Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


V/2015
  Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc červen.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Informace a střípky
 

Dotační zdroje, participativní rozpočty a zapojení mládeže na Škole NSZM ČR v Jilemnici

Ve dnech 17. - 19. června 2015 se v Jilemnici setkalo více než 80 zástupců měst, obcí a regionů, kteří diskutovali a sdíleli své zkušenosti z praxe. Letní školu Zdravých měst zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace či aktivity obcí a odborných partnerů. V úvodu byly prezentovány nástroje a aktuality k programu místní Agenda 21 (MA21), především možnosti financování a nejbližší plánované výzvy.

Účastníky přivítali radní Libereckého kraje Vít Příkaský a starostka Města Jilemnice Jana Čechová. Město představilo kulturní a společenské akce i bohatou spolkovou činnost, včetně úspěšného studentského filmového zpravodajství Televize Krkonoše. Mezi dalšími inspiracemi zazněly například zkušenosti z metody plánování s veřejností „Tvorba vize komunity“ v Libereckém kraji, příspěvky věnované udržitelnému hospodaření s vodou, především dešťovou, či podpoře správného a včasného poskytování neodkladné zdravotní pomoci. Přínosnou inovaci současně oceněnou „razítkem DobráPraxe“ přednesli zástupci Města Vsetína. Představili sadu systémových nástrojů cílených na zpřehlednění finančního řízení města i jím založených organizací. Aktivita doplňuje již zavedené manažerské účetnictví či dlouhodobé hodnocení pracovníků a nastavení výkonnostních kritérií. Poskytuje mj. možnost okamžitého náhledu na finanční a ekonomické ukazatele, výhodou je operativa, pravidelnost a přehled o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města. Více k oceněnému postupu zde.

Odpolední blok byl zaměřen na téma zapojování mladé generace do rozvoje měst. Téma otevřela poslankyně Nina Nováková, účastníky seznámila se svými zkušenostmi a aktivitami v této oblasti. Dále byla představena celosvětově využívaná metodika Active Citizens, fungování a činnost školních, městských a krajských studentských parlamentů, postup Strukturovaného dialogu s mládeží, nabídka vzdělávacích programů Varianty společnosti Člověk v tísni či projekty realizované organizací Mladí občané zacílené na zvýšení motivace mladých k zapojení se do občanského života. V závěru zazněly zajímavé možnosti finanční podpory veřejně prospěšných projektů mladých v kraji Vysočina díky inciativě Mládež kraji.

Druhý den Letní školy proběhly metodické a praktické tréninky pro koordinátory MA21 věnované tématům medializace a PR, naplňování kritérií MA21, finančnímu řízení, participativnímu rozpočtování či hodnocení projektů. Třídenní akci završil nácvik práce s informačním systémem DataPlán a individuální konzultace.

Účastníci si celou akci velice pochvalovali, ocenili příjemné prostředí i skvělé organizační zajištění ze strany Města Jilemnice. Další škola Zdravých měst proběhne na podzim ve Znojmě s pokračováním tématu udržitelného finančního řízení a participativních rozpočtů, nácvikem přípravy projektů a s mnohým dalším.

Program, přednesené prezentace i výběr z fotodokumentace akce naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

 

Zdravá Praha: Setkání Zdravých městských částí v rámci Týdne udržitelného rozvoje

Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21 se uskutečnilo ve čtvrtek 4. června 2015 v Radničním klubu na Staroměstské radnici. Akce proběhla v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje a jeho cílem bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce.

Setkání zahájila Anna Kárníková, tajemnice Rady vlády pro udržitelný rozvoj, která informovala o úspěšném zapojení Česka do Evropského týdne udržitelného rozvoje a ocenila činnost NSZM ČR v podpoře udržitelného rozvoje. Za Hlavní město Prahu přivítal účastníky setkání Radek Lacko, radní a politik Zdravého města a MA21. Sdělil, že Praha bude pokračovat v podpoře Zdravých městských částí a přislíbil, že v připravovaném rozpočtu budou vyčleněny finance na dotační program pro podporu MA21. 

Aktivity NSZM ČR představil ředitel Petr Švec. Upozornil především na vzdělávací akce či nástroje a metodiky, které jsou pro zástupce měst a obcí k dispozici. Především pro začínající realizátory místní Agendy 21 představila tuto metodu kvality veřejné správy Marie Petrová, tajemnice PS MA21.

