• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

úvodní stránka › Porovnání měst - Audity udržitelného rozvoje  
tisk
i
Zobrazené audity udržitelného rozvoje
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019 (celý audit)
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020 (celý audit)
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020 (celý audit)
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018 (celý audit)
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020 (celý audit)
Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější aktivity a veřejné služby v souladu se strategickými dokumenty a v návaznosti na rozpočet města a rozpočtový výhled. Plnění strategií je pravidelně vyhodnocováno prostřednictvím měřitelných indikátorů. Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Úřad využívá modul Rozvojové plány a projekty, který byl vytvořen za účelem zpřehlednění evidence stávajících a nových akcí a projektů vč. jejich financování.

Město má zpracovaný Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů pro programové období 2021 – 2027, který má sloužit jako podklad pro přípravu integrované strategie Integrované územní investice (ITI), jejímž nositelem bude v příštím programovém období mimo jiné také statutární město Jihlava.

V roce 2019 byly provedeny organizační změny s cílem stabilizace chodu úřadu, zvýšení efektivity práce a správy městského majetku. K optimalizaci veřejných služeb došlo v sociální oblasti.

Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění. Podoblast provázanosti investic se schválenými rozvojovými dokumenty vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování této provázanosti. Nebylo doloženo naplnění doporučení z oponentury Auditu UR z roku 2017 (Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni.), nicméně při tvorbě strategických dokumentů jsou základní principy doporučení dodržovány. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazují částečnou excelenci této podoblasti s pozitivními trendy do budoucna.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má dlouhodobě nastaven fungující systém realizace strategického plánu a provázanosti připravovaných projektů jak se strategickým plánem, tak s dílčími koncepcemi. Investice jsou plánovány tak, aby prostřednictvím nich docházelo k plnění strategických cílů a opatření. O plnění strategického plánu i akčních plánů informuje město především prostřednictvím místního tisku, který je k dispozici i v elektronické podobě. 

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Souhlasím s hodnocením z auditu.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí plánuje a řeší nejdůležitější aktivity v souladu se strategickými dokumenty.

Základem pro realizaci je zásobník projektů strategického plánu a akční plán.

Zásobník projektů je podkladem pro plánování investic a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje, je kladen důraz na zvyšování kvality a optimalizace procesů.

Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu  apod. v optimálním  rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a finančního zdraví města.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů hodnotím jako uspokojivou. Prostor ke zlepšení vidím zejména v tom,  aby strategické dokumenty byly skutečně podkladem pro řízení města. IPRM jako zastřešující dokument stanovil základní rozvojové priority, ale dále se s ním nepracovalo, vyhodnocen bude až v roce 2020. Chybí nastavení konkrétních výsledkových cílů u akčních plánů (čeho se chce připravovanými projekty/opatřeními dosáhnout) a vyhodnocení, jak se to daří.  Pozitivně hodnotím, že nový strategický plán vzniká více participativně i s měřitelnými výsledky/indikátory. Doporučuji, aby 24 dílčích strategických dokumentů bylo na úrovni IPRM -  jako zastřešujícího dokumentu, více koordinováno a aktivně se vyhledávaly synergie mezi různými strategickými dokumenty. K tomu by měla vzniknout na úrovni města platforma se zastoupením všech potřebných odborů, městských organizací a dalších aktérů.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Chrudim má od roku 2016 nově nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty - strategické plánování a řízení se řídí dle schválených metodik. Důležité strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování nové strategie vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli strategie a stanovenými limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým pro UR.

V této oblasti jde o významný krok, který vedl k systematičnosti v rámci stabilizace procesů strategického řízení.

Ve sledovaném období pokračujeme v provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty. Pravidelně vyhodnocujeme kritéria stanovená pravidly pro zadlužování. Zveřejňujeme veškeré finanční informace. Zpracováváme a aktualizujeme střednědobý výhled rozpočtu, který navazuje na schválené strategické dokumenty města. Roční rozpočet se pohybuje v mantinelech rozpočtového výhledu. Průběžný monitoring probíhá na úrovni jednotlivých odborů, výběr zakázek podléhá finančním limitům a vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek dle stanovených finančních limitů zakázek.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.


Organizace naplnila doporučení oponentního týmu z předchozího auditu UR - nastavení indikátorů k SPURCH, řídí se schválenými metodikami, provádí každoroční vyhodnocování SPURCH a akčních plánů, nové akční plány tvoří v koordinaci s rozpočtem na další rok. Byla přijata Adaptační strategie města. Naopak nebylo prokázáno doporučované každoroční hodnocení socioekonomického dopadu jednotlivých projektů. Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence.

 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vychází z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný a stabilizovaný posun v oblasti procesů, metodických dokumentů a v celkovém řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring ve srovnání s výchozím stavem v roce 2002. Nadále je třeba zafixovat tyto vazby v praxi úřadu, posilovat integrovanost a práci STUR, důsledně uplatňovat postupy obsažené v nových metodikách strategického řízení a posílit tuto agendu zřízením pozice metodika kvality na MěÚ.
Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020. Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území. 
Ve sledovaném období probíhá pravidelné vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města. Tento proces je již plně využíván a je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města. I nadále posilujeme transparentnost těchto procesů a rozvíjíme kvalitní komunikaci MěÚ směrem k veřejnosti a všem stakeholderům.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence. Vyhodnocení a aktualizace SPRM byla odsunuta do období po volbách do zastupitelstva města 2018 – hodnotím jako logický krok - a za pomoci předpokládaného projektu, podpořeného z národních či evropských zdrojů, což vnímám jako možné riziko v revizi při spoléhání na cizí zdroje.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Základním koncepčním dokumentem je Programové prohlášení Rady města Jihlavy pro období 2019–2022.

 

 Prohlášení je rozděleno do 13 oblastí

 

- hospodaření,

 

- otevřená radnice,

 

- cestovní ruch,

 

- rozvoj města,

 

- životní prostředí,

 

- sociální oblast,

 

- bezpečnost a prevence kriminality,

 

- vzdělávání, kultura, sport a volný čas,

 

- doprava a městská mobilita,

 

- vodohospodářství

 

- klíčové investice města.

 

V těchto jednotlivých oblastech jsou stanoveny hlavní priority s cílem zajistit další rozvoj města a zvyšovat kvalitu života jeho občanů.

 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=530763&fbclid=IwAR1G5Y0bujveK5gBsXBwHSAd5R7iTCHu-luTrWP8APcrqphinBX_HaIar_k

 

Cílem správy a řízení města je dosažení Vize města Jihlavy a globálního cíle strategie.

 

(viz Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020_návrhová část).

 

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=103681

 

 Vize města Jihlavy:

 

„JIHLAVA – MĚSTO PRO ŽIVOT“

 

Jihlava jako živé centrum Vysočiny, dynamicky se rozvíjející, udržované a všestranné město s funkčním komplexním urbanistickým řešením, vzdělané a moderní město otevřené novým znalostem a poskytující podmínky pro kvalitní život svých obyvatel.

 

 

Globální cíl:

 

Jihlava bude v roce 2020 městem s

 

 

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 
Dne 18.2. 2014 byl Zastupitelstvem města Jihlavy schválen Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020. SP v obecné návrhové části definuje řadu cílů, jichž má být do roku 2020 dosahováno prostřednictvím naplňování jednotlivých opatření. Pro postupné naplňování vymezených cílů slouží prováděcí dokumenty, tzv. Akční plán na daný rok, který je provázán s rozpočtem města Jihlavy

 


https://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

 •  

  Klíčové body analytické části jsou shrnuty ve SWOT analýzách. Na základě vyhodnocení silných a slabých stránek, spolu s potenciálními příležitostmi a reálnými hrozbami je vystavěna návrhová část strategického plánu zastřešená obecným rámcem strategické vize a soustavou cílů a opatření.

  Formulovaná opatření a navazující aktivity jsou ve strategii rozděleny do čtyř prioritních oblastí.

   

  Aktualizace strategie

   

  V roce 2017 proběhlo vyhodnocení naplňování strategického plánu města Jihlavy za období 2014-2016. Bylo zanalyzováno plnění jednotlivých cílů a opatření, identifikovány nedostatky a navržena opatření ke zlepšení. Závěry byly zapracovány do aktualizace strategického plánu, do které byly zapojeny pracovní skupiny složené z aktérů v daných oblastech a která byla projednána strategickým týmem města. Pracovní verze byla zastupitelstvu města předložena na vědomí v prosinci 2017, následně proběhlo zjišťovací řízení SEA. Zásadní změna byla provedena k Prioritní oblasti D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch, kde původně obsažené specifické cíle a opatření byly upraveny a doplněny v souladu se Strategií pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024. Aktualizace strategického plánu byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 4. 2018.

   

  https://www.jihlava.cz/aktualizace-strategie-2018-2020/d-525672/p1=103681

   

  Realizace strategie

   

  Aktualizace Akčního plánu pro rok 2018 byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy dne 17.4.2018. Projekty a aktivity zahrnuté v tomto prováděcím dokumentu mají přímou vazbu na některé z definovaných opatření v SP a jejich realizace naplňuje některý z indikátorů stanovených pro průběžné monitorování realizace strategie nebo k jeho naplnění přispívají. Akční plán 2018 byl zpracován v návaznosti na rozpočet města na rok 2018.

  Projekty a aktivity jsou v akčním plánu rozčleněny dle příslušnosti k jednotlivým prioritním oblastem SP:

   

  1. Prioritní oblast A: Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost

  2. Prioritní oblast B: Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost

  3. Prioritní oblast C: Udržitelný územní rozvoj a správa města

  4. Prioritní oblast D: Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

   

  U každého projektu či aktivity je uvedeno číslo příslušného opatření SP, stav realizace, indikátor (byl-li stanoven), garant projektu, finanční zdroje z rozpočtu města, příp. informace o využití externích zdrojů financování z dotačních titulů

   

  Akční plán na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy jako součást rozpočtu města na rok 2019 dne 10.12.2018

  Stejně jako v předchozím akčním plánu projekty a aktivity zahrnuté v tomto prováděcím dokumentu mají přímou vazbu na některé z definovaných opatření v SP a jejich realizace naplňuje některý z indikátorů stanovených pro průběžné monitorování realizace strategie. Akční plán byl zpracován v návaznosti na rozpočet města na rok 2019.

   

  https://www.jihlava.cz/realizace-strategie/d-500894/p1=103684

   

  Plnění strategie

   

  Zpráva o plnění strategie SP má za cíl informovat o aktuálním stavu projektů a aktivit zařazených do Akčního plánu  na daný kalendářní rok a průběžně hodnotit celkové plnění cílů strategie. Vzhledem k vyhodnocení naplňování strategického plánu v roce 2017 a jeho následné aktualizaci, nebyl na rok 2017 zpracováván akční plán. Vyhodnocení akčního plánu proběhlo až za rok 2018, za rok 2019 se v současné době připravuje.

   

  https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415/p1=103685

   

  Na jednání ZM dne 23.6.2020 byl předložen návrh AP na rok 2020 (usnesení č. 219/20-ZM). Projekty a aktivity zahrnuté v prováděcím dokumentu mají přímou vazbu na některé z definovaných opatření ve SP a jejich realizace naplňuje některý z indikátorů stanovených pro průběžné monitorování realizace strategie. U každého projektu či aktivity je uvedeno číslo příslušného opatření SP, stav realizace, indikátor (byl-li stanoven), garant projektu, finanční zdroje z rozpočtu města, příp. informace o využití externích zdrojů financování z dotačních titulů a předpokládaný výhled na rok 2021.

  S ohledem na pandemii koronaviru a následným snížením předpokládaných příjmů rozpočtu města je AP předkládán v červnu 2020.

   

  https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=539833

   

  Na zasedání ZM dne 23.6.2020 je předložen návrh na schválení Zprávy o plnění Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 za rok 2019. Zpráva informuje o aktuálním stavu projektů a aktivit zařazených do AP 2019 a průběžně hodnotí celkové plnění cílů strategie (usnesení č. 218/20-ZM).

   

  https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=539832

   

   

  Na jednání ZM dne 23.6.2020 byl předložen návrh na schválení Zprávy o plnění integrované strategie IPRÚ JSA za období 1.7.2019 – 31.12.2019 a informace o přípravě integrované strategie Integrované teritoriální investice Jihlavské aglomerace pro programové období 2021-2027 (usnesení č. 217/20-ZM).

   

   

   

   Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

   

  Statutární město Jihlava je nositelem integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace. Tento dokument vznikl v souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020, zpracovaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

  Integrované plány rozvoje území jsou novými nástroji pro realizaci územní dimenze v rámci programového období 2014–2020. Hlavním aspektem územní dimenze je vzájemná koordinace aktivit různých aktérů v daném území a snaha o zintenzivnění rozvoje při využití maximálních synergických efektů.

   

  Integrované plány rozvoje území lze považovat za integrované strategické dokumenty, které analyzují vymezené území, popisují jeho konkrétní problémy a potřeby a s přihlédnutím na ně a ve vazbě na možnosti financování z fondů EU stanovují cíle a opatření, které budou naplněny realizací vzájemně provázaných (integrovaných) projektů.

   

  V rámci zpracování dokumentu proběhla analýza potřeb zpracovaná pro Jihlavskou sídelní aglomeraci, která vychází z identifikovaných problémů v analytické části IPRÚ. Součástí dokumentu je zpracována analýza problémů, která vychází ze situační analýzy a SWOT analýzy.

   

  https://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

   

   

  Zastupitelstvo města Jihlavy na zasedání dne 16.12.2019 schválilo verzi 1.9

   

  Povinností nositele integrované strategie je aktualizovat finanční plán této strategie za rok 2019, případně 2018, dle podaných případně již schválených, žádostí o platbu jednotlivých integrovaných projektů.

   

  https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536632

   

   

  Příloha č.1 - Celkové shrnutí plnění IPRÚ JSA za roky 2018 a 2019 (podíl EU)

   

   

  Plnění strategie

   

  Celkové shrnutí plnění IPRÚ JSA za roky 2017 a 2019

  V rámci integrované strategie Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ JSA) bylo ke dni 7. 2. 2020 vyhlášeno 26 výzev nositele IPRÚ JSA v celkovém objemu finanční alokace z Evropských strukturálních a investičních fondů ve výši cca 1.023 mil. Kč, a to pro sociální oblast, oblast dopravy, zaměstnávání, vzdělávání a národních kulturních památek. Do těchto výzev bylo předloženo celkem 35 projektových záměrů různých předkladatelů, z nichž 26 již bylo předloženo ve formě žádosti o podporu a 5 by mělo být předloženo v první polovině roku 2020. Do současnosti bylo stavebně ukončeno následujících 14 projektů, jejichž předpokládaná souhrnná částka podpory z EU činí cca 259 mil. Kč:

 

 • Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS, žadatel statutární město Jihlava,
 • Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa, žadatel statutární město Jihlava,
 • Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením v Jihlavě, žadatel statutární město Jihlava,
 • Centrum sociálních služeb Žižkova, žadatel Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava,
 • Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě, žadatel Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.,
 • Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě, žadatel Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.,
 • Inteligentní zastávky v Jihlavě, žadatel Dopravní podnik města Jihlavy, a. s.,
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě, žadatel statutární město Jihlava,
 • Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Dopravní terminál - ul. Na Dolech, Jihlava, žadatel statutární město Jihlava,
 • Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever), žadatel statutární město Jihlava.

 

 

Více informací o projektech je k dispozici na těchto webových stránkách: https://www.jihlava.cz/projekty/ds-56921/p1=103674

 

 

Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů

 

 

Rada města Jihlavy vzala na vědomí dne 27.6.2019 Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů pro programové období 2021 – 2027, který má sloužit jako podklad pro přípravu integrované strategie Integrované územní investice (ITI), jejímž nositelem bude v příštím programovém období mimo jiné také statutární město Jihlava, a zároveň by měl sloužit jako podklad pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a případně další Řídící orgány budoucích operačních programů při tvorbě těchto programů. Výše uvedený dokument bude dále aktualizován.

 

Seznam strategických projektů  byl sestaven na základě podnětů odborů Magistrátu města Jihlavy, organizací statutárního města Jihlavy a potenciálních partnerů v území.

 

Příloha č. 2 - Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy

 

 

Celkový přehled o strategiích je k nalezení na webových stránkách města.

