Jihlava
Znak Jihlava

Web provozuje NSZM ČR

Jihlava

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ne
Statutární město Jihlava pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, z větší části přehledný a srozumitelný. Bez připomínek, všechny otázky či připomínky byly vyřešeny na jednání na místě, případně následně korespondenčně.
Za oblast 1.5 až 1.9
Ne
Audit je přehledný a srozumitelný. Dle komentářů auditu je zřejmé, že město se problematikou udržitelného rozvoje zabývá.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Audit je v oblasti 1.A Správa věcí veřejných - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem. Město ve svém sebehodnocení využilo možnost text zkrátit častým použitím odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím.
Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
V rámci možností byly zodpovězeny všechny otázky.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů. Za podoblasti 1.1 až 1.4 bez připomínek.
Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
Prakticky všechny indikátory byly využity.
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
· Město má poměrně propracovaný systém strategií a plánování na strategické úrovni (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) i na nižší úrovni (výčet několika desítek rozvojových dokumentů), který umožňuje postihnout všechny problémy, rizika i oblasti UR. Tento složitý systém může být současně potenciálním rizikem pro duplicitu činností a rozmělnění podstatných cílů, je proto důležité s ním pracovat komplexně a jednotně. · Masivní a stabilizovaný systém řízení města a jeho úřadu v plném naplňování v PDCA cyklu · Zaměstnanci města berou udržitelné chování jako běžný standard (přijali je za své) · Aktivní zapojení zástupců samosprávy a týmová práce zaměstnanců města v horizontální i vertikální linii · Odborně zdatný a silný aparát strategického plánování · Prověřený silný systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti, využívání moderních IT pro komunikaci problémů a záměrů města s veřejností · Politická podpora udržitelného chování
Za oblast 1.5 až 1.9
Z předloženého auditu je zřejmé, že Město přistupuje k udržitelnému rozvoji odpovědně. Vhodné je institucionální zajištění územního rozvoje města s podporou ÚMA. Pozitivní je snaha o kvalitní architektonická řešení projektů města a využití architektonických soutěží. Výsledky těchto soutěží, zejména na HMA, jsou příslibem pro kvalitní realizace.
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
· Rezervy v oblasti energetického managementu města a jím zřízených a založených organizací · Potřeba získání podpory pro systematické zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města, případně i dalších cílových skupin, analyzování jeho výsledků a přijímání vyplývajících opatření
Za oblast 1.5 až 1.9
Z předloženého auditu ve sledovaných oblastech nelze označit vyloženě slabé stránky. Obecně bývá na úrovni municipalit slabou stránkou ne zcela optimální projednávání s veřejností u nových projektů zejména v oblasti dopravní infrastruktury, to ale v případě Jihlavy na základě předloženého auditu nelze konstatovat.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4
· Zavedení komplexního managementu řízení a zvyšování kvality v orgánech města pomocí norem ISO řady 9001 a sledování efektivity procesů. · Podporovat zvyšování výkonnosti a kvality i u klíčových organizací města · Schopnost města získávat podporu na rozvojové aktivity – metodickou, konzultační i finanční. · Schopnost sdílet zkušenosti s dalšími municipalitami, fundované prezentace vlastních příkladů dobré praxe · Zapojení podnikatelské sféry do strategického plánování a rozvoje města a zlepšování podmínek života ve městě, kde působí
Za oblast 1.5 až 1.9
Dostatek projektů veřejné infrastruktury ve městě, u nichž lze uplatnit přístupy udržitelného rozvoje. Existenci MPR je vhodnější vnímat jako příležitost než slabou stránku, nebo hrozbu (např.ztížené využití OZE na objektech, apod.). Může to být příležitostí pro využití nových přístupů v souladu se zásadami památkové ochrany (např.využít nástroje projektu BhENEFIT, aj.). Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti a modrozelené infrastruktury. Využití technologií a aplikací v rámci přístupu smart city.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4
· Nadměrná regulace veřejného sektoru a správy ze strany zákonodárných a výkonných orgánů státu. · Pokračující nestabilita politického a ekonomického prostředí v ČR, nekoncepčnost vládnutí, neschopnost státních orgánů i krajů připravit kvalitní podklady a podmínky pro čerpání dotací z fondů EU v plánovacím období 2021+ · Změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí, ztěžující dlouhodobější strategické plánování, i v návaznosti na ekonomické dopady pandemie nemoci COVID-19 · Vady současné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek · Případné zhoršení spolupráce s klíčovými aktéry k řešení problémů města mimo jeho kompetence · Nepochopení poměrně složitého systému ze strany případných nových zástupců politické reprezentace samosprávy a snaha o případné demonstrativní „odstraňování byrokracie“ (snižování počtu úředníků, rušení některých iniciativ a procesů apod.)
Za oblast 1.5 až 1.9
Změna přístupu vedení města, orientace na jiné, než udržitelné aspekty rozvoje. Nedostatek kapacit a finančních prostředků, např.v důsledku řešení naléhavějších problémů (odstraňování následků pandemie, apod.). Nedotažení existujících projektů. Náhlé klimatické změny. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel. Nedostatečně urbanisticky a udržitelně řešené rozvojové lokality mimo současně zastavěné území města.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Za oblast 1.1 až 1.4
K podoblastem 1.1 – 1.4.: Organizace částečně naplnila doporučení z oponentury předchozího Auditu UR z roku 2017: - Město má poměrně propracovaný systém strategií a plánování na strategické úrovni (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) i na nižší úrovni (výčet několika desítek rozvojových dokumentů), který umožňuje postihnout všechny problémy, rizika i oblasti UR. Tento složitý systém může být současně potenciálním rizikem pro duplicitu činností a rozmělnění podstatných cílů, je proto důležité s ním pracovat komplexně a jednotně. Doporučení: Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni. Nebylo doloženo přímé naplnění tohoto doporučení, nicméně při tvorbě strategických dokumentů jsou základní principy doporučení dodržovány, toto doporučení tak nebude nadále uplatňováno. - Pro udržení a další rozvoj standardu řízení UR doporučuji zodpovědné zavedení standardizovaného nástroje řízení a zvyšování kvality k stávající MA21 - systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 včetně jeho certifikace, v samosprávou určeném termínu do 30.6.2018 – doporučení bylo plně realizováno, s BMK i nad rámec požadavku. - Doporučení na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami – z velké míry naplněno. Doporučení pro příští hodnocení: · Přetrvává doporučení z roku 2017 přijmout vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města či stanovit interní limitní hodnotu(-y) zadlužení (např. vnitřní ukazatel dluhové služby), které by určily z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace. Nemusí být stanoveno samostatným dokumentem, může být součástí nově tvořených strategických nebo jiných závazných dokumentů. · Pro optimalizaci veřejných služeb zvážit zavedení systému Sociálně odpovědného veřejného zadávání dle metodik MPSV. · Přetrvává doporučení z roku 2017 zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy města, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy ze závěrečného účtu města, z výročních zpráv organizací města, z výročních zpráv o spolupráci s partnerskými městy a dalších základní informace, např. o naplňování strategických dokumentů, o realizaci MA21 a udržitelného rozvoje ve vztahu i k ekonomice a hospodaření města, které například závěrečný účet města neobsahuje. · Doporučení z roku 2017 pro efektivnější komunikaci s veřejností doporučuji veřejnost segmentovat jako zainteresované strany a podle jejich typů určit efektivitu využití jednotlivých komunikačních kanálů – částečně naplněno, zvážit důslednější analýzu vhodnosti jednotlivých komunikačních kanálů pro jednotlivé typy (komunity) veřejnosti. · Přetrvává doporučení z roku 2017 zvážit vytvoření veřejně přístupného (web) jednotného seznamu (soupisu) partnerských subjektů (partnerská města, partnerské organizace, místní a regionální partnerství) v členění dle jednotlivých segmentů a popisu konkrétní spolupráce/partnerství. · Doporučení přijmout rozsáhlejší preventivní opatření proti možnému vzniku korupce a rozšířit je na celé město jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací. Případně přijmout vlastní pravidla k dodržování smluvních práv a povinností v oblasti veřejného zadávání. · Přetrvává doporučení z roku 2017 systematicky zpracovávat soubor opatření na základě výstupů z šetření spokojenosti a místních indikátorů UR, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod. Poznámky pro příští hodnocení: · Při příštím hodnocení bude posuzována příprava, schválení a realizace připravovaného nového strategického plánu a adaptační strategie města, konkrétní opatření a jejich faktický dopad na klima a udržitelný rozvoj ve městě · Při příštím hodnocení bude zhodnoceno vzájemné propojení a integrace využívaných nástrojů řízení a zvyšování kvality (ISO řady 9000, benchmarkingu) pro dosažení maximálního výsledku. · Bude rovněž prověřen přístup, resp. jeho změna ke komplexnímu zjišťování zpětné vazby – spokojenosti a potřeb – obyvatel města – a jejich průmětu do akčních plánů a dalšího rozvoje města.
Za oblast 1.5 až 1.9
Předložený audit dokládá kladný přístup Města k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou v zásadě řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje.

