je v rámci měřítka dostatečně diferencované a nabízí slušnou dostupnost veřejných zařízení.S tímto přístupem je respektován demografický vývoj města. S ohledem na změny oproti předešlému územnímu plánu, který byl zaměřen na rozrůstání zástavby města uděluji hodnocení 1 a zlepšující se trend.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Umísťování nových staveb se řídí Územním plánem Kopřivnice, který je účinný od 9.7.2019. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=koprivnice#kop 

Nové zastavitelné plochy byly v porovnání s předchozím územním plánem významně redukovány. Pro bytovou výstavbu je vymezeno 71 ha (pokles o 57 ha v porovnání s předchozím územním plánem) a pro průmysl 31 ha (pokles o 11 ha).

Můžeme konstatovat, že podíl povolených rodinných domů v zastavěném území a v nových zastavitelných plochách je za poslední tři roky zhruba 1 : 1 (32:37). Tímto je prokázáno, že stávající městská zástavba ještě poskytuje prostor pro zahuštění zástavby. Stavebníci tyto pozemky využívají právě z důvodu přístupnosti veřejné infrastruktury (dopravní, technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství). Využití vymezených nových zastavitelných ploch je komplikované, neboť se ve většině případů jedná o území, které přímo navazuje na stávající zástavbu, ale které není vybaveno odpovídající dopravní a technickou infrastrukturou.

Správní území města je tvořeno městskou a kompaktní zástavbou v Kopřivnici, venkovskou a opět kompaktní zástavbou v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší a několika lokalitami s rozptýlenou zástavbou, která je historickou záležitostí a na kterou s malými výjimkami nenavazují územním plánem vymezené nové zastavitelné pozemky.

V územním plánu byla nově zanesena do ploch BI podmínka minimálního pozemku 500 m2 vč. pozemků pro řadové domy. Tento krok je odůvodněn v ÚP – text projektant, str. 140: „Stanovení rozmezí výměry stavebních pozemků směřuje k podpoře zachování dosavadní struktury zástavby i pro novou zástavbu ať už v zastavitelných plochách či v nově oddělovaných stavebních pozemcích v ZÚ. Vychází ze současného stavu zjištěného průzkumem a srovnáním údajů dle KN. Toto rozmezí je stanoveno pouze pro plochy způsobu využití BI a SV, protože pro plochy ostatních způsobů využití se jeví bezpředmětné.“

Uvedený limit vychází z historické zástavby rodinnými domy ve městě, přičemž potřeba stanovení rozmezí výměry pozemků vyplynula ze zkušeností s výstavbou v posledních letech, kdy lze pozorovat snahy o co nejvyšší vytěžení pozemků bez ohledu na historickou strukturu zástavby či kvalitu prostředí stávajících či nových obyvatel území. Podle „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice“ je část k.ú. Kopřivnice s bytovou zástavbou zařazena do okrsku s označením F-01-03-04-M Kopřivnice – Štramberk. Pro zajištění ochrany potenciálu tohoto krajinného okrsku je stanoveno „podporovat tradiční užívání zahrad – pěstování ovocných dřevin. Pro optimalizaci hospodaření s vodou v krajině podporovat likvidaci srážkových vod zasakováním do horninového prostředí.“ Těmto potřebám území odpovídají i navržené podmínky prostorového uspořádání pro plochu „bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské“ (BI). (Viz odůvodnění rozhodnutí o námitkách N24 a N32)

V ÚP je vyčleněna trasa budoucí přeložky silnice I/58 v ploše Z15Vč. Město Kopřivnice se pravidelně účastní jednání, pořádaných ŘSD ČR, Správa Ostrava. V březnu 2020 byla dokončena a schválena studie proveditelnosti a účelnosti „I/58 Frenštát pod Radhoštěm – Vlčovice“. Je předpoklad, že i příprava dokumentace stavby bude s městem konzultována. Cílem vybudování obchvatu je eliminace dopravní zátěže na obyvatele místní části Vlčovice a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Za účelem snížení dopravní zátěže na obytnou část Vlčovic vymezuje územní plán mezi plochou Z15Vč a zastavitelnou plochou Z5Vč (plocha smíšená obytná – venkovská (SV)) plochu Z24Vč (plocha zeleně – soukromá a vyhrazená (ZS)). Str. 44 odůvodnění ÚP – text projektant: „Plocha Z5Vč (SV) je vymezena v dostatečném odstupu od plochy Z15Vč (DS). Ve vzniklém prostoru je vymezena plocha Z24Vč (ZS) s funkcí ochrannou a izolační.“ Dle studie proveditelnosti povede v daném úseku přeložka v zářezu, tudíž bude, v kombinaci s vloženou plochou Z24Vč, zajištěna kvalita bydlení v ploše Z5Vč. Přeložka silnice I/58 bude v dalším úseku přecházet přes zastavěné území obce estakádou. V této části stavby bude ochrana před externalitami dopravy předmětem podrobnější dokumentace. Po realizaci přeložky bude stávající silnice I. třídy převedena do nižší kategorie, pravděpodobně do ktg. silnic III. třídy. Tranzit nebude mít důvod zajíždět do intravilánu a bude využívat rychlejší a pohodlnější přeložku. Tím se podstatně sníží dopravní zátěž uvnitř zastavěného území místní části Vlčovice.

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  obvod všech domů vůči obvodu zastavěného území - 273,05 %

obvod budov 234 830 m

- obvod zastavěného území 86 002 m

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Novým územním plánem z roku 2019 byly významně redukovány nové zastavitelné plochy. Došlo k celkovém u poklesu oproti přecházejícímu ÚP o 68 ha, tj. o 40 %.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Hodnocení souhlasí s městem. Kladně je hodnoceno doplnění indikátoru oproti předchozímu auditu. 


Tip: Pro přehledné a zjednodušené porovnání trendu prosím udržet sledování indikátoru.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město při svém rozvoji vychází z územního plánu, kde je stanovena urbanistická koncepce i koncepce krajiny.

Historicky vzniklá sídelní struktura města, tvořená poměrně kompaktně zastavěnými jednotlivými částmi s řadou izolovaných ZÚ, a urbanistická kompozice jeho jednotlivých částí je v ÚP zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, rekreace, občanského vybavení, výroby, dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

ÚP stanovuje tento cílový charakter a strukturu zástavby vymezených sedmi prostorových celků sídelních:

II. – sídlištní celky s volnou až blokovou středně až vysokopodlažní zástavbou obytnými budovami s areály občanského vybavení,

III. – vnější městský prstenec s plošnou či sevřenou až volnou řadovou nízko až středněpodlažní zástavbou převážně rodinnými domy s areály drobné výroby, služeb a občanského vybavení,

IV. – soustředěné areály občanského vybavení s rozvolněnou středněpodlažní zástavbou převážně solitérními budovami a s rozsáhlými sportovními plochami,

V. – soustředěné areály průmyslové výroby s intenzivní převážně středněpodlažní zástavbou výrobními budovami s administrativním, technickým a dopravním zázemím,

VI. – příměstský celek s rozvolněnou či volnou až jednotnou řadovou nízko až středněpodlažní zástavbou převážně rodinnými domy s areály drobné výroby, služeb a občanského vybavení,

VII. – venkovské celky s rozvolněnou či volnou řadovou nízkopodlažní zástavbou převážně rodinnými domy s areály drobné a zemědělské výroby, služeb a občanského vybavení,

a tří prostorových celků krajinných:

VIII. – leso-luční – vertikálně výrazně členitá krajina s vysokým podílem lesa a lučních porostů s ojedinělými solitérními stavbami a s enklávou rozptýlené zástavby; k hospodářskému i rekreačnímu využití,

IX. – zemědělský harmonický – vertikálně středně členitá krajina s mírnou převahou zemědělských kultur s relativně vyrovnaným podílem polních kultur, lučních porostů a lesů s ojedinělými solitérními stavbami a enklávou rozptýlené zástavby; převážně k hospodářskému využití,

X. – leso-luční sídelní – vertikálně výrazně členitá krajina se zalesněnou vrcholovou partií a s převahou lučních porostů a intenzivních oplocených zahrad; převážně k rekreačnímu využití.

Východiskem pro toto rozdělení byla dokončena Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=uzemni-studie-krajiny#usk. Ta zohlednila všechny hodnoty území a současně upozornila na limity využití území a možná rizika spojena s rozvojem zástavby.

 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?
  Dostupnost do 300 metrů: - stanovišť kontejnerů - 94,89 % obyvatel - zastávek a nádraží VHD -73,52 % obyvatel - školských zařízení - 61,61 % obyvatel - sportovišť a hřišť - 85,11 % obyvatel - veřejných parků a rekreační krajiny - 35,91 % obyvatel
 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  Počet bytů celkem: 9 437, z toho: - bytů v rodinných domech je 2 266, tj. 24,0 %, - bytů v bytových domech je 7 135, tj. 75,6 %, - bytů v ostatních budovách je 36, tj. 0,4 %.

1.5.B

Pro výpočet indikátoru byly použity výsledky ze SLDB 2011, které byly upraveny o data o nové výstavbě od r. 2011 do současnosti.

1.5.D

Kopřivnice měla k 31.12.2019 21.765 obyvatel, z toho cca 15 % žije ve třech místních částech (Vlčovice, Mniší, Lubina), které jsou venkovského charakteru. Pro výpočet dostupnosti veřejné infrastruktury jsme vycházeli z celkového počtu obyvatel. Z toho důvodu se může jevit dostupnost veřejných parků a rekreační krajiny relativně nízká, ale v lokalitách s individuální bytovou výstavbou obvykle nejsou veřejné parky, neboť jejich rekreační účel je nahrazen zahradami u rodinných domů.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Intenzivní růst města v 70. a 80. létech 20. století se ve městě stále projevuje vysokým procentem bytů v bytových domech. Změnou životního stylu obyvatel oproti minulému období mírně (cca o 2 %) vzrostl počet bytů v rodinných domech. Tato změna nemá zásadní vliv na fungování města. Ve městě nevznikají odloučené satelity. Dostupnost veřejné infrastruktury (parků, hřišť, škol a školek) i provozoven obchodů a služeb je pro většinu obyvatel v docházkové vzdálenosti do 300 metrů od bydlení.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Hodnocení souhlasí s městem. Kladně je hodnocen detailněji zpracovaný indikátor 1.5.D. oproti předchozímu auditu, který přináší ucelenější přehled dostupnosti. 

Tip: Pro možnost průběžného porovnávání vývoje doporučuji udržet indikátor 1.5.D. ve stejné podobě. Případně pokud se změní znění indikátoru, tak udržet jeden z důležitějších faktorů, který bude srovnatelný.

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vize rozvoje města je definována  ÚPD. Nový Územní plán Kopřivnice byl pořizován v letech 2017 - 2019 a byl schválen zastupitelstvem města v červnu 2019 . http://koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=koprivnice#kop Oproti předchozímu územnímu plánu došlo ke snížení vymezených zastavitelných ploch celkem o 68 ha.

Nabídka ploch pro bytovou výstavbu je dostatečná, s rezervou do roku 2030. Očekávaný rozvoj občanského vybavení bude řešen v rámci ploch obytných či smíšených. Pro rozvojové lokality má město zpracovány územní studie http://koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-studie-koprivnice V územním plánu jsou vymezeny plochy pro rozvoj průmyslové výroby a pro přeložku komunikace I. třídy v úseku Kopřivnice, místní část Lubina  - Lichnov a dále na Frenštát pod Radhoštěm.

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?
  a) nově zastavitelné plochy MIMO/zastavěné území - 142/941 b) nově zastavitelné plochy MIMO/UVNITŘ - 142/37

Nově navrhované zastavitelné plochy - 179 ha - z toho:
- zastavitelné plochy mimo zastavěné území - 142 ha,
- zastavitelné plochy v zastavěném území - 32 ha,
- plochy přestavby - 5 ha,
* Zastavěné území - 941 ha; 
Výpočet indikátoru:
a) poměr nově zastavitelných ploch mimo zastavěné území k zastavěnému území = 142/941 = 0,15; poměr v % z celkové plochy: (142+941)=1 083 ha, tj. 100 %, a z toho nová zastavitelná plocha 142 ha představuje 13,1 % z celkové zastavěné a zastavitelné plochy města.
b) poměr nově zastavitelných ploch mimo zastavěné území k zastavitelným a přestavbovým plochám uvnitř zastavěného území = 142/37 = 3,84; poměr v % z celkových nově zastavitelných a přestavbových ploch: (142+37)=179 ha, tj. 100 %, a z toho nová zastavitelná plocha mimo město 142 ha představuje  79,3 %, a nová zastavitelná plocha uvnitř města 37 ha činí 20,7 %.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má jasnou vizi dalšího rozvoje definovanou v územním plánu. V novém územní plánu došlo k redukci navrhovaných nově zastavitelných ploch. Významný podíl na nově zastavitelných plochách už dlouhodobě má plánovaná přeložka silnice I/58 řešící obchvat Vlčovic, jejíž projektová příprava je aktuálně zajišťována ŘSD.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Základní koncepce rozvoje města obsažená v ÚPD změnila směr ze soustředění na nabídku nových ploch pro zástavbu na ochranu místních a krajinných hodnot, která bude v souladu s industriálním charakterem města. 


