Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Chrudim

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ne

Město Chrudim pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, z větší části přehledný a srozumitelný. Bez připomínek, všechny otázky či připomínky byly vyřešeny na jednání na místě.

Za oblast 1.5 až 1.9
Ne

Audit je zcela přehledný a srozumitelný. Bez dalších připomínek.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem.

Město ve svém sebehodnocení využilo možnost text zkrátit častým použitím odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím.

Za oblast 1.5 až 1.9
Ano

Audit je z mého pohledu kompletní, dává odpovědi na všechny otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Ke všem (až na výjimky) jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů. Za podoblasti 1.1 až 1.4 bez připomínek.

Za oblast 1.5 až 1.9
Ano

Prakticky všechny indikátory doplněny. Bez závažnějších připomínek.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
 • Dlouhodobá aktivita a pozitivní výsledky v oblasti MA21 a naplňování principů UR
 • Masivní a stabilizovaný systém řízení města a jeho úřadu v plném naplňování v PDCA cyklu
 • Zaměstnanci města berou udržitelné chování jako běžný standard (přijali je za své)
 • Odborně zdatný a silný aparát strategického i územního plánování
 • Obsazení funkce koordinátorky MA 21 + další referentky
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek a jejich zveřejňování
 • Prověřený silný systém pro komunikace a zapojování veřejnosti, využívání moderních IT pro komunikaci problémů a záměrů města s ní
 • Certifikace dle EMAS
 • Schopnost města získávat podporu na rozvojové aktivity – metodickou, konzultační
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
 • Kompetenční závislost na vyšších článcích veřejné správy (ústředních správních orgánech, kraji) i v záležitostech, které by při respektování principu subsidiarity s větší znalostí potřeb, podmínek a možností financování řešilo pravděpodobně účinněji město samo
 • Potřeba získání podpory pro obnovení systematického zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel města, případně i dalších cílových skupin
 • Ne zcela jednotný přístup všech členů zastupitelstva města k udržitelnému rozvoji a MA21, který se dostatečnou osvětou a vzděláváním samosprávy může postupně změnit a využít tak pozitivně potenciál nových iniciativ a myšlenek v této oblasti
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4
 • Podpora zvyšování výkonnosti a kvality i u klíčových organizací města
 • Další využívání prostředků z fondů EU a státního rozpočtu pro rozvojové projekty v oblasti UR, např. realizace adaptačních, příp. mitigačních opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn a zlepšení kvality život
 • Zlepšená spolupráce s krajem a obcemi v okolí při „sebepropagaci“ města i regionu a jejich atraktivit
 • Vyšší využití možností, spojených s působením a zařízeními armády ve městě – doprava, osídlení, ekonomika, podpora revitalizací vybraných zón města
 • Zvýšený zájem celé podnikatelské sféry o zlepšování podmínek života ve městě, kde působí, nejen formou příspěvků na investice a sponzoringu akcí, pořádaných městem
 • Schopnost sdílet zkušenosti s dalšími municipalitami, fundované prezentace vlastních příkladů dobré praxe
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4
 • Nadměrná regulace veřejného sektoru a správy ze strany zákonodárných a výkonných orgánů státu.
 • Pokračující nestabilita politického a ekonomického prostředí v ČR, nekoncepčnost vládnutí, neschopnost státních orgánů i krajů připravit kvalitní podklady a podmínky pro čerpání dotací z fondů EU v plánovacím období 2014 – 2020, změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí, ztěžující dlouhodobější strategické plánování
 • Nepochopení některých aktérů veřejné správy, že dlouhodobou udržitelnost města je třeba chápat v širším časovém i územním kontextu, ve vytváření předpokladů pro harmonický vývoj, že nestojí na zdůrazňování prioritní důležitosti jednoho z pilířů udržitelnosti, ale na rovnováze všech tří – environmentálního, ekonomického i sociálního.
 • Vady současné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek
 • Případné zhoršení spolupráce s klíčovými aktéry k řešení problémů města mimo jeho kompetence
 • Nedůsledné a nedokončené řešení problémů vedení silniční sítě ve správě ŘSD a Pardubického kraje („poloobchvat“) pro životní prostředí uvnitř zastavěného území města
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Za oblast 1.1 až 1.4

Během auditu nebyly identifikovány problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily zachování v kategorii A.


 Doporučení pro příští hodnocení:

 

 • Pro příští hodnocení prokázat meziroční trendy v hodnotách (výstupech) stanovených indikátorů Strategického plnu udržitelného rozvoje města Chrudim (SPURCH), jeho akčních plánů a dalších koncepčních dokumentů.

 • Při práci a revizi SPURCH a akčních plánů prokázat hodnocení socioekonomického dopadu projektů dle schválených metodik a na jejich základě přijatá opatření.

 • Vyhodnotit efektivitu a vzájemné vazby Komise Zdravého města a MA 21 a Strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Chrudim.

 • Pro optimalizaci veřejných služeb zvážit zavedení systému Sociálně odpovědného veřejného zadávání dle metodik MPSV.

 • V rámci snižování rizik korupce rozšířit propracovaný systém (katalog rizik) na celé město jako právnickou osobu (veřejnoprávní korporaci) včetně zřizovaných organizací.

 • Zvážit zapracovávání zásadních výstupů/výsledků z realizace benchmarkingu, CAF, EMAS a dalších systémových aktivit do výroční zprávy města a rovněž zvážit vytvoření samostatné kapitoly/oddílu k udržitelnému rozvoji, zahrnující činnosti a výsledky, spojené s naplňováním UR.

 • V následujícím období připravit a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě.

 

Poznámky pro příští hodnocení:

 • Při příštím hodnocení bude posuzováno naplňování Adaptační strategie města (2017) konkrétními opatřeními a jejich faktickým dopadem na klima a UR ve městě.

 • Bude rovněž prověřen přístup, resp. jeho změna ke komplexnímu zjišťování zpětné vazby – spokojenosti a potřeb – obyvatel města.

 

Za oblast 1.5 až 1.9

Bez dalších připomínek. Je zřejmé, že Město Chrudim zcela oprávněně úspěšně obhajuje Audit v nejvyšší kategorii A. Město se problematikou zdravého a zároveň udržitelného územního rozvoje intenzívně zabývá. Prakticky by mohlo být jen několik málo doporučení pro další rozvojové projekty, např.z oblasti Smart Cities. Děkuji za skvělou spolupráci při auditu


Hodnotící výrok
Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

Audit UR je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i podrobným textem. Organizace má vyplněna i všechny povinné kritéria v oficiální databázi MA21 (CENIA) v celém povinném rozsahu.

Během auditu nebyly identifikovány zásadní problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily zachování města (obhájení) v kategorii A.
V porovnání s Auditem UR z roku 2016 v Chrudimi dochází ke změnám spíše evolučního rozsahu s pozitivními trendy výstupů a výsledků, bez převratných změn, s výjimkou několika výjimečně slibně rozvíjejících se oblast (Adaptace na klimatickou změnu, propojení nástrojů řízení a zvyšování kvality). Pro další směřování jsou současně definovány drobné rezervy jako příležitosti k neustálému zlepšování.
Tento postup hodnotím velmi kladně a měl by být zárukou trvalého a stabilního udržitelného rozvoje. Chrudim tak potvrzuje roli lídra v místní Agendě 21, minimálně z pohledu oblasti 1.1 až 1.3 Správa věcí veřejných, vykazující některé prvky excelence.

Za oblast 1.5 až 1.9
Excelentní stav tématu vůči UR

Bez dalších připomínek.
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nově nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty - strategické plánování a řízení se řídí dle schválených metodik. Důležité strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování nové strategie vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli strategie a stanovenými limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým pro UR.

V této oblasti jde o významný krok, který vedl k systematičnosti v rámci stabilizace procesů strategického řízení.

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Organizace naplnila doporučení oponentního týmu z předchozího auditu UR - nastavení indikátorů k SPURCH, řídí se schválenými metodikami, provádí každoroční vyhodnocování SPURCH a akčních plánů, nové akční plány tvoří v koordinaci s rozpočtem na další rok. Byla přijata Adaptační strategie města. Naopak nebylo prokázáno doporučované každoroční hodnocení socioekonomického dopadu jednotlivých projektů. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence.

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 • Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim (SPURMCH)

V roce 2016 byl ZM schválen Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim na roky 2015 – 2030. Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; k jeho naplňování dochází prostřednictvím ročního Akčního plánu, který vzniká prostřednictvím vyhodnocování námětů, požadavků, připomínek od jednotlivých odborů MěÚ, ale i veřejnosti a to prostřednictvím veřejného projednání  TOP 10 problémů, kulatých stolů, plánovacích setkání  a dalších akcí se zapojením veřejnosti.

Tento plán odpovídá principům moderního strategického řízení.

Členění strategie je následující:

• Tři oblasti odpovídají jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Město Chrudim usiluje o vyvážený rozvoj v těchto třech oblastech.

• Čtvrtá oblast je zaměřena „dovnitř“ úřadu – jde o zabezpečení rozvoje města prostřednictvím zkvalitňování práce MěÚ a všech jeho složek a městem řízených organizací.

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování a využívání externích financí, každoročně městem rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPURMCH. Naplňování SPURMCH je městem monitorováno na základě klíčových měřítek (indikátorů) a pravidelně vyhodnocováno Strategickým týmem pro udržitelný rozvoj města Chrudim formou hodnotících zpráv, které jsou předkládány radě a zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

Všechny další koncepce jsou podřízené SPURMCH a mají na něj provázanost. Toto je ošetřené v Příkazu tajemníka číslo 1/2013 – Postup při zpracovávání koncepcí a jejich evidence.

Díky MA21 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; byla vytvořena Metodika pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi, proškoleny klíčové osoby - garanti, byly zaktualizovány pracovní orgány (strategický tým UR, pracovní skupiny pro strategii apod.). Provázanost je v rámci strategického řízení i na komise RM.

Pro sledování naplňování SPURMCH jsme sestavili Katalog karet indikátorů. Katalog indikátorů obsahuje soubor karet všech indikátorů SPURMCH. Celkem je evidováno 55 měřítek. U každého indikátoru byla zvažována vypovídající schopnost, dostupnost, frekvence a pracnost měření. Naplnění některých indikátorů není městem přímo ovlivnitelné, nicméně vzhledem k vlivu na plnění cílů SPURMCH byly zvoleny pro účely monitorování.

SPURMCH byl posouzen z hlediska SEA.

Strategické cíle jsou měřeny pomocí indikátorů stanovených k jednotlivým aktivitám Akčního plánu. Na základě zpracovaných map procesů byl vytvořen systém řízení provozních cílů, na jehož základě je měřena výkonnost, která je zároveň porovnávána i v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005. Cíle jsou nastaveny a měřeny i v rámci systematického managementu hospodaření s energií.

http://www.chrudim.eu/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1667

http://www.chrudim.eu/sea-ke-strategickemu-planu-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1668/p1=1841

Schválené indikátory ke SPURCH http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7319

 

 • Akční plány

Akční plán SPURMCH je každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován ZM a vyvěšen na webových stránkách města; AP je každoročně vyhodnocován a je předkládána zpráva o jeho plnění RM/ZM ; jedním z podkladů pro tvorbu AP je seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce (nad 200 tis. Kč) a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

Projektový zásobník nám shrnuje informace o projektových záměrech, které máme k dispozici (harmonogram, rozpočet, odpovědné osoby, stav doprovodné dokumentace, vazba na strategii ad.). Je pod heslem přístupný online v interním prostředí infosystému DATAPLÁN NSZM fungujícím v internetu (není potřeba instalací SW ad.).

Pro hodnocení projektů, které by měly být zařazeny do Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2012 – 2015 jsme využili Evaluátor" pro hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj prostřednictvím DTP NSZM. Ten nám umožnil stručnou a rámcovou interpretaci dopadů daného projektového záměru na udržitelný rozvoj z pohledu jeho vybraných parametrů. Využili jsme formu sebehodnocení formou expertního odhadu. Dle výsledků evaluace i dalších zadaných údajů  nám tento systém umožnil rámcovou priorizaci projektových záměrů pro diskusi v příslušných orgánech samosprávy.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie/projekty

http://www.chrudim.eu/vyhodnoceni-akcniho-planu-rozvoje-mesta-chrudimi-na-rok-2017/d-8949/p1=1841

http://www.chrudim.eu/akcni%2Dplan%2Drozvoje%2Dmesta%2Dchrudimi%2Dna%2Drok%2D2019/d-9278/p1=1841

 • Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim

oficiálně byl ustanoven v r. 2012 rozhodnutím ZM. Tým se řídí dle pravidel stanovených ve schválené metodice pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi. Je složen ze zástupců vedení města; vedoucích vybraných odborů;  dalších expertů a externích spolupracovníků a schází se zpravidla 2x - 3x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPURMCH, AP a hodnocení projektů/investic a připomínkování koncepcí.

 • Územní plán

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje kraje (nabytí účinnosti 7.10.2014) - pořizovatel Krajský úřad Pardubického kraje

Územní plán Chrudim (nabytí účinnosti 28. 11. 2013 )

Změna č. 1 Územního plánu Chrudim (nabyla účinnost 12.10.2016)

Nyní probíhají změny č.2 a č.3 - probíhá vyhodnocení námitek a připomínek.

http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

 • Regulační plány

Regulační plán Pumberka západ Chrudim (nabytí účinnosti 13.10.2009)

Regulační plán Městské památkové zóny (projednaný návrh zadání v ZM, kromě jiného je v této souvislosti třeba rozhodnout o lokaci výstavby sportovní haly, parkovacího domu pod "Festunkem" apod.

Zpracované územní studie:

 • Územní studie Na Špici v Chrudimi  (schválení 1.8.2009)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi  - severozápadní část (schválení 25.2.2010)
 • Územní studie v lokalitě Markovice - U Kostela (schválení 11.11.2011)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi - jihovýchodní část (schválení 3.4.2012)
 • Územní studie v lokalitě Skřivánek v Chrudimi (schválení 27.6.2013)

http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje.

Územně analytické podklady http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

Existence dokumentů jako např. komunitní Plán zdraví a kvality života, Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030, Strategický plán Mikroregionu Chrudimsko a strategie MAS Chrudimsko potvrzují vizi a strategii, které jsou aktivitou odborů úřadu, komisemi města a pracovními skupinami z řad občanů a pracovníků MěÚ naplňovány. Ve státní správě řada odborů úřadu prosazuje vizi a poslání prostřednictvím metodické a kontrolní činnosti vůči obcím.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Existující schválená sada indikátorů pro vyhodnocení SPURCH

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nově od roku 2016 zpracovaný SPURCH města, koncepce a další programy zaměřené na rozvoj města jsou provázány s nově vydaným ÚP (2013). Dohled nad jejich souladem vykonává Strategický tým pro UR. S nově zpracovaným SPURCH byly schváleny nové metodické postupy implementace strategického řízení v rámci MěÚ a metodika pro tvorbu AP. V rámci fungování MěÚ se snažíme těmito schválenými pokyny řídit. 

Disponibilní veřejné prostředky jsou směrovány na akce, které jsou obsaženy ve schválených rozvojových dokumentech (Akční plán strategie, rozpočtový výhled, rozpočet).

AP je schvalován současně s rozpočtem města na následující období v prosinci roku předešlého.

Nově jsme v roce 2018 nastavili hodnocení projektů dle dopadu na UR. Využili jsme tzv. Evaluátor v rámci DTP.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.


Kvalitní přezkoumávání plnění cílů a opatření strategických dokumentů, s průmětem do aktualizovaných dokumentů, resp. akčních plánů. Doporučení – vyhodnotit efektivitu a vzájemné vazby Komise (rady města) Zdravého města a MA 21 a Strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Chrudim.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město dlouhodobě pracuje s vyrovnaným rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel;  vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů došlo k významnému posunu.

Od roku 2004 má MěÚ Chrudim Etický kodex. Své chování podřizuje mimo jiné např. zákonu č.312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a samozřejmě se také řídí zákoníkem práce.

V souladu s nově schválenými metodikami pro strategické řízení byla zlepšena provázanost mezi výběrem akcí, jejich posuzováním a rozpočtem města. Pro posuzování projektu, které se zařazují do AP jsme využili metodu hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj prostřednictvím DTP NSZM. Ten nám umožnil stručnou a rámcovou interpretaci dopadů daného projektového záměru na udržitelný rozvoj z pohledu jeho vybraných parametrů, Využili jsme formu sebehodnocení formou expertního odhadu. Dle výsledků evaluace i dalších zadaných údajů  nám tento systém umožnil rámcovou priorizaci projektových záměrů pro diskusi v příslušných orgánech samosprávy.

Vybrané projekty v AP naplňují hlavní rozvojové cíle města stanovené ve SPURMCH.

Každý projekt má svou tzv. kartu, kde je uvedeno následující: Název projektu, Stádium přípravy projektu, Typ Aktivity, Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2), Odpovědnost, Předpokládaný celkový rozpočet [Kč], Finance 2019 [Kč], Roky realizace, Podrobnosti. Toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok.

Energetický management

Od roku 2015 se zabýváme systematicky problematikou energetického managementu.  Monitorujeme stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzujeme tyto spotřeby a celkový stav budov a doporučujeme vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

Zavedli jsme Fond obnovy majetku, který je schválen ZM a řídí se danými pravidly.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Existující schválená sada indikátorů pro vyhodnocení SPURCH

Ve sledovaném období došlo k pozitivní změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Daří se naplňovat principy a podstatu energetického managementu s minimálním personálním zajištěním a maximálním ekologickým přínosem při zachování minimálních nákladů.

Snažíme se, aby aktivity města vycházely ze strategických dokumentů, akčních plánů, aby byly navrhovány, plánovány, kontrolovány i hodnoceny strategickým týmem pro UR, jehož stanoviska jsou předkládána RM a ZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Strategické a územní plánování jsou na sebe bezprostředně navazující prvky managementu rozvoje území, které zajišťují udržitelný rozvoj daného území. SPURCH a ÚP tvoří jeden funkční celek, jejich provázání je stěžejní.

ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRMCH stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD  je zajištěna a schválena Strategickým týmem pro UR, jehož členem je i odbor zodpovědný za ÚPD, což garantuje patřičný soulad a provázanost.

Mezi další významnou dokumentaci, která je ve vazbě s SPURCH patří i nově:  Energetický management podle ČSN EN ISO 50001 – plán dává dlouhodobý přehled o provozních nákladech, jde o nástroj pro plánování a vyhodnocení opatření, systém kontroly a vyhodnocování spotřeb a dosažených úspor a také nově zpracovaná a v roce 2017 schválená Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu.

Přehled koncepčních dokumentů: https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Je snaha o maximální provázanost této dokumentace. Nově i s vazbou na plány adaptační strategie a energetického managementu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Provázání koncepčních dokumentů je řešeno prostřednictvím procesů. Rozvíjení procesů a organizační struktury je v souladu se strategií, plánováním a potřebami a očekáváními zainteresovaných stran, jsou využívány dostupné techniky (DTP, webové stránky). Klíčové procesy na jednotlivých odborech jsou identifikovány, byly vytvořeny mapy procesů. Každoročně dochází k opakovanému měření jednotlivých procesů a mapy procesů jsou revidovány a upravovány. Dochází i k úpravám Organizačního řádu úřadu v reakci na potřeby a očekáváními zainteresovaných stran.

Každá nová koncepce či strategie musí být schválena Strategickým týmem pro UR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ. Hodnotí se i provázanost navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich soulad. Byl sestaven podklad pro stanovení minimálního rozsahu koncepcí a zaveden systém evidence koncepcí.  Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty (krycí list).

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ.  Dle tematického zaměření jsou určeny odpovědnosti a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.).

Všechny tyto dokumenty jsou  průběžně aktualizovány ve spolupráci s veřejností i odborníky.

Ostatní schválené koncepce jsou zveřejněny v DATAPLÁNU NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Nově jmenovaným Strategickým týmem pro UR (po volbách) bude i revize těchto dokumentů.

Od roku 2017 máme nově zpracován Akční plán udržitelné energetiky včetně inventury emisí a Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu.

 • Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8266

 • Příloha č. 1 Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudimi - Základní inventura emisí

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8267

 • Pakt starostů a primátorů ve městě Chrudim - informace

http://www.chrudim.eu/pakt-starostu-a-primatoru-ve-meste-chrudim/d-8265/p1=1945

 • ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA CHRUDIM NA KLIMATICKOU ZMĚNU

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8171

Realizovaná opatření: např. revitalizace náhonu V parku Střelnice - https://www.youtube.com/watch?v=UlCh6StkbEk&fbclid=IwAR1du3L8FbYMkOQWnl3HkoAqCyX_p3OnGs2TmaDCKMQeW489agl3U-dd8K8https://www.facebook.com/mu.chrudim/photos/pcb.2178805385500914/2178788158835970/?type=3&theater

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Klíčové procesy na jednotlivých odborech jsou identifikovány, byly vytvořeny mapy procesů. Každoročně dochází k opakovanému měření těchto nastavených procesů.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V souladu s vyvíjející se situací se snažíme reagovat prostřednictvím těchto nově zpracovaných dokumentů - Akční plán udržitelné energetiky včetně inventury emisí a Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu tak, aby s naším přispěním nebyl dopad hrozeb tak velký.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení v porovnání s hodnocením města.


Organizace uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. Nově přijala a začíná s realizací Adaptační strategie města, byť je v obecnější rovině, než by mohla být. Hodnocení oponenta je proto vyšší než sebehodnocení organizace.

 

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Optimalizace veřejných služeb a úřadu je prováděna tak, aby byla efektivní a účinná. Úřad je centralizován v minimálně nutném počtu budov (s cílem snížit počet úřadoven, centralizovat fungování zasedacích místností, učeben a výukových prostor) a zlevnit provoz úřadu. Úřad sídlí ve čtyřech objektech. Jeden slouží Městské policii a Informačnímu centru, budova radnice soustřeďuje činnosti v oblasti samosprávné – péči o investice a údržbu majetku, správu majetku a bytového fondu a fungování uvolněných a neuvolněných funkcionářů města. Třetí a čtvrtý objekt centralizuje veškeré další aktivity určené pro občana (veškerý výkon státní správy a výkon samosprávy vůči občanům).

Centrální pokladna funguje v hlavní budově, ale také v dalších dvou objektech jsou pokladny, takže občan nemusí problém hotovostní platby řešit jinde než záležitost s tím spojenou. Mimo to má městská policie k dispozici také mobilní terminál, kterým se realizují transakce v terénu.

Na hlavní budově funguje také oddělení klientského servisu, které kromě centrální pokladny obsluhuje také podatelnu a recepci pro celý úřad (efektivní řešení co největšího okruhu činností pro klienty v jednom místě).

V blízkosti všech objektů je možnost parkování (u centrální budovy bezplatné). Zastávka MHD pro veřejnost je v bezprostřední blízkosti budovy centrální budovy a do vzdálenosti 200 m od ostatních budov úřadu. Z hlediska rozmístění v rámci úřadu a dopravního napojení i možností občanů vyřídit záležitost od počátku do konce v daném konkrétním objektu považujeme tento způsob řešení za plně vyhovující.

Vozový park města plně odpovídá potřebám úřadu a jeho rozmístění je provedeno s ohledem na sídlo uživatele (vozidla jsou parkována blízko budov, ve kterých sídlí příslušné odbory). Bylo zakoupeno elektrokolo pro přesun zaměstnanců v terénu (ekologické i ekonomické hledisko provozování).

V roce 2017 probíhal testovací provoz elektromobilu. V 2019 bude realizován nákup vozidla s hybridním pohonem pro městskou policii a do budoucna máme záměr zakoupit elektromobil pro úřad.

Úřad má samostatné kanceláře ve výjimečném případě max. pro 3 úředníky, což odpovídá potřebám individuálního jednání s klienty. Pracoviště, která pracují s klientem převážnou část pracovní doby, jsou vybavena přepážkami a vyvolávacím systémem, a to včetně recepce a centrální pokladny.

Pravidelně se sleduje provoz kancelářské techniky a související náklady včetně zohlednění potřeb zaměstnanců k vybavení kanceláří technikou tak, aby bylo možno maximálně rychle a hospodárně obsloužit klienta. Funguje PC učebna a je poskytována ke školícím potřebám i jiným subjektům. Provozní potřeby jsou řešeny s ohledem na ekonomickou efektivitu – např. kopírky jsou nahrazeny multifunkčními zařízeními včetně skenerů a jsou síťově propojeny pro společné užívání, totéž se týká provozně drahých barevných tisků.

Požadavky zaměstnanců jsou zohledněny při vybavování jejich pracovišť a je kladen důraz na kvalitní technické zázemí. Postupně se přechází v co nejvyšší míře na elektronickou komunikaci (také v souvislosti s fungování datových schránek), informační technologie jsou řešeny jako centrální propojený systém včetně sdílení techniky.

Centrální budova má řešen bezbariérový přístup, informační systém a vyvolávací systém. K zaměstnancům se zdravotním a fyzickým omezením je přistupováno individuálně dle jejich potřeb. Nově adaptovány byly společné prostory a jednací místnosti, v roce 2017 a částečně ještě 2018 proběhla kompletní rekonstrukce budovy radnice na Resselově náměstí 77. V této souvislosti byly upraveny prostory tak, aby byly co nejpřístupnější vůči klientům a maximálně vyhovovaly potřebám zaměstnanců. Celková rekonstrukce objektu včetně dalšího vybavení a úprav si vyžádá více než 15 mil. Kč. V centrální budově je funkční plošina pro invalidní občany, WC na euroklíč. Rozšířeny byly internetové stánky pro klienty a možnost využití wi-fi sítě. K dispozici je e-shop informačního centra.

Přehodnocením finanční náročnosti došlo ke změně v systému úklidu na úřadě a vrátili jsme se k jeho zajištění vlastními silami, což je v současné době efektivnější, než službu nakupovat. Také běžnou údržbu zajišťujeme vlastními silami, zadáním u firem a na základě dohody o pracovní činnosti.  V provozní oblasti zajišťují chod budov, opravy a údržbu budov, dalších objektů města, okolních pozemků a vozového parku 2 stálí zaměstnanci. Tento způsob zajištění je finančně výhodnější a velmi flexibilní, protože zaměstnanci plní i další úkoly související s chodem úřadu. Údržba, pravidelné opravy a investice do objektů úřadu se provádějí v souladu s plánem, který je zakomponován také do střednědobého výhledu rozpočtu města včetně pravidelné obnovy technického zázemí úřadu. Tento systém se nám osvědčil, funguje dobře a má finanční přínos.

Pravidelně se vyhodnocují náklady na autoprovoz, dle příslušné směrnice, a na základě zjištění je také obnovován vozový park úřadu. Delší služební cesty jsou koordinovány tak, aby využití vozidel bylo maximálně efektivní. Pro cestování zaměstnanců v rámci města jsou k dispozici průkazy na MHD. V rámci projektu EMAS bylo pro potřeby úřadu zakoupeno elektrokolo na přesun zaměstnanců v terénu (ekologický a úsporný projekt). Provádí se regulace vytápění objektů úřadu a dochází k postupné výměně oken za plastová.

Z finančních ukazatelů (závěrečný účet) vyplývá, že  čerpání prostředků na provoz má mírně klesající trend (dokládá cílené úspory organizace). Úřad je zapojen do systému EMAS (efektivní plánování zdrojů). V další etapě se úřad zaměří na zvýšenou kontrolu autoprovozu a jeho lepší organizaci pro zajištění úspor a poklesu spotřeby pohonných hmot.

V roce 2013 byla provedena analýza energetické náročnosti budov města a ZM schválilo zapojení města do projektu EPC – energetické úspory v objektech města. Jedná se o projekt, který byl zrealizován v roce 2014 a z plánovaných úspor, jejichž pravidelný monitoring a vyhodnocení se provádí, má docházet k postupnému splácení nákladů ve lhůtě 20 let (2024). Opatření byla provedena v celkovém objemu 10 mil. Kč, a to jak v objektech úřadu, tak v objektech sídel příspěvkových organizací a obchodních společností. Byla zřízena funkce energetického manažera, který řeší problematiku úspor ve všech objektech města a reaguje na aktuální stav v této oblasti včetně přípravy dlouhodobé koncepce úsporných opatření. Díky úsporám, získaným po opatřeních z projektu EPC především u našeho s.r.o. Sportovní areály města Chrudim, se podařilo v r. 2016 a 2017 zrealizovat v krytém plaveckém bazénu nové investice, např. doplnění sauny o welness prvky, modernizace šatních skříněk (elektronické čipy), rekonstrukce vzduchotechniky.

V roce 2018 byly instalovány fotovoltaické panely na střechu objektu MěÚ, které vyrábějí el. energii a tak částečně samozásobují úřad, postupně se tak realizují další plánové kroky v oblasti úspor energií.

Oblast řízení hmotného majetku je soustředěna společně s řízením provozu u Odboru kanceláře tajemníka. K likvidaci a recyklaci majetku užívá organizace kapacity externích služeb, protože tato varianta je nejvýhodnější, rychlá a efektivní. Platí Pravidla pro hospodaření s majetkem města, která řeší nakládání s nepotřebným majetkem, která byla novelizována v pololetí roku 2012, a to i ve vazbě na změny dané legislativou. Nastavený způsob považujeme za vyhovující.

Účinnost a efektivnost procesů je sledována zejména prostřednictvím benchmarkingu u všech agend, které lze statisticky hodnotit. Dlouhodobě a podrobně je sledována zejména v oblasti kontrolních procesů a zadávání veřejných zakázek, dále např. v personální oblasti. K optimalizaci dochází prostřednictvím vnitřních směrnic, které jsou průběžně novelizovány na základě vyhodnocování existujícího stavu. K dalším krokům v rámci optimalizace postupně dochází na základě pravidelného vyhodnocování klíčových procesů a jejich výsledků.

Z porovnání měst se srovnatelným počtem obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností (60 – 90 tis.) vyplývá, že počet zaměstnanců, kteří zajišťují výkon státní správy v přepočtu na 1 000 obyvatel správního obvodu obce (1,827 pracovníka), je  téměř shodný s mediánem této hodnoty (1,878 pracovníka). Maximální činí 2,551, minimální 1,206 pracovníka 

 V počtu pracovníků zajištujících výkon samosprávy v přepočtu na 1 000 obyvatel obce je úřad s hodnotou 2,849 pracovníka nad mediánem, který činí 2,488 pracovníka, ale dosud zdaleka nedosahuje maximální hodnoty 4,145 pracovníka na  1 000 obyvatel.

 

Úřad tedy vykonává agendy s nižším počtem zaměstnanců a tím vykazuje úsporu jak ve mzdových nákladech, tak i v provozních. Tyto náklady vč. investičních a odpisů dosahují v průměru na jednoho zaměstnance 618,451 tisíce Kč. Střední hodnota těchto nákladů při porovnání jednotlivých měst činí 703,083 tis. Kč na jednoho zaměstnance, max. hodnota je 915,373 tisíce, min. hodnota 545,450 tisíce Kč. Výdaje na jednoho zaměstnance vykazují v jednotlivých letech stoupající trend, který je v posledních dvou letech, mimo jiné, zapříčiněn rekonstrukcemi administrativních budov MěÚ.
I přesto stále patří ve sledovaném souboru k těm nižším.

Výroční zpráva Městského úřadu Chrudim za rok 2017 tímto poskytuje občanům města možnost najít i takové informace, které na webových stránkách města, ani v Chrudimském zpravodaji nejsou běžně k dispozici.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=8245&n=vyrocni%2Dzpravy%2Dmestskeho%2Duradu%2Dchrudim

Optimalizace sociálních služeb je provedena prostřednictvím KPSS https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ve-meste-chrudim-2016-2018

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano

Ve sledovaném období byly hledány a prohlubovány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (především v oblasti energetiky), realizován projekt EPC a KPSS. Tyto projekty přispěly k úsporám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2014 je systémově zaváděn energetický management v rámci kterého byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. Od roku 2015 realizujeme projekt EPC, který dále optimalizoval energetické úspory. Prostřednictvím pozice energetického manažera jsme zavedli sledování spotřeb, od roku 2018 i některé z nich sleduje online. Zde dochází k podrobné a pravidelné analýze, která přispívá k úsporám (rychlé odstranění závad).

Centrální budova má řešen bezbariérový přístup, informační systém a vyvolávací systém a plně funkční klientský servis.

 

Indikátory ve vazbě na SPURCH:

Počet žádostí dětí do MŠ/počet dětí přijatých v %

C1. - Objem financí přidělený školským zařízením

C2. - Objem financí přidělený sportovištím města

D1 - Spotřeba tepla z CZT v budovách vlastněných městem

Spotřeba zemního plynu v budovách vlastněných městem

Spotřeba elektrické energie na zařízeních města

Spotřeba vody v budovách vlastněných městem

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Optimalizace úřadu probíhá na základě výsledků BI 2005 a to z hlediska nákladů, výkonnosti a kvality. Data jsou porovnávána se srovnatelnými městy a ve většině ukazatelů dochází ke zlepšování nebo vykazují lepší hodnoty než je medián.

Díky pružnému reagování na změny, které vyplývají z průběžného monitorování, a provádění optimalizace veřejných služeb předcházíme nedostatkům, které by mohly vznikat ve fungování služeb a úřadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Doporučení pro optimalizaci veřejných služeb – zvážit zavedení systému Sociálně odpovědného veřejného zadávání dle metodik MPSV.

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 • Kromě rozpočtového výhledu pořádáme porady vedení města a některých vedoucích odborů k projektovým záměrům a investičním akcím, které jsou připravovány s výhledem pro období 1-5 let . Tyto projektové záměry jsou posuzovány Strategickým týmem pro udržitelný rozvoj z hlediska hodnocení dopadu na UR.
 • Investice pro daný rok jsou vždy v souladu se schváleným AP -ve vazbě na rozpočet města.
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Implementací nových metodických pokynů pro strategické řízení dochází ke zkvalitnění provazeb mezi rozpočtem, AP a naplňovanou strategií. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Je zpracován a schválen nový střednědobý výhled rozpočtu (schváleno v r. 2017) a pravidelně se provádí jeho aktualizace. Tento dokument navazuje na aktualizované strategické dokumenty a soustřeďuje se především na zakomponování vybraných projektů ze strategické vize a akčního plánu Strategického plánu – ten je průběžně také aktualizován). Návazně existuje také plán investic jako vnitřní pracovní materiál úřadu. Zaktualizovány byly Komunitní plán, Plán zdraví a kvality života, schválen je Akční plán Strategického plánu. Rozšířil se počet jednání s občany ve strategické oblasti (např. Desatero problémů Chrudimi). Vedení města i úřad vyvíjí zvýšenou aktivitu k realizaci strategických cílů (plochy k podnikání – průmyslové a rozvojové zóny, obchvat Chrudimi, zapojení do projektů EU). Je schválena koncepce cestovního ruchu a koncepce rozvoje školství. Prioritní oblasti rozpočtového výhledu jsou zařazovány do ročních rozpočtů měst.

Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Postup zpracování rozpočtu je podrobně stanoven (směrnice Finanční hospodaření). Kompletní rozpočet města je zpracován velmi podrobně, včetně komentářů a podrobných rozpočtů řízených organizací. Běžně realizujeme projektové rozpočty k velkým investičním akcím spolufinancovaných ze zdrojů EU (aktuálně již více než 35 projektů). Existuje databáze projektů a databáze investičních akcí (hrubý plán investic). V r. 2017 byl schválen nový střednědobý výhled rozpočtu, v kompletní provázanosti na aktualizovaný Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi. Zavedeny jsou centrální registr dotací, centrální evidence smluv. Město zrealizovalo v r. 2014 PPP projekt EPC – program energetických úspor v objektech města. Nyní probíhá splácení ve lhůtě 10let (do roku 2024) a provádí se vyhodnocování úspor, které se přesouvají do Fondu obnovy majetku (nově zřízený fond, který tvoří zdroje na další opatření v oblasti úspor v objektech města). Provádí se od r. 2015. Pro další období má město záměr zajistit rozklikávací rozpočet tak, aby byly informace z finančního hospodaření pro zájemce k dispozici až ke stádiu faktur a účetních dokladů.

Je rovněž prováděno pravidelné vyhodnocení kritérií stanovených pravidly pro zadlužování
a sledován trend vývoje, který má v průběhu 7 let rostoucí trend (tzn., že probíhá cílené snižování dluhu). Pravidelně, každý rok spolu se závěrečným účtem, se provádí vyhodnocení srovnání rozpočtového výhledu a plnění rozpočtu v daném roce (důkazy – prezentace zpracované pro ZM, závěrečný účet města). Velmi dobrým zjištěním pro nás je, že finanční ukazatele mají za posledních 6 let stále se zlepšující trend. Strategický tým zavedl novou koncepci hodnocení projektů a finančních záměrů a cílů, jejíž vyhodnocené výsledky jsme promítli do nového rozpočtového výhledu, který byl schválen v 1. pololetí roku 2017.

Město zveřejňuje veškeré finanční informace – dokumenty o svém hospodaření ve větší míře než mu ukládá zákon. Informace jsou volně přístupné na webových stránkách a odbor finanční průběžně předává informace, které požadují média i občané ke všem finančním záležitostem, které nepodléhají ze zákona mlčenlivosti (důkaz – odpovědi a poskytnuté informace, webové stránky, intranet). Celý zaběhnutý systém funguje. Objem předávaných informací o finanční situaci, který je zakomponován do Závěrečného účtu města, má rostoucí trend. Dle smluvních vztahů a na požádání informuje město a jeho úřad o svém hospodaření také své finanční partnery, vzrůstá množství informací z oblasti finančního hospodaření, které jsou publikovány na základě dotazů v různých mediích. 

Stávající informace se rozšiřují – webové stránky doplněny o údaje o činnosti Kontrolního výboru, nově se zveřejňují také informace o přijatých změnách rozpočtu města v průběhu roku a o hospodaření příspěvkových organizací (rozpočty, výhledy, rozpočtové změny). Vnitřní portál ManaDesk obsahuje informace o rozpočtu, prováděných rozpočtových změnách v průběhu roku, pololetní zprávy o hospodaření města a poskytuje všechny důležité informace z oblasti financí pro zaměstnance úřadu, Do finančních dokumentů jsou promítnuty strategické dokumenty (viz bod 4.4.1 – i dlouhodobě) a údaje doplňujeme také o nefinanční data a grafickou přílohu s cílem „skutečně ukázat jak se finance přeměnily na konečné produkty za ně realizované“ - např. v opravách a údržbě majetku, nových stavbách apod. a tak tyto dokumenty více přiblížit a zatraktivnit. K průhlednosti toku financí přispívá i fungování webových stránek „Investiční záměry“ a „Veřejné zakázky“, které transparentně prezentuje výběr zakázek s jejich finančním dopadem. Byl přijat dokument Dotační pravidla, který stanovil postupy a pravidla platná v oblasti dotační politiky a Pravidla pro zadlužování města Chrudim, která ošetřují oblast možného zadlužení města, stanovují mantinely a kriteria pro pravidelné vyhodnocování oblasti úvěrové politiky. Toto vyhodnocování se provádí v rámci závěrečného účtu města za kalendářní rok, poprvé provedeno za rok 2012 vždy za předchozí kalendářní rok. Nyní tedy probíhá již 7 let a jeho trend u obou uvedených oblastí je pozitivní. V případě oblasti zadlužování pak dochází k výraznému zlepšení.

Záměry v oblasti řízení zdrojů jsou plněny jak z hlediska úvěrové zadluženosti, tak z hlediska omezení finančních rizik. Byla zpracována analýza rizik odboru (včetně rizik finančních) a její dopady byly ošetřeny ve vnitřních předpisech. Zlepšil se systém zhodnocování volných finančních zdrojů (aktuálně nelze příliš ovlivnit z důvodu hospodářské situace a politiky ČNB). I ve finanční oblasti je však v oblasti řízení financí město limitováno smluvními vztahy a povinnostmi, které do značné míry ovlivňuje zapojení ve financování velkých dotačních projektů (jako např. v tomto období spolufinancování projektů EU). Z toho vyplývá, že v současné době město tento přístup řízení uplatňuje prioritně v oblasti realizace velkých investičních projektů.