Hodnotící výrok
Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Statutární město Jihlava má Audit UR velmi kvalitně zpracovaný. Během auditu nebyly identifikovány zásadní problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily dosažení kategorie A. V oblasti plánování je doložen systémový a strategický přístup k rozvoji i kvalitnímu řízení města včetně všech veřejných služeb. Tento přístup se projevuje i v oblasti realizační a přezkumné fáze, práci s veřejností a dalšími klienty. Město je díky tomu schopno i rychle a účinně reagovat na nejrůznější změny, např. aktuální pandemie, změny v samosprávě, v legislativě apod. a mj. tím i zajistit kontinuitu všech procesů v rámci naplňování MA21. V porovnání s Auditem UR z roku 2017 došlo v Jihlavě v oblasti 1A Správa věcí veřejných k výraznému pokroku a zařazení města mezi lídry v této oblasti v rámci České republiky. Vzhledem k rozsáhlému strategickému plánování a faktické činnosti Vaší samosprávy i úřadu, spatřuji ve městě velký potenciál pro další (udržitelný) rozvoj. Pro další naplňování místní Agendy 21 a principů udržitelného rozvoje jsou současně definovány rezervy a příležitosti, jejichž správným uchopením může statutární město Jihlava dojít k excelenci v oblasti výkonu veřejné správy v rámci MA21.
Za oblast 1.5 až 1.9
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Rozvoj města dle předloženého auditu probíhá v souladu s principy udržitelného rozvoje.Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější aktivity a veřejné služby v souladu se strategickými dokumenty a v návaznosti na rozpočet města a rozpočtový výhled. Plnění strategií je pravidelně vyhodnocováno prostřednictvím měřitelných indikátorů. Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Úřad využívá modul Rozvojové plány a projekty, který byl vytvořen za účelem zpřehlednění evidence stávajících a nových akcí a projektů vč. jejich financování.

Město má zpracovaný Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů pro programové období 2021 – 2027, který má sloužit jako podklad pro přípravu integrované strategie Integrované územní investice (ITI), jejímž nositelem bude v příštím programovém období mimo jiné také statutární město Jihlava.

V roce 2019 byly provedeny organizační změny s cílem stabilizace chodu úřadu, zvýšení efektivity práce a správy městského majetku. K optimalizaci veřejných služeb došlo v sociální oblasti.

Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění. Podoblast provázanosti investic se schválenými rozvojovými dokumenty vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování této provázanosti. Nebylo doloženo naplnění doporučení z oponentury Auditu UR z roku 2017 (Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni.), nicméně při tvorbě strategických dokumentů jsou základní principy doporučení dodržovány. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazují částečnou excelenci této podoblasti s pozitivními trendy do budoucna.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Základním koncepčním dokumentem je Programové prohlášení Rady města Jihlavy pro období 2019–2022.

 

 Prohlášení je rozděleno do 13 oblastí

 

- hospodaření,

 

- otevřená radnice,

 

- cestovní ruch,

 

- rozvoj města,

 

- životní prostředí,

 

- sociální oblast,

 

- bezpečnost a prevence kriminality,

 

- vzdělávání, kultura, sport a volný čas,

 

- doprava a městská mobilita,

 

- vodohospodářství

 

- klíčové investice města.

 

V těchto jednotlivých oblastech jsou stanoveny hlavní priority s cílem zajistit další rozvoj města a zvyšovat kvalitu života jeho občanů.

 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=530763&fbclid=IwAR1G5Y0bujveK5gBsXBwHSAd5R7iTCHu-luTrWP8APcrqphinBX_HaIar_k

 

Cílem správy a řízení města je dosažení Vize města Jihlavy a globálního cíle strategie.

 

(viz Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020_návrhová část).

 

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=103681

 

 Vize města Jihlavy:

 

„JIHLAVA – MĚSTO PRO ŽIVOT“

 

Jihlava jako živé centrum Vysočiny, dynamicky se rozvíjející, udržované a všestranné město s funkčním komplexním urbanistickým řešením, vzdělané a moderní město otevřené novým znalostem a poskytující podmínky pro kvalitní život svých obyvatel.

 

 

Globální cíl:

 

Jihlava bude v roce 2020 městem s

 

 

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 
Dne 18.2. 2014 byl Zastupitelstvem města Jihlavy schválen Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020. SP v obecné návrhové části definuje řadu cílů, jichž má být do roku 2020 dosahováno prostřednictvím naplňování jednotlivých opatření. Pro postupné naplňování vymezených cílů slouží prováděcí dokumenty, tzv. Akční plán na daný rok, který je provázán s rozpočtem města Jihlavy

 


https://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

 •  

  Klíčové body analytické části jsou shrnuty ve SWOT analýzách. Na základě vyhodnocení silných a slabých stránek, spolu s potenciálními příležitostmi a reálnými hrozbami je vystavěna návrhová část strategického plánu zastřešená obecným rámcem strategické vize a soustavou cílů a opatření.

  Formulovaná opatření a navazující aktivity jsou ve strategii rozděleny do čtyř prioritních oblastí.

   

  Aktualizace strategie

   

  V roce 2017 proběhlo vyhodnocení naplňování strategického plánu města Jihlavy za období 2014-2016. Bylo zanalyzováno plnění jednotlivých cílů a opatření, identifikovány nedostatky a navržena opatření ke zlepšení. Závěry byly zapracovány do aktualizace strategického plánu, do které byly zapojeny pracovní skupiny složené z aktérů v daných oblastech a která byla projednána strategickým týmem města. Pracovní verze byla zastupitelstvu města předložena na vědomí v prosinci 2017, následně proběhlo zjišťovací řízení SEA. Zásadní změna byla provedena k Prioritní oblasti D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch, kde původně obsažené specifické cíle a opatření byly upraveny a doplněny v souladu se Strategií pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024. Aktualizace strategického plánu byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 4. 2018.

   

  https://www.jihlava.cz/aktualizace-strategie-2018-2020/d-525672/p1=103681

   

  Realizace strategie

   

  Aktualizace Akčního plánu pro rok 2018 byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy dne 17.4.2018. Projekty a aktivity zahrnuté v tomto prováděcím dokumentu mají přímou vazbu na některé z definovaných opatření v SP a jejich realizace naplňuje některý z indikátorů stanovených pro průběžné monitorování realizace strategie nebo k jeho naplnění přispívají. Akční plán 2018 byl zpracován v návaznosti na rozpočet města na rok 2018.

  Projekty a aktivity jsou v akčním plánu rozčleněny dle příslušnosti k jednotlivým prioritním oblastem SP:

   

  1. Prioritní oblast A: Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost

  2. Prioritní oblast B: Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost

  3. Prioritní oblast C: Udržitelný územní rozvoj a správa města

  4. Prioritní oblast D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

   

  U každého projektu či aktivity je uvedeno číslo příslušného opatření SP, stav realizace, indikátor (byl-li stanoven), garant projektu, finanční zdroje z rozpočtu města, příp. informace o využití externích zdrojů financování z dotačních titulů

   

  Akční plán na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy jako součást rozpočtu města na rok 2019 dne 10.12.2018

  Stejně jako v předchozím akčním plánu projekty a aktivity zahrnuté v tomto prováděcím dokumentu mají přímou vazbu na některé z definovaných opatření v SP a jejich realizace naplňuje některý z indikátorů stanovených pro průběžné monitorování realizace strategie. Akční plán byl zpracován v návaznosti na rozpočet města na rok 2019.

   

  https://www.jihlava.cz/realizace-strategie/d-500894/p1=103684

   

  Plnění strategie

   

  Zpráva o plnění strategie SP má za cíl informovat o aktuálním stavu projektů a aktivit zařazených do Akčního plánu  na daný kalendářní rok a průběžně hodnotit celkové plnění cílů strategie. Vzhledem k vyhodnocení naplňování strategického plánu v roce 2017 a jeho následné aktualizaci, nebyl na rok 2017 zpracováván akční plán. Vyhodnocení akčního plánu proběhlo až za rok 2018, za rok 2019 se v současné době připravuje.

   

  https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415/p1=103685

   

  Na jednání ZM dne 23.6.2020 byl předložen návrh AP na rok 2020 (usnesení č. 219/20-ZM). Projekty a aktivity zahrnuté v prováděcím dokumentu mají přímou vazbu na některé z definovaných opatření ve SP a jejich realizace naplňuje některý z indikátorů stanovených pro průběžné monitorování realizace strategie. U každého projektu či aktivity je uvedeno číslo příslušného opatření SP, stav realizace, indikátor (byl-li stanoven), garant projektu, finanční zdroje z rozpočtu města, příp. informace o využití externích zdrojů financování z dotačních titulů a předpokládaný výhled na rok 2021.

  S ohledem na pandemii koronaviru a následným snížením předpokládaných příjmů rozpočtu města je AP předkládán v červnu 2020.

   

  https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=539833

   

  Na zasedání ZM dne 23.6.2020 je předložen návrh na schválení Zprávy o plnění Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 za rok 2019. Zpráva informuje o aktuálním stavu projektů a aktivit zařazených do AP 2019 a průběžně hodnotí celkové plnění cílů strategie (usnesení č. 218/20-ZM).