 Tato vize rozvoje se dále projevuje pozitivně i v dalších indikátorech bloku otázek 1.5.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má nastavenou systematickou a dlouhodobou spolupráci s odborníky v oblasti architektury. Ve sledovaném období realizovalo i stavbu oceněnou v regionální soutěži Stavba roku MSK.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Spolupráce s externími odborníky a vysokými školami sice byla oproti předchozímu auditu utlumena, ale za to byl vytvořen nový útvar oddělení architektury, který udržuje odborníky v rámci městského úřadu. V rámci zadávání zakázek město tvoří priority, kde bude dán důraz na kvalitu. Je důležité však upozornit, že pořád převažuje kritérium hodnoty zakázky. S ohledem na posun v některých aspektech, při zachování předchozích kvalit dávám hodnocení 0 se zlepšujícím se trendem.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve sledovaném období nebyly vyhlášeny žádné architektonické soutěže.

V časovém horizontu 2-3 let město nepředpokládá vyhlášení urbanistické či architektonické soutěže, neboť neplánuje projekt, který by koncepčně řešil významnou část území či výstavbu nového nebo zásadní rekonstrukci stávajícího objektu veřejné infrastruktury. 

V létech 2021-22 předpokládáme tvorbu nového strategického plánu pro období 2023+, na základě kterého mohou vyplynou nové podněty na projekty, které budou připravovány s využitím architektonické soutěže.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Ve sledovaném období nebyla vypsána žádná architektonická soutěž. Ve městě pracovala Komise pro architekturu a urbanismus, která byla oficiálně jmenována radou města a byla jejím poradním orgánem ve věcech architektury a urbanismu. V roce 2019 vzniklo ve struktuře úřadu nové samostatné oddělení architektury. (Do té doby byl architekt součástí odboru rozvoje města.) Toto oddělení rovněž rozvíjí spolupráci se studenty architektury VUT Brno, a navazuje tak na aktivity, které se studenty ve městě realizuje Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↓ zhoršující se

S ohledem na  rozpracované investiční akce Města je zřejmé, že Město Kopřivnice podporuje kvalitní architekturu i jinými postupy než-li vyhlášením architektonické, krajinářské či urbanistické soutěže.


Oproti předchozímu auditu však ve sledovaném období je spolupráce s externí odbornou veřejností k získání různorodých ideí utlumena. Spolupráce s vysokou školou je méně konkrétní a viditelná. Viz. Letní škola architektury a spolupráce s diplomanty VUT v roce 2014 a soutěž o návrh a realizaci dětského hřiště v Lubině v roce 2014. A jiná spolupráce s externími odborníky uvedena není.

1.6.2 Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má dlouhodobě stálého architekta v pracovním poměru. Do poloviny roku 2019 byl zařazen do odboru rozvoje města jako architekt a zároveň vedoucí oddělení rozvoje území a byl jím Ing. arch. Milan Šmíd. V roce 2019 proběhla organizační změna, na základě které bylo vytvořeno nové samostatné oddělení architektury. Po provedeném výběrovém řízení se novým architektem města stal ing. arch. Václav Kocián (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-ma-vlastni-oddeleni-architektury&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1927)

Rada města rovněž zřídila Komisi pro architekturu a urbanismus http://koprivnice.cz/index.php?id=komise-rady-mesta-koprivnice#kau. Její členové jsou kopřivničtí architekti, popř. odborní pracovníci profesně se zabývající architekturou a stavitelstvím. Komise se schází cca 4x ročně a vyjadřuje se k projektům majících vliv na vzhled města, zejména úpravy veřejných prostranství, fasády městem zateplovaných objektů, interiérové úpravy v kulturním domě či radnici.

Oddělení architektury se podílí na přípravě projektů města, zpracovává vlastní návrhy studií řešení některých projektů, popř. spolupracuje s externími dodavateli těchto prací. Je s ním konzultováno např. barevné a materiálové řešení herních prvků na nových dětských hřištích, připravují studii využití budov bývalé ZŠ Náměstí (stará budova - pro potřeby knihovny, nová přístavba - možnost rekonstrukce na byty), zpracovali studii rekonstrukce foyeru Radnice, zajišťují studii nového využití veřejných prostor před Technickým muzeem, po přemístění exponátu Slovenské strely, ... Pracovníci oddělení se rovněž zabývají osvětovou činností v oblasti architektury, urbanismu a veřejného prostoru. V této souvislosti uspořádali panelovou diskusi  Revize města, komentovanou procházku Kopr potmě a další akce připravují. V červnu 2020 by měly být dokončeny práce na manuálu "Estetika Kopřivnice", který by měl pomoci městu eliminovat vizuální smog ve veřejném prostoru. V rámci jeho přípravy bylo ve spolupráci s Dětským zastupitelstvem provedeno mapování aktuální situace, která bude zveřejněna na speciálním webu www.vizualnismog.cz 

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano

Rada města zřídila Komisi pro architekturu a urbanismus. Jejími členy jsou autorizovaní architekti např. Doc. Ing. arch. Kamil Mrva, PhD. (02992), Ing. arch. Václav Kocián (04782), či Ing. arch Marika Jančová (02952)

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V roce 2019 bylo ve struktuře úřadu vytvořeno samostatné oddělení architektury vedené městským architektem v stálém pracovním poměru. Kromě běžné činnosti v rámci projektové přípravy akcí města se toto oddělení snaží i o medializaci témat vztahujících se ke vzhledu města jako je vizuální či světelný smog.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci sledovaného období lze považovat spolupráci s architektem města a prací s Komisí pro architekturu a urbanismus jako stabilní.


Kladně je hodnoceno rozšíření v rámci organizační struktury o nové oddělení architektury, které do budoucna umožňuje vytvořit prostor řešení městských témat v rámci úřadu.

1.6.3 Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město nerealizovalo architektonickou soutěž. V rámci realizace investičních projektů uplatňuje zásadu, že autor projektu provádí autorský dozor až do ukončení stavby.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě uplatňuje zásadu, že při realizaci investičních akcí provádí autorský dozor autor projektu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S ohledem na nerealizovanou soutěž je hodnocení v bodu 0 stejné jako u otázky 1.6.1. i přes respektování spolupráce s autorem projektu až do finálních prací.

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Při výběru dodavatele projekčních prací v režimu zakázek malého rozsahu (většina zadávaných projekčních prací) město obvykle hodnotí nabídkovou cenu (jedné hodnotící kritérium se 100 % váhou), nicméně v rámci kvalifikačních požadavků definuje kvalitativní kritéria, které musí uchazeč doložit. Těmito kritérii jsou obvykle dříve realizované referenční zakázky. Zakázky na projekční práce s předpokládanou hodnotou plnění do 200 tis. bez DPH jsou zadávány v souladu s vnitřní směrnicí přímo dodavateli, o kterém je zadavateli známo, že je schopen tuto zakázku plnit a jeho nabídková cena odpovídá ceně obvyklé. 


U projektové přípravy stavebně nejvýznamnější akce současnosti Revitalizace centra města (předpokládaná hodnota zakázky 2,7 mil. Kč bez DPH) byly kromě ceny (váha 60%) hodnotícím kritériem i Zkušenosti zpracovatele PD s váhou 40 %. Předmětem hodnocení tohoto kritéria byly zkušenosti hlavního inženýra projektu, prostřednictvím kterého uchazeč prokazoval splnění požadované kvalifikace. Toto hodnotící kritérium bylo rozděleno na dvě podkritéria - Zkušenosti s projektováním dopravních staveb - váha 40 %, Zkušenosti s projektováním staveb - revitalizace náměstí a veřejných prostranství - váha 60 %. Do hodnocení podkritérií vstupovaly referenční stavby, na kterých se hlavní inženýr podílel, které byly bodově ohodnoceny dle investičních nákladů těchto referenčních zakázek. Podrobné podmínky hodnocení jsou součástí zadávací dokumentace uvedené v odkazu. https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/revitalizace-centra-mesta-koprivnice-projektova-dokumentace-ii

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Při výběru dodavatelů jak projekčních tak stavebních prací se město snaží získat co nejkvalitnější dodavatele. Využívá k tomu možnosti dané zákonem o zadávání veřejných zakázek, především vyváženou definicí kvalifikačních kritérií, tak aby nedocházelo k diskriminaci uchazečů a zároveň aby tito prokázali své zkušenosti na základě dříve realizovaných zakázek. U vybraných zakázek jsou kromě ceny využívána ji jiná hodnotící kritéria nabídek uchazečů.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Zadávání veřejných zakázek se silnějším kvalitativním hodnocením je vyhlášeno především u významnějších projekčních prací. To dokazuje určitou tvorbu priorit.  V závěrečném hodnocení má však cena stále nejsilnější váhu u veškerých veřejných zakázek.

1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město organizuje veřejná projednání jak při přípravě koncepčních problémů, tak při přípravě investičních projektů.

Ve sledovaném období proběhlo zpracování nového územního plánu města.

- Návrh nového ÚP byl zveřejněn v červnu 2017 a v průběhu července proběhlo jeho připomínkování. (Článek v KN k připomínkování návrhu ÚP http://koprivnice.cz/index.php?tema=je-mozne-pripominkovat-navrh-uzemniho-planu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22738
- Upravený dokument byl zveřejněn v květnu 2018 aby jej zájemci mohli připomínkovat a 23. května se uskutečnilo jeho veřejné projednání. (Tisková zpráva ke zveřejnění návrhu ÚP http://koprivnice.cz/index.php?tema=novy-navrh-uzemniho-planu-mesta-lze-pripominkovat&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1753) (Článek v KN o proběhlém veřejném projednání http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=pri-projednavani-uzemniho-planu-lide-podavali-namitky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24123)
- Podněty a připomínky byly zapracovány do upraveného návrhu ÚP, který byl dán k připomínkování a veřejně projednání 25.3.2019 (Článek v KN k veřejnému projednání http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=k-navrhu-uzemniho-planu-lze-podavat-pripominky-do-1-4&clanek=25343)

 

Dále byla zpracována Územní studie krajiny ORP Kopřivnice.

- V květnu 2017 měli možnost obyvatelé ORP zapojit se do její přípravy prostřednictvím ankety, ve které mohli vyjádřit své pocity z krajiny v níž žijí (Článek v KN k přípravě dokumentu a anketě http://koprivnice.cz/index.php?tema=lide-mohou-ucasti-v-ankete-ovlivnit-budoucnost-krajiny&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22511)
 Dne 11. července 2018 proběhlo veřejné představení návrhu studie v Kopřivnici a následně byl návrh představen ve všech obcích ORP (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-nechalo-zpracovat-novou-uzemni-studii-krajiny&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1795)
Dalším koncepčním dokumentem zpracovaným ve sledovaném období byla Územní energetická koncepce. S ohledem na odbornost dokumentu byl připravován především se zástupci významných odběratelů energie, jako jsou výrobní firmy či bytová družstva. Konečná podoba koncepce byla projednána na veřejně přístupném jednání 7.listopadu 2018 (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-predstavi-uzemni-energetickou-koncepci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1847)

Veřejnost byla zapojena rovněž do přípravy dvou strategických dokumentů v oblasti dopravy a to Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy.

- V dubnu 2019 probíhal ve vzorku domácností Průzkum dopravního chování obyvatel (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=pruzkum-se-bude-zajimat-o-dopravni-chovani-obyvatel&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1910), jehož výstupy byly zapracovány do analytické části dokumentů.
- V červnu 2019 proběhlo veřejné projednání analytické části zpracovávaných dokumentů (Článek v KN http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=o-verejne-projednani-k-mestske-mobilite-byl-slabsi-zajem&clanek=25781)
- V listopadu 2019 byla představena a dána k připomínkování návrhová část (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=verejnost-bude-diskutovat-o-planu-mobility-i-koncepci-dopravy&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1980)

 

Problematiky dopravy se rovněž týkalo veřejné projednání návrhů na zklidnění dopravy v lokalitě ulic Sportovní, Pionýrská, Školní a Pod Bílou horou, které se uskutečnilo 14. října 2019 (Článek v KN http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=na-jednani-byly-predstaveny-navrhy-na-zklidneni-dopravy&clanek=26177)

V roce 2018 zapojilo město veřejnost do výběru herních dětských prvků pro 4 lokality. Tyto lokality byly vytipovány na základě požadavků evidovaných z jednání s veřejností v rámci proběhlých Fór Zdravého města. Obyvatelé těchto lokalit byli pozváni na prezentaci návrhů řešení, která proběhla přímo na místě ( Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=verejnost-vybere-nove-detske-prvky-na-ctyrech-hristich&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1794)

Ve sledovaném období probíhala projektová příprava významné investiční akce – Revitalizace centra města. Veřejné projednání architektonického řešení, které bylo rozpracováváno do dalších stupňů projektové dokumentace, proběhlo již v roce 2016.