 

https://www.jihlava.cz/plan-rozvoje-a-projekty/ms-103389/p1=103389

 

Provázání strategických dokumentů:

 

Například:

Plán rozvoje sportu má vazbu na strategické dokumenty vyšších územních celků:

EU                                     Physical Activity Guidelines

ČR                                     Sport 2025

Kraj Vysočina                      Program rozvoje Kraje Vysočina

 

Vazba na strategické dokumenty města Jihlavy:

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020

Investiční plán města 2017 – 2026

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017 – 2024

Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy (2016)

Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlava

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy

Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2014 – 2018

 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=528633

 

Plán odpadového hospodářství

Strategické cíle POH statutárního města Jihlavy vychází ze strategických cílů OH ČR na období 2015 – 2024 a Strategických cílů POH Kraje Vysočina.

 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=521939

 

Integrovaný plán rozvoje území JSA – verze 1.9

Provázanost na strategické dokumenty – evropská úroveň, národní úroveň, regionální úroveň (strategické dokumenty statutárního města Jihlavy, strategické dokumenty Kraje Vysočina) – viz strana 146 – 148.

 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536632

 

Strategický plán sociálního začleňování

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020

Komunitní plán soc. služeb - Jihlava (2016)

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (2014 – 2020)

Zdravotní plán města Jihlava (2018 – 2020)

 

Strategie Kraje Vysočina a národní strategie

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020

Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2016 – 2020

Komunitní plán zdraví a kvality života Kraje Vysočina (2018-2020)

Strategie romské integrace v ČR do roku 2020

 

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

 

 

ITI JA 2021 - 2027

V programovém období 2021-2027 by statutární město Jihlava mělo být nositelem integrované strategie Integrované teritoriální investice Jihlavská aglomerace (ITI JA). Připrava byla zahájena ve 2Q 2019, kdy město uskutečnilo průzkum absorpční kapacity v území Jihlavské sídelní aglomerace (území stanovené pro IPRÚ JSA pro programové období 2014-2020) a v území ORP Jihlava. Ze zaslaných podkladů byl sestaven Seznam strategických projektů a jeho zapojených partnerů pro programové období 2021-2027, který byl vzat na vědomí radou města (usnesení č. 730/19-RMa 836/19-RM) a následně zaslán Řídícím orgánům budoucích OP ke konzultaci. Po zpětných vazbách je daný dokument dále upravován a bude dále projednáván jak s Řídícím orgány budoucích OP, tak s dotčenými subjekty. Jeho aktuální pracovní verze byla předložena vedení města k prodiskutování a byla přílohou návrhu do ZM. Rovněž mapa území Jihlavská aglomerace pro programové období 2021-2027.

 

Strategický plán

 

Město neuspělo se žádostí o dotaci na zpracování nového strategického plánu. Na zasedání ZM v září 2020 bude předložena žádost o prodloužení stávajícího strategického plánu o 1 rok.  SP bude zpracován z vlastních zdrojů, strategie bude na 10 let. 

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Město má zpracovány strategické dokumenty, mezi základní se řadí Programové prohlášení Rady města Jihlavy, Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 a Integrovaný plán rozvoje Jihlavské sídelní aglomerace. Strategické dokumenty obsahují indikátory stanovené pro průběžné monitorování strategie. Město má zpracovaný dokument Seznam strategických projektů statutárního města Jihlavy a jeho zapojených partnerů, který je podkladem pro přípravu integrované strategie Integrované územní investice (ITI).

Příloha č. 2 - Seznam strategických projektů SMJ

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

Nadstandardní obsah i rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence. Vzájemné propojení strategických dokumentů, jejich průběžná aktualizace a průmět do akčních plánů a jednotlivých cílů a opatření.

Pozitivně lze vnímat, že se město při tvorbě strategických dokumentů nespoléhá výhradně na dotační podporu pro tvorbu dokumentů z třetích zdrojů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve sledovaném období probíhala příprava projektů v souladu se strategickým plánem rozvoje města, který je zpracován pro období 2007 – 2022 a byl v roce 2014 aktualizován. Plnění strategického plánu probíhá prostřednictvím každoročně aktualizovaných a vyhodnocovaných akčních plánů. Strategický plán, aktuální akční pán i vyhodnocení plnění těchto dokumentů je zveřejňováno na webu města v sekci Dokumenty http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice 

V roce 2018 vyšla v Kopřivnických novinách série devíti tématických článků, které se zabývaly plněním strategického plánu dle jednotlivých oblastí: 

KN 17/2018 ze dne 3.5.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=strategicky-plan-pomaha-planovat-rozpocty-a-investice&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24000 

KN 18/2018 ze dne 10.3.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planubudovaly-se-nove-chodniky-a-opravovaly-stare&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24032 

KN 19/2018 ze dne 17.5.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planuprobehla-i-nejdele-slibovana-rekonstrukce&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24063 

KN 20/2018 ze dne 24.5.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planunejvetsi-investice-v-oblasti-zp-se-pripravuje&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24099 

KN 22/2018 ze dne 7.6.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planubudovala-se-nova-sportoviste-i-podporovaly-kluby&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24174 

KN 23/2018 ze dne 14.6.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planu---pro-rozvoj-mesta-si-nechala-radnice-zpracovat-potrebne-dokumenty&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24216 

KN 24/2018 ze dne 21.6.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planu---mesto-podporuje-socialni-sluzby-i-zarizeni&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24251 

KN 25/2018 ze dne 28.6.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planubytove-domy-se-dockaly-velkych-investic&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24285 

KN 26/2018 ze dne 12.7.2018 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plneni-strategickeho-planu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24320 

Město počítá s tím, že nejpozději v roce 2021 zahájí práce na tvorbě nového základního strategického dokumentu, který bude definovat rozvojové cíle pro další období.

Od roku 2014 sleduje město plnění strategických cílů prostřednictvím Místně specifické sady indikátorů udržitelného rozvoje http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-indikatory-zdrave-mesto-koprivnice

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má nastavený systém plnění cílů a opatření strategického plánu rozvoje a pravidelně vyhodnocuje stanovené indikátory.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Model „Dělat správné věci správně“ využívá myšlenky Petera F. Druckera a Stephena R. Coveyho Princip vychází zejména ze systémového myšlení a také ze zdravého selského rozumu.

Města a obce nemusejí ze zákona postupovat podle principů strategického řízení. Zákonná povinnost však samosprávám ukládá povinnost stanovit si kritéria pro účelnost, efektivnost a hospodárnost. Účelnost se vztahuje k cílům.

Pokud však nejsou stanoveny, účelnost nelze hodnotit a zákonná povinnost tak není naplněna. Tomu se dá předejít, pokud obec správně používá strategické řízení.

Integrovaný plán rozvoje města

Základním dokumentem při správě a řízení území v rámci regionu je strategický plán rozvoje města Velké Meziříčí, který vyjadřuje předpokládaný vývoj územního celku města a koordinaci aktivit veřejného, příp. i soukromého sektoru. Prvotně byl zpracován ve formě Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „IPRM“) v roce 2007. Tento plán byl primárně zpracován jako základní podklad a strategické východisko pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu. Vzhledem k dynamickému vývoji města a změnám v makroekonomických podmínkách regionu bylo nutné přistoupit k jeho aktualizaci.

Aktualizace strategického plánu byla provedena v rámci projektu výzvy č. 53 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, CZ.1.04/4.1.01/53.00121 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí, aktivita č. 5.  Výsledkem bylo zpracování Integrovaného plánu rozvoje města – IPRM 2020 (pro období 2013-2020). V současné době probíhá zpracování a bude následovat naplňování připravovaného nového strategického dokumentu IPRM 2028, který bude vyjadřovat  místní priority a potřeby regionu, resp. území města, a bude vnímán jako „integrovaný“ celek. Hlavní důraz bude kladen z pohledu finančního řízení na jeho reálnost, tj. bude obsahovat jak časové, tak finanční harmonogramy.

Přesto, že IPRM 2028 zpracovává jiný zpracovatel než IPRM 2020, je v zadání rámcové zhodnocení příčin plnění IPRM 2020. Vzhledem k tomu, že schválení  IPRM 2028 je plánováno na prosinec 2020, nebude možné finálně vyhodnotit nerealizaci některých plánovaných opatření.

Nový IPRM 2021 - 2028 je zpracováván dle vládou schválené aktualizované Metodiky přípravy veřejných strategií (schváleno 28.1.2019) - https://www.mmr.cz/cs/microsites/portal-strategicke-prace-v-ceske-republice/nastroje-a-metodicka-podpora/vystupy-projektu.

Klíčové prvky modelu, strategické nastavení strategického řízení ve Velkém Meziříčí:

Vybrat a prosadit „správné věci“ (tedy správné investice, projekty, aktivity, opatření či legislativu), které se musí promítnout do strategie

1.     Správně je provádět (hospodárně, efektivně, účelně, výkonně, kvalitně, v daných rozpočtech a v daných termínech) – jde zejména o hospodárnost a efektivnost.

2.     Správně komunikovat uvnitř i mimo organizaci (to se týká hodnoty pro zákazníka, občana a společnost) – opět jde zejména o účelnost.

3.     Základnu (čtvrtý prvek) vytváří principy a lidské hodnoty – plnění slibů, nekorupčnost, charakternost, integrita.

Nastavení strategického řízení ve Velkém Meziříčí (2021-2028)

Strategické plánování a řízení je dynamický, kontinuální proces a týká se stejnou měrou všech typů strategických rozvojových dokumentů. I město Velké Meziříčí má zpracovaný integrovaný plán rozvoje města – IPRM 2020. S jeho plněním je však spjata řada problémů, kterým doposud nebyla věnována dostatečná pozornost.

Při zpracování a následném naplňování připravovaného nového strategického dokumentu IPRM 2028 (podpořeno z OP Zaměstnanost, výzva č. 80, č. projektu OPZ/4.1/080/0009963) se bude město soustředit na:

1.     Zacílení, proveditelnost opatření, dynamičnost

IPRM 2028 bude vázán k místním prioritám, a bude vnímán jako “integrovaný” celek. Jednotlivé strategické cíle či opatření budou vzájemně provázány nejen mezi sebou, ale i oborovými nebo dílčími strategiemi či koncepcemi  ( včetně MA 21); cíle a opatření zakotvené ve strategických plánech budou z pohledu finanční perspektivy reálné, budou obsahovat časové a finanční harmonogramy. Bude nastaven systém hodnocení jejich naplňování, vazba na indikátory měřící účinnost jednotlivých opatření.

Předpoklad dokončení a schválení  IPRM 2028  - prosinec 2020.

1.     Řízení a administrativní kapacita

Pro zajištění základních funkcí IPRM je nezbytné nastavit kvalitní systém řízení strategického plánování a vybudovat dostatečnou administrativní kapacitu na jeho realizaci ( tzn nastavení, vyhodnocování, aktualizování).

Bude nutné zvyšovat povědomí o významu strategického plánování a integrovaných přístupů mezi zastupiteli města a objasnění jejich odpovědnosti, pokud má být IPRM 2021-2028 kvalitní oporou pro jejich každodenní rozhodování

2.     Otevřenost

Aktivní zapojování veřejnosti (odborné i laické) do strategického plánování bude patřit  mezi základní faktory úspěchu připravovaného IPRM 2028.

Komentář

Město velké Meziříčí má zpracován hlavní strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012). Vzhledem k tomu, že se blíží konec období, pro které je IPRM 2020 platný, město zahájilo zpracování nového IPRM pro období 2021-2028, dále jen IPRM 2028. K tvorbě nového strategického dokumentu přistupuje novým přístupem korespondujícím s modelem „Dělat správné věci správně“ a takto hodlá tento model naplňovat při správě a řízení „svého“ území.

Přístup ke zpracování dokumentu

A. Průzkumy a rozbory

A.1. Analýza všech stávajících rozvojových dokumentů a dílčích koncepcí města s cílem stanovení zadání pro tvorbu strategického dokumentu:

 

 • Strategický plán města – jeho využitelnost

 • Územní plán města, analýza jednotlivých funkčních ploch s ohledem na udržitelný rozvoj města i operativní potřeby rozvoje města

 • Dostupné územní studie - příprava podrobnější územně plánovací dokumentace jednotlivých etap realizace, zapojení a tvorba podmínek využití pro územní a regulační plány, vytvoření kvalitního prostředí pro správu a možnosti rozhodování Stavebního úřadu, odboru dopravy a odboru životního prostředí.

  A.2. Využití a práce s výsledky dostupných sociálně antropologických průzkumů, screening sociálního prostředí pro jednotlivé segmenty


  B. Základní analýza

   

  B.1. Formulace strategických segmentů pro kvalitní rozvoj města a zvýšení potenciálu kvality života ve městě

  B.2. Zpracování akčního plánu oborového segmentu v celém jeho komplexním významu pro zvyšování kvality života města, a to do podrobnosti:

   

 • Analýza segmentu na všech jednotlivých úrovních (definice jednotlivých druhů např. podnikání, mobilita, udržitelný rozvoj, cestovní ruch, život ve měst, rozbor poptávky a veřejné potřeby apod.)

 • Rozdělení dle funkčního zařazení na horizontální (otázky všech typu – kde a proč) i vertikální úrovni (co a jak se dané segmenty ve městě projevují, proč a kde by se měly rozvíjet) v rámci celého ORP a následné určení v rámci samotného města

 • Stanovení potenciálu jednotlivých úrovní, pro zvýšení kvality života města, i hodnocení negativního projevu těchto segmentů

 • Zpracování akčních plánů rozvoje jednotlivých úrovní přes SWOT komplexní analýzy

 • Zpracování typového příkladu řešených opatření na úrovni jednoduché studie, včetně předpokládaných zdrojů financování s prokázáním efektu jednotlivých úrovní udržitelného rozvoje města, tedy úrovně sociální, ekonomické a environmentální.

   

  C. Konečný návrh  

 

 • Komplexní mezisegmentový harmonogram realizace jednotlivých opatření vázaných na kapitálový rozpočet v rámci střednědobého rozpočtu města

 • Vazby na ostatní projekty města a provázanost na správu a udržitelnost těchto opatření v rámci jednotlivých odborů města, institucí a organizací ve městě.

 • Nastavení

 • Návrh úprav pro ev. aktualizaci územního plánu. 

1.      Komunikace a zapojení zainteresovaných osob do tvorby dokumentu

V rámci tvorby dokumentu bude realizována komunikační strategie.

V této části budou vytipované skupiny laické i odborné veřejnosti, akademické obce, neziskových organizací, významných zaměstnavatelů a ostatních důležitých zainteresovaných skupin, které je vhodné zapojit do přípravy IPRM. Dále budou popsány metody a komunikační kanály vhodné pro komunikaci a propagaci a časový plán realizace navrhovaných aktivit.

Následovat bude kontinuální proces komunikace prací na IPRM dle zvolené komunikační strategie, kdy budou realizovány minimálně následující aktivity strana:

 • projednání Analytické části jednotlivých PO (SWOT analýza) v odborných pracovních skupinách, s příslušnými orgány

 • prezentace výsledků Analytické části (SWOT analýzy) jednotlivých PO veřejnosti

 • projednání konceptu Návrhové části v odborných pracovních skupinách, s politiky, s odbornou i laickou veřejností apod.

 • projednání konceptu Návrhové části IPRM včetně Akčních plánů – seznam projektů s příslušnými orgány

 • prezentace konceptu Návrhové části IPRM včetně Akčních plánů veřejnosti

 • ukončení projednání a příprava schválení IPRM volenými orgány města (zastupitelstvo) 

1.     Členění dokumentu

Dokument bude strukturou navazovat na stávající IPRM, bude tedy členěn na níže uvedené prioritní osy, které ovšem budou na úrovni zpracování akčních plánů a návrhové části provázané a bude využito synergických efektů.