   

  https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=539832

   

   

  Na jednání ZM dne 23.6.2020 byl předložen návrh na schválení Zprávy o plnění integrované strategie IPRÚ JSA za období 1.7.2019 – 31.12.2019 a informace o přípravě integrované strategie Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace pro programové období 2021-2027 (usnesení č. 217/20-ZM).

   

   

   

   Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

   

  Statutární město Jihlava je nositelem integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Tento dokument vznikl v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, zpracovaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

  Integrované plány rozvoje území jsou novými nástroji pro realizaci územní dimenze v rámci programového období 2014–2020. Hlavním aspektem územní dimenze je vzájemná koordinace aktivit různých aktérů v daném území a snaha o zintenzivnění rozvoje při využití maximálních synergických efektů.

   

  Integrované plány rozvoje území lze považovat za integrované strategické dokumenty, které analyzují vymezené území, popisují jeho konkrétní problémy a potřeby a s přihlédnutím na ně a ve vazbě na možnosti financování z fondů EU stanovují cíle a opatření, které budou naplněny realizací vzájemně provázaných (integrovaných) projektů.

   

  V rámci zpracování dokumentu proběhla analýza potřeb zpracovaná pro Jihlavskou sídelní aglomeraci, která vychází z identifikovaných problémů v analytické části IPRÚ. Součástí dokumentu je zpracována analýza problémů, která vychází ze situační analýzy a SWOT analýzy.

   

  https://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

   

   

  Zastupitelstvo města Jihlavy na zasedání dne 16.12.2019 schválilo verzi 1.9

   

  Povinností nositele integrované strategie je aktualizovat finanční plán této strategie za rok 2019, případně 2018, dle podaných případně již schválených, žádostí o platbu jednotlivých integrovaných projektů.

   

  https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536632

   

   

  Příloha č.1 - Celkové shrnutí plnění IPRÚ JSA za roky 2018 a 2019 (podíl EU)

   

   

  Plnění strategie

   

  Celkové shrnutí plnění IPRÚ JSA za roky 2017 a 2019

  V rámci integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA) bylo ke dni 7. 2. 2020 vyhlášeno 26 výzev nositele IPRÚ JSA v celkovém objemu finanční alokace z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši cca 1.023 mil. Kč, a to pro sociální oblast, oblast dopravy, zaměstnávání, vzdělávání a národních kulturních památek. Do těchto výzev bylo předloženo celkem 35 projektových záměrů různých předkladatelů, z nichž 26 již bylo předloženo ve formě žádosti o podporu a 5 by mělo být předloženo v první polovině roku 2020. Do současnosti bylo stavebně ukončeno následujících 14 projektů, jejichž předpokládaná souhrnná částka podpory z EU činí cca 259 mil. Kč:

 

 • Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS, žadatel statutární město Jihlava,
 • Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa, žadatel statutární město Jihlava,
 • Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě, žadatel statutární město Jihlava,
 • Centrum sociálních služeb Žižkova, žadatel Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava,
 • Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě, žadatel Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.,
 • Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě, žadatel Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.,
 • Inteligentní zastávky v Jihlavě, žadatel Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.,
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě, žadatel statutární město Jihlava,
 • Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever), žadatel statutární město Jihlava.

 

 

Více informací o projektech je k dispozici na těchto webových stránkách: https://www.jihlava.cz/projekty/ds-56921/p1=103674

 

 

Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů

 

 

Rada města Jihlavy vzala na vědomí dne 27.6.2019 Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů pro programové období 2021 – 2027, který má sloužit jako podklad pro přípravu integrované strategie Integrované územní investice (ITI), jejímž nositelem bude v příštím programovém období mimo jiné také statutární město Jihlava, a zároveň by měl sloužit jako podklad pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a případně další Řídící orgány budoucích operačních programů při tvorbě těchto programů. Výše uvedený dokument bude dále aktualizován.

 

Seznam strategických projektů  byl sestaven na základě podnětů odborů Magistrátu města Jihlavy, organizací statutárního města Jihlavy a potenciálních partnerů v území.

 

Příloha č. 2 - Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy

 

 

Celkový přehled o strategiích je k nalezení na webových stránkách města.

 

https://www.jihlava.cz/plan-rozvoje-a-projekty/ms-103389/p1=103389

 

Provázání strategických dokumentů:

 

Například:

Plán rozvoje sportu má vazbu na strategické dokumenty vyšších územních celků:

EU                                     Physical Activity Guidelines

ČR                                     Sport 2025

Kraj Vysočina                      Program rozvoje Kraje Vysočina

 

Vazba na strategické dokumenty města Jihlavy:

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020

Investiční plán města 2017 – 2026

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy (2016)

Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlava

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 – 2018

 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=528633

 

Plán odpadového hospodářství

Strategické cíle POH statutárního města Jihlavy vychází ze strategických cílů OH ČR na období 2015 – 2024 a Strategických cílů POH Kraje Vysočina.

 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=521939

 

Integrovaný plán rozvoje území JSA – verze 1.9

Provázanost na strategické dokumenty – evropská úroveň, národní úroveň, regionální úroveň (strategické dokumenty statutárního města Jihlavy, strategické dokumenty Kraje Vysočina) – viz strana 146 – 148.

 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536632

 

Strategický plán sociálního začleňování

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020

Komunitní plán soc. služeb - Jihlava (2016)

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (2014 – 2020)

Zdravotní plán města Jihlava (2018 – 2020)

 

Strategie Kraje Vysočina a národní strategie

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2016 – 2020

Komunitní plán zdraví a kvality života Kraje Vysočina (2018-2020)

Strategie romské integrace v ČR do roku 2020

 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

 

 

ITI JA 2021 - 2027

V programovém období 2021-2027 by statutární město Jihlava mělo být nositelem integrované strategie Integrované teritoriální investice Jihlavská aglomerace (ITI JA). Připrava byla zahájena ve 2Q 2019, kdy město uskutečnilo průzkum absorpční kapacity v území Jihlavské sídelní aglomerace (území stanovené pro IPRÚ JSA pro programové období 2014-2020) a v území ORP Jihlava. Ze zaslaných podkladů byl sestaven Seznam strategických projektů a jeho zapojených partnerů pro programové období 2021-2027, který byl vzat na vědomí radou města (usnesení č. 730/19-RMa 836/19-RM) a následně zaslán Řídícím orgánům budoucích OP ke konzultaci. Po zpětných vazbách je daný dokument dále upravován a bude dále projednáván jak s Řídícím orgány budoucích OP, tak s dotčenými subjekty. Jeho aktuální pracovní verze byla předložena vedení města k prodiskutování a byla přílohou návrhu do ZM. Rovněž mapa území Jihlavská aglomerace pro programové období 2021-2027.

 

Strategický plán

 

Město neuspělo se žádostí o dotaci na zpracování nového strategického plánu. Na zasedání ZM v září 2020 bude předložena žádost o prodloužení stávajícího strategického plánu o 1 rok.  SP bude zpracován z vlastních zdrojů, strategie bude na 10 let. 

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Město má zpracovány strategické dokumenty, mezi základní se řadí Programové prohlášení Rady města Jihlavy, Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 a Integrovaný plán rozvoje Jihlavské sídelní aglomerace. Strategické dokumenty obsahují indikátory stanovené pro průběžné monitorování strategie. Město má zpracovaný dokument Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů, který je podkladem pro přípravu integrované strategie Integrované územní investice (ITI).

Příloha č. 2 - Seznam strategických projektů SMJ

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

Nadstandardní obsah i rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence. Vzájemné propojení strategických dokumentů, jejich průběžná aktualizace a průmět do akčních plánů a jednotlivých cílů a opatření.

Pozitivně lze vnímat, že se město při tvorbě strategických dokumentů nespoléhá výhradně na dotační podporu pro tvorbu dokumentů z třetích zdrojů.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava řeší své nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby a další činnosti spadající do rámce jeho působnosti v souladu se strategickými dokumenty, které jsou zpracovány a realizovány v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 

Investice jsou plánovány v souladu s naplňováním cílů strategického plánu, integrovaného plánu, dalších oborových strategií a koncepcí a rozpočtového výhledu, které jsou průnikem odborného a politického konsenzu.

 

Zásobník projektů je průběžně aktualizován na základě potřeb věcně příslušných odborů MMJ a schválených vedením města na investičních poradách v intervalu 14 dnů.

 

Aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění systému navazujících vzdělávacích institucí s ohledem na potřeby trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, zajištění kvalitních podmínek života obyvatel ve městě s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, zvýšení kvality zdravotní a sociální péče a posílení bezpečnosti ve městě, vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle.

 

Projekty připravované

Projekty v realizaci

Projekty dokončené

https://www.jihlava.cz/projekty-mesta/ms-103686/p1=103686

 

Modul Rozvojové plány a projekty

Po odsouhlasení návrhu investice vedením města na investiční poradě byl dříve tento kapitálový požadavek zanesen do souboru s názvem Požadavky do rozpočtu (tj. do tzv. Zásobníku akci a projektů), který sloužil do roku 2019 jako interní evidenční podklad městských akcí a projektů. Z důvodu zjednodušení a zpřehlednění evidence stávajících i nových kapitálových požadavků a oprav města Jihlavy byl rozšířen IS VERA Radnice o nový modul Rozvojové plány a projekty. Od roku 2020 tento modul nahradil Zásobník projektů a akcí a slouží jako zdroj základních informací (např. schválený název, stav, lokalita, odpovědný odbor, organizační číslo, financování atd.) nejen o investicích města Jihlavy s předpokládanou realizací v nejbližší době, ale také o kapitálových požadavcích s odloženým termínem jejich zahájení.