V lednu 2019 byla ve vestibulu radnice instalována tématická výstava věnována tomuto projektu (Tisková zpráva http://koprivnice.cz/index.php?tema=zmeny-v-centru-mesta-priblizi-nova-vystava&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1875). Za účelem prezentace projektu byly vytvořeny webové stránky projektu https://www.koprstavi.cz/projekty/revitalizace-centra-mesta-koprivnice/ a na 3D vytištěn model budoucího vzhledu centra města. Tento model byl vystaven např. na Kopřivnických dnech techniky, ve vestibulu městského úřadu či při akci Kopr staví anebo Město je naše společné hřiště, v rámci které byly představeny připravované projekty města dle priorit strategického plánu a samostatný prostor byl věnován rovněž projektu revitalizace centra města (Článek v KN http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=akce-kopr-stavi-predstavila-lidem-projekty-i-pobavila&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26007)

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  Ano

Ve sledovaném období byly veřejně projednávány projednávány především strategické dokumenty. A zároveň probíhala medializace přípravy a realizace akcí projednávaných v minulém období a realizovaných v tomto.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě uplatňuje principy zapojování veřejnosti do přípravy koncepčních dokumentů a investičních záměrů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě komunikuje (nejen) stavební záměry směrem k veřejnosti. Ve formě komunikace převládá sběr dat a podnětů z veřejnosti  (ankety, průzkumy) společně s prezentacemi, kdy některé jsou otevřené k následnému připomínkování. 

Jako nadstandartní prezentaci vnímám informační portál www.koprstavi.cz, který přehledně zveřejňuje investiční akce města v jednom (webovém) prostoru.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Na území města se nenachází výrobní areál typu brownfield, Město i soukromí investoři postupně obnovují nevyužívané objekty a nacházejí pro ně nový účel - např. z bývalých objektů výměníkových stanic vznikají garáže, podnikatelské provozovny či objekty pro nové sociální služby. V současné době probíhá rozsáhlý projekt výstavby nového muzea Tatry ve spolupráci města, Moravskoslezského kraje a společnosti Tatra Trucks, a.s.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město spravuje svůj industriální majetek kvalitně. Plochy brownfield v územně plánovací dokumentaci nejsou zaznamenány a při osobní návštěvě Kopřivnice je zřejmé, že průmyslové areály jsou aktivní. Možné brownfields jsou kontrolovány skrze databázi agentury Czechinvest, která však není z její strany aktivně spravována a je nutné objekty a areály do webové databáze zadat. Jakou formou se průběžně tato data do databáze zadávají není v auditu zmíněno a město samo ji nevytváří a nespravuje. Oficiální forma komunikace se správci a majiteli aktivních průmyslových areálů v auditu není zmíněna. I přes aktivní správu majetku města uděluji hodnocení 0

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Po modernizaci sítě CZT, která byla ukončena v roce 2014 zůstalo ve městě několik objektů výměníkových stanic, které ztratily své původní určení. Město posoudilo jejich stav a navrhlo způsob jejich nového využití. Část objektů byla prodána soukromým subjektům jako skladové či podnikatelské prostory, část město rekonstruovalo na garáže, které dále pronajímá. Z výměníkové stanice na ul. Školní vzniklo díky projektu Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici zázemí pro tuto novou sociální službu. Objekt byl za téměř 10 milionu zrekonstruován a vybaven a od května 2019 zprovozněn http://koprivnice.cz/index.php?tema=socialne-terapeuticke-dilny-budou-slavnostne-otevreny-v-pondeli&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1916

V létech 2017-2018 realizovalo město rozsáhlou rekonstrukci Ringofferovy vily, která je situovaná v centrální zóně města a byla více než 10 let bez využití uzavřena. Město realizovalo projekt cca za 34 milionů korun, díky kterému tento jeden z posledních historických objektů ve městě zachránilo a dalo mu nové využití. Ve vile vznikly reprezentativní prostory pro organizování svateb či jiných společenských a kulturních událostí. Stavba byla rovněž oceněna v soutěži Stavba roku MSK 2018, kdy ve své kategorii získala hlavní cenu. http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=rekonstrukce-ringhofferovy-vily-ziskala-hlavni-cenu-v-soutezi&clanek=25747

V současné době probíhá ve městě rozsáhlý projekt, pro který společnost Tatra poskytla nevyužívané prostory na okraji svého výrobního areálu, který bezprostředně sousedí s obytnou zónu. V partnerství Moravskoslezského kraje, společnosti Tatry Trucks a města Kopřivnice vzniká za přispění evropských dotací nové Muzeum Tatry. Moravskoslezskému kraji se podařila získat dotace ve výši 111 mil. korun na rekonstrukci bývalé výrobní haly v areálu společnosti Tatra za účelem vzniku nového Muzea Tatra, které bude zaměřené především na historii nákladních automobilů Tatra https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/muzeum-automobilu-tatra-90992/. Celkové investiční náklady této akce převýší 172 mil. korun.

Společnost Tatra Truck věnovala na realizaci nově vznikajícího muzea potřebné nemovitosti a zapůjčí svou sbírku historických nákladních vozidel. Zároveň se jí podařilo získat osmdesátimilionovou dotaci na rekonstrukci národní kulturní památky Slovenská strela. V rámci tohoto projektu dojde ke kompletní rekonstrukci a znovu zprovoznění tohoto železničního motorového vozidla a také k výstavbě nového depozitáře, který stavebně naváže na krajem rekonstruovaný objekt nového Muzea Tatry https://www.tatra.cz/o-spolecnosti/tisk-a-media/novinky-a-clanky/rekonstrukce-slovenske-strely-je-v-polovine-stavba-depozitare-zacne-zacatkem-rijna-1/ Celkové náklady tohoto projektu činí 118 mil. korun.

Na podporu realizace těchto projektů vzalo město na sebe závazek úpravy veřejných prostor, přístupových komunikací a parkovišť souvisejících s těmito projekty. Na realizaci první etapy tohoto projektu, vydá město ze svého rozpočtu 30 milionů korun a dalšími 11 miliony se bude podílet kraj a Tatra.

Areál nového Muzea Tatry vč. expozice Slovenské strely bude veřejnosti otevřen počátkem roku 2021.

 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
  V územním plánu jsou vyčleněny 4 plochy přestavby v celkové výměře cca 5 ha.
 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  Ano

Jde o jednotlivé objekty nikoliv významné areály.

Město nemá vlastní databázi opuštěných či nevyužívaných objektů a lokalit, nicméně ze znalosti území má o nich přehled. Spolupracuje s agenturou CzechInvest, která spravuje vlastní databázi brownfieldů. Lokality, které nechalo ve spolupráci se společností Tatra do této databáze zapsat (bývalá hluková dráha Tatry, budova 290 v areálu Tatry či areál nákladového nádraží) již našly nového vlastníka a nové využití.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město hledá nová využití pro opuštěné objekty a území, které má ve vlastnictví a zároveň spolupracuje se soukromými investory v obdobných aktivitách. Díky tomu není ve městě významný nevyužívaný areál, ale jen několik samostatných objektů či menších území. Regenerace těchto objektů přispěla k rozšíření služeb, vzniku nových turistických atrakcí či rozvoji technické infrastruktury pro obyvatele i návštěvníky města. V neposlední řadě přispívá ke zlepšování vzhledu města a prevenci kriminality.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci majetku města jsou bývalé průmyslové objekty spravovány, opravovány, revitalizovány. S ohledem na rozsah spravování je tato otázka hodnocena kladně.

Průmyslové areály a stavby soukromých správců a majitelů monitorovány přímo městem nejsou - zde je využita externí služba.

1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Přestože v devadesátých létech dvacátého století došlo k útlumu výroby ve společnosti Tatra, která má ve městě rozsáhlý výrobní areál, není ve městě potenciálně rozvojová lokalita typu brownfield. Společnosti Tatra se podařily jí nevyužívané prostory prodat či pronajmout.

Ve městě se nachází několik málo volných objektů v soukromém vlastnictví i ve vlastnictví města, které lez za brownfield označit.

Nejvýznamnějším městským brownfieldem je objekt bývalé Základní školy Náměstí, který je opuštěný od roku 2008. V současné době město prověřuje možnosti rekonstrukce historické části objektu pro potřeby knihovny a dostavby ze 70. let dvacátého století na byty.

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  nesledováno měřitelným indikátorem

Ve městě není brownfields areál, ve kterém by bylo možno realizovat novou výstavbu. Je zde několik samostatných objektů, které postupně nacházejí nové užití a jsou za tímto účelem rekonstruovány.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Vzhledem ke stabilnímu přístupu města k spravování informací o průmyslových areálech a objektech uděluji hodnocení 0.

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vzhledem k tomu, že na území obce se nenacházejí areály brownfields, nemělo město potřebu připravit podpůrný program k jejich využívání.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez připomínek vzhledem k předchozím odpovědím.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město provádí obnovu a rozvoj infrastruktury a bytového fondu v souladu se schválenými strategickými dokumenty. K financování jednotlivých akcí kromě vlastních zdrojů aktivně využívá evropských i národních fondů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město systematicky a aktivně spravuje svůj majetek. S ohledem na množství akcí realizovaných za sledované období uděluji hodnocení 2.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Opravy a modernizaci bytového fondu financuje město z Fondu oprav. Z tohoto fondu město v létech 2017-2018 použilo 18,5 mil. korun na provedení běžných oprav, ale také na zateplení obvodového pláště a nátěr střech v bytových domech na ul. Obránců míru – č. p. 703-706, 707-710, 711-714 a 785-786. Nad rámec tohoto byly v roce 2018 realizovány energetické úspory v bytovém domě na ul. Česká, ve kterém jsou byty zvláštního určení pro seniory. V rámci tohoto projektu byly vyměněna okna, zateplen obvodový plášť a vyregulovaná otopná soustava. Celkové náklady projektu dosáhly 18 mil. korun. Za dalších 6 mil. korun byla provedena komplexní rekonstrukce střešního pláště v bytovém domě Masarykovo nám. 650, který je rovněž určen pro bydlení seniorů.

V roce 2019 byla z Fondu oprav ve výši 22 mil. korun financována rekonstrukce TZB v bytových domech na Obránců míru č.p. 874-876 a 1307, sanace suterénu v BD 398-403 a zateplení obvodového pláště v BD ul. Horní 1111-1113.

Pro rok 2021 město připravuje zateplení a rekonstrukci TZB v BD Masarykovo náměstí 650 v nákladech cca 32 mil. Kč. Tento dům je posledním bytovým domem ve vlastnictví města, u kterého neproběhlo zateplení obvodového pláště za účelem snížení jeho energetické náročnosti. Byla pouze provedena rekonstrukce střešního pláště, v rámci které byla střecha i zateplena. Město vlastní bytové domy s cca 800 bytovými jednotkami. Tyto byly postupně přibližně od roku 2008 zateplovány. K realizaci těchto projektů využilo město jak vlastních finančních zdrojů, tak zdrojů z evropských či národních fondů (Integrovaný operační program, Zelená úsporám, Integrovaný regionální operační program).

Město rovněž provádí projekty dílčích či komplexních energetických opatření na veřejných budovách, která má v majetku. Postupně byly zatepleny všechny základní školy, dochází k zateplování mateřských škol, objektů sloužící pro sociální služby či volnočasové aktivity.

Mezi nejvýznamnější projekty obnovy občanské vybavenosti ve sledovaném období patří:

- rekonstrukce školního sportovního hřiště při ZŠ 17. listopadu – rok 2017 – náklady 11 mil. korun. Hřiště po rekonstrukci slouží nejen škole, ale i široké veřejnosti. Nabízí zázemí pro různé druhy sportů, jeho součástí je i venkovní posilovna a dětské hřiště.
- rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině – rok 2017 – náklady 5,8 mil. korun. Předmětem projektu byla dostavba a rekonstrukce objektu šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu v jedné z místních částí Kopřivnice
- rekonstrukce Ringhofferovy vily v Sadu dr. E. Beneše – rok 2017-2018 – náklady 34 mil. Kč. V rámci projektu vznikly nové reprezentativní prostory města užívané k organizaci svateb, společenských a kulturních akcí
- rekonstrukce objektu komunitního centra PětKa na ul. Francouzská – rok 2018-2019 – náklady 37 mil. korun. V nově zrekonstruovaném objektu působí pobočka městské knihovny, mateřské centrum Klokan, nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kamarád a denní stacionář pro dospělé osoby s handicapem Kopretina. Pracovníci města zde rovněž jedenkrát týdně poskytují poradenství v oblasti sociálních služeb.
- vybudování prostor pro sociálně terapeutické dílny z původního výměníku tepla – rok 2018-2019 – 10 mil. korun. Rekonstruované prostory slouží nové sociální službě, která do roku 2019 ve městě nebyla a klienti za ní museli dojíždět do Nového Jičína.
- rekonstrukce zázemí sportovního areálu ve Vlčovicích – rok 2018 – náklady 9,5 mil. korun. Předmětem projektu byla demolice původního objektu a výstavba nového objektu šaten, sociálního zařízení a společenských prostor ve sportovním areálu v jedné z místních částí Kopřivnice
- rekonstrukce chodníků na městském hřbitově a obnova zeleně – rok 2019 – 2020 – náklady 6,5 mil. korun. Realizací projektu došlo ke zlepšení stavu chodníků, vykácení poškozených stromů a výsadbě nové zeleně.
- v roce 2020 by měla být zahájena rekonstrukce centra města za 140 mil. Kč
- od roku 2020 se město rozhodlo informovat o probíhajících akcích prostřednictvím speciální webové stránky https://www.koprstavi.cz/

 

Při realizaci projektů regenerace obecního majetku vyhodnocuje město také opatření týkající se zadržování dešťových vod a využívání obnovitelných zdrojů energie. Opatření týkající se zadržování dešťových vod jsou realizována především při realizaci projektů obnovy veřejných prostranství a parkovacích ploch, kdy je použita taková povrchová úprava, která umožňuje mělký vsak (dlažba s velkými spárami, zatravňovací dlaždice, mlat, ...) a jsou instalovány podzemní vsakovací koše či retenční nádrže zpomalující odtok vody do jednotné kanalizace. Při rekonstrukci zázemí ve sportovním areálu ve Vlčovicích byla instalována akumulační nádrž na dešťovou vodu, která je následně využívána na zalévání fotbalového trávníku, podobné opatření je připravováno v rámci probíhající rekonstrukce letního stadionu a připravované rekonstrukce centra města. Zatím nebyla v rámci žádného projektu realizována zelená střecha. U objektů, u kterých jsme toto opatření zvažovali, nebylo toto doporučeno statickým posudkem. V roce 2020 byla zahájena výstavba splaškové kanalizace, na které budou napojeny nemovitosti v místních částech Vlčovice a Mniší. Město podporuje obyvatele v tom, aby stávající jímky či žumpy po vybudování přípojky na novou splaškovou kanalizaci využili pro zadržování dešťové vody a její další využití pro potřeby domácnosti. 