 • PO01 Podnikání

 • PO02 Strategie mobility

 • PO03 Udržitelný rozvoj

 • PO04 Cestovní ruch

 • PO05 Město pro život. - v prosinci 2019 proběhla oponentura v Radě města

 

Přehled dílčích koncepčních nebo oborových podkladů:

 

Studie rozvoje cyklostezek VM

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/7993-studie-rozvoje-cyklostezek-v-katastru-mesta-velke-mezirici-2

Cyklodoprava – CS Mikroregionu

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/Rozvoj%20cyklotras.pdf

Cyklodoprava – studie D1

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/7991-vyhledavaci-studie-cyklisticka-stezka-d1-2

Koncepce dopravy Velké Meziříčí (2018)

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/KoncepceDopravy/KONCEPCE_DOPRAVY_-_problemy_dopravy_ve_Velkem_Mezirici.pdf

Bílá kniha dopravy

http://www.mestovm.cz/images/stories/Doprava/bila_kniha_dopravy_web.pdf

Dopravní studie

 

Memorandum o spolupráci

http://www.masmost.cz/images/stories/MAP/vystupyproj/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci.pdf

Generel bezbariérových tras

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/generel_aktualizace/Velke_Mezirici_9_11_16.pdf

Koncepce kultury 2014-2020

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/naki_2013_vm_koncepce_kultury_finalni_navrh_2014-01-24.pdf

MA21 - strategie

 

Program regenerace MPZ (2016)

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/ProgramMPZ.pdf

Akční plán sociálních služeb pro 2017

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/10849-akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-rok-2017

KPSS 2018-2020

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/odbor_socialni/II_KPSS_ORP_VM_fin%C3%A1ln%C3%AD_verze.pdf

Plán rozvoje sportu, přehled sportovišť (2018)

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/11322-plan-rozvoje-sportu-mesta-velke-mezirici

IPRM 2013-2020

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/6%20-%20IPRM%202013%20-%202020.pdf

Zastavovací studie v bývalém  areálu TS

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/Projekty/ts/C_3%20SIT%20ARCHITEKT.pdf

Studie – vize rozvoje (Pavel Nováček)2006 – ÚP Olomouc

 

Studie proveditelnosti relaxačního centra

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/11168-studie-proveditelnosti-relaxacniho-centra-ve-velkem-mezirici

Náměstí – návrhy z AS

https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/architektonicka-soutez

Náměstí – předchozí studie

 

Studie náměstí – Ing. arch Kokeš

 

Koncepce školství

http://www.masmost.cz/images/stories/MAP/vystupyproj/Strategick%C3%BD_r%C3%A1mec_MAP_pro_ORP_Velk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD.pdf

Generel zásobování vodou

 

Plán odpadového hospodářství 2017-2026

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/POH_VM_2017-2026.pdf

 

 

Nový IPRM 2021 – 2028 je zpracováván dle vládou schválené aktualizované Metodiky přípravy veřejných strategií  (schváleno 28.1.2019) - https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu.

Přesto, že IPRM 2028 zpracovává jiný zpracovatel než IPRM 2020, je v zadání rámcové zhodnocení příčin plnění IPRM 2020. Vzhledem k tomu, že schválení  IPRM 2028 je plánováno na prosinec 2020, nebude možní finálně vyhodnotit nerealizaci některých plánovaných opatření.

Při implementaci IPRM 2020 se s akčními plány nepracovalo – doporučená metodika pro zpracování strategického dokumentu toto nevyžadovala.


V této chvíli probíhá představení jednotlivých prioritních os nového IPRM v radě města.

Na schůzi rady města dne 11.12.2019 byla prezentována analytická část a závěry z analytické části prioritní osy PO05 Město pro život.

Na schůzi rady města 26.2.2020 proběhne prezentace prioritní osy PO04 Cestovní ruch.

Na schůzi rady města 1.4.2020 proběhne prezentace prioritní osy PO01 Podnikání a PO03 Udržitelný rozvoj.

Zároveň začínají práce na prioritní ose PO02 Strategie mobility. Zde byla ve výběrovém řízení vybrána společnost UDIMO spol. s r.o., která zpracuje plán udržitelné mobility města Velké Meziříčí.

 

Doplnění:

Institucionální zajištění:

Od roku 2013, poslední aktualizace dokumentu v březnu 2020 po změnách vedení města, strategický tým rozvoje města v roli Projektové kanceláře. (výraz "projektová kancelář" používáme již devět let a je nám bližší než "strategický tým")

http://192.168.1.5/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=98:směrnice-rady-města-velké-meziříčí-č-2-2020-řízení-projektů-městského-úřadu-velké-meziříčí&catid=10&Itemid=119

 

Dílčí plánování a nastavování konkrétních cílů a opatření IPRM a dalších strategických dokumentů  a jejich naplňování a vzájemnou provázanost strategických dokumentů města, případně provázanost s dokumenty na úrovni kraje a na úrovni MAS jsou pravidelně probírány na zasedání Projektové kanceláře.

 

Územní plán:

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1261-velke-mezirici-velke-mezirici-dolni-radslavice-hrbov-kusky-lhotky-mostiste-olsi-nad-oslavou-svarenov#belowmap


Realizace plnění plánů:

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_4_Projekty_z_pohledu_UR.pdf

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_1_IMS_vazby.pdf

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Rámcové propojení ÚPD a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech  probíhá – viz bod 1.1.3.


Město Velké Meziříčí pracuje s tímto modelem prostřednictvím naplňování hlavního strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012) v souladu  dílčími koncepčními dokumenty.


Součástí každého opatření IPRM 2020 je indikátor. Finální vyhodnocení těchto indikátorů  proběhne koncem roku 2020 – v době ukončení platnosti tohoto strategického dokumentu.

Dílčí plánování a nastavování konkrétních cílů a opatření IPRM a dalších strategických dokumentů  a jejich naplňování a vzájemnou provázanost strategických dokumentů města, případně provázanost s dokumenty na úrovni kraje a na úrovni MAS jsou pravidelně probírány na zasedání Projektové kanceláře.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město systematicky pracuje se strategickými dokumenty, dílčí koncepce navazují na strategický plán rozvoje, je sledováno a vyhodnocováno plnění plánů a koncepcí.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Existují oborové strategické dokumenty, územní plán i IPRM. Chybí měřitelné cíle i pravidelné vyhodnocování plnění těchto strategií. Zásobník projektů je připravován více s ohledem na dostupné finanční  zdroje/vypisované dotační výzvy, než jako prostředek pro naplňování strategických cílů rozvoje města.  Zaměřením pouze na zásobník projektů se zužuje zaměření strategického řízení pouze na investiční akce a vypadávají tak z toho měkká opatření (procesní, organizační...), která jsou součástí strategického řízení.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
 • Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim (SPURMCH)

V roce 2016 byl ZM schválen Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim na roky 2015 – 2030. Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; k jeho naplňování dochází prostřednictvím ročního Akčního plánu, který vzniká prostřednictvím vyhodnocování námětů, požadavků, připomínek od jednotlivých odborů MěÚ, ale i veřejnosti a to prostřednictvím veřejného projednání  TOP 10 problémů, kulatých stolů, plánovacích setkání  a dalších akcí se zapojením veřejnosti.

Tento plán odpovídá principům moderního strategického řízení.

Členění strategie je následující:

• Tři oblasti odpovídají jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Město Chrudim usiluje o vyvážený rozvoj v těchto třech oblastech.

• Čtvrtá oblast je zaměřena „dovnitř“ úřadu – jde o zabezpečení rozvoje města prostřednictvím zkvalitňování práce MěÚ a všech jeho složek a městem řízených organizací.

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování a využívání externích financí, každoročně městem rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPURMCH. Naplňování SPURMCH je městem monitorováno na základě klíčových měřítek (indikátorů) a pravidelně vyhodnocováno Strategickým týmem pro udržitelný rozvoj města Chrudim formou hodnotících zpráv, které jsou předkládány radě a zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

Všechny další koncepce jsou podřízené SPURMCH a mají na něj provázanost. Toto je ošetřené v Příkazu tajemníka číslo 1/2013 – Postup při zpracovávání koncepcí a jejich evidence.

Díky MA21 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; byla vytvořena Metodika pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi, proškoleny klíčové osoby - garanti, byly zaktualizovány pracovní orgány (strategický tým UR, pracovní skupiny pro strategii apod.). Provázanost je v rámci strategického řízení i na komise RM.

Pro sledování naplňování SPURMCH jsme sestavili Katalog karet indikátorů. Katalog indikátorů obsahuje soubor karet všech indikátorů SPURMCH. Celkem je evidováno 55 měřítek. U každého indikátoru byla zvažována vypovídající schopnost, dostupnost, frekvence a pracnost měření. Naplnění některých indikátorů není městem přímo ovlivnitelné, nicméně vzhledem k vlivu na plnění cílů SPURMCH byly zvoleny pro účely monitorování.

SPURMCH byl posouzen z hlediska SEA.

Strategické cíle jsou měřeny pomocí indikátorů stanovených k jednotlivým aktivitám Akčního plánu. Na základě zpracovaných map procesů byl vytvořen systém řízení provozních cílů, na jehož základě je měřena výkonnost, která je zároveň porovnávána i v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005. Cíle jsou nastaveny a měřeny i v rámci systematického managementu hospodaření s energií.

http://www.chrudim.eu/strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1667

http://www.chrudim.eu/sea-ke-strategickemu-planu-udrzitelneho-rozvoje-mesta-chrudimi-2015-2030/d-1668/p1=1841

Schválené indikátory ke SPURCH http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7319

 

 • Akční plány

Akční plán SPURMCH je každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován ZM a vyvěšen na webových stránkách města; AP je každoročně vyhodnocován a je předkládána zpráva o jeho plnění RM/ZM ; jedním z podkladů pro tvorbu AP je seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce (nad 200 tis. Kč) a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

Projektový zásobník nám shrnuje informace o projektových záměrech, které máme k dispozici (harmonogram, rozpočet, odpovědné osoby, stav doprovodné dokumentace, vazba na strategii ad.). Je pod heslem přístupný online v interním prostředí infosystému DATAPLÁN NSZM fungujícím v internetu (není potřeba instalací SW ad.).

Pro hodnocení projektů, které by měly být zařazeny do Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2012 – 2015 jsme využili Evaluátor" pro hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj prostřednictvím DTP NSZM. Ten nám umožnil stručnou a rámcovou interpretaci dopadů daného projektového záměru na udržitelný rozvoj z pohledu jeho vybraných parametrů. Využili jsme formu sebehodnocení formou expertního odhadu. Dle výsledků evaluace i dalších zadaných údajů  nám tento systém umožnil rámcovou priorizaci projektových záměrů pro diskusi v příslušných orgánech samosprávy.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/strategie/projekty

http://www.chrudim.eu/vyhodnoceni-akcniho-planu-rozvoje-mesta-chrudimi-na-rok-2017/d-8949/p1=1841

http://www.chrudim.eu/akcni%2Dplan%2Drozvoje%2Dmesta%2Dchrudimi%2Dna%2Drok%2D2019/d-9278/p1=1841

 • Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim

oficiálně byl ustanoven v r. 2012 rozhodnutím ZM. Tým se řídí dle pravidel stanovených ve schválené metodice pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi. Je složen ze zástupců vedení města; vedoucích vybraných odborů;  dalších expertů a externích spolupracovníků a schází se zpravidla 2x - 3x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPURMCH, AP a hodnocení projektů/investic a připomínkování koncepcí.

 • Územní plán

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje kraje (nabytí účinnosti 7.10.2014) - pořizovatel Krajský úřad Pardubického kraje

Územní plán Chrudim (nabytí účinnosti 28. 11. 2013 )

Změna č. 1 Územního plánu Chrudim (nabyla účinnost 12.10.2016)

Nyní probíhají změny č.2 a č.3 - probíhá vyhodnocení námitek a připomínek.

http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

 • Regulační plány

Regulační plán Pumberka západ Chrudim (nabytí účinnosti 13.10.2009)

Regulační plán Městské památkové zóny (projednaný návrh zadání v ZM, kromě jiného je v této souvislosti třeba rozhodnout o lokaci výstavby sportovní haly, parkovacího domu pod "Festunkem" apod.

Zpracované územní studie:

 • Územní studie Na Špici v Chrudimi  (schválení 1.8.2009)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi  - severozápadní část (schválení 25.2.2010)
 • Územní studie v lokalitě Markovice - U Kostela (schválení 11.11.2011)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi - jihovýchodní část (schválení 3.4.2012)
 • Územní studie v lokalitě Skřivánek v Chrudimi (schválení 27.6.2013)

http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje.

Územně analytické podklady http://www.chrudim.eu/uzemni%2Dplan%2Dchrudim/d-2211/p1=1841

Existence dokumentů jako např. komunitní Plán zdraví a kvality života, Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015-2030, Strategický plán Mikroregionu Chrudimsko a strategie MAS Chrudimsko potvrzují vizi a strategii, které jsou aktivitou odborů úřadu, komisemi města a pracovními skupinami z řad občanů a pracovníků MěÚ naplňovány. Ve státní správě řada odborů úřadu prosazuje vizi a poslání prostřednictvím metodické a kontrolní činnosti vůči obcím.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Existující schválená sada indikátorů pro vyhodnocení SPURCH

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nově od roku 2016 zpracovaný SPURCH města, koncepce a další programy zaměřené na rozvoj města jsou provázány s nově vydaným ÚP (2013). Dohled nad jejich souladem vykonává Strategický tým pro UR. S nově zpracovaným SPURCH byly schváleny nové metodické postupy implementace strategického řízení v rámci MěÚ a metodika pro tvorbu AP. V rámci fungování MěÚ se snažíme těmito schválenými pokyny řídit. 

Disponibilní veřejné prostředky jsou směrovány na akce, které jsou obsaženy ve schválených rozvojových dokumentech (Akční plán strategie, rozpočtový výhled, rozpočet).

AP je schvalován současně s rozpočtem města na následující období v prosinci roku předešlého.

Nově jsme v roce 2018 nastavili hodnocení projektů dle dopadu na UR. Využili jsme tzv. Evaluátor v rámci DTP.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.


Kvalitní přezkoumávání plnění cílů a opatření strategických dokumentů, s průmětem do aktualizovaných dokumentů, resp. akčních plánů. Doporučení – vyhodnotit efektivitu a vzájemné vazby Komise (rady města) Zdravého města a MA 21 a Strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Chrudim.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012, připravovaná aktualizace v roce 2018

Město Litoměřice má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty. Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun a zafixování procesů do běžné praxe úřadu, vytváření a aktualizace metodických dokumentů a celkového řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring.  Byla významně posílena práce STUR, důsledně jsou uplatňovány postupy obsažené v metodikách strategického řízení. Došlo k posílení této agendy zřízením pozice metodika kvality a přesunem pozice managera strategií blíže k vedení města.

Strategický plán rozvoje města vznikl v r. 2005, byl aktualizovaný v r. 2008, 2012, plánovaná je aktualizace v r. 2018–2019. Zpracovávána žádost do programu OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva č. 80. Předložení žádosti schválila rada města (2018). V rámci předkládaného projektu jsou plánovány aktivity na aktualizaci strategického plánu, nicméně Město Litoměřice počítá i s variantou, že celý proces bude hrazen z vlastních prostředků.

Město Litoměřice:
Proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst.

V roce 2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje, respektuje členění na 3 základní rozvojové pilíře; v případě Města Litoměřice přidává k těmto 3 pilířům nový prioritní tematický 4. pilíř „udržitelná energetika“; 5. pilíř je zaměřen na kvalitní fungování MěÚ dle principů „dobré veřejné správy/vládnutí“. V záměru připravované aktualizace Město uvažuje i o 6. pilíři: Chytré/Moudré město – řešení tzv. „SMART Litoměřice“, jelikož se nemá jednat jen o technologie, ale i o přístup k zeleni, využití veřejného prostoru jako sdíleného apod.

V rámci spolupráce s NSZM a projektu PORTFOLIO byl nastaven postup a doporučení pro další aktualizaci strategického plánu v roce 2018 a doplnění o samostatnou „Strategii úřadu a jeho rozvoj“. Strategické dokumenty, tak budou nově sestaveny, aby byl naplněn horizontální i vertikální rozměr strategií. Došlo k úpravě stránky na webu města „strategické dokumenty“, která byla doplněna a rozšířena.

Během realizace projektů MARUEL a MISTRAL v letech 2011 - 2014 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; cílem projektů bylo nastavení a implementace strategického řízení, proškolení klíčových osob, vznik koordinačních a pracovních orgánů (strategický tým UR, pracovní skupiny STUR apod.) a vznik příslušných metodik a jejich implementace mezi operativní dokumenty města (nařízení, pokyny) MěÚ.

V roce 2016 a 2017 došlo k přehodnocení v rámci organizační struktury MěÚ a převedení managera pro strategické řízení blíže k vedení úřadu. Jedná se o samostatnou pozici s propracovanou pracovní náplní. Dále byla zřízena pozice manažera kvality. Obě pozice jsou přímo podřízeny tajemníku úřadu.