 

Projekt "I PITCH"
Usnesení č. 182/20-ZM schválilo ZM zapojení města do projektu  „I PITCH - Innovations for Play In the city To improve urban Health and wellbeing – co-creating healthy and activating urban environments with youth“
V rámci projektu bude zapojena mládež (včetně mládeže žijící v znevýhodněných lokalitách) do procesu zlepšování svého okolí, zdraví a sociální pohody prostřednictvím metody participativního výzkumu vedeného mládeží. Tímto způsobem se ve čtyřech "živých" laboratořích v rámci EU (Portugalsko, Holandsko, Dánsko, Česká republika) zapojí mládež ze znevýhodněných lokalit jako spoluřešitel výzkumu, a také se prostřednictvím workshopů vyškolí v oblasti městského plánování tak, aby byla schopna spolupracovat na navrhování inovativních akcí v jejich čtvrtích. Tento způsob spolupráce povede k novému přístupu definovanému jako "spolupráce s mládeží na městském plánování". V každém ze zapojených států bude vytvořena vždy jedna local living lab, pro ČR bude v Jihlavě. Předmětem Living Lab Jihlava je zapojit mládež ve věku 14-17 a všech nezbytných účastníků (městský architekt, urbanisté, projektanti ...) do procesu vzájemného učení a společného rozhodování s cílem vyvinout, provést a zhodnotit inovace v sociálním a fyzickém prostředí, které by měly vést ke zlepšení jak zdraví, tak sociální pohody, a to v souladu se strategickým a územním plánováním pro danou lokalitu.

 

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

indikátor 1.1.1

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Veškeré aktivity města vycházejí ze strategických dokumentů a jejich akčních plánů, nebyla však doložena vazba jednotlivých projektů na jednotlivé strategické dokumenty. Město nově zavedlo systémové řešení v podobě SW rozšíření IS VERA Radnice, které by mělo při správné implementaci a průběžné práci s ním tuto problematiku pomoci vyřešit.

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Všechny rozvojové dokumenty jsou v souladu s územním plánem města včetně všech plánovaných rozvojových projektů.


Usnesením č. 234/18-ZM byl schválen dokument Manuál pro investory.
Realizace projektů, aktivit a opatření musí být v souladu s ÚP, protože by nebylo možné získat stavební povolení.

Tvorba územního plánu je provázána se strategickými projety města definovanými v SPRM a IPRÚ, ÚP vytváří funkční plochy a veřejně prospěšné stavby pro realizaci rozvojových projektů dle SPRM a IPRÚ.

Mapová aplikace pro prohlížení ÚP:

https://gis.jihlava-city.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=de442093a8cc4480883886861957d27d

1.     Centrálního dopravního terminálu (dle SPRM i IPRÚ).

2.    Silničních staveb dle SPRM – jihovýchodní a jihozápadní část městského okruhu (jižní segment je ve stávajícím ÚP pouze jako územní rezerva) a jihovýchodní obchvat města.

3.     Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras na území města (dle SPRM i IPRÚ):

a.     cyklostezku G01 – Hosov – Okružní kolem Koželužského potoka dle SPRM

b.     cyklostezka G02 dopravní hřiště-Sasov

c.  cyklostezka G04 Český mlýn – Helenín (ÚP neobsahuje plochu, protože v době jeho schvalování již byla cyklostezka realizována a je součástí plochy veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch [PZ]

d.     cyklostezka R05 centrum-Bedřichov

e.     cyklostezka R08 most U Jánů-průmyslová zóna

f.    cyklostezka R09 Hruškové Dvory-průmyslová zóna (ÚP obsahuje část cyklostezky mezi údolím řeky Jihlavy a Hruškovými Dvory)

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

indikátor 1.1.3

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město vnímá územní plán jako dokument stejné důležitosti s IPRÚ, IPRM a SPRM, v nichž jsou některé konkrétní cíle a opatření, např. projekty vzájemně propojeny.

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen důraz na jejich provázanost a soulad se strategickými dokumenty města. Typickým případem je propojení strategického plánu města a Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024, kde při aktualizaci strategického plánu byla zcela přepracována Prioritní oblast D a nahrazena cíli a opatřeními definovanými kulturní strategií.

 

Jedná se zejména o následující dokumenty:

 

Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2019 - 2022

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=530763

 

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

https://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

 

Územní plán města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/uzemni-plan-jihlavy/d-489250/p1=103704

 

Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy na roky 2020 – 2022

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536122

Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy na rok 2019

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=529808

 

Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018 – 2025

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=528633

 

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě

https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032/p1=103733

https://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020/p1=103733

 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=521939

https://www.jihlava.cz/plan-odpadoveho-hospodarstvi/d-522648

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536253

https://www.jihlava.cz/informace-z-verejneho-projednani-planu-odpadoveho-hospodarstvi/d-520069/p1=107463

 

Strategie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu statutárního města Jihlavy

Jedná se o interní dokument, výstupy jsou zapracovány do Plánu odpadového hospodářství.

 

Komunitní plán sociálních služeb statuárního města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=103727

Každoročně se aktualizuje příloha : Poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících služeb, poslední aktualizace byla schválena na jednání ZM 23.6.2020 (usnesení č. 215/20-ZM).

https://www.jihlava.cz/poskytovatele-socialnich-sluzeb-a-souvisejicich-sluzeb/d-466974/p1=103727

 

Územní energetická koncepce města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=496965

 

Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=488669

 

Generel cyklistické dopravy města Jihlavy

http://extranet.jihlava-city.cz/web/Generel_cyklisticke_dopravy_2011.pdf

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706

 

SUMP

https://www.jihlava.cz/jihlava-ne-jede/ms-111592/p1=111592

 

Plán zdraví a kvality života

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=521693

 

 

Plán zdraví a kvality života mládeže

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=531733

 

 

Zdravotní plán města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/ds-54644/p1=104062

 

Strategický plán sociální začleňování města Jihlavy na období 2019 – 2022

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441

 

Plán prevence a kriminality na roky 2020 - 2021

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536439

 

Místní plán inkluze 2019 - 2022

 

 

Vazba na strategické dokumenty – například – viz bod 1.1.1

Plán sportu v Jihlavě - vazba na koncepci sportu a další dokumenty.

IPRÚ JSA – vazba na oborové koncepce statutárního města Jihlavy – celkem 16 dokumentů.

Strategický plán sociálního začleňování.

 

 

Strategické dokumenty, které se realizují prostřednictvím AP jsou například:

Strategický plán rozvoje města, Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch, SUMP.

 

Koordinace ano – oddělení strategického plánování. 

 

Vazba Programového prohlášení Rady města Jihlavy 2019 - 2022 se SP:

 

 

Akční plán na rok 2019

 

Programové prohlášení RM

Prioritní oblast A: Strategický cíl: Zkvalitnění systému navazujících vzdělávacích institucí s ohledem na potřeby trhu práce.

Oblast 8  - Vzdělávání

Prioritní oblast B: Strategický cíl: Zvýšení kvality zdravotní a sociální péče a posílení bezpečnosti ve městě

 

Oblast 6 – Sociální oblast

Oblast 7 – Bezpečnost a prevence kriminality

Prioritní oblast C: Strategický cíl: Zajištění podmínek pro koncepční územní rozvoj a správu města s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Oblast 4 – Rozvoj města

Prioritní oblast D: Strategický cíl: Vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle.

 

Oblast 3 – Cestovní ruch

Oblast 5 – Kultura

Oblast 10 – Sport a volný čas

 

 

Koncepce energetických úspor je zpracována, je připravena k prezentaci vedení města, tedy není ještě zveřejněna.

 

Systém naplňování, průběžného sledování a hodnocení výstupů naplňování koncepcí:

 

Strategické dokumenty jsou rozpracovány do ročních akčních plánů, každý projekt má odpovědnou osobu, jsou pracovní pozice manažerů, např. manažer kultury, manažer strategií, kteří zajišťují plnění těchto plánů. Vyhodnocení akčních plánů je předkládáno zastupitelstvu města.

V roce 2019 bylo zřízeno na odboru kanceláře primátory oddělení strategického plánování a v roce 2020 obsazena pozice vedoucí oddělení.

Oddělení kromě jiného má následující úkoly:

-zajišťování zpracování a aktualizace Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy,

-zajišťování přípravy, zpracování a vyhodnocování Akčního plánu,

-spolupráce při zajišťování dílčích úkolů spojených s procesem podpory regionálního rozvoje, poskytování nezbytné součinnosti při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů územního obvodu kraj,

-spolupráce při plnění úkolů vyplývající ze strategických a koncepčních dokumentů,

-zajišťování participačních procesů,

-zajišťování tvorby koncepčních a strategických materiálů ve svěřených oblastech.