Veškeré aktivity v oblasti řízení financí si úřad zajišťuje sám vlastními silami, nepoužívá dodavatelský systém ani daňové poradce a tím jednak šetří zdroje a mimo to efektivně využívá vlastního kvalifikovaného potenciálu. Rozšiřují se rizikové oblasti v řízení financí, a to především vlivem změn legislativy a reformy účetnictví. Úřad reaguje novým nastavením kontrolních mechanismů a vnitřních předpisů v této oblasti poměrně masivním způsobem v průběhu roku 2011 také s ohledem na provedené vyhodnocení možných rizik. Vnitřním předpisem byly ošetřeny oblasti dotační politiky - „Dotační pravidla“, hospodaření s majetkem - „Pravidla pro hospodaření s majetkem“, zpracována byla také Pravidla pro zadlužování města Chrudim a provádí se pravidelné vyhodnocení úvěrové politiky. Úřad také zareagoval na změnu situace na finančním trhu (změny v oblasti zhodnocování volných zdrojů), sjednání jiných forem využití služeb u bank (změny smluvních ujednání souvisejících se změnami cen v bankovním sektoru). V r. 2018, obdobně jako v předchozích letech, město pokračovalo cíleně ve zrychleném umořování dluhů (mimořádné splátky úvěrů navazují na předchozí refinancování úvěru). V r. 2017 dále byla aktualizována většina předpisů, týkající se finančního řízení a hospodaření (dosud 7 aktualizací), zapracovány byly i dopady zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (tuto oblast město ošetřilo již dříve právě „dotačními pravidly“, jejichž kriteria jsou přísnější než ta, daná zákonem. Aktuální nastavení je vyhovující a v současné době maximálně efektivní. Efekt vyhodnocování vnitřních nastavených pravidel se pak projevil v úsporách v oblasti dluhové služby za posledních 6 let.

Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek. Odbor finanční provádí pravidelnou měsíční rozborovou činnost a srovnání mezi odbory. Byl vydán příkaz tajemníka, který ukládá odborům provést pravidelné srovnání výkonnosti a nákladů dle srovnávacích ukazatelů benchmarkingové iniciativy. Monitoring probíhá na základě potřeby, vyplývající z praktických zkušeností. V roce 2010 byla provedena první analýza srovnávacích dat -  výstupů z BI 2005 (porovnání s jinými obcemi) z hlediska nákladů a výkonnosti a opětovné vyhodnocení je prováděno každý rok. Toto srovnání dopadlo  i letos pro organizaci ve finanční oblasti velmi příznivě (důkaz – výstupy zpracované odbory pro tajemníka MěÚ), výpočet trendu a procentních změn. Na základě zjištěných dat město zrealizovalo záměr- projekt energetických úspor (viz předchozí bod), nyní probíhá sledování
a prověřování výsledků ve stanovené desetileté lhůtě. V r. 2015 byl zrealizován projekt zateplení v objektu příspěvkové organizace MŠ Topol a v r. 2018 v objektu MŠ V. Nejedlého opět s využitím dotačních prostředků. Pro další období je pro účel monitorování nákladů zaveden energetický management, od r. 2015 se provádí každoroční monitoring a vyhodnocení úspor, které jsou pak převáděny do Fondu obnovy majetku a odsud zapojovány do rozpočtu na provádění dalších úsporných opatření v objektech města.    

Při zpracování rozpočtového výhledu vždy vycházíme z přijatých, či připravovaných strategických dokumentů. Z konkrétních akcí promítáme ty, které jsou připravené a lze stanovit jejich finanční náklady. V ostatních případech pak do výhledu zakomponujeme souhrnné objemy výdajů na danou oblast.  

http://www.chrudim.eu/strednedoby-vyhled-mesta-chrudim-2017-2021/d-7277/p1=1079

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano

Při zpracování rozpočtového výhledu vždy vycházíme z přijatých, či připravovaných strategických dokumentů. Z konkrétních akcí promítáme ty, které jsou připravené a lze stanovit jejich finanční náklady. V ostatních případech pak do výhledu zakomponujeme souhrnné objemy výdajů na danou oblast.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu    a finanční řízení. Ve sledovaném období jsme nadále posilovali transparentnost a otevřenost rozpočtového procesu a naplňovali novou legislativu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém      s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní.
Ve sledovaném období došlo také  k zásadnímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ. Do budoucna  je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ.
Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Město má zavedeno zdravé finanční řízení, neustále zlepšuje svoje služby, naplňuje principy transparentní veřejné správy jako služby svým klientům, nastavuje podmínky pro trvalé zlepšování prostředí pro život z hlediska environmentálního, společenského i ekonomického chování i aktivním přístupem ke klimatickým změnám. Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality.

V rámci MěÚ jsou aplikovány metody MA 21, CAF, BM a nástroj EMAS.

V rámci MA21 je pravidelně připravován Akční plán zlepšování procesu MA21 a také pravidelně vyhodnocován.

vyhodnocení Akčního plánu za rok 2017: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8188

AP MA 21 na rok 2018: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8189

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) znamená systém kvality řízení úřadu z hlediska šetrného přístupu k životnímu prostředí a zavádí do procesů rozhodování a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady minimalizovat.

Veškerá opatření MěÚ musí být vydávána v souladu s normami pro životní prostředí, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. Kontroly dodržování norem právnickými osobami podnikajícími na území města jsou prováděny v rámci povinností úřadu. Je schválen
a vyhodnocován Plán odpadového hospodářství města. V současné době je připraven projekt separačního dvora s dotřiďovací linkou. Město Chrudim je prvním městským úřadem v České republice, který získal ověření systému EMAS akreditovanou organizací. Všichni zaměstnanci jsou vedeni k šetření papírem a energií a třídí odpad (v kancelářích a na chodbách jsou umístěny nádoby na separování papírů, plastů, skla a hliníku).  Pro výpočetní techniku se používají recyklovatelné potřeby (tonery do tiskáren).

Dle směrnice o nakládání s odpady je zajišťován přednostní nákup spotřebního materiálu z recyklovaných surovin (tiskopisy, sešity, toaletní papír, ubrousky a utěrky, obálky). Dále jsou nakupovány úsporné spotřebiče a žárovky. Ve všech budovách úřadu je přísný zákaz kouření.  Část pracovníků MěÚ používá k cestě do práce jízdní kola, proto jim byly zajištěny prostory k jejich úschově. Město finančně přispívá na základní dopravní obslužnost, realizuje budování cyklostezek, účastní se akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem.

Dále MěÚ zajišťuje likvidaci černých skládek na území města. V rámci projektu místní Agendy 21 je zajišťován monitoring – prováděno měření ekologické stopy. Zaveden energetický management, provádí se online sledování spotřeby.

Organizace definovala prostřednictvím jednotlivých odborů své klíčové procesy. Některé z nich byly opět upravovány, byly vypracovány mapy procesů, probíhá jejich aktualizace. Od roku 2007 již sledujeme kvantitu a kvalitu těchto procesů. Naším cílem je vyřízení požadavků občanů v krátkém časovém úseku bez zbytečných průtahů a s využitím moderní technologie a moderních systémů a metod řízení k co nejvyšší spokojenosti všech zúčastněných stran, tedy klienta i úřadu.

Pro hodnocení příspěvkových organizací a obchodních společností města jsou na vnitřním systému Mana Desk umístěny směrnice a systémy hodnocení: Řízení příspěvkových organizací, jejich finančního hospodaření, Pravidla pro odměňování ředitelů v oblasti kulturní a sociální, Pravidla odměňování ve školství - ředitelů. Pro oblast UR máme nově zpracováno Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim.

Investiční rozhodování v souvislosti s rozvojem území je otázkou kolektivního politického rozhodování volených zástupců (v rámci rozpočtu a rozpočtového výhledu o něm rozhoduje a schvaluje jej volené Zastupitelstvo města). Ne vždy je proto v těchto případech hlavním kritériem analýza nákladů a výnosů.

Stejné rozhodování v souvislosti s provozem organizace (městského úřadu) je řešeno Odborem kanceláře tajemníka, který zajišťuje provoz úřadu a všech jeho nemovitostí. Při rozhodování se vychází prvotně z potřeb a koncepce správy a údržby majetku samozřejmě se zohledněním analýzy nákladů a výnosů, která musí být podkladem při zadávání zakázek u všech investičních akcí tohoto druhu. V případě řešení provozních investic je analýza nákladů a výnosů hlavní podkladem rozhodování. Stávající systém je funkční a neměnil se.

Oblast je ošetřena vnitřními předpisy a nastaveny jsou kompetence v oblasti finanční oblasti (pravomoc a odpovědnost). Nastaven je kontrolní systém (kontrolní řád) ve vazbě na oběh, schvalování a likvidaci finančních dokumentů (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní), který se průběžně aktualizuje. Tento systém tak, jak je zaveden a uplatňován ve spolupráci s interním auditorem, je pro finanční chod úřadu odpovídající. Funkčnost systému prověřila praxe a stanovení finančních odpovědností považujeme za správné a praktické. Na základě průběžných zjištění z fungování finančních transakcí Odborem finančním a interním auditem byly zpracovány aktualizované a upřesněné vnitřní normy, které doplňují rizikové a neošetřené oblasti (centrální evidence smluv, dotační pravidla, pravidla pro hospodaření s majetkem, pohledávky, pravidla pro zadlužování města). Prověřen byl systém plátcovství DPH a činnosti související, který úřad zavedl v dubnu 2009 a který byl v roce 2011 také novelizován (změna legislativy). V r. 2017 byly vnitřní předpisy v oblasti řízení financí novelizovány (zatím 8 hotových novelizací) a budou ještě dopracovány.  Rizika ve finanční oblasti jsou ošetřena (jak dokazuje praxe) dostatečně, problémem zůstává nižší frekvence kontrolních zásahů, které by plně zabezpečily úplné dodržování všech nastavených mechanismů a uvědomělost zaměstnanců o zmíněných vymezených odpovědnostech u finančních operací. Uvedenou oblast hodnotil auditor v posledních letech jako kvalitně nastavenou a bezproblémovou. Konstatováno je zlepšení v této oblasti (viz zpráva z PHO 2016-2017). 

Úřad má zřízenu funkci interního auditora a úsek kontroly na OFN. Připravuje se plán auditů a kontrol a činnost probíhá v souladu s plánem. Tato oblast fungování úřadu je hodnocena kladně. Problém realizace nápravných opatření při zjištění kontrolních orgánů, která vzhledem k nedostatečné zpětné vazbě nemá takový efekt, jaký by mít měla, trvá a dosud nejsou nadřízeným pracovníkem stanovována opatření, která by založila vymahatelnost nápravy zjištěných nálezů. Všichni zaměstnanci organizace mají přístup k finančním dokumentům (rozpočtu, rozborům o hospodaření, změnám rozpočtu aj.). Funguje objednávkový systém a řízení finančních limitů, takže existuje stále aktuální informace o toku financí na jednotlivých odborech. Téměř veškeré finanční dokumenty, dotýkající se chodu města a úřadu (včetně příspěvkových organizací), jsou zveřejňovány na webu a vnitřním portálu ManaDesk a je do nich běžný přístup. Odbor finanční poskytuje veřejnosti i zaměstnancům na požádání všechny údaje o hospodaření s výjimkou informací, které podléhají obchodnímu tajemství. Zavedeny jsou centrální evidence smluv, centrální registr dotací, vyhodnocují se pravidla zadlužování města a provádí se hodnocení žádostí
o dotační tituly před podáváním žádostí (finanční výbor ZM). Stávající systém se osvědčil a funguje dobře (viz hodnocení auditora ze zprávy o PHO 2016-2017). Problémem je v současné době nízké využití ManaDesku z hlediska nastavení přístupů pro publikování informací z kontrolní a auditní činnosti.

Zastupitelstvo města Chrudim vydává „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“, kterými deklaruje záměr nezadlužovat hospodaření města Chrudim nad rámec reálných finančních možností města a s cílem zachovat zdravé finanční hospodaření a minimalizovat rizika tak, aby nedošlo k situaci, kdy město nebude schopno řádně splácet svoje závazky spojené s umořováním dluhů vzniklých způsoby popsanými v článku 2 těchto „pravidel“. V příloze najdete vyhodnocení těchto pravidel za roky 2016 - 2018.

Město se při finančním hospodaření řídí také nově přijatou legislativou, a to zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtové odpovědnosti) a zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.

 

 

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Pravidla pro zadlužování města Chrudim ošetřují oblast možného zadlužení města, stanovují mantinely a kritéria pro pravidelné vyhodnocování oblasti úvěrové politiky. Toto vyhodnocování se provádí v rámci závěrečného účtu města za kalendářní rok, poprvé provedeno za rok 2012 vždy za předchozí kalendářní rok. Nyní tedy probíhá již 7 let a jeho trend je pozitivní. V případě oblasti zadlužování pak dochází k výraznému zlepšení.

Rok 2016 - 28,8%

rok 2017 - 13,1 %

rok 2018 - 9,2 %

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení.

Pro aktivní komunikaci s občany při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění ve městě se snažíme hledat a využívat všechny dostupné prostředky.

Pro činnost úřadu a všech organizací města máme stanoveny výkonnostní a kvalitativní parametry, které pravidelně vyhodnocujeme.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zastupitelstvo města vydalo „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“, kterými deklaruje záměr nezadlužovat hospodaření města Chrudim nad rámec reálných finančních možností města a s cílem zachovat zdravé finanční hospodaření a minimalizovat rizika tak, aby nedošlo k situaci, kdy město nebude schopno řádně splácet svoje závazky spojené s umořováním dluhů vzniklých způsoby popsanými v těchto pravidlech.

Tato „Pravidla“ byla ZM schválena dne 17.12.2012 – Z/91/2012

Město Chrudim provádí každoročně pravidelně v rámci závěrečného účtu vyhodnocení pravidel zadlužování. Provedeno bylo za roky 2012-2018 (viz závěrečný účet města za dané roky na webu města). Tato pravidla byla aktualizována v roce 23.5.2017 - verze 2.

http://www.chrudim.eu/zaverecne-ucty-mesta/ds-1275/archiv=0&p1=1079

Město Chrudim také disponuje „dotačními pravidly“.

Zásady finančního hospodaření města Chrudim 7/2011 – zveřejněno na intranetu města

 • Řízení příspěvkových organizací města SM013, 2. vydání - zveřejněno na intranetu města
 • Dotační pravidla města Chrudim ke dni 1. 1. 2012 - zveřejněno na intranetu města

Dotační pravidla města Chrudim upravují specifikaci individuálních dotačních titulů, postupy při zpracování, podávání žádostí o dotace a centrální registr dotací.

Tato pravidla závazně upravují postup města a MěÚ Chrudim, Městské policie Chrudim a příspěvkových organizací města při zpracování a podávání žádostí o individuální dotační tituly (mimo běžné opakující se dotace), stanovují zásady a kritéria pro podávání žádostí, vymezují odpovědnost za jednotlivé etapy realizace dotačních projektů, jejich vyhodnocení a evidenci. Zaveden byl „Centrální registr dotací“, který obsahuje evidenci veškerých dotačních titulů města Chrudim (v souladu s platnou legislativou v oblasti účetnictví – dotací přijatých (žádaných), dotací poskytnutých z rozpočtu města a dotací průtokových, které město realizuje).

Kontrolu dodržování pravidel provádí Finanční výbor Zastupitelstva města. Vnitřní a  veřejnosprávní kontrola dodržování těchto pravidel je prováděna v souladu s platným kontrolním řádem města Chrudimě.

Centrální registr dotací je plně funkční a výstupy z něj (přehledy dotací) jsou každý rok součástí závěrečného účtu města (viz ZU publikované na webu města).

Dotační pravidla v praxi z hlediska podávání žádosti o dotace jsou pracovním materiálem pro celý úřad, postupuje se podle nich při přípravě podání žádosti, vyplňovány jsou příslušné přílohy, ke kterým se vyjadřují odbor finanční i administrátor dotace. Finanční výbor se pak zabývá návrhem podání dotací s celkovými náklady nad 1 mil. Kč a přijímá k nim usnesení (viz zápisy z jednání FV zveřejněné na webu města) - http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1698&n=zapisy%2Dz%2Djednani%2Dfinancniho%2Dvyboru

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Město Chrudim dosahuje v rámci fiskálního pravidla poměru zadlužení k průměru             konsolidovaných příjmů za rok 2016 ve výši 28,8 %  (je tedy o 31,2 % pod hranicí stanovenou zákonem o rozpočtové odpovědnosti) a za rok 2017 ve výši 13,1 %  (je tedy o 46,9 % pod hranicí stanovenou zákonem o rozpočtové odpovědnosti, která činí 60%).

Rok 2018 :Město Chrudim dosahuje v rámci fiskálního pravidla poměru zadlužení k průměru konsolidovaných příjmů za rok 2018 ve výši 9,2 % (je tedy o 50,8 % pod hranicí stanovenou zákonem o rozpočtové odpovědnosti, která činí 60%).

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Chrudim má pravidla pro zadlužování.

Všechny stanovené zásady a postupy byly dodrženy. Ukazatele splňují stanovené limity a proti roku 2014 se zlepšily. Není třeba přijímat žádná opatření pro další období, pouze pokračovat ve sledování ukazatelů a plnění schválených pravidel.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


V hodnoceném období organizace zavedla pravidelné vyhodnocování dodržování (naplňování) pravidel pro (ne)zadlužování, které vedlo v roce 2017 k jejich aktualizaci, je tak jednou z mála municipalit v ČR s takto zodpovědným přístupem.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Čekací doba je i díky moderním technologiím a inovativním procesům na úřadě neustále zkracována. Odvíjí se samozřejmě od obtížnosti úředního úkonu, od sezónnosti a dalších vlivů. Čekací doba je sledována pomocí vyvolávacího systém, a pokud je někde delší, dochází ke konkrétní nápravě. Zavedením objednávání prostřednictvím internetu v aplikacích Doklady On-line nebo Svatby On-line a zavedením lístkového vyvolávacího systému se čekací doba významně zkrátila. Informační centrum má rozšířenou provozní dobu a tímto opatřením odbaví více občanů/zákazníků. Dále recepce zajišťuje konverzi dokumentů, výpisy z CzechPOINTU, ověřování listin a občan/zákazník nemusí obcházet jednotlivé odbory nebo oddělení úřadu.

Služby se vyřizují ve lhůtách daných zákony a vnitřními předpisy MěÚ Chrudim. Často jsou poskytnuty v kratším časovém intervalu než ukládají zákony. Snahou organizace je dobu vyřízení zkracovat a ve velké míře se tak i děje. Dodržování správních lhůt je sledováno při měření procesů.

V roce 2018 byla zřízena Tichá linka, která je určena pro jednání se sluchově postiženými občany. Umožňuje tlumočení do znakového jazyka nebo přepis mluvené řeči. Úřad nově disponuje pracovnicí, jež absolvovala kurz znakového jazyka.

Provozní doba je stanovena Organizačním řádem MěÚ a zahrnuje všechny pracovní dny. Turistické a informační centrum MěÚ má rozšířenou provozní dobu. Úřad je umístěn do čtyř budov. Všechny odbory vykonávající přenesenou působnost jsou soustředěny do budov v ul. Pardubická. Na budově v ul. Pardubická 67, funguje vyvolávací systém, zákazník/občan se může také objednat prostřednictvím internetu. Budova má bezbariérový vstup a plošinu pro vozíčkáře nebo matky s kočárky.  V přízemí budovy je umístěno oddělení klientského servisu, které poskytuje občanům/zákazníkům řadu služeb včetně CzechPOINTU, tiskopisy a občan/zákazník nemusí obcházet jednotlivé odbory. Pro maminky je v klientském centru zřízen dětský koutek a místnost pro přebalování dětí. Budova na Resselově nám. 77 disponuje výtahem, ostatní budovy jsou bezbariérové pouze v přízemí.

Velké procento pracovníků MěÚ má přidělený služební mobilní telefon a jsou k dispozici občanům/zákazníkům i mimo kancelář a často i mimo úřední pracovní dobu. Dopravní dostupnost prostřednictvím MHD je dobrá, zastávky jsou cca 2-3 minuty od budov MěÚ. Parkování je možné v areálu budovy MěÚ  ul. Pardubická, u budovy Resselovo nám. je možné časově omezené stání na povolení nebo placené parkování. Ze strany zákazníků/občanů nejsou žádné závažné připomínky a lze konstatovat, že během několika posledních let došlo k výraznému zlepšení. Připomínky jsou pouze k nedostatečné parkovací kapacitě.

Z výsledků dotazníkového šetření v roce 2015 vyplynulo, že zákazníci/občané jsou spokojeni se zavedením vyvolávacího a objednávkového systému, otevírací dobou, se zřízením klientského servisu, internetovými stránkami a náplní Chrudimského zpravodaje. Na webových stránkách jsou pro občany z většiny odborů zveřejněny postupy vyřízení konkrétních záležitostí včetně řady formulářů. Díky těmto informacím lze dosáhnout značného urychlení vyřízení věci.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano

Město získává obdržené ceny MV ČR Organizace dobré veřejné služby, kategorie „A“ místní Agendy 21. Jsou pravidelně  měřeny procesy,  provádí se analýza stížností. Je funkční oddělení klientského servisu, dochází k rozšiřování počtu webových aplikací (VZ, Dotazy a odpovědi, Všímálek). V letech 2016 - 2018 získalo město Chrudim ocenění MV ČR „Přívětivý úřad“.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zřízeno oddělení klientského servisu a oddělení vnějších vztahů. Pro občany připravujeme nové webové aplikace (Všímálek - aplikace na hlášení závad a program Dotace). Rozšiřujeme elektronickou komunikaci s občany.

Veřejnost je aktivně zapojena při navrhování a zlepšování produktů a služeb. Úřad je zpřístupněn v rámci provozní doby každý pracovní den, tato doba je dále rozšířena v rámci klientského servisu. Úspěšně funguje systém vyřizování stížností a stále se rozšiřuje systém elektronické komunikace („Všímálek“, interaktivní elektronická úřední deska). Oddělení klientského servisu nabízí možnost získání informací na jednom místě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Propojením zavedených metod kvality (CAF a místní Agenda 21) získalo město objektivní a kvalitní informace o chodu úřadu v dané době a díky jeho vstupům a výsledkům bylo tedy možno vysledovat konkrétní možnosti a způsoby vylepšení každodenních i dlouhodobých činností a úkolů.

Výsledkem propojení CAFu a MA 21 - zavedeny dotazy a odpovědi na webu (možnost komunikace občanů s vedením města), vyvolávací a objednací systém, zkvalitněn informační systém v budově MěÚ, bezbariérový přístup, instalace bezbariérové plošiny pro handicapované občany, zasílání varovných SMS v záplavových zónách, informace občanů SMS, e – mailem o vyřízení jejich záležitosti (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz), rozšířena provozní doba úřadu na všechny dny v týdnu, zřízena protikorupční linka, aplikace veřejné zakázky, kde úřad informuje o svých investičních záměrech, kde se mohou jednotlivé podnikatelské subjekty nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru, informace o zakázkách, které město Chrudim již byly realizovalo, centralizace budov MěÚ, centrální evidence smluv a rovněž i centrální registr dotací. V roce 2018 byla spuštěna aplikace Všímálek a služba pro sluchově postižené občany Tichá linka.

Poslední sebehodnocení v rámci CAF proběhlo v roce 2018.  

Organizace pružně reagují na potřeby svých klientů : např. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim zavedlo 24 hodinovou pracovní dobu, využívá signál v tísni, ZŠ Dr.J.Malíka přizpůsobila začátek vyučování potřebám dojíždějících žáků – začínají v 8,15 hodin. apod.

Jsou stanoveny ukazatele, které dokládají výkonnost zaměstnanců u procesů, které jsou měřitelné a kvalitu jimi poskytovaných služeb. Je sledována kvalita poskytované práce – tedy výsledky rozhodovacího procesu. Vedoucí jednotlivých odborů při výkonu státní správy sledují zrušená rozhodnutí, provádí rozbor příčin, které ke zrušení rozhodnutí vedly a přijímají konkrétní opatření tak, aby byly tyto příčiny odstraněny. Opakovaně jsme provedli analýzu rizik včetně vyhodnocení, zpracovali nový katalog rizik a na základě výsledků jsme provedli odpovídající změny snižující zjištěná rizika (např. aktualizace Směrnice pro hospodářské dispozice a oběh dokladů).

V roce 2007 se město zapojilo do Benchmarkingové iniciativy 2005 a v současné době je členem pracovní skupiny „B“. Výsledky porovnávání vypovídají o úrovni výkonnosti a efektivitě práce zaměstnanců v každé jednotlivé agendě. Vedoucí odborů provedli analýzy, na základě kterých specifikovali silné a slabé stránky sledované agendy a navrhli opatření ke zvýšení její efektivnosti a výkonnosti. Pro porovnávání jsou k dispozici údaje od roku 2005.

Výkonnost a kvalita ve veřejné správě byla oceněna i řadou cen (resortní ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě, The LivCom Awards apod.).

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?

Propojení zavedených metod kvality CAF a MA 21 a účast v BI 2005.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V rámci BM byly zpracovány a prezentovány jednotlivé analýzy např. profil úřadu, profil města, klíčové ukazatele výkonu státní správy, provozní agendy apod. Celkově bylo zpracováno 16 agend.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Město má zavedeny čtyři nástroje řízení a zvyšování kvality (benchmarkingu, CAF, EMAS a MA21), z nichž jsou zejména CAF a MA21 vzájemně propojené, resp. provázané. Považuji to za optimální počet i skladbu nástrojů, které se navzájem logicky doplňují pro maximální účinek, bez zbytečných duplicit.

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V informačním systému úřadu fungují jednotlivé síťové disky, které jsou přístupné uživatelům podle potřeby.

Město vydává Chrudimský zpravodaj (tisk pro veřejnost), vnitřní zpravodaj úřadu nemáme a jeho existenci nyní plně nahrazuje portál ManaDesk, který funguje jako centrální informační zdroj úřadu pro zaměstnance (problémem je dosud jeho nedostatečné využití, především pro předání aktuálních informací a rychlých zpráv).

Velice dobře funguje e-mailová pošta, která je pro rychlé předávání informací všeho druhu ideální. Zavedeno používání mobilní komunikace (rychlé zprávy a SMS). Zaměstnanci získávají informace také z www stránek a prováděn je elektronický monitoring tisku, který je každodenně poskytován úřadu (technicky a provozně zajišťuje oddělení vnějších vztahů). Mimo to se přenos informací realizuje osobním kontaktem prostřednictvím pravidelných porad vedoucích odborů, jejich četnost se však v poslední době snižuje (zápisy z porad s přehledem úkolů jsou zveřejňovány na ManaDesku a jsou přístupné všem zaměstnancům) a dále jsou tyto poznatky předávány vedoucími odborů zaměstnancům (porady odborů, sdílení poznatků a informací např. v rámci vnitřní PC sítě odboru).

Funguje elektronická evidence a kontrola plnění úkolů vyplývajících z usnesení orgánů města (poměrně omezený počet uživatelů), předávání informací probíhá i v písemné formě.

Zavedení DATAPLÁNU do běžné činnosti úřadu (v rámci systému je možné stanovit odpovědnost vedoucího i běžného úředníka). Zaměstnanci mají k dispozici internet, kde je plný přístup k informacím potřebným k jejich práci, dále ASPI (automatizovaný systém právních informací) a vnitřní modul EGJE,  systém pro zpracování fotodokumentace ZONER (sdílení v rámci úřadu) aj.

Od roku 2017 jsou v provozu nové webové stránky, které jsou uživatelsky přehlednější a vstřícnější než stávající. Využívá se mailová pošta, úřední deska (běžná i elektronická), město vydává Chrudimský zpravodaj.

V rámci elektronické spisové služby se užívá datových schránek a komunikace prostřednictvím datových zpráv.

Byl vypracován Katalog vybraných organizací působících v sociální oblasti, připravuje se projekt na vytvoření sítě sociálních služeb, kde budou vymezené kompetence a metody mezioborové spolupráce se všemi organizacemi působícími v sociální oblasti. Odbor sociálních věcí je garantem této spolupráce. Informace jsou prezentovány v médiích (tisk, regionální zpravodajství všech celostátních televizí), probíhají pravidelné tiskové konference vedení města.

Město má své Turistické informační centrum. Podporovány jsou kontakty s partnery formou diskusních kulatých stolů, veřejných projednávání a práce v sekcích. Rada města zřídila poměrně velký počet svých komisí (poradní orgány) s širokým spektrem působnosti. Existuje oddělení vnějších vztahů (a funkce tiskové mluvčí), které tuto oblast komplexně zajišťuje. Důkazy lze zjistit na www stránkách, v pravidelném monitoringu tisku. Na webové stránce města jsou funkční rubrika Dotazy a odpovědi a aplikace Veřejné zakázky, Investiční záměry a Profil zadavatele. Město má svůj profil na facebooku. Od pololetí 2015 se konají pravidelné měsíční schůzky veřejnosti se a zastupiteli města.

Postup předkládání informací je přesně určen a musí se dodržovat (zákon, vnitřní předpis). Organizace má tento proces ošetřen ještě vnitřní směrnicí a pravidelně ho vyhodnocuje (zpráva se předkládá Radě města). Forma, jakou město poskytuje veškeré požadované informace (s výjimkou těch, ve kterých podléhá ochraně dat a mlčenlivosti a nové úpravě GDPR), je vždy přizpůsobena požadavku uživatele. Např. písemná, elektronická (www stránky – možnost stahování informací zde publikovaných), e-mail, telefonní kontakt, písemný kontakt, osobní schůzky, tiskové konference, publikování v Chrudimském zpravodaji, v tisku, elektronická podatelna, datové zprávy (komunikace přes datové schránky) atd. Došlo k rozšíření služeb o SMS zprávy (vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů, dopravní situace, uzavírky). V oblasti vydávání občanských průkazů a pasů funguje i předávání dokladů na místě v rámci správního obvodu (zlepšení služeb pro občany) a projekt výkonu těchto agend ve městě Skuteč. Rozšířil se okruh informací publikovaných na www stránkách tak, aby byly občanům přímo k dispozici a totéž se týká zavedení některých formulářů. Občané mají na www stránkách přístup k materiálům pro zastupitele. Pro občany s bydlištěm v oblasti s možným ohrožením povodněmi byl zaveden systém varovných SMS zpráv. Je fungující oddělení klientského servisu, přepážka CzechPOINT. Novou funkcionalitou je webová aplikace „Všímálek“, kterou mohou občané využívat přes mobilní telefony a Chrudimský portál „nevyhazujto.cz“, kde lze zdarma získat i darovat věci.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Úřad je v neustálém kontaktu s okolím, pravidelně předává informace partnerům a dílčím způsobem monitoruje poznatky v organizaci. Poskytujeme služby uživatelům podle jejich přání, a to i v místě jejich bydliště, fungují vnitřní síťové disky a další interní kanály organizace, zaměstnanci mají plný přístup k informacím, které potřebují pro svou práci. Probíhá týmová práce (řízení podle cílů), funguje webová aplikace „Chrudim TV“, „Všímálek“,  „nevyhazujto.cz“ a nová webová aplikace „Dotace“. Pro zaměstnance funguje vnitřní informační portál ManaDesk. Probíhají pravidelné porady vedoucích odborů s vedením města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město přistupuje k problematice ochrany životního prostředí aktivně a zodpovědně, je součástí NSZM a realizuje MA 21.

Od roku 2009 máme jako první město v ČR zaveden systém EMAS. Jde o systém řízení chodu úřadu z hlediska ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Výstupem systému je Environmentální prohlášení, které obsahuje popis činností úřadu, vyhodnocení dopadů těchto činností na životní prostředí, soupis opatření k minimalizaci zjištěných dopadů (např. důsledné třídění odpadů, šetření energiemi a vodou, sdílení služebních vozidel apod.) a příručka, ve které jsou definovány odpovědnosti jednotlivých osob v rámci systému. Každoročně je prováděna aktualizace Environmentálního prohlášení a jednou za tři roky nové přezkoumání vlivu činnosti organizace na životní prostředí a vyhodnocení dopadu činnosti úřadu na životní prostředí. Činnost úřadu může životní prostředí ovlivňovat přímo (např. provoz budov, správní rozhodování úřadu nebo územní plánování) nebo nepřímo (např. využití dodavatelů, spolupráce s veřejností a obcemi). Systém EMAS je pravidelně ověřován akreditovanou firmou.

Do systému EMAS jsou také zapojeny všechny mateřské školy, dvě základní školy, Centrum sociálních služeb a pomoci, Technické služby a Sportoviště města. U těchto organizací bylo provedeno environmetální přezkoumání, byla navržena opatření ke zlepšení jejich chování ve vztahu k životnímu prostředí a bylo zpracováno Environmentální prohlášení.

http://www.chrudim.eu/emas/d-2306/p1=1945

Město Chrudim je jedním ze spoluzakladatelů odborné platformy "Asociace městských energetických manažerů" pro výměnu informací a příkladů dobré praxe zastřešenou kanceláří Paktu starostů a primátorů. Máme schválenou energetickou politiku, vytvořenu pozici energetického manažera, realizujeme projekty EPC, máme nastaven systém environmentálního managementu. Získali jsme dotaci na projekt „Pakt starostů a primátorů – implementace ve městě Chrudim“, jehož výstupem je Akční plán udržitelné energetiky a základní inventura emisí.

V souladu s nastaveným energetickým managementem jsou prováděny rekonstrukce městských objektů – rok 2018 – pilotní projekt rekonstrukce MŠ Víta Nejedlého. Od roku 2018 máme nastaven online systém sledování spotřeby vody, připravuje se sledování tepla. Nastaven je i systém sledování spotřeby elektrické energie.

Od roku 2018 je na budově MěÚ č.p.53 nainstalována fotovoltaika, která přináší finanční úspory. 

Pravidelně vyhodnocujeme indikátor „Ekologická stopa“, který stanovuje množství přírodních zdrojů, které jednotlivec, město či region nebo celý stát spotřebují v daném roce a vypovídá
o míře zodpovědnosti k životnímu prostředí a je komplexním ukazatelem environmentální udržitelnosti města. Vyjadřuje se počtem hektarů biologicky produktivní půdy na obyvatele. Za rok 2015 (s daty roku 2014) byla ekologická stopa města 4,03 gha na obyvatele. V roce 2016 ( s daty roku 2015) ekostopa činila – 4,07 gha, rok 2017 ( s daty roku 2016) - 4,26 gha, rok 2018 ( s daty roku 2017) - 5,21%. I když ekostopa mírně vzrůstá, stále dosahujeme  v porovnání s ostatními městy spíše podprůměrné hodnoty ve vztahu k ekostopě ČR. 

Velká část aktivit je též věnována osvětě všech cílových skupin. Každoročně připravujeme pro širokou veřejnost Den Země, podporujeme trhy místních výrobců, Fair trade apod. Spolupracujeme v této oblasti s NNO i podnikateli.  V rámci partnerské spolupráce s neziskovými organizacemi podporujeme ekologickou výchovu a oblast globální výchovy. Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta jsme připravili program pro ZŠ zaměřený na předcházení vzniku odpadů. V roce 2018 jsme spustili webový portál Nevyhazujto.cz, který slouží jako virtuální tržiště pro obyvatele města. Cílem je dát věcem ještě druhou šanci a tím předcházet vzniku odpadů. V roce 2019 se připravuje otevření RE-USE centra.

Dále byl s Městskými lesy vytvořen program pro žáky 4. tříd – Lesní pedagogika. V rámci Grantů ZM a MA 21 je pravidelně vyhlašováno téma zaměřené na Globální zodpovědnost. Zaměřujeme se zde na popularizaci tématu globální odpovědnosti - humanitární akce Kolo pro Afriku, podpora Fair trade, podpora regionálních produktů apod.

V roce 2017 a 2018 jsme pořádali pro 6. - 9. třídy ZŠ vzdělávací akci Chrudim za udržitelný svět. Cílem je přiblížit žákům cíle SDgS i ve vztahu k městu Chrudim.

V roce 2017 byla schválena Adaptační strategie města na klimatickou změnu jako důležitý strategický dokument.

Město Chrudim má zavedený systém nakládání s odpady a už řadu let jsou na jeho území rozmístěny kontejnery na základní komodity. Další vytříděné druhy odpadů mohou občané odevzdat ve Sběrném dvoře. Provoz systému nakládání s odpady zajišťují Technické služby 2000 spol. s r. o. V roce 2018 proběhla modernizace a rozšíření sběrného dvora.

V roce 2018 byly z dotace z Operačního programu životní prostředí pro obyvatele města Chrudim zakoupeny kompostéry. Projekt je zaměřen na podporu domácího kompostování ve městě Chrudim. Kromě kompostérů byla na dvůr sběrného dvora umístěna nádoba na textilní materiál a tři knihobudky, které jsou instalovány na recepci plaveckého bazénu, sportovní haly a na MěÚ Pardubická.

Byl schválen Plán odpadového hospodářství (POH). V roce 2017 bylo provedeno jeho vyhodnocení a předloženo RM. Hodnocen byl vývoj množství odpadů a plnění cílů stanovených v POH.

Od roku 2014 je zaveden Energetický management a od roku 2015 zřízena nově pozice energetického manažera.  Od roku 2018 postupně zavádíme online sledování spotřeby vody na objektech vlastněných městem, osotaní spotřeby jsou monitorovány nejméně 1x měsíčně. Analyzujeme data a celkový stav budov a doporučujeme vedení města vhodné investice. V realizaci je projekt EPC. V budovách MěÚ a příspěvkových organizacích jsou umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo,hliník), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie. Pro městské budovy i příspěvkové organizace i obchodní společnosti je zajištěn sdružený nákup energií - elektrika, plyn.

MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP – v rozpočtu je schválena položka na ekologickou výchovu a osvětu.

Je možné využít i indikátory k SPURCH - ekologická stopa města. 

Město se zapojilo do Paktu starostů a primátorů - Máme zpracován Akční plán udržitelné energetiky a Základní inventuru emisí.

V roce 2018 byla na budově MěÚ Pardubická 53 vybudována fotovoltaická elektrárna. V rámci projektu jsme si nechali zpracovat rámcovou kalkulaci včetně návratnosti investice dle spotřeby elektrické energie z FVE, v kalkulaci návratnosti počítáme s cenou elektřiny, která reflektuje očekávaný vývoj cen elektřiny v následujících letech životnosti investice.

Projekt vychází ze strategických a koncepčních dokumentů města - http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=6659 http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1667&n=strategicky%2Dplan%2Dudrzitelneho%2Drozvoje%2Dmesta%2Dchrudimi%2D2015%2D2030&p1=1944

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Pardubická 67, kde sídlí převážná většina odborů MěÚ. Tento projekt je považován za pilotní. Pokud se provoz FT elektrárny osvědčí, využijeme těchto zkušeností při instalaci dalších možných panelů na jiných budovách v majetku města, které budou mít požadované parametry.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Uplatňujeme systém EMAS a systém energetického managementu. V souladu s nastaveným energetickým managementem jsou prováděny rekonstrukce městských objektů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

 

Organizace obhájila zavedený systém EMAS na další dvouleté období a nově zavedla systém energetického managementu, v jehož rámci přijala Akční plán udržitelné energetiky a Základní inventuru emisí a další konkrétní opatření. Systém udržitelného přístupu i většina konkrétních opatření jsou přenositelná i do dalších organizací a mohou sloužit jak velmi vhodné příklady dobré praxe.