V letech 2016 – 2017 byl připraven projekt KOUMES v rámci operačního programu, kde bylo město úspěšné, nicméně došlo ke strategickému rozhodnutí – projekt odložit a aktivně se zapojit do projektu Národní sítě Zdravých měst PORTFOLIO (Projekt s názvem "KOUMES – Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení", byl sestaven s cílem nastavit a optimalizovat postupy ve veřejné správě efektivním způsobem. Aktivity projektu byly zaměřeny na vytvoření zcela nového managementu úřadu založeného na procesním řízení a trvale udržitelném rozvoji).

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem dalšího vzdělávání se město aktivně zapojilo do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě - DOBRO, kde vystupuje jako příklad dobré praxe. Město vychází ze svých zkušeností se zapojováním veřejnosti a komunikací napříč různými cílovými skupinami a ze zkušeností z práce a fungování strategického týmu.

Po vyhodnocení této spolupráce rada města schválila v roce 2018 Memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; jeho postupné naplňování se děje prostřednictvím Akčních plánů, které vznikají postupným procesem vyhodnocování návrhů/námětů/požadavků:
a) jednotlivých odborů MěÚ,
b) veřejnosti prostřednictvím veřejného fóra TOP 10 problémů, kulatých stolů a dalších akcích se zapojením veřejnosti.
Aktualizovaný strategický plán rozvoje města (dále také „SPRM“) vychází ze základních principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. SPRM dále vychází z mezinárodních programů rozvoje měst a regionů jako je místní Agenda 21 a Zdravé město pod patronací Světové zdravotní organizace a OSN, jeho naplňování se opírá o principy dobrého vládnutí a chytré (veřejné) správy.

Jako podklad pro jednání Strategického týmu rozvoje města byla vypracována na jaře 2018 za roky 2014 - 2017 zpráva o naplňování SPRM. Strategický tým tuto zprávu projednal na výjezdním zasedání  v dubnu 2018. Zpráva je interním dokumentem Strategického týmu.

Materiály jsou uveřejněny na webu města:

1. Strategický plán - https://www.litomerice.cz/strategicky-plan
2. Metodika strategického řízení - https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty
3. Metodika tvorby Akčního plánu - https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Akční plány

Akční plán SPRM je každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován zstupitelstvem města a zveřejněn na webových stránkách města. Od roku 2016 jsou dokumenty přístupné i na elektronické úřední desce, která je umístěna na budově úřadu a od roku 2017 také v prostorách Nemocnice Litoměřice a.s.; AP je každoročně vyhodnocován a je předkládána zpráva o plnění RM/ZM (počínaje rokem 2015); AP obsahuje seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

4. Akční plán 2015, 2016, 2017
Vyhodnocení plánů:
https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Strategický tým

Byl oficiálně ustanoven v r. 2012 rozhodnutím RM (nemá formu komise při radě města, jedná se o pracovní pozice – v tomto směru se jedná o progresivní přístup).
Řídí se vlastní metodikou, která je součástí širší metodiky pro strategické řízení a sestává se ze:

a) zástupců vedení města (starosta, místostarostové),
b) vedoucích vybraných odborů a oddělení,
c) dalších expertů a externích spolupracovníků,

a schází se zpravidla 2x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPRM a AP a hodnocení projektů/investic. Tajemník je v rámci STUR koordinátorem procesu strategického řízení (od r. 2016 v rámci nové organizace úřadu samostatná pozice MěÚ samostatnou pozici převedení managera pro strategické řízení, která je přímo podřízena tajemníku úřadu).

V rámci větší provázanosti a rozvoje vazeb v rámci STUR byly začleněny do pravidelných setkání i výjezdní zasedání, která jsou pracovního charakteru s prvky školení (jóga proti stresu; komunikační a prezentační dovednosti apod.) a s prvky neformálních setkání.

V návaznosti na postavení Města Litoměřice, je městem 3. stupně ORP a zahrnuje dalších 39 měst, městysů a obcí. Celkem se jedná o cca 60 tis. obyvatel. Byla navázána a je rozvíjena spolupráce v rámci měst a obcí ORP, starosta města svolává minimálně 2x v roce pracovní jednání všech starostů a starostek. Tohoto pracovního jednání se účastní vedoucí odborů, manažer pro strategické řízení a tajemník úřadu. Jsou prezentovány projekty, které mohou mít dopad na občany celého ORP a tyto projekty jsou diskutovány. Jedná se o komunikační strategii, podporu a vzniká tak i celá řada partnerství. https://www.youtube.com/watch?v=XjGSsO_XAao.

5. Metodika STUR; Usnesení RM schvalující inovovanou metodiku: https://www.litomerice.cz/usneseni-rady/2191-23-vypis-usneseni-z-jednani-rady-mesta-litomeric-9-10-2014

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Územní plán

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (účinnost 20. 10. 2011)
- Územní plán Litoměřice (účinnost 13. 11. 2009)
- změna č. 1 ÚP Litoměřice (účinnost 18. 1. 2011)  
- změna č. 2 ÚP Litoměřice (účinnost 5. 2. 2015)
- změna č. 3 ÚP Litoměřice - zpracovává se

Územní plán je zveřejněn na webu města vč. obou dvou změn https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice a v sekci „Podnikatel“ byl vytvořen mapový podklad pro brownfieldy, který zahrnuje všechny hlavní lokality. https://www.litomerice.cz/podnikatel. Propojení těchto materiálů bylo vyhodnoceno strategickým týmem ÚR jako přínosný a transparentní.

Zpracované územní a urbanistické studie: 

1. územní studie Želetice: prevence povodní; opatření na podporu místních podnikatelů (podrobnější podklad pro dané území), s cílem stanovit dlouhodobou koncepci rozvoje území;

2. územní studie Z 01 obchodní centrum "Na Soutoku" Želetice;

3. urbanistická studie Litoměřice: Miřejovická stráň (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech);

4. urbanistická studie Lokalita RD: Pod Miřejovicemi (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech);

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje, viz Územní plán na webu města: https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Indikátor SPRM:
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty. Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun a zafixování procesů do běžné praxe úřadu, vytváření a aktualizace metodických dokumentů a celkového řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring.  Byla významně posílena práce STUR, důsledně jsou uplatňovány postupy obsažené v metodikách strategického řízení. Došlo k posílení této agendy zřízením pozice metodika kvality a přesunem pozice managera strategií blíže k vedení města.

Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je tak zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020. 
Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. 
Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město své strategické plánování a řízení podporuje realizací mnoha projektů, což výhodně využívá zdrojů a odborných kapacit, ale může být i rizikem pro další rozvoj v případě selhání případných budoucích obdobných projektů.

Město zpracovává Zprávu o naplňování SPRM, kterou projednává Strategický tým.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava řeší své nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby a další činnosti spadající do rámce jeho působnosti v souladu se strategickými dokumenty, které jsou zpracovány a realizovány v souladu s principy udržitelného rozvoje.

 

Investice jsou plánovány v souladu s naplňováním cílů strategického plánu, integrovaného plánu, dalších oborových strategií a koncepcí a rozpočtového výhledu, které jsou průnikem odborného a politického konsenzu.

 

Zásobník projektů je průběžně aktualizován na základě potřeb věcně příslušných odborů MMJ a schválených vedením města na investičních poradách v intervalu 14 dnů.

 

Aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění systému navazujících vzdělávacích institucí s ohledem na potřeby trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, zajištění kvalitních podmínek života obyvatel ve městě s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, zvýšení kvality zdravotní a sociální péče a posílení bezpečnosti ve městě, vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle.

 

Projekty připravované

Projekty v realizaci

Projekty dokončené

https://www.jihlava.cz/projekty-mesta/ms-103686/p1=103686

 

Modul Rozvojové plány a projekty

Po odsouhlasení návrhu investice vedením města na investiční poradě byl dříve tento kapitálový požadavek zanesen do souboru s názvem Požadavky do rozpočtu (tj. do tzv. Zásobníku akci a projektů), který sloužil do roku 2019 jako interní evidenční podklad městských akcí a projektů. Z důvodu zjednodušení a zpřehlednění evidence stávajících i nových kapitálových požadavků a oprav města Jihlavy byl rozšířen IS VERA Radnice o nový modul Rozvojové plány a projekty. Od roku 2020 tento modul nahradil Zásobník projektů a akcí a slouží jako zdroj základních informací (např. schválený název, stav, lokalita, odpovědný odbor, organizační číslo, financování atd.) nejen o investicích města Jihlavy s předpokládanou realizací v nejbližší době, ale také o kapitálových požadavcích s odloženým termínem jejich zahájení.

 

Projekt "I PITCH"
Usnesení č. 182/20-ZM schválilo ZM zapojení města do projektu  „I PITCH - Innovations for Play In the city To improve urban Health and wellbeing – co-creating healthy and activating urban environments with youth“
V rámci projektu bude zapojena mládež (včetně mládeže žijící v znevýhodněných lokalitách) do procesu zlepšování svého okolí, zdraví a sociální pohody prostřednictvím metody participativního výzkumu vedeného mládeží. Tímto způsobem se ve čtyřech "živých" laboratořích v rámci EU (Portugalsko, Holandsko, Dánsko, Česká republika) zapojí mládež ze znevýhodněných lokalit jako spoluřešitel výzkumu, a také se prostřednictvím workshopů vyškolí v oblasti městského plánování tak, aby byla schopna spolupracovat na navrhování inovativních akcí v jejich čtvrtích. Tento způsob spolupráce povede k novému přístupu definovanému jako "spolupráce s mládeží na městském plánování". V každém ze zapojených států bude vytvořena vždy jedna local living lab, pro ČR bude v Jihlavě. Předmětem Living Lab Jihlava je zapojit mládež ve věku 14-17 a všech nezbytných účastníků (městský architekt, urbanisté, projektanti ...) do procesu vzájemného učení a společného rozhodování s cílem vyvinout, provést a zhodnotit inovace v sociálním a fyzickém prostředí, které by měly vést ke zlepšení jak zdraví, tak sociální pohody, a to v souladu se strategickým a územním plánováním pro danou lokalitu.

 

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

indikátor 1.1.1

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Veškeré aktivity města vycházejí ze strategických dokumentů a jejich akčních plánů, nebyla však doložena vazba jednotlivých projektů na jednotlivé strategické dokumenty. Město nově zavedlo systémové řešení v podobě SW rozšíření IS VERA Radnice, které by mělo při správné implementaci a průběžné práci s ním tuto problematiku pomoci vyřešit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Příprava projektů probíhá v souladu se schváleným akčním plánem, který je připravován ve vazbě na rozpočet města. Do akčního plánu vstupují projekty a aktivity, které vycházejí ze schváleného strategického plánu a dílčích koncepcí. Do přípravy i aktualizace strategického plánu a dílčích koncepcí se zapojila rovněž veřejnost. Způsob aktualizace strategického plánu a zapojení veřejnosti do tohoto procesu je popsán v auditu udržitelného rozvoje z roku 2017  https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/mereni-uspechu/audit-udrzitelneho-rozvoje/audit-koprivnice-2017 (odpověď na návodnou otázku 1.1.1). Při této aktualizaci byl sestaven ve spolupráci zásobník projektů, který je doplňován o nové na základě aktuální potřeby. Pro nové projekty se jsou zpracovávány projektové listy, popř. projektové fiše v souladu s aktualizovanou vnitřní směrnicí 8/2018 Pravidla projektového řízení. Město využívá elektronického nástroje Národní sítě Zdravých měst – Projektový zásobník – pro posuzování projektu z pohledu udržitelného rozvoje. https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/rozvojove-zamery/projekty-vse Jednotlivé projekty jsou v tomto nástroji přímo navázány na cíle strategického plánu rozvoje města, který je rovněž vložen do elektronické databáze DATAPLÁN.

Při přípravě projektů se město snaží reagovat na aktuální požadavky obyvatel, které vzejdou z veřejných projednání či diskusních fór. Do roku 2018 organizovalo město každoročně tzv. Fórum Zdravého města, na kterém bylo ve spolupráci s obyvateli definováno 10 P (Problémů/Příležitostí) města, které byly přetransformovány do Plánu zdraví a kvality života, a které město následně řešilo. Zápisy z těchto fór, výsledky následných anket, plány zdraví a jejich vyhodnocení jsou na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice. V roce 2019 byla tato forma zapojení veřejnosti nahrazena Participativním rozpočtem, v rámci kterého obyvatelé navrhli a vybrali projekt, který bude realizován za alokovanou částku 500 tis. Kč. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-historie-koprivnice. V roce 2020 chtělo město zorganizovat obě formy zapojení veřejnosti do rozhodování o přípravě projektů, ale s ohledem na omezení související s nemocí Covid-19 proběhne pouze další ročník Participativního rozpočtu. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprojekty-aktuality-koprivnice

Cca 1x měsíčně jsou pořádány projektové dny za účasti členů rady města a vedoucích vybraných odborných útvarů úřadu, v rámci kterých probíhá informování o postupu přípravy jednotlivých projektů a jsou řešeny problémy, které v projektech nastaly.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Systém přípravy a výběru investic zůstává nezměněn. Projekty jsou vyhodnocovány z pohledu udržitelného rozvoje a jsou provázány na cíle strategického plánu.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu  apod. v optimálním  rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje.

Zajištění realizace investic se děje prostřednictvím:

plánu investičních akcí zařazených do základního rozpočtu města a schválených ZM

plánu investičních akcí zařazených k financování z přebytku města a schválených ZM

rozpočtových opatření schválených ZM 


Při výběru investičních akcí město postupuje v souladu s: 

 hlavním strategickým dokumentem

 oborovými či dílčími koncepcemi - aktuálně má město zpracováno 24 dokumentů

doporučením Projektové kanceláře (vnitřní směrnice č. 4/2013 „Řízené projektů MÚ Velké Meziříčí“).

Směrnice stanoví zásady řízení projektů, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti projektové kanceláře a jednotlivých osob v rámci projektů, pravidla projektových organizačních struktur úřadu, náplň práce jednotlivých projektových funkcí a používání informačního systému pro řízení projektů.

Personální obsazení: starosta, místostarosta, tajemník úřadu, vedoucí odborů výstavby a reg. rozvoje, vedoucí odboru správy majetku a bytů, vedoucí odboru finančního a referent odboru výstavby a reg. rozvoje ( dotace).

Při zařazování investičních akcí do rozpočtu je přihlíženo k zásadám udržitelného rozvoje. Je posuzována možnost spolufinancování z dotačních zdrojů a kromě finanční náročnosti je posuzován i předpokládaný přínos občanům města. 

Projektová kancelář posoudí předložený námět projektu, jeho soulad se strategickými plánovacími dokumenty, potřebami a možnostmi města (případně zajistí další potřebné informace pro posouzení a rozhodování) a rozhodne, zda námět setrvá ve stavu námětu projektu nebo bude zařazen mezi projekty určené k přípravě a realizaci.

Schválení projektu k přípravě/realizaci je provedeno jmenováním projektového manažera a projektového týmu.

Plánování a schvalování zdrojů a finančních prostředků probíhá v souladu s platnou legislativou. 

zásobníkem projektů a námětů odsouhlaseným Projektovou kanceláří, který je aktualizován převážně na základě požadavků RM, ZM nebo požadavků odborů.

Zásobník projektů a námětů je zpracováván jako přehled akcí, které by chtělo město realizovat.

Seznam námětů a seznam projektů je veden pomocí příslušného informačního systému pro projektové řízení a obsahuje náměty, které schválila projektová kancelář a projekty, které schválila projektová kancelář k plánování a realizaci.

Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu  apod. v optimálním  rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a finančního zdraví města.

Zásobník projektů:

 https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_4_Projekty_z_pohledu_UR.pdf

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ byl schválen zastupitelstvem města 23.6.2020

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1261-velke-mezirici-velke-mezirici-dolni-radslavice-hrbov-kusky-lhotky-mostiste-olsi-nad-oslavou-svarenov#belowmap

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Rámcové propojení ÚPD a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech  probíhá – viz bod 1.1.3.

Město Velké Meziříčí pracuje s tímto modelem prostřednictvím naplňování hlavního strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012) v souladu  dílčími koncepčními dokumenty.

Součástí každého opatření IPRM 2020 je indikátor. Finální vyhodnocení těchto indikátorů  proběhne koncem roku 2020 – v době ukončení platnosti tohoto strategického dokumentu - implementace BSC.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Investice/ aktivity jsou připravovány v souladu se strategickými dokumenty, které naplňují principy udržitelného rozvoje.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou. Rezervy vidím a) v rozpracování IPRM do kvantifikovaných cílů a jejich průběžném vyhodnocování - tedy zjišťování, zda realizace investic, aktivit, nových služeb apod. vedla k očekávaným výsledkům, b) v lepší koordinaci 24 strategických dokumentů s cíli IPRM a vyhledávání synergií mezi těmito dokumenty.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město dlouhodobě pracuje s vyrovnaným rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel;  vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů došlo k významnému posunu.