 

 

Připravenost na mimořádné situace:

 

Město má zpracovaný Krizový plán ORP Jihlava - aktualizace 20.12.2016, který pracuje se čtyřmi druhy nebezpečí (přirozená povodeň, zvláštní povodeň, extrémní vítr a narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu).

 

 Statutární město Jihlava v období let 2016 – 2019 bylo a je připraveno rychle a účinně řešit situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích. K plnění úkolů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva je zpracována a průběžně aktualizována předepsaná dokumentace jako například:

 

Krizový plán obce s rozšířenou působností Jihlava (v roce 2020 bude na pokyn HZS Kraje Vysočina provedena celková aktualizace tohoto plánu),

 

Typové plány k řešení mimořádných událostí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava (např. Typové plány pro zvláštní povodně – VD Hubenov, VD Pístovské rybníky a VD Velký Pařezitý),

 

Typové plány k řešení problematiky ropné bezpečnosti, regulačních opatření, nouzového ubytování obyvatel, poskytování humanitární pomoci atd,

 

Plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností Jihlava zpracovaný v systému hospodářských opatření pro krizové stavy v IS ARGIS,

 

Dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností Jihlava zpracován nově a schválen v roce 2019 na základě zákona číslo 139/2017 Sb. o plánování obrany státu.

 

Orgánem, který v rámci obce s rozšířenou působností Jihlava řeší přípravu na mimořádné události a krizové situace je Bezpečnostní rada ORP Jihlava a orgánem, který řeší mimořádnou událost nebo krizovou situaci bezprostředně po jejím vzniku, je Krizový štáb ORP Jihlava.

Dále je zřízena i Povodňová komise ORP Jihlava a Povodňová komise statutárního města Jihlavy, což jsou komise, které odborně řeší mimořádné události a krizové situace v souvislosti s hrozbou povodní.

Za účelem varování a vyrozumívání obyvatel statutárního města Jihlavy, včetně všech částí města Jihlavy, byl v roce 2013 dobudován a uveden do provozu systém Varování a vyrozumívání obyvatel (akustická zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci). Systém slouží k varování a vyrozumívání obyvatel Jihlavy v případě hrozící - nebo již nastalé - mimořádné události nebo krizové situace. V roce 2020 bude provedeno rozšíření stávající sítě „rozhlasů“ o dalších 78 ks koncových prvků, které budou situovány do nově vzniklých lokalit určených k bydlení, a to na území statutárního města Jihlavy, včetně částí města Jihlavy.

 

 Povodňový plán

Digitální povodňový plán (DPP) ORP Jihlava byl vytvořen za účelem zlepšení informovanosti povodňových orgánů obcí a obyvatelstva. Účelem projektu, který byl spolufinancován z evropských fondů, byla aktualizace a digitalizace povodňových plánů obcí v rámci obce s rozšířenou působností (ORP) Jihlava. Byla vybudována síť hladinoměrů na vodních tocích monitorující stav hladin včetně zasílání SMS zpráv s upozorněním na překročení 2. a 3. stupně povodňové aktivity. Dále byla vytvořena síť srážkoměrů monitorujících stav srážek na území ORP Jihlava. Údaje z  hladinoměrů a srážkoměrů jsou volně k dispozici on-line na povodňovém portálu http://dpp.jihlava-city.cz/dpp/. Digitální povodňový plán osahuje spoustu dalších veřejně přístupných údajů, mimo jiné kontakty na povodňové komise jednotlivých obcí a na další důležité organizace, jsou zde uvedeny seznamy hlásných profilů pro povodňovou službu a také údaje o nebezpečných místech a o konkrétních nemovitostech ohrožených v době povodně.

 

Obce zapojené do Digitálního povodňového plánu ORP Jihlava:

Batelov, Bílý Kámen, Brtnice, Cejle, Čížov, Dolní Cerkev, Dvorce, Hodice, Horní Dubénky, Jamné, Jezdovice, Jihlava, Kamenice u Jihlavy, Kněžice, Kostelec u Jihlavy, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, Puklice, Rantířov, Stonařov, Suchá, Třešť, Ústí, Věžnice.

Veřejně přístupné jsou také informace na Digitálním povodňovém plánu Kraje Vysočina http://dpp.kr-vysocina.cz . Povodňová komise Kraje Vysočina je nadřízeným povodňovým orgánem Povodňové komise ORP Jihlava. DPP Kraje Vysočina obsahuje povodňový plán pro území Kraje Vysočina. Dalším zdrojem informací je Povodňový informační systém neboli POVIS http://www.povis.cz/ a Oddělení komunikačních a informačních systémů KOPIS zřízené při Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, které zajišťuje operační řízení jednotek požární ochrany, systém varování a krizovou komunikaci.

Klimatické změny – město má podanou žádost o dotaci na zpracování strategie adaptace na klimatickou změnu. Popsáno v bodě 1.2.6.

 

COVID-19

 

Město zřídilo Mapu nouzového stavu.

 

https://www.jihlava.cz/mapa-nouzoveho-stavu-konci/d-539213/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/jste-poradatel-kulturnich-akci-v-jihlave-a-mate-problem-kvuli-pandemii-volejte-radnici/d-539440/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/nechceme-rozhodovat-bez-vas-pise-primatorka-podnikatelum/d-538883/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/po-dvou-mesicich-konci-cinnost-jihlavskeho-dobrovolnickeho-centra/d-538881/p1=103430

https://www.jihlava.cz/dobrovolnicke-centrum-skonci-k-15-kvetnu/d-538596/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/parkovani-v-jihlave-uz-neni-zdarma/d-538564/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/jihlava-promine-poplatek-za-ubytovani-a-nebude-udelovat-sankce-za-pozdni-zaplaceni-odpadu/d-537954/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/mesto-jihlava-odpusti-najemne-z-nebytovych-prostor/d-537938/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/infolinka-kraje-vysocina-covid-19/d-537901/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/jihlava-zrusila-vsechny-mestske-akce-az-do-konce-cervna/d-537847/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/nouzovy-stav-v-jihlave-sledujte-unikatni-mapu-zmen/d-537752/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/aktuality/ds-56286/p1=106407

 

Systémová podpora pro začínajcící podnikatele:
Systémově není zavedeno, město úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou a plní zákonné povinnosti, např.

 

Obecní živnostenský úřad poskytuje informace na svých webových stránkách:

https://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1044/p1=103706

https://www.jihlava.cz/jednotne-kontaktni-misto/ds-54103/archiv=0&p1=103706

https://www.jihlava.cz/pravni-predpisy/ds-54104/archiv=0&p1=103706


 

 

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

indikátor 1.1.4

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

Organizace uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality.

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Od 1.1.2020 došlo ke sloučení příspěvkových organizací statutárního města Jihlavy, a to Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava a Domova pro seniory Jihlava-Lesnov pod jednu ze stávajících organizací – Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace.

 

Důvodem byla optimalizace řízení za účelem dosažení vyšší efektivity v řízení a v poskytování registrovaných sociálních služeb.

 

Sloučením je dosaženo efektivnějšího propojení všech forem služeb, dále sloučený model umožní kvalitnější logistiku v řešení potřeb uživatelů sociálních služeb, lepší informační dostupnost pro zájemce o služby a rodinné příslušníky, zjednodušení nabídky služeb pro zájemce i uživatele služeb, efektivnější řešení personálních potřeb, především pro zajištění přímé péče i technických provozů. 

V roce 2020 byla zřízena nová příspěvková organizace pro kulturu a cestovní ruch Brána Jihlava- usnesení č. 42/20-ZM, V současné době probíhá výběrové řízena na ředitele PO.

 

Sítě MŠ i ZŠ jsou v současné době optimální, MŠ pokrývají požadavky všech dětí z Jihlavy od 3 let a částečně i mladších. V ZŠ jsou kapacity také dostačující.

Kvalita poskytování sociálních služeb příspěvkovými organizacemi města, je hodnocena na Rozborech hospodaření příspěvkových organizací statutárního města Jihlavy a to 1x ročně, zpravidla ve druhém čtvrtletí následujícího roku. Podkladem pro hodnocení kvality služeb je jednak Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace a Zpráva nezávislého auditora.

Příspěvkové organizace v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy (školy, školky, ZOO, knihovna, DDM) hodnotí svoji činnost a poskytované služby 1x ročně v rámci ročních rozborů.

Obchodní společnosti města hodnotí svoji činnost ve výročních zprávách.

Rada města Jihlavy při výkonu působnosti valné hromady obchodních společnosti schvaluje roční účetní závěrky, výroční zprávy, návrhy o vypořádání hospodářského výsledku za příslušný rok. Rada města bere na vědomí zápisy z představenstva a dozorčích rad. Rada města sleduje plnění povinností vyplývajících ze stanov nebo zakladatelských listin.

Na úřadě byly v roce 2019 realizovány organizační změny s cílem stabilizace chodu úřadu.

Zanikly dva odbory: úřad územního plánování a odbor správy realit. Vznikl útvar městského architekta, oddělení obchodních společností města, oddělení strategického plánovaní, úsek úklidu, proběhly změny v některých odděleních majetkového odboru v souvislosti se začleněním OSR.