Jisté rezervy má město ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Nejvýznamnější aktivita v této oblasti souvisí s modernizací rozvodů centrálního zásobování teplem, která byla realizována v roce 2014, a v rámci které bylo zrekonstruováno a vybudováno 14 km nových tepelných rozvodů 178 nových kompaktních předávacích stanic a bylo připojeno dalších 26 nových odběrných míst. Tento systém je napojen na kotelnu společnosti Konterm, využívající k výrobě tepla kotel na biomasu. http://www.tscr.cz/?pg=0315&x=2014 Projekt byl oceněn jako modelový příklad spolupráce soukromého a veřejného sektoru.

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  Ve sledovaném období bylo regenerováno 39 % bytů ve vlastnictví města.

Město vlastní 912 bytů, z toho 124 jsou byty zvláštního určení.

Prostřednictvím uvedených investičních akcí bylo ve sledovaném období revitalizováno 359 bytů.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město zajišťuje řádnou správu a údržbu svého bytového fondu a městské občanské vybavenosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město zvládá spravovat majetek v jak v krátkodobém tak střednědobém výhledu a diverzifikuje projekty. Oproti předchozímu období bylo regenerováno o 40% méně bytů, ovšem lze předpokládat určitý časový interval, než  bude nutné toto množství dále spravovat.

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obnova a rozvoj technického vybavení města probíhá v souladu se strategickým plánem, který je realizován prostřednictvím každoročně aktualizovaných akčních plánů. Tyto akční plány jsou tvořeny zároveň s rozpočtem města pro daný rok, tak aby byly co nejvíce reálné a na plánované akce byly vyčleněny dostupné finanční prostředky.

Odbor majetku města eviduje zásobník akcí, který je vyhodnocován dle aktuálního stavu dotčené infrastruktury a možnosti zajištění financování externího financování pro komplexnější rekonstrukce či vlastního financování prioritních oprav a investic.

Stavebně nejvýznamnější akcí byla Rekonstrukce povrchu ulice Štramberská, II. etapa, realizovaná v létech 2016 – 2017 v celkových náklade 40 mil. korun, z toho 12 mil. korun dotace z IROP. Předmětem projektu byla rekonstrukce páteřní městské komunikace v délce cca 1,5 km a k tomu přiléhajících chodníků v délce cca 1,4 km, přechodů pro chodce, autobusových zálivů a parkovacích ploch. V roce 2017 proběhla rekonstrukce lávky přes železniční trať za 2,6 mil. Kč, v roce 2018 bylo vybudováno nové parkoviště u Komerční banky za 2,6 mil. korun a parkoviště na sídlišti Sever za 5,2 mil. korun. Ve stejném roce byl rekonstruován most M06 v Lubině za 4 mil. korun. Nad rámec jmenovitých akcí je v ročně v rozpočtu vyčleněna částka 2-3 mil. korun na opravu chodníků a 3-4 mil. korun na opravu komunikací. V rámci těchto finančních limitů jsou vytipovány úseky chodníků a komunikací dle aktuálního stavu a je realizována jejich oprava.

V roce 2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší, která bude probíhat v létech 2020 – 2021 s podporou OPŽP. V rámci tohoto projektu v hodnotě 155 mil. korun bude vybudováno  více než 12 km stokové sítě napojené na centrální ČOV v Kopřivnici s předpokladem napojení 1320 ekvivalentních obyvatel.

Město se snaží při obnově technické infrastruktury koordinovat aktivity také se soukromými subjekty, které vlastní technickou infrastrukturu (plynovody, elektrické vedení, vodovody a další.) Při rekonstrukci plynovodu, které v roce 2019 realizovala firma Innogy poskytlo město zámkovou dlažbu a obrubníky na obnovu chodníků v celé šířce, ne jen v úsecích zasažených touto stavbou. (Článek v KN http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=firma-ktera-meni-plynovod-vydlazdi-pro-mesto-chodniky&clanek=26076)

Souběžně s plánovanou výstavbou splaškové kanalizace v místní části Mniší proběhne v koordinaci se SMVaK rekonstrukce části vodovodního potrubí.

Město je vlastníkem společnosti Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., která ve městě postupně buduje digitální optickou síť. K ukládání chrániček pro tuto síť využívá rovněž investičních akcí města, kdy dochází k výkopovým pracím pro liniové stavby.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?
  Chodníky 5,4/80,5, tj 6,7 %

V létech 2017 - 2019 bylo rekonstruováno a nově vybudováno cca 5,4 km chodníků z celkové délky 80,5 km chodníků v Kopřivnici a v místních částech Lubina, Vlčovice a Mniší.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město se podařilo dokončit rekonstrukci páteřní komunikace (ul. Štramberská), zahajuje projekt vybudování splaškové kanalizace pro místní části Vlčovice a Mniší. Realizuje obnovu a doplnění chodníků a silniční sítě. Podporuje svoji obchodní společnost v rozvoji digitální optické sítě.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město přistupuje ke správě systematicky a uceleně. Kombinace zásobníku strategií, snaha koordinace soukromých vlastníků technické infrastruktury a zrealizované projekty nastartovaly kvalitní správu technické infrastruktury města.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město aktivně reaguje na probíhající změnu klimatu a realizuje opatření k zadržování a dalšímu využívání dešťové vody či k ochraně obyvatel a majetku před povodněmi.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bez připomínek. Hodnocení souhlasí se sebehodnocením města.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Městská část Kopřivnice bývá ohrožována především náhlými přívalovými dešti v jejichž důsledku dochází k zaplavování sklepních prostor a akumulaci vody na zpevněných plochách. Největší povodňové riziko je v místních částech Vlčovice a Lubina, kterými protéká řeka Lubina, která může obyvatele a majetek ohrozit i při déle trvajících srážkách. V Lubině je lokalita na Holotě, která bývá zaplavována při intenzivních přívalových srážkách vodou stékající z přilehlých ploch obhospodařovaných zemědělským podnikem.

V reakci na povodně v roce 2010 vznikla při odboru životního prostředí pracovní skupina protipovodňové prevence, která připravila zásobník potřebných povodňových opatření. Na základě tohoto zásobníku byly postupně realizovány opravy a úpravy infrastruktury, tak aby při vydatných deštích nedocházelo k poškozování majetku či ohrožování lidských životů. V listopadu 2018 byla usnesením č. 70/27.11.2018 rada města seznámena s vyhodnocením plnění realizace povodňových opatření a zároveň uložila pracovní skupině zpracovat priority pro další období dle seznamu problematických míst, tento seznam byl projednán v dubnu usnesením č. 352/23.4.2019. Na jeho základě byla zahájena projektová příprava a realizace dílčích opatření.

Mezi tato opatření patří rekonstrukce mostních těles. V roce 2018 byl za 4 mil. korun rekonstruován most M06 v místní části Lubina. V roce 2019 probíhala projektová příprava rekonstrukcí mostu M01 v Lubině, M01 v Mniší a M06 na ul. Severní. Stavebně tyto akce v předpokládané hodnotě téměř 13 mil. korun proběhnou v roce 2020. Ve stejném roce bude zahájena rekonstrukce centra města, jehož součástí je komplexní obnova 140 metrů dlouhého přemostění vodního toku Kopřivnička. Stávající železobetonová mostní konstrukce bude nahrazena ocelovým tubusiderem. Dále město realizovalo opravy dešťové kanalizace vč. odlehčení výustních objektů.

Nejvýznamnější akcí, která je v souvislosti s protipovodňovou ochranou projektově připravována je realizace suchého poldru, který zabrání zaplavování pozemků a rodinných domků v místní části Lubina v lokalitě Na Holotě.

Od roku 2013 je v rámci protipovodňových opatření realizován projekt nového varovného a monitorovacího protipovodňového systému, jehož součástí je výměna původního analogického obecního rozhlasu za digitální bezdrátový a instalace čidel na vodním toku Lubina ke snímání stavu hladiny. V první etapě v roce 2014 bylo instalováno 292 bezdrátových hlásičů rozhlasu, ty byly v roce 2018 doplněny o dalších 69 hlásičů.

Součástí těchto projektů bylo i zpracování digitálních povodňových plánů. V roce 2015 město nechalo zpracovat DPP pro území ORP a v roce 2018 byl zpracován Digitální povodňový plán města Kopřivnice http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/koprivnice/

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  Realizovaná opatření

Město ve sledovaném období realizovalo tato opatření:

* rekonstrukce mostů mostů (zlepšení průtočnosti)

* opravy dešťové kanalizace

* příprava projektu vybudování suchého poldru

* doplnění varovného a monitorovacího systému

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město realizovalo, popř. připravuje opatření ke zlepšení průtočnosti vodních doků, dešťové kanalizace a také k ochraně majetku a obyvatel výstavbou suchého poldru.

Kromě toho investuje do obnovy a doplňování techniky požárních sborů a to jak vlastní jednotky JPO II, která drží stálou pohotovost tak jednotek sboru dobrovolných hasičů JPO V v místních částech.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město průběžně spravuje objekty a projekty s protipovodňovou ochranou. Vzhledem k dataci jednotlivých akcí (počátek projektu varovného monitorovacího systému v roce 2013) a postupné realizaci identifikovaných projektů je trend spíše stabilní.

1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V červnu 2017 schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 419/22.6.2017 Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Kopřivnice. http://koprivnice.cz/urad/dokumenty/adaptacni_strategie_klima_koprivnice.pdf

V návaznosti na realizaci opatření této strategie vydal tajemník města příkaz č. 16/2017 Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů.

Tyto zásady se promítají do připravovaných investičních akcí města. V roce 2018 realizovalo město výstavbu nového parkoviště na sídlišti Sever za použití technologií umožňující postupné vsakování dešťové vody https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-5 Pod parkoviště bylo umístěno 768 plastových vsakovacích akumulačních boxů.

Dlažba s velkými spárami či plastové zatravňovací dlaždice byly požity i při výstavbě a rekonstrukci dalších parkovacích ploch např. u Komerční banky, kulturního domu ve Vlčovicích či za městským úřadem. V roce 2020 v rámci připravované úpravy a doplnění parkovacích ploch na ul. Družební bude dnes asfaltový povrch částečně nahrazen propustnou dlažbou a na před připojením lokality na jednotnou kanalizaci budou instalovány zpomalovací zasakovací koše.

V roce 2018 byla dokončena rekonstrukce zázemí sportovního areálu ve Vlčovicích, v rámci kterého byla instalována akumulační nádrž na dešťovou vodu, která je dále používána na zálivku fotbalového hřiště.

V roce 2020 bude zahájena rekonstrukce centra města. Dešťová voda z této plochy bude odváděna jak do akumulační nádrže umožňující její další použití při zalévání zeleně v centru města, tak do zpomalovacích vsakovacích nádrží. 

V rámci správy a údržby veřejné zeleně vytipovalo město vhodné lokality, ve kterých byla snížena frekvence sečení trávy. V městské zeleni jsou více užívány trvalkové záhony a květnaté louky.

V roce 2018 realizovalo město ve spolupráci s CI2, o.p.s. sérii aktivit v rámci osvětové kampaně Klima se mění, změň se i Ty!. V rámci této kampaně vyšla v Kopřivnických novinách série článků, která se týkala problematiky lokálních topenišť, prevenci vzniku a třídění odpadů, zadržování a znovu využívání dešťové vody apod. Rovněž se na toto téma uskutečnily přednášky pro veřejnost, v rámci kterých byly i představeny programy Nová Zelená úsporám, Kotlíkové dotace a Dešťovka. 

Také Územní plán Kopřivnice v maximální možné míře přebral z návrhové části Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice ta opatření, jež jsou v gesci odboru SÚP, který je pořizovatelem Územního plánu Kopřivnice:

T5 Zaměřit se při povolování a tvorbě nových rozvojových ploch (v rámci územního plánu) na včlenění adaptačních prvků, například: více ploch zeleně se vzrostlými stromy, vodních prvků atd. Tento požadavek se vztahuje k oblasti „Ekonomika a rozvoj“ a směřuje vůči ochraně zaměstnanců (zlepšení pracovních podmínek). Územní plán vymezuje dva typy ploch výroby a skladování: „drobná a řemeslná výroba“ (VD) a „těžký průmysl a energetika“ (VT). V těchto plochách jsou sídelní zeleň (ochranná a izolační), stejně jako vodohospodářské využití, resp. technická infrastruktura, vyjmenovány mezi přípustným využitím. Intenzita zeleně je stanovena pro plochy VD na min. 20 %, pro plochy VT min. 10 %.Co se týká bydlení (ačkoli cíl T5 na něj přímo neodkazuje), územní plán respektuje požadavek § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. a na každé 2 ha zastavitelných ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšených obytných vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plochu veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2. Dále též podmínka prostorového uspořádání, stanovená pro plochy BI a SV – rozmezí výměry, má za cíl, mimo jiné, zajistit dostatek ploch kvalitní zeleně v zahradách u rodinných domů, která má pozitivní vliv na mikroklima lokality. Pro plochy bydlení BI, SV a SM je dále stanovena intenzita zeleně min. 50 %. Vodohospodářské využití (vodní toky, vodní plochy) jsou ve všech plochách bydlení přípustné.