Od roku 2004 má MěÚ Chrudim Etický kodex. Své chování podřizuje mimo jiné např. zákonu č.312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a samozřejmě se také řídí zákoníkem práce.

V souladu s nově schválenými metodikami pro strategické řízení byla zlepšena provázanost mezi výběrem akcí, jejich posuzováním a rozpočtem města. Pro posuzování projektu, které se zařazují do AP jsme využili metodu hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj prostřednictvím DTP NSZM. Ten nám umožnil stručnou a rámcovou interpretaci dopadů daného projektového záměru na udržitelný rozvoj z pohledu jeho vybraných parametrů, Využili jsme formu sebehodnocení formou expertního odhadu. Dle výsledků evaluace i dalších zadaných údajů  nám tento systém umožnil rámcovou priorizaci projektových záměrů pro diskusi v příslušných orgánech samosprávy.

Vybrané projekty v AP naplňují hlavní rozvojové cíle města stanovené ve SPURMCH.

Každý projekt má svou tzv. kartu, kde je uvedeno následující: Název projektu, Stádium přípravy projektu, Typ Aktivity, Průměr hodnocení udržitelného rozvoje (-2 až +2), Odpovědnost, Předpokládaný celkový rozpočet [Kč], Finance 2019 [Kč], Roky realizace, Podrobnosti. Toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok.

Energetický management

Od roku 2015 se zabýváme systematicky problematikou energetického managementu.  Monitorujeme stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzujeme tyto spotřeby a celkový stav budov a doporučujeme vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

Zavedli jsme Fond obnovy majetku, který je schválen ZM a řídí se danými pravidly.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Existující schválená sada indikátorů pro vyhodnocení SPURCH

Ve sledovaném období došlo k pozitivní změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Daří se naplňovat principy a podstatu energetického managementu s minimálním personálním zajištěním a maximálním ekologickým přínosem při zachování minimálních nákladů.

Snažíme se, aby aktivity města vycházely ze strategických dokumentů, akčních plánů, aby byly navrhovány, plánovány, kontrolovány i hodnoceny strategickým týmem pro UR, jehož stanoviska jsou předkládána RM a ZM.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města, nicméně je stále třeba ho přizpůsobovat aktuálním podmínkám (legislativa); byla zvýšena transparentnost těchto procesů a zlepšena komunikace města směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

Město Litoměřice dlouhodobě pracuje s přebytkovým provozním rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel; vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů, a díky realizaci řady projektů na zvýšení kvality ve veřejné správě došlo k významnému posunu ve smyslu vyhodnocování projektů a záměrů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj (program místní Agenda 21 a Zdravé město), z hlediska souladu s klíčovými koncepcemi a plány a z hlediska dopadů na dlouhodobé provozní výdaje města.

Socioekonomické a environmentální hodnocení

Hodnocení dopadů projektů/významných opatření na udržitelný rozvoj (od 2014) - Karta projektu; toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro přípravu rozpočtu a rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok; toto hodnocení se postupně aplikuje na všechny návrhy projektů/investic, které splňují daný min. finanční limit, a návrhy, které toto hodnocení nemají, nemohou být zařazeny do rozpočtu města/AP. 
Hodnocení je připraveno online v DATAPLÁNU NSZM, ve kterém je rozšířena škála hodnotících kritérií pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje.
Jako součást konceptu ÚP byla zpracována a projednána dokumentace SEA a posouzení NATURA; podmínky souhlasného stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byly zapracovány do návrhu ÚP, do textové části č. 8 odůvodnění str. 109.

 

Systém hodnocení a motivace zaměstnanců

Personální strategie úřadu byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014. Od roku 2018 projednává RM – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu) - viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/MISTRAL_personalni_strategie_2014.pdf.

Zaměstnanec/úředník je stále v mnoha případech vnímán jen jako lidský zdroj. „Snažíme se zaměstnance nastrkat do vymezených rámců a systémů, za pomocí různých příkazů či metodik a pak se nestíháme divit, kde se ztrácí nadšení a motivace.“ … prostě se nám ztrácí člověk.

Rozhodli jsme se, že se vydáme jinou cestou: Hledáme jednoduchý a racionální systém odměňování a motivace. Ty přitom musí vycházet z konkrétních potřeb a schopností konkrétních lidí a nejde přitom o nic jiného než o snahu naslouchat a pochopit, co ve skutečnosti zaměstnanci/úředníci chtějí a co nám svým chováním říkají. Je to o pochopení individuality každého z nás, individuality každého týmu, individuality našeho města/úřadu. Je to o průběžné komunikaci a setkávání vedení města, vedoucích odborů se zaměstnanci. Toto je právě ten prvek, který mnohdy odděluje úřad pro lidi a s lidmi od ostatních úřadů.

Roce 2015/2016 se MěÚ rozhodl jít právě touto cestou.

Původně celý systém hodnocení pochází z americké armády, kde se využíval pro účely identifikace vojáků s vysokým potenciálem, které je možné povýšit. Byla zavedena řízená distribuce zaměstnanců na zaměstnance s vysokým výkonem, standardním a zaměstnance s nízkým výkonem (10-80-10). To dalo současně základ pro to, že některé společnosti k této distribuci začaly využívat i Gaussovu křivku, která předem definovala, jaké procento zaměstnanců má být v které části této křivky. – Tento přístup byl identifikován jako nevhodný pro podmínky města Litoměřice.

Směr budoucnosti hodnocení zaměstnanců naznačují nové moderní systémy „Práce – work (max. 20%) a Jak – How (max. důraz)“, který funguje prostřednictvím on-line aplikací na bázi definování krátkodobých cílů a priorit a zejména pravidelné zpětné vazby od nadřízeného k zaměstnanci a obráceně.

Od roku 2016 bylo zavedeno: (vše koresponduje s „chartou flexibilního stylu naší práce“)

   • změnu systému porad vedení (porada je o celém týmu, vedoucí odborů mají přednost před vedením úřadu – tajemníkem; nejprve se probírají důležité úkoly jednotlivých odborů/vedoucích odborů na závěr se probírají body tajemníka);
   • zavedení neformálních setkání strategického týmu (výjezdní zasedání);
   • zavedení systému „snídaně s tajemníkem“ po jednotlivých odborech/útvarech a to za přítomnosti, ale i bez přítomnosti vedoucího odboru;
   • zavedení pravidelných porad/setkání vedoucího/vedoucí odboru s tajemníkem tzv. 121;
   • na „snídaních s tajemníkem“ jsou probírány i inovativní nápady či myšlenky – tyto nápady sbírá tajemník úřadu, který je zodpovědný následně za komunikaci či realizaci (realizované inovace: zavedení separování odpadu na celém úřadě; projekt Potřebuji si vyřídit; změna sociálního fondu – jeho zjednodušení atd.) V roce 2018 jsme realizovali i sbírku „úřední anděl“, která pomohla rodině našeho zaměstnance.

MěÚ naplňuje svou interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, zavedení Home office do pracovního řádu úřadu atd.). Tuto chartu rozvíjíme a na jejím konci – chceme mít nový systém:
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

MěÚ zaměstnává na osmnáct desítek zaměstnanců a na čtyři desítky městských strážníků. Home office (od r. 2016) využívá přes 15 % zaměstnanců. Žádost schvaluje tajemník města. Vedoucí odboru doporučí ke schválení a komunikují celý proces. Počet dní je omezen na 8 v daném kalendářním měsíci. Rekondiční volno (sick days) 5 dní. Pro rodiče s dítětem, které jde v daném kalendářním roce do 1. třídy plus jeden den navíc.

Prorodinný den – pomáhá rodičům překlenout dny, kdy jsou již prázdniny nicméně úřad je nutné mít otevřený pro naše občany. Prostě si vezmou děti do práce a my se o ně postaráme.

Vycházíme vstříc pokud někdo z našich zaměstnanců potřebuje upravit pracovní dobu či zkrátit úvazek. Vše je jednoduché – od krátkého setkání s vedoucím odboru a tajemníkem k podpisu dohody. Podporujeme studium a vzdělávání našich zaměstnanců (vyšší odborné, vysokoškolské).

Podporujeme ekologický způsob dopravy do zaměstnání. Zrealizovali jsme již dva ročníky „úředník na kole“. Od června 2018 jsme spustili již třetí ročník. Upravujeme podmínky pro zaměstnance, aby využívali i jiné způsoby dopravy do zaměstnání (budujeme sprchy, skříňky, stojany pro kola apod.)

Od května 2018 rada města schválila přílohu Pracovního řádu města: Etický kodex. Pro informování zaměstnanců jsme použili e-learning (Rentel) a kodex jsme umístili na webové stránky města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance

Více viz. v části 1.1.5.

Metodika tvorby Akčního plánu - viz část Metodiky: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty 

Přehled projektů: https://terminal.dataplan.info/cz/litomerice/dokumenty-a-projekty/prehled-projektu

Energetický management

Město dlouhodobě monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos, resp. úspory.

Pasport budov (vznik 2014) - souhrnný seznam nemovitého majetku města (zejm. budovy), který obsahuje základní popis stavu budov a nutnost jejich oprav v různě dlouhém časovém období; obsahuje fotografie budovy, popis jeho zákl. částí (střecha, obv. zdi. okna atd.), energ. audit, příp. další důležité informace, a doporučení konkrétních opatření; slouží jako další vodítko pro směřování investic do již existujícího majetku města a pro jeho dlouhodobou optimální údržbu.

Energetický plán: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Energeticky_plan_mesta_Litomerice.pdf

Fond úspor - metodika: https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-2; https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/priloha_2_fond_uspor_energie_a_oze_ltm.pdf

Pasport budov: https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/06_klusak_ltm_energetika_a_pasport_2017_nszm.pdf; https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-3; https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/pasport_vzor.pdf

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Indikátor v SPRM:
D.I.1 Energetické úspory budov města
D.I.2 Plnění energetického plánu města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města, nicméně je stále třeba ho přizpůsobovat aktuálním podmínkám (legislativa); byla zvýšena transparentnost těchto procesů a zlepšena komunikace města směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Veškeré aktivity města vycházejí ze strategických dokumentů a jejich akčních plánů, jsou navrhovány, plánovány, kontrolovány i hodnoceny strategickým týmem, který jejich výstupy předkládá RM a ZM.

Město v předchozím období definovalo potřebu vytvoření souhrnné socioekonomické analýzy města, tento dokument vytvořen nebyl, problematika je řešena dílčím způsobem v dílčích dokumentech (aktivitách) a potřeba souhrnné analýzy není aktuální. Naopak dříve definovaný požadavek na vytvoření systému motivace a odměňování zaměstnanců města je postupně vytvářen (viz 1.1.5.).

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Všechny rozvojové dokumenty jsou v souladu s územním plánem města včetně všech plánovaných rozvojových projektů.


Usnesením č. 234/18-ZM byl schválen dokument Manuál pro investory.
Realizace projektů, aktivit a opatření musí být v souladu s ÚP, protože by nebylo možné získat stavební povolení.

Tvorba územního plánu je provázána se strategickými projety města definovanými v SPRM a IPRÚ, ÚP vytváří funkční plochy a veřejně prospěšné stavby pro realizaci rozvojových projektů dle SPRM a IPRÚ.

Mapová aplikace pro prohlížení ÚP:

https://gis.jihlava-city.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=de442093a8cc4480883886861957d27d

1.     Centrálního dopravního terminálu (dle SPRM i IPRÚ).

2.    Silničních staveb dle SPRM – jihovýchodní a jihozápadní část městského okruhu (jižní segment je ve stávajícím ÚP pouze jako územní rezerva) a jihovýchodní obchvat města.

3.     Rozvoj sítě cyklostezek a cyklotras na území města (dle SPRM i IPRÚ):

a.     cyklostezku G01 – Hosov – Okružní kolem Koželužského potoka dle SPRM

b.     cyklostezka G02 dopravní hřiště-Sasov

c.  cyklostezka G04 Český mlýn – Helenín (ÚP neobsahuje plochu, protože v době jeho schvalování již byla cyklostezka realizována a je součástí plochy veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch [PZ]

d.     cyklostezka R05 centrum-Bedřichov

e.     cyklostezka R08 most U Jánů-průmyslová zóna

f.    cyklostezka R09 Hruškové Dvory-průmyslová zóna (ÚP obsahuje část cyklostezky mezi údolím řeky Jihlavy a Hruškovými Dvory)

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

indikátor 1.1.3

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město vnímá územní plán jako dokument stejné důležitosti s IPRÚ, IPRM a SPRM, v nichž jsou některé konkrétní cíle a opatření, např. projekty vzájemně propojeny.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V letech 2017 – 2019 byl pořizován nový územní plán města, který byl schválen zastupitelstvem města v červnu 2019.

Odborné útvary úřadu se zapojily do přípravy tohoto dokumentu a zajišťovaly, aby v něm byly zapracovány podmínky pro realizaci opatření aktuálního strategického plánu rozvoje města a projektů z indikativního seznamu, který byl vytvořen v rámci jeho aktualizace v roce 2014.

Všechna opatření strategického plánu jsou v souladu s územním plánem.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Rozvojové dokumenty jsou v souladu s územním plánem.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Rámcové propojení územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech probíhá.


V současné době probíhá zpracování nového územního plánu. V průběhu veřejného projednání v září 2019 se sešlo více jak 130 námitek či připomínek, jejich vypořádání způsobilo skluz v termínu schválení ÚP, předpokládaný termín schválení ÚP je konec prvního pololetí roku 2020.

Do zadání nového územního plánu byly zapracovány vazby na aktuální hlavní strategický dokument města – Integrovaný plán rozvoje města na období 2013-2020 (dále jen IPRM 2020) i na dílčí plány, koncepce a strategie.

V současné době město připravuje nový hlavní strategický dokument města IRPM 2021 – 2028 (dále jen IPRM 2028).

Jedná se o nástroj, který pomáhá řešit městům problémy na jejich území nebo vyřešit konkrétní téma (např. dopravu), a to komplexně - tedy nejen vybudováním infrastruktury, ale také zajištěním realizace návazných aktivit. Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se tedy rozumí soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu.
V rámci IPRM 2028 budou řešeny priority (členění zachováno z IPRM 2020).


1) Podnikání
2) Mobilita (nahradila Dopravu a bezpečnost)
3) Cestovní ruch
4) Město pro život
5) Udržitelný rozvoj.


Jednotlivé priority jsou vzájemně provázané a soubor výsledných opaření půjde napříč  těmito prioritami. Tvorba IPRM bude řešena tzv. participativní metodou, kdy do realizace budou zapojeny všechny klíčové strany (úřad, političtí zástupci, podnikatelé, zástupci občanů, spolky a sdružení, školy, sociální služby apod.) tak, aby byla zajištěna všeobecná přijatelnost navržených řešení.

V rámci priority Mobilita se předpokládá realizace komplexního průzkumu dopravního chování zahrnující kontinuální profilové sčítání dopravy, směrový průzkum silniční dopravy, průzkum dopravního chování apod. tak, aby byl získán komplexní obraz stávajícího stavu mobility a potřeb přepravy v jednotlivých částech města.

Ideální harmonogram zajišťování souladu strategických dokumentů samosprávy (v našem případě IPRM 2028) a ÚPD v souladu s legislativou, je promítnutí výstupů návrhové části IPRM 2028 do zadání a zpracování ÚPD.

Toto z časového hlediska není zcela možné  – ZM schválilo zadání ÚP 28. 6. 2016 (termín veřejného projednání ÚP byl  9/2019), práce na zpracování IPRM 2028 byly zahájeny v 4/2019. Zpracovateli hlavního strategického dokumentu  IPRM 2028 byly předány všechny strategické podklady, dílčí koncepce a ÚPD. Zpracovatel musí akceptovat platné oborové koncepce. Zpracovatel IPRM rovněž sleduje schvalovací proces ÚP.

Vzhledem k tomu, každý z výše uvedených dokumentů probíhá dle jiných pravidel a dle jiného harmonogramu, není zcela možné sladit harmonogram zpracování v takovém časovém sledu, aby na IPRM 2028 navazovalo zpracování ÚPD.