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Veškerá opatření MěÚ musí být vydávána v souladu s normami pro životní prostředí, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno. Kontroly dodržování norem právnickými osobami podnikajícími na území města jsou prováděny v rámci povinností úřadu.

Je schválen a vyhodnocován Plán odpadového hospodářství města. V současné době je připraven projekt separačního dvora s dotřiďovací linkou. Město Chrudim je prvním městským úřadem v České republice, který získal ověření systému EMAS akreditovanou organizací. Všichni zaměstnanci jsou vedeni k šetření papírem a energií a třídí odpad (v kancelářích a na chodbách jsou umístěny nádoby na separování papírů, plastů, skla a hliníku).  Pro výpočetní techniku se používají recyklovatelné potřeby (tonery do tiskáren).

Dle směrnice o nakládání s odpady je zajišťován přednostní nákup spotřebního materiálu z recyklovaných surovin (tiskopisy, sešity, toaletní papír, ubrousky a utěrky, obálky). Dále jsou nakupovány úsporné spotřebiče a žárovky. Ve všech budovách úřadu je přísný zákaz kouření.  Část pracovníků MěÚ používá k cestě do práce jízdní kola, proto jim byly zajištěny prostory k jejich úschově. Město finančně přispívá na základní dopravní obslužnost, realizuje budování cyklostezek, účastní se akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Světový den bez tabáku aneb cesta za čistým vzduchem.

Byla realizována cyklostezka Chrudim  - Vestec, Chrudim – Markovice, Chrudim - Medlešice a v současné době je připraven projekt jejího prodloužení do centra města. Dokončení první části obchvatu města, úsek Medlešice – Chrudim, přispělo ke zvýšení bezpečnosti a částečně ke zklidnění dopravy, snížení hluku ve městě i v budově úřadu a tím i ke snížení škodlivé činnosti ve městě. Dopravní zatížení a odvedení tranzitní dopravy z města nastane až s realizací navazující stavby přeložky silnice I/37 v úseku křižovatky I/17 – Slatiňany. Protihlukové bariéry byly realizovány již v minulosti výsadbou zeleně.

V rámci rozhodovací pravomoci jsou zákonné normy pro životní prostředí uplatňovány v procesu posuzování vlivu staveb a činností na životní prostředí.

Dále MěÚ zajišťuje likvidaci černých skládek na území města. Je zaveden energetický management, provádí se online sledování spotřeby.

Byl zřízen Fond obnovy majetku, z něhož jsou financovány projekty zaměřené především
na snížení energetické náročnosti budov a spotřeby médií. Proběhla výměna poloviny oken na MěÚ za okna s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a rekonstrukce vzduchotechniky na krytém plaveckém bazénu. Od roku 2018 jsou na budově MěÚ nainstalovány fotovoltaické panely.

Příklady realizovaných opatření:

 1. elektrokolo pro zaměstnance
 2. snížení nákladů na údržbu vozidel nákupem nových aut
 3. přechod na jednotného dodavatele el.energie pro všechny organizace města na základě výběrového řízení
 4. Technické služby provádějí postupnou výměnu žárovek na veřejném osvětlení za žárovky úsporné
 5. instalace pohybových senzorů v budovách MěÚ – úspora el. energie
 6. uzavření nové rámcové smlouvy s mobilním operátorem
 7. čipové karty na MHD
 8. napojení nových objektů na horkovod – odpadní teplo
 9. úspora ve vzdělávání – zajišťování školení v budově MěÚ
 10. úspora kancelářských potřeb – sledování spotřeby a pravidelné vyhodnocování
 11. pořízení noteboků pro ZM – elektronický systém dokumentů pro RM a ZM
 12. postupná výměna žárovek za úsporné v budovách MěÚ
 13. směrnice o veřejných zakázkách – zveřejňovaní VZ od 200 000,- Kč na internetu
 14. uspořádání elektronické aukce na nákup hlasovacího zařízení pro ZM
 15. renovace tonerů (opětovné plnění) cca u 99%
 16. účast v Benchmarkingové iniciativě 2005
 17. mailová korespondence a využívání datových schránek
 18. výměny stávajících oken za plastová v budovách MŠ a ZŠ – 8 školy
 19. výměna střešní krytiny na budově ZŠ
 20. vrt studny pro umělé zavlažování trávníku na SK Chrudim
 21. Systém elektronické rezervace služebních aut – sdílené spolujízdy
 22. systém EPC
 23. výměna osvětelní ve třídách na ZŠ za osvětlení LED
 24. instalace perlátorů - úspora vody
 25. instalace fotovoltaických panelů na budově MěÚ
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V roce 2001 jsme se stali členem NSZM ČR a začali jsme postupnou cestu směřující k naplňování principů UR. Do projektů, akcí apod. se snažíme aplikovat činnosti směřující k naplňování adekvátních cílů SDgS. K tomu se snažíme využívat všechny komunikační nástroje pro zapojení všech cílových skupin do rozvoje města. Tyto činnosti se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ, jsou zakomponovány do organizačního řádu.  Nadále se budeme snažit zachovat trend zapojování veřejnosti a posilování občanské participace a rozvoj místní komunity.

Pro zapojování obyvatel do rozvoje města se snažíme hledat různé formy a metody komunikace, připravujeme vzdělávací moduly pro MěÚ „šité“přímo na míru potřeb úřadu. Do rozvoje města zapojujeme i mladou generaci, projednáváme i investiční záměry. Zde je třeba ale upozornit na to, že počet projednávaných investičních záměrů klesá. Je to ale dáno potřebami města i ve vazbě na rozpočet města. Chceme se zaměřit na projednání velkých investičních záměrů s veřejností. Držíme trend transparentního města s dostupnými informacemi. Ve sledovaném období byla zřízena pozice samostatného pracovníka pro veřejné zakázky.

Pro komunikaci s veřejností využíváme všech dostupných informačních kanálů.

V rámci participace partnerů dochází ke kvalitativnímu posunu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Organizace částečně naplnila doporučení z oponentury předchozího auditu UR (vyhodnocování korupčních rizik), dlouhodobě má zavedeny propracované způsoby interaktivní komunikace a spolupráce s cílovými skupinami – občany, podnikatelským a neziskovým sektorem i s dalšími partnery, osvědčené způsoby komunikace dále rozvíjí. Velmi účinný je zavedený systém zadávání veřejných zakázek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim je členem NSZM ČR od roku 2001 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností. Každoročně pořádáme řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání. Zavádíme principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu.  Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města, je patřičným způsobem medializována. Zapojování  veřejností je zakotveno i v organizačním řádu MěÚ Chrudim. V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti  – plánovací setkání, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.

Dalším nástrojem pro komunikace je vytváření pocitové mapy města Chrudim, kde mohou lidé různě barevnými špendlíky znázornit své pocity. Pocitová mapa je nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Mapa nám pak ukáže místa, které budou kopírovat pocity lidí a které lokality vnímají jako příjemné či zanedbané. Výsledky budou ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc přeneseny do digitální podoby a nyní budou se moci zapojit i občané města prostřednictvím online verze umístěné na webových stránkách města http://bit.ly/pocitovamapaCR . Tato aktivita proběhla již v roce 2016.

Územní plán se ze zákona projednává s veřejností vždy.

Do budoucna bychom se chtěli více zaměřit na projednávání velkých projektů s veřejností.

Organizace vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření, informace z hospodaření příspěvkových organizací – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky).

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu.

Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách. Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“. Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii). Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou i partnerské organizace.

Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách, nově zřízen portál veřejných zakázek dle zákona – profil zadavatele. Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. Jedenkrát měsíčně probíhá schůzka zastupitelů města s veřejností. Na webu města jsou doplňovány aktuální informace a odkazy reagující na situaci ve městě např. v dopravě. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti). Funguje webová televize „Chrudim TV“. Od roku 2012 je pravidelně zpracována a publikována Výroční zpráva o činnosti města a MěÚ. Město obdrželo ocenění MV ČR „Přívětivý úřad 2016“ za 1. místo v Pardubickém kraji a toto1. místo obhájilo i v r. 2017, v roce 2018 se umístilo na třetím místě.

Mezi společné aktivity lze zahrnout jednotlivá projednávání a diskuze nad záměry na různých úrovních, např. s veřejností, v projektových týmech, v komisích i na poradách, výstupy jsou shromážděny, porovnány a hodnoceny a slouží jako podklady pro další postup při realizaci.

Společnými aktivitami dále jsou zapojení do MA 21, do Národní sítě Zdravých měst, BI 2005, CAF, systému EMAS, Mikroregionu Chrudimsko, Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu, spolek královských věnných měst, Sdružení historických měst
a sídel, partnerství obcí správního obvodu při realizaci projektu EGON-technologické centrum. Nově přistoupení do Paktu starostů a primátorů. Výsledky z těchto aktivit jsou průběžně hodnoceny a promítají se do činnosti organizace. Cílem partnerství je realizace společných projektů, z nichž některé již proběhly a další se připravují. Probíhá nové partnerství MAS, MAP, nová zahraniční partnerství, realizace EPC, vstup do Sdružení energetických manažerů měst a obcí. V minulém roce byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci mezi městy Chrudim a Znojmo

Pracovníci úřadu se pravidelně setkávají se zástupci občanů na jednáních výborů a komisí. Dále při projednávání Plánu zdraví a kvality života, při komunitním plánování. Pořádají se kulturně- společenské akce (měšťanský bál, městské slavnosti) a preventivní osvětové akce podporující zdraví a udržitelný rozvoj (Dny zdraví, Den Země, Evropský den bez aut).

Probíhá pravidelné neformální setkání zastupitelů města s občany vždy první středu v měsíci. Úřad má propracovaný systém grantů, který napomáhá budování partnerství hlavně s neziskovými organizacemi. Spolupráce je realizována i se zástupci podnikatelské sféry (Krajská hospodářská komora, Regionální rozvojová agentura). Běžná je spolupráce se zainteresovanými veřejnými orgány.

K významnému posunu došlo v komunitním plánování sociálních služeb – cílem je mapování stavu sociálních služeb na místní úrovni a zároveň potřeb, které nejsou naplněny s cílem vytvořit konsenzus. Město je zapojeno do projektu „Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP“.

V roce 2013 byla založena Místní akční skupina Chrudimsko, jejímž cílem je podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím svých programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty – rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim. Realizace projektu MAP I a MAP II.

Organizace má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí a vzájemných vztahů. Aktuálními strategickými partnery jsou zejména – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Centrum pro regionální rozvoj (hlavní partner při realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU), Pardubický kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť zdravých měst a místní Agenda 21, Benchmarkingová iniciativa. Na mezinárodní úrovni partnerská města. Na místní úrovni obce správního obvodu, Mikroregion Chrudimsko, fa Arriva Východní Čechy, a.s. (dopravní obslužnost), bankovní a finanční instituce, Okresní hospodářská komora, běžní obchodní partneři (dodavatelé).

Okruh potencionálních partnerů se průběžně rozšiřuje o nové subjekty spolupracující na společných projektech (obchodní partneři, týmoví a projektoví partneři – např. u projektů Rozvoj rekreačních lesů, Rozvoj a podpora cestovního ruchu, hosting webových stránek, metropolitní síť, Dům na půl cesty, Muzeum barokních soch, standardizace orgánů OSPOD, projekt strategie řízení udržitelného rozvoje včetně energetických úspor, nově projekty v sociální oblasti – Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP, Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působnost, Pakt starostů a primátorů, Dotace z programu výzkum, vývoj, vzdělávání na MAP II aj. V r. 2017 byla také uzavřena nová partnerská smlouva v rámci ČR (Znojmo). Město Chrudim se také zapojuje do realizace projektů MAS Chrudimsko, kde bude fungovat jako finanční garant pro rok 2017 a 2018 pro rozdělování dotací a zajištění finanční spoluúčasti. Vzhledem k fungování komunitního způsobu práce a plánování rozvoje města a konzultace strategických a rozvojových činností s veřejností jsou významným strategickým partnerem občané města. Město nově sjednotilo účetní SW příspěvkových organizací a zajistilo smluvně jeho provozování na cloudu.

Partnerské smlouvy a dohody existují, průběžně se uzavírají nové, případně aktualizují stávající. Jedná se např. smlouvy o poskytování dotačních titulů (zde je nárůst oproti r. 2008 téměř trojnásobný), celkové pojištění veškerého majetku včetně řízených organizací, auditorské a daňové poradenství, Národní síť zdravých měst a Místní agenda 21, architekt města, zahraniční partnerská města i strategičtí obchodní partneři – banky, energetika, pošta, Telefónica 02, T-mobile, ČEZ. Lze doložit dohodami a obchodními smlouvami.

Funguje řada partnerských dohod v oblasti výkonu veřejné správy – od aktivit v oblasti získávání dotací, cestovního ruchu po činnosti městské policie v sousedních obcích, a dalších veřejnoprávních smluv. V r. 2017 byla v této oblasti rozšířena spolupráce s městem Skuteč při zajišťování agendy vydávání OP a pasů na místě (projekt se realizuje ve spolupráci s MV ČR). Udržuje se míra spolupráce v oblasti  aktivit Zdravého města a v komunitním plánování sociálních služeb. Pokračuje spolupráce s Ekocentrem Paleta, dalšími neziskovými organizacemi a občany a veřejností  - nově např. na projektu „Místní agendou 21
a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel Chrudimi“ (projekt je podpořen v rámci Fondu environmentální odbornosti Programu Švýcarsko-české spolupráce) a na projektu Pakt starostů a primátorů (projekt je podpořen Státním fondem životního prostředí ČR). Cílem obou projektů je další rozvoj trvale udržitelného města pro kvalitní život občanů umožňující jejich aktivní podíl při rozhodování
o celkovém rozvoji města, zaměřen je především na osvětu a kroky v oblasti úspor energií.

S partnery Zdravého města a MA 21 jsou sepisovány dohody, jejichž předmětem je vzájemná spolupráce při rozvoji Projektu Zdravé město Chrudim a MA 21, s důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni.

Vzájemné partnerství je uzavřeno v rámci realizace MAP II ( MAP ORP Chrudim). Uzavřena také dohoda o partnerství s Okresní hospodářskou komorou. Nové partnerské smlouvy se uzavírají v souvislosti s realizací společných projektů popsaných v bodě 1 tohoto kriteria (jde o řadu obcí, církevní instituce, sociální instituce a neziskové subjekty, ale např. také České dráhy, Ředitelství silnic a dálnic ČR (spolupráce při realizaci obchvatu) či obchodní partnery, kteří se podílejí na sponzorství kulturních celoročních projektů města pro občany. V r. 2017 byla uzavřena nová partnerská smlouva s městem Znojmem. Ukončena byla partnerská smlouva s holandským Ede, naším novým zahraničním partnerem je od r. 2016 Motovun.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  http://chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ano cca 62 dohod o spolupráci na projektu ZM a MA 21
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

S partnery máme podepsané dohody o spolupráci.

Pracovníci MěÚ jsou pravidelně proškolovány v metodách zapojování veřejnosti.

Využíváme i nových trendů zapojování veřejnosti - pocitové mapy, participativní rozpočet ve zjednodušené formě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.


Oblast řešena velmi uspokojivě, v obdobném rozsahu i kvalitě dlouhodobě. Pro lepší hodnocení výsledku však nebyly doloženy výrazné změny oproti předchozímu období.

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Součástí zavádění metody kvality ve veřejné správě -  MA 21 na městském úřadě je projednávání jakýchkoliv záměrů města s veřejností (včetně investičních záměrů). Metody komunitního plánování se využívají při plánovaných rekonstrukcích dětských hřišť, ulic, odpočinkových míst, regenerací parků, projednání Desatera problémů.  Toto je zakotveno v organizačním řádu s povinností pro všechny odbory - zapojují veřejnost do rozvoje města v souladu s principy MA 21, coby metody modernizace veřejné správy. Vyjma projektů, kde je časová nouze, jsou projednávány všechny významnější akce s veřejností.

Protože se snažíme stále zdokonalovat komunikaci úřadu s veřejností, je třeba vybrané pracovníky, kteří diskutují s veřejností, vzdělávat v oblasti zapojování veřejnosti. Proto byl připraven speciální vzdělávací program zaměřený na MA 21 a téma UR. https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-systematicke-vzdelavani-zamestancu-mestskeho-uradu-v-chrudimi-v-metodach-zapojovani-verejnosti. Vzdělávání je opakováno v pravidelných cyklech, hodnoceno účastníky a na základě tohoto hodnocení je vždy sestaven obsah školení následujícího.

V rámci zapojování veřejnosti připravujeme setkání pro různé cílové skupiny – sociální, mladí, senioři apod.

Pro komunikaci využíváme www.chrudim.tv. Komunikujeme i s osadními výbory místních částí.

Veškeré informace týkající se spolupráce s veřejností jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.chrudim.eu , http://www.chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944a FB https://www.facebook.com/Zdrave-MESTO-Chrudim-588630844523438/?notif_t=page_user_activity

Zapojení občanů na věcech veřejných probíhá jednak formou jejich účasti v kontrolních a poradních orgánech města (komise, výbory) i možností vystoupit na jednáních ZM. Probíhají pravidelná setkání se starosty obcí správního obvodu, Mikroregionu Chrudimsko, MAS Chrudimsko a s ostatními orgány, organizacemi a podnikateli na území města v souvislosti s řešením koncepčních otázek budoucího rozvoje města.

Veřejnost se dlouhodobě aktivně zapojuje do projednávání Desatera problémů města Chrudim, probíhají veřejná projednání a setkání s občany (zejména v rámci řešení lokálních problémů) a ankety. Opakovaně jsou prováděna dotazníková šetření. Schránka důvěry Městské policie slouží k analýze, jak občané vnímají svůj pocit bezpečí ve městě. Úspěšně funguje rubrika „Dotazy a odpovědi“ na webových stránkách města. Pravidelně se projednává Desatero problémů města Chrudimě (již po dobu 15 let formou 10P) a Desatero problémů města Chrudimě očima mladé generace (již po dobu 9 let).Probíhají pravidelná neformální setkání zastupitelů s občany. Spuštěna webová aplikace „Všímálek“ sloužící občanům města k nahlášení problému v rámci města.

Využíváme i moderních metod komunikace a zapojení veřejnosti do rozvoje města prostřednictvím pocitových mapa a prozatím zjednodušené verze participativního rozpočtu.

 • 1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování ?
  ano
 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

Využíváme i moderních metod komunikace a zapojení veřejnosti do rozvoje města prostřednictvím pocitových mapa a prozatím zjednodušené verze participativního rozpočtu.

V databázi zveřejňujeme příklady dobré praxe, využíváme i osobních návštěv v rámci NSZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má zpracovanou výroční zprávu od roku 2012. Od roku 2013 je součástí i příloha č.1, která zachycuje aktivity související úzce s Projektem Zdravé město a MA 21. Zprávy schvaluje RM a  jsou zveřejněny na webu města http://www.chrudim.eu/vyrocni%2Dzpravy%2Dmestskeho%2Duradu%2Dchrudim/d-8245/p1=1944

Výroční zpráva Městského úřadu Chrudim poskytuje občanům města možnost najít i takové informace, které na webových stránkách města, ani v Chrudimském zpravodaji nejsou běžně k dispozici.

Výroční zprávy našich příspěvkových organizací a obchodních společností města:

•Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim -  http://www.socialni-sluzby.cz/vyrocni-zprava.php

•Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

•Sportoviště města Chrudim - http://www.sportovistechrudim.cz/cz/sportovni-arealy/ucetni-uzaverka/

•Městské lesy Chrudim - http://lesychrudim.cz/o-spolecnosti/ucetni-uzaverky/

•Základní školy

Mateřské a základní školy předkládají své výroční zprávy na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, kde jsou k dispozici.

Město vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření, informace z hospodaření příspěvkových organizací – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky).

Zápisy z jednání zastupitelstva a rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu.

Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách. Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“.

Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti
a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii).

Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou
i partnerské organizace.

Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách, zřízen portál veřejných zakázek dle zákona – profil zadavatele.

Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. Jedenkrát měsíčně probíhá schůzka zastupitelů města s veřejností.

Na webu města jsou doplňovány aktuální informace a odkazy reagující na situaci ve městě např. v dopravě. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti). Funguje webová televize „Chrudim TV“.

V rámci metody MA 21 schvalujeme a vyhodnocujeme Akční plán procesu zlepšování MA 21 http://www.chrudim.eu/o-projektu/ds-1160/p1=1962

Město obdrželo ocenění MV ČR „Přívětivý úřad 2016“ za 1. místo v Pardubickém kraji a toto 1. místo obhájilo i v r. 2017, v roce 2018 se umístilo na třetím místě.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim má zpracovanou výroční zprávu od roku 2012. Od roku 2013 je součástí i příloha č.1, která zachycuje aktivity související úzce s Projektem Zdravé město a MA 21. Zprávy schvaluje RM a  jsou zveřejněny na webu města.

V rámci metody MA 21 schvalujeme a vyhodnocujeme Akční plán procesu zlepšování MA 21.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení v porovnání s hodnocením města.


Organizace zpracovává vzornou výroční zprávu včetně integrované zprávy Zdravého města a MA21. Doporučuji do výroční zprávy města pro další období zapracovávat zásadní (zveřejnitelné) výstupy/výsledky z realizace benchmarkingu, CAF, EMAS a dalších systémových aktivit.  Doporučuji i zvážit založení samostatné kapitoly/oddílu k udržitelnému rozvoji, zahrnující činnosti a výsledky, spojené s naplňováním UR.

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Úřad má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, která ukládají vedoucím odborů přijmout taková opatření, aby se oprávněná stížnost již nemohla opakovat. Zároveň jim ukládá provádět kontrolu dodržování uložených opatření.

Úřad pololetně zpracovává analýzu stížností, která se předkládá k projednání v Radě města. Analýza stížností je prováděna 2x za rok a předávána RM. Počet důvodných a částečně důvodných stížností nestoupá, celkový počet stížností klesá. Jedná se tedy o pozitivní vývoj.

Počty stížností eviduje Odbor kanceláře tajemníka, jsou zpracovány analýzy, které jsou předkládány Radě města Chrudim. Od roku 2009 se počet přijatých podnětů snižuje – viz graf. V roce 2016 bylo přijato 23 stížností (někteří stěžovatelé svá podání opakovali, a to i 4x ve stejné záležitosti). V roce 2017 bylo přijato 19 stížností, z nich byla 1 důvodná, 2 částečně důvodné, 16 nedůvodných nebo důvodnost nešla posoudit. Kontroly plnění opatření při vyřizování stížností provádí průběžně vedoucí odborů.

Dodržování zákonných lhůt petic a stížností sleduje a kontroluje Odbor kanceláře tajemníka. Stížnosti, rozhodnutí, apod. se vyřizují v zákonech stanovených lhůtách či ve lhůtách stanovených vnitřními předpisy MěÚ Chrudim. Většinou jsou stížnosti zpracovány v kratším časovém intervalu, než ukládají zákony a není využívána maximální zákony stanovená lhůta. Je snaha dobu vyřízení zkracovat a ve velké míře se tak i děje. Funguje rubrika „Dotazy a odpovědi“ a „Oznámení o korupci“.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Úřad pololetně zpracovává analýzu stížností, která se předkládá k projednání v Radě města. Analýza stížností je prováděna 2x za rok a předávána RM. Počet důvodných a částečně důvodných stížností nestoupá, celkový počet stížností klesá. Jedná se tedy o pozitivní vývoj.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Organizace města zveřejňují veřejné zakázky malého rozsahu prostřednictvím webových stránek města Chrudim – http://www.chrudim.eu/verejne-zakazky/ds-1109

U zakázek podle zákona nesmí být projektant vybírán pouze na základě ceny, tedy volíme další kritéria hodnocení jako zkušenosti projektantského týmu apod. Podobně u zakázek malého rozsahu (v režimu nad 200 tis. Kč. bez DPH) - nemáme-li zvláštní důvod zadat zakázku konkrétnímu projektantovi, vybíráme zpracovatele studií a projektů jako u zakázek podle zákona.

Dodavatele staveb vybíráme jak u zakázek podle zákona, tak u zakázek malého rozsahu v zásadě podle nejnižší nabídkové ceny.

Organizace vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky). Zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů, a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu. Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání Zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách http://www.chrudim.eu/zastupitelstvo-mesta/ds-1091/p1=1111

Rada města i Zastupitelstvo města mají schválen jednací řád. Pro zvýšení transparentnosti při hlasování ZM bylo pořízeno hlasovací zařízení.

V Chrudimském Zpravodaji jsou pravidelně zveřejňovány usnesení RM a ZM, usnesení ZM jsou zveřejněna na i na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/zastupitelstvo-mesta/ds-1091/p1=1111

O akcích typu kultura, sport, investice, V.I.P., krimi, zajímavosti, pel mel je veřejnost informována i prostřednictvím Chrudim TV http://www.chrudim.tv/

Transparentnost je zajištěna i při zadávání veřejných zakázek. Tato aktivita je zveřejněna i jako PDP https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/metody-kvality/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace

Informovanost v rámci MěÚ probíhá pravidelně na poradách vedoucích odborů s vedením města (po jednání RM).

Jednou za měsíc probíhá porada vedení s vybranými zástupci odborů (ÚPR, OIN, OSM) k připravovaným projektům.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  http://chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Pro zajištění transparentnosti úřadu, rozhodování zastupitelstva a při zadávání veřejných zakázek dodržujeme stanovená pravidla (hlasovací systém, internetové zadávání veřejných zakázek apod.).

Hlavní rozvojové dokumenty, informace RM a ZM jsou dostupné na internetu, úplné a pro veřejnost srozumitelné.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V rámci identifikace a vyhodnocení rizik je na městském úřadě zpracován katalog rizik.

Jeho součástí jsou též rizika spojená s lidským faktorem, tedy i rizika související s korupcí např.:

 • Střet zájmů;
 • Zneužití pravomoci nebo úplatnost úředníka;
 • Loajálnost vůči organizaci, úniky důležitých informací;
 • Pracovní zdatnost a morální kredit, porušení vnitřních předpisů a obecně závazných předpisů.

U všech rizik je určen stupeň významnosti a je definováno opatření pro zmírnění rizika.

Součástí organizačně řídících dokumentů je Etický kodex zaměstnanců města Chrudim.
V rámci zefektivnění boje proti korupci je zřízena e-mailová adresa korupce@chrudim-city, na kterou mohou občané zasílat informace o možném korupčním jednání zaměstnanců MěÚ. Lze využít i uvedený telefonní kontakt.
Zpracováním informací a jejich vyhodnocováním je pověřen interní auditor.
Na webových stránkách města je odkaz na právní a protikorupční poradnu občanského sdružení Oživení, o.s. – provoz linky je financován MV ČR.

Podezření z korupčního jednání může veřejnost oznámit na e-mailové adrese: korupce@chrudim-city.cz nebo na telefonním čísle 469 657 735.
http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1758&n=oznameni%2Do%2Dkorupci&p1=1944

Je zavedena aplikace „Veřejné zakázky“, v rámci které se zveřejňují zakázky malého rozsahu od 200 tis. bez DPH a která umožňuje přihlášení všem zájemcům o realizaci konkrétního záměru. Dále obsahuje tzv. „statistické listy“ zakázky, kde jsou uvedeny údaje o složení výběrové komise, seznam přihlášených zájemců a jejich pořadí, nejvyšší a nejnižší nabídková cena, konečná cena atd.

Je prováděna kontrola dodržování legislativy v oblasti veřejných zakázek.

 • „Prověření akce „MŠ Topol 60- zateplení objektu“  - Auditovány byly Odbor investic, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje a Odbor správy majetku, které se podílely na realizaci této veřejné zakázky. Úkolem auditu bylo posoudit, zda v rámci investiční akce bylo postupováno v souladu s příslušnými legislativními a interními předpisy a zda v rámci zavedeného systému jsou pracovníky plněny povinnosti a odpovědnosti vycházející z právních předpisů. 
 • Předmět auditu byl vymezen v následujících krocích:
 • dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • dodržování vnitřních předpisů – směrnice o veřejných zakázkách v platném znění, směrnice oběh účetních dokladů, vedení účetnictví a hospodářské dispozice v platném znění a směrnice pro postupy uplatňování DPH, Dotační pravidla města Chrudim,
 • zhodnocení vnitřního kontrolního systému.

 Doporučení: Striktně dbát o dodržování smluvních povinností, které vyplývají ze smluvních titulů městu Chrudim a důsledně dbát o plné čerpání práv a profitů, které městu Chrudim ze smluvních titulů náleží.

 

Závěr: Na základě zjištění z provedeného auditu lze konstatovat, že auditovaná činnost je v souladu s právními i vnitřními předpisy. Zjištěné skutečnosti neprokázaly v auditované činnosti závažné nedostatky, zajištěn je rovněž přiměřený a účinný systém řídící kontroly.

Máme zpracován KATALOG RIZIK  V OBLASTECH PŘEDMĚTU ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU V CHRUDIMI PRO OBDOBÍ 2018 - 2019.

Možnému střetu zájmů je předcházeno úpravou pracovní náplně konkrétních pracovníků stanovením územního obvodu, např. na odboru stavebním nebo odboru sociálních věcí. Žádný případ střetu zájmů, podjatosti a korupce nebyl evidován.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V zájmu zefektivnění boje proti korupci je zřízena e-mailová adresa, na kterou mohou občané zasílat informace o možném korupčním jednání zaměstnanců Městského úřadu. Lze využít i telefonního kontaktu.

Možnému střetu zájmů je předcházeno úpravou pracovní náplně konkrétních pracovníků stanovením územního obvodu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Za hodnocené období byl více propracován katalog rizik činností městského úřadu a přijata nová preventivní opatření proti možnému vzniku korupce. Bylo tak částečně naplněno doporučení oponentů z minulého auditu UR, doporučení pro další období – propracovaný systém rozšířit na celé město jako právnickou osobu vč. zřizovaných organizací. Organizace přijala i své vlastní doporučení k dodržování smluvních práv a povinností v oblasti veřejného zadávání.

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“.
http://www.chrudim-city.cz/qa/

Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii). Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou i partnerské organizace. Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách.
http://www.chrudim.eu/verejne%2Dzakazky/ds-1109

Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. 1x ročně je ve Zpravodaji zveřejněna zpráva o činnosti Zastupitelstva města. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti).

Město zveřejňuje veškeré finanční informace – dokumenty o svém hospodaření ve větší míře než jí ukládá zákon. Informace jsou volně přístupné na webových stránkách. Stávající informace se rozšiřují – webové stránky doplněny o údaje o činnosti kontrolního a finančního výboru a zápisy z jednání komisí Rady města http://www.chrudim.eu/vybory-a-komise/ds-1092/p1=1113

Intranet je rozšířen o informace o rozpočtu a prováděných rozpočtových změnách v průběhu roku. Do finančních dokumentů jsou promítnuty strategické dokumenty i dlouhodobě a údaje doplňujeme také o nefinanční data a grafickou přílohu s cílem „skutečně ukázat jak se finance přeměnily na konečné produkty za ně realizované“ - např. v opravách a údržbě majetku, nových stavbách apod. a tak tyto dokumenty více přiblížit a zatraktivnit. K průhlednosti toku financí přispívá i fungování webových stránek „Investiční záměry“ a „Veřejné zakázky“, které transparentně prezentuje výběr zakázek s jejich finančním dopadem.

Od roku 2017 jsou v provozu nové webové stránky, které jsou uživatelsky přehlednější a vstřícnější než stávající. Využívá se mailová pošta, úřední deska (běžná i elektronická), město vydává Chrudimský zpravodaj. V rámci elektronické spisové služby se užívá datových schránek a komunikace prostřednictvím datových zpráv. Byl vypracován Katalog vybraných organizací působících v sociální oblasti, připravuje se projekt na vytvoření sítě sociálních služeb, kde budou vymezené kompetence a metody mezioborové spolupráce se všemi organizacemi působícími v sociální oblasti. Odbor sociálních věcí je garantem této spolupráce. Informace jsou prezentovány v médiích (tisk, regionální zpravodajství všech celostátních televizí), probíhají pravidelné tiskové konference vedení města. Město má své Turistické informační centrum. Podporovány jsou kontakty s partnery formou diskusních kulatých stolů, veřejných projednávání a práce v sekcích. Rada města zřídila poměrně velký počet svých komisí (poradní orgány) s širokým spektrem působnosti. Existuje oddělení vnějších vztahů (a funkce tiskové mluvčí), které tuto oblast komplexně zajišťuje. Důkazy lze zjistit na www stránkách, v pravidelném monitoringu tisku. Na webové stránce města jsou funkční rubrika Dotazy a odpovědi a aplikace Veřejné zakázky, Investiční záměry a Profil zadavatele. Město má svůj profil na facebooku. Od pololetí 2015 se konají pravidelné měsíční schůzky veřejnosti se a zastupiteli města.

Postup předkládání informací je přesně určen a musí se dodržovat (zákon, vnitřní předpis). Organizace má tento proces ošetřen ještě vnitřní směrnicí a pravidelně ho vyhodnocuje (zpráva se předkládá Radě města). Forma, jakou město poskytuje veškeré požadované informace (s výjimkou těch, ve kterých podléhá ochraně dat a mlčenlivosti a nové úpravě GDPR), je vždy přizpůsobena požadavku uživatele. Např. písemná, elektronická (www stránky – možnost stahování informací zde publikovaných), e-mail, telefonní kontakt, písemný kontakt, osobní schůzky, tiskové konference, publikování v Chrudimském zpravodaji, v tisku, elektronická podatelna, datové zprávy (komunikace přes datové schránky) atd. Došlo k rozšíření služeb o SMS zprávy (vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, řidičských průkazů, dopravní situace, uzavírky). V oblasti vydávání občanských průkazů a pasů funguje
i předávání dokladů na místě v rámci správního obvodu (zlepšení služeb pro občany) a projekt výkonu těchto agend ve městě Skuteč. Rozšířil se okruh informací publikovaných na www stránkách tak, aby byly občanům přímo k dispozici a totéž se týká zavedení některých formulářů. Občané mají na www stránkách přístup k materiálům pro zastupitele. Pro občany s bydlištěm v oblasti s možným ohrožením povodněmi byl zaveden systém varovných SMS zpráv. Je fungující oddělení klientského servisu, přepážka CzechPOINT. Novou funkcionalitou je webová aplikace „Všímálek“, kterou mohou občané využívat přes mobilní telefony a Chrudimský portál „nevyhazujto.cz“, kde lze zdarma získat i darovat věci.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  http://chrudim.eu/aktuality/ds-1220/p1=1944
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Úřad je v neustálém kontaktu s okolím, pravidelně předává informace partnerům a dílčím způsobem monitoruje poznatky v organizaci. Poskytujeme služby uživatelům podle jejich přání, a to i v místě jejich bydliště, fungují vnitřní síťové disky a další interní kanály organizace, zaměstnanci mají plný přístup k informacím, které potřebují pro svou práci.

Probíhá týmová práce (řízení podle cílů). Je v provozu webová aplikace „Chrudim TV“, „Všímálek“ a „nevyhazujto.cz“, nově spuštěna nová webová aplikace „Dotace“. Pro interní komunikaci funguje vnitřní informační portál ManaDesk, probíhají pravidelné porady vedoucích odborů s vedením.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Jsou definovány i využívány mnohé kanály pro komunikaci s veřejností, organizace by ale mohla klást větší důraz na vyhodnocování jednotlivých způsobů komunikace s jednotlivými cílovými skupinami  podle jejich schopností a komunikačních návyků či potřeb.

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Organizace má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí a vzájemných vztahů. Aktuálními strategickými partnery jsou zejména – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Centrum pro regionální rozvoj (hlavní partner při realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU), Pardubický kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst ČR, Benchmarkingová iniciativa. Na mezinárodní úrovni partnerská města. Na místní úrovni obce správního obvodu, Mikroregion Chrudimsko, fa Arriva(dopravní obslužnost), bankovní a finanční instituce, Okresní hospodářská komora, běžní obchodní partneři (dodavatelé).

Okruh potencionálních partnerů se průběžně rozšiřuje o nové subjekty spolupracující na společných projektech (obchodní partneři, týmoví a projektoví partneři – např. u projektů „rozvoj rekreačních lesů“, „rozvoj a podpora cestovního ruchu“, „ hosting webových stránek“, „metropolitní síť“, „dům na půl cesty“, „muzeum barokních soch“ aj. Vzhledem k fungování komunitního způsobu práce a plánování rozvoje města a konzultace strategických a rozvojových činností s veřejností jsou významným strategickým partnerem občané města. Partnerské smlouvy a dohody existují, průběžně se uzavírají nové, případně aktualizují stávající.

V rámci realizace IPRM jsou sepsány partnerské smlouvy (Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, DDM, nízkoprahové zařízení – Kopretina, Centrum pro zdravotně postižené), kteří spolupracují na implementaci IPRM.

 • 1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování ?
  ano
 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  https://dobrapraxe.cz/?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ano cca 62 dohod o spolupráci na projektu ZM a MA 21
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Funkční partnerství v klíčových oblastech vytváří synergické efekty (vyšší kvalita, oslovení širší cílové skupiny, větší efektivita apod.). S partnery máme podepsané Dohody o partnerství.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.3.9 Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

S partnery Zdravého města a MA 21 jsou sepisovány dohody, jejichž předmětem je vzájemná spolupráce při rozvoji Projektu Zdravé město Chrudim a MA 21 s důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni. Partnery Zdravého města a MA 21 jsou školy - mateřské, základní, střední, další příspěvkové organizace města - Knihovna, CSSP Chrudim, obchodní společnosti - Technické služby, Sportovní areály města, Městské lesy Chrudim, NNO, odborné instituce - Zdravotní ústav, Chrudimská nemocnice apod.

V uveřejněných PDP je také popsána spolupráce s partnery
https://dobrapraxe.cz/cz/stripky/chrudim-hrou-proti-aids

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-chrudim-za-udrzitelny-svet-2

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe?uzemi=14660e7f4609679d023f59d87c9ed5fc
 

Uzavřena je také dohoda o partnerství s Okresní hospodářskou komorou. Nové partnerské smlouvy se uzavírají v souvislosti s realizací společných projektů (jde o řadu obcí, církevní instituce, sociální instituce a neziskové subjekty, ale např. také České dráhy či obchodní partnery, kteří se podílejí na sponzorství kulturních celoročních projektů města pro občany, jako jsou „Chrudimský rok hudby“, „Chrudim hraje“, „Chrudimský rok sportu“ aj..)

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s., kde jsou také aktivity realizovány na základě partnerství. Město je realizátorem projektu MAP II, kde jsou partnerství napříč ORP.

Vzájemná spolupráce probíhá i se soukromým sektorem, podnikateli - více je popsáno v oblasti Ekonomika a podnikání - 6.2.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ano cca 62 dohod o spolupráci na projektu ZM a MA 21
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Funkční partnerství v klíčových oblastech vytváří synergické efekty (vyšší kvalita, oslovení širší cílové skupiny, větší efektivita apod.). S partnery máme podepsané Dohody o partnerství.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Spokojenost obyvatel nebyla ve sledovaném období zjišťována prostřednictvím ECI. Naposledy     v roce 2015.

Spokojenost ale hodnotíme            i prostřednictvím evaluačních dotazníků při pořádání akcí            i veřejných projednání. Výsledky pak bývají zapracovány do akčních plánů zlepšování a provazovány s dalšími metodami kvality aplikovaných na MěÚ.

Určitou formou využíváme i pocitové mapy.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu  v porovnání s hodnocením města.