M1 Podpořit vznik retenčních nádrží v městské zástavbě a průmyslové zóně. Retenční nádrže by měly být u všech budov nebo komplexů budov o rozloze větší než 1000 m2. Za retence lze považovat rovněž vnitřní objem kanalizace o větší dimenzi s koncovým škrcením. Je vhodné do budoucna uvažovat s nádržemi, které budou mít dostatečně velký retenční objem pro případ zadržení srážek a zároveň budou sloužit jako zásobárna vody např. pro zalévání vegetace, popř. zelených střech a fasád. Retenční nádrže, jako zařízení technické infrastruktury, patří dle územního plánu k využití přípustnému ve všech plochách, ve kterých je umožňována výstavba. Povinnost zadržování srážkových vod (není-li možné vsakování) pak vyplývá přímo z vyhlášky č. 501/2006 Sb.

M3 Zamezit umisťování jakýchkoliv aktivit v korytě vodního toku a jeho bezprostředním okolí (mosty, techn. infrastruktura, ad.). Území kolem vodních toků, kde se dosud nenachází zástavba, ponechat k bezeškodnému rozlivu velkých vod (např. pravobřežní inundace za „myší dírou“ v ul. Dolní). Lze ošetřit v územním plánu, případně v obecních vyhláškách. Územní plán Kopřivnice nevymezuje zastavitelné plochy v záplavovém území (se dvěma výjimkami – viz níže). Konkrétně zmiňované území pravobřežní inundace za „myší dírou“ je vymezeno jako plochy „veřejných prostranství – veřejná zeleň“ (ZV), které svým charakterem umožní bezeškodný rozliv.

Důsledně dodržovat opatření v novém ÚP – nevymezovat žádné zastavitelné plochy v záplavovém území, zařadit postižené plochy, kde stojí voda, v ÚP jako nezastavitelné.„Nový“ ÚP nevymezuje zastavitelné plochy v záplavovém území (s výjimkou výše zmiňovaných ploch ZV, které však umožní bezeškodný rozliv - nemohou zde být umísťovány budovy, a plochy pro přeložku silnice I/58, kde dochází k překročení řeky Lubiny estakádou). Postižené plochy, na kterých stává při dlouhotrvajících deštích a při jarním tání voda, a které byly ve „starém“ územním plánu vymezeny jako zastavitelné, nejsou již v „novém“ ÚP vymezeny. U jedné plochy je stanovena podmínka využití – stavby pro bydlení je zde možné povolit až poté, co bude prokazatelně zajištěna komplexní ochrana lokality před dešťovými vodami z přilehlých zemědělských pozemků způsobem, kterým nebudou ohroženy jiné pozemky.

Z3 Zajistit důslednou ochranu pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) – zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a omezit jejich odnímání za účelem jiného využití. Celkový zábor PUPFL je 1,53 ha. Jedná se o pozemky ležící v ploše určené pro realizaci veřejně prospěšné stavby přeložky I/58, a dále o plochy PUPFL malých rozměrů, které v současné době neslouží funkci lesa a bez jejich vymezení by záměr nebyl možný.

Z4 Omezovat rozšiřování nové zástavby na zemědělské půdě, často na kvalitních půdách, preferovat výstavbu v intravilánu města. ÚP urbanistickou koncepcí navazuje na dosavadní účelné využívání území a zastavitelné plochy vymezuje v přímé vazbě na zastavěné území. Oproti „starému“ územnímu plánu byla snížena výměra zastavitelných ploch o 68 ha. Územní plán výslovně vylučuje umísťování staveb pro zemědělství (s výjimkou ohrazení pastvin), hygienických zařízení, ekologických a informačních center a zařízení pro reklamu v nezastavěném území, a to z důvodu převažujícího veřejného zájmu na ochraně zemědělského půdního fondu a významných krajinotvorných prvků.

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  Realizovaná opatření

Město realizovalo tato opatření

* Instalace akumulačních a retenčních nádrží

* Zpevněné plochy z propustných a polopropustných povrchů

* Květnaté louky

* Snížení frekvence sečení 

* Osvětové akce pro veřejnost v rámci kampaně Klima se mění, změň se i Ty!

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město realizovalo a připravuje k realizaci opatření k zadržování a znovupoužití dešťové vody. Provádí osvětové akce pro veřejnost k tomuto tématu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má opatřený adaptační plán na změnu klimatu a postupně jej realizuje. Díky koordinaci s nově vytvořeným územním plánem jsou v územním plánu zaneseny teze podporující tento plán.

2 Životní prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Audit byl na základě připomínek doplněn natolik, že je naprosto přehledný a srozumitelný, k čemuž napomáhají i zkonstruovaná grafická vyjádření.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Audit je kompletní, odpovídá dostatečně na všechny návodné otázky.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Audit využívá jak povinné, tak doporučené indikátory, oproti minulému auditu se jejích kvalita zvýšila
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Přírodní park Podbeskydí Geopark Podbeskydí Maloplošná zvláště chráněná území a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 Vybudované cyklostezky Rozvoj veřejné dopravy Plán udržitelné mobility Kapacitní modernizovaná ČOV Třídění odpadu Energetický management a měření spotřeby energie a vody Relativně velká část zemědělské půdy obhospodařovaná certifikovanými ekologickými zemědělci
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Průjezd i nákladní automobilové dopravy městem Emise a hluk z dopravy Ekologická labilita území Vodohospodářská infrastruktura v zahraničním vlastnictví Nenapojení některých okrajových částí na kanalizaci vedoucí na ČOV Nedostatečná protipovodňová ochrana v části toků Vysoká spotřeba vody v bytech, vlastněných městem Nedostatečné využívání dešťové a šedé vody Nedostatečná ochrana ZPF Staré ekologické zátěže Stagnující plochy zeleně Nedobudovaný územní systém ekologické stability Na některých místech chybí úseky pro pěší dopravu
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Realizace dostatečných opatření k mitigacím a adaptacím na klimatické změny Realizace protipovodňových opatření Přechod na udržitelné mody dopravy Využití srážkových a šedých vod Využití dotačních titulů k adaptačním opatřením na klimatické změny i k dalším opatřením Realizace přírodě blízkých opatření k zadržení vody a ochraně před povodněmi Využití přírodního potenciálu území k posilování ekologické stability území Využití přírodního parku Podbeskydí a ZCHÚ k ekologické výchově a osvětě Redukce zastavitelných ploch v územním plánu Využití obnovitelných zdrojů energie Výsadby zeleně-zvláště izolační Rozšíření ploch, obhospodařovaných certifikovaným ekologickým zemědělstvím Udržitelné lesní hospodářství, nejspíše plnící podmínky certifikace PFC Dobudování územního systému ekologické stability
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Změna klimatu vedoucí k velkým extrémům - suchu, přívalovým dešťům, záplavám, erozi apod. Neadekvátní a/nebo pomalá reakce na klimatické změny Tlak na zástavbu dalších cenných ploch Stoupající emise škodlivin ze zvýšené intenzity dopravy Zvýšené množství dálkových přenosů škodlivých látek Překračování imisních limitů znečišťujících látek stupňující se lidskou činností Změna politické reprezentace, vedoucí k ignorování udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody: V této oblasti by bylo potřebné pokračovat v již začatých činnostech a dovést je k dokončení. Např. sledování spotřeby vody veřejných budov by bylo vhodné dosáhnout pomocí online systému, aby bylo možné zjišťovat okamžitou spotřebu, což je zvlášť důležité např. při haváriích apod. Protože je značně větší spotřeba pitné vody, připadající na obyvatele v bytových domech ve vlastnictví města, doporučujeme učinit opatření jak osvětového charakteru, tak zvážit změnu systému plateb. Provozovatelé budov v majetku města totiž nejsou stimulováni k úsporám, neboť všechny provozní náklady a taktéž vodu jim uhrazuje město. Možnosti jsou také v drobných úsporných opatřeních typu duální splachování, perlátory, úsporné hlavice sprch, které lze realizovat např. při změně nájemníků. Bude potřebné dokončit odkanalizování okrajových částí. Při rekonstrukcích důsledně používat staré potrubí k odvodu srážkové vody všude tam, kde je to technicky možné. V té souvislosti je nutné zjistit vyústění staré kanalizace v obci Lubina. ČOV v Kopřivnici je modernizována a dostatečně kapacitní, bude však ve spolupráci s ČIŽP a krajským úřadem potřebné sledovat paramenty vypouštěného znečištění, neboť v ukazateli celkového fosforu (Pcelk) došlo k zhoršení účinnosti čištění. Město zatím ve větším množství nevyužívá dešťovou vodu ( s výjimkou individuálních vlastníků rodinných domů), bude potřebné zaměřit se na možnost úspor pitné vody náhradou vodou dešťovou tam, kde je to technicky a ekonomicky schůdné. Obdobně není zatím využívána šedá voda. Zlepšení situace ve vodním hospodářství by pomohlo, pokud by v budoucnu vodohospodářská infrastruktura byla ve vlastnictví města. 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy: Vzhledem k malé ekologické stabilitě území Kopřivnice bude potřebné dobudovat územní systém ekologické stability. S přihlédnutím k nesouhlasu soukromých vlastníků bude nutné využít možností nových dotovaných programů, ať již na úrovni státu či EU, a nejdůležitější části postupně vykoupit. K ekologické stabilitě též přispívají chráněná území -Kopřivnice spolupracuje na jejich managementu. Bylo by vhodné angažovat více veřejnost, např. i prostřednictvím nevládních organizací. Zatím nevyužitou příležitostí je spolupráce s dalšími obcemi při propagaci a zvelebování Geoparku Podbeskydí a taktéž i přírodního parku Podbeskydí. Velikost ploch veřejné zeleně v Kopřivnici stagnuje, pokud nepočítáme překvalifikaci ploch u rodinných domů, která však není veřejnou zelení. Bylo by potřebné situovat novou výsadbu např. k průmyslovému parku a taktéž se soustředit na výsadbu další izolační zeleně mezi rušnými komunikacemi a průmyslovými podniky na jedné a obytnými částmi na druhé straně. Zatím je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně, do budoucna jsou však plánovány velké zábory. Již redukovaný územní plán předpokládá zástavbu na 710 000 m2, je to však stále velká plocha. Bylo by potřebné redukovat zábory nových ploch mimo zastavěné území města a soustředit se ještě více na nevyužité či špatně využité plochy v zastavěné části města. 2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství: Na území města již hospodaří zemědělští podnikatelé podle zásad certifikovaného ekologického zemědělství. Doporučujeme, aby město takový způsob udržitelného hospodaření na půdě podporovalo a působilo i na další zemědělce v tom směru. Dle příkladu některých měst a městských částí je možné např. pronájem půdy ve vlastnictví města vázat na certifikované ekologické obhospodařování půdy. Kůrovcová kalamita v lesích by měla vést ke změně přístupu k udržitelnému lesnímu hospodářství, ke kterému vede certifikace dle FSC a které bude preferovat přírodě blízkou obnovu lesa. Vzhledem k očekávanému zintenzivnění erozních jevů vlivem klimatických změn lze doporučit realizaci protierozních opatření na nejohroženějších půdách dle mapy odnosu půdy, zpracované ve VÚMOP. Zatím nebyla dostatečně chráněna půda, dokonce ani půda nejvyšší kvality I. a II. třídy. Do budoucna by bylo potřebné na nejkvalitnějších půdách dosáhnout minimalizace záborů blížicí se k nule, jak požaduje zpřísněná legislativa ochrany zemědělského půdního fondu. 2.4 Kvalita ovzduší: Protože, byť jen zčásti, přetrvávají problémy s koncentrací prašných částic PM10 a PM2,5 a vysokou koncentrací benzo(a)pyrenu, bude potřebné pokračovat v opatřeních, která by tyto koncentrace snížily. Je tedy třeba např. v dopravě realizovat opatření Plánu udržitelné mobility, vysazovat izolační zeleň, pokračovat v příspěvcích ke kotlíkovým dotacím, začít podporovat obnovitelné zdroje energie apod. Důležité bude rozšiřování úklidu komunikací a veřejných ploch. V této souvislosti je potřebné doporučit daleko větší používání kropení, které má několikerý užitek – odstraňuje prach a tím i na něj navázané škodliviny, má vliv i na mikroklima - ochlazuje a zvlhčuje ovzduší, i přispívá k zálivce doprovodné vegetace
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody: Spotřeba pitné vody na obyvatele Kopřivnice je na úrovni průměru v České republice, město spotřebu sleduje v rámci energetického managementu. Připojení na kanalizaci nyní stagnovalo na 90 %, je naplánováno další připojování. Čistírna odpadních vod čistí splaškovou vodu s dostatečnou účinností, mírně příznivý vývoj je ve vypouštění organických látek, nyní poklesla účinnost čištění v ukazateli celkového fosforu Pcelk . Část dešťových vod není odváděna do jednotné kanalizace, ale do oddílné dešťové, nebo zasakuje, příp. je odváděna přímo do toků. Město zatím nevyužívá dešťové a ani šedé vody k úsporám vody pitné, má však v plánu Koncepci hospodaření s dešťovými vodami. Kopřivnice zpracovala důkladnou adaptační strategii na klimatické změny, realizace jejích opatření však postupuje pomalu. 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy: Kopřivnice se snaží zvyšovat ekologickou stabilitu svého zatím nepříliš ekologicky stabilního území. Zatím došlo k mírnému zvýšení ekologické stability / dle koeficientu ekologické stability z 0,68 na nynějších 0,71). Lokální územní systém ekologické stability je zčásti funkční, zčásti však nikoliv, zfunkčnění brání majitelé pozemků. K stabilitě by měla pomoci i opatření Adaptační strategie na změny klimatu. V tomto období auditu byla vyhlášena další zvláště chráněná území, která jsou zároveň součástí evropsky významných lokalit systému Natura 2000. Město se podílí na managementu zvláště chráněných maloplošných území, zatím však nevyužívá aktivit nevládních organizací při péči o tato území. Není zatím ani příliš aktivní v Geoparku Podbeskydí a v přírodním parku Podbeskydí. Ploch přírodě blízkých oproti zastavěným a ostatním plochám neubývá, naopak mírně přibývá, trend do budoucna však není příznivý. Ploch veřejné zeleně nepřibývá, zvyšuje se jejich kvalita. Zatím je mírně upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně. Podle územního plánu jsou však do budoucna plánovány zábory především zemědělské půdy. Město zajišťuje likvidaci invazních rostlin, jejich plocha se od posledního auditu zmenšila. 2.3 Kvalita půdy, ochrana ekologicky produktivní půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství: Na území města je hospodařeno certifikovanými ekologickými zemědělci na 33 ha, což je dobrý začátek. Rozloha lesů administrativně velmi mírně vzrostla, na jejich jedné třetině je hospodařeno dle certifikace PEFC, která však dostatečně nezaručuje udržitelné lesní hospodářství. Větší problémy s erozí město nemá. Město sice půdní fond chrání, avšak nedostatečně, jsou povolovány i zábory nejkvalitnějších půd I. a II. třídy kvality, které by měly být dle legislativy povolovány jen výjimečně a do budoucna jsou územním plánem i po redukci plánovány stále ještě velké zábory půdy. 2.4 Kvalita ovzduší: Oproti dřívějšku už nedochází k překračování ročních imisních limitů koncentrací základních znečišťujících látek s výjimkou kancerogenního benzo(a)pyrenu a u prašných částic PM10 je překračována roční povolená frekvenci výskytu koncentrací nad 24hodinový limit. Velké rozdíly jsou v původcích znečištění v létě a zimě. V letním období je největším znečišťovatelem doprava a dálkové přenosy, zatímco v zimě jsou to lokální zdroje znečištění – topeniště a pak teprve doprava. Město má vypracován Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice z r. 2017 a navazující akční plán, který pro období 2019-2020 určil tato důležitá opatření: - monitoring stavu ovzduší (příprava pilotního projektu senzorového měření stavu ovzduší) - změna způsobu vytápění domácností (kotlíkové dotace pro domácnosti) - snížení spotřeby energie (MŠ Ignáce Šustaly, MŠ Lubina, bytové domy na ul. Horní) - snížení emisí z dopravních prostředků (změna pohonu služebních aut na CNG, podpora cyklodopravy) - environmentální osvěta (kampaně Den Země, Den bez aut, Topím dobře, topím úsporně?, sledování a hodnocení ekologické stopy a uhlíkové stopy města. Z velkých průmyslových znečišťovatelů jsou to emitenti prašných částic PM10 Metalurgie Tatra a. s., Kopřivnice a energetická firma KOMTERM Morava, s. r. o., činící opatření ke snížení emisí. Město každoročně zvyšuje rozlohu čištěných ploch komunikací a veřejných ploch, kropí trávníky. Oproti minulému auditu však již nepoužívá kropení komunikací a veřejných ploch se zdůvodněním, že je méně účinné, než kropení trávníků. Stav hodnocení: Hodnocení bylo dokončeno. Město Kopřivnice zodpovědělo všechny otázky. Do příštího auditu by bylo potřebné realizovat naplánovaná opatření Adaptační strategie města Kopřivnice na změny klimatu, resp. upravit je dle nejnovějšího vývoje změn klimatu. Další výstavbu směřovat přednostně do zastavěné části města a eliminovat zábory zemědělské půdy I. a II. třídy kvality a přírodně cenných ploch.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Kvalita pitné vody je dobrá. Vody je pro obyvatele města i v době suchého léta dostatek. Úsporná opatření jsou doposud na úrovni úsporného chování, případně pomoci nízkonákladových opatření, jako perlátory na vodovodních výustcích vodovodní baterie, úsporných sprch, úsporných splachovačů WC. Dá se předpokládat, že u rodinných domků a chat se větší měrou zachytává srážková vody ze střech a okapů, která se požívá pro zálivku. Využití srážkové vody v budovách není zatím příliš rozšířeno, jedná se o velkou investici a velký stavební zásah do budovy.