Přesto v průběhu zpracování IPRM 2028 očekáváme posílení vazeb mezi hlavním strategickým dokumentem, dílčími koncepcemi a ÚPD formou užší spolupráce:

1/  všemi odbory města 

2/ odbory města a politiky města

3/ občany a politiky města

tak, aby území města a spádového území bylo spravováno, využíváno a rozvíjeno  plánovaně, efektivně a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje s důrazem na snižování zátěže životního prostředí a udržitelné zvyšování kvality života obyvatel města a okolí.

Základní vazby jsou nastaveny při projednávání jednotlivých priorit, kterých se budou aktivně účastnit kromě laické i odborné veřejnosti, akademické obce, neziskových organizací, významných zaměstnavatelů a ostatních důležitých zainteresovaných skupin také vedoucí a pracovníci jednotlivých  odborů a zastupitelé města.

Doplnění:

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1261-velke-mezirici-velke-mezirici-dolni-radslavice-hrbov-kusky-lhotky-mostiste-olsi-nad-oslavou-svarenov#belowmap

Vazby:

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_1_IMS_vazby.pdf

(IMS - Integrovaný Management Systém, v našem případě příloha č.1 ukazuje vazby mezi jednotlivými prioritami našeho strategického plánu a oblastmi udržitelného rozvoje dle NSZM.)


ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ byl schválen zastupitelstvem města 23.6.2020

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1261-velke-mezirici-velke-mezirici-dolni-radslavice-hrbov-kusky-lhotky-mostiste-olsi-nad-oslavou-svarenov#belowmap

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Rámcové propojení ÚPD a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech  probíhá – viz bod 1.1.3.


Město Velké Meziříčí pracuje s tímto modelem prostřednictvím naplňování hlavního strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012) v souladu  dílčími koncepčními dokumenty.


Součástí každého opatření IPRM 2020 je indikátor. Finální vyhodnocení těchto indikátorů  proběhne koncem roku 2020 – v době ukončení platnosti tohoto strategického dokumentu.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Rozvojové dokumenty jsou provázány s ÚPD.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S odkazem na komentáře výše hodnotím aktuální situaci jako uspokojivou a stabilní, reflektuji snahu o zlepšení v rámci přípravy nového IPRM.  Stávající indikátory IPRM - tedy  počty projektů, aniž se sleduje, jaký bude jejich dopad (co se jimi sleduje), považuji za nedostatečné.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Strategické a územní plánování jsou na sebe bezprostředně navazující prvky managementu rozvoje území, které zajišťují udržitelný rozvoj daného území. SPURCH a ÚP tvoří jeden funkční celek, jejich provázání je stěžejní.

ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRMCH stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD  je zajištěna a schválena Strategickým týmem pro UR, jehož členem je i odbor zodpovědný za ÚPD, což garantuje patřičný soulad a provázanost.

Mezi další významnou dokumentaci, která je ve vazbě s SPURCH patří i nově:  Energetický management podle ČSN EN ISO 50001 – plán dává dlouhodobý přehled o provozních nákladech, jde o nástroj pro plánování a vyhodnocení opatření, systém kontroly a vyhodnocování spotřeb a dosažených úspor a také nově zpracovaná a v roce 2017 schválená Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu.

Přehled koncepčních dokumentů: https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Je snaha o maximální provázanost této dokumentace. Nově i s vazbou na plány adaptační strategie a energetického managementu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, koncepcemi a strategiemi; nicméně i do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

Stěžejní je provázání ÚP a SPRM; ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRM stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD je zjišťována formou konzultací garantů těchto dokumentů s OÚR; navíc každá nová koncepce/strategie musí být schválena STUR, kde je zastoupen i odbor zodpovědný za ÚPD, což by garantuje patřičný soulad/provázanost.


Další významné plány související s územním plánem:

-  Územní energetická koncepce - analytický materiál, který hodnotí území z hlediska jeho zásobování energiemi a obsahuje limity a doporučení pro budoucnost z hlediska vhodného/dostupného energetického mixu apod. - je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP;

-  Energetický audit CZT - (2005, 2011) - je komplexní analýza stavu CZT zásobování v Litoměřicích, ekonomické hodnocení variant zdrojů pro zásobování CZT s ohledem na ekonomiku a ochranu ovzduší;

- Je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP;

-  Energetický plán - je provázán s plánem investic (Akční plán) a dalšími plány a dokumenty (En. koncepce, E. audit, územní plán, SPRM) - obsahuje zejm. návrhy budoucího řešení nakládání s energiemi a doporučení s ohledem na cíle SPRM (energetická soběstačnost apod.);
 
-  Další koncepce a plány nemají výslovně popsán způsob jejich provázání s ÚPD, vychází se z předpokladu, že buď jí nejsou ovlivněny (např. Komunitní plán sociálních služeb) nebo jsou s ní v souladu.
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Energeticky_plan_mesta_Litomerice.pdf

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, koncepcemi a strategiemi; nicméně i do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město vnímá územní plán jako dokument nadřazený (výchozí) k SPRM – a tím i k ze SPRM vycházejícím dílčím koncepčním dokumentům. Doporučuji v rámci města otevřít diskusi o vzájemném postavení obou zásadních dokumentů a tento vztah postupně (jde samozřejmě o dlouhodobý proces s ohledem na aktualizace SPRM a zejména ÚP) obrátit do logických vazeb, například postupem implementace cílů SPRM do nižších stupňů ÚPD (územní studie, regulační plány apod.)

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen důraz na jejich provázanost a soulad se strategickými dokumenty města. Typickým případem je propojení strategického plánu města a Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024, kde při aktualizaci strategického plánu byla zcela přepracována Prioritní oblast D a nahrazena cíli a opatřeními definovanými kulturní strategií.

 

Jedná se zejména o následující dokumenty:

 

Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2019 - 2022

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=530763

 

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

https://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

 

Územní plán města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/uzemni-plan-jihlavy/d-489250/p1=103704

 

Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy na roky 2020 – 2022

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536122

Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy na rok 2019

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=529808

 

Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018 – 2025

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=528633

 

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě

https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032/p1=103733

https://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020/p1=103733

 

Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=521939

https://www.jihlava.cz/plan-odpadoveho-hospodarstvi/d-522648

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536253

https://www.jihlava.cz/informace-z-verejneho-projednani-planu-odpadoveho-hospodarstvi/d-520069/p1=107463

 

Strategie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu statutárního města Jihlavy

Jedná se o interní dokument, výstupy jsou zapracovány do Plánu odpadového hospodářství.

 

Komunitní plán sociálních služeb statuárního města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=103727

Každoročně se aktualizuje příloha : Poskytovatelé sociálních služeb a souvisejících služeb, poslední aktualizace byla schválena na jednání ZM 23.6.2020 (usnesení č. 215/20-ZM).

https://www.jihlava.cz/poskytovatele-socialnich-sluzeb-a-souvisejicich-sluzeb/d-466974/p1=103727

 

Územní energetická koncepce města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=496965

 

Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=488669

 

Generel cyklistické dopravy města Jihlavy

http://extranet.jihlava-city.cz/web/Generel_cyklisticke_dopravy_2011.pdf

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706

 

SUMP

https://www.jihlava.cz/jihlava-ne-jede/ms-111592/p1=111592

 

Plán zdraví a kvality života

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=521693

 

 

Plán zdraví a kvality života mládeže

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=531733

 

 

Zdravotní plán města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/ds-54644/p1=104062

 

Strategický plán sociální začleňování města Jihlavy na období 2019 – 2022

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441

 

Plán prevence a kriminality na roky 2020 - 2021

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536439

 

Místní plán inkluze 2019 - 2022

 

 

Vazba na strategické dokumenty – například – viz bod 1.1.1

Plán sportu v Jihlavě - vazba na koncepci sportu a další dokumenty.

IPRÚ JSA – vazba na oborové koncepce statutárního města Jihlavy – celkem 16 dokumentů.

Strategický plán sociálního začleňování.

 

 

Strategické dokumenty, které se realizují prostřednictvím AP jsou například:

Strategický plán rozvoje města, Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch, SUMP.

 

Koordinace ano – oddělení strategického plánování. 

 

Vazba Programového prohlášení Rady města Jihlavy 2019 - 2022 se SP:

 

 

Akční plán na rok 2019

 

Programové prohlášení RM

Prioritní oblast A: Strategický cíl: Zkvalitnění systému navazujících vzdělávacích institucí s ohledem na potřeby trhu práce.

Oblast 8  - Vzdělávání

Prioritní oblast B: Strategický cíl: Zvýšení kvality zdravotní a sociální péče a posílení bezpečnosti ve městě

 

Oblast 6 – Sociální oblast

Oblast 7 – Bezpečnost a prevence kriminality

Prioritní oblast C: Strategický cíl: Zajištění podmínek pro koncepční územní rozvoj a správu města s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.

Oblast 4 – Rozvoj města

Prioritní oblast D: Strategický cíl: Vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle.

 

Oblast 3 – Cestovní ruch

Oblast 5 – Kultura

Oblast 10 – Sport a volný čas

 

 

Koncepce energetických úspor je zpracována, je připravena k prezentaci vedení města, tedy není ještě zveřejněna.

 

Systém naplňování, průběžného sledování a hodnocení výstupů naplňování koncepcí:

 

Strategické dokumenty jsou rozpracovány do ročních akčních plánů, každý projekt má odpovědnou osobu, jsou pracovní pozice manažerů, např. manažer kultury, manažer strategií, kteří zajišťují plnění těchto plánů. Vyhodnocení akčních plánů je předkládáno zastupitelstvu města.

V roce 2019 bylo zřízeno na odboru kanceláře primátory oddělení strategického plánování a v roce 2020 obsazena pozice vedoucí oddělení.

Oddělení kromě jiného má následující úkoly:

-zajišťování zpracování a aktualizace Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy,

-zajišťování přípravy, zpracování a vyhodnocování Akčního plánu,

-spolupráce při zajišťování dílčích úkolů spojených s procesem podpory regionálního rozvoje, poskytování nezbytné součinnosti při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů územního obvodu kraj,

-spolupráce při plnění úkolů vyplývající ze strategických a koncepčních dokumentů,

-zajišťování participačních procesů,

-zajišťování tvorby koncepčních a strategických materiálů ve svěřených oblastech.

 

 

Připravenost na mimořádné situace:

 

Město má zpracovaný Krizový plán ORP Jihlava - aktualizace 20.12.2016, který pracuje se čtyřmi druhy nebezpečí (přirozená povodeň, zvláštní povodeň, extrémní vítr a narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu).

 

 Statutární město Jihlava v období let 2016 – 2019 bylo a je připraveno rychle a účinně řešit situace po přírodních katastrofách nebo průmyslových haváriích. K plnění úkolů v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva je zpracována a průběžně aktualizována předepsaná dokumentace jako například:

 

Krizový plán obce s rozšířenou působností Jihlava (v roce 2020 bude na pokyn HZS Kraje Vysočina provedena celková aktualizace tohoto plánu),

 

Typové plány k řešení mimořádných událostí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava (např. Typové plány pro zvláštní povodně – VD Hubenov, VD Pístovské rybníky a VD Velký Pařezitý),

 

Typové plány k řešení problematiky ropné bezpečnosti, regulačních opatření, nouzového ubytování obyvatel, poskytování humanitární pomoci atd,

 

Plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností Jihlava zpracovaný v systému hospodářských opatření pro krizové stavy v IS ARGIS,

 

Dílčí plán obrany obce s rozšířenou působností Jihlava zpracován nově a schválen v roce 2019 na základě zákona číslo 139/2017 Sb. o plánování obrany státu.

 

Orgánem, který v rámci obce s rozšířenou působností Jihlava řeší přípravu na mimořádné události a krizové situace je Bezpečnostní rada ORP Jihlava a orgánem, který řeší mimořádnou událost nebo krizovou situaci bezprostředně po jejím vzniku, je Krizový štáb ORP Jihlava.

Dále je zřízena i Povodňová komise ORP Jihlava a Povodňová komise statutárního města Jihlavy, což jsou komise, které odborně řeší mimořádné události a krizové situace v souvislosti s hrozbou povodní.

Za účelem varování a vyrozumívání obyvatel statutárního města Jihlavy, včetně všech částí města Jihlavy, byl v roce 2013 dobudován a uveden do provozu systém Varování a vyrozumívání obyvatel (akustická zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci). Systém slouží k varování a vyrozumívání obyvatel Jihlavy v případě hrozící - nebo již nastalé - mimořádné události nebo krizové situace. V roce 2020 bude provedeno rozšíření stávající sítě „rozhlasů“ o dalších 78 ks koncových prvků, které budou situovány do nově vzniklých lokalit určených k bydlení, a to na území statutárního města Jihlavy, včetně částí města Jihlavy.

 

 Povodňový plán

Digitální povodňový plán (DPP) ORP Jihlava byl vytvořen za účelem zlepšení informovanosti povodňových orgánů obcí a obyvatelstva. Účelem projektu, který byl spolufinancován z evropských fondů, byla aktualizace a digitalizace povodňových plánů obcí v rámci obce s rozšířenou působností (ORP) Jihlava. Byla vybudována síť hladinoměrů na vodních tocích monitorující stav hladin včetně zasílání SMS zpráv s upozorněním na překročení 2. a 3. stupně povodňové aktivity. Dále byla vytvořena síť srážkoměrů monitorujících stav srážek na území ORP Jihlava. Údaje z  hladinoměrů a srážkoměrů jsou volně k dispozici on-line na povodňovém portálu http://dpp.jihlava-city.cz/dpp/. Digitální povodňový plán osahuje spoustu dalších veřejně přístupných údajů, mimo jiné kontakty na povodňové komise jednotlivých obcí a na další důležité organizace, jsou zde uvedeny seznamy hlásných profilů pro povodňovou službu a také údaje o nebezpečných místech a o konkrétních nemovitostech ohrožených v době povodně.

 

Obce zapojené do Digitálního povodňového plánu ORP Jihlava:

Batelov, Bílý Kámen, Brtnice, Cejle, Čížov, Dolní Cerkev, Dvorce, Hodice, Horní Dubénky, Jamné, Jezdovice, Jihlava, Kamenice u Jihlavy, Kněžice, Kostelec u Jihlavy, Luka nad Jihlavou, Malý Beranov, Puklice, Rantířov, Stonařov, Suchá, Třešť, Ústí, Věžnice.

Veřejně přístupné jsou také informace na Digitálním povodňovém plánu Kraje Vysočina http://dpp.kr-vysocina.cz . Povodňová komise Kraje Vysočina je nadřízeným povodňovým orgánem Povodňové komise ORP Jihlava. DPP Kraje Vysočina obsahuje povodňový plán pro území Kraje Vysočina. Dalším zdrojem informací je Povodňový informační systém neboli POVIS http://www.povis.cz/ a Oddělení komunikačních a informačních systémů KOPIS zřízené při Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, které zajišťuje operační řízení jednotek požární ochrany, systém varování a krizovou komunikaci.

Klimatické změny – město má podanou žádost o dotaci na zpracování strategie adaptace na klimatickou změnu. Popsáno v bodě 1.2.6.

 

COVID-19

 

Město zřídilo Mapu nouzového stavu.

 

https://www.jihlava.cz/mapa-nouzoveho-stavu-konci/d-539213/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/jste-poradatel-kulturnich-akci-v-jihlave-a-mate-problem-kvuli-pandemii-volejte-radnici/d-539440/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/nechceme-rozhodovat-bez-vas-pise-primatorka-podnikatelum/d-538883/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/po-dvou-mesicich-konci-cinnost-jihlavskeho-dobrovolnickeho-centra/d-538881/p1=103430

https://www.jihlava.cz/dobrovolnicke-centrum-skonci-k-15-kvetnu/d-538596/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/parkovani-v-jihlave-uz-neni-zdarma/d-538564/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/jihlava-promine-poplatek-za-ubytovani-a-nebude-udelovat-sankce-za-pozdni-zaplaceni-odpadu/d-537954/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/mesto-jihlava-odpusti-najemne-z-nebytovych-prostor/d-537938/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/infolinka-kraje-vysocina-covid-19/d-537901/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/jihlava-zrusila-vsechny-mestske-akce-az-do-konce-cervna/d-537847/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/nouzovy-stav-v-jihlave-sledujte-unikatni-mapu-zmen/d-537752/p1=103430

 

https://www.jihlava.cz/aktuality/ds-56286/p1=106407

 

Systémová podpora pro začínajcící podnikatele:
Systémově není zavedeno, město úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou a plní zákonné povinnosti, např.