Město v minulosti pravidelně         a systémově zjišťovalo spokojenost obyvatel s kvalitou života (pomocí indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů           s místním společenstvím),          na základě výsledků šetření přijímalo opatření pro zlepšování výsledků, zejména těch negativních. Šetření probíhalo     ve dvouletých cyklech (2007 – 2011), naposledy pak proběhlo     v roce 2015. V hodnoceném období neproběhlo žádné systémové šetření, které by zjišťovalo vícekriteriální zpětnou vazbu a spokojenost obyvatel, příp. dalších cílových skupin, ani se žádné takové šetření v nejbližší době nepřipravuje. Dílčí spokojenost cílových skupin město zjišťuje při konkrétních akcích       a aktivitách (evaluační dotazníky  z akcí či veřejných projednávání)  či při tvorbě pocitových map. Dílčí zjišťování může sloužit pro naplňování dílčích záměrů města, ale nedá relevantní obraz vnímání všech skupin obyvatel, příp. dalších osob průřezově všemi tématy činnosti města (a oblastí UR). Důrazně proto doporučuji v následujícím období připravit         a provést systémové šetření spokojenosti/vnímání obyvatel města a dalších relevantních cílových skupin v celém spektru života ve městě. Nemusí se nutně jednat o mezinárodně standardizované indikátory, i když jejich využití umožňuje porovnání stavu vnímání města očima obyvatel se srovnatelnými městy   v ČR i v evropském kontextu.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím.

Cílem dotazníkového šetření je zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti.

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Pro zachycení specifik Chrudimi byla část dotazníku zachycující spokojenost obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno několik otázek, které se týkají hodnocení a fungování městského úřadu a jím nabízených služeb. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů. Bylo osloveno na 700 respondentů.

Zpracované výsledky jsou v podobě závěrečné zprávy předkládány Radě města a Zastupitelstvu města. Na konci zprávy je zobrazena souhrnná spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života. V tabulce jsou výsledky za rok 2007, 2009, 2011 a 2015 doplněny o trend vývoje (šipkami) a vývoje z hlediska udržitelnosti (podbarvením).

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279&n=spolecne%2Devropske%2Dindikatory

Jako další nástroj, který nám slouží pro zjištění subjektivního pocitu spokojenosti jsou pocitové mapy - 

http://pocitovamapa.nszm.cz/chrudim-2019/nahled 

https://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=9488&n=pocitova%2Dmapa%2Dmesta%2Dchrudim

V roce 2018 byl proveden průzkum u cílové skupiny studentů. Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci veřejného projednání Desatera problémů očima mladé generace dne 5. dubna 2018 a na základě zde distribuovaných dotazníků do spolupracujících středních škol. Ve městě máme 7 středních škol. Bylo připraveno 800 ks dotazníků, vyplněných se prostřednictvím kontaktních osob ze SŠ vrátilo 589 ks, tj.73,6%.
Hodnocené otázky byly zaměřeny na spokojenost studentů, kteří zde studují, ale i bydlí (sportují a tráví zde svůj volný čas). Nemáme zjištěno, jaké procento studentů středních škol je současně obyvatelem města.
Hodnocení probíhalo na stupnici od 10 do 0 bodů (10 bodů – největší spokojenost, 0 bodů – nejmenší spokojenost).
Otázky byly sestaveny i na základě aktivit ve Zdravotním plánu.
Navržené Desatero studentů je pravidelně každoročně schvalováno v ZM. V úvodu každého tohoto setkání probíhá prezentace problémů vybraných v roce předešlém, včetně seznámení s aktivitami jejich plnění.
 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledování spokojenosti obyvatel sledujeme trendy, vyhodnocujeme výsledky a snažíme se přijímat nápravná opatření při negativních výsledcích. Výsledky sledování pravidelně zveřejňujeme na webu města, jsou s nimi seznamováni zastupitelé města.

Spokojenost obyvatel se drží nad hranicí 85 %., což je obecně považováno za výborný výsledek. V roce 2015 mělo měření vzestupnou tendenci. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení.

Hodnocení oponenta -2
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Město ustoupilo od standardizované propracované metodiky komplexního šetření spokojenosti. Využívá dílčí metodiky zjišťování vnímání obyvatel města (pocitové mapy) či dalších cílových skupin (průzkum u cílové skupiny studentů - dotazníkové šetření v rámci veřejného projednání Desatera problémů očima mladé generace)

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Veřejnost může výsledky sledovaných indikátorů najít na webových stránkách města Chrudim, v sekci Zdravé město -http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279&n=spolecne%2Devropske%2Dindikatory

Tento indikátor (spolu s dalšími ze sady ECI) jsme sledovali v letech 2004 – 2007 – 2009 – 2011 a 2015. Pod následujícím odkazem jsou zveřejněny všechny závěrečné zprávy, ze kterých lze sledovat trendy -  http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279&n=spolecne%2Devropske%2Dindikatory

Výsledky jsou prezentovány na komisi ZM a MA 21, Strategickém týmu pro UR, s výsledky jsou pomocí TZ informovány i média. Jsou předkládány i ZM.

Všechny podněty vzešlé z komunitního projednání a dotazníkových průzkumů jsou dále procházeny a analyzovány.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Výsledky jsou prezentovány na komisi ZM a MA 21, Strategickém týmu pro UR, s výsledky jsou pomocí TZ informovány i média. Jsou předkládány i ZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Výsledky dílčích šetření spokojenosti jsou zveřejněny na webu města, organizace uvádí, že výsledky jsou analyzovány, ale není uvedeno, jak byly analyzovány, zda je analýza zveřejněna, předložena orgánům samosprávy a jaká opatření byla přijata.

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Srovnání s jinými městy lze najít na výsledkovém portálu, který nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci?category=14&city=All&tags=&=Hledat

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-01/titulkovy-indikator-obecna-mira-spokojenosti

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Srovnání s jinými městy lze najít na výsledkovém portálu, který nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Není uvedeno, zda a jak jsou výsledky dílčích šetření spokojenosti porovnávány s jinými municipalitami a zda jsou na základě porovnání přijata nějaká zlepšovací opatření.

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

S výsledky je dále pracováno, pomáhají nám směřovat zaměření aktivit a projektů. Na základě průzkumů ECI indikátorů byla provedena např. optimalizace separačních hnízd, stanovení nebezpečných míst ve městě, upraven jízdní řád MHD apod. (byly vybudovány nové přechody pro chodce, nebezpečné byly osvětleny, vybudovány bezbariérové trasy na základě požadavků veřejnosti apod.)

S každými výsledky je dále pracováno, jsou rozebírány a analyzovány, jsou stanovena opatření (pokud jsou podněty vyhodnoceny jako oprávněné). Toto bývá i součástí programu komise ZM a MA 21.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

S výsledky je dále pracováno, pomáhají nám směřovat zaměření aktivit a projektů.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Není doloženo, zda a jak byly výsledky dílčích šetření spokojenosti analyzovány, zda je analýza zveřejněna, předložena orgánům samosprávy a jaká opatření byla přijata.

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma na jednání komise ZM a MA 21. Poté je výsledek porovnán i s výsledky komunitního plánování - výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů apod. a je sledován jejich dlouhodobý trend.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  v roce 2015 - 93,9%
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma na jednání komise ZM a MA 21.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Nižší hodnocení výsledku i trendu v porovnání s hodnocením města.

Není doloženo, zda a jak byly výsledky dílčích šetření spokojenosti analyzovány a jaká opatření pro zlepšení byla přijata.

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Snažíme se využívat přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds). Město se rozpíná v souladu s územním plánem. 

Město se snaží rovnoměrně rozložit diferenciaci využití území. Jediná výchylka je u ploch dopravní infrastruktury, která činí 13,2%. Toto je způsobeno připravovanými rozsáhlými strategickými stavbami jako je západní propojení města, východní propojení města a dopravní koridor ČD Chrudim - Pardubice.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vzhledem k tomu, že město Chrudim má zpracovaný kvalitní a poměrně nový ÚPD a pro všechny významnější rozvojové lokality jsou zpracovávány zástavbové studie, lze konstatovat, že v maximální možné míře je eliminován negativní vliv nových staveb na životní prostředí.

Územně plánovací dokumentaci lze najit na http://www.chrudim.eu/uzemne%2Dplanovaci%2Ddokumentace%2Dhtml/ds-1158

http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

Územní studie jsou k nahlédnutí nejen v tištěné podobě na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ale i na webových stránkách města.

Nový územní plán Chrudim byl vydán v roce 2013.

RP MPZ se pořizuje nový. ÚP v zásadě umožňuje zahuštěnou zástavbu např.řadových rodinných domů na pozemcích cca do 500m2. V současné době není o takovéto pozemky velký zájem.

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  393,6%

2000: Tato data můžeme považovat za orientační – nejsou dostupná v digitální podobě

 

Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) = 53 623 m Obvod budov= 238 026m

Tzn., že výsledek je +/- : 238 026m/53 623 m = 443,8 %

2011:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =69 975m Obvod budov= 279 067m

279 067m/69975m = 398,8%

2015:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =71 545 m Obvod budov= 282 663m

282 663 m/71 545 m = 395,1%

2018:

obvod města s jeho částmi ( zastavěné území) činí 71930 m a obvod budov činí 283 120 m

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Snažíme se využívat přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds).

Město se rozpíná v souladu s územním plánem. 

Průmyslová zóna poskytuje pracovní příležitosti pro obyvatele města, máme platné regulativy pro její osazování.

Ve městě se snažíme uspokojovat poptávky po plochách a pozemcích pro různé typy bydlení ve městě, jsou k tomuto účely využívány i brownfieds.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Kompaktnost městské zástavby je sledována. Doporučujeme sledovat průběžně trend u indikátoru 1.5.A, jinak bez připomínek. RP MPZ se bude pořizovat nový. ÚP v zásadě umožňuje  zahuštěnou zástavbu např.řadových rodinných domů na pozemcích cca do 500m2, není však dle vyjádření zástupců Města o takovéto pozemky velký zájem.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad:

 • rozvíjet především jádrové území Chrudimě a to severním, doplňkově jihovýchodním směrem od stávající zástavby, přičemž územní plán musí respektovat také územně připravený rozvoj jižním směrem,
 • v okrajových místních částech se omezit na nekapacitní dostavbu,
 • neumožnit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině, a to ani přestavbou chatových nebo zahrádkářských lokalit, neboť je z hlediska řešení dopravy a inženýrských sítí neekonomická,
 • podporovat rekreační využití území podél Chrudimky, zejména zde vymístit nevhodně situované výrobní a skladové areály a nahradit je plochami přírodního charakteru, zprůchodnit území kolem toku a doplnit zde plochy územního systému ekologické stability, v záplavových územích zamezit situování nových staveb,
 • zatraktivnit město z hlediska turistického ruchu doplněním sportovních a rekreačních ploch nadmístního charakteru na plochách mezi Chrudimí a Železnými Horami vč. autokempinku Podhůra, ve výhledu zde zvážit i situování golfového hřiště,
 • umožnit rozvoj komerčních aktivit a administrativních center firem, situovat je na hlavních příjezdových trasách do města (Dašická, prodloužení ulice Novoměstské) a také jižně průmyslové zóny Transporta,
 • rozvoj průmyslové výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu omezit na dosud nevyčerpané plochy stávajících průmyslových zón, zónu nadmístního významu při ulici Dašické řešit jako územní rezervu (pro případného strategického investora) vč. možnosti zavlečkování.
 • v roce 2016 byla dokončena první etapa obchvatu města, nyní probíhá archeologický průzkum pro etapu druhou
 • v roce 2018 byly zahájeny práce na archeologickém průzkumu na II. etapě obchvatu
 • máme nový územní plán od roku 2013
 • v roce 2019 bude zahájena výstavba dopravního terminálu Chrudim

Podle SLDB 2011 bylo v Chrudimi v roce 2011 celkem 3 262 domů, z toho bylo 8,8 % neobydlených domů s byty a 91,05 % trvale obydlených. Z celkového počtu 2 970 trvale obydlených domů tvořily rodinné domy 87 % a bytové domy 19,02 %. Nejvíce domů ve městě mělo 1 - 2 nadzemní podlaží. Podle počtu bytů v domě převažovaly domy s 1 bytem.

Největší počet domů v Chrudimi v roce 2011 byl ve vlastnictví fyzických osob a nejméně domů vlastnilo bytové družstvo. Na území města se nachází vysokopodlažní i nízkopodlažní zástavba, převládají nízkopodlažní domy. Ve městě se nachází celkem 565 bytových domů, z toho je 37 domů ve vlastnictví státu a města Chrudim.

V roce 2011 bylo ve městě celkem 10 348 bytů, z toho bylo 890 neobydlených bytů. Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech v roce 2011 byl 27,6 %, naproti tomu podíl bytů v bytových domech představoval 71,2 %.

Z trvale obydlených bytů v roce 2011 tvořily 41 % byty v osobním vlastnictví, 23,4 % byly byty ve vlastním domě a 20 % byly byty nájemní. V roce 2011 byla ve městě v obydlených bytech průměrná velikost obytné plochy bytu 62,7 m2, Podle počtu obytných místností v roce 2011 jednoznačně převažovaly v obydlených bytech čtyřpokojové byty.

Z posledních dohledaných informací jsou k dispozici údaje o dokončených bytech za město Chrudim.

Podíl bytů v rodinných domech činil v roce 2016 27% a v domech bytových 59%. V roce 2017 podíl v rodinných domech 86% a domech bytových 0%. Hodnoty se vztahují k dokončeným bytům v daném roce.

Již při pořizování územního plánu a jeho změnách se vždy počítá s veřejnou zelení.

 

 

Byty
celkem

v rodinných
domech

v bytových
domech

2013

43

15

18

2014

56

14

-

2015

59

30

23

2016

78

21

46

2017

29

25

-

 

 

 

 

 

 

 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?
  Dostupnost separačních hnízd pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 88,14% Dostupnost veřejných prostranství nad 5000 m2 pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 71,53% - zde je nárůst o 5% vzhledem k tomu, že v rámci revitalizace brownf.vznikly obytné do
 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  Podíl bytů v rodinných domech činil v roce 2016 27% a v domech bytových 59%. V roce 2017 podíl v rodinných domech 86% a domech bytových 0%. Hodnoty se vztahují k dokončeným bytům v daném roce.
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Z celkové zastavěné a zastavitelné plochy, které činí 1114 ha činí zastavitelné plochy s rozdílným využitím následující podíly:

plochy bydlení individuální        84,4 ha        7,5 %

plochy výroba a sklady               40,2 ha        3,6 %

plochy rekreace                            33,4 ha    2,9 %

plochy smíšené obytné                40 ha            3,6%

plochy dopravní infrastruktury   147,9 ha        13,2 %

plochy občanského vybavení     33,4 ha        2,9%

plochy veřejného prostranství     31,3 ha       2,8%

plochy technické infrastruktury     6,4 ha      0,6%

plochy vojenského využití             5,3 ha      0,5%

zastavitelné plochy celkově - 440 ha - 53,6%

zastavitelné plochy mimo zastavěné území - 286 ha - 34,3%

zastavěné území - 828 ha

Z výše sledovaného lze konstatovat, že se město snaží rovnoměrně rozložit diferenciaci využití území. Jediná výchylka je u ploch dopravní infrastruktury, která činí 13,2%. Toto je způsobeno připravovanými rozsáhlými strategickými stavbami jako je západní propojení města, východní propojení města a dopravní koridor ČD Chrudim - Pardubice.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Doporučujeme průběžně sledovat trend u indikátoru 1.5.B. Z pohledu Města by mohla být rozloha veřejných parků a veřejných prostranství lepší, Město sleduje možnosti. Jinak bez připomínek

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim v roce 2013 pořídilo a byl vydán nový územní plán, který je zpracováván v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášky č. 500 „O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ a vyhlášky č. 501 „O obecných požadavcích na využívání území“, ve znění pozdějších předpisů.

Ke konceptu Územního plánu Chrudim byla zpracována dokumentace „Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhl, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). Rozvojové osy jsou vymezeny s výraznou vazbou na významné dopravní cesty.

Řešené území města Chrudimě se nachází v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice. Jedná se o území, jehož rozvoj je výrazně ovlivňován vazbou na jádro rozvojové oblasti (území ovlivňované rozvojovou dynamikou krajských měst při spolupůsobení města Chrudim). Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro veřejnou infrastrukturu.

Rozvojové koridory – ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř (koridor konvenční železnice celostátní). Vedení kapacitní dopravní cesty částečně novým koridorem, kde je ve stávající stopě vysoká intenzita osobní dopravy. Zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí do oblastí se zvýšenou ochranou přírody a krajiny. Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro zvýšení přepravní rychlosti dopravy a atraktivity koridoru.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na řešení ÚP Chrudimě – předpokládá se nárůst obyvatel města a zlepšení dopravního spojení do Pardubic. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje (AURS, spol. s r. o., ve spolupráci s DVH CR, spol. s r. o., 2009).

Ze ZUR vyplývá mimo jiné požadavek na navržení a rozšíření koridoru pro umístění stavby D05 – přeložky silnice I/37 Medlešice – Chrudim – Slatiňany, tento i další požadavky vyplývající ze ZUR jsou ÚP Chrudim respektovány.

V roce 2016 byla dokončena stavba silničního obchvatu města na silnici I/37 - 1. etapa.

příloha - vývoj zastavěného území v letech 2005 - 2023

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?
  zastavitelné plochy celkově - 440 ha - 53,6% zastavitelné plochy mimo zastavěné území - 286 ha - 34,3% zastavěné území - 828 ha
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město Chrudim má díky kvalitnímu územnímu plánu dostatečné množství rozvojových ploch mimo zastavitelné území, ale především uvnitř tohoto území. Proto se město nerozvíjí příliš extenzivně, ale nabízí dostatek možností realizace různorodých investičních záměrů uvnitř města.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Bez připomínek. Doporučuje se průběžně dle možností sledovat u indikátoru 1.5.C trend

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město již běžně projednává investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou konzultovány s městským architektem, který dohlíží na dodržení ucelené koncepce rozvoje sídla, tak jak je uvedena v územním plánu a dalších dokumentech. V budoucnu se chceme zaměřit na projednání velkých inv. záměrů s veřejností, a to i takových, kde není investorem město.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Veškeré projekty jsou soutěženy především z hlediska ceny, nicméně v zadávacích podmínkách soutěží jsou promítnuty omezení z územních studií, regulačních plánů, územního plánu atd. Rada města zřídila poradní orgán – Komisi pro hospodářský rozvoj a Stavební komisi. Máme zřízenou funkci architekta města Chrudim.

Už ve fázi studií a dokumentací pro územní rozhodnutí jsou téměř všechny projekty soutěženy. Je při nich přihlíženo nejen k finančnímu aspektu věci, ale i k estetickému a architektonickému hledisku. Proto na všech zadání soutěží spolupracuje architekt města.

Architekt města je externistou, který se účastní veškerých veřejných projednání, úzce spolupracuje s městem.

Město Chrudim vypsalo architektonickou soutěž na nové vzdělávací a návštěvnické centrum Na Podhůře a na rekonstrukci sportovní haly na Tyršově náměstí.

Město na podzim 2015 uspořádalo víkendový work shop na téma úprav historické centrální části města. Jeho výstupy budou sloužit jako jeden z podkladů pro regulační plán centra města a rozvojové studie v centru města.

Architektonické soutěže:http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1753&n=architektonicke%2Dsouteze&p1=1841

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO

Ve schváleném rozpočtu města je každoročně vyčleněna smluvně daná finanční částka na zajištění služeb architekta města.
Stavební komise, jako orgán RM, se schází cca 7 x ročně a dává podpůrná stanoviska k významnějším stavbám na území města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Dle možností se snažíme zajišťovat externí odbornou pomoc a konstruktivní oponenturu vůči orgánům města (VŠ, architekt města).

Zajišťujeme včasné zapojování veřejnosti do rozvoje města, do ověřování přijatelnosti záměrů, které jsou zaměřeny na výrazné změny v území města.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Zkušenost Města s architektonickými soutěžemi není bez výhrad (viz.problematické uplatnění soutěže na sportovní halu), přesto je zřejmý pozitivní přístup k této problematice. Využití architektonické soutěže vypsané v souladu s pravidly ČKA pro některý z budoucích městských projektů se nevylučuje. Významná zde může být role městského architekta.

1.6.2 Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Již více než 10 let je zřízena funkce městského architekta, který vykonává tyto služby externě. Účastní se dle potřeby jednán RM a ZM, je členem Strategického týmu pro udržitelný rozvoj, podílí se na přípravě projektů již od samého začátku. Vykonává konzultační a poradenskou službu pro veřejnost i podnikatele. Je odborníkem na oblast UR, spolupodílí se i na zajišťování odborných vzdělávání pro MěÚ.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO

Ve schváleném rozpočtu města je každoročně vyčleněna smluvně daná finanční částka na zajištění služeb architekta města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Na základě dlouhodobých zkušeností je funkce architekta města velice prospěšná a hodnotíme ji velmi kladně.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
1.6.3 Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vzhledem k tomu, že doposud nebyla žádná stavba vzešlá z architektonické soutěže realizována, tomu tak nebylo. Do budoucna o tomto zapojení uvažujeme.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Vzhledem k tomu, že doposud nebyla žádná stavba vzešlá z architektonické soutěže realizována, tomu tak nebylo.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Město se ztotožňuje s tímto postupem, dle vyjádření zástupce Města. Jinak bez připomínek.

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Některé veřejné zakázky na studie a projekty jsou kontinuálně zadávány původním projektantům a projektantům předcházejících stupňů PD, tak aby byla zachována ideová kontinuita projektů a podpořen tvůrčí záměr a potenciál projektanta.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  3
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Většina investičních záměrů je projednávána s veřejností.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

V zásadě bez připomínek. Dle popisu, u výběrových řízení není nejnižší cena rozhodujícím kritériem.

1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Většina investičních záměrů je projednávána s veřejností. Pravidelně jsou připravována školení pro zaměstnance MěÚ v metodách zapojování veřejnosti. Vzdělávací modul na připravovaný dle aktuálních potřeb.

Vzhledem k novému vedení města bude toto téma více diskutováno v budoucnu i prostřednictvím nově vzniklé komise pro komunikaci.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  3
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Velké investiční záměry se prozatím neprojednávaly přímo s veřejností, byly projednávány s odborníky a pracovními skupinami, zastupiteli...V současnosti se velké projekty připravují, v rámci komisí se chceme zaměřit na vytvoření společného postupu - metodiky. V současné době se projednával investiční záměr soukromého investora ve spolupráci s městem.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Snažíme se přednostně nabízet znovuvyužití území před výstavbou na zelené louce a zvyšovat kompaktnost zástavby, využíváme stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Cílevědomě směřujeme k postupnému omezování ploch brownfields na území města. Rozvojové záměry směřuje převážně na plochy brownfields s cílem omezit zábory zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch ve městě.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim ve spolupráci s firmami řeší využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje  jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve  spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
  4,8 %
 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  Celková plocha brownfields je cca 40 ha, plocha celého zastavěného území města Chrudim je cca 828 ha. Brownfields tedy zabírají cca 4,8 % zastavěného území. Areál bývalé Dřevovýroby Ficek Bývalý Pivovar VCES bývalé vojenské DEPO Evona - zahájení regenerace, areál bývalých Sladoven - připravena studie využití a zahájeny projektové práce na dopravním napojení lokality.
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Snažíme se přednostně nabízet znovuvyužití území před výstavbou na zelené louce. Snažíme se zvyšovat kompaktnost zástavby, využíváme stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Cílevědomě směřujeme k postupnému omezování ploch brownfields na území města. Rozvojové záměry směřuje převážně na plochy brownfields s cílem omezit zábory zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch ve městě. Žádný z brownfields není ve vlastnictví města a možnost je ovlivňovat je omezená.

Výsledné hodnoty považujeme za příznivé, protože došlo ke zlepšení situace, zvýšil se počet revitalizovaných brownfields. Řešení této problematiky je zachyceno ve Strategickém plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030.

Cíl B.3 - Zaručit kvalitní urbanistický rozvoj s ohledem na potenciál města a nejvhodnější strategický směr se zajištěním ochrany kulturních i přírodních hodnot území

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

Příklady rekonstruovaných brownfields:

SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.

TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

Pivovar – Dům pro seniory a vzdělávací centrum - uskutečněna první etapa revitalizace

Nyní je připravena studie na rekonstrukci dalších 6:

 • VCES – bydlení v návaznosti na Městský park - proběhla první etapa revitalizace - https://www.chrudimpark.cz/
 • DEPO - přesun 2 nových firem do území a přístavby k jedné stávající hale,
 • areál bývalých sladoven – bydlení, administrativa
 • areál bývalé Dřevovýroby Ficek - probíhá výstavba první etapy bytových domů - http://www.kopanickymlyn.cz/
 • Evona - zahájení regenerace
 • areál bývalých Sladoven - připravena studie využití a zahájeny projektové práce na dopravním napojení lokality

Databáze brownfields na území města je aktualizována průběžně sledováním aktivit a komunikací s majitely. Město neuvažuje realizovat investiční záměr v brownfieldech (nemáme v majetku, nemáme prozatím zájem o koupi).

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  100%

pro 100% brownfields plánují majitelé budoucí reálné využití, které je v souladu s ÚP

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Prosím o kontrolu indikátoru 1.7.C , příp.opravu. Dle možností doplnit informaci jakým způsobem město aktualizuje databázi brownfields ve svém území, a jak často? Město zatím neuvažuje realizovat některý z městských projektů regenerací brownfieldu

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ve městě byla vytipována lokalita, kde se předpokládá ekologická zátěž. Toto území bylo v minulosti využíváno jako sběrna odpadů, která byla z lokality již vymístěna. Lokalita se nachází v přírodní památce Ptačí ostrovy. Probíhá projekt, jehož cílem je získat data o druhu uložených odpadů a o míře a rozsahu kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod. Na základě těchto dat budou navržena případná nápravná opatření.

V roce 2015 byl dokončen projekt, jehož předmětem byla sanace ekologické zátěže velkých ohnisek znečištění v areálu bývalého strojírenského závodu Transporty a.s.. V současné době probíhá postsanační monitoring podzemních vod.

Do průmyslové zóny byla provedena rekonstrukce příjezdové komunikace (včetně výkupu pozemků), vzniklo propojení mezi nově vybudovanou průmyslovou zónou a průmyslovým areálem bývalé Transporty.

Pro zaměstnance byla zřízena nová linka MHD, která obsluhuje průmyslovou zónu. V průmyslové zóně západ byla vybudována plná infrastruktura.

Město i městský úřad aktivně v případě zájmu spolupracuje na realizaci záměrů v těchto lokalitách a to již od projektové přípravy tak, aby nekolidovaly se zájmy města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město i městský úřad aktivně v případě zájmu spolupracuje na realizaci záměrů v těchto lokalitách a to již od projektové přípravy tak, aby nekolidovaly se zájmy města.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim postupně zpracovává kompletní projekty na regeneraci jednotlivých sídlišť za účasti veřejnosti. Studie jsou zveřejněny na internetu.
http://www.chrudim.eu/studie/d-1752/p1=1674

Město Chrudim je vlastníkem celkem 467 bytů, které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města Chrudim. Město Chrudim zároveň tento bytový fond spravuje. Správou bytového fondu se rozumí zajišťování související s administrativní a operativní činností. Administrativní činnost představuje úkony ekonomického charakteru (stanovení nájemného a jeho inkasa, vč. vymáhání nedoplatků, rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytu, vedení agendy spojené s provozem a správou bytového fondu, zpracování podkladů pro daně a poplatky a jejich úhrada) a právního charakteru (uzavírání nájemních smluv). Operativní činností se rozumí agenda v oblasti technické (objednávání, přejímání a kontrola oprav bytového fondu, zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek, vypracovávaní návrhů na provedení rozsáhlejších oprav bytového fondu či jeho rekonstrukcí a modernizací) a v oblasti provozní (fyzické předávání a přejímání bytů, zajišťování běžné havarijní údržby bytového fondu, zabezpečení dodávek všech médií, zabezpečení úklidu společných prostor v domě). V letech 2015 – 2018 bylo z rozpočtu města regenerováno cca 28 bytů.

V rámci města i celého regionu napomohly prostředky z EU prostřednictvím projektu IPRM k revitalizaci komplexního územního celku – lokality pod nádražím. Celkově zde došlo ke zlepšení životní úrovně obyvatel, nejen dotčených bytových domů, ale všech, kteří v lokalitě nejen žijí, ale i do lokality přicházejí. V rámci regenerace bytových domů bylo především hleděno na dosažení energetické úspory, čehož bylo bezesporu dosaženo. Bytové domy nejen ve vlastnictví města, ale i ve vlastnictví SVJ, dostály prodloužení životnosti a celkové modernizace. V rámci revitalizace veřejných prostranství vznikla dvě nová dětská hřiště, prostory pro odpočinek i nová parkovací stání.

Od poloviny roku 2008, kdy vzniklo oddělení správy bytového a nebytového fondu, jako součást Odboru správy majetku, které spravuje mimo jiných i bytový fond města Chrudim, se situace bytového fondu města Chrudim oproti předcházejícím letům podstatně zlepšila. V současné době jsou však stále limitujícím faktorem dalšího zlepšování stavu bytového fondu omezené finanční prostředky v rozpočtu OSM na kalendářní rok.

Podíl bytů v rodinných domech činil v roce 2016  27% a v domech bytových 59%. V roce 2017 podíl v rodinných domech 86% a domech bytových 0%. Hodnoty se vztahují k dokončeným bytům v daném roce.

V objektech vlastněných městem se snažíme průběžně snižovat jejich energetickou náročnost a to vždy k přihlédnutím k ekonomické rentabilitě (fotovoltaika, pravidelný monitoring spotřeb apod.)

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  5,6% bytů ve vlastnictví města a 3,6% OV ve vlastnictví města
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

Prosím opravit indikátor 1.8.A. Dle vyjádření zástupce Města se sleduje při regeneraci domů a bytů ve vlastnictví MČ kriterium snížení energetické náročnosti objektů. Platí totéž pro využití v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie u staveb? - Bez připomínek. Jen poznámka, u indikátoru byl záměr sledovat průběžně strukturu formy bydlení ve městě, tedy celkový počet bytů rodinných domech a bytových domech.

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má celkem 60 hřišť. Z toho je 34 dětských hřišť (plocha o jednom či více hracích prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka apod., nebo sestava). Z toho je 26 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal apod.)

Počet nově zrekonstruovaných hřišť: Celkový počet 34 dětských hřišť - rekonstruováno 20 hřišť a z nich certifikováno 18 dětských hřišť (hřiště Víta Nejedlého a Na Výsluní postaveny před prosincem roku 2002 a zde není povinnost certifikovat dle platných norem). V roce 2012 bylo vybudováno nové dětské hřiště ve vnitrobloku Revoluční, které má čtyři herní prvky. Celkový počet 26 sportovních hřišť - rekonstruováno 18 hřišť.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti.

Město Chrudim disponuje několika pasporty:

 • zeleně – projekt péče o stromy, na základě jehož se provádí kácení, zdravotní řezy stromů, náhradní výsadba apod.
 • komunikací (ulic a chodníků) – je k dispozici na OD
 • mostů – k dispozici na OIN – provádí se kontrolní prohlídky, opravy a údržby mostů atd.),
 • dále pak existují inventarizační seznamy technického vybavení města (lavičky, koše apod. Na základě těchto seznamů je vyhodnocováno stáří, technická zastaralost atp. a průběžně jsou přijímána opatření k zlepšení technického stavu tohoto vybavení. Samozřejmostí jsou pravidelné revize.
 • Bezdrátový varovný systém – provozují TS
 • Veřejné osvětlení, světelná signalizace – revize a údržby provádějí TS
 • Plán zimní údržby chodníků a místních komunikací – TS
 • Plán letní údržby chodníků a místních komunikací – odplevelování, ruční mytí chodníků, strojní čištění místních komunikací, vysavač na psí exkrementy, údržba a obnova vodorovného a svislého dopravního značení na místních komunikacích
 • Úklid a údržba hřbitovů a kašen ve městě
 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?
  Podíl nových a regenerovaných silnic z celkového počtu městem spravovaných silnic 2016 - opraveno 1,365 km 2017 - opraveno 0,677 km Podíl nových a regenerovaných chodníků z celkového počtu městem spravovaných chodníků 2016 - opraveno 5,644 km 2017 - oprav
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Probíhá pravidelná obnova komunikací a inženýrských sítí, kterou každý rok pravidelně koordinujeme se všemi správci sítí. Totoprovádíme nejenom pro akce v daném roce, ale i s výhledem na 2 - 4 roky dopředu. Připravujeme rekonstrukce celých ulic včetně kompletních sítí a to i včetně mobiliáře.

V nových lokalitách potom dbáme na dostatečnou kapacitu a kvalitu všech sítí, které budují jednotliví developeři.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření (ve spolupráci s dotčenými subjekty). Máme vypracovaný a schválený plán Adaptace města Chrudim na klimatické změny.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město ve spolupráci s Povodím Labe nyní zapracovává do územního plánu protipovodňová opatření navržená povodím tak, aby tyto stavby byly veřejně prospěšnými stavbami a mohlo tak lépe dojít k realizaci těchto opatření v budoucnosti.

Zároveň má město zpracovaný projekt protipovodňového opatření v ul. Malecká - sídliště Na Šancích, kde nyní probíhají jednání s majiteli pozemků.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Připravujeme realizaci jednotlivých opatření, při nichž narážíme nejenom na složité majetkoprávní poměry, nedostatek financí, ale i změny legislativy.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město má zpracován dokument Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu. V územním plánu se počítá se zasakováním ze staveb v nově budovaných lokalitách.

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  ano
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město má zpracován dokument Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu. V územním plánu se počítá se zasakováním ze staveb v nově budovaných lokalitách.

Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno

2 Životní prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ano

Zpracování jednotlivých otázek i indikátorů má nevyváženou úroveň (jak kvalitou - obsah, tak kvantitou - rozsah). Město s tak velkou zkušeností s auditováním by již mělo mít audit vyladěný, vyvážený a - přehledný. Ke slušné konečné úrovni přispěla konzultace na místě a písemné připomínky, z nichž některé ale zůstaly nevypořádány (nebo jen částečně).  Dobře zpracovaný audit může velmi výhodně sloužit nejen pro rozhodovací procesy ve městě, ale také jako PR dokument města a samozřejmě jako potřebná inspirace pro další města.  V tomto směru má audit tématu životního prostředí velmi co zlepšovat.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Jako podmínku stanovujeme plné zodpovězení návodné otázky 2.1.7. týkající se množství (objemu) vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod. Město v současné době nemá představu o tom, kolik znečištění do vod vypouští. Přdložené zpracování je nedostatečné, informuje o jiných skutečnostech.

Několik dalších indikátorů vykazuje formální (např. jednotky) nebo věcné nedostatky (neuvedeny podklady či metodika stanovení) - viz komentář u návodných otázek. Doporučujeme tyto věci doplnit ještě dodatečně, jinak nebude zajištěna konzistence v reportingu těchto jevů v dalším auditu.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Audit využívá všechny povinné a doporučené indikátory.  Jejich zpracovánií - viz výše.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • Ideální velikost města pro realizaci principů udržitelného rozvoje
 • Existence cenných přírodních území v intravilánu města
 • Nízký výskyt invazních druhů rostlin a živočichů
 • Nízká spotřeba vody v domácnostech
 • Malý výskyt eroze
 • Relativně kvalitní ovzduší
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • Nakládání s odpadními vodami v městských částech (Medlešice, Vestec, Topol)
 • Neznalost MÚ o množství (objemu) vypouštěného znečištění do povrchových vod.
 • Homogenní zemědělská krajina v okolí města (absence remízků a lesů)
 • Převažující výskyt kvalitních zemědělských půd omezujících rozvojové aktivity města  (výstavbu)
 • Nejasné záměry ohledně dalšího rozvoje ÚSES
 • Existence průmyslové lokality a skládky v severní části významného ZCHÚ Ptačí ostrovy
 • Nezájem zemědělců o certifikované zemědělství; nezájem města o vyšší certifikaci lesů
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • Realizace opatření z Adaptace města na klimatickou změnu (zelené střechy a fasády, drobné vodní prvky v ulicích, zasakování vody z chodníků do trávníku, nikoliv kanálu ad.)
 • Důsledné využití městských budov pro demonostraci opatření na úsporu vody a energie
 • Inventarizace špatně využitých ploch na území města a jejich přednostní rozvoj (před zemědělskou půdou)
 • Zlepšení kvality ŽP i klimatických podmínek vysazováním liniové izolační zeleně
 • Zlepšení spolupráce s dalšími subjekty v péči o ZCHÚ i přírodně cenná území
 • Možnost dalšího zlepšování inspirací dalších Zdravých měst (viz např. osvěta v oblasti šetření pitné vody v Litoměřicích)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • Neřešení nakládání s odpadními vodami v městských částech (Medlešice, Vestec, Topol)
 • Řízení vodních zdrojů ve městě bez znalosti o množství vypouštěného znečištění odpadních vod
 • Dílčí zhoršení kvality ovzduší (polétavý prach, benzo(a)pyren)
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Řada dílčích doporučení je uvedena ve výše uvedeném hodnocení jednotlivých návodných otázek. Za hlavní lze považovat: 

Je nutné lépe doložit některá tvrzení průkaznými informacemi (důkazy). Hodnocení stavu a vývoje složek ŽP musí být věrohodné a ověřitelné. Pro všechny indikátory, event. odpovědi na otázky, by měla být přístupná nejen data, ale jasný postup hodnocení. Tato výtka se týká v různém rozsahu několika otázek a indikátorů (2.1.1.; 2.1.2.;2.1.3.; 2.1.6.; 2.1.7.; 2.4.D). Nejvíce však zpracování návodné otázky 2.1.7. týkající se množství (objemu) vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod.  Správné zpracování stanovujeme jako podmínku.

Závažný nedostatek je v nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec. Nutné dořešení tohoto problému ukládáme jako podmínku pro setrvání města v kategorii A. (re-audit tedy musí dokladovat nejen plány na řešení, ale již rozpracované investiční záměry).

V péči o přírodní kapitál přetrvávají dílčí problémy. Dlouhodobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES; celá koncepce je nejasná a bez technické podpory.  Nutno doporučit revizi koncepce ÚSES na území města a jednotné zpracování pomocí dnes již standardních metod (GIS) tak, aby došlo k přehlednému propojení s další územně plánovací dokumentací.

Ve městě je sice upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, ale plánovaný zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je velmi vysoký a je zde tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP. Inventarizace špatně využitých ploch a jejich důsledné upřednostňování pro další výstavbu může dopady nové výstavby zmenšit.

Na území města s velkou rozlohou zemědělské půdy nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by mělo najít vhodný způsob podpory ekologického zemědělství. Dobré příklady existují.

I přes dodržování platných imisních limitů jsou však varující hodnoty polétavého prachu PM2,5 (již minulé hodnocení upozorňovalo na negativní vliv dopravy při absence většího počtu lokálních topenišť i velkých zdrojů znečištění v místě a nutnost zavádění opatření na omezování vlivů dopravy). U dalšího polutantu, velmi rizikového benzo(a)pyrenu, jsou koncentrace již na limitních hodnotách. Nutno pokračovat v měření, event. realizovat měření časově omezená, cílená na zjištění původu znečištění. Z těchto zjištění pak vyvodit závěry pro formulace potřebných opatření.


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami

Neuspokojivá situace v některých otázkách udržitelného rozvoje měst - zpracovatelé vznesli řadu komentářů, připomínek a doporučení pro další rozvoj města i jeho hodnocení.

Ve dvou případech byly stanoveny podmínky, jejichž nesplnění by mělo znamenat nemožnost setrvání v kategorii A v tématu životní prostředí. Tyto dvě podmínky jsou:

Podmínka formální: Nutno správně a úplně zpracovat návodnou otázku 2.1.7. týkající se množství (objemu) vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod tak, aby město vědělo, k jaké změně v objemu vypouštěných znečišťujících látek došlo ve sledovaném období. Podkladové údaje musí být k dispozici u podniku vodovodů a kanalizací a provozovatele ČOV.