Jednotná kanalizace v Kopřivnici vybudovaná v 70. letech 20. století a oddílná splašková kanalizace v místní části Lubina z počátku tohoto desetiletí jsou provozovány společností Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava (Kopřivnice 98% a Lubina 60% EO). Obě kanalizace jsou napojeny na centrální čistírnu odpadních vod (ČOV) v Kopřivnici, která patří rovněž SmVaK.

Centrální ČOV plní limity pro vypouštěné odpadních vod požadované nařízením vlády a stanovené rozhodnutím vodoprávního úřadu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Proces čištění odpadních vod je automatizován, proto zhoršení kvality čištění může být způsobeno poruchami v systému.

Rozdíly v množství vypouštěných odpadních vod z ČOV jsou zřejmě způsobeny rozdílnými dešťovými srážkami a s tím souvisejícím množství balastních vod obsažených v odpadních vodách. Z výstupů ČOV lze dovodit, že došlo k určitému snížení vypuštěných organických látek, indikovanému snížením hodnot BSK5 a Ncelk.a naopak došlo ke snížení účinnosti čištění u Pcelk.

V tomto roce začala výstavba oddílné splaškové kanalizace ve zbývajících místních částech Vlčovice a Mniší. Po dokončení této akce bude téměř celé město napojeno na centrální ČOV (cca 95% obyvatel). V souvislosti s novelizací zákona o vodách a postupném dokončování výstavby oddílné splaškové kanalizace budou od roku 2021 prováděny kontroly čistění odpadních vod domácností, které nebudou napojeny přes kanalizaci na centrální ČOV. Ta čistí rovněž odpadní vody firem v Průmyslové zóně Kopřivnice a mechanicko-biologická ČOV v areálu Tatry čistí odpadní vody firem působících v areálu společnosti Tatra. Můžeme konstatovat, že v blízké budoucnosti nebude město muset řešit problémy se znečišťováním povrchových a podzemních vod splašky. Je to nezbytné, protože čistá voda se stane jedním ze základních pilířů adaptace města na probíhající klimatickou změnu.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

V Kopřivnici je zajištěna spolehlivá dodávka pitné vody Severomoravskými vodárnami a kanalizacemi.Měrná spotřeba v r. 2019 činila 32 470 l na obyvatele, tj. 88,5 l/obyv./den, blížila se tedy průměrné spotřebě v ČR. Oproti r. 2018 byla sice tato spotřeba nižší o cca 500 l/obyv., avšak při porovnání s předchozím auditem je patrné, že takové úrovně bylo dosahováno již tehdy. Je třeba ocenit, že město jde příkladem a ve svých budovách zavedlo podrobné měření spotřeby vody v rámci energetického managementu. Bohužel spotřeba v bytových domech patřících městu je zatím nad průměrem spotřeby v Kopřivnici, bude potřebné další působení na obyvatele těchto domů, včetně změny systému plateb ( zatím veškeré provozní náklady včetně vody hradí zřizovatel tj. město Kopřivnice). Pro všechny budovy v majetku města by bylo vhodné zavést online sledování spotřeby a postupně realizovat .drobná úsporná zařízení ( např. úsporné sprchové hlavice, perlátory a duální splachování).

Od minulého auditu se nezvýšil podíl obyvatel, napojených kanalizací na ČOV, zatím zůstal na 90 %, byly však zahájeny práce na oddílné splaškové kanalizaci ve dvou kopřivnických okrajových obcích. Bude nutné vyřešit situaci s vyústěním staré kanalizace v obci Lubina, aby se splaškové vody nedostávaly do povrchového toku.

Kopřivnice má dostatečně kapacitní čistírnu odpadových vod a po modernizaci před devíti lety i s dostatečnou účinností čištění. Vypouštěné znečištění splňuje limity dané vodoprávním rozhodnutím vycházejícím z nařízení vlády. V období tohoto auditu došlo k velmi mírnému snížení vypouštěných organických látek měřených jako BSK5 a Ncelk., naopak bude potřebné zjistit příčinu menší účinnosti čištěnív ukazateli celkového fosforu Pcelk a ve spolupráci s ČIŽP a krajským úřadem docílit vyšší účinnosti čištění v tomto ukazateli Pcelk..

Dešťová voda ze 14,7 % zpevněných zastavěných ploch neodtéká do jednotné kanalizace, ale buď do oddílné kanalizace, nebo zasakuje, anebo je přímo odváděna do toků. Je důležité, že město pokračuje ve využívání staré kanalizace jako dešťové při rekonstrukcích kanalizací, zatímco nová kanalizace slouží pro odvod splaškových vod na ČOV.

Město zatím příliš nevyužívá dešťové vody s výjimkou novostaveb rodinných domů, kde to vyžaduje novela vodního zákona. Staví však nová parkoviště, která zasakují dešťovou vodu podle zastupitelstvem přijatých Zásad a limitů pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišťty vycházejí z přijaté strategie adaptací na klimatické změny. Přijetí této strategie je třeba ocenit, bylo by však potřebné rychleji postoupit do realizační fáze např. ve vzužívání dešťových vod.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Měrná spotřeba vody u obyvatel města Kopřivnice za období 2017 až 2019 je v podstatě stejná, mírně kolísavá, viz připojený soubor s daty o spotřebě vody. Spotřeba vody dodaná vodárenskou společností, je sledována městským úřadem ročně již od roku 2010. Lze konstatovat, že měrná spotřeba ve všech čtyřech částech města proti výchozímu roku 2010 trvale klesla i když z různými výkyvy v průběhu sledovaných roků. Největší měrná spotřeba je v samotné Kopřvnici, jejíž bytovou zástavbu tvoří zejména bytové domy a obyvatelé tak nemají možnost využívat dešťovou vodu a vodu ze studní. Místní části Lubina, Mniší, Vlčovice, jsou části města venkovského charakteru, se zástavbou  z rodinných domů. Zde se dá předpokládat větší spotřeb vody z důvodu zalévání zahrádek, ale na druhou stranu zřejmě část spotřeby vody domácností  je hrazena ze studní a z jímané  dešťové vody.  Proto je v těchto místních částech měrná spotřeba vody (dodaná vodárenskou společností) na obyvatele nižší než v Kopřivnici. Nerozumíme však tomu jevu, že místní část Lubina má výrazně vyšší měrnou spotřebu vody, než zbývající dvě místní části. Data o spotřebě vody jsou přejímána od vodárenské společnosti a nemusí mít proto úplně vypovídající hodnotu. Jedním z možných vysvětlení vyšší spotřeby Lubiny je, že některé rodinné domy slouží nejen k bydlení, ale i zároveň k provozování živnosti ( pneuservis, autoservis, atd.). Pak může být voda užívána i pro jiné účely než k bydlení, nicméně vodárenská společnost spotřebu eviduje jako potřebu pro domácnost. Vodu zachycenou ze srážek, odčerpanou ze studní nebo přilehlého vodního toku neeviduje samozřejmě vůbec.  Vývoj měrné spotřeby vody z vodovodního řádu  jsme v jednotlivých částech města zachytili  v tabulce a grafu níže.

Tabulka s přehledem měrné spotřeby vody obyvatel v jednotlivých částech Kopřivnice ( l/os * den)

Graf s přehledem měrné spotřeby vody obyvatelv jednotlivých částech Kopřivnice (l/os * den)
(v originální velikosti viz. přiložený soubor: Graf měrná spotřeba  domácností)

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  rok 2019 = 32 470 l/rok*osoba, 706 707 m3, 21 765 obyvatel rok 2018 = 32 970 l/rok * osoba, 721 850 m3, 21 896 obyvatel rok 2017 = 32 620 l/rok * osoba, 719 942 m3, 22 071 obyvatel

Spotřeba vody se snižuje  společně s mírným, ale stále klesajícím počtem obyvatel na území města. Na poklesu spotřeby vody se určitou měrou podílí i úsporné chování jeho obyvatele, což vychází v porovnání měrné spotřeby vody (l/rok * osoba) mezi obdobím 2018 a 2019 (500 l/rok * osobu).