 

Útvar městského architekta se postará o funkční a estetické rozvoj Jihlavy

https://www.jihlava.cz/rada-mesta-schvalila-vznik-noveho-utvaru-na-radnici/d-531681/p1=103430

 

Změna organizační struktury majetkového odboru a zánik odboru správy realit od 1.1.2020.

 

K začlenění činnosti vykonávaných na odboru správy realit do majetkového odboru došlo z důvodů zvýšení efektivity práce úřadu a správy městského majetku.

 

Energetický management není zaveden z důvodu dlouhodobé neobsazenosti pracovního místa Energetik - blíže uvedeno v oblasti 3 - Udržitelná spotřeba a výroba.

 

Optimalizace procesů je v souladu s Programovým prohlášením Rady města Jihlavy.

Sloučení dvou příspěvkových oblastí v sociální oblasti – prioritou z koaliční smlouvy je zkvalitnění poskytovaných služeb a zajištění jejich dostupnosti na území města Jihlavy.

 

Vznik příspěvkové organizace pro kulturu a cestovní ruch Brána Jihlavy – prioritou je rozvoj cestovního ruchu a posílení celostátní značky města, využití přínosů cestovního ruchu pro místní ekonomiku a naplňování Strategie pro kulturu a cestovní ruch.

 

Zřízení útvaru městského architekta – jeden z programových bodů oblasti 4 – Rozvoj města.

 

 

Sloučení dvou odboru v majetkové oblasti – podle oblasti 1 – Hospodaření je prioritou odpovědné a hospodárné řízení financí statutárního města Jihlavy s důrazem na efektivitu řízení.

 

Projekt Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ

 

Základními výstupy z projektu byly dokumenty Analýza procesů MMJ a MP – Katalog procesů, Karty procesů, Metodická příručka Metodika modelování procesů.

Přijaté cíle a opatření byly uvedeny v dokumentu Plán realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ ze dne 14.5.2015. 

Opatření byla postupně realizována skupinou garantů, vše je doložitelné zápisy Poslední jednání skupiny garantů se uskutečnilo dne 28.11.2017.

V dalším období jsou nové cíle a opatření řešena na výjezdních seminářích vedoucích pracovníků statutárního města Jihlavy, které se uskutečnily v říjnu 2017, v dubnu a říjnu 2018, v dubnu a říjnu 2019. V roce 2020 byl plánovaný výjezdní seminář z důvodu koronavirové krize zrušen, bude v listopadu 2020.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano

Z důvodu zvýšení efektivity práce úřadu byly v roce 2019 provedeny 2 základní organizační změny - sloučení odboru správy realit a majetkového odboru a zřízen útvar městského architekta.

V sociální oblasti došlo ke sloučení 2 příspěvkových organizací od 1.1.2020 s cílem dosažení vyšší efektivity  v řízení a poskytování sociálních služeb. Sítě v mateřských a základních školách jsou v současné době optimální.

Organizace města jsou monitorovány prostřednictvím projektu Jednotné řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy.

indikátor 1.1.5

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Nižší hodnocení vzhledem k výčtu pouze dvou optimalizačních opatření (změna organizační struktury vybraných odborů magistrátu a sloučení PO sociálních zařízení) a realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ, bez uvedení konkrétních výstupů – optimalizačních opatření  projektu. Trend je však pozitivní s očekáváním větších výstupů pro další období.Nižší hodnocení vzhledem k výčtu pouze dvou optimalizačních opatření (změna organizační struktury vybraných odborů magistrátu a sloučení PO sociálních zařízení) a realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ, bez uvedení konkrétních výstupů – optimalizačních opatření  projektu. Trend je však pozitivní s očekáváním větších výstupů pro další období.

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Přehled požadavků na investice je evidován v modulu Rozvojové plány a projekty na základě projednání v investiční poradě města. Investiční porada města je také platforma, ze které vzejdou požadavky  na realizaci/nerealizaci konkrétní investice, tedy zařazení do rozpočtu města v průběhu roku. Obdobným způsobem je licitováno o konkrétních investicích při I. a II. čtení rozpočtu. Zároveň s tím je připravován akční plán Strategického plánu města na příslušný rok. Vazba mezi investicemi a rozvojovými dokumenty je formálně viditelný např. při přípravě rozpočtu, kdy ve vyplňovaných formulářích jsou uvedeny kolonky pro vyplnění informace, zda navrhovaná investice je zároveň opatřením zaneseným v rozvojovém dokumentu.

Modul Rozvojové plány a projekty

 Modul Rozvojové plány a projekty byl vytvořen za účelem zjednodušení a zpřehlednění evidence stávajících i nových akcí a projektů obce, která slouží jako zdroj základních informací o jednotlivých investičních aktivitách obce (tj. název, stav, lokalita, odpovědný odbor obce, organizační číslo, popis akce či projekty, termíny a úkoly, financování atd.).

 Modul je koncipován jako pyramidová pěti úrovňová hierarchie (viz Obrázek 1; tzn. zobrazení strategických i jiných dokumentů a k nim vztahujících se akcí a projektů ve tvaru „stromu“), kde nejvyšší stupeň představuje IČ obce (tj. obec, která investiční aktivity a projektové záměry eviduje a realizuje). Na vrchol pyramidové hierarchie navazuje úroveň Strategický plán, na níž se napojuje další úroveň Rozvojový plán. Na tento stupeň pyramidy se následně váže úroveň Projekt, ke které může být ještě zadána úroveň Etapa (ke sledování plnění termínů a úkolů jednotlivých fází realizace akcí či projektů na vyšším stupni Projekt).

 

Obrázek 1: Schéma pyramidové pěti úrovňové hierarchie modulu

 

 

 

Modul Rozvojové plány a projekty (na úrovni Projekt) by měl být provázán i s ostatními agendami IS VERA Radnice (jako například Smlouvy, Objednávky, Faktury, Majetek, Rozpočtové účetnictví, Tvorba rozpočtu, Výdaje, Spisová služba atd.). Dále by měl být modul propojen s informacemi o zdrojích financování, o rozhodnutích o poskytnutí dotace, o výběrových řízeních k veřejným zakázkám týkajících se daného projektu či akce apod.

 

Na jednání ZM dne 23.6.2020 byl předložen návrh na schválení dokumentu Metodika pro správu kapitálových požadavků a oprav statutárního města Jihlavy s využitím modulu Rozvojové plány a projekty IS VERA Radnice (usnesení č. 171/20-ZM).

První kapitola metody obsahuje proces schvalování a evidence kapitálových požadavků a oprav (tj. investic a také neinvestičních výdajů nad 6 mil. Kč). Dále metodika obsahuje popis základní struktury a práce v modulu. Poslední kapitoly metodiky se zabývají současným členěním (strukturou) kapitálových požadavků a oprav statutárního měst Jihlavy v modulu a přidělování evidenčního označení či organizačního čísla (ORG) akcím a projektům v rámci evidence těchto kapitálových požadavků a oprav v modulu.

 

Výstupy nejsou veřejně přístupné.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano

Město zpracovává základní nástroje hospodaření obce, a to rozpočet města  a rozpočtový výhled.  Přehled požadavků na investice je evidován v modulu Rozvojové plány a projekty. Vazba mezi investicemi a rozvojovými dokumenty je zajištěna.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek – tato podoblast vykazuje částečné prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování provázanosti investic na rozvojové dokumenty

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Částečně ano, např. velké opravy nejsou investicí, ale svým charakterem se řadí do provozních výdajů, u kterých je proces obdobný, jako u investic. Dále existuje obdobná vazba při realizaci tzv. měkkých projektů.


Významnější aktivity zahrnuté do rozpočtu a rozpočtového výhledu vycházejí ze strategických dokumentů:
Programové prohlášení Rady města Jihlavy.
Investiční plán města do r. 2020.
Strategický plán rozvoje města Jihlavy a jeho akční plány.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava má zpracovány nástroje pro finanční řízení v souladu se zákonnými předpisy, hodnotí finanční stabilitu města, hodnotí zadluženost města. Má nastavený řídící a kontrolní systém v souladu se zákonem o finanční kontrole. Prostřednictvím projektu Jednotné řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy dosáhne jednotného a efektivního řízení všech městských organizací. Město má zavedeny tři metody kvality. Z ocenění, které město získalo, lze vyzdvihnout mezinárodní ocenění - městské GIS mapy dostaly v San Diegu ocenění Special Achievement in GIS v rámci celosvětové uživatelské konference společnosti ESRI. Úřad má zaveden systém pro ekologické chování, procesy a činnosti jsou realizovány v souladu s principy 3E. Tým auditorů ISO 9001 konstatoval, že úřad zavedl a udržuje systém managementu a prokázal schopnost systematicky dosahovat stanovených požadavků na služby a stanovených cílů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Město má zavedeno zdravé finanční řízení, neustále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování.

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami, přesto nemá přijata pravidla pro (ne)zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob a limity chování v této oblasti. Velmi odpovědně reaguje na předpokládané ekonomické dopady současné koronavirové situace – v oblasti příjmů i výdajů města a má zpracován několikastupňový systém hospodaření města v závislosti na hloubce ekonomických zásahů do příjmů města, zřízených organizací i života ve městě.

Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR. Proklientský přístup ve většině oblastí může být příkladem pro další municipality.

Rezervy má v oblasti energetického managementu, z důvodů personální neobsazenosti příslušného funkčního místa – to by však nemělo mít fatální dopad na udržitelný rozvoj města v oblasti spotřeby, resp. úspor energií.

Přetrvává doporučení přijmout pravidla, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace. Nemusí být stanoveno samostatným dokumentem, může být součástí nově tvořených strategických nebo jiných závazných dokumentů.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Strategické plánování a řízení

 

Město má zpracovány základní strategické koncepční dokumenty:

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020

Akční plány.

 

 Finanční řízení

 

Město má zpracovány základní nástroje hospodaření obce:

rozpočet města - finanční plán, podle kterého město hospodaří v příslušném rozpočtovém období, rozpočtový výhled sloužící pro střednědobé finanční plánování.

Každoročně Rada města Jihlavy schvaluje Hlavní zásady a harmonogram prací při sestavování a projednávání rozpočtu statutárního města Jihlavy a rámcové limity návrhu rozpočtu.

Pro příspěvkové organizace je zřizovatelem schválena Směrnice k zajištění rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy, účinnost od 1.1.2018.

https://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-56646/archiv=0&p1=103721

 

 Finanční stabilita města

 

Hodnocení finanční stability je prováděno prostřednictvím Ukazatelů finanční stability v souladu s metodikou ministerstva financí pro veřejné rozpočty:

 

1. provozní výsledek hospodaření

2. procentní podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech

3. ukazatel krytí dluhové služby

4. ukazatel zadluženosti na 1 obyvatele

5. kapacita samofinancování

6. saldo kapitálového rozpočtu

7. ukazatel investiční aktivity

8. zajištění udržitelné reprodukce

 

 Interpretace výsledku – hodnocení v roce 2018

 

 

2015

2016

2017

2018

A

80%

60%

60%

90%

B

10%

40%

10%

10%

C

10%

0%

30%

0%

Výsledek

B+

B

B-

A

 

 

Statutární město Jihlava má optimální finanční stabilitu, dostatečnou a přiměřenou investiční aktivitu. Z tabulky je patrný pozitivní trend, tj. zlepšení hospodaření města a to v ukazateli investiční aktivity a zajištění udržitelné reprodukce majetku, kde došlo oproti roku 2017 ke změně v ohodnocení z C na A, a to z důvodu zvýšené alokace finančních prostředků do kapitálových výdajů. Ostatní ukazatele jsou oproti roku 2017 hodnoceny stejně. Převažuje hodnocení A, ale nutno podotknout, že u ukazatelů kapacita samofinancování a zajištění udržitelné reprodukce majetku se jedná o hraniční hodnotu. U kapacity samofinancování by hodnocení rovné 1 znamenalo již změnu hodnocení na B (nyní hodnota rovna 1,08). U zajištění udržitelné reprodukce majetku je hodnota pro hodnocení B rovna 2 (nyní hodnota 2,14). Na celkovém hodnocení by ale tyto skutečnosti nic nezměnily a stále by se výsledek rovnal hodnocení A.

 

Příloha č. 3 - Swot analýza ekonomického odboru + doporučení

Příloha č. 4 - Podíl provozního salda na běžných příjmech

Příloha č. 5 - Ukazatele finanční stability města Jihlavy

Příloha č. 6 - Přehled zhodnocovaných prostředků

 

 Ministerstvo financí ČR hodnotí obce na informačním portále MONITOR prostřednictvím

 

Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) od roku 2016

 

 

Monitoring a audit

https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00286010#

 

 Příloha č.7- Ukazatele SIMU k 31.12.2018

 

Projekt Jednotné řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy

Zastupitelstvo města Jihlavy dne 20.9.2016 odsouhlasilo přípravu projektu, který má za cíl dosáhnout jednotného a efektivního řízení všech městských organizací. Tento systém je plně v souladu se zákonem o řízení a kontrole veřejných financí, a to povinností územního samosprávného ceku vykonávat kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob a dále povinností volených zástupců postupovat s péčí řádného hospodáře, kterou jim ukládá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 Cílem projektu je dále sjednotit způsob komunikace mezi městem a jeho organizacemi, systematizovat způsob účtování, rozpočtování a vykazování ekonomických údajů. Dalším krokem je tvorba směrnic (metodik) jako prostředek k naplnění cíle projektu.

V rámci projektu byla zrealizována veřejná zakázka na dodávku a servis ekonomického informačního systému a datového skladu.

U příspěvkových organizací došlo ke sjednocení informačního systému.

Rada města Jihlavy schválila s účinností od 1.8.2018 Pravidla, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi.a dále Pravidla Rady města Jihlavy k projektovému řízení příspěvkových organizací.

Detailní ekonomické informace zřizovatel využívá v oblasti strategického finančního plánování, rozpočtování a ekonomického řízení příspěvkových organizací.

Dodavatel IS navrhl a vytvořil dle požadavků města report ro měsíční zadávání ekonomických dat obchodními společnostmi pro každou organizaci zvlášť dle jejich organizační struktury. Pilotní fáze reportu probíhala na podzim roku 2018. Po úpravách a odstranění nedostatků začala většina obchodních společností na jaře roku 2019 pravidelně zasílat měsíční reporty.

 

Pro zefektivnění spolupráce budou od února 2020 obchodní společnosti kromě měsíčních reportů ekonomických dat také zpětně aktualizovat poskytnuté údaje a ekonomická data v případě zjištění jejich změna zodpovídat dotazy k reportům, k chodu a k hospodaření společnosti.

 

 Komunikační portál

 

Součástí projektu bylo pořízení nástroje pro komunikaci se zřízenými a založenými organizacemi města.

 

Pravidla Rady města Jihlavy o komunikaci mezi statutárním městem Jihlava a příspěvkovými organizacemi a o užívání Portálu příspěvkových organizací schválena radou města s účinností od 1.8.2018.

Konkrétními výstupy projektu jsou:

Komunikační portál, jednotné formuláře a šablony, Pravidla hodnocení jednatelů a předsedů představenstva obchodních společností statutárním městem Jihlava (návrh předložen na schválení RM dne 25.6.2020).

 

 

Řídící procesy úřadu

 

Město má zpracovány interní řídící dokumenty – vnitřní předpisy a směrnice, mechanismy, statuty, pokyny tajemníka úřadu.

 

 Management kvality

 

Od roku 2008 zavedena metoda kvality MA21.

 

Od 1.1.2018 zapojení do Benchmarkingové iniciativy 2005.

 

Od 30.6.2018 certifikát ISO 2001.

 

 Řídící a kontrolní systém

 

Vnitřní kontrolní systém je nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

 

V rámci úřadu a v organizacích zřízených městem jsou nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů a stanovených pravidel.

 

 Útvar interního auditu a kontroly

 

Vykonává auditní šetření, kontrolu hospodaření příspěvkových organizací a kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory v souladu s příslušnými zákonnými normami.

 

 Přezkum hospodaření

 

Součástí Závěrečného účtu statutárního města Jihlavy je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

 

Na zasedání dne 11.6.2019 odsouhlasilo Zastupitelstvo města Jihlavy celoroční hospodaření statutárního města Jihlavy za rok 2018 bez výhrad.

 

 Řízení rizik

 

Poslední aktualizace mapy rizik byla provedena na základě podkladů zpracovaných jednotlivými odbory v roce 2019.

 

 Informovanost občanů

 

Tiskové zprávy, sociální sítě, noviny Ježkovy oči, webové stránky města.

 

 Důvěryhodnost úřadu

 

Úřad na jedné straně plní všechny nároky, které klade legislativa, na druhé straně je otevřený občanům a vychází vstříc jejich potřebám. Denně pracuje s nástroji eGovernmentu – datové schránky, Czech POINT, základní registry. Úřad se chová transparentně, nabízí běžně dostupné služby, nabízí co největší komfort při návštěvě úřadu.

 

 

Projekty Zavedení procesního řízení, Podpora meziobecní spolupráce, Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

 

Zavedení procesního řízení – byla realizována navržená opatření – viz bod 1.1.5.

 

Podpora meziobecní spolupráce

https://www.jihlava.cz/projekt-meziobecni-spoluprace/d-499012

 

Výstup projektu - viz příloha.

 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy využívá například při zpracování místních akčních plánů.

https://www.jihlava.cz/strategicky-ramec-map-do-roku-2023-pro-orp-jihlava/d-514889/p1=103733

https://www.jihlava.cz/ukoncene-projekty/ds-57136/archiv=0&p1=103733

 

Lepší města

https://www.moderniobec.cz/statutarni-mesta-chteji-byt-lepsi-a-maji-na-to-projekt/

https://www.moderniobec.cz/lepsi-mesta-hledaji-partnery-oteviraji-prihlasky-do-pracovnich-skupin/

 

Výstupy nejsou k dispozici. 