Podmínka faktická: Nutno systémově řešit nakládání s odpadními vodami v městských částech Medlešice, Topol a Vestec. Re-audit musí dokladovat nejen plány na řešení, ale již rozpracované investiční záměry. Do té doby je nutné provádění pravidelných kontrol i osvěty obyvatel těchto místních částí (obojí bude nutno doložit jako evidenci pro danou otázku  v dalším auditu).

Posuzovatelé velmi váhali se setrváním města Chrudim v kategorii A, event. se stanovením dalších podmínek v tématu životní prostředí - kromě problémů ve  vodním hospodářství je zde také nedostatečná ochrana ZPF, alarmující stav části PP Ptačí ostrovy či ignorování ekologického zemědělství. Nakonec byly tyto silné výhrady formulovány jako doporučení. Neřešení těchto doporučení ale může mít negativní dopady jak v hodnocení, tak ve snížené  kvalitě života ve městě. Za varovné považujeme opakování některých podmínek (již z auditu v r. 2013), což znamená kolísavý zájem o téma životní prostředí ve městě nebo kolísavou kapacitu na problémy reagovat.
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Z dlouhodobých sledování spotřeby vody  je zřejmé, že  je stabilní a nedochází k jejímu růstu ani v souvislosti se suchem v minulých letech. Spotřeba za posledních 7 let klesla o 12 %, což je pozitivní vývoj znásobený tím, že už v roce 2012 byla spotřeba vody pod hodnotou průměrné potřeby vody, která činí 95 l/os/den. 

Podařilo se zpracovat a schválit Adaptační strategii města na klimatickou změnu, která je využívána při projektech města. 

Na převážné části města je likvidace odpadních vod řešena odpovídajícím způsobem - tj. odvedením na ČOV Májov. Nemáme dořešeny místní části Medlešice, Topol a Vestec. Řešením tohoto problému se město zabývá (viz bod 2.1.6), stejně jako vodoprávní úřad, který pravidelně provádí kontroly a osvětu obyvatel těchto místních částí.

Množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod není možné uvést, protože přes veškerou snahu se od provozovatele kanalizace nepodařilo získat potřebná data a běžně je k dispozici nemáme.

Téměř na dvou třetinách území města dochází k zasakování dešťových vod, využití dešťové vody v budovách města zatím realizováno nebylo.

Ve všech nově budovaných lokalitách je posuzována možnost zasaku dešťových vod a kde je to možné, je zasak využíván. To je pozitivní posun oproti minulým obdobím, kdy na tuto problematiku tak velký důraz kladen nebyl.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město odpovědně přistupuje k využívání vodních zdrojů - spotřeba vody mírně klesá. Není zřejmé, jaký vliv na spotřebu vody mají klimatické a ekonomické faktory. Tyto analýzy bude potřeba provést; vyžaduje je Audit a mohou přinést další důležité informace (a souvislosti). Lze předpokládat, že nakládání se zdroji vody bude dlouhodobě pozitivně ovlivňovat přijatá Adaptační strategie města na klimatickou změnu.  

Závažný nedostatek je v nakládání s odpadními vodami v místních částech Medlešice, Topol a Vestec. Nutné dořešení tohoto problému ukládáme jako podmínku pro setrvání města v kategorii A. (re-audit tedy musí dokladovat nejen plány na řešení, ale již rozpracované investiční záměry). Do té doby je nutné provádění pravidelných kontrol i osvěty obyvatel těchto místních částí.

Jako druhou podmínku stanovujeme správné zodpovězení návodné otázky 2.1.7. týkající se množství vypouštěných znečišťujících látek do povrchových vod. Plnění norem na ČOV lze považovat za samozřejmost - nic to ale nevypovídá o tom, zdali město - domácnosti a některé podniky - zvyšuje nebo snižuje zátěž životního prostředí celkovým množstvím odpadních vod. Tato podstatná informace tedy pro celkový přehled o stavu vodních zdrojů ve městě chybí. Je nepřijatelné, aby město kategorie A netušilo, jaké a také kolik znečištění do vod vypouští.

Město si uvědomuje hodnotu srážek a snaží se o jejich udržení v území (v půdě). Od minulého auditu došlo ke zvýšení vybudovaných ploch pro zásaky o 5 % (hodnocení trendu tedy změněno na +1 místo 0). Podobně bylo změněno hodnocení v trendu spotřeby vody (také z 0 na +1).

Řada ukazatelů v této oblasti má značné nedostatky ve zpracování - v dalším hodnocení města je třeba zlepšít zpracování hodnocení otázek 2.1.1.; 2.1.2.;2.1.3.; 2.1.6.(podmínka); 2.1.7. (podmínka).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Data pro  vyhodnocení jsme získali od provozovatele vodovodu na území města - společnosti Vodárenská společnost Chrudim a.s..

Tabulka spotřeby vody v letech 2012 – 2018 na území města Chrudim je uvedena v příloze.   Vyplývá z ní, že spotřeba vody se pohybuje mezi 70 – 80 l/obyv.  a její trend je klesající a spotřeba vody je výrazně pod dlouhodobým celorepublikovým průměrem.  V uvedeném období spotřeba na obyvatele a den klesla o 9 l, což činí 12 %. Domníváme se, že tento trend může být způsoben  tím, že občané se uvědomují problém se suchem a začínají o využívání vody více přemýšlet. To dokládají výsledky z roku 2018, který byl extrémně suchý a přesto spotřeba vody v meziročním srovnání klesla.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  ano

rok 2016 - 30 922 l/os./rok,

rok 2017 - 37 743 l/os./rok

rok 2018 - 37 125 l/os./rok

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Nedochází k zásadním výkyvům ve spotřebě vody, v meziročním srovnání jde o stabilní trend.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Hodnocení je v pořádku, je jen třeba pro srozumitelnost a přehlednost rozlišovat údaje o měrné spotřebě vody ve městě a spotřeby domácností (v jednotkách l/os.).  A reportovat údaje konzistentně - někde jsou l/os/den, někde l/os/rok. Důležité je, že detailní údaje město sehnalo a může je tedy dobře porovnávat s jinými městy i sledovat vývoj v čase. 

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Všechny budovy městského úřadu (budovy č.p. 53 a 67 v Pardubické ulici a č.p. 1 a 77 na Resselově náměstí)   jsou napojeny na veřejný vodovod.

Spotřeby:

 

Rok

Celková spotřeba vody (l/rok)

Spotřeba vody na osobu (l/os./rok)

2011

1 981

9,17

2012

2 528

12,04

2013

2 365

12,87

2014

2 792

12,87

2015

2 629

12,0

2016

1 866

8,48

2017

2 587

11,76

2018

2 059

9,35

 

Spotřeba vody na osobu je vztažena k počtu zaměstnanců úřadu, protože údaj o počtu návštěvníků v budovách úřadu není znám. V budově na Pardubické ulici jsou na toaletách instalovány úsporné baterie. Meziročně spotřeba vody v budovách úřadu kolísá a nelze úplně přesně definovat trendy. Vyšší spotřeba vody v roce 2017 byla způsobena technickou závadou na fakturačním vodoměru a vodovodní soustavě.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Z dostupných dat není možné hodnotit trendy, spotřeba velmi kolísá a lze těžko hodnotit důvody.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V tomto provedení obtížně hodnotitelný ukazatel - zpracovatel neuvedl údaje, které do výpočtu zahrnul (odečtená spotřeba, počet zaměstnanců). Z tohoto důvodu bude obtížné porovnávat další rok. Je také pravděpodně chyba v jednotkách - m3 vs. litry (v r. 2016 byla celková spotřeba vody za MěÚ Chrudim 2570 m3). Tomuto ukazateli a jeho interpretaci je napříště nutné věnovat výrazně větší pozornost.

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Přestože nemáme  přesné údaje o množství srážek na území města díky absenci srážkoměru,  jsme pro účely tohoto auditu schopni vyhodnotit, charakteristiky ročního srážkového průměru s ohledem na průměrné srážky pro jednotlivé roky. Při vyhodnocení jsme vyšli ze sledování klimatické situace, které provádí vodoprávní úřad na základě povinnosti stanovené schváleným povodňovým plánem města. Lze konstatovat, že rok 2018 byl výrazně srážkově podprůměrný, rok 2017 byl z hlediska množství srážek průměrný a roky 2015 a 2016 byly srážkově podprůměrné.  Roky 2014, 2013 byly z hlediska množství srážek průměrné, rok  2012 byl mírně nadprůměrný. V časové ose se střídají období různé srážkové intenzity, spotřeba voda i tak trvale klesá a je pod směrnými čísly potřeby vody  (jde o hodnotu 95 l/osobu a den). Z výše popsaného nevidíme žádný vliv množství srážek v jednotlivých letech na spotřebu vody.

Klesající trend spotřeby vody je podle našeho názoru dán změnou přístupu lidí k dané problematice. Díky intenzivní informační kampani v médiích jsou lidé dobře informováni o problematice klimatické změna a dopadech sucha a je zřejmé, že vlivem toho mění své postoje. Na dopady klimatické změny a aktuálního  problému  sucha si hodně občanů "sáhlo", protože mají problémy s individuálními zdroji. Řada studní u rodinných domů vyschla a v některých se vody nedoplnila. Z každodenní praxe vodoprávního úřadu je známo, že problematika nedostatku vody v individuálních studních přetrvává i letošním roce a jejich vlastníci obracejí se na vodoprávní úřad s požadavky na řešení vzniklé situace. Vodoprávní úřad nemá žádné možnosti situaci řešit a to je podle našeho názoru moment, kdy si  lidé uvědomí, že jde o přírodní jevy, které nemáme zcela pod kontrolou a nedokážeme je ovlivnit.  

Zabývali jsme se i vlivem ceny vody na její spotřebu. S ohledem na to, že poslední čtyři roky je cena pohyblivé složky vodného  stejná (43,15 Kč), pevná složka vodného  byla pro rok 2019 zvýšena  o cca 100,-Kč (na částku 841,80 Kč), je zřejmé, že cena vody není rozhodujícím faktorem pro výši spotřeby vody.  

Na základě toho konstatujeme, že klesající spotřeba vody je primárně dána změnou přístupu společnosti k dané problematice zvyšujícího se povědomí o dopadech a rizicích klimatické změny. Opakovaně v Chrudimském zpravodaji zveřejňujeme informace o problému sucha na území města a pravidelně se  při kampaních ke Dni Země touto problematikou zabýváme.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Objem ročních srážek ani cena pitné vody spotřebu vody ve městě zásadně neovlivňuje. Graf, který by tuto korelaci popsal, jsme nezpracovávali jednak z tohoto důvodu a také proto, že na území města není srážkoměrná stanice a nemáme relevantní data, která by se při zpracování grafu dala použít. Nejbližší srážkoměrná stanice je v obci Zaječice, což je 14 km od Chrudimi a tato data by neměla vypovídací hodnotu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Obtížně hodnotitelný ukazatel na základě neúplných dat. Neprůkazný závěr o nulové souvislosti mezi cenou vody a spotřebou, eventuálně množstvím srážek a spotřebou vychází z neúplných dat, krátkých řad a především přesvědčení. Domněnka o klesající spotřebě vody primárně způsobené změnou přístupu společnosti k dané problematice a zvyšujícího se povědomí o rizicích klimatické změny je pouhou spekulací (pokud ne, nutno doložit důkazy). Cílem tohoto indikátoru je dodat spolehlivý podklad pro rozhodování o řízení vodních zdrojů. Pokud nebudou provedeny alespoň jednoduché propočty, nelze objektivně hodnotit ani trendy ani provést porovnání s jiným městem.

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Úsporná opatření:

- Rekonstrukce vodovodní sítě – roce 2017 byla provedena oprava vodovodu v ulicích Palackého a Obce Ležáků (průtah městem) v úseku o délce 2,2 km,  tím se podařilo  snížit  ztráty vody při její distribuci.

- Na všech mateřských a základních (vyjma ZŠ Školní náměstí)  školách  na území města jsou instalovány perlátory vody. 

- Na ZŠ Dr. Peška, Husova, Stadion a Dr. Malíka jsou instalovány tlačítkové baterie.

- Od roku 2018 máme nastaveno on-line sledování vody na všech mateřských a základních školách, v Domě dětí a mládeže a na Základní umělecké škole. To umožňuje v reálném čase sledovat spotřeby vody a případně hned řešit poruchy a havárie.

Zhodnocení: K významnému snížení spotřeby vody nedošlo, nicméně jako pozitivní trend lze hodnotit  snížení spotřeby vody v roce 2017 o 2 l/os. oproti roku 2016. Důvodem pro toto  snížení spotřeby vody mohou být  klimatické podmínky v roce 2017 –  šlo o rok podprůměrnými srážkami, kdy lidé vnímali tento nedostatek srážek a sucho jako problém a aktivně šetřili vodu. Vyšší procento obyvatel začalo řešit akumulaci dešťové vody k zálivce zahrad apod.. 

Osvěta: Město každoročně financuje ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy, jedním z témat těchto programů je i problematika šetření vodou, ochrana čistoty vody apod.. V rámci Dne Země je tato problematika přibližována pro všechny stupně škol a širokou veřejnost.

Této problematice se věnuje také jedno z témat soutěže pro základní školy Chrudim za  udržitelný svět - a to téma klimatická změna. Informace k ročníku soutěže 2018 jsou na odkazu: http://www.chrudim.eu/chrudim-za-udrzitelny-svet/d-8453/p1=1979.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  ano

rok 2016 - 30 922 l/os./rok,

rok 2017 - 37 743 l/os./rok

rok 2018 - 37 125 l/os./rok

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zásadní úsporná opatření řešena nebyla, spotřeba vody je dlouhodobě pod směrnými čísly potřeby vody. Také je nutné říci, že spotřebu vody nelze snižovat stále, je určité hygienické minimum spotřeby vody, která bude spotřebovávaná  vždy.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město provádí vhodný mix opatření vedoucí ke snížení spotřeby a zamezení plýtvání.

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V budovách úřadu nejsou informace o způsobu šetření vodou umístěny.

Přímá kampaň týkající se šetření pitnou vodou  v uplynulém období neproběhla. V roce 2018 byla tématem Dne Země řešení klimatické změny, součástí tohoto tématu je i šetření vodu. V příštích letech plánujeme osvětovou kampaň týkající se šetření s vodou zaměřenou na zaměstnance úřadu a jeho návštěvníky.

Informace ke Dni Země lze najít na odkazu http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8475.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Samostatná kampaň na šetření vodou neproběhla, tomuto tématu se věnujeme v rámci jiných akcí a kampaní (např. Den Země, Chrudim za udržitelný svět)

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Osvěta je správně zaměřena zejména na žáky. Nelze ale podceňovat ale ani dospělé - stále chybí informace o šetření vodou na důležitém místě - v budovách MÚ. Je to jednak osvětový nástroj, jednak nástroj vlastního PR. Voda je atraktivní téma a informace o ní lze prezentovat nejrůznějšími způsoby v reálu i virtuálně. 

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Na území města Chrudim je jednotná kanalizace, vypouštění odpadních vod při přívalových srážkách je řešeno odlehčovacími komorami. V letech 2016,  2017, 2018 nedošlo k zásadní změně v podílu  počtu  osob napojených na kvalitní  čištění odpadních vod. Bylo dokončeno zasíťování pozemků pro rodinné domy v lokalitě Markovice U Kostela – v roce 2018 zde byla zahájena stavba rodinných domů a všechny jsou napojeny na veřejnou kanalizaci.

V roce 2018 bylo zadáno zpracování dokumentace k výstavbě oddílné splaškové kanalizace v místní části Medlešice. Jde o 500 obyvatel a 230 čísel popisných , které budou napojeny na ČOV Májov. Předpokládané dokončení této stavby bude v  roce 2020, popř. 2021. Rozpočtovaná cena činí 57 000 000,- Kč. Jde o trasu o celkové délce 5,8 km gravitační kanalizace a 2,2 km výtlaku. Další související náklady zahrnují opravu povrchů komunikací a chodníků a předpokládaná cena je 30 000 000,-Kč.

Vodoprávní úřad provedl v místní části Medlešice v roce 2018 fyzickou kontrolu všech nemovitostí - bylo provedeno 234 kontrol.  Výsledkem kontrol je detailní zmapování  způsobu likvidace odpadních vod, zároveň byli všichni vlastnící nemovitostí informování o svých zákonných povinnostech a řádné péče o stavby na likvidaci odpadních vod.

V místní části Vestec není kanalizace, pouze v některých částech obce je kanalizace dešťová odvádějící srážkovou vodu z komunikací. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou řešeny buď čistícími zařízeními s trativody nebo vyvážecími jímkami.

V místní části Topol ke jednotná kanalizace s volnou výustí do vodního toku. Jednotlivé objekty jsou do kanalizace napojeny přes čistící zařízení.

Na ostatním území města nové kanalizační stoky budovány nejsou, veškeré investice směřují do oprav stávající kanalizační sítě.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
  98%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Postupně se  všechny nové rozvojové lokality napojují na centrální kanalizaci. Výhledově bude dořešeno odkanalizování největší místní části Medlešice.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↑ zlepšující se

Minulý audit uvedl 90 %, nyní je napojeno 98 % obyvatel na kvalitní čištění odpadních vod. Řešení nakládání s odpadními vodami ve třech příměstských oblastech je naprosto neuspokojivá (evidentní narušování přírodních cyklů - eutrofizace, pravděpodobná kontaminace půd v místě zasakování apod.). Pozitivním krokem je projektová příprava na stavbu ČOV v Medlešicích.  Vzhledem k mimořádně vysokým nákladům na efektivní řešení v dalších dvou odlehlých městských částech lze pozitivně hodnotit alespoň osvětu a kontrolu nakládání s odpadními vodami. Tato situace ale není dlouhodobě udržitelná.

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Při provozu ČOV Chrudim jsou dlouhodobě  s velkou rezervou dodržovány limity nařízení vlády č.401/2015 Sb.. K významnému snížení objemu znečišťujících látek nedošlo. Detailní údaje o množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod od provozovatele k dispozici nemáme, proto přesné vyhodnocení není možné provést. Přiložená tabulka byla poskytnuta pro potřeby tohoto auditu a pro představu o kvalitě vypouštěné odpadní vody a nelze z ní vypočítat bilanční hodnoty znečištění.

 Postupně se řeší zvyšování podílu obyvatel napojených na kanalizaci a nebo řešící likvidaci odpadních vod  pomocí vlastní domovní ČOV. Viz kapitola 2.1.6.

V příloze uvádíme povolení Krajského úřadu Pardubického kraje k vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV a výsledky vzorkování vypouštěné vody za rok 2018.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
  98%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Kvalita odpadních vod vypouštěných z centrální ČOV s rezervou splňuje zákonné požadavky. Postupně se daří napojovat na kanalizaci další lokality a legálně řešit likvidaci odpadních vod tam, kde napojení není možné.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Otázka nebyla zodpovězena. Není informace, k jaké změně došlo v objemu vypouštěných znečišťujících látek ve sledovaném období (o tom indikátor 2.1.C. s hodnotou 98 % nevypovídá). Pro tvrzení, že "....k významnému snížení objemu znečišťujících látek nedošlo…“ nestačí přiložit vodoprávní povolení a údaje jen za jeden rok. Je nutné uvést změny v množství jednotlivých znečišťujících látek, ke kterým došlo v porovnání posledního roku s rokem předchozího auditu. Z důvodu nemožnosti faktického hodnocení jsou přiděleny této návodné otázce hodnoty 0.

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území města, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V lokalitách pro  novou výstavbu dochází k řešení nakládání se srážkovou vodou nejen v souladu s příslušnými právními předpisy, ale i v souladu trendy (boj proti suchu, změna klimatu).

Lokalita v Dolíčku Markovice – veškerá srážková voda včetně ploch komunikací  je svedena do zasaku.

Lokalita U Kostela Markovice -  srážkové vody z komunikace jsou svedeny do jednotné kanalizace, jednotlivé pozemky řeší zasakování dešťové vody na vlastním pozemku, popř. mají jímky na dešťovou vodu.

Bytové domy Na Špici – veškeré srážkové vody včetně zpevněných ploch jsou svedeny do zasakovacího objektu.

Objekt Výjezdové základny ZZS PAK, ulice Milady Horákové  – celý areál je napojen na  zasakovací objekt.

Revitalizace Michalského parku - je dokončen projekt, dešťové vody budou řešeny zasakem.

Při přípravě projektů na nové stavby, popř. rekonstrukce stávajících staveb se  vždy posuzují varianty  vhodného nakládání se srážkovou vodou (zasakování nebo  jímky na dešťovou vodu) , ne vždy je však z objektivních důvodů možné toto realizovat. Příkladem k stavba Dopravního terminálu, kde z důvodu nevhodného geologického podloží nebylo možné zasakování realizovat (negativní Hydrogeologický posudek).

Od minulého auditu došlo ke zvýšení vybudovaných ploch pro zasaky o 5 %.

Do indikátoru byly jako plochy, kde je možné zasakování,  započítány  plochy veřejné i soukromé zeleně a tato plocha je vztažena k celkové ploše zastavěného území města.Celková plocha zastavěného území činí 873,9 ha, plochy, na kterých je možný zasak, mají výměru 536,65 ha, což činí 61,4 %.

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?
  61,4%
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve všech nově budovaných lokalitách je posuzována možnost zasaku dešťových vod a kde je to možné, je zasak využíván. To je pozitivní posun oproti minulým obdobím, kdy na tuto problematiku tak velký důraz kladen nebyl.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Stav i opatření jsou v pořádku a zakládají na potivní vývoj v budoucnu. Indikátor je potřeba reportovat konzistentně - tedy celkovou plochu (64 % z celkové plochy města) a  změnu oproti minulému auditu (nyní navýšení o 5 %). Je potřeba mít popsanou a uloženou metodiku, podle které byl indikátor vypočítán, aby byl stejným způsobem reportován i v budoucnu (metodika MA21 dává jen orientační definici indikátoru).

2.1.9 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Na území města Chrudim je historicky daná jednotná kanalizace, tzn., dešťové a splaškové vody jsou společně svedeny na centrální ČOV. V posledních letech se  likvidace a případné využití dešťových vod řeší samostatně. Viz bod 2.1.8.  

Obec žádné podmínky týkající se zpomalení odtoku nebo akumulaci srážkových vod v současné době vytvořeny nemá. Na kropení ulic a zálivku mobilních nádob na květiny se nepoužívá pitná voda, využívá se voda povrchová z vodního toku Chrudimka.

Pro stanovení  indikátoru byly použity údaje vodoprávního úřadu – informace o projektech, kde bylo vybudováno nebo navrženo zasakování,  dále byly započítány plochy, kde dešťová voda může zasakovat - tedy zelené plochy ve městě včetně parků a soukromých zahrad. Kvalifikovaným odhadem byly také započítány plochy soukromých zahrad, kde  k zasakování dochází. Do budoucna se počítá s tím, že v nových rozvojových plochách bude požadována oddílná kanalizace nebo zasakování dešťových vod.

Ve spolupráci s Národní sítí zdravých měst byla roce 2017 zpracována Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu a byla schválena zastupitelstvem města dne 11. 12. 2017. Tento dokument řeší možnosti, jak na klimatickou změnu reagovat a je využíván při zpracovávání projektů města. Adaptační strategie je zveřejněna na internetových stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8171

Město Chrudim má od 9. 9. 2014 platný digitální Povodňový plán města Chrudim přístupný na http://pardubicky.dppcr.cz/web_571164/

Město evidenci počtu žádostí o dotace v rámci programu "Dešťovka"  nemá - není poskytovatelem této dotace a občané, kteří žádali, to městu neoznamují. Dotazem na Státní fond životního prostředí bylo zjištěno, že jejich systém neumožňuje z databáze žádostí vybrat ty, které se týkají pouze území města Chrudim. Údaj o počtu žádostí podaných na území města Chrudim tak není k dispozici.

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?
  61,4%
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Postupně je řešena problematika samostatného odvedení dešťových vod, vybudování oddílné kanalizace je z finančních důvodů nereálné. Město se bude zaměřovat na zasaky a záchytné jímky.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město řadu opatření provedlo (viz výše uvedený indikátor 2.1.C. Doporučit lze působení na veřejnost - stále mnoho okapových svodů na RD končí v kanalizaci (je vyvedeno na chodník apod.).  Pozitivním impulsem je zpracování Strategie adaptace na klimatickou změnu - důležité bude nyní její dlouhodobé naplňování.

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Oproti minulému auditu nedošlo k realizaci dalších ÚSES na území města. Je to dáno tím, že část z nich už realizována byla a další jsou ve fázi projektové přípravy. Realizaci ÚSES město příliš ovlivnit nemůže, protože je součástí komplexních pozemkových úprav, které připravuje a financuje Pozemkový úřad ČR. Na území města jsou dvě zvláště chráněná území - Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov. Obě mají zpracované plány péče a jejich údržbu zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje v úzké spolupráci s městem. K úbytku ploch přírodního charakteru nedochází, nová zástavba je realizována v brownfieldech (např. nová výstavba bytových domů v areálu bývalé dřevovýroby v Koželužské ulici) nebo na plochách orné půdy.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Péče o přírodní kapitál ve městě je stabilní, dochází k dílčím zlepšením, přetrvávají však i problémy. Dlouhodobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES. Velká část ZCHÚ "Ptačí ostrovy" byla revitalizována, neplatí to však severní části území. Dlouhodobě se pravděpodobně nerealizuje (nebo z nějakého důvodu neuvádí) spolupráce s krajským úřadem či environmentálními NNO při realizaci plánů péče.

Ve městě je sice upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, ale plánovaný zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je velmi vysoký a je zde tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP.  Je tedy nutno situaci průběžně vyhodnocovat i v období mezi audity.

Na území města s velkou rozlohou zemědělské půdy nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by mělo najít vhodný způsob podpory ekologického zemědělství. 

Nutno lépe interpretovat a konzistentně reportovat indikátor 2.3.A.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.2.1 Pokud má obec v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Nový územní plán města schválilo Zastupitelstvo města dne 11.11.2013 usnesením č. Z/78/2013 a nabyl účinnosti dne 28.11.2013. Dosud byla schválena jedna změna územního plánu, další dvě jsou projednávány.

Součástí schváleného územního plánu je i Územní systém ekologické stability.

Realizace ÚSES:

Na území města byla v rámci komplexních pozemkových úprav realizována část ÚSES v k.ú. Topol už roce 2012. Tato skutečnost byla uvedena  v minulém auditu, i když realizované plochy nebyly v té době v majetku města a jejich údržbu ještě zajišťoval Pozemkový úřad ČR.   Plochy biocenter a biokoridorů byly dočasně oploceny a  byly předány do vlastnictví města (v roce 2015) a po dobu 3 let byla ze strany města zajištěna následná péče. Oplocení bylo odstraněno v roce 2018, v současné době jsou biocentra i biokoridory plně zapojené,  plní v krajině funkci přírodního a stabilizačního prvku.

Podíl realizovaných prvků ÚSES je následující:

biokoridory: 10,35%

biocentra: 87,19%

Protože plochy biocenter a biokoridorů realizované v roce 2012 byly uvedeny v minulém auditu, nedošlo ke změně výměr realizovaných prvků ÚSES.

Nové části ÚSES realizovány nebyly.

Z projektů na komplexní pozemkové úpravy (byly uvedeny v minulém auditu), které  zadával Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Pardubice, pobočka Chrudim, byla realizována společná zařízení Vestec u Chrudimi a Topol. v I. a II. etapě byly vybudovány polní cesty, které zajišťují dostupnost všech zemědělských pozemků  v lokalitě a slouží i jako přístupové cesty do krajiny.  Jde o cesty C1 Topol, C2 Topol, C3 Vestec u Chrudimi, C3B Topol, C7 Vestec u Chrudimi, C9 Vestec u Chrudimi.    U polních cest  C1  Topol a C2 Topol byly provedeny výsadby stromořadí v následující druhové skladbě :

Polní cesta  C1 Topol: 42 ks třešně ptačí, 39 ks jabloně lesní, 27 ks hrušně polnička,

Polní cesta C2 Topol: 8 ks třešně ptačí, 21 ks jabloně lesní.

Součástí projektu byla i dosadba zeleně v regionálním biocentru RBC  1950 Habrov. V RBC byla  v minulosti černá skládka, při realizaci projektu došlo k odtěžení části odpadů, jejich třídění a odvezení k likvidaci. Následně byly provedeny terénní úpravy a celá plocha překryta vrstvou ornice. V prostoru RBC bylo vysazeno celkem 1 680 ks stromů (druhová skladba: dob letní, lípa srdčitá, javor mléč, jasan ztepilý, habr obecný, jeřáb ptačí) a 80 ks keřů (druhová skladba: brslen evropský, růže šípková, hloh obecný, líska obecná, svída krvavá).

 Od minulého auditu nedošlo k realizaci dalších prvků ÚSES, proto se ani indikátor nemění.

Situace I. a II. etapy je v příloze. 

Městský úřad Chrudim jako obec s rozšířenou působností  v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability. Z tohoto důvodu přistoupil ke zpracování plánu ÚSES pro celé území ORP vyjma části, kde se nachází CHKO Železné hory. Rozloha řešeného území je 58 937,32 ha. V současné době je pro dané území k dispozici Generel ÚSES, který byl zpracován v letech 1996 - 1997 a slouží jako podklad pro zpracování územních plánů obcí a je i základem ÚAP. Vzhledem k době vzniku jsou již tyto podklady zastaralé a nereflektují současný stav území. Pro území ORP chybí aktuální koncepce řešení všech hierarchických úrovní ÚSES a vymezení biocenter a biokoridorů všech úrovní, která by se stala podkladem pro závazné vymezení ÚSES v územně plánovací dokumentaci. Vymezení ÚSES v existujících územně plánovacích dokumentacích vykazuje značnou nepřehlednost a nejednotnost a zejména odlišné způsoby zpracování. Velká část územních plánů a generelů je zpracována pouze v papírové podobě, pokud jsou data digitální, tak v různých typech programů. Různé přístupy ke zpracování místních ÚSES v delším časovém rozmezí jednotlivými zpracovateli se projevily v částečné neprovázanosti jednotlivých skladebných částí, navazujících katastrálních území, v odlišném charakteru vymezených částí ÚSES v rámci potenciálních společenstev na trasách biokoridorů všech úrovní, v rozdílné biogeografické diferenciaci, v nedodržení minimálních parametrů daných metodikou apod. Rovněž textová databáze je velmi rozdílná, a je proto postupně nutné provést revizi jak věcnou, tak i obsahovou. Zpracování Plánu ÚSES bude financováno z OPŽP, prioritní osa IV, 4.3. – posílení přirozených funkcí krajiny. Žádost o dotaci byla podána na konci roku 2018.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V územním plánu je vymezen  systém ÚSES, u části už došlo k realizaci, další budování biocenter a biokoridorů je v přípravě.

Přítomnost přírodní památky Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov svědčí o zvýšených přírodních hodnotách v této části území.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Dlohoudobě nedochází ke zvýšení plochy funkčních ÚSES. Toto téma evidentně nepatří mezi zájmové oblasti města, i když jsou tyto územní systémy schváleny v územním plánu. Tento stav je pravděpodobně způsoben také špatně zpracovanými podklady a celkově nedostatečnou technickou podporou. Nutno doporučit revizi koncepce ÚSES na území města a jednotné zpracování pomocí dnes již standardních metod (GIS) tak, aby došlo k přehlednému propojení s další územně plánovací dokumentací.

2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Pokud ano, jak je zajišťována péče o tato území?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Na území města jsou dvě zvláště chráněná území – Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov.

Přírodní památka Ptačí ostrovy:

Tato přírodní památka byla zřízena nařízením   Okresního  úřadu Chrudim, číslo:   1/1997    ze dne: 4. 7. 1997 . Předmětem ochrany je vodní tok   Chrudimka s přilehlými náhony, lemovanými  zbytky lužních porostů, břehovými a suťovými porosty na svažitých pozemcích. V území jsou  významná hnízdiště chráněných druhů ptactva, zejména unikátní havraní kolonie, hnízdiště ledňáčka říčního, žluv hajních a dalších druhů ptactva. Dále jsou zde biotopy s výskytem  obojživelníků.  Přírodní památka je v zastavěném území města a slouží jako městský park. Péče o toto zvláště chráněné území je zajištěna Krajským úřadem Pardubického kraje ve spolupráci s městem.

Plán péče byl schválen v roce 2009 a je na tomto odkazu: https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/55152/prirodni-pamatka-ptaci-ostrovy-schvalen-9-10-2009.

V říjnu 2018 byla zahájena realizace projektu „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“.  Jde o náhon ramena vodního vodního toku Chrudimka na území Přírodní památky Ptačí ostrovy. Projekt se týká území zahrnujícího hlavní větev náhonu v parku Střelnice od mostu přes náhon v ulici Malecká po konec vzdutí pevného jezu v km 0,712 o délce 0,65 km a spojovací koryto od rozdělovacího objektu na hlavní větvi náhonu po soutok s Chrudimkou v délce 0,19 km. Na hlavní větvi náhonu jsou dva migračně neprostupné vzdouvací objekty – pevný jez v ř.km cca 0,712, ze kterého odbočuje spojovací koryto Chrudimky a stavidlový jez ř.km 0,360 u bývalého mlýna U Podhajských (situace stavby je v příloze).

Stavba zahrnuje: revitalizaci hlavní větve náhonu a spojovacího koryta, zpřístupnění vodních ekosystémů pro volnočasové aktivity, odtěžení bahnitých sedimentů v hlavní větvi náhonu a ve spojovacím korytě, odstranění stavidlového jezu v km 0,360, vyřešení migračního zprůchodnění pevného jezu v km 0,712, hydrotechnické řešení z hlediska zajištění a zlepšení protipovodňové ochrany. Stavba  by měla být dokončena do 30. 4. 2019.

V severní části tohoto území je skládka posypového a stavebního materiálu, kterou využívá Správa a údržba silnic Pardubického kraje, která má poblíž, v ulici K Májovu  i objekt cestmistrovství Chrudim. Skládka je na pozemcích p. č. 2653/1, 2656/2, 2656/3 a 2656/4, všechny v k. ú. Chrudim, všechny tyto pozemky jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, jejich celková plocha je 9 392 m2.   Proběhlo několik jednání s Krajským úřadem Pardubického kraje, ale dosud se nepodařilo najít vhodnou plochu pro skládku Správy a údržby silnic. Tento problém zatím není dořešen. V místě bývalých sběrných surovin v Tovární ulici (pozemek p. č. 2656/6 v k. ú. Chrudim o ploše 2 753 m2) v současné době probíhá analýza rizik, na základě které by mělo dořešena konečná úprava této plochy a její využití.

Přírodní rezervace Habrov:

Přírodní rezervace Habrov byla zřízena nařízením Okresní úřad Chrudim  č. 4/96 ze dne 29. 4. 1996, nařízení nabylo  účinnost dne 3. 7. 1996.

Přírodní rezervace Habrov se nachází asi 3 km severovýchodně od města Chrudim a 0,5 km severně od místní části Topol. Předmětem ochrany jsou vzácná  teplomilná  rostlinná společensteva (lilie zlatohlavá, dymnivka dutá, sasanka hajní aj.) v hajním dubohabrovém porostu, doplněném na okrajích doprovodnými lemy keřů, lučními enklávami i mokřadními stanovišti. Území je bohaté na výskyt různých druhů bezobratlých i obratlovců. V jižní části směrem k osadě Topol se nachází památkově chráněné pravěké hradiště z konce neolitického období.

Péči o rezervaci zajišťuje Krajský úřad Pardubického kraje na základě plánu péče schváleného v roce 2009:

https://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/52820/prirodnirezervace-habrov-schvalen-31-3-2009

Na území rezervace jsou staré ovocné sady,  dožívající stromy jsou postupně nahrazovány novými stromy. Nově vysazované stromy jsou staré krajové odrůdy ovocných stromů. Při nových výsadbách v lesích jsou využívány původní druhy listnatých dřevin, aby došlo k postupné obnově původních dubohařinových porostů.

Na malou část města jihovýchodním směrem zasahuje Chráněná krajinná oblast Železné hory - jde o území v místní části Podhůra zahrnující rekreační lesy. Veškeré informace k tomuto chráněnému území jsou na odkazu: http://zeleznehory.ochranaprirody.cz/

Do severozápadní části území města  zasahuje evropsky významná lokalita CR 0534052 Dolní Chrudimka,  předmětem ochrany je  klínatka rohatá a nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. Jde o koryto vodního toku Chrudimka mezi Vestcem a Tuněchody. Informace na odkazu: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000143565

K problematice výskytu havranů ve městě:

Největší hnízdní kolonie je na území přírodní památky Ptačí ostrovy. Menší hnízdní kolonie jsou na celém  území města (hřbitov u Sv. Kříže, sídliště Víta Nejedlého, sídliště U Stadionu). V letech 2011 a 2013 byly na území města  letní bouřky doprovázené silným větrem a došlo k poškození části hnízdních stromů na území Přírodní památky Ptačí ostrovy  a k vyvrácení některých z nich. To způsobilo další rozšíření hnízdních kolonií havranů mimo území přírodní památky. Hnízdění havranů v zastavěné části města je částí veřejnosti vnímáno negativně, zejména kvůli hluku a znečišťování okolí trusem. Každoročně zaznamenáváme stížnosti občanů na hnízdění havranů, jde řádově o jednotky stížností (4 – 5 ročně), přesto se  město snaží tento problém řešit každoročním shozem hnízd na stromech v zastavěné části na začátku hnízdní sezóny, což pomůže  pouze částečně. Při hledání možností, jak problematiku havranů ve městě řešit, intenzivně spolupracujeme s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické, popř. s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, pracovištěm Východní Čechy. Vzhledem k současně platné legislativě nejsou jiné zásahy než shoz hnízd na začátku hnízdní sezóny možné. Byla zvažována i možnost plašení havranů v období stavění hnízd pomocí dravců. Po konzultaci se sokolníkem však toto řešení nebylo realizováno. Důvodů bylo několik: dravci havrany plaší jen omezenou dobu, pak už se jich havrani nebojí, při vyplašení a vzletu hejna havranů dochází k velkému znečištění okolí trusem a v neposlední řadě se sokolník obával vypustit cvičené dravce v zastavěném území obce z obavy z jeho ztráty.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

V Chrudimi a jejím okolí je antropogenně změněná krajina, ve které každá plocha přírodního charakteru má velký význam. Existence dvou zvláště chráněných území je proto důkazem zachování přírodních hodnot alespoň na části jejího území.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Na území města jsou dvě zvláště chráněná území – Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov. Město dělá velkou řadu investičně náročných opatření ke zkvalitnění obou přírodně cenných území. Přesto v části PP Ptačí ostrovy ( v severní části tohoto území - nevábná skládka posypového a stavebního materiálu Správy a údržby silnic Pardubického kraje) přetrvává nepřijatelný stav.  Město by také mělo aktivně podporovat aktivity státní ochrany přírody i dobrovolné aktivity nevládních organizací i jednotlivců (pokud tak činí, uvést).

2.2.3 Došlo za hodnocené období ke snížení podílu úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči přírůstku zastavěných a ostatních ploch nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, provozní prostranství, zpevněné plochy apod.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

K úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěné území převážně na orné půdě, ale dle schváleného územního plánu. Nedochází k zabírání ploch zeleně pro výstavbu, nicméně zastavěné území města se postupně zvětšuje. Pro vyhodnocení tohoto bodu byla zpracována mapa města, ve které jsou vyznačeny plochy zeleně a postupně se rozrůstající zástavba (mapu přikládáme v příloze). Z ní vyplývá, že nedochází k úbytku ploch zeleně, zástavba je situována mimo plochy zeleně. Plochy intenzivně využívané orné půdy za přírodě blízké považovat nelze. Město plochy brownfieldů nevlastní, nicméně podporuje jejich znovuvyužití a z územního plánu města toto jasně vyplývá.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Plochy zeleně zůstávají prakticky stejné, je zajišťována pravidelně údržba.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Důvodem nízkého hodnocení je výstavba na orné půdě. I když to není přírodní systém, jedná se o cenný přírodní (jen podmíněně obnovitelný) zdroj. Za pozitivní lze považovat snahu města o nezastavování zeleně.