Graf měrná spotřeba domácností

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Došlo k velmi mírnému poklesu měrné spotřeby o 0,5 m3 na osobu. Domníváme se, že již k žádnému dalšímu významnějšímu poklesu nedojde, pokud se v bytových domech nepodaří uskutečnit jímání srážkové vody a její využití na splachování, úklid, případně praní. Tyto realizace jsou však investičně nákladné a představují velký stavební zásah do bytového domu. Bez finanční dotační podpory a důrazné propagace těchto změn (nejlépe v celostátním měřítku) zřejmě v nejbližších letech nebudou ve stávajících bytových domech jejich vlastníky realizovány. Vliv na to bude mít zřejmě i skutečnost, že většina těchto domů byla v posledních letech svými vlastníky zateplena a přestože mnozí z nich dosáhli na dotace, museli použít i své finanční prostředky. 

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Oproti roku 2018 došlo vskutku v r. 2019 k poklesu průměrné spotřeby pitné vody o půl m3 na obyvatele, avšak už v   r. 2017 byla obdobná hodnota, jako v r. 2019. Pokud porovnáváme dlouhodobější trend – tj. při porovnání s předchozím auditem, kdy spotřeba vody byla nižší (v roce 2014 dokonce jen 31,83m3/os*r), nelze hodnotit trend jako zlepšující se.

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Spotřeba vody  v roce 2019 oproti roku 2018 klesla o cca 2002,6 m3 pitné vody. Město nerealizovalo na budovách v majetku města v tomto období žádná významná úsporná opatření vody, kromě pravidelného školení o hospodárném chování uživatelů budov, které probíhá v roční periodě. Údaje za rok 2017 jsou neúplné, z toho důvodu, že město pořídilo nový energetický sw na sledování spotřeb energie a vody na  majetku města až v prosinci 2017. Tento počinek umožnil městu postupně naplňovat svůj cíl, sledovat spotřebu energií a vody na veškerém majetku města. Účelem je analyzovat, kde nejúčelněji investovat do úsporných opatření a udržet efektivitu dosažené hospodárnosti po celou dobu životnosti opatření.  Nicméně zapojit všechny organizace města do sledování spotřeb se nepodařilo hned v prvním roce existence tohoto sw. Organizace města ve sledování spotřeb energií a vody hrají zásadní roli, neboť do energetického sw ručně zapisují v měsíční periodě samoodečty měřidel vody a energií a v periodě smluvně sjednané fakturace údaje z faktur. Faktury dokládají v pdf. do tohoto sw. Je to pro ně nová činnost a  celkem pracná, V organizacích města, organizačních složkách města  a odborech MU, bylo třeba najít vhodné pracovníky a zaškolit je v užívaní energetického sw.  Trend naplněnosti dat o spotřebě energií a vody za kalendářní  rok, je zlepšující se. Odhadem, jsme někde na 90 %. Na realizaci automatických odečtů vody a energií město v současnosti nemá finanční prostředky, což je škoda. Automatické měření spotřeb vody na budovách on-line by bylo velice přínosné, jelikož by včas odhalilo úniky vody v budovách a zpřesnilo by bilanci spotřeb vody, protože odečty vodoměrů jsou zatíženy chybou lidí. K únikům vody v budovách vinou havárie rozvodů vody dochází čím dál častěji, protože technická zařízení budov z 60. a 70. let již pomalu dosluhují.  Pro hodnocení jednotlivých měsíců jsou pro nás důležitá data z měsíčních samoodečtů, pro hodnocení uplynulého roku jsou pro nás směrodatná data zadaná do sw  z faktur dodavatele vody. Poslední faktury od dodavatele vody, s údaji za uplynulý rok, jsou doručovány městu v průběhu března. Proto je vhodné veškerá hodnocení uplynulého roku termínově posunout na měsíc duben, případně květen. V tabulkách níže jsou aktualizované hodnoty z faktur.

Tabulka -Spotřeba vody na veškerém majetku města:

rok spotřeba vody (m3) srážko vody (m3)
2019 134 256,227 31 717
2018 136 258,788 31 064
2017 105 747,486 28 840,67

 

Město sleduje spotřeby na cca 100 budovách v majetku města. Budovy jsou provozovány organizacemi města ( obchodními, příspěvkovými, organizačními složkami, komerčními nájemci). Část těchto budov tvoří i bytové domy v majetku města. Zde je voda měřena a sledována na patě domů. Abychom dokázali správně vyhodnotit spotřebu  vody v budovách, vztahujeme spotřebu jednotlivých budov na počet uživatelů. Hospodárnost pak porovnáváme s tzv. směrnými čísly  dle 120/2011 Sb. Údaje o počtu uživatelů budovy získáváme z ročenky města. Jelikož počet uživatelů a směrná čísla  jsou definovány pouze u bytových domů, škol, mateřských škol, uvádíme níže tabulky a grafy pouze k těmto budovám. Ostatní budovy v majetku města zde nebudeme posuzovat a to i z důvodu velkého množství budov.

V minulosti (2014) se v rámci energeticky úsporného projektu EPC realizovali na budovách dle seznamu v tabulce níže, zařízení na úsporu vody. Jedná se o perlátory na vyústění vodovodních baterií, WC stopy pro regulaci množství splachovací vody, úsporné sprchy. V průběhu let 2017 až 2019 dochází i k rekonstrukcím sociálních zařízení v budovách majetku města ( ZŠ Emila Zátopka, ZŠ Alšova, ZŠ Milady Horákové, ZŠ 17. listopadu.  V roce 2020 se chystá rekonstrukce sociálek v  kultůrním domě.Při té příležitosti jsou instalovány úsporné splachovače s dvoutlačítkovými spínači ( malé spláchnutí / velké spláchnutí), moderní pákové vodovodní baterie - ty ale údajně nejsou vybaveny úspornými perlátory. Bohužel v rámci rekonstrucí sociálních zařízení se nám občas stane, že stávající zařízení nevratně demontujeme i se stávajícími spořiči. Na ostatních budovách v majetku města jsme zatím perlátory a WC stopy nemontovali, byť projekt pro MŠ a ubytovnu existuje. Zde bohužel došlo ke sporu, zda si tyto spořiče v hodnotě cca do 300 Kč za kus má podle pravidel hospodaření s majetkem  pořídit provozovatel na své náklady, nebo je má pořídit vlastník budov. Pokud by se opatřila celá budova těmito spořiči, je výsledná částka deset až dvacet tisíc, v závislosti na velikosti budovy.  Provozovatelé mají hradit investice do pěti tisíc Kč.Je možné, že si nakonec někde provozovatelé budov na své náklady pořídili, nemáme o tom od nich zpětnou vazbu. Organizace provozující budovy v majetku města bohužel nemají motiv příliš realizovat úsporná opatření vody, protože nemají dostatek finančních prostředků na investice a naopak veškeré provozní náklady včetně vody jim uhradí zřizovatel ( město Kopřivnice) z rozpočtů. Motivační systém máme pro organizace města nastaven pouze  u hospodaření s teplem, jako majoritní energií. V obecné rovině je zvažována i realizace úsporných opatření na bázi využití srážkové vody případně šedé vody. Zatím nás odrazují s tím související velké zásahy do interiéru budov (zdi, kachličky, atd.) za účelem vybudování nových rozvodů vody pro tzv. bílou a šedou vodu za účelem jejího využití na úklid a splachování WC. U šedé vody vychází dost nákladně i zařízení na její čištění a uskladnění.

Seznam realizovaných úsporných opatření na budovách v majetku města:

 

budova 

datum ukončení  realizace popis realizovaného úsporného opatření poznámka
admin. budova MU, Štefánikova 1163, Kopřivnice 31.1.2013 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově  
zimní stadion Kopřivnice 31.12.2014 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově  
kulturní dům Kopřivnice 31.12.2014 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově  
ZŠ Emila Zátopka 31.12.2014 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově  
ZŠ Milady Horákové 31.12.2014 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově  
ZŠ 17. listopadu 31.12.2014 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově  
ZŠ Alšova 31.12.2014 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově  
ZŠ sv. Zdislavy 31.12.2014 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově budova prodána
DDM Kopřivnice 31.12.2014 antivápenné perlátory, WC stopy, úsporné sprchové hlavice v celé budově  

 

 

Školy a mateřské školy plní směrná čísla spotřeby vody s velkou rezervou a proto zde není aktuální potřeba realizovat nákladná úsporná opatření. Výjimkou je ZŠ a MŠ 17. listopadu, která jako jediná svou spotřebou přesahuje hodnotu směrného čísla pro školy. To je způsobeno jednak tím, že v areálu školy působí i MŠ pro kterou platí vyšší směrná čísla a že škola pro některé jiné školy a subjekty  vaří obědy. Spotřebu stravovny neumíme měřit odděleně od školy a ani MŠ.  Jinak je tomu u bytových domů v majetku města. Zde mnohé domy směrná čísla neplní, viz tabulka a graf níže. Bytové domy v majetku města jsou využívány zejména jako sociální a startovní. Mnoho nájemníků je  na různých sociálních dávkách, včetně příspěvku na bydlení. Což je z hlediska úspory vody zřejmě demotivující. Příspěvky jim úhradí jakékoliv spotřeby vody spojené s bydlením. Naopak, jelikož mají málo volně využitelných financí a byt nevlastní, neinvestují do úsporných opatření. Nedomníváme se, že by za této situace na tuto skupinu uživatelů budov v majetku města nějak positivně působila osvěta ze strany města Kopřivnice, proto jsme ji doposud nerealizovali. domníváme se, že by měli dostávat příspěvky na bydlení jen do úrovně hospodárné spotřeby vody, kterou bych definoval již několikrát zmiňovaným směrným číslem.

V bytových domech je vůbec velký problém realizovat úsporná opatření vody. Přichází v úvahu zejména uživatelsky hospodárné chování, perlátory na výtocích vodovodních baterií, úsporné sprchy, u starých splachovadel WC stopy, případně výměna za dvotlačítkové splachování či plynule volitelné množství splachování. Jsme si vědomi, že největších úspor by vody by přineslo opětovné využití vody v bytě ze sprch, vany, umyvadla, případně praní, zejména pro splachování. Odborná literatura uvádí, že z celkové spotřeby vody v domácnosti asi 32 % jde na splachování WC. Taková zařízení a realizovatelná na úrovni bytu však na trhu neexistují.  Narazili jsme jen na kombinace umyvadlo - WC, kdy voda odtékající z umyvadla vtéká do splachovače. Tyto zařízení jsou celkem nákladná. Jiný výrobce vyrábí plastové  uzavřené nádrže na zachycování vody s umístěním  pod vanu.  Lze zachytávat z vany, sprchy, pračky, umývadla. Nicméně výrobce dodává jen nádrž, nikoliv ucelený systém( další potřebné zařízení jako čerpadlo, filtr nečistot, atd). Toto řešení je spíše pro zručného kutila. Tady bych se z hygienických důvodů rovněž obával uskladnění znečištění vody v nádrži. Posledním řešením je čistička spolu s akumulační nádrží pro celý bytový dům. Toto řešení je realizováno v družstevním domě s 22 byty v Jiříkově na Děčínsku. Nicméně je drahé ( uvádějí 500 tis. Kč, otázkou je návratnost) se velkými zásahy do interiéru do budovy ) vybudování nových trubních rozvodů po celém domě ). Domníváme se, že se v současnosti zatím  u stávajících budov taková dodatečná opatření nevyplatí relizovat. Vyplatí se jen u novostaveb. Ty bohužel v majetku města v současnosti nevznikají, ani se neplánují.