 

Obecní živnostenský úřad poskytuje informace na svých webových stránkách:

https://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1044/p1=103706

https://www.jihlava.cz/jednotne-kontaktni-misto/ds-54103/archiv=0&p1=103706

https://www.jihlava.cz/pravni-predpisy/ds-54104/archiv=0&p1=103706


 

 

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

indikátor 1.1.4

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend ⇈ silné zlepšení

Vyšší hodnocení trendu v porovnání s hodnocením města.

Organizace uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má zpracovány dílčí koncepce, které detailněji rozpracovávají jednotlivé prioritní oblasti strategického plánu. Ve sledovaném období byly zpracovány a v orgánech města projednány tyto dílčí koncepce:

-          Územní energetická koncepce,

-          Plán zlepšování kvality ovzduší,

-          Koncepce podpory sportu a volnočasových aktivit města Kopřivnice 2020-2025,

-          III. střednědobý plán sociálních služeb,

Odborné útvary úřadu dále zpracovaly:

-          Zdravotní plán (aktualizace pro období 2020 - 2022)

-          Plán udržitelné městské mobility a Koncepci statické dopravy (http://mobilita-koprivnice.cz/)

-          Koncepci rozvoje bydlení,

které budou k projednání orgánům města předloženy v roce 2020.

Jako podklad pro zpracování dílčích koncepcí byla v roce 2017 provedena nová Analýza bezbariérovosti a v roce 2019 byla po sedmi létech zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel.

Všechny uvedené dokumenty jsou po projednání v orgánech města zveřejňovány na webu města v sekci Dokumenty http://koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Pro oblast rozvoje školství zaštítilo město přípravu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a v rámci dvou na sebe navazujících projektů podpořených z OPVVV připravuje a koordinuje aktivity jeho realizace. Aktivitám MAP se věnuje speciální podstránka na webu města http://koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice

Od roku 2017 má město zpracovanou Adaptační strategii na změnu klimatu a realizuje její dílčí opatření, především v oblasti hospodaření s dešťovými vodami, ochrany před přívalovými srážkami či správy a údržby veřejné zeleně.

Příprava dílčích koncepcí je zajišťována odbornými útvary městského úřadu, které zároveň garantují realizaci opatření dle strategického plánu rozvoje města (členové Týmu pro udržitelný rozvoj). Do dílčích koncepcí se promítají priority a cíle strategického plánu rozvoje města.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Některá dílčí opatření strategického plánu jsou podrobněji rozpracována prostřednictvím oborových koncepcí. Město má zpracovanou adaptační strategii a realizuje opatření, kterými ji naplňuje

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Od roku 2013 došlo k posílení strategického řízení projektů jmenováním Projektové kanceláře
(vnitřní směrnice č. 4/2013 „Řízené projektů MÚ Velké Meziříčí“).

Směrnice stanoví zásady řízení projektů, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti projektové kanceláře a jednotlivých osob v rámci projektů, pravidla projektových organizačních struktur úřadu, náplň práce jednotlivých projektových funkcí a používání informačního systému pro řízení projektů.

V rámci transparentního přístupu občanů k informacím byla na web stránkách města doplněna záložka „Strategické dokumenty „ - https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty.   Na webu města jsou zveřejněny základní strategické dokumenty. Dílčí plány, koncepce, strategie jsou k dispozici u vedoucích odborů, do jejichž gesce dokument patří.

Připravenost na mimořádné situace:

Starosta města Velké Meziříčí v souladu se zákonem č.240/2000 Sb, Krizový zákon,. zřizuje a řídí:

Bezpečnostní radu obce z rozšířenou působností pro území správního obvodu ORP

Bezpečnostní rada ORP Velké Meziříčí má 9 členů, dle krizového zákona, předsedou je starosta.

Krizový štáb obce z rozšířenou působností pro území správního obvodu ORP.

Krizový štáb ORP Velké Meziříčí je sestaven z členů BR ORP, zaměstnanců úřadu a odborných pracovníků různých profesí, nejen ze složek IZS. Předsedou je starosta.

Starosta města Velké Meziříčí v souladu se zákonem č.254/2001 Sb, Vodní zákon, zřizuje a řídí:

Povodňová komise ORP Velké Meziříčí je sestavena z členů BR ORP, zaměstnanců úřadu a odborných pracovníků profesí okolo vodního hospodářství.

V případě, kdy je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stává se povodňová komise součástí krizového štábu kraje.

Město Velké Meziříčí má zpracován Krizový plán obce s rozšířenou působností (aktualizace 9.6.2017), který vychází z obecně platných právních norem a pokynů, které tvoří rámec krizového plánování v České republice. Způsob zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností je v souladu s § 16 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, zejména ve smyslu Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., a byl schválen v bezpečnostní radě ORP. Krizový plán se MÚ rozhodl nezveřejňovat. Důvodem jsou informace o strategických místech a budovách ve městě.

Informace k mimořádným / krizovým situacím jsou uveřejněny na web stránce https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/krizove-rizeni.


Zpracování návrhu akčních plánů jednotlivých oborových segmentů bude součástí nového strategického dokumentu.

Tyto dokumenty jsou v rozpracovaném stavu a bohužel nejsou zpracovány ve formě, kterou by bylo možné publikovat na weobvých stránkách města.

Aktualizace akčního plánu na následující rok probíhá v rámci přípravy rozpočtu na daný rok.

Doplnění:

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_4_Projekty_z_pohledu_UR.pdf


Připravenost města na vnější krizové situace (pandemie Covid, sucho, povodeň) je součástí krizových typových plánů města jako celek.
Zabývá se těmito záležitostmi BR ORP a na další úrovni Projektová kancelář (Strategický tým rozvoje města).

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/krizove-rizeni

http://www.hochtief.cz/nase-projekty/referencni-projekty/ekologicke-vodohospodarske/velke-mezirici-protipovodnova-opatreni

http://www.pmo.cz/cz/projekty/ppo-velke-mezirici/

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Rámcové propojení ÚPD a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech  probíhá – viz bod 1.1.3.


Město Velké Meziříčí pracuje s tímto modelem prostřednictvím naplňování hlavního strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012) v souladu  dílčími koncepčními dokumenty.


Součástí každého opatření IPRM 2020 je indikátor. Finální vyhodnocení těchto indikátorů  proběhne koncem roku 2020 – v době ukončení platnosti tohoto strategického dokumentu.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí při vypracovávání koncepčních dokumentů důsledně dbá na vzájemnou návaznost materiálů.

Město má zpracovaný Krizový plán. Obsahuje analýzu rizik, pracovní plány k překonání krize či mimořádné události.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S odkazem na komentáře výše hodnotím situaci jako uspokojivou a stabilnís tím, že vyhodnocení stávajícího IPRM koncem roku 2020 a příprava nového IPRM a nastavení jeho implementace je příležitostí pro zlepšení provázanosti koncepčních dokumentů města.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Provázání koncepčních dokumentů je řešeno prostřednictvím procesů. Rozvíjení procesů a organizační struktury je v souladu se strategií, plánováním a potřebami a očekáváními zainteresovaných stran, jsou využívány dostupné techniky (DTP, webové stránky). Klíčové procesy na jednotlivých odborech jsou identifikovány, byly vytvořeny mapy procesů. Každoročně dochází k opakovanému měření jednotlivých procesů a mapy procesů jsou revidovány a upravovány. Dochází i k úpravám Organizačního řádu úřadu v reakci na potřeby a očekáváními zainteresovaných stran.

Každá nová koncepce či strategie musí být schválena Strategickým týmem pro UR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ. Hodnotí se i provázanost navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich soulad. Byl sestaven podklad pro stanovení minimálního rozsahu koncepcí a zaveden systém evidence koncepcí.  Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty (krycí list).

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ.  Dle tematického zaměření jsou určeny odpovědnosti a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.).

Všechny tyto dokumenty jsou  průběžně aktualizovány ve spolupráci s veřejností i odborníky.

Ostatní schválené koncepce jsou zveřejněny v DATAPLÁNU NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Nově jmenovaným Strategickým týmem pro UR (po volbách) bude i revize těchto dokumentů.

Od roku 2017 máme nově zpracován Akční plán udržitelné energetiky včetně inventury emisí a Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu.

 • Akční plán udržitelné energetiky města Chrudim

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8266

 • Příloha č. 1 Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudimi - Základní inventura emisí

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8267

 • Pakt starostů a primátorů ve městě Chrudim - informace

http://www.chrudim.eu/pakt-starostu-a-primatoru-ve-meste-chrudim/d-8265/p1=1945

 • ADAPTAČNÍ STRATEGIE MĚSTA CHRUDIM NA KLIMATICKOU ZMĚNU

http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8171

Realizovaná opatření: např. revitalizace náhonu V parku Střelnice - https://www.youtube.com/watch?v=UlCh6StkbEk&fbclid=IwAR1du3L8FbYMkOQWnl3HkoAqCyX_p3OnGs2TmaDCKMQeW489agl3U-dd8K8https://www.facebook.com/mu.chrudim/photos/pcb.2178805385500914/2178788158835970/?type=3&theater

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Klíčové procesy na jednotlivých odborech jsou identifikovány, byly vytvořeny mapy procesů. Každoročně dochází k opakovanému měření těchto nastavených procesů.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V souladu s vyvíjející se situací se snažíme reagovat prostřednictvím těchto nově zpracovaných dokumentů - Akční plán udržitelné energetiky včetně inventury emisí a Adaptační strategii města Chrudim na klimatickou změnu tak, aby s naším přispěním nebyl dopad hrozeb tak velký.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vyšší hodnocení v porovnání s hodnocením města.


Organizace uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. Nově přijala a začíná s realizací Adaptační strategie města, byť je v obecnější rovině, než by mohla být. Hodnocení oponenta je proto vyšší než sebehodnocení organizace.

 

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V letech 2015 - 2017 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů a pozice Strategického týmu (STUR), aktivní spolupráce a komunikace jednotlivých odborů. Každoroční sestavování Akčního plánu, jeho vyhodnocování a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

Každá nová koncepce/strategie (či její aktualizace) musí být schválena STUR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ; mimo jiné se hodnotí vazba navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich ne/soulad; případné rozpory by měly být řešeny v rámci činnosti STUR.

Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty. 

Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 1. Strategický plán rozvoje města Litoměřice
 2. Zásobník projektů
 3. Koncepce využití nových médií
 4. 5. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 5. Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019
 6. Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice
 7. Analýza potřebnosti sociálních služeb SO ORP Litoměřice http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 8. Koncepce proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 9. Strategie marketingu a cestovního ruchu
 10. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch
 11. Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří
 12. Litoměřice – návrh dopravního značení ve prospěch cyklistů – navazující na generel
 13. Program regenerace MPR Litoměřice na období 2015 – 2020
 14. Energetický plán města Litoměřice do roku 2030
 15. Energetická koncepce města.

V rámci transparentního přístupu byla doplněna stránka na webu města: Strategické dokumenty. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty.

 

Metodika strategického řízení

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ; jsou identifikovány odpovědné osoby (vedoucí odb.) a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.)

Tento seznam rovněž identifikoval dosud chybějící koncepce (rozvoj sportu, bydlení, rozvoje primárního školství apod.), které jsou postupně zpracovávány. Tento seznam byl v r. 2017 aktualizován v rámci zapojení do projektu PORTFOLIO NSZM, kde jsme identifikovali potřebu doplnění o strategii rozvoje úřadu.

Strategie rozvoje úřadu je zapracovávána do žádosti v programu OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva č. 80. Předložení žádosti schválila rada města (2018). V rámci předkládaného projektu jsou plánovány mimo jiné aktivity i na aktualizaci strategického plánu, nicméně Město Litoměřice počítá i s variantou, že celý proces bude hrazen z vlastních prostředků.

V rámci transparentního přístupu byla doplněna stránka na webu města:
Strategické dokumenty (2013, aktualizováno 2017) -  https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města vč. měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V letech 2015-2017 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů a pozice Strategického týmu (STUR), aktivní spolupráce a komunikace jednotlivých odborů. Každoroční sestavování Akčního plánu, jeho vyhodnocování a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. Hodnocení oponenta je proto vyšší než sebehodnocení organizace.

V auditu jsou doloženy metodiky vyhodnocování naplňování strategických a koncepčních dokumentů.

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Od 1.1.2020 došlo ke sloučení příspěvkových organizací statutárního města Jihlavy, a to Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava a Domova pro seniory Jihlava-Lesnov pod jednu ze stávajících organizací – Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace.

 

Důvodem byla optimalizace řízení za účelem dosažení vyšší efektivity v řízení a v poskytování registrovaných sociálních služeb.

 

Sloučením je dosaženo efektivnějšího propojení všech forem služeb, dále sloučený model umožní kvalitnější logistiku v řešení potřeb uživatelů sociálních služeb, lepší informační dostupnost pro zájemce o služby a rodinné příslušníky, zjednodušení nabídky služeb pro zájemce i uživatele služeb, efektivnější řešení personálních potřeb, především pro zajištění přímé péče i technických provozů. 

V roce 2020 byla zřízena nová příspěvková organizace pro kulturu a cestovní ruch Brána Jihlava- usnesení č. 42/20-ZM, V současné době probíhá výběrové řízena na ředitele PO.

 

Sítě MŠ i ZŠ jsou v současné době optimální, MŠ pokrývají požadavky všech dětí z Jihlavy od 3 let a částečně i mladších. V ZŠ jsou kapacity také dostačující.

Kvalita poskytování sociálních služeb příspěvkovými organizacemi města, je hodnocena na Rozborech hospodaření příspěvkových organizací statutárního města Jihlavy a to 1x ročně, zpravidla ve druhém čtvrtletí následujícího roku. Podkladem pro hodnocení kvality služeb je jednak Zpráva o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace a Zpráva nezávislého auditora.

Příspěvkové organizace v gesci odboru školství, kultury a tělovýchovy (školy, školky, ZOO, knihovna, DDM) hodnotí svoji činnost a poskytované služby 1x ročně v rámci ročních rozborů.

Obchodní společnosti města hodnotí svoji činnost ve výročních zprávách.

Rada města Jihlavy při výkonu působnosti valné hromady obchodních společnosti schvaluje roční účetní závěrky, výroční zprávy, návrhy o vypořádání hospodářského výsledku za příslušný rok. Rada města bere na vědomí zápisy z představenstva a dozorčích rad. Rada města sleduje plnění povinností vyplývajících ze stanov nebo zakladatelských listin.

Na úřadě byly v roce 2019 realizovány organizační změny s cílem stabilizace chodu úřadu.

Zanikly dva odbory: úřad územního plánování a odbor správy realit. Vznikl útvar městského architekta, oddělení obchodních společností města, oddělení strategického plánovaní, úsek úklidu, proběhly změny v některých odděleních majetkového odboru v souvislosti se začleněním OSR.

 

Útvar městského architekta se postará o funkční a estetické rozvoj Jihlavy

https://www.jihlava.cz/rada-mesta-schvalila-vznik-noveho-utvaru-na-radnici/d-531681/p1=103430

 

Změna organizační struktury majetkového odboru a zánik odboru správy realit od 1.1.2020.

 

K začlenění činnosti vykonávaných na odboru správy realit do majetkového odboru došlo z důvodů zvýšení efektivity práce úřadu a správy městského majetku.

 

Energetický management není zaveden z důvodu dlouhodobé neobsazenosti pracovního místa Energetik - blíže uvedeno v oblasti 3 - Udržitelná spotřeba a výroba.

 

Optimalizace procesů je v souladu s Programovým prohlášením Rady města Jihlavy.

Sloučení dvou příspěvkových oblastí v sociální oblasti – prioritou z koaliční smlouvy je zkvalitnění poskytovaných služeb a zajištění jejich dostupnosti na území města Jihlavy.

 

Vznik příspěvkové organizace pro kulturu a cestovní ruch Brána Jihlavy – prioritou je rozvoj cestovního ruchu a posílení celostátní značky města, využití přínosů cestovního ruchu pro místní ekonomiku a naplňování Strategie pro kulturu a cestovní ruch.

 

Zřízení útvaru městského architekta – jeden z programových bodů oblasti 4 – Rozvoj města.

 

 

Sloučení dvou odboru v majetkové oblasti – podle oblasti 1 – Hospodaření je prioritou odpovědné a hospodárné řízení financí statutárního města Jihlavy s důrazem na efektivitu řízení.