O připravované Zprávě o zdraví obyvatel Hlavního města Prahy a jejím dalším možném využití informovala Anna Füleová. Tematice zdraví byl věnován i další příspěvek Aleše Bendy z Institutu metodiky první pomoci

V závěru dopolední části se uskutečnil blok věnovaný problematice sídlišť. Filip Tittl z Fakulty architektury ČVUT představil projekt „Sídliště, jak dál“, který hledal na základě zkušeností z Evropy a studií provedených v ČR dlouhodobé vize řešení situace sídlišť. Své zkušenosti se zapojením do projektu sdíleli zástupci městské části Praha 14, radní Irena Kolmanová a architektka Tereza Marková, a Mladé Boleslavi, architekt a koordinátor MA21 Jindřich Zítka. Shodli se, že zásadní bylo především otevření diskuse k této problematice a že se setkali s velkým zájmem veřejnosti o téma. Zásadní však bude změna uvažování, jak obyvatel  tak i vedení měst, kdy je potřeba uvažovat o vývoji a úpravách sídlišť z dlouhodobého hlediska a pečlivě vysvětlovat všechny záměry, jelikož se především v Praze často objevují obavy z případných větších zásahů do území. 

V odpoledním bloku byly představeny příklady dobré praxe z jednotlivých městských částí Prahy. Zástupce starosty Prahy 8 Petr Vilgus společně s Ivou Hájkovou představili proces zavádění MA21 v úřadu, především nastavení komunikace v rámci úřadu včetně vzdělávání úředníků, rozhýbání komunikace s veřejností či kroky přípravy strategického plánu.

Zástupce starosty Prahy 7 Ondřej Mirovský zmínit důležitost podpory procesů MA21 ze strany politického vedení městské části. Navazující příspěvek k projektu „Plánuj Letnou“ představil Lukáš Hanus, zaměřil se na postupy využívané pro rozvoj dialogu s veřejností nad utvářením veřejného prostoru a zjišťování vztahu a potřeb obyvatel ke svému okolí. 

V závěru akce proběhla diskuse k představeným tématům a dalším oblastem či problémům, se kterými se zástupci městských částí Prahy setkávají. Akce se konala pod záštitou PhDr. Vladimíra Špidly, ředitele Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády a člena Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a Hlavního města Prahy udělenou radním Ing. Radkem Lackem, politikem pověřeným realizací MA21. Setkání bylo připraveno ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Program, přednesené prezentace i výběr z fotodokumentace akce naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

 

Zdravá města uspěla v soutěži Obec přátelská rodině

Soutěž Obec přátelská rodině podporuje prorodinné aktivity na úrovni místních samospráv nejen oceněním těch nejlepších v každém roce, ale také formou finančních dotací. V kategorii sídel od 10 tisíc do 50 tisíc obyvatel získalo ocenění Obec přátelská rodině za rok 2014 Zdravé město Třebíč. V kategorii měst a obcí do 1 tisíce obyvatel se na druhém místě umístila Zdravá obec Věžnice. Zástupci oceněných měst a obcí převzali 26. května 2015 diplomy a šeky z rukou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové. 

Slavnostního aktu se za město Třebíč účastnili starosta Petr Janata a radní Marie Černá, která přítomným prezentovala prorodinné aktivity v Třebíči, dále také vedoucí odboru sociálních věcí Martina Machalová a koordinátorka projektu Zdravé město Iveta Ondráčková. Celková částka 1,5 mil. korun, kterou město vítězstvím v soutěži získalo, půjde na aktivity podporující prorodinnou politiku. V žádosti je celkem připraveno 48 aktivit do konce roku 2015, veřejnost o těchto aktivitách bude průběžně informována.

Soutěž Obec přátelská rodině vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. Seznam letošních vítězů a více informací o soutěži najdete zde.

 

Ve Zdravých městech proběhla v červnu kampaň Dny bez úrazů

Každoročně na začátku června probíhá ve Zdravých městech, obcích a regionech preventivní osvětová kampaň Dny bez úrazů. Kampaň vychází z předpokladu, že úrazům lze pomocí prevence účinně předcházet. Dny bez úrazů nabídly řadu akcí, během kterých se děti učily, jak se bezpečně pohybovat v dopravě, ale také na hřišti, v přírodě a doma. Kampaň zahrnuje také aktivity pro další skupiny obyvatel ohrožených úrazy, například seniory. Nedílnou součást kampaně tvoří také praktický nácvik první pomoci při úrazu.

Pro prevenci úrazů v dopravě mohou města využít osvědčené metodiky, jako je např. program „Bezpečná cesta do školy“ nebo kampaň „Na kolo jen s přilbou“. Komplexním souborem opatření, která mohou města v oblasti prevence úrazů realizovat, je mezinárodní certifikovaný program Bezpečná komunita, vyvinutý Světovou zdravotní organizací (WHO). V České republice jsou certifikovanými Bezpečnými komunitami tři členská města Národní sítě Zdravých měst: Kroměříž, Chrudim a Třeboň.

Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů s chystanými akcemi naleznete na adrese www.ZdravaMesta.cz/dbu.

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2015
  WHO Healthy Cities Project