Základní školy:

 

 

rok 2017

rok 2018

rok 2019

období

rok 2017 (m3/osobu * rok)

uživatelé

m3

rok 2018 (m3/osobu * rok)

uživatelé

m3

rok 2019 (m3/osobu * rok)

uživatelé

m3

Směrné číslo ZŠ dle120/2011 Sb (m3/os*rok) - bez stravování

5

 

 

5

 

 

5

 

 

ZŠ Emila Zátopka

3,302

557

1 839,333

2,539

558,000

1 416,761

2,184

560,000

1 223,070

ZŠ Mniší

2,986

73

218,000

3,600

70,000

252,000

2,571

70,000

180,000

ZŠ Alšova

3,842

436

1 675,000

4,303

446,000

1 918,919

3,477

438,000

1 522,860

ZŠ Dr. Milady Horákové

3,238

449

1 453,670

3,510

444,000

1 558,270

3,700

430,000

1 591,130

ZŠ a MŠ 17. listopadu

5,975

440

2 629,000

5,587

471,000

2 631,380

4,958

474,000

2 350,000

ZŠ Lubina

2,106

116

244,250

1,776

122,000

216,633

1,827

114,000

208,238

SUMA ZŠ

3,9

2 071,000

8 059,253

3,8

2 111,000

7 993,963

3,4

2 086,000

7 075,298


graf v originální velikosti v příloze

 

Mateřské školy:

 

rok 2017

rok 2018

rok 2019

období

rok 2017 (m3/osobu * rok)

uživatelé

m3

rok 2018 (m3/osobu * rok)

uživatelé

m3

rok 2019 (m3/osobu * rok)

uživatelé

m3

Směrné číslo MŠ dle120/2011 Sb (m3/os*rok)- bez stravování

16,000

 

 

16,000

 

 

16,000

 

 

MŠ Česká

5,797

85,05

493,000

5,844

85,050

496,999

4,797

85,050

407,999

MŠ Francouzská

5,317

107,4

571,000

4,647

110,400

513,009

4,444

102,400

455,040

MŠ I. Šustaly

6,348

88,22

560,000

5,887

88,220

519,359

6,995

84,220

589,079

MŠ Krátká

5,874

119,5

702,000

5,211

120,900

630,009

5,189

116,400

604,020

MŠ Lubina

4,773

50,28

239,999

4,719

51,280

242,000

4,800

53,750

258,000

MŠ Mniší

6,554

50,35

330,000

5,660

50,350

285,000

7,401

51,750

382,999

MŠ Pionýrská

7,523

86,13

647,999

7,885

87,130

687,000

6,903

86,630

597,999

MŠ Záhumenní

5,887

82,22

483,999

5,468

83,220

455,030

5,012

79,220

397,020

MŠ Z. Buriana

8,012

85,5

685,000

7,536

87,050

656,040

7,800

87,050

679,030

SUMA MŠ

6,2

754,650

4 712,997

5,9

763,600

4 484,446

5,9

746,470

4 371,186

graf v originální velikosti v příloze

Bytové domy:

období rok 2017 rok 2017 rok 2017 rok 2018 rok 2018 rok 2018 rok 2019 rok 2019 rok 2019
Směrné číslo MBD dle120/2011 Sb (m3*os*rok)- bez stravování 35,000     35,000     35,000    
BD 1139 - 1140 34,409 158,33 5 448,00 33,174 158,080 5 244,10 33,674 161,790 5 448,08
BD 1141 - 1142 35,937 142,39 5 117,00 36,116 138,000 4 984,00 36,162 142,830 5 165,00
BD 1143 - 1144 36,859 149 5 492,00 36,616 150,890 5 525,00 38,919 147,950 5 758,00
BD 1145 - 1146 39,423 134,49 5 302,00 40,091 127,860 5 126,00 37,657 126,430 4 761,00
BD 1196 - 1197 38,170 251,64 9 605,00 38,205 253,420 9 682,00 38,488 252,210 9 707,00
BD 1111 44,329 10,58 468,999 59,746 8,670 518 56,649 9,250 524
BD 1112 70,955 7,85 557 63,725 4,080 260 45,393 4,450 202
BD 1113 237,286 7 1 661,00 50,565 7,080 358 39,143 7,000 274
UD 622 50,838 80 4 067,00 44,450 80,000 3 556,00 44,450 80,000 3 556,00
BD 1307 31,143 63 1 962,00 30,039 63,750 1 915,00 28,858 64,800 1 870,00
BD 398 - 400 28,670 63,83 1 830,00 29,623 62,080 1 839,00 33,303 54,920 1 829,00
BD 401 - 403 35,882 74,41 2 670,00 34,074 70,170 2 391,00 38,028 72,500 2 757,00
BD 707 - 710 40,673 53,5 2 176,00 35,873 56,840 2 039,00 35,348 58,900 2 082,00
BD 711 - 714, 785, 786 34,960 80,92 2 829,00 33,175 82,230 2 728,00 36,123 82,080 2 965,00
BD 874 - 876 29,353 108,54 3 186,00 29,257 104,590 3 060,00 32,110 100,310 3 221,00
BD 891 31,510 91,75 2 891,00 30,709 90,430 2 777,00 29,689 85,420 2 536,00
BD 1132 - 1134 36,672 217,74 7 985,00 35,960 222,860 8 014,00 34,801 223,100 7 764,00
SUMA BD 37,3 1 694,970 63 246,998 35,7 1 681,030 60 016,100 36,1 1 673,940

60 419,080

 

graf v originální velikosti v příloze


Kancelářské budovy:

 

 

období

Směrné číslo MŠ dle120/2011 Sb (m3*os*rok)- bez stravování

admin budova MU 1163 Štefánikova

rok 2017

rok 2017 (m3/osobu * rok)

18

8,827

uživatelé

 

283

m3

 

2 498,00

rok 2018

rok 2018 (m3/osobu * rok)

18

8,671

uživatelé

 

289

m3

 

2 506,00

rok 2019

rok 2019 (m3/osobu * rok)

18

8,677

uživatelé

 

297

m3

 

2 577,00

graf v originální velikosti v příloze

 

Příloha: grafy.rar
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Vzhledem k tomu, že spotřeba vody nestoupá (dokonce mírně meziročně klesla) a město provádí pravidelně osvětu, lze usoudit, že situace je dobrá. Aby byl stav ve spotřebě vody velmi dobrý, bude potřeba provést na budovách v majetku města investice do jímání srážkové vody a jejího využívání v budově či nejbližším okolí budovy (např. zavlažování zeleně). Takové projekty však zatím město nemá.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je třeba ocenit měření spotřeby vody v rámci energetického managementu a speciálního softwaru. Oproti r. 2018 došlo vskutku k snížení spotřeby o cca 2000 m3/rok. Během tohoto období auditu však nemůžeme spolehlivě určit, zda spotřeba stoupá či  klesá, protože třetí hodnota za r. 2017 je nižší, to však je údaj ještě před zavedením měření s pomocí speciálního softwaru.

Nelze využít ani výsledky předchozího auditu, protože tehdy město měřilo spotřebu jen budovy úřadu.  Z důvodu nejistoty ohledně trendu je proto adekvátní hodnocení trendu 0.

Do budoucna lze doporučit zavedení plně automatizovaného měření spotřeby vody, které by zajisté vedlo k úsporám.

Vzhledem k vysoké měrné spotřebě pitné vody připadající na obyvatele bytových domů bude nutné změnit v bytových domech systém plateb za vodu.

Organizace, které provozují  budovy v majetku města nemají motiv k úsporným opatřením, veškeré provozní náklady včetně vody jim zatím uhrazuje zřizovatel -město Kopřivnice z rozpočtů.

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zde jsme vytvořili korelaci mezi spotřebou vody v domácnostech (l/osobu * rok) v souvislosti s cenou vody od dodavatele, s ročními srážkami v Moravskoslezském kraji ( cm), cenou tepla od dodavatele v Kopřivnici(Kč/GJ). Zároveň jsme spotřeby v kopřivnických  bytových domech a v bytových domech v majetku města Kopřivnice porovnali se směrnýmy čísly vyhlášky 120/2011 Sb, s ročními průměry ČR a s údaji o spotřebě domácností některých jiných měst, viz tabulka a graf níže. Výsledky nejsou pro Kopřivnci nikterak excelentní, obzvláště v bytových domech v majetku města Kopřivnice.

Z korelace lze vypozorovat, že spotřeba vody v Kopřivnici nesouvisí s množstvím srážek, ani příliš nesouvisí s cenou vody a jejím růstem.  Cena vody roste meziročně pravidelně a dá se říci že lineárně, takže si spotřebitelé zřejmě na to již zvykli. Domníváme se že občané v domácnostech spíše úsporami vody reagují dle své momentální ekonomické prosperity. Usuzujeme tak ze skutečnosti, že nejvyšších úspor vody bylo dosaženo v době nejvyšší jednotkové ceny tepla. Po modernizaci systému centrálního zásobování tepla, která měla za jeden z cílů náklady na teplo obyvatelům snížit, dochází k mírnému nárůstu měrné spotřeby vody. Dovedeme si představit, že domácnosti  úsporou vody obdobně reagují i na nárůst ostatních nákladů domácnosti, jako je elektřina, plyn, zdražování potravin, nebo naopak pokles rodinných příjmů. Musíme si však uvědomit, že nelze spotřebu vody snižovat na úkor hygieny. Pokud chceme v domácnostech spotřebu vody nadále snižovat, je třeba realizovat poměrně složitá a nákladná technická opatření pro využití srážkové vody a tzv. šedé vody. Jelikož vlastníky bytových domů jsou malá společenství vlastníků, malá bytová družstva, kde funkci předsedy vykonává jeden z vlastníků či družstevníků po své práci, je realizace  takových opatření pro mnohé bytové družstva a společenství vlastníků v současnosti příliš realizačně složitá a také nákladná.

Na spotřebu vody v domácnostech město Kopřivnice  ( MU Kopřivnice ) nemá žádný vliv, protože k tomu nemá žádné mechanizmy. Vodárenská zařízení v naši oblasti vlastní a provozuje vodárenská společnost se zahraničním vlastníkem, odběratelé v domácnostech jsou soukromé osoby a bytové domy jsou ve vlastnictví bytových družstev či společenství vlastníků. Obdobně rodinné domy.  Legislativu ovlivňující vodárenství a ceny vody  schvalují k tomu určené orgány státu.

Domníváme se, že obyvatelé budou reagovat úsporami vody až při výrazném nárůstu ceny vody, nebo nárůstu většiny nákladů domácnosti. Proto by měla být zřejmě cena vody v dvou úrovních. Cena jednoho kubíku vody do výše roční spotřeby dle směrného čísla, by měl být za přijatelné náklady, např. na úrovni stávajících cen. Roční spotřeba vody nad úroveň směrného čísla by měla být zpoplatněna podstatně vyšší jednotkovou cenou. Tato cenová úprava by měla vycházet se zákona, s nějakým řešením k čemu se využijí finance vybrané u té vyšší spotřeby ( např. do opatření na zadržování vody v budovách , krajně). Dalším podmětem na který obyvatelé budou zřejmě úsporou vody reagovat, je omezující regulovaná dodávka vody v čase. To už dnes  probíhá v některých obcích s nedostatečnými zdroji pitné vody. Vody se dováží v cisternách, nebo voda teče jen v určité hodiny, kontroluje se a trestá napouštění  zahradních bazénu,mytí aut, někde i zalévání zahrádek. Teprve na výše uvedená opatření může navazovat osvěta, kterou by prováděla např. obec, s ozřejměním technických možností řešení úspor vody, dotací, atd. V opačném případě v době relativní hojnosti obce  naráží v oblastí úspor vody  na nezájem obyvatel  a při osvětě dochází k plýtvání času a peněz obecního úřadu.

V naši oblasti je situace se zásobováním pitné vody zatím velice dobrá. Voda pochází zejména z třech velkých údolních nádrží  oblasti Beskyd. tyto zdroje jsou vzájemně propojeny oblastním vodovodem a doplněny celou řadou menších místních zdrojů, ty už ale někde nějaké  problémy mají a vodárenská společnost je musí řešit. Zatím v naši oblasti dopadají zatím ty největší  problémy se suchem zejména do oblasti zemědělství a lesnictví.

Tabulka - vývoj cen vodného a stočného:

rok vodné bez DPH  ( Kč/m3) stočné bez DPH (Kč/m3) cena celem bez DPH (Kč/m3) % meziroční nárůst % míra inflace dle https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
2019 39,18 34,8 73,98 4,94 2,8
2018 37,08 33,42 70,5 2,98 2,1
2017 36,01 32,45 68,46 1,09 2,5
2016 35,39 32,33 67,72    

 

Tabulka - srovnání měrných spotřeb vody, cen:

 

období

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

spotřeba vody ( l/os x den) -  Kopřivnice

93,04

92,68

89,31

88,59

87,22

88,61

89,65

89,37

90,33

88,95

spotřeba vody  (l/os x den) - BD MU Kopřivnice

 

 

 

 

 

 

 

102,23

97,81

98,89

spotřeba vody  (l/os x den) -  Chrudim

 

 

77

74

73

73

73

71

68

 

spotřeba vody (l/os x den) -  Velké Meziříčí

 

 

 

 

 

 

81,65

82,4

89,1

88,1

spotřeba vody (l/os x den) - Rožnov p. R.

 

 

 

 

91,6

87,9

89,3

89

91,6

 

spotřeba vody ( l/os x den) - Dobříš

 

 

 

 

 

 

 

 

106,3

 

spotřeba vody ( l/os x den) - Dačice

 

 

 

 

 

 

 

80

80,82

 

spotřeba vody  (l/os x den) - Opava

 

 

 

 

 

79,5

78,35

77,8

 

 

spotřeba vody ( l/os x den) -  ČR

 

 

 

 

87,3

87,9

88,3

88,7

89,2

 

směrné číslo roční spotřeby vody pro byt s tekoucí teplou vodou, dle vyhlášky 120 /2011 Sb, příloha č. 12

 

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

95,89

roční úhrn srážek (cm) v MSK

116,3

72,1

75,5

77,1

81,4

55,8

83,3

85,7

64,1

79,8

cena  vody (CZK/m3) bez DPH - Kopřivnice

52,62

55,46

58,26

61,11

63,56

66,28

67,72

68,46

70,5

73,98

cena tepla (CZK/GJ) - Kopřivnice

565,78

586,76

598,36

607,1

596

535,37

438,67

412,01

419,96

497,1

cena elektřiny (CZK MWh) - Kopřivnice

 

 

 

 

 

 

 

3527,6

3586

3519,1

cena zemního plynu (CZK/MWh) - Kopřivnice

 

 

 

 

 

 

 

1402,5

800,62

785,49

 

Graf - korelace meziročních změn spotřeby vody:

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Obyvatelé reagují na narůst ceny vody jen omezeně. V prvních letech po nárůstu cen (období 2010 - 2014) šla spotřeba vody mírně dolů (v řádu jednotek procent). V současnosti (ve sledovaném období 2017 - 2019) se spotřeba  ustálila a neroste. Otázkou je, jaký bude posun ve snížení spotřeby vody, pokud bude sucho a dodávka vody pro obyvatele bude omezována,