2.2.4 Jaký je na území města dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území, měřený koeficientem ekologické stability?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Koeficient ekologické stability byl vypočten pro roky 2013 a 2018 - zdrojem dat byla veřejná databáze Českého statistického úřadu, která má podle našeho názoru dostatečnou vypovídací hodnotu.

Pro rok 2013 koeficient ekologické stability činí  0,16, pro rok 2018 0,22. Z porovnání těchto dvou údajů lze usuzovat mírné zlepšení. Vývoj trendů bude možné porovnat až v delším časovém horizontu. I přes to je zřejmé, území města je silně antropogenně ovlivněno a z hodnoty KES vyplývá, že došlo k narušení přírodních struktur.

 • 2.2.B Koeficient ekologické stability ?
  ano

rok 2013 - 0,16

rok 2018 - 0,22

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Z porovnání dostupných údajů  je patrné mírné zlepšení, ale nelze prozatím vyhodnotit, zda jde o trend.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Za sledované období došlo ke zlepšení v koeficientu ekologické stability (z  0,16, na 0,22; tj. o 27 %) .  I přesto indikátor signalizuje silně antropogenně ovlivněné území a narušení přírodních systémů. Vývoj trendů bude možné porovnat až v delším časovém horizontu..

Koeficient ekologické stability byl vypočten pro roky 2013 a 2018 - zdrojem dat byla veřejná databáze Českého statistického úřadu. Není ale jasné, zdali byl ukazatel od ČSÚ převzat nebo vypočítán z dílčích údajů o jednotlivých plochách. Stanovenou metodiku nutno striktně dodržovat pro další výpočty.

2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů v obci (v rámci celého území města)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Podíl zelených ploch výrazně nemění, město v uplynulém období nevybudovalo žádný nový park ani plochy zeleně. Za klíčové město považuje na kvalitní péči a údržbu stávajících ploch a dřevin. Každoročně jsou prováděny zdravotní a odlehčovací ořezy stromů certifikovanými arboristy.

V roce 2016 byl zpracován projekt Městského ovocného sadu, na pozemcích u výjezdu z města směrem na obec Topol. V současné době řešíme financování tohoto projektu.

Město má provedenou inventarizaci dřevin na  pozemcích v jeho majetku zpracovanou pro celé území. U každého stromu je popis, hodnocení jeho vitality, perspektivy a návrh na jeho ošetření, popř. naléhavost kácení. Informace jsou pravidelně aktualizovány. Základem péče o stromy je zajištění jejich estetické a ekologické funkce a provozní bezpečnosti.

Na území města je několik parků, o které je zajištěna odpovídající údržba.

Městský park v Pardubické ulici prošel před 10 lety kompletní rekonstrukcí, při které byly vykáceny dožívající stromy, byly provedeny dosadby dřevin. Vzhledem k tomu, že na území  parku je zvýšená hladina podzemní vody, byl zde už od počátku jeho vzniku vybudován systém vzájemně propojených vodních ploch, které byly při rekonstrukci parku upraveny. Bohužel v posledních  letech dochází v letních měsících k jejich vysychání a technicky není možné vodu do nich jiným způsobem dostat.

Michalský park  je mezi Tyršovým náměstím a ulicí Sladkovského. Jde o areál kolem kostela Sv. Michala. Na revitalizaci parku je zpracován projekt, v současné době se řeší jeho financování.

Park U Centrálu je Husově ulici podél Chrudimky, i na tento park je zpracován projekt revitalizace.

Další cenný park je u zámku v Medlešicích, jde o památkově chráněné území. V parku je památný strom - buk lesní červenolistý. Park je částečně využíván mateřskou školou, která je umístěna v zámku,  město zajišťuje jeho pravidelnou údržbu a v roce 2017 byl zpracován projekt revitalizace parku a přihlédnutím k jeho historické hodnotě.

Město udržuje 120 ha ploch trávníků.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Je zajištěna kvalitní péče o stávající dřeviny.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Podíl zelených ploch se výrazně nemění, město v uplynulém období nevybudovalo žádný nový park ani plochy zeleně. Město se soustřeďuje na kvalitní péči a údržbu stávajících ploch a dřevin.

Vzhledem k relativně nízkému sebehodnocení (uspokojivé - 0) lze doporučit zpracování analýza dostupnosti zeleně, porovnat velikost ploch zeleně s dalšími vyspělými městy u nás i v zahraničí apod.

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Oproti minulému auditu nedošlo v oblasti využití stávajících brownfilelds  k zásadním změnám. Na území města jsou zmapovány plochy brownfields a jejich řešení je pro město jednou z priorit.  Seznam brownfields je uveden v platném územním plánu. Ve městě všechny brownfields vlastní konkrétní majitelé, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí v jednotlivých lokalitách a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

Příklady rekonstruovaných brownfields:
SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.


TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

VCES - stavba bytových domů v návaznosti na Městský park, dokončena je I. etapa.

Areál bývalé dřevovýroby Ficek -  probíhá stavba areálu pro bydlení Kopanický mlýn.

Seznam brownfields a jejich výměry:

- Areál sladoven: 52 382,74 m2

- Evona: 25 006,41 m2

- Dřevovýroba Ficek: 6 647,92 m2

- Vojenské depo: 105 661,38 m2

- Areál bývalého pivovaru: 15 509,38 m2

- VCES: 36 144,97 m2

Seznam nevyužitých a špatně využitých ploch město momentálně zpracovaný nemá ani není uveden v platném územním plánu. Do budoucna plánujeme takový seznam zpracovat.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Jsou zmapovány všechny brownfields a je navrženo jejich využití. Projekty se postupně realizují.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město žádné vlastní plochy brownfields v majetku nemá. Seznam soukromých pozemků tohoto typu je uveden v platném územním plánu a město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Za pozitivní lze považovat snahu města o vytvoření inventáře špatně využitých městských ploch, které by byly prioritně rozvíjeny (před nezastavěným územím).

2.2.7 Další indikátory k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

V roce 2015 byl na celém území města proveden monitoring výskytu vytipovaných invazních druhů rostlin (křídlatka - všechny druhy, bolševník velkolepý, třapatka dřípatá, slunečnice topinambur, kolotočník ozdobný, pajasan žláznatý, loubinec - všechny druhy, javor jasanolistý, kustovnice cizí, zlatobýl obrovský,  zlatobýl kanadský).

Od minulého auditu nedošlo k rozšíření nebo zvětšení  ploch invazích rostlin, a to zejména  díky údržbě pozemků.

Bodově se objevuje výskyt bolševníku velkolepého, zejména na březích Chrudimky, ve spolupráci s Povodím Labe s.p. jsou rostliny vždy zlikvidovány a nedochází k jejich šíření.

V indikátoru jsou uvedeny druhy invazních rostlin, které byly na území města zaznamenány.

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin ?
  ano - monitoring

javor jasanolistý, slunečnice topinambur, loubinec popínavý, zlatobýl kanadský, zlatobýl obrovský, kustovnice cizí, pajasan žláznatý, třapatka dřípatá, , kolotočník ozdobný, křídlatka japonská, křídlatka sachalinská, bolševník velkolepý

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Výskyt invazních druhů není na území města Chrudim zásadním problémem. Je zajištěna pravidelná údržba pozemků, díky které nedochází k šíření invazních druhů. Bodový výskyt bolševníku velkolepého je řešen okamžitě a  plochy této invazní rostliny na území města nejsou.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Výskyt invazních druhů není na území města Chrudim větším problémem.

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Součástí schváleného územního plánu je vyhodnocení záboru zemědělské půdy. Na území města jsou zemědělské půdy vysoké bonity, z důvodu rozvoje města není možné výstavbu na nich zcela vyloučit. Od minulého auditu nebyly v rámci změn  územního  plánu schváleny žádné nové rozvojové plochy na zemědělské půdě.

 Na území města nejsou ekologicky hospodařící subjekty. Většina ploch  lesů s certifikací PEFC je v majetku města.

Zásadní problémy s erozí půdy město nemá, jednotlivé případy (zejména lokalita  Stromovka) jsou řešeny ve spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Plánovaný zábor ZPF pro výstavbu v územním plánu je velmi vysoký (existuje tedy vysoké potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP). Po změně v r. 2016 došlo ještě k navýšení již tak vysokého plánovaného záboru. Město si ale tuto nedobrou situaci uvědomuje (je částečně dána specifickými přírodními podmínkami) a reálně se snaží zábory minimalizovat.

Prakticky celá výměra lesů v majetku města je certifikována systémem PEFC. Lze doporučit vyšší certifikaci FSC.

Na území města nehospodaří ani jeden zemědělec s certifikovanými ekologickými postupy. Město by se mělo pokusit o nalezení vhodných způsobů podpory ekologického zemědělství.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.3.1 Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím a/nebo s respektováním zásad správné hospodářské praxe? Jedná město se zemědělci s cílem podpořit zvýšení počtu certifikovaných hospodářství?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

K 31. 12. 2018 byla výměra zemědělské půdy na území města 2 427,81 ha  z toho 2 018,87 ha orné půdy,  153,24 ha zahrad, 88,41 ha ovocných sadů  a 167,21 ha trvalých travních porostů.

Podle informací, které jsou dostupné na portálu www.eagri.cz  nejsou ve správním obvodu města zemědělské pozemky s certifikovaným zemědělstvím. Důvodem  je zřejmě to, že v okolí města jsou rozsáhlé půdní bloky orné půdy, které jsou intenzivně využívány velkými subjekty.  Město se zemědělskými subjekty o možnostech ekologického hospodaření nejedná, protože nemá žádné motivační nástroje a ani neplánuje přípravu podpory ekologického zemědělství.

Žádný případ nerespektování správné zemědělské praxe na svém území město neřešilo.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Plochy půdy s certifikovaným ekologickým  zemědělstvím na území města nejsou. Pro podporu ekologického zemědělství město nemá motivační nástroje.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Na území města nehospodaří ani jeden zemědělec s cerfifikovanými ekologickými postupy. Město by se mělo pokusit o podporu ekologického zemědělství - i kdyby jen podporu  osvěty a vzdělávání (web, farmářské trhy apod.). V případě pronájmu městské půdy může dát jako podmínku ekologické hospodaření.

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na správním území obce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019


Co se týká podílu kategorie lesů zvláštního určení a podílu lesů certifikovaných, jedná se z větší části o vzájemný překryv ploch. V k.ú. Chrudim jsou lesy v majetku města Chrudim na ploše 123 ha zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační. V k. ú. Topol je část lesů v majetku soukromých osob, ČR i města Chrudim zařazena do lesů zvláštního určení z důvodu existence PR Habrov. U lesů certifikovaných systémem PEFC se jedná o lesy v majetku města Chrudim a ČR. Podle sdělení ředitele společnosti Městské lesy Chrudim s.r.o. se o certifikaci FSC neuvažuje.

V souvislosti s novým auditem byly přezkoumány plochy lesů certifikovaných a lesů zvláštního určení, bylo zjištěno, že nedošlo ke změnám.

Plochy lesa v jednotlivých katastrálních územích náležejících do správního obvodu města:

 

 

 

Katastrální území

Plocha lesa (ha)

Plocha lesa ve vlastnictví města (ha)

Certifikované PEFC (ha)

Chrudim

139,7221

123,2237

125,1661

Medešice

0

0

0

Topol

19,2777

11,2897

15,7026

Vestec u Chrudimi

2,8653

0

0,2915

Vlčnov u Chrudimi

0

0

0

Celkem

161,8651

134,5134

141,1602

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Lesy v majetku města Chrudim, které tvoří většinu plochy lesů na území města, jsou certifikovány systémem PEFC a zároveň zařazeny do lesů zvláštního určení.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Prakticky celá výměra lesů v majektu města je certifikována systémem PEFC - přesto si město v této oblasti nedává dobré hodnocení (jen 0). Zřejmě tedy ví o nedostatcích, ale o "vyšší" certifikaci FSC neuvažuje (?).

2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Nadále platí, že zásadní problémy s erozí půdy ve městě nejsou, zemědělské pozemky v okolí města jsou převážně rovinaté, svažité pozemky v údolí Chrudimky (pod Střeleckou ulicí a nad ulicí Pod Kopcem jsou porostlé vegetací a k erozi prakticky nedochází).

V přípravě je dokumentace řešení odtokových poměrů v lokalitě Stromovka, kde několikrát (v letech 2008, 2010 a  2015) došlo vlivem přívalových dešťů k lokální povodni a splachu ornice z polí.  V této lokalitě docházelo ke splachům ornice z půdního bloku č.  5102/2 o výměře 44,43 ha (jde o zemědělské pozemky vpravo podél ulice Topolská ve směru na místní část Topol). Vzhledem ke konfiguraci terénu docházelo ke splachům zhruba z poloviny této plochy. K další erozi docházelo z půdních bloků č. 5901/8 (výměra 8,17 ha), č. 5901/5 (výměra 8,58 ha), č. 5901/4 (výměra 9,44 ha) a č. 5901/10 (výměra 4,30 ha) (jde o zemědělské pozemky vpravo od ulice Na Větrníku).

V dokumentu Strategie adaptace na klimatickou změnu jsou  vytipovány lokality, kde je zvýšené riziko eroze půdy.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Eroze půdy nepředstavuje na území města Chrudim problém, erozně ohroženo je pouze několik pozemků.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Eroze půdy nepředstavuje na území města Chrudim větší problém.

2.3.4 Chrání obec zemědělský půdní fond?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Nový územní plán města schválilo Zastupitelstvo města dne 11.11.2013 usnesením č. Z/78/2013 a nabyl účinnosti dne 28.11.2013. Zařazení půd do tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je z hlediska územního plánování určující pro jejich následné efektivní využívání. Převážná část půd v řešeném území je v daném klimatickém regionu vysoce produkční, zařazená do I. a II. třídy ochrany, případně středně produkční - III. třídě ochrany. Od 1.4.2015, kdy platí novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů se zpřísnila ochrana pozemku v I. a II. třídě ochrany a do budoucna bude další rozšíření rozvojových ploch na tyto půdy komplikované.

Od minulého auditu byla   usnesením zastupitelstva města ze dne 19. 9. 2016  č. USN Z/58/2016 schválena změna územního plánu č. 1. V projednávání jsou dvě další změny, a to č. 1 a č. 2. Veškeré podklady ke změnám územního plánu jsou na odkazu:

http://www.chrudim.eu/chrudim/d-2211/p1=1674

V rámci již projednaných nebo projednávaných změn územního plánu nedochází k vymezování nových ploch pro zástavbu na zemědělské půdě, vždy jde o změny funkčního využití ploch. Z tohoto důvodu dále uvádíme vyhodnocení územního plánu z roku 2013 (bylo uvedeno i v minulém auditu) a indikátor se nemění.

Následující text vychází z odůvodnění projektanta v územním plánu (celý územní plán je na stránkách města pod odkazem:http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

I. třída: bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Tyto půdy zaujímají celou severní část řešeného území, konkrétně o okolí obcí Vestec, Medlešice a Topol.

II. třída: zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy se vyskytují v těsné návaznosti na zástavbu Chrudimi ve střední, jižní a jihozápadní části území.

III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu, se nachází pouze v malých výměrách v nejjižnější části území v oblasti Podhůry, Převažujícím půdním typem území jsou velmi úrodné typické hnědozemě až hnědozemní černozemě, dále černozemě modální či karbonátové, černozemě luvické, černozemě arenické na mělkých spraších.

Nově navrhované lokality záboru ZPF jsou převážně situovány na půdách vysoké agronomické kvality (v I. a II. třídy ochrany), protože správní území města Chrudimi je převážně tvořeno těmito kvalitními půdami. Uplatnění požadavku na striktní ochranu těchto půd by ve svém důsledku znamenalo znemožnění stavebního rozvoje města. Územní plán navrhuje ve správním území Chrudim ke změně funkčního využití celkem 493,33 ha pozemků, z toho 431,73 ha pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 295,37 ha pro stavební funkce a 136,36 ha pro nestavební funkce.

Územní plán navrhuje v Chrudimi lokality záboru zemědělské půdy pro:

 • bydlení
 • občanské vybavení
 • plochy smíšené
 • výrobu
 • rekreaci
 • technickou infrastrukturu
 • dopravní infrastrukturu
 • plochy systému sídelní zeleně
 • veřejná prostranství
 • plochy přírodní (územní systém ekologické stability)
 • plochy lesní
 • plochy vodní a vodohospodářské

Správní území města Chrudim je převážně tvořeno kvalitními půdami vysoké agronomické kvality (v I. a II. třídě ochrany). Uplatnění požadavku na striktní ochranu těchto půd by ve svém důsledku znamenalo znemožnění stavebního rozvoje města.

Návrhové plochy jsou v ÚP přednostně situovány v bezprostřední návaznosti na současně zastavěné území tak, aby co nejméně narušovaly organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových komunikací.

Velká část navrhovaných lokalit pro bydlení a dopravu je již územně připravena a územní plán města je přebírá úplně nebo omezeně (na př. Stromovka a Skřivánek II, Vlčí Hora a lokalita Na Špici, Píšťovy, silniční obchvaty).

Proto je zábor ZPF v územním plánu vysoký. Rozsáhlé jsou i návrhové plochy přírodní pro ÚSES, zejména v nivě řeky Chrudimky. Je zde navržena také rekreace na plochách přírodního charakteru – na těchto plochách by mělo postupně dojít k vyššímu podílu zatravnění a doplnění liniové zeleně podél řeky Chrudimky a kolem cestní sítě, znamená to ale převážně pouze změnu kultury. Tyto plochy jsou zdůvodnitelné nejen ochranou přírody, ale i faktem, že správní území města je mimo zástavbu silně zorněno a ploch zeleně je málo. Lesů je pouze cca 5%.

Územní plán v maximální míře navrhuje zastavění doposud nezastavěných pozemků v zastavěném území města a jeho místních částí, tím respektuje požadavek na kompaktnost sídel. Snaží se zabránit výstavbě rodinných domů v „rozptylu“. Není navrženo úplné propojení města Chrudim s městem Slatiňany ani s obcí Sobětuchy a nenavrhuje se zástavba rodinných domů bez vazby na sídlo.

Pro zdůvodnění záboru zemědělského půdního fondu je důležitá i skutečnost, že navrhované rozvojové plochy v severní části města vyplňují prostor mezi stávající zástavbou a navrženou komunikací propojující ulice Pardubická a Dašická (do doby vybudování přeložky silnice I/17 severně města odlehčí toto propojení stávající přetížený městský okruh v ulicích Poděbradova a Tovární).

V jihovýchodní části města jsou k zástavbě navrženy plochy bezprostředně navazující na silnice I/17 a II/340 v prodloužení ulice Novoměstské (jedná se o příjezdovou trasu do města z mimoúrovňové křižovatky na obchvatu I/37). Plochy jsou z hlediska urbanistické koncepce řešení města a koncepce řešení dopravy zásadní.

Územní plán dále navrhuje přestavbu a dostavbu areálů, které jsou buď opuštěné (brownfieldy - vojsko, zemědělská výroba), nebo byly vyhodnoceny jako stavebně či morálně dožívající.

Územní plán posoudil také potřebu nových ploch pro výrobu. Jelikož nejsou stávající průmyslové zóny ve městě stále plně obsazeny, nenavrhuje nové plochy pro průmyslovou výrobu při ulici Dašické, tak jak bylo navrženo v ÚP VÚC Pardubického kraje (tyto plochy jsou zakresleny pouze jako územní rezerva). V návrhu ÚP ale musely být respektovány plochy pro rozvoj výroby a občanského vybavení komerčního typu ve vazbě na areál Transporty, které již město Chrudim vykoupilo. Z urbanistického hlediska je koncepčně potřebné zajištění ploch pro komerční občanskou vybavenost na budoucích hlavních přístupových komunikacích do města z obchvatů silnic I. třídy – ulice Dašická a ulice Novoměstská.

Nemalá část zemědělské půdy je zabírána pro dopravní infrastrukturu celostátního i regionálního významu (navrhovaná trasa železnice Chrudim – Pardubice, silniční obchvat I/17 a plochy s dopravními tahy související). Zábor pro železnici není vyčíslen v rozsahu celého zakresleného koridoru, je odvozen z varianty řešení trasy v zářezu. Zábor pro obchvat silnice I/17 je řešen v koridoru o šířce 25 m, pokud nebylo nutno přidat zbytkové plochy (nad Transportou). Zábor pro obchvat silnice I/37 není vyčíslen z důvodu vynětí v rámci územního řízení.

Pokud jde o brownfields, jsou všechny sledovány, resp. se nejedná o brownfields v pravém slova smyslu, protože nejde objekty bez konceptu využití - ve všech případech se jedná o stav před zahájením revitalizace, jsou zpracovány minimálně studie, v některých případech i vyšší stupně dokumentace, s tímto tématem město aktivně pracuje a řeší ho.

 • 2.3.A Zábory zemědělské půdy ?
  0,01 %

Pro výpočet byla použita data z roku 2018. Výpočet záborů byl stanoven na základě reálně zastavěné plochy v daném roce, ne podle údajů uvedených ve vyhodnocení územního plánu.  Data byla čerpána z podkladů stavebního úřadu a z vydaných souhlasů k odnětí půdy. Proto se hodnota indikátoru jeví tak nízká.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Od minulého auditu nebyly v rámci změn územního plánu schváleny žádné další zábory zemědělské půdy.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Není zcela jasná interpretace indikátoru -. byl propočítán jako zastavěná plocha v r. 2018 nebo za celé sledované období, tj. od minulého auditu ? Informace, že byla použita data z r. 2018, to nevysvětluje. Rovněž není jasné, z jakých ůdajů se indikátor počítal, bude tedy obtížné jej konzistentně updatovat pří reauditu. Kromě relativní míry (%) by bylo velmi užitečné reportovat i zábor ve fyzických jednotkách (ha).

Plánovaný zábor ZPF pro výstavbu (zejména bytovou) v územním plánu je velmi vysoký (tedy potenciální riziko nepříznivých dopadů na ŽP). Po změně v r. 2016 došlo ještě k navýšení již tak vysokého plánovaného záboru. Město si ale tuto nedobrou situaci uvědomuje (je částečně dána specifickými přírodními podmínkami) a reálně se alespoň snaží negativní dopady výstavby minimalizovat. Bylo by potřebné v Auditu zveřejnit metodiku výpočtu indikáotoru, včetně vstupních dat, a tu striktně dodržovat při dalších hodnoceních.

2.4 Kvalita ovzduší

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Stav ovzduší ve městě Chrudim je dlouhodobě uspokojivý a nedochází ke smogovým situacím. S lokálními topeništi na území města problémy nejsou a to ani v okrajových částech města.

Žádná opatření ke zlepšení stavu ovzduší město od minulého auditu nepřijalo.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V této oblasti do velké míry platí hodnocení z minulého auditu: kvalita ovzduší nepatří mezi zásadní problémy města. I přes dodržování platných imisních limitů jsou však varující hodnoty polétavého prachu PM2,5 (již minulé hodnocení upozorňovalo na negativní vliv dopravy při absence většího počtu lokálních topenišť i velkých zdrojů znečištění v místě a nutnost zavádění opatření na omezování vlivů dopravy). U dalšího polutantu, velmi rizikového benzo(a)pyrenu, jsou koncentrace již na limitních hodnotách.

Význam lokálních topenišť není pro kvalitu ovzduší města stěžejní; i přesto je pozitivní alespoň mírný průběžný zájem o výměnu kotlů v rámci státní dotace.

Pro adekvátní vyhodnocení situace v údržbě komunikací a veřejných prostranství je nutno správně zpracovat indikátor 2.4.D.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší v obci?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Na základě měření (koncentrací polétavého prachu PM10, PM2,5) lze říci, že kvalita ovzduší je ve městě stabilní.

Od 1.1.2013 je prováděno měření koncentrací PM10, PM2,5 prostřednictvím stacionárního zařízení umístěného v areálu městského úřadu na Pardubické ulici. Celkem jsou k dispozici  údaje za období 2013 - 2018 (prováděno 50 měření ročně).

Průměrná měřená 24-hodinová koncentrace PM10 za uvedených šest let kolísá v rozmezí 11,3 – 28,4 mikrogramů/m3. Imisní limit pro PM10  je  50 mikrogramů/m3 (doba průměrování 24 hodin, povolený počet překročení 35), naměřené hodnoty tedy představují 22,6 – 56,8 % imisního limitu. Průměrná 24-hodinová koncentrace PM10 za uplynulé období 2016 – 2018 činila 14,7 mikrogramů/m3, což představuje oproti období 2013 – 2015 mírné zlepšení (průměr za toto období 24,0 mikrogramů/m3).

Z jednotlivých měření (počet měření 50 za rok) bylo za období 2016 - 2018 celkem pouze jednou zaznamenáno překročení 24 – hodinového imisního limitu pro PM10 a 5 x překročení hranice 40 mikrogramů/m3 (roční limit, doba průměrování 1 rok). Prováděná měření mají orientační vypovídací schopnost, ze zjištěných údajů však lze usuzovat, že imisní limity pro PM10 překračovány nejsou. 

Průměrná naměřená 24-hodinová koncentrace PM2,5 se v uplynulém šestiletém období období pohybovala  v rozmezí 9,7 – 22,8 mikrogramů/m3. Průměrná 24-hodinová koncentrace PM2,5 za uplynulé období 2016 – 2018 činila 12,3 mikrogramů/m3, což představuje oproti období 2013 – 2015 mírné zlepšení (průměr za toto období 19,3 mikrogramů/m3).

Pouze orientačně lze tyto výsledky porovnávat se zákonným imisním limitem pro PM2,5, který je 25 mikrogramů/m3 s dobou průměrování 1 rok, s účinností od 1.1. 2020 je to 20 mikrogramů/m3. Z jednotlivých měření (počet měření 50 za rok) bylo za období 2016 - 2018 celkem 10x zaznamenáno překročení hodnoty  25 mikrogramů/m3, což představuje oproti období 2013-2015 mírné zlepšení (35 x překročeno).

S výhledem na přísnější limit 20 mikrogramů/m3 byla tato hodnota v roce 2016 překročena 2x, v roce 2017 5x, v roce 2018 11x. V případě průměrování jeden rok lze předpokládat, že za současného trendu  budou imisní limity  dodržovány.  

Hodnoty koncentrací PM2,5 kopírují v daném roce nárůst nebo snížení prašnosti PM10. Období 2016 – 2018 se jeví celkově jako příznivější oproti období 2013 – 2015, avšak v rámci posledních tří let je tendence mírně se zhoršující, může se však jednat o statisticky přiměřený výkyv, což ukáží další měření. 

Stav ovzduší v Chrudimi je ovlivňován místními průmyslovými zdroji znečišťování ovzduší  a také částečně průmyslovými znečišťovateli v nedalekých Pardubicích, jejich konkrétní vliv lze ale jen těžko odhadovat vzhledem k obecně komplikovanému vývoji stavu ovzduší, závisejícímu na aktuálních meteorologických podmínkách.

Překračování imisních limitů znečišťujících látek (PM10, PM2,5, přízemního ozónu, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého) na nejbližší meteorologické stanici  Pardubice – Dukla nebylo dle údajů ČHMÚ v roce 2018 zaznamenáno.

Překračování limitních koncentrací benzo(a)pyrenu je v posledních letech  problémem na cca 26 % území ČR. Jedná se o karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík (PAU) vznikající nedokonalým spalováním fosilních paliv při provozu domácích topenišť podílejících se na produkci PAU významným podílem (60 – 70 %), a dále při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Je uváděno, že 80 – 100 % uhlovodíků s více benzenovými jádry je vázáno na částice PM2,5 a překračování imisních limitů benzo(a)pyrenu je provázáno s překračováním imisních limitů  pro PM2,5.  

Dle údajů  ČHMÚ došlo v letech 2016 a 2017 (2018 dosud nevyhodnocen) na měřící stanici Pardubice – Dukla k  hraničnímu překročení cílového imisního limitu 1 ng/m3 (naměřeno 1,0 resp. 1,2 ng/m3), nicméně roční imisní limity pro PM2,5 na této stanici překročeny nebyly.  Vzhledem k relativní technické náročnosti spojené s přiměřenými náklady není měření této veličiny  v Chrudimi prováděno. Ke zlepšení by mohla přispět situace s řešením dopravy v Chrudimi a dokončení realizace obchvatu města.

Z  pětiletých průměrných koncentrací pro pětiletí 2013 – 2017  (mapy v síti 1 x 1 km) byly pro k. ú. města Chrudim (údaje ČHMÚ) orientačně zjišťovány průměrné imise dalších znečišťujících látek (kromě městem měřených PM10 a  PM2,5 ) se stanoveným IL pro ochranu zdraví lidí s dobou průměrování 1 rok:

PM10 23,7 µg/m3 (rozsah hodnot v rámci k.ú. Chrudim cca 22,7 – 24,1 µg/m3; IL 40 µg/m3),

PM2,5 18,4 µg/m3 (17,4 – 18,7 µg/m3; IL 25/20 µg/m3),

benzen 1,1 µg/m3 (1 – 1,1 µg/m3; IL 5 µg/m3),

Benzo(a)Pyren 1 ng/m3 (0,9 – 1,0 ng/m3; IL 1 ng/m3),

NO2  15,5 µg/m3 (12,9 – 19 µg/m3; IL 40 µg/m3).

V případě těžkých kovů činily průměrné hodnoty v k. ú. města:

As 1,5 ng/m3 (1,4 – 1,5 ng/m3, IL 6 ng/m3),

Pb 6,2 ng/m3 (5,1 – 6,6 ng/m3, IL 0,5 µg/m3),

Ni 0,9 ng/m3 (0,8 – 0,9 ng/m3, IL 20 ng/m3),

Cd 0,4 ng/m3 (pouze 0,4 ng/m3, IL 5 ng/m3)

POZN: Pro zjednodušení nebyly započítávány místní vzdálenější části Vestec a „zelená“ rekreační Podhůra (výsledný průměr posunutý tak spíše k horším hodnotám v neprospěch města) a  Medlešice (na rozhraní vlivu mezi znečištěním z Chrudimi a Pardubic).

Imisní limity překračovány nejsou (hodnoty Benzo(a)Pyrenu se pohybují na hranici IL, v případě PM2,5 se blíží limitu platnému od roku 2020), pro  PM10 a PM2,5 lze říci, že hodnoty změřené městem zhruba korespondují s údaji ČHMÚ. Celkově lze říci, že  nejsou pro ZL zaznamenány významné rozdíly mezi průmyslovou zónou a středem města (výskyt významných průmyslových zdrojů v průmyslové zóně i mimo ni).

Město Chrudim není zařazováno do „Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Město nemá významné problémy se znečišťováním ovzduší lokálními průmyslovými zdroji ani lokálními domácími topeništi na tuhá paliva. Vytápění je realizováno většinou zdroji na zemní plyn nebo napojením na horkovod s odpadním teplem ze zdroje Elektrárny Opatovice, a.s.

Všechny informace o měření ovzduší v Chrudimi včetně výsledků měření od roku 2007 jsou zveřejněny na stránkách:  http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/mereni-ovzdusi-v-chrudimi.html

 • 2.4.B Koncentrace látek znečišťujících ovzduší ?
  ano
 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  ano

2.4.A

PM10 - za uplynulých šest let v rozmezí 11.3 - 28,4 mikrogramů/m3, za období 2016 - 2018 bylo celkem pouze jednou zaznamenáno překročení 24 – hodinového imisního limitu pro PM10 a 5 x překročení hranice 40 mikrogramů/m3 (roční limit, doba průměrování 1 rok)

PM2,5 - rozmezí 9,7 - 22,8 mikrogramů/m3,  za období 2016 - 2018 bylo  celkem 10x zaznamenáno překročení hodnoty 25 mikrogramů/m3, což představuje oproti období 2013-2015 mírné zlepšení (35 x překročeno).

2.4.B

 

benzen 1,1 µg/m3 (1 – 1,1 µg/m3; IL 5 µg/m3),

Benzo(a)Pyren 1 ng/m3 (0,9 – 1,0 ng/m3; IL 1 ng/m3),

NO2  15,5 µg/m3 (12,9 – 19 µg/m3; IL 40 µg/m3)

As 1,5 ng/m3 (1,4 – 1,5 ng/m3, IL 6 ng/m3),

Pb 6,2 ng/m3 (5,1 – 6,6 ng/m3, IL 0,5 µg/m3),

Ni 0,9 ng/m3 (0,8 – 0,9 ng/m3, IL 20 ng/m3),

Cd 0,4 ng/m3 (pouze 0,4 ng/m3, IL 5 ng/m3)

Zimní průměr SO2 4,6 µg/m3 se výrazně neliší od ročního průměru 4,3  µg/m3 (IL 20 µg/m3), roční průměr NOx  24,8 µg/m3 nepřekračuje IL 30 µg/m3 (imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Kvalita ovzduší je dlouhodobě stabilní a jsou dodržovány  imisní limity. Město má zajištěno pravidelné měření imisních koncentrací polétavého prachu. Je zajištěna pravidelná údržba komunikací a dalších ploch, čímž je snižována prašnost.


Město je členem Národní sítě Zdravých měst, probíhá aktivní komunikace mezi městským úřadem a veřejností.


Kvalita ovzduší je zásadně ovlivňována dopravou,  dálkovými zdroji znečišťováníí ovzduší a místními velkými zdroji znečišťování ovzduší


Ve spolupráci s dotčenými orgány státní správy je řešen  opakovaně z hlediska pachových látek jeden vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší v průmyslové zóně v Chrudimi.

Město aktivně napomáhá urychlit dostavbu silničního obchvatu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Kvalita ovzduší nepatří mezi nejvýznamnější problémy města. Hodnoty imisí kolísají, nelze jednoznačně stanovit trend. I přes dodržování platných imisních limitů, jsou varující hodnoty polétavého prachu PM2,5 (již minulé hodnocení upozorňovalo na negativní vliv dopravy při absence většího počtu lokálních topenišť i velkých zdrojů znečištění v místě a nutnost zavádění opatření na omezování vlivů dopravy). U dalšího polutantu, velmi nebezpečného benzo(a)pyrenu, jsou koncentrace již na limitních hodnotách.

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Obec nemá závažné problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť. Většinová zástavba využívá jako zdroj vytápění zemní plyn nebo horkovod z Elektrárny Opatovice, provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva je výrazně menšinový. V okrajových částech města s převážně RD bývají využívány doplňkové zdroje vytápění jako krby, krbová kamna apod. Stížnosti jsou řešeny ojediněle, každý rok se město zabývá  tak třemi až pěti podněty na znečišťování ovzduší z domácích topenišť, pálení na zahrádkách apod.

Z údajů  ČHMÚ (pětileté průměrné koncentrace  ZL 2013 – 2017  (mapy v síti 1 x 1 km) bylo zjištěno:

Okrajové části města nemají vyšší imise (město nepociťuje závažný problém se spalováním pevných paliv v domácích topeništích ve starších zástavbách RD a rekreačních objektech), naopak  vykazují mírně lepší imisní situaci. Pro „venkovské“ části nebyly dále např. zjištěny zvýšené imise SO2,  NO2 (NOx),  PM10 a PM2,5.

Zimní průměr SO2 4,6 µg/m3 se výrazně neliší od ročního průměru 4,3  µg/m3 (IL 20 µg/m3), roční průměr NOx  24,8 µg/m3 nepřekračuje IL 30 µg/m3 (imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace).

 

Přesto lze říci, že domácí topeniště jistě vliv na kvalitu ovzduší mají, ročně je zaznamenáno cca kolem pěti sousedských stížností. 

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší je doprava, město podporuje na všech úrovních plánovanou realizaci obchvatu města; dalšími zdroji znečišťování ovzduší jsou místní průmyslové zdroje, spadající do kategorie „velké zdroje“

Pro ověřování stavu ovzduší se ve městě provádělo od roku 2007 do roku 2014 měření kvality ovzduší mobilním měřícím vozem HORIBA. Byly sledovány koncentrace PM10, SO2, NOx, CO a troposférického ozónu. Měření byla  pravidelně prováděna v ulici Požárníků a Husova, vytipovaných jako obydlené lokality s průměrnou hustotou dopravy, jednorázově byla měření provedena i v nejzatíženější ulici Palackého a v historické části města na náměstí. Od roku 2015 je z organizačních a finančních důvodů měření stavu ovzduší prováděno pouze v lokalitě MěÚ  sledováním koncentrací PM10 a PM2,5.

Stav ovzduší v Chrudimi je také částečně ovlivňován průmyslovými znečišťovateli v nedalekých Pardubicích, jejich konkrétní vliv lze ale jen těžko odhadovat vzhledem k obecně komplikovanému vývoji stavu ovzduší, závisejícímu na aktuálních meteorologických podmínkách.

Překračování imisních limitů znečišťujících látek (PM10, PM2,5, přízemního ozónu, oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého) na nejbližší meteorologické stanici  Pardubice – Dukla nebylo dle údajů ČHMÚ v roce 2018 zaznamenáno.

Překračování limitních koncentrací benzo(a)pyrenu je v posledních letech  problémem na cca 26 % území ČR. Jedná se o karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík (PAU) vznikající nedokonalým spalováním fosilních paliv při provozu domácích topenišť podílejících se na produkci PAU významným podílem (60 – 70 %), a dále při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Je uváděno, že 80 – 100 % uhlovodíků s více benzenovými jádry je vázáno na částice PM2,5 a překračování imisních limitů benzo(a)pyrenu je provázáno s překračováním imisních limitů  pro PM2,5.  

Dle údajů  ČHMÚ došlo v letech 2016 a 2017 (2018 dosud nevyhodnocen) na měřící stanici Pardubice – Dukla k  hraničnímu překročení cílového imisního limitu 1 ng/m3 (naměřeno 1,0 resp. 1,2 ng/m3), nicméně roční imisní limity pro PM2,5 na této stanici překročeny nebyly.  Vzhledem k relativní technické náročnosti spojené s přiměřenými náklady není měření této veličiny  v Chrudimi prováděno. Ke zlepšení by mohla přispět situace s řešením dopravy v Chrudimi a dokončení realizace obchvatu města.

  
Pokračuje  současný trend instalovat v novostavbách RD jako doplňující zdroj vytápění krbová kamna nebo krbové vložky na dřevo nebo pelety, riziko nehrozí ani tak ve výběru spalovacích zařízeních neschopných plnit emisní limity, jako spíš  v možnosti  spalování nevhodných paliv.

Prostřednictvím závazných stanovisek vydávaných z hlediska zákona o ochraně ovzduší se snažíme alespoň takto regulovat jejich provoz a už v okamžiku podávání žádosti informovat žadatele o důležitosti provozování těchto zařízení v souladu s technickými pokyny výrobce a o možnosti případné kontroly zdroje.   

V roce 2018 bylo úspěšně podáno 6 žádostí o kotlíkovou dotaci. V jednom případě se jednalo o výměnu starého kotle za plynový kondenzační kotel, v pěti případech pak za tepelné čerpadlo.

V roce 2018 byly zrealizovány 3 výměny (sepsány smlouvy). V jednom případě bylo pořízeno tepelné čerpadlo a ve zbylých dvou plynový kondenzační kotel.

V rámci každé zrealizované výzvy „kotlíkových dotací“ je občany města odhadem podáno několik žádostí o dotaci v počtu cca 5 -8. Za dobu realizace těchto dotací už lze předpokládat určitý mírný pozitivní vliv na kvalitu ovzduší, alespoň lokálně.

Protože město nepociťuje  problémy s domácími topeništi, nezaměřuje se  tolik při ekovýchovných aktivitách na tuto problematiku, spíše nepřímo při propagaci pasivní energetiky, v rámci akcí „Do práce na kole“, „Dem Země“ apod. 

 • 2.4.C Izolační zeleň ?
  ano
 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  ano

2.4.A

PM10 - za uplynulých šest let v rozmezí 11.3 - 28,4 mikrogramů/m3, PM2,5 - rozmezí 9,7 - 22,8 mikrogramů/m3

2.4.C

Za období od minulého auditu nedošlo k výsadbě nových pásů izolační zeleně. Plochy pro výsadbu izolační zeleně jsou uvedeny v platném územním plánu města. Plochy izolační zeleně jsou navrženy na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, probíhá jednání s vlastníky o případném odkupu těchto pozemků.

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město nemá významné problémy se znečišťováním ovzduší  lokálními domácími topeništi na tuhá paliva. Vytápění je realizováno většinou zdroji na zemní plyn nebo napojením na horkovod.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Problémem znečištění ovzduší ve městě nejsou lokální topeniště, ale doprava. Přesto je pozitivní průběžný zájem o výměnu kotlů v domácnostech, jejich dopad však zatím nemohl být vyhodnocen (s každou výměnou však následuje dopad na kvalitu ovzduší).

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Dle údajů ČHMÚ REZZO 1 za rok 2017 (registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší) se na území města nachází 22 velkých zdrojů znečišťování ovzduší, z toho 11 v průmyslové zóně:

Největšími znečišťovateli v zóně jsou firmy ONIVON a.s. produkcí cca 10,6 t NOx a 8,5 t CO (provoz kogeneračních jednotek, celk. příkon 10 MW) a Chrudim Iron & Steel, s.r.o. produkcí 4,1 t TZL a 1,4 t CO (strojírenská výroba, tavení v el. indukčních pecích), méně pak TRANSPORTA CZECH REPUBLIC a.s. produkcí 1,9 t TOC a 1,6 t VOC (povrchová úprava kovů, odmašťování a čištění povrchů, aplikace nátěrových hmot).

Z dalších zdrojů lze zmínit f. SIAG CZ, s.r.o. s výrobou tubusů větrných elektráren – technologie obrábění kovů, svařování, pokovování zinkem, aplikace nátěrových hmot, spalování paliv (produkce 0,4 t NOx, 0,4 t TOC), průmyslové zpracování dřeva – Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o. Chrudim, též s provozem kotelny o příkonu 0,7 MW   (produkce 0,4 t CO a cca 50 kg formaldehydu ročně), betonárka – FRISCHBETON s.r.o. (0,3 t TZL).

Poměrně dost významných zdrojů se nachází mimo velkou průmyslovou zónu, prakticky „uprostřed“ města (což asi vysvětluje nevelké rozdíly v imisích mezi obývanou a průmyslovou zónou). Jedná se zejména o BASF Stavební hmoty ČR s.r.o. s produkcí 5,4 t TZL, 4,5 t CO a 1 t NOx (příprava stavebních hmot, spalovací jednotky přímých procesních ohřevů),  ERA-PACK s.r.o.  s emisemi 5,2 t VOC (flexografický tisk), Tereos TTD, a.s. - Lihovar, emise 3,7 t NOx (spalování paliv), Vodárenská společnost Chrudim a.s. - ČOV, emise 2,5 t NOx, 0,8 t CO (kogenerační jednotka) a dále BRAMAC střešní systémy s.r.o., emise 0,8 t NOx, 0,4 t TZL (příprava stavebních hmot, spalování paliv).

Tyto zdrojem vcelku svým negativním vlivem na kvalitu směle konkurují strojírenskému průmyslu a podnikům v průmyslové zóně. 

Kromě strojírenské výroby jsou v Chrudimi dále zastoupeny zdroje jako dieselagregáty – náhradní zdroje energie (Vodafone Czech Republic) a kotelny (Nemocnice Pardubického kraje a.s. – Nemocnice Chrudim). 

Město bere velmi vážně stížnosti občanů na průmyslové zdroje, v minulých letech řešil opakované podněty na  zápach z průmyslové zóny, vypovídající o zřejmém nedodržování provozních podmínek velkého zdroje znečišťování ovzduší – město intenzivně  spolupracovalo s ČIZP na vytipování příslušného viníka (řada pozorování v průmyslové zóně, zaznamenávání intenzity zápachu, směru větru apod.).

Dále město všemi dostupnými prostředky podporuje dokončení silničního obchvatu města (urgentní vyřizování administrativy s tím spojené, aktivní podpora města při vyjednávání s majiteli při výkupu pozemků).

Žádná dopravní opatření ke snížení emisí nebyla městem realizována.  

 • 2.4.C Izolační zeleň ?
  ano
 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  ano

2.4.A 

PM10 - za uplynulých šest let v rozmezí 11.3 - 28,4 mikrogramů/m3, PM2,5 - rozmezí 9,7 - 22,8 mikrogramů/m3

2.4.C

Za období od minulého auditu nedošlo k výsadbě nových pásů izolační zeleně. Plochy pro výsadbu izolační zeleně jsou uvedeny v platném územním plánu města. Plochy izolační zeleně jsou navrženy na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města, probíhá jednání s vlastníky o případném odkupu těchto pozemků.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Další plochy izolační zeleně nebyly realizovány. Pás izolační zeleně u průmyslové  zóny Západ nebyl realizován, protože zóna není dosud využita a také město nemá vyřešené vlastnické vztahy k pozemkům, na kterých je navržena.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Ve městě je poměrně velké množství velkých zdrojů znečištění ovzduší. Je to dáno průmyslovou tradicí města, proto se dost významných zdrojů nachází i mimo průmyslovou zónu, prakticky v centru města. Na produkci jejich emisí nemá sice město přímý vliv, může některá opatření iniciovat či ovlivňovat (setkání podnikatelů s občany, způsoby ekologické dojížďky do zaměstnání ad.). Situaci v některých místech může zlepšit izolační zeleň (plánována).

2.4.4 Další indikátory k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. pravidelně zajišťují úklid veřejných prostranství. Na jaře a na podzim probíhá blokové čištěni ulic a veřejných prostranství. Podle potřeby je prováděno kropení ulic - ve smlouvě města s Technickými službami Chrudim 2000 spol. s r.o. je uvedeno, že kropení se provádí při teplotách nad 30 st., ale přednost má zálivka květinových záhonů a dřevin.  Technické služby vedou evidenci ošetřovaných ploch v km komunikací a chodníků a ploch náměstí. Indikátor byl  vyplněn podle těchto evidenčních údajů a nejde kvalifikovaný odhad celkové vyčištěné plochy. Podklad pro vyplnění těchto údajů poskytla společnost Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o..

 • 2.4.D Ochrana před prašností ?
  ano

Plocha náměstí: 19 949 m2, délka komunikací: 122 km, délka chodníků: 150 km - všechny tyto plochy jsou čištěny 2 x ročně. V centru města je náměstí a přilehlé komunikace čištěny častěji, např. po velkých akcích jako je chrudimská pouť, jarmarky, koncerty apod.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Pravidelné čištění ulic zajišťuje určitou ochranu proti prašnosti, velkým zdrojem prašnosti je doprava a tento negativní vliv je možné eliminovat pouze částečně.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Již minulý audit upozorňoval, že v případě nedostatečného zpracování indikátoru 2.4.D. (tedy bez potřebné kvantifikace vycházející z údajů o ošetřované ploše a frekvenci ošetřování, kdy výsledek je s určitou mírou nepřesnosti uveden v metrech čtverečních), nelze hodnoti trend, porovnat úsilí o čistotu komunikací s dalěími městy apod. Nelze tedy odvozovat vliv údržby veřejných prostranství např. na druhotnou prašnost, která může být v případě města typu Chrudimi (s intenzívní dopravou a velkými emisními zdroji přímo ve městě) poměrně velký problém.  Město samo se zde nehodnotí dobře - není ale jasné proč.

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky.

Oponenti požadují pouze drobná doplnění, která jsou uvedena v závěru posudku.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Audit využívá hlavní i doplňkové indikátory.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • registrace systému EMAS a jeho praktické využívání
 • zavedeny formální postupy udržitelné spotřeby
 • zapojení do Fairtradových měst – přesah do globální odpovědnosti
 • rozvoj systému energetického managementu
 • Fond obnovy majetku – příklad dobré praxe
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • horší některé praktické výsledky v udržitelné spotřebě
 • méně rozvinutá komunikace směrem k některým odborům úřadu
 • neexistence jasných (formálně daných) požadavků/principů pro přípravu a realizaci investic z hlediska spotřeby energie a udržitelné výstavby
 • nízká míra spolupráce se soukromým sektorem
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • možnosti spolupráce/využívání technické asistence ze strany nevládních organizací či soukromých společností realizujících projekty v oblasti USV
 • možnost využívání existujících finančních mechanismů (národní programy, operační programy, evropské programy)
 • potenciál spolupráce se soukromým sektorem (zejm. poskytovateli služeb)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • nestabilita rámcových podmínek ovlivňujících dlouhodobou návratnost opatření v oblasti USV
 • nezájem části obyvatel o téma USV (zejm. odpovědné spotřeby)
 • odlišné záměry vedení města v jednotlivých volebních obdobích
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Oponenti konstatují, že město v některých oblastech dosahuje dlouhodobě vysoké úrovně, kterou se daří minimálně držet, v mnohých případech i dále rozvíjet. Týká se to např. rozvoje energetického managementu, snižování spotřeby energie, rozšiřování infrastruktury odpadového hospodářství či osvětových aktivit. Za příklady dobré praxe je možné označit uplatňování systému EMAS a založení Fondu obnovy majetku.

U některých oblastí (konkrétně udržitelné výstavby) je však možné pozorovat spíše stagnaci. Také některé praktické výsledky v oblasti udržitelné spotřeby zaznamenávají spíše pomalejší vývoj. Dosahování lepších efektů by mohla pomoci intenzivnější interní komunikace a spolupráce a „osvěta“ směrem k ostatním odborům úřadu (např. vnitřní správa, IT, investice, stavební).

Oponentní tým níže uvádí doporučení pro jednotlivé oblasti. Doporučení nejsou formulována jako podmínky, nicméně oponenti očekávají, že se jimi bude město v následujícím období zabývat. V závěru jsou uvedeny drobné požadavky na doplnění sebehodnocení, resp. poskytnutí dodatečných dat a dokumentů.

 

Udržitelná spotřeba města

 

Odpadové hospodářství

 • Nadále rozvíjet sběrnou síť pro tříděný odpad s cílem dosažení doporučených hodnot podle faktorů úspěšnosti odpadového hospodářství obce.
 • Zvážit zahájení třídění kovů.
 • Pravidelně zveřejňovat osvětové informace týkající se předcházení vzniku odpadu v radničním zpravodaji (např. tematicky zaměřené – výrobky na jedno použití, pití kohoutkové vody, reklamní letáky, látkové pleny, opravování věcí, půjčování a sdílení, atp.) a zařazovat toto téma do osvětových kampaní a veřejných akcí.
 • Obdobně zacílit na oblast nebezpečných odpadů.
 • V rámci projektu Nevyhazujto.cz a Re-use centra může město jít příkladem a samo využívat některé nabízené předměty ve svých zařízeních a budovách.
 • Zahájení/zintenzivnění spolupráce se soukromým sektorem, např. v rámci výše uvedených kampaní (#dostbyloplastu, cirkulární kavárny), při podpoře bezobalového nakupování, apod.

 

Hospodaření s energií

 • Na základě průběžného vyhodnocování projektu EPC zvážit financování rekonstrukce dalších objektů touto metodou (analýzu vhodnosti realizace EPC je možné financovat z programu EFEKT MPO)
 • Oficiálně stanovit (obecný) požadavek na uvažování a hodnocení budoucí spotřeby energie při realizaci investičních akcí. Není-li možné přijmout samostatný předpis, mohla by být příslušná pasáž včleněna do již existujícího vnitřního dokumentu (např. do Příručky EMAS jako je tomu u „zeleného“ nakupování)

 

Udržitelná výstavba

 • Oficiálně stanovit (obecný) požadavek na uplatňování principů udržitelného stavitelství při realizaci investičních akcí. Není-li možné přijmout samostatný předpis, mohla by být příslušná pasáž včleněna do již existujícího vnitřního dokumentu (např. do Příručky EMAS jako je tomu u „zeleného“ nakupování)
 • Při plánování technických aspektů investičních akcí a přípravě parametrů zadávacích řízení zvažovat kromě oblasti energetické účinnosti i další kritéria udržitelného stavitelství: materiály z obnovitelných zdrojů (např. dřevostavby); lokální zdroje materiálu (např. kámen); použití prvků budov v případě demolic a rekonstrukcí; využití recyklátů (např. beton, cihly); vhodné vytápění (rekuperace) a chlazení (předokenní rolety, lamely, orientace, apod.); péče o vnitřní prostředí budov; využití šedých vod, využití dešťových vod; aspekty adaptace na změnu klimatu (např. propustné zpevněné plochy, zelené střechy a fasády, městská zeleň, zastínění); omezení použití chemických přípravků (např. dřevo, které není nutné ošetřovat); podpora prvků spojených s cyklodopravou (stojany, sprchy); požadavky na konec životního cyklu budovy (např. demontovatelnost, modularita, možnost modernizace budovy)

 

Souhrn požadavků na doplnění:

 • Otázka 3.1.1: Oponenti by uvítali poskytnutí environmentálních prohlášení některých podřízených organizací stejně jako Příručky EMAS (přislíbena, avšak zatím nezaslána).
 • Otázka 3.2.1: Oponenti by uvítali doplnění o informaci, jak je nakládáno s gastroodpadem (např. ze školních jídelen a dalších zařízení města). Komu předáván, kde končí...
 • Otázka 3.3.4: Oponenti by uvítali údaje za rok 2018, jsou-li k dispozici.
 • Otázka 3.4.3: Oponenti by uvítali údaj o příslušném procentním podílu, je-li k dispozici

Požadavky oponentů byly uspokojivě vypořádány.


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

Město splňuje podmínky pro přidělení kategorie A MA21 v oblasti Udržitelná spotřeba a výroba. Návrhy na možná zlepšení jsou uvedena v části "Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele".
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

3.1 Udržitelná spotřeba města

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nastaven energetický management a zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energií pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 52 objektů). Od roku 2009 máme na MěÚ zaveden a certifikován systém EMAS.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Oblast udržitelné spotřeby je vhodně propojena s energetickým managementem a systémem EMAS. Stále však v této oblasti existuje významný potenciál pro zlepšení, jak napovídají i vykazované indikátory (podíl zboží s ekoznačkou, podíl recyklovaného papíru, apod.).

Ačkoliv podíl zboží s ekoznačkou mírně stoupá, je takto nakupováno pouze běžné spotřební zboží (např. čisticí prostředky), zatímco by bylo možné využít kritéria ekoznačky i na produkty, jako jsou např. nábytek, podlahové krytiny, pracovní oděvy a další.

Recyklovaný papír je využíván minimálně s poukazem na „zákaz“ ze strany IT oddělení kvůli poškozování techniky. Kvalita recyklovaného papíru se však v průběhu času výrazně zlepšila, navíc výrobci tiskové a kopírovací techniky často produkují pod svou značkou i kancelářský papír a jsou schopní doporučit (a garantovat) recyklovaný papír vhodný pro daný typ tiskárny či kopírky.

Při obnově elektrospotřebičů jsou nakupovány výrobky ve vysokém energetickém standardu. Jejich obnova probíhá postupně, proto zatím není podíl spotřebičů v nejvyšší energetické třídě příliš vysoký.

Chrudim je zapojena do akce Fairtradová města, čímž přispívá k naplňování principů nejen udržitelné spotřeby, ale také globální odpovědnosti.

Město se snaží vybraná témata udržitelné spotřeby zařazovat i do osvětových akcí, které každoročně pořádá.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.1.1 Má město schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro nakupování s kritérii energetické efektivnosti?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zodpovědné nakupování

Město Chrudim má od roku 2009 certifikován systém EMAS. Zavedením systému EMAS na úřadě město Chrudim jasně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a svou odpovědnost za stav životního prostředí ve městě. Součástí systému je Příručka EMAS, ve které jsou řešena i pravidla nakupování. V rámci nakupování zboží s ekoznačkou jsou nakupovány především ekologicky šetrné čisticí prostředky (EMAS). Většina zboží je pak nakupována s ohledem na principy UR.

Environmentální prohlášení a další informace k systému pro veřejnost jsou zveřejněno na internetových stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9385

Všechny MŠ, 2 ZŠ, Centrum sociálních služeb, Technické služby, Sportovní areály města Chrudim a Městské lesy mají provedeno environmentální přezkoumání. Lze říci, že mají zavedený systém ekologického chování - dle požadavků EMAS, v jejich případě však nedošlo k ověření systému akreditovanou osobou a to zejména kvůli jeho finanční náročnosti. Cílem zavedení systému na výše zmiňovaných organizací bylo dovést tyto organizace k ekologickému chování a jednání.

Město nemá jiný schválený vnitřní předpis upravující pravidla pro zodpovědné nakupování. Nákupy jsou v gesci OKT - hospodářské správy. Při nových nákupech drobného hmotného majetku je upřednostňováno zboží s pozitivním vlivem na UR, energetickou třídou A+ apod.

Spotřeba energie

Město má od roku 2016 zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie a online měření spotřeby vody pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 52 objektů) - více viz Oblast 3.3 - Hospodaření s energií.

Město monitoruje nákupy DDHM, žárovek, zářivek, papírenského zboží či spotřebičů. V souladu s energetickým managementem je dáno, že obnova bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu  s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření, což se vztahuje při rekonstrukcích i na obměnu elektrospotřebičů. 

Byl zpracován pasport veřejného osvětlení.

Bylo provedeno energetické štítkování budov na  objektech v majetku města (budovy mateřských a základních škol, divadlo, sportoviště, bytové domy atd.). Všechny tyto objekty byly opatřeny energetickými štítky.

Osvěta

Město s partnery v průběhu roku připravuje  osvětové akce a kampaně, které se nějakým způsobem dotýkají tématu udržitelné spotřeby - cíl dle SDgS - cíl 12 - odpovědná výroba a spotřeba.

 • Den Země
 • Den bez aut, Evropský týden mobility
 • Den s Technickými službami
 • Fairtrade
 • Chrudim za udržitelný svět

Všechny informace k těmto kampaním lze nalézt na stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/akce-a-kampane/ds-1164/p1=1979

 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?
  ano
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  ano
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
  ano
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  ano
 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
  ano - EMAS, jiný systém ne

3.1.B

2016: 8,23%

2017: 9,10%

2018: 11,30%

3.1.C

2016 - 5 krabic - 1,32%

2017  - 3 krabice - 0,74%

2018 - 5 krabic - 1,52%

Město preferuje nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí, máme nastaven systém EMAS, jiný schválený vnitřní předpis nemáme.

3.1.D

Město má zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energií pro městské budovy.

Elektrospotřebiče A+:

2016: 4,13%

2017: 11,5%

2018: 4,4%

3.1.E

2016 - 11,22%

2017 - 12,73%

2018 - 14,20%

V rámci rozpočtu ZM a MA 21:

2017 - 46,10%

2018 - 26,53%

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Zavedený systém EMAS stanovuje pravidla pro nakupování v souladu s principy UR. Jiná pravidla zavedena nemáme. Máme zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací.

Dle možností jsou nové elektrospotřebiče nakupovány podle energetických štítků.

V průběhu roku pořádáme pravidelně 5 osvětových akcí, které v sobě zahrnují problematiku udržitelné spotřeby. Snažíme se dbát o jejich kvalitu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Jako vnitřní předpis pro energeticky/environmentálně šetrné nakupování je využívána Příručka EMAS. Aspekty udržitelné spotřeby jsou sledovány v rámci Registru environmentálních aspektů, monitorovány a vyhodnocovány v Environmentálním prohlášení. Město v tomto směru pozitivně působí i na své podřízené organizace, které – podle informace města – též zpracovávají Environmentální prohlášení. Na webových stránkách těchto organizací (náhodně zvolených) však nebyla prohlášení nalezena.

Oponenti by uvítali poskytnutí environmentálních prohlášení některých podřízených organizací stejně jako Příručky EMAS (přislíbena, avšak zatím nezaslána).

Příručka zaslána - požadavky na "zelené nakupování" jsou obsaženy. Environmentální prohlášení podřízených organizací - vysvětleno.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podíl vytříděných složek odpadu roste, třídění je ve městě na vysoké úrovni. V posledních letech se město zaměřuje také na předcházení vzniku odpadů (ekovýchovné programy na školách, nákup kompostérů).

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Nakládání s odpady, zejména pokud jde o třídění komunálního odpadu, je ve městě na velmi dobré úrovni. Mírné rezervy stále existují v hustotě sběrné sítě. Významněji by bylo možné se zaměřit na osvětu pro třídění nebezpečného odpadu a pro podporu prevence a dále na zahájení větší spolupráce se soukromým sektorem.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Systém nakládání s odpady upravuje  obecně závazná vyhláška města Chrudim o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém“).

Rozvoj způsobu nakládání s odpady řeší především  Plán odpadového hospodářství města,  zpracovaný v roce 2015 společností ISES  s.r.o. a  schválený zastupitelstvem města dne 25.1.2016. Indikátory a cíle, které jsou v něm uvedeny, jsou každoročně vyhodnocovány a zpráva o vyhodnocení je předkládána Radě města. Vyhodnocení POH bylo provedeno za roky 2016 a 2017.  POH  a Vyhodnocení plnění POH za rok 2016 a 2017  jsou zveřejněny na stránkách města:http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7001

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9407

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9409

 Odpady jsou tříděny plošně prostřednictvím separačních hnízd s kontejnery na recyklovatelné složky KO (plasty, papír, sklo, NK). Mezi lety 2015 – 2018  mírně vzrostl počet separačních hnízd (ze 110 na 113), mírně byl navýšen počet kontejnerů (z 368 na 379). Počet obyvatel na jedno sběrné místo činí 205 (ideálně 200).

Dále jsou ve sběrném dvoře města tříděny další položky KO jako kovy (ty jsou také občany předávány do čtyř provozoven sběrných surovin na území města), BRKO, nebezpečné odpady, objemný odpad, textil, jedlé oleje, pneu, léky, stavební odpady atd.

V roce 2018 prošel SD města rekonstrukcí, spočívající v modernizaci vybavení (nové kontejnery na objemný odpad, dřevo, textil apod., instalace drtičky, provozní váhy, ochranného kamerového systému atd.) a rozšíření jeho provozní kapacity (rozšíření plochy SD).

 Město  Chrudim  má smlouvy s provozovateli kolektivních systémů ASEKOL,  EKOLAMP  a ELEKTROWIN zajišťujících  zpětný odběr elektrozařízení z domácností (též baterií a akumulátorů). Elektrozařízení se předávají do SD, v případě drobných eletrozařízení (ASEKOL) je sběr doplněn veřejnou sítí s červenými kontejnery, umožňujících sběr baterií.

Ve městě je rozmístěno 20 kontejnerů na vytříděné oděvy (nárůst o 5 ks oproti přechodnému období), které provozuje společnost TextilEco a.s. Množství předaných oděvů má vzrůstající tendenci, v letech 2017 a 2018 se pokaždé vytřídilo kolem 90 t (nárůst cca o 30 t oproti 2015).

Od poloviny roku 2016 jsou prostřednictvím veřejně přístupných kontejnerů tříděny použité jedlé oleje z domácností, zajišťujících snížení množství těchto látek vylévaných do městské kanalizace.  

Vytřídění BRKO je kromě předávání do SD zajišťováno  jednorázovými svozy  biologických odpadů ze zahrádkářských kolonií, prováděných v předem ohlášených termínech a pod dozorem pracovníků Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o.

Předcházení vzniku odpadů:

V souladu se schváleným POH se město věnuje i problematice předcházení vzniku odpadů. V rámci toho řeší  následující projekty:

-  na základě dotace z OPŽP městem zajištěno 600 kompostérů  a na základě smlouvy o zápůjčce distribuováno občanům vlastnícím  nemovitost s pozemkem nebo rekreační zařízení  na k.ú. města Chrudim. Distribuce probíhala v období podzim 2017 až  podzim 2018

- od 1. 12. 2018 se město připojilo k projektu Nevyhazujto, byl spuštěn webový portál, na kterém mohou občané za odvoz nabídnout věci, které už nepotřebují, ale bylo by možné je ještě využít. Odkaz na tento webový portál je přímo na stránkách města: https://www.chrudim.nevyhazujto.cz/#!/home,

- vybudování re-use centra ve Sběrném dvoře - požadavek vybudování re-use centra vznesli občané na Desateru v únoru 2018 a tento požadavek byl potvrzen i anketou. Proto město začalo připravovat re-use centrum, které bude fungovat na Sběrném dvoře v ulici Obce Ležáků. Občané budou moci v re-use centru předat věci, které už nepotřebují (knihy, hračky, nádobí, drobný nábytek apod.) a tyto věci může převzít každý, kdo je bude chtít znovu používat. Re-use centrum bylo otevřeno v červnu 2019. Bylo také zpracováno jako příklad dobré praxe - https://usv.dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-re-use-centrum-chrudim . 

Nakládání s gastroodpadem je na školách zajištěno tak, že mají uzavřenou smlouvu se soukromým subjektem, který si pro  zbytky ze školní jídelny jezdí dle potřeby, minimálně však třikrát týdně.

 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  207,8 kg/obyv.
 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  7
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Mezi základní tříděné složky patří plasty, papír, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky a textil.

Celkově bylo v roce 2017 vytříděno 207,8  kg/obyv. ( bez započtení kovů ze sběren tj. 141,4 kg/obyv.). Započteny byly položky plasty, papír, sklo, NK, BRKO, jedlé oleje, textil, kovy i NO). Tento stav představuje oproti roku 2014 zvýšení (175,19 kg/obyv.; resp. 95,7 kg/obyv.).

Rozvíjí se třídění BRKO (i když ne zcela vyhovujícím tempem), jedlých olejů a tuků a textilu. Od cca roku 2018 by se měl začít snižovat podíl  BRKO ukládaných na skládky v důsledku využívání kompostérů v rámci předcházení vzniku odpadů.

Podrobnosti viz též Vyhodnocení plnění POH

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město samostatně třídí základní složky (papír, plasty, sklo, nápojové kartony) a použité jedlé tuky a oleje. Ve spolupráci s kolektivními systémy jsou v rámci zpětného odběru sbírána vysloužilá elektrická a elektronická zařízení, svítidla a baterie a akumulátory; dále je ve spolupráci se soukromou společností zajišťován sběr textilu. Ostatní složky je možné odevzdávat ve sběrném dvoře; město v blízké době zprovozní druhý sběrný dvůr.

V oblasti BRKO se město významně zaměřuje na prevenci (postupné rozšiřování kompostérů). Jsou prováděny jednorázové svozy bioodpadu ze zahrádkářských kolonií; nikoliv však z jiných oblastí (zástavby rodinných domů, sídliště). Město má smlouvu s kompostárnou.

Oponenti by uvítali doplnění o informaci, jak je nakládáno s gastroodpadem (např. ze školních jídelen a dalších zařízení města). Komu předáván, kde končí... - Dodatečně vysvětleno.

Pokud jde o hustotu sběrné sítě, město se velmi přibližuje „ideálním“ hodnotám indikátorů – tzv. faktorů úspěšnosti odpadového hospodářství obce uvedených v Metodickém návodu pro zpracování POH obce, resp. hodnotám doporučovaným dalšími subjekty odpadového hospodářství (např. kolektivními systémy). Podle těchto indikátorů by město mělo dosahovat následujících výsledků:

- min. 115 sběrných hnízd (max. 200 obyv. na sběrné hnízdo)

- max. docházková vzdálenost pro občany 100 metrů; max. vzdálenost mezi dvěma hnízdy 200 metrů

- dostupnost sběrného dvora max. 1 km (pro min. 80 % občanů)

- min. 23 kontejnerů na zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení a sběr textilu (max. 1000 obyv. na jeden kontejner)

V tomto směru má město stále prostor pro určitý rozvoj.

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ve městě pravidelně probíhá optimalizace z hlediska dostupnosti separačních hnízd. Hnízda jsou tvořena základními třemi druhy kontejnerů – papír, plasty (NK sbírán spolu s plasty), sklo (barevné společně s bílým), v některých lokalitách sběrných míst se dále vyskytují kontejnery na elektrozařízení z domácností, vytříděný textil a jedlé tuky a oleje.

Pravidelně probíhají osvětové kampaně v rámci Dne Země,  Dne s Technickými službami, s programy zajišťovanými TS, pravidelné informace k třídění odpadů jsou uváděny v Chrudimském zpravodaji. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí provádí v rámci výkonu státní správy kontroly firem na území města zaměřené na zajištění způsobu nakládání s  odpady.

Předcházení vzniku odpadů - webový portál Nevyhazujtocz. https://www.chrudim.nevyhazujto.cz/#!/home a nově v červnu 2019 bylo otevřeno Re-use centrum. 

Téma předcházení vzniku odpadů je zahrnuto i do ekovýchovných programů Ekocentra Palety, který je připraven na potřeby města, tedy dle specifik a požadavků města.

V rámci kampaní spolupracujeme i s obchodem Vratné láhve - http://vratne-lahve.cz 

K problematice třídění odpadů jsme vydali letáček - https://www.chrudim.eu/StaticFiles/cs/download/zdrave-mesto/letak_trideni-odpadu.pdf

 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?
  kovy 33,4%, papír 34,1%, plasty 7,8%, sklo 10%, NK 0,17%, BRKO 11,7%, textil 1,92%, NO 0,87%, pneu 0,27%
 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  184,5 kg/obyv. (2017), 181,56 kg/obyv. (2016)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Podíl vytříděných materiálově využitelných složek na produkci SKO se přibližuje 30% (plasty, papír, sklo, kompozitní obaly, kovy, textil).

Třídění papíru má mezi lety 2015 – 2017 kolísavou tendenci (průměrně 1,5 tis. t/rok), což může být reakce na situaci na ceny druhotných surovin), naopak třídění plastů stabilně roste (293 t, resp. 304 t a 377 t) podobně jako třídění skla (431 t, resp. 460 t a 480 t) a nápojového kartonu (z cca 5,5 t na 8 t v roce 2017).

Z materiálově využitelných odpadů tvoří kromě kovů nejvýznamnější položku papír, sklo a plasty, podíl NK je v celkovém množství spíše malý.

Produkce množství netříděného směsného KO (č. 200301 dle Katalogu odpadů)  od roku 2011 do 2015 stále mírně klesala, od roku 2016 opět mírně roste (těžko odhadovat, jedná-li se o trend v důsledku zhoršení třídění nebo je vzestup ve vztahu např. k příznivé ekonomické situaci obyvatel). Stejný trend vykazuje produkce objemného odpadu.

Podrobnosti viz též Vyhodnocení plnění POH

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Ve městě je zavedena relativně hustá síť sběrných míst pro třídění odpadu (viz předcházející otázka). Občané jsou informováni o možnostech třídění v rámci radničního zpravodaje a toto téma je pravidelně zařazováno do osvětových kampaní a veřejných akcí (např. Den Země apod.).

Větší důraz by si zasloužila otázka předcházení vzniku odpadu. Město na svých webových stránkách propaguje platformu Nevyhazujto.cz, chystá zprovoznění Re-use centra a zapojení do kampaně #dostbyloplastu. Propagaci předcházení vzniku odpadu je však doporučeno zintenzivnit.

Směrem k soukromému sektoru (firmám) je v oblasti prevence a třídění odpadů vyvíjeno minimum aktivit, s výjimkou běžné kontrolní a dozorové činnosti. Zde lze spatřovat nevyužitý potenciál, neboť soukromý sektor, především poskytovatelé služeb a obchodníci, mohou ve spolupráci s městem svými aktivitami významně pomoci šířit osvětu v oblasti předcházení vzniku odpadů, minimalizace používání obalů a udržitelné spotřeby mezi občany.

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Dvakrát ročně probíhá mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. O harmonogramu svozu jsou občané informováni v Chrudimském zpravodaji, na internetových stránkách města a Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o.

V porovnání s rokem 2015 (z hlediska produkce NO výjimečný) kleslo  významně v letech 2016 a 2017  množství nebezpečných odpadů. Produkce NO se v průběhu časové linky 2011 - 2017 jeví jako rozkolísaná, významnou položku tvoří často akumulátory (možnost jejich předávání za úplatu prostřednictvím sběren, vliv trhu) a dále produkce nebezpečných stavebních odpadů – azbestu (počet staveb). Na produkci nebezpečných odpadů  má vliv činnost kolektivních systémů.

Přehled produkce nebezpečných odpadů:

Rok

Množství vytříděných NO v t

2015 

62,452

2016

41,841

2017

42,025

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Množství vytříděných nebezpečných odpadů mírně klesá, ve městě je dobře zajištěno jejich třídění.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Produkce nebezpečného odpadu je – podle vyjádření města – rozkolísaná, nicméně dá se říci, že v posledních letech spíše klesá. Důvody těchto skutečností je možné vnímat v realizaci jednorázových akcí, při kterých vzniká větší množství NO (např. azbest ze staveb) a dále v nárůstu množství elektrozařízení sebraných prostřednictvím zpětného odběru.

Nebezpečné odpady je možné odevzdávat na sběrném dvoře. Dále město 2x ročně zabezpečuje mobilní sběr NO, o který však občané nejeví tak velký zájem.

Existuje zde prostor pro osvětu – seznámení/připomenutí občanům, jaký „drobný“ nebezpečný odpad mohou mít doma a neměl by končit ve směsném odpadu. Jedná se např. o barvy, laky a ředidla, znečištěné hadry, lepidla, tonery, léčiva, apod.

3.3 Hospodaření s energií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci MěÚ Chrudim je od roku 2015 zřízena  pozice energetického manažera a aplikován systém energetického managementu a provozován systém EPC.

Od roku 2018 máme na budově MěÚ v provozu fotovoltaickou elektrárnu zavedeny online sledování spotřeby vody (po 8 hodinách).

Od roku 2016 jsme zapojeni v Paktu starostů a primátorů, jehož výsledkem je zpracovaný plán udržitelné energetiky pro město Chrudim. Tento plán chceme do budoucna propojit s Adaptační strategií na ochranu klimatu pro město Chrudim, kterou máme schválenou v ZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město velmi kvalitním způsobem realizuje systém energetického managementu (EnMS), který je částečně propojen se systémem EMAS. Zároveň má zpracovaný Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim v rámci svého členství v Paktu starostů a primátorů.

Díky realizaci konkrétních energeticky úsporných akcí dochází k postupnému snižování spotřeby energie. Zároveň se město snaží využívat obnovitelné zdroje energie (fotovoltaická elektrárna na budově MěÚ, tepelné čerpadlo na chlazení kluziště městského stadionu, chystaný projekt tepelných čerpadel v mateřských školách).

Spíše klesající trend má také spotřeba pohonných hmot.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 1. Město systematicky sleduje spotřebu energie od roku 2009, kdy byl zaveden systém EMAS. Odpovědnost za sledování spotřeb Odbor kanceláře tajemníka, oddělení hospodářské správy. Při zpracovávání každoroční aktualizace Environmentálního prohlášení jsou data vyhodnocena a případně navržena opatření ke snížení spotřeby. Stejně tak příspěvkové organizace města sledují průběžně spotřeby energií.
 2. Od 1.1.2015 zavedeno místo energetického manažera, který spolupracuje se všemi organizacemi a společnostmi města.
 3. Město Chrudim zahájilo v roce 2014 zavádění systému managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2012, a to za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT.
 4. Od roku 2014 je zaveden projekt EPC.
 5. Nakládání s úsporami - je schválen ZM Fond obnovy majetku (FOM). V tomto fondu jsou shromážděny  vklady města, příjmy ze splátek půjček a úroků poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení do doby jejich konečného splacení, zůstatek Fondu rozvoje bydlení k datu založení FOM, dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (bank, občanů, firem apod.), podíl 30% z výnosu prodeje nepotřebného nemovitého majetku města Chrudim (finanční prostředky budou převedeny na účet fondu v témže kalendářním roce, kdy budou inkasovány do příjmů - příjmy nad rámec stávajícího rozpočtu - města na základě schváleného rozpočtového opatření), podíl 45% ze zjištěných úspor provozních nákladů na média v těch případech, kdy byla na a v objektech města zrealizována opatření směřující k zajištění úspor (voda, elektřina, plyn, teplo aj.). Finanční prostředky budou převedeny na účet fondu obvykle do 31.5. následujícího kalendářního roku, na základě provedeného vyhodnocení úspor a po schválení rozpočtového opatření, kterým budou alokovány z rozpočtových kapitol, ve kterých úspory vznikly (úřad, příspěvkové organizace, firmy města  atd.) jiné příjmy (bankovní úroky, smluvní pokuty dodavatelů).

Finanční prostředky z FOM lze použít na financování, spoluúčast a předfinancování výdajů investiční i neinvestiční povahy, včetně zapojení prostředků k dotacím a přípravy projektové dokumentace, souvisejících s následujícími činnostmi. Provádění opatření směřujících k úsporám provozních nákladů v objektech města v oblasti médií (elektřina, voda, teplo, plyn aj.) – tyto zdroje budou zahrnuty buď ve schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok, případně budou zapojeny v průběhu roku z fondu po schválení rozpočtového opatření nezbytné či havarijní stavy na bytovém fondu a  placení bankovních poplatků.

Příklad využití naspořené částky z FOM: V roce 2018 byla na budově MěÚ Pardubická 53 vybudována fotovoltaická elektrárna. V rámci projektu jsme si nechali zpracovat rámcovou kalkulaci včetně návratnosti investice dle spotřeby elektrické energie z FVE, v kalkulaci návratnosti počítáme s cenou elektřiny, která reflektuje očekávaný vývoj cen elektřiny v následujících letech životnosti investice.

Projekt vychází ze strategických a koncepčních dokumentů města - http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=6659 http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=1667&n=strategicky%2Dplan%2Dudrzitelneho%2Drozvoje%2Dmesta%2Dchrudimi%2D2015%2D2030&p1=1944

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy MěÚ Pardubická 67, kde sídlí převážná většina odborů MěÚ. Tento projekt je považován za pilotní. Pokud se provoz FT elektrárny osvědčí, využijeme těchto zkušeností při instalaci dalších možných panelů na jiných budovách v majetku města, které budou mít požadované parametry.

Realizované projekty propojujeme i s osvětou.

V roce 2017 jsme připravili pro veřejnost velkou osvětovou kampaň zaměřenou na téma: „V SOULADU S PŘÍRODOU…NAUČME SE ŠETŘIT S PŘÍRODNÍMI ZDROJI“. Snahou bylo seznámit návštěvníky akce s tématikou udržitelné energetiky. Konkrétně pak s tím, jak šetřit se zdroji el. energie, ukázka a seznámení s alternativními zdroji energie, připraveny byly workshopy na poradenství v oblasti úspor vody, el. Energie a pasivního stavitelství, apod. http://www.chrudim.eu/den-zeme-2017-utery-25-dubna-na-resselove-namesti/d-7108/p1=1979.  http://2017.chrudimsobe.cz/2017-04-25-den-zeme

Téma Udržitelné energetiky bylo součástí akce Chrudim za udržitelný svět 2018. Cílem akce bylo seznámit žáky ZŠ s cíly SDgS a s daným cílem spojit i praktickou ukázku, která je spojena s městem Chrudim. Právě na stanovišti Udržitelné energetiky byl žákům představován i tento projekt. Více o akci http://www.chrudim.eu/chrudim-za-nbsp-udrzitelny-svet/d-8453/p1=1979

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Od roku 2015 byla vytvořena pozice energetického manažera města, zaveden energetický management a je realizován projekt EPC. 

