Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


IV/2015
  Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíce duben a květen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v blízké budoucnosti.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Připravuje se
 

Sdílení zkušeností a inspirace pro udržitelná města na Letní škole Zdravých měst

Ve dnech 17. - 19. června 2015 bude Zdravé město Jilemnice hostit Letní školu Zdravých měst. První den setkání se uskuteční úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Příspěvky se budou zabývat například systémovými nástroji pro řízení a správu města, metodami tvorby vize komunity, podporou zdraví či udržitelným hospodařením s vodou. Odpolední blok bude věnován tematice zapojování mladých lidí