 

Projekt Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ

 

Základními výstupy z projektu byly dokumenty Analýza procesů MMJ a MP – Katalog procesů, Karty procesů, Metodická příručka Metodika modelování procesů.

Přijaté cíle a opatření byly uvedeny v dokumentu Plán realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ ze dne 14.5.2015. 

Opatření byla postupně realizována skupinou garantů, vše je doložitelné zápisy Poslední jednání skupiny garantů se uskutečnilo dne 28.11.2017.

V dalším období jsou nové cíle a opatření řešena na výjezdních seminářích vedoucích pracovníků statutárního města Jihlavy, které se uskutečnily v říjnu 2017, v dubnu a říjnu 2018, v dubnu a říjnu 2019. V roce 2020 byl plánovaný výjezdní seminář z důvodu koronavirové krize zrušen, bude v listopadu 2020.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano

Z důvodu zvýšení efektivity práce úřadu byly v roce 2019 provedeny 2 základní organizační změny - sloučení odboru správy realit a majetkového odboru a zřízen útvar městského architekta.

V sociální oblasti došlo ke sloučení 2 příspěvkových organizací od 1.1.2020 s cílem dosažení vyšší efektivity  v řízení a poskytování sociálních služeb. Sítě v mateřských a základních školách jsou v současné době optimální.

Organizace města jsou monitorovány prostřednictvím projektu Jednotné řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy.

indikátor 1.1.5

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Nižší hodnocení vzhledem k výčtu pouze dvou optimalizačních opatření (změna organizační struktury vybraných odborů magistrátu a sloučení PO sociálních zařízení) a realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ, bez uvedení konkrétních výstupů – optimalizačních opatření  projektu. Trend je však pozitivní s očekáváním větších výstupů pro další období.Nižší hodnocení vzhledem k výčtu pouze dvou optimalizačních opatření (změna organizační struktury vybraných odborů magistrátu a sloučení PO sociálních zařízení) a realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ, bez uvedení konkrétních výstupů – optimalizačních opatření  projektu. Trend je však pozitivní s očekáváním větších výstupů pro další období.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město dbá na efektivitu a kvalitu poskytovaných služeb a realizuje opatření jak u městského úřadu, tak u příspěvkových a obchodních organizací. Prostřednictvím Benchmarkingové iniciativy 2005, jíž je město členem, se srovnává o ostatními členskými městy v dílčích oblastech, které jsou sledovány společnými indikátory. Tajemník úřadu každoročně předkládá radě města podrobnou zprávu o činnosti úřadu, ve které jsou sledovány trendy v jednotlivých oblastech činnosti úřadu. 

Stávající kapacita veřejných služeb (sociální služby, základní a mateřské školy) odpovídá potřebám obyvatel města a přirozené spádové oblasti, s výjimkou služby domov pro seniory, která ve městě není zajištěna.

Sociální služby jsou ve spolupráci s okolními obcemi plánovány v rámci střednědobého plánu. V roce 2019 se městu podařilo zprovoznit novou dlouhodobě požadovanou sociální službu – sociálně terapeutické dílny – pro kterou vybudovalo rekonstrukcí nevyužívané výměníkové stanice tepla důstojné prostory. Poskytovatel této sociální služby byl vybrán na základě výběrového řízení. Na krytí provozních nákladů se prostřednictvím účelových dotací podílí společně Moravskoslezský kraj a město Kopřivnice.
Společně s MSK řeší město také výstavbu domova pro seniory, který by rovněž nabídl v regionu chybějící sociální službu domova ve zvláštním režimu pro klienty se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. V této souvislosti je diskutováno budoucí zrušení stávající odlehčovací služby, která v současné době částečně nahrazuje neexistenci domova pro seniory v Kopřivnici.
V rámci optimalizace poskytovaných sociálních služeb ukončilo město poskytování sociální služby nízkoprahový klub pro děti a mládež vlastními pracovníky a vybralo nového zkušeného poskytovatele, kterým je Armáda spásy České republiky, která tuto službu převzala od ledna 2017. Město tomuto zařízení poskytuje účelovou dotaci, která je však nižší, než by byly náklady při provozování  vlastními kapacitami.
Armáda spásy se stala partnerem města také při náhradě služby azylový dům pro matky a děti, která byla v Kopřivnici ukončena v roce 2017. Aby byly zajištěny služby pro tuto cílovou skupinu, poskytlo město Armádě spásy byty, které AS pronajímá klientům a zároveň jim poskytuje sociální služby http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=politici-odsouhlasili-zmeny-v-poskytovani-socialnich-sluzeb&clanek=23034. V rámci této spolupráce se několikrát ročně schází tzv. poradní sbor složený z odborných pracovníků úřadu, politického garanta a zástupců poskytovatele sociální služby a řeší aktuální problémy a požadavky související s touto sociální službou.
Obecně jsou aktivity v oblasti sociálních služeb jsou plánovány prostřednictvím komunitního plánu sociálních služeb (KPSS). V současné době je realizován již III. střednědobý plán soc. služeb na území města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018 - 2021. http://koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice Stejně jako v rámci jeho přípravy se i v průběhu jeho realizace scházejí pracovní skupiny, které řeší aktuální témata. Minimálně jedenkrát ročně se schází řídící pracovní skupina, která mimo jiné projednává průběžné plnění KPSS, jehož součástí je i krátký popis spolupráce s poskytovateli sociálních služeb (Např. zápis č. 01/2019 z jednání řídící skupiny 25.2.2019 http://koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/zapis_ridici_skupina_1-2019.pdf). S plněním KPSS jsou následně seznámeny orgány města.
Poskytovatele sociálních služeb město podporuje prostřednictvím individuálních dotací v sociální oblasti. Součástí žádosti o dotaci je mj. popis přínosu projektu pro občany města a výkaz poskytovaných sociálních služeb za předchozí rok a plán na rok aktuální. Dosažení těchto přínosů a rozsah poskytnutých sociálních služeb je následně ověřováno v rámci vyúčtování dotace. Tímto způsobem jsou sledovány a vyhodnocovány i výše uvedené sociální služby poskytované Armádou spásy ČR.


Školství - s výsledky zápisu do mateřských a základních škol je každoročně seznamována rada města. V roce 2011 umělo město pružně zareagovat na zvýšenou poptávku po místech v mateřských školkách úpravou prostor na Základní škole 17. listopadu a otevřením nové mateřské školky. Od té doby nebylo nutné provést podobné opatření.


Komunální služby jsou ve městě zajišťovány obchodní společností Slumeko, s.r.o., která je vlastněna městem Kopřivnice. Slumeko má certifikovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Také tato společnost ve spolupráci s městem optimalizuje svoje činnosti. Město Kopřivnice každoročně upravuje počty nádob na separovaný odpad dle zaplněnosti, která je pravidelně sledována pomocí čárových kódů umístěných na kontejnerech pro sběr tříděného odpadu. Také je snahou města budovat nová stanoviště pro sběr separovaných odpadů, čímž se snižuje docházková vzdálenost a zároveň zvyšuje výtěžnost jednotlivých komodit tříděného odpadu. V současné době se připravuje nový systém sběru tříděného odpadu od rodinných domů, kdy stávající sběr do pytlů by měl být nahrazen speciálními popelnicemi (systém Door to door). Společnost rovněž zajišťuje opravy a údržby místních komunikací. V roce 2019 vyzkoušela novou technologii oprav výtluků, které budou v roce 2020 vyhodnoceny a bude rozhodnuto o dalším postupu http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=slumeko-testuje-mikrovlny-pri-opravach-der-na-silnicich&clanek=26110
 

S činností společnosti Slumeko je každoročně seznamována rada města, která má v této společnosti působnost valné hromady. Od schválení výroční zprávy se odvíjí rovněž schválení roční odměny jednateli společnosti. Kromě toho město zřídilo ve společnosti dozorčí radu, která dohlíží na její aktivity v průběhu roku.

Hospodaření se svěřenými prostředky příspěvkovým organizacím a s prostředky města je dvakrát ročně vyhodnocováno v rámci rozborů hospodaření. Příspěvkové organizace radě města předkládají výroční zprávy a jejich ředitelé jsou odměňováni za plnění mimořádných či zvlášť významných úkolů dle vnitřní směrnice 22/2017 Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací. V této směrnici jsou určeny prioritní zájmy města, ke kterým se při stanovení odměny přihlíží.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Veřejné služby jsou optimalizovány, jsou soustavně sledovány a vyhodnocovány. Město operativně reaguje na změny.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Optimalizace základních a mateřských ve Velkém Meziříčí

Základní školy

V případě ZŠ byla v roce 2012 zpracována a ZM schválena koncepce základního školství, na jejímž základě bylo doporučeno ředitelům škol řídit počet otevíraných prvních tříd a cílový stav počtu tříd na školách tak, aby to odpovídalo demografickému vývoji ve městě a jeho místních částech. (viz. závěry koncepce). Dosud se však plně nepodařilo docílit požadovaného stavu u jedné ZŠ.

Mateřské školy

V případě MŠ, kde vyjma povinného předškolního ročníku nelze přesněji plánovat počty zařízení a kapacity tříd, dochází k průběžnému sledování vývoje (vzhledem k počtu narozených dětí,  otevírání nových kapacit v okolí města,  výsledků zápisů dětí a změn v legislativě). Na základě těchto údajů pak dochází k rozhodnutí ZM, které vede k optimalizaci kapacit (v minulosti byla některá zařízení omezována nebo uzavírána, naopak se znovu otevřela, či byly vybudovány nové kapacity). V současné době je stav možno hodnotit jako optimální.

Místní akční plány

MAP I

V roce 2016 byla zahájena realizace projektu Místní akční skupiny MAS MOST Vysočiny s názvem  „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí“, reg.č.žádosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000406 (zkratka MAP I).  Partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.

Výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Projekt byl ukončen v roce 2018.

Odkaz na stránky projektu: http://www.masmost.cz/2015-03-09-14-27-36/projekty-o-p-s/map-i .

 MAP II

V 9/2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční skupiny MAS MOST Vysočiny MAP II (Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959 ), který je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Navazuje na projekt „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí (MAP I), který nastartoval pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Projekt umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Projekt MAP II navíc oproti MAP I řeší i implementaci aktivit, které aktéři ve školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve Strategickém rámci   MAP I. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MOST Vysočiny, o.p.s., finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.  

Odkaz na stránky projektu: http://www.masmost.cz/2015-03-09-14-27-36/projekty-o-p-s/map-ii .

Optimalizace sociálních služeb

Proces komunitního plánování a optimalizace sociálních služeb probíhá ve městě již od roku 2013.

V letech 2013 - 2015 probíhaly přípravné analýzy a v roce 2015 vešel v platnost první Plán rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí pro období 2015 - 2016.

V roce 2017 vešel v platnost jednoletý prováděcí dokument Akční plán sociálních služeb města Velké Meziříčí pro rok 2017 pro překlenovací období mezi prvním Plánem rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí pro období 2015 - 2016 a Komunitním plánem sociálních služeb ORP Velké Meziříčí pro období 2018 - 2020.

Od roku 2018 jsou nově do procesu komunitního plánování zapojovány obce I. a II. typu na území celého OPR Velké Meziříčí. V současné chvíli aktivně participuje na komunitním plánování sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí 6 obcí I. typu.

Zpracování Komunitního plánu sociálních služeb pro období 2021 - 2023 je podpořeno z OP Zaměstnanost, výzva č. 80, č. projektu OPZ/4.1/080/0009963. Práce započaly v prvním pololetí roku 2019.

Po dokončení a schválení ZM bude dokument zveřejněn na webových stránkách města.

Odkazy na KPSS zveřejněné na webu města - https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty

Optimalizace technických služeb

Technické služby jsou zajišťovány Technickými službami Velké Meziříčí s.r.o ( založeny v r. 1960), které jsou ve 100% vlastnictví města.

Technické služby zajišťují pro potřeby města tyto oblasti:

Místní komunikace, čistota města a vodní hospodářství

·         drobné opravy komunikací a chodníků

·         zimní údržba komunikací

·         údržba a oprava zábradlí a lávek

·         údržba a oprava dopravního značení

·         strojní a ruční čištění města, vývoz košů

·         oprava a údržba laviček a košů

·         oprava a údržba kašny, dešťových vpustí, funkčních studní

·         provoz a údržba veřejných záchodů

Odpady

·         svoz PDO z nádob 110 – 1100 l

·         provoz skládky TKO

·         odvoz velkoobjemových kontejnerů

·         odvoz separovaných odpadů

·         provoz recyklačního dvoru, likvidace nebezpečných odpadů

Veřejné osvětlení

·         oprava a údržba veřejného osvětlení

·         oprava městského rozhlasu

·         oprava a údržba věžních hodin

·         oprava a údržba signalizačních zařízení

Veřejná zeleň a hřbitovy

·         údržba veřejné zeleně

·         údržba hřbitovů Karlov, Moráň a Mostiště

Lesní hospodářství

§  péče o městské lesy (od 1.1.2020)

Ostatní služby

·         provoz pohřební služby

·         prodej technických plynů

·         provoz a údržba areálu Karlov

 

Sportovní zařízení

·         provoz a údržba letního koupaliště

·         provoz a údržba zimního stadionu

·         provoz a údržba sportovního areálu na ulic Školní

·         údržba sportovního areálu na ulici Sportovní

·         údržba fotbalového areálu U Tržiště

·         údržba dětských hřišť a ostatních sportovišť

Sportovní zařízení zůstávají pod křídly Technických služeb do 30.4.2020.

Od 1.5.2020 vznikne nová příspěvková organizace města Sportoviště VM.

Hlavním účelem nové organizace  bude všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb.

Hlavním předmětem činnosti organizace pak bude zajištění provozu a správy sportovních zařízení v majetku města Velké Meziříčí.

Zřízení nové příspěvkové organizace bude projednávat zastupitelstvo města 25.2.2020.

 

Odkaz na web stránky: http://tsvelmez.cz/.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano

Monitorování probíhá průběžně a průběžně reagujeme na vznikající problémy, požadavky.

K 31.12.2019 vypověděla společnost, jenž měla v nájmu městské lesy, hlavní příčinou byla kůrovcová kalamita. Po mnoha jednáních přebírají péči o městské lesy technické služby, současně se tato záležitost výrazně projevila v rozpočtu města na rok 2020.

Vzhledem k plánované výstavbě vodního relaxačního centra a připravované generální rekonstrukci zimního stadionu je již neudržitelné, aby tato oblast byla v portfoliu technických služeb. Z tohoto důvodu bude od 1.6.2020 zřízena nová příspěvková organizace, tato skutečnost se opět zohlednila v rozpočtu na rok 2020.

Další komplexní hodnocení (ECI A1 a ECI A3 doplněné o Spkojenost se službami MěÚ) proběhlo v měsící květen - červen 2020 (oproti plánu z důvodu pandemie Covid, zpoždění 4 měsíce). Výsledky budou zpracovány v průběhu měsíce záží. Poté bude možnost seznámit se nejaktuálnějšími výsledky monitorování stavu služeb.

viz. doplnění k otázce 1.2.4.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Optimalizace veřejných služeb je prováděna v souladu s koncepčními/ strategickými dokumenty.

Jsou realizovány projekty k optimalizaci veřejných služeb.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou  a stabilní s možnostmi dalšího zlepšení, co se týče nastavení pravidelného monitorování efektivnosti v nastavených ukazatelích . Viz připomínky výše.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Optimalizace veřejných služeb a úřadu je prováděna tak, aby byla efektivní a účinná. Úřad je centralizován v minimálně nutném počtu budov (s cílem snížit počet úřadoven, centralizovat fungování zasedacích místností, učeben a výukových prostor) a zlevnit provoz úřadu. Úřad sídlí ve čtyřech objektech. Jeden slouží Městské policii a Informačnímu centru, budova radnice soustřeďuje činnosti v oblasti samosprávné – péči o investice a údržbu majetku, správu majetku a bytového fondu a fungování uvolněných a neuvolněných funkcionářů města. Třetí a čtvrtý objekt centralizuje veškeré další aktivity určené pro občana (veškerý výkon státní správy a výkon samosprávy vůči občanům).

Centrální pokladna funguje v hlavní budově, ale také v dalších dvou objektech jsou pokladny, takže občan nemusí problém hotovostní platby řešit jinde než záležitost s tím spojenou. Mimo to má městská policie k dispozici také mobilní terminál, kterým se realizují transakce v terénu.