Funkce energetického manažera města přináší pravidelnou a častou  spolupráce se všemi subjekty města a úspory jak energií, tak financí.

Byly zrealizovány dva pilotní projekty - fotovoltaika a revitalizace MŠ V.Nejedlého.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má od roku 2015 zaveden EnMS v souladu s normou ČSN EN ISO 50001, a to na veškerém majetku (51 objektů) s výjimkou bytových domů. Systém je udržován a pravidelně aktualizován, avšak – zejména z finančních důvodů – si jej město nenechalo certifikovat. Oblast hospodaření s energií je dále sledována v rámci systému EMAS (zavedený od roku 2009), kde patří mezi významné environmentální aspekty (střední úroveň významnosti). Tento systém je pravidelně ověřován a je obnovována jeho registrace. Podrobně je oblast hospodaření s energií rozpracována v rámci Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudim.

Od roku 2015 je také zavedena funkce energetického manažera města, a to při personálním zajištění 1,0 úvazku – což umožňuje plnohodnotnou realizaci EnMS.

Od roku 2014 realizuje město pilotní projekt EPC; na základě analýzy bylo vybráno 10 objektů, ve kterých nyní projekt probíhá. Město zatím neuvažuje o rozšíření projektu na další objekty.

Za příklad dobré praxe může sloužit Fond obnovy majetku, prostřednictvím kterého jsou financovány projekty energetických úspor. Část ušetřených peněz se vrací do Fondu, část jde do rozpočtu města a část si ponechávají organizace, ve kterých byl projekt realizován. Fond je tak velmi dobrým příkladem jednak revolvingového financování a jednak způsobu, jak angažovat a motivovat organizace k realizaci energeticky úsporných projektů.

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim realizovalo v minulém roce 2014 projekt snižující energetickou náročnost určitých objektů vlastněných městem Chrudim prostřednictvím metody EPC.

Data jsou použita pro přípravu projektů zaměřených na snižování spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů.

Seznam objektů, kde je EPC realizováno:

1.Chrudimská beseda, Muzeum,restaurace Široká 85, Široká 86

2.Městské kino Svatopluka Čecha 256

3.ZŠ Dr. Peška Dr. Peška 768

4.ZŠ Dr. Malíka Dr. Malíka 958

5.ZŠ U Stadionu U Stadionu 756

6.Bazén V Průhonech 503

7.Zimní stadion V Průhonech 503

8.Budova městského úřadu Pardubická 67

Průběžně jsou realizovány projekty řešící "Modernizaci veřejného osvětlení Chrudim", modernizaci osvětlení tělocvičen, tříd u budov MěÚ např. (realizován projekt Revitalizace MŠ Topol, projekt Revitalizace MŠ Víta Nejedlého apod.)

Veškerá data týkající se jednotlivých médií jsou nejméně 1x měsíčně monitorována, zaznamenána a vyhodnocena. Na mnohých místech je monitoring častější. Máme i dálkové odečty na mnohých měřidlech ( EOP, ČEZ, VAK, nově zrekonstruovaná školka a budovy MěÚ). Tento monitoring napomáhá i při minimalizaci ztrát v případě poruch či havárií. Aktivně se pracuje samozřejmě i s daty z projektu EPC.

Podrobnou analýzou emisí k roku 2015 se zabývá i dokument Základní inventura emisí jako příloha č.1 k Akčnímu plánu udržitelné energetiky města Chrudim.

Spotřeba pohonných hmot i ujetá vzdálenost v km je sledována v rámci EMAS.

 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?
  61875,726 MWh/rok 2015
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
  11,76% z F do C; 4,76% z G do C; 10% z D do B
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
  9710 litrů
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
  10,3998 MWh/rok
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
  710,020 MWh/rok
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
  9 MWh/rok
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
  1018.189 MWh/rok
 • 3.3.B Spotřeba energie ?
  1027,198 MWh/rok
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zaveden systém EMAS a nastaveny odpovědnosti za jednotlivé činnosti. 

Energetický manažer spolupracuje na realizaci metody EPC.

Město má vytvořený funkční energetický management, dochází k úsporám energie.

Data jsou aktivně využívána pro další opatření vedoucí ke snižování spotřeby energie.

Podrobná analýza emisí je součástí zpracované  přílohy č.1 k Akčnímu plánu udržitelné energetiky města Chrudim.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Data o spotřebě energie jsou v rámci EnMS monitorována s měsíční či častější periodou; v některých případech jsou zavedeny dálkové odečty. Data jsou zpracovávána a vyhodnocována v rámci EnMS a jsou využívána pro identifikaci případných odchylek, plánování energeticky úsporných opatření a projektů OZE.

Dále dochází k monitoringu spotřeby vody. V rámci systému EMAS je sledována spotřeba pohonných hmot a ujetých kilometrů.

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město nemá předpis upravující parametry investičních akcí a ohledem na budoucí spotřebu energie. Při zpracovávání projektů na investiční akce se město řídí platnou legislativou a v případě rekonstrukcí budov nebo novostaveb jsou součástí projektu PENB.

V rámci realizace projektu IPRM (v letech 2008) byla realizována řada opatření, která přispěla velkou měrou k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života obyvatel žijící v této lokalitě - zateplení, změna vytápění v bytových domech, nová otopná soustava, sanace základů, hydroizolace spodní stavby apod.  

Připravují se další objekty k připojení na EOP – školy, sportovní hala, DPS.

Energetický manažer je ke všem projektům přizýván již ve fázi příprav, aby se podílel na snížení provozních nákladů v budoucnu. Zde se snažíme najít vždy vyváženost mezi náklady a výší úspor tak, aby úspory byly vratné max. do 15-20 ti let od spuštění projektu do provozu.

V roce 2018 byla realizována kompletní rekonstrukce MŠ Víta Nejedlého, připravujeme projekty na MŠ U Stadionu a Strojařů, sportovní halu atd. Zde se na přípravě projektů podílí již od základu i energetický manažer, pracujeme s budoucími provozními náklady.

V roce 2018 byl pilotně zrealizován projekt "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ V. Nejedlého". Byl komplexně renovován objekt Mateřské školy V. Nejedlého 769 v Chrudimi s cílem snížit energetickou náročnost. Mateřská škola sestává ze dvou objektů - školy a hospodářské budovy. Renovace zahrnovala zateplení obvodových stěn, střechy hospodářského pavilonu, výměnu původních oken a dveří, instalaci řízeného větrání, stínící techniky a regulaci otopné soustavy.

Budova MŠ je zařazena do souboru majetku města Chrudim, na němž je implementována norma ČSN EN ISO 50001 - Systém managementu hospodaření s energií. Projekt tedy vycházel z činnosti energetického managementu, kterou byla zjištěna nevyhovující energetická bilance objektu MŠ. Proto bylo přistoupeno k podrobnému posouzení energetických spotřeb budov, zhodnocení vytápěcího systému, přípravy teplé vody a spotřeby elektrické energie a zpracovány návrhy energetických opatření. Tyto návrhy byly posouzeny a byla provedena jejich optimalizace a stanoven nejoptimálnější postup řešení, který byl předmětem předloženého projektu.

Předpokládaná stanovená úspora bude moci být posouzena nejdříve koncem roku 2019. Realizací projektu předpokládáme dosažení úspory energie o 93 MWh/rok, což představuje snížení provozních nákladů cca o 87 tis. Kč/rok bez DPH. Po realizaci projektu bude u měněných konstrukcí dosaženo doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 73 0540-2:2011. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy bude 0,39 W/(m2.K). Po realizaci navržených opatření dojde ke snížení měrné roční spotřeby tepla na vytápění o cca 60%.

V roce 2017 jsem se zúčastnili s tímto projektem i soutěže Chytrá města pro budoucnost v kategorii smart city řešení - viz obdržený certifikát.

Příloha: nejedleho.zip
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město posuzuje významné investiční akce z hlediska spotřeby energie i dalších provozních nákladů do budoucna.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město nemá žádný předpis, který by stanovoval požadavky na stavební investiční akce z hlediska budoucí spotřeby energie.

Podle vyjádření představitelů města, před realizací jednotlivých akcí město (energetický manažer) uvažuje možné varianty a technická řešení a zpracovává kalkulace z pohledu budoucích provozních nákladů. Podle nich poté stanoví konkrétní technické podmínky a požadavky, které jsou včleněny do zadávací dokumentace výběrového řízení. To už je pak soutěženo pouze podle kritéria nejnižší ceny.

Kromě parametrů energetické účinnosti (např. zateplení obálky, parametry otvorových výplní, apod.) se nabízí prostor pro uvažování aspektů materiálové účinnosti v kontextu oběhového hospodářství či aspektů adaptace na změnu klimatu (souvislost s oblastí 3.4).

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Veškerá data týkající se jednotlivých médií jsou nejméně 1x měsíčně monitorována, zaznamenána a vyhodnocena. Na mnohých místech je monitoring častější. Máme i dálkové odečty na mnohých měřidlech ( EOP, ČEZ, VAK, nově zrekonstruovaná MŠ a budovy MěÚ). Tento monitoring napomáhá i při minimalizaci ztrát v případě poruch či havárií. Aktivně se pracuje samozřejmě i s daty z projektu EPC.

      2016 2017 2018
Spotřeba tepla z CZT v budovách vlastněných městem  MWh energetický manažer 9 674 9 547 8 678
Spotřeba zemního plynu v budovách vlastněných městem  m3 energetický manažer 189 005 205 024 178 009
Spotřeba elektrické energie na zařízeních města  MWh energetický manažer 3 966,000 3 879,000 3 979,000
Spotřeba vody v budovách vlastněných městem m3 energetický manažer 39 305 34 647 30 365

 

Příloha: voda_1.jpg
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Díky I. Fázi sledování vody na objektech města předcházíme větším únikům vody. Dochází jednak k šetření přírodních zdrojů, tak i financí z rozpočtu města.

Spotřeba vody 17 448 m3.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Data o spotřebě energie i vody jsou monitorována a vyhodnocována (viz otázka 3.3.2).

U spotřeby energie dochází k jejímu průběžnému snižování. Postupně klesala také spotřeba vody, avšak v roce 2017 došlo k opětovnému nárůstu (vysvětleno technickou závadou na fakturačním vodoměru a vodovodní soustavě).

Oponenti by uvítali údaje za rok 2018, jsou-li k dispozici. - Údaje dodatečně poskytnuty.

3.4 Udržitelná výstavba

(udržitelné stavebnictví)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jsou pro město přínosné jak finančně, tak i z hlediska přínosu pro životní prostředí.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví dlouhodobě spíše stagnuje. Město zvažuje při investiční výstavbě parametry spotřeby energie, avšak tento postup není nijak formalizován. Méně jsou zvažovány další parametry, jako např. materiálová účinnost či adaptace na změnu klimatu (vazba na otázku 3.3.3).

Oponenti jsou však toho názoru, že daná oblast je pro města velmi těžko uchopitelná, a proto by mělo být hodnocení řešeno formou doporučení, nikoliv konstatováním nedostatků.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má zájem o svůj rozvoj a o realizaci nových staveb na svém území, proto budoucí investory neomezuje pravidly nad rámec platných právních předpisů. V tomto smyslu nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla. Certifikaci ponecháváme na dobrovolnosti každého z nich.

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů, avšak specifický předpis pro udržitelné stavitelství nemáme. Při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska snižují spotřeby energií daného objektu (MŠ V. Nejedlého, MŠ U Stadionu, sportovní hala apod.)

 • 3.4.B Certifikované stavby ?
  0%
 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
  Ne
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město nemá žádný předpis, který by stanovoval parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce. Existuje standardní (byť ne formalizovaný) postup pro zvažování technických řešení z pohledu budoucí spotřeby energie – popis viz otázka 3.3.3.

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celého města?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Sledování na úrovni celého města je náročnější. Data je možné získat od distributorů (ČEZ, RWE, atd.), zde však na základě osobních dopisů od starosty města. Bylo by dobré nastavit jednotný systém pro města, která by data využívala a dát toto zadání i jednotlivým distributorům.
V roce 2017 byl zpracován Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim dle metodiky Paktu starostů a primátorů.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Sledování na úrovni celého města probíhá zpětně. Data jsou využívána i pro výpočet ekologické stopy města.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Možnost sledování indikátorů v oblasti udržitelné výstavby na úrovni celého města předpokládá vstřícnost a otevřenost soukromých firem, které těmito údaji disponují (např. distribuční společnosti) – což může být problematické.

V rámci Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudimi 2017 je možné sledovat data za sektory obecních budov, obytných budov, veřejného osvětlení, dopravy a terciérní sektor.

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území města.)
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Potřebné údaje jsme dohledali v systému e-manažer, který využíváme v rámci systému energetického managementu. Prostřednictvím něho sledujeme spotřeby energie budov na majetku města. Nyní máme v systému 51 budov.

Díky snížení spotřeby energie (viz indikátor 3.3.B) lze dopočíst úsporu emisí COv r. 2018 oproti r. 2017 ve výši 42,802 t Co2.

spotřeby elektřina:

2017 - 1063,781 MWh,                                        2018 - 1027,189 MWh;

teplo 2017 -5333,8 MWh,                                    2018 - 4767,4 MWh

plyn 2017 - 727,060 MWh,                                  2018 634,833 MWh

voda 2017 - 21473 m3                                       2018 17 448 m3

 

Zateplené máme tři školské objekty, ale požadovaná % nedokážeme odhadnout. Tyto statistiky nesledujeme a nemáme k dispozici.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Údaje jsou dostupné díky sledování veškerých spotřeb energií budov v majetku města.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Díky kvalitně vedenému EnMS a monitoringu spotřeb energie a vody má město k dispozici údaje o příslušných úsporách a přepočteně i o úsporách emisí skleníkových plynů.

Oponenti by uvítali údaj o příslušném procentním podílu, je-li k dispozici. - Vysvětleno; data nejsou sledována tak, aby bylo možné poskytnout přišlušný údaj.

4 Doprava a mobilita

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?

Město zpracovalo Audit dle metodiky, přehledně a srozumitelně. V průběhu jednání na místě byly drobné nejasnosti vysvětleny a zapracovány.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?

Audit je kompletní a jsou odpovězeny všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?

V Auditu jsou vhodně použity povinné i doporučené indikátory.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • i přes nově zvolené vedení města existuje silná podpora a práce volených orgánů města a úředního aparátu MěÚ
 • odborně zdatný a silný aparát odboru dopravy a koordinačního pracoviště Zdravé město a MA 21
 • dobrá a dlouhodbá komunikaces veřejností
 • zbudování 1. etapy obchvatu města a zahájení stavby 2. etapy obchvatu
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • zatím nedokončený obchvat města
 • začínají nedostatek parkovacích míst zejména na sídlištích
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • dobrá spolupráce s krajem a obcemi v okolí
 • spolupráce s podnikatelskou sférou v přípravě a realizací investic (parkovací domy, přestupní terminál, zimní stadion)
 • využití nových technologií při revitalizaci zastávek MHD a následné obnovy dopravního parku poskytovatele MHD
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • snižování příspěvků ze státního rozpočtu
 • odkládání problémů vedení silniční sítě ve správě ŘSD a kraje (nedostatek alokovaných finančních prostředků)
 • omezování podpory veřejné silniční s železniční dopravy ze strany kraje
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Řízení a organizace aktivit spojených s projektem Zdravé město a MA21 pro téma doprava je na velmi dobré úrovni. Díky dlouhodobým jednáním se zástupci Úřadu kraje, ŘSD a MD ČR se podařilo zajistit realizaci obchvatu s předpokládaným termínem dokončení 2021 a tím v budoucnu významně přispět k řešení dopravní situaci ve městě. Po zprovoznění kompletního obchvatu zavážit možnost zpracování generelu dopravy pro celou zájmovou oblast, nebo aspoň dílčích částí jako generel dopravy v klidu. Tyto dokumnety budou primárně sloužit pro získání aktuálních dat o dopravním chování ve městě a následně navrhnout akční plán aktivit vedoucích k dalšímu zlepšení dopravy ve městě.


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

Město Chrudim je samo dostatečně sebekritické a objektivní ve svém sebehodnocení a je si vědomo svých silných i slabších stránek.

Zástupci obce velmi dobře komunikují s nevládními zájmovými organizacemi ve městě a občany, což přispívá k realizaci mnoha zdařilých akcí.

Celkově lze hovořit o velkém zájmu města úspěšně realizovat projekt Zdravé město a MA21, čemuž přispívá velmi dobrá spolupráce uvnitř MěÚ a velmi dobrá komunikace i vně úřadu. Z hlediska dopravy se jeví nejzávažnějším problémem nedobudovaný obchvat, který by převedl tranzitní dopravu mimo intravilán obce, což by výrazně zlepšilo dopravní zátěž ve městě. Město dále samo identifikovalo začínající problém s dopravou v klidu (parkováním), ke kterému chystá zpracovat strategický dokument. Aktivity, které mají přímou vazbu na město, jsou realizovány hojně a ve velmi dobré kvalitě (bezpečnostní akce, strategické materiály, řešení kritických míst na infrastrukturu, podpora pěších a cyklistů). V současnosti jsou strategické dokumenty v oblasti doprav zpracovávány dílčími dokumenty. Město samo zvažuje zpracování komplexního generelu dopravy, ale podmínkou je dokončení a zprovoznění obchvatu města, který změní dopravní situaci v centru.
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost. Nové přechody pro chodce jsou již bezbariérové a postupně probíhají bezbariérové úpravy stávajících přechodů. Rozsah pěších zón mírně vzrostl. Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní. Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Oblast podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy má zlepšující se trend. Průběžně jsou realizovány aktivity, které jsou popsány v rozvojových dokumentech a detailněji popsány v dílčích bodech. Hendikepem je trvalý problém s parkováním v sídlištích, kterého je si město vědomo a připravuje aktivity k jeho řešení.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Realizace doprovodné infrastruktury je prováděna především za situace, kdy je nutno provést rozsáhlou výstavbu nebo rekonstrukci a v případě, že to místní poměry dovolují.

Parkoviště pro zdravotně postižené:

Dle žádostí jsou budována parkovací místa pro tělesně postižené. Vznikla také parkovací místa pro dočasně hendikepované (rodiče s dětmi) - přestože to zákon neukládá.

Stojany na kola:

Byla zmapována situace týkající se  počtu stojanů na kola u budov, obchodů, nádraží. Bylo zjištěno následující: úřad a veřejné budovy 22 stojanů, 1 klec, školy 31 stojanů + 1 klec.

Instalován stojan u MŠ Dr.J.Malíka.

Na vlakovém nádraží je zřízena půjčovna kol – http://www.cd.cz/

Situace v oblasti cyklistické dopravy:

Cyklostezka Chrudim – Medlešice, součást propojení do Pardubic, jsou zde odpočinková místa, která jsou využitelná i pro in-line bruslaře

Cyklostezka podél toku řeky Chrudimky včetně zázemí pro cyklisty formou odpočinkových míst, spojení pro cyklisty s městem Slatiňany.

Cyklopěší stezka Chrudim – Markovice

Cyklopěší stezka Chrudim, ulice Dašická. V roce 2016 provedena výstavba stezky od ČS PHM Shell. V roce 2018 byla provedena výstavba železničního přejezdu na cyklopěší stezce. Bylo tak odstraněno poslední místo, které přerušovalo vedení cyklopěší stezky a chodníku v trase Chrudim - místní část Vestec.

Nově bylo vytvořeno cyklistické zázemí u Rakreačních lesů Na Podhůře - cyklostojany, myčka na kola, malý samoobslužný cykloservis. Součástí je i parkoviště pro návštěvníky Reakreačních lesů - https://www.youtube.com/watch?v=YQ4Tit6P86o .

Je ustanovena pracovní skupina pro cyklodopravu ve městě Chrudim.

Ve městě jsou vyznačeny cyklotrasy, cyklostezky.

Pro zájemce o cyklistiku proběhl pracovní workshop, jehož cílem bylo definovat priority v oblasti cyklodopravy. Návrhy účastníků se stanou prvním podkladem pro zlepšení infrastruktury pro cyklisty ve městě. Problematika vytvoření koncepce sítě cyklostezek byla i jedním z bodů Desatera problémů města Chrudim, které obyvatele vytipovali pro řešení již v roce 2012. Provedeno sčítání cyklistů v roce 2013.

Vypracována studie potřebnosti cyklistické infrastruktury ve městě Chrudim, která je dále postupně rozvíjena pro jednotlivé části města, viz ulice Dašická.

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/studie-rozvoje-infrastruktury3.pdf

V tuto chvíli aktualizaci neplánujeme. Základní rozsah sever - jih, západ - východ je odsouhlasená. Nyní se připravuje realizace v části Sever - Jih, to je ulice Pardubická, Masarykovo náměstí.

Infrastruktura pro pěší:

V rámci regenerací sídlišť je tomuto věnována zvýšená pozornost, aby uvnitř bloků byla zklidněná oblast. Výrazně je pamatována na úpravy pro nevidomé občany. Při každé stavbě jsou zřizovány potřebné prvky.

Je vytvořena zóna 30 ulice Široká směr Resselovo náměstí., v ulici Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého, ulice Vaňkova. Zóna 30 v ulici Dr. Václava Peška a Vita Nejdlého vznikla na podnět obyvatel ulice, byla s nimi projednána. Vznikla síť jednosměrek kdy bylo umožněno parkování a dále byl do jednosměrných ulic umožněna jízda cyklistů v protisměru jednosměrné ulice.

Nově byla vytvořena zóna 30 v ulici Čs.armády (projekt IPRM) a v návaznosti na ni obytné zóny v ulicích Přemysla Otakara a Revoluční. V roce 2019 začne velká rekonstrukce prostoru před železničním nádražím v ulici ČSA pro vytvoření lepších přestupních vazeb z městské autobusové dopravy na vlaky a příměstskou autobusovou dopravu. Součástí je vybudování 44 stojanů na kola, některé i zastřešené. Výstavba parkovišť P+R, zlepšení stavu chodníků k těmto parkovištím. Vše bude bezbariérové.

V roce 2019 bude vypracována mapa bezbariérovosti za celé město Chrudim. V současné době má město zmapovanou bezbariérovost ve městě. Ta probíhala ve spolupráci se ZŠ Dr. J.Malíka, TyfloCentrem a Sdružením pro zdravotně postižené. Centrem města vede bezbariérová trasa. Bezbariérové přechody ve městě jsou doplněny vodícími pásy pro zrakově postižené a nevidomé.

Každý rok jsou zřizovány nové bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. V průběhu roku probíhají rekonstrukce chodníků dle požadavků veřejnosti, připravených projektů a ve vazbě na rozpočet města.

Pro turisty jsou připraveny naučné trasy po městě, některé z nich jsou i bezbariérové. http://chrudimsky.navstevnik.cz/naucne-stezky/

Statistika bezbariérovosti ve městě:

Ve městě se nachází 168 přechodů pro chodce. Z toho je již intenzivněji nasvětleno v souladu s technickými předpisy 29 ks.

Počet přebudovaných přechodů na bezbariérové v roce:

 • 2009 – 9
 • 2010 – 23
 • 2011 – 22
 • 2012 – 5
 • 2013 - 18
 • 2014 - 21
 • 2015 - 24
 • 2016 - opraveno 46 ks
 • 2017 - opraveno 1 ks
 • 2018 - opraveno 2 ks

Finance na bezbariérovost:

 • 2009- 300.000 Kč
 • 2010 – 936.000 Kč
 • 2011 – 300.000 Kč
 • 2012 – 300.000 Kč
 • 2013 - 270 000 Kč
 • 2014 - 315 000 Kč
 • 2015 - 360 000 Kč
 • 2017 - ZŠ Sladkovského - nájezdová rampa - 25.850,- Kč včetně DPH  (realizace 2017)
 • 2018 - ZŠ Husova 9 - zajištění bezbariérovosti školy - výtah:  1.558.480,- Kč včetně DPH (realizace 2018), ZŠ Husova 9 - venkovní rampa pro vozíčkáře: 372.773,02 Kč včetně DPH (realizace 2018) - celkem tedy - 1 931 253 Kč

Lze konstatovat, že kulturní zařízení města jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

3 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy. Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města. CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Máme zajištěnu 100% bezbariérovost MHD. Parky a odpočinková místa ve městě jsou dostupná i pro handicapované občany.

Podíl nových a regenerovaných silnic z celkového počtu městem spravovaných silnic
2016 - opraveno 1,365 km
2017 - opraveno 0,677 km
 
Podíl nových a regenerovaných chodníků z celkového počtu městem spravovaných chodníků
2016 - opraveno 5,644 km
2017 - opraveno 1,179 km
 
Délka cyklostezek a cyklotras na území města
2016 - opraveno 0,235 km
2017 - opraveno 0,07 km
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  ano
 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  ano

4.1.B

2016 - opraveno 5,644 km/143,4 km - 3,94%

2017 - opraveno 1,179 km/143,4 - 0,82%

4.1.C

Délka cyklostezek:
2011 – 6,5 km/141,39 km – 4,6%
2012- 6,5 km/ 141,39 km – 4,6%

2015 - 8,1 km/143,4 km - 5,6 %

Délka cyklostezek a cyklotras na území města

2016 - 0,235 km/143,4 km - 0,16%

2017 - 0,07 km/143,4 km -0,05%

 

Sebehodnocení 0
Trend nehodnoceno
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město zvýšilo aktivit v oblasti rozvoje infrastrukturypro podporu environmentálně šetrných druhů dopravy. Byly vybudovány nové zony Tempo 30, byla zjednosměrněna řada ulic s vyznačením cyklopruhů, pokračuje se v inventarizaci přechodů z pohledu bezpečnosti a bezbariérovosti, byla provedena inventarizace doprovodné infrastruktury pro cyklisty (stojany a klece), byla zřízena a aktivně pracuje skupina pro cyklodopravu, zpracována a aktualizována Studie potřebnosti cyklistické infrastruktury.

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město využívá při budování infrastruktury, kromě odborných podkladů, rovněž výstupy z plánovacích setkání a kulatých stolů, veřejného projednání Desatera problémů města Chrudim s veřejností, akcí a kampaní Zdravého města - např. ETM a EDBA.

Po městě je instalován mobiliář -odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, hrací a fitness prvky. Všechen tento mobiliář je přístupný, je umístěn na veřejných plochách.

                                         KOŠE                   LAVIČKY

ROK 2016                            370                        157

ROK 2017                            370                        155

ROK 2018                            390                        167

V rámci pěších tras na podnět občanů bylo v období 2017 - 2018 umístěno po městě 20 nových laviček a 12 odpadkových košů.

Dle poptávky jsou po městě umísťovány i stojany na kola.

V rámci revitalizace přednádražního prostoru je pamatováno i na cyklisty - stojany pro cyklisty, včetně krytých stojanů.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  ano

Vybrané budovy města jsou vybaveny cyklistickou infrastrukturou.

10 školských zařízení - 64 stojanů a 1 klec - 92% budov vybavených stojany pro cyklisty (1 škola nemá stojan)

3 budovy MěÚ - 100%  budov vybavených stojany pro cyklisty  (stojany, zvětšený prostor pro parkování v uzamykatelné kelci)

3 příspěvkové organizace města - 67%  budov vybavených stojany pro cyklisty

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Průběžně probíhají úpravy doprovodné infrastruktury pro pěší a cyklisty ve městě.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město ralizuje plánované aktivity v oblasti podpory doprovodné infrastruktury. V hodnoceném období se podařilo na základě podnětů občanů instalovat 20 odpadkových košů a 12 laviček. Vybavenost městských zařízení pro cyklisty (stajany, klece) se taktéž zvyšuje.

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Provozovatelem MAD ve městě je společnost Arriva Východní Čechy a.s.  Město Chrudim má uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby o provozování MAD do konce roku 2022. Finančně se podílíme na jejím provozu. Změny jízdních řádů probíhají na základě projednání mezi oběma stranami.

Od 1. 9. 2011 jsou autobusy plně nízkopodlažní, bezbariérové, splňují normu Euro 5, jsou všechny nové a jsou připraveny i na komunikaci mezi autobusy a zastávkami. Je uvažováno s elektronickými info panely, které budou umístěny na významnějších zastávkách.

Ve městě je jeden hlavní dopravní uzel v ulici ČSA. Tento uzel umožňuje přestup mezi vlakovými a autobusovými spoji i MAD.

Vazby mezi jednotlivými druhy dopravy jsou zachovány. Město Chrudim provozuje MAD, která je využívána jak pro dopravu do škol, tak do zaměstnání. Do průmyslové zóny byl prodloužen spoj MAD a vybudována BUS zastávka. Na přání veřejnosti byla vybudována nová MAD zastávka v ulici Škroupova – zkrátila se tak i doba jízdy v MAD linkách. Trasy se vyhnou oblastem s hustým provozem.

MAD Chrudim je integrována v systému integrované dopravy v Pardubickém kraji. Je zaveden integrovaný systém IREDO (Integrovaná Regionální Doprava, jehož organizátorem je Pardubický kraj.

V roce 2017 došlo k přestavbě autobusové zastávky v ulici V Tejnecku na bezbariérovou se zvýšenou nástupní hranou a autobusovým obrubníkem k těsnému najetí autobusu k nástupní hraně.

V roce 2019 začne velká rekonstrukce prostoru před železničním nádražím v ulici ČSA pro vytvoření lepších přestupních vazeb z městské autobusové dopravy na vlaky a příměstskou autobusovou dopravu. Součástí je vybudování 44 stojanů na kola, některé i zastřešené. Výstavba parkovišť P+R, zlepšení stavu chodníků k těmto parkovištím. Vše bude bezbariérové. Umístí se zde 4 stání pro nabíjení elektrovozů.

Kontrola funkčnosti vybavení autobusu je pravidelně kontrolována TyfloCentrem Pardubice, o.p.s. a dopravce případnou závadu neprodleně opravuje.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  8 vozidel

Všechna vozidla jsou nízkopodlažní, vybavena naklápěním a ruční rampou k nástupu cestujícího na vozíku.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní.

Obec přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy. Je pamatováno i na osoby se sníženou pohyblivostí. Postupně dochází k budování nových cyklostezek. U škol jsou budovány bezpečné přechody - vyvýšené, osvětlené.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

MHD - autobusy jsou plně nízkopodlažní a splňující standart EURO 5. Došlo k rekonstrukci 1 zastávky a připravuje se rekonstrukce před železničním návražím.

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Parkování je umožněno na povrchu formou parkovacích pruhů a pásů, je vybudován regálový parkovací dům v ul. Hradební (90 míst).

Velká parkovací plocha pro návštěvníky centra je především v místě tzv. Moravovy zahrady. V rámci rekonstrukce hotelu Bohemia s předpokladem do 2022 vznikne parkovací dům s 90 místy, s možnosti parkování pro veřejnost (příspěvek od města).

Je vybudována pěší zóna v centru města - Resselovo náměstí a okolní ulice, pěší zóna v lokalitě bytové zástavby Píšťovy.

Jsou zřízeny „zóny 30“ (např. rozšířené centrum města, ul. Na Výsluní, ulice Dr. Václava Peška, Víta Nejedlého, ulice Vaňkova, ulice Čs. armády).

B&R není, ale u autobusového a vlakového nádraží jsou zřízeny stojany pro kola.

U železniční stanice v ulici ČSA jsou zřízena 2 místa K+R. Nově po dostavbě terminálu veřejné dopravy bude zřízeno i P+R.

V rámci výstavby terminálu veřejné dopravy v ulici ČSA vznikne 44 stojanů pro kola a místa K+R. a P+R.

Obytné zóny jsou zřizovány při rekonstrukcích ulic (od r. 2009 Filištínská, v r. 2013 Revoluční, r. 2015 ulice Přemysla Otakara, 2018 obytná zóna v Markovicích při výstavbě nové lokality 20 RD), dále je zřízena obytná zóna v ul. Husova, ulice Topolská - sídliště.

Je platné nařízení o placeném stání na místních komunikacích, regulace parkování v centru města probíhá formou parkovacích karet a automatů. Při placení je nutné zadat SPZ. Platit je možné hotově, kartou nebo přes aplikaci clickpark.cz.

Problémem zůstává parkování v sídlištích. Připravujeme setkání s veřejností zaměřená na představení systému parkování v daných lokalitách v parkovacích domech.

http://www.tschrudim.cz/index.php?oid=5813002

Co se týká sazeb za parkovné je stávající stav stabilizován. Nové vedení města se seznamuje s problematikou parkování a chce se situací něco dělat. Vybrané peníze z parkování plánuje dávat do fondu z kterého se pak budou hradit další nová parkovací místa.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vznikají nové plochy K+R a P+R. V rámci veřejného terminálu dopravy vzniknou nová místa pro uložení kol. Problémem zůstává parkování v sídlištích.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Doprava v klidu je průběžně řešena a zlepšována. Došlo k rozšíření zón Tempo 30, k vybudování K+R. V příppravě je vybudování P+R. Problémem nadále zůstává parkování na sídlištích.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě usiluje o rozvoj MAD jako základního dopravního prostředku, podporuje pěší a cyklistickou dopravu zvyšováním její dostupnosti, bezbariérovosti a bezpečnosti. Finanční podpora MAD dlouhodobě mírně roste. V rámci využívání MAD jsou finančně zvýhodněni senioři. Cílem města je zvyšovat podíl cestujících využívajících tento způsob dopravy. V rámci ETM je jeden den MAD zdarma.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

MHD je zapojena do integrovaného systému, je připravena rekonstrukce terminálu před nádražím, která by mohla situaci v oblasti MHD výrazně zlepšit. Z hlediska přepravených cestujících je trend mírně rostoucí. V oblasti vozového parku je situace velmi příznivá. Z hlediska dalších rozvojových projektů je jejich zpracování a realiazce závislá na dobudování obchvatu města.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Je zavedena ve městě taktová doprava MAD Chrudim, která je koordinována s vlakovou dopravou a ostatní linkovou dopravou. Umožněn přestup v MAD do 30 min. zdarma na elektronickou kartu.

MAD je součástí Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje – systém Integrované regionální dopravy (IREDO).

Na autobusovém a vlakovém nádraží je elektronická tabule o spojích.

V roce 2013 byla vybudována zastávka Škroupova, v blízkosti je poliklinika a obchodní středisko. V roce 2015 byla vybudována zastávka v ulici Topolská, naproti hasičské zbrojnici a to na základě potřeb obyvatel z lokality ulice V Tejnecku. Ve městě jezdí 5 linek http://www.chrudim.info/mhd/

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:

 • Rok 2010 - 241 000 km.
 • Rok 2011 – 241 240 km
 • Rok 2012 – 248 000 km
 • Rok 2013 - 240 000 km
 • Rok 2014 – 240 000 km
 • Rok 2015 – 241 000 km
 • Rok 2016 – 242 547 km
 • Rok 2017 - 238 142 km
 • Rok 2018 - 239 087 km

Počet přepravených cestujících:

 • Rok 2010 – 568 000
 • Rok 2011 – 567 000
 • Rok 2012 – 583 000
 • Rok 2013 – 545 000
 • Rok 2014 – 540 000
 • Rok 2015 - 545 000
 • Rok 2016 - 598 000
 • Rok 2017 - 624 000
 • Rok 2018 - 618 000

V tomto sčítání nejsou zahrnuti cestující, kteří přestoupilo v rámci IREDO z příměstských linek na MAD – od roku 2012 je zahrnuta MAD do systému IREDO. Je odhadováno, že dalších cca 30 až 40 tis.  cestujících cestuje na kartu systému IREDO

Více hodnocení z oblasti MHD je zahrnuto ve zprávě ke Společného evropského indikátoru A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících  http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2279

V rámci osvětové akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut je 22.9. MAD pro veřejnost zdarma - propagace alternativní dopravy.

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  Data o počtu cest/obyvatele nejsou dostupná; data jsou nahrazena počtem přepravených osob – viz 4.2.A.
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  219 spojů MAD
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  viz níže

4.2.A

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:

 • Rok 2010 - 241 000 km.
 • Rok 2011 – 241 240 km
 • Rok 2012 – 248 000 km
 • Rok 2013 - 240 000 km
 • Rok 2014 – 240 000 km
 • Rok 2015 – 241 000 km
 • Rok 2016 – 242 547 km
 • Rok 2017 - 238 142 km
 • Rok 2018 - 239 087 km

Počet přepravených cestujících:

 • Rok 2010 – 568 000
 • Rok 2011 – 567 000
 • Rok 2012 – 583 000
 • Rok 2013 – 545 000
 • Rok 2014 – 540 000
 • Rok 2015 - 545 000
 • Rok 2016 - 598 000
 • Rok 2017 - 624 000
 • Rok 2018 - 618 000

4.2.D

V současné době prozatím neuvažujeme o uskuteční průzkumu dle ECI A3 z důvodu finanční náročnosti.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě finančně podporuje zajištění MAD, zkvalitňuje a rozšiřuje její infrastrukturu, finančně zvýhodňuje vybrané uživatele (seniory) a připravuje projekty pro další rozvoj systému MHD.

Trend v počtu přepravených osob je v dle statistik v posledním roce mírně klesající i přes prováděná opatření.

Trend v ujetých kilometrech je stabilní. Je tedy zajištěna obslužnost a dostupnost MAD.

V současné době je možné přestupovat mezi železnicí, linkovou a MAD v jednom místě.

MAD je součástí integrovaného systému v Pardubickém kraji.

Snažíme se strategicky řešit dopravu i mobilitu ve městě - bude dále v závislosti na dobudování 2. etapy obchvatu, prostřednictvím grantů a dotací podporujeme NNO, které připravují akce pro veřejnost v duchu propagace udržitelných způsobů dopravy a mobility.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Podpora MHD je městem dlouhodobě nastavena. V současnosti je možné konstatovat, že trend je uspokojivý. Po realiazci rekonstrukce terminálu před nádražím, je možné předpokládat zlepšení stavu.

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Z dostupných ekonomických nástrojů jsou využívány parkovací zóny v centru města. Výše poplatků je stanovena nařízením RM. Od roku 2018 byl zaveden systém placení parkovného pomocí karty nebo aplikací clickpark.cz 
Parkování je progresivní s cílem zkrátit délku parkování. Mýtné ani zpoplatnění vjezdu nejsou doposud využívány.

Připravuje se projekt parkování na bývalém hřišti za sportovní halou v ulici Opletalova. Mohlo by vzniknout cca 80 míst.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  ano

Pomocí placených zón pro parkování v centru města Chrudim.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Současný systém je stabilní probíhá příprava na rozšíření počtu parkovacích stání za sportovní halou v ulici Opletalova.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je nastaven systém parkování včetně progresivních sazeb. V přípravě je nové parkoviště.Trend lze hodnotit jako uspokojivý a stabilní.

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Cestou od územního plánování, vytvoření strategického plánu města a jeho akčního plánu je ve vzájemné provázanosti nastaven systém rozvoje dopravy v Chrudimi.

Jednotlivé akce jsou pak postupně prováděny.

Vlastní plán udržitelné mobility není vypracován. Důvodem je výrazně determinující tranzitní doprava přes město Chrudim. Po dobudování II. etapy obchvatu bude přistoupeno k vypracování plánu udržitelné mobility při zvážení požadavků s ohledem na velikost města Chrudim.

SUMP x SUMF je plánováno, ale až po dokončeném obchvatu města Chrudim. Teprve pak se změní doprava ve městě.

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  ne

Po dobudování II. etapy obchvatu bude přistoupeno k vypracování plánu udržitelné mobility při zvážení požadavků s ohledem na velikost města Chrudim.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Doprava ve městě Chrudim se postupně zlepšuje. Po dobudování obchvatu jsou připraveny projekty na umístění jízdních pruhů pro cyklisty na bývalých silnicích I. třídy. Posílení elektromobility formou výstavby nabíjecích míst.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Aktivity jsou připraveny a jsou odvislé od dobudování obchvatu města. Po jejich realiazci bude možné jejich zhodnocení.

4.3 Nízkoemisní vozidla

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1