 

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

 

https://www.zdravamesta.cz/cz/spoluprace-obci-ke-zvyseni-kvality-verejne-spravy-za-pomoci-metody-ma21

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  ANO
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ne

1.2.A

Hodnocení finanční stability je prováděno prostřednictvím Ukazatelů finanční stability podle metodiky ministerstva financí pro veřejné rozpočty. Vnitřní pravidla pro zadlužování město nemá. Orgány města jsou pravidelně informovány o hospodaření města včetně hodnocení přijatých a splácených úvěrů, ekonomický odbor předkládá Zprávy o plnění rozpočtu statutárního města Jihlavy.

indikátor 1.2.2

1.2.B

Odbory magistrátu mají pro občany na webových stránkách zpracovány životní situace vč. potřebných formulářů a dokumentů, které v případě potřeby aktualizují. Město a úřad činí kroky ke zlepšování veřejných služeb, např. nové vyvolávací systémy, rozšiřuje možnost komunikovat prostřednictvím Geoportálu, novinkou je „Online mapa MHD v Jihlavě“.

1.2.D

Na úřadě je zaveden systém třídění odpadů v souladu s vnitřní směrnicí, každoročně je systém vyhodnocován. V roce 2019 byla dokončena aktualizace Územně energetické koncepce města Jihlavy. Dodržování zásad účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je zakotveno ve vnitřních předpisech.

indikátor 1.2.7

1.2.C

Statutární město Jihlava má zavedeny tři metody kvality: MA21 od roku 2008, k 30.6.2018 získalo město certifikát podle normy ISO 9001 a k 1.1.208 vstoupilo do Benchmarkingové inicitivy 2005. Výkonnost a kvalitu lze prokázat řadou ocenění.

indikátor 1.2.4

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má zaveden kvalitní systém strategického a finančního řízení, v nichž dlouhodobě dosahuje výborné výsledky. Je realizován projekt Jednotné řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy, zatím však nejsou vykázány větší dopady na činnost organizací (úspory, optimalizace apod.). Město realizuje či bylo zapojeno mj. i do projektů Lepší města a Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21. V auditu UR nebyly ani po vyžádání popsány a doloženy konkrétní přínosy výstupů těchto projektů na řízení města nebo život ve městě. Trend v této podoblasti lze považovat za stabilní s potenciálem dalšího zlepšování.

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vnitřní pravidla pro zadlužování město nemá. Zastupitelstvo města Jihlavy schvaluje záměr přijetí úvěru na doporučení ekonomického odboru.

 

V roce 2008 byl přijat úvěr na 200 mil. Kč, který se čerpal v letech 2008 – 2010, v roce 2010 se začal splácet. Od té doby křivka intenzivně klesá až do roku 2014. V roce 2011 byl přijat úvěr ve výši 30 mil. Kč, avšak čerpán byl až v roce 2012. V roce 2013 byly přijaty 2 nové úvěry (50 mil. Kč a 60 mil. Kč) a v roce 2014 jeden (130 mil. Kč). Do konce roku bylo vyčerpáno pouze 30 mil. Kč. Během roku 2015 byly dočerpány všechny přijaté úvěry, a proto křivka výše dluhu na obyvatele razantně vzrostla. V roce 2017 město přijalo revolvingový úvěr pro financování investičních akcí schválených v rozpočtu na rok 2018. V červenci 2018 došlo k prvnímu čerpání revolvingového úvěru. Pro rok 2019 nebyly stanoveny pravidelné splátky.

 

 Příloha č. 8 - Vývoj dluhové služby

 

Příloha č. 9 - Vývoj dluhu v Kč na obyvatele

 

Příloha č. 10 - Hranice bezpečné zadluženosti města

 

Příloha č. 11 - Přehled přijatých úvěrů

 

 Ukazatele hospodaření včetně hodnocení přijatých a splácených úvěrů jsou uváděny v Závěrečném účtu města za příslušný rok a dále je lze najít v portále MONITOR.

 

https://www.jihlava.cz/zaverecne-ucty-statutarniho-mesta-jihlavy/ds-56303/archiv=0&p1=103721

 

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí ČR, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

 

Rozpočtová odpovědnost

https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00286010#

 

Limity pro zadluženost stanovuje zákon č. 23/2017 Sb., zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který vstoupil v účinnost 1.1.2017.

Podíl dluhu k průměrů příjmů:

 

Rok 2016 - 14,59 %

 

Rok 2017 - 10,67 %

 

Rok 2018 - 7,46 %

 

 Příloha č.12 - Rozpočtová odpovědnost k 31.12.2018

 

Zastupitelé města Jihlavy jsou pravidelně informováni prostřednictvím  Zpráv o plnění rozpočtu statutárního města Jihlavy, které na jednání zastupitelstva předkládá ekonomický odbor.

COVID - 19 - úsporná opatření

Ekonomický odbor má zpracovaný dokument Analýza COVID-19, který je měsíčně aktualizován.

Přehled příjmů a výdajů vč. predikce - viz. příloha.

 

Na jednání ZM dne 23.6.2020 byl předložen návrh na provedení rozpočtového opatření, které je třeba provést z důvodu snížení příjmů města (usnesení č. 158/20-ZM).

Z důvodu poklesu výkonnosti ekonomiky zapříčiněné nákazou COVID-19 a s tím souvisejícími mimořádnými přijatými opatřeními ze strany Vlády ČR ve snaze minimalizovat možnosti přenosu této nákazy a kompenzovat dopady zejména na podnikatelský sektor je nutné počítat s výpadkem příjmů. V návaznosti ne tento výpadek příjmů byly s jednotlivými odbory magistrátu projednány možnosti snížení výdajové stránky rozpočtu. Návrh se týká úspor v rámci tř. 5 Běžné výdaje, tř. 6 Kapitálové výdaje i tř. 5 a 6 Projekty.

 

 

https://www.jihlava.cz/kompenzace-pro-osvc-pripravi-jihlavu-o-dalsich-asi-50-milionu-korun/d-539230/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/zastupitele-jihlavy-hledali-uspory-v-rozpoctu-na-sjezdu-z-privadece-ale-trvaji/d-538882/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/nouzovy-stav-zasahne-mestsky-rozpocet-mesto-rusi-investicni-akce/d-538143/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/z-jednani-mestske-rady-odpusteni-najemneho-pripravy-areny-a-diskuze-o-moznych-usporach/d-538141/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/jste-poradatel-kulturnich-akci-v-jihlave-a-mate-problem-kvuli-pandemii-volejte-radnici/d-539440/p1=103430

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ne

Příloha 1.2.2 - COVID-19

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město je zadluženo minimálně a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními prostředky a rezervami včetně externího ratingu. Nemá přijata pravidla pro (ne)zadlužování, ani interní limitní hodnoty zadlužení (např. vnitřní ukazatel dluhové služby), které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob chování v této oblasti, dle doporučení z oponentury Auditu UR z roku 2017. Sleduje však dlouhodobě vývoj své zadluženosti ve vztahu k bezpečné zadluženosti (dluhová brzda). Velmi odpovědně reaguje na předpokládané ekonomické dopady současné koronavirové situace – v oblasti příjmů i výdajů města a má zpracován několikastupňový systém hospodaření města v závislosti na hloubce ekonomických zásahů do příjmů města, zřízených organizací i života ve městě.

Přetrvává doporučení přijmout pravidla, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace. Nemusí být stanoveno samostatným dokumentem, může být součástí nově tvořených strategických nebo jiných závazných dokumentů.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Proklientské zaměření úřadu je prokázáno následujícími činnostmi a aktivitami, například:

 

Nové vyvolávací systémy.

 

V roce 2019 byl pro lepší chod úřadu rozšířen vyvolávací systém pro odbavování klientů Obecního živnostenského úřadu, Správního odboru (oddělní matrik a pracoviště evidence obyvatel správního oddělení), Ekonomického odboru (oddělení poplatků) a dále vyvolávací systém na pokladnách odboru Kanceláře tajemníka.

 

Aktualizované online objednávky

 

Objednávkový systém Webcall nově obsahuje i ekonomický odbor a živnostenský úřad Na začátku roku 2020 byl aktualizován objednávkový systém Webcall. Nově si budou Jihlavané moci zamluvit termín návštěvy radnice také na ekonomickém odboru a živnostenském úřadu. Zaregistrovat si přesný datum a čas bylo dosud možné na odboru dopravy a občankách i pasech správního odboru, na který se nyní lze nově objednat také ohledně změn v trvalém pobytu.

Elektronické objednání je nyní možné také při ohlášení živnosti či žádosti o koncesi, přerušení či pokračování provozovny, zrušení živnosti či výpisu z živnostenského rejstříku. Na ekonomickém odboru lze v rychlosti a bez front vyřídit poplatky za komunální odpad nebo ze psů.

 

Pro snadnější dostupnost byl aktualizován také název webové stránky, kde lze objednávkový systém najít. Veřejnost jej najde pod jasným odkazem www.jihlava.cz/webcallobjednavky.

https://www.jihlava.cz/webcall-informace-pro-obcany-vyuzivajici-elektronicky-objednavkovy-system/d-337334

 

 Provozní doba a úřední hodiny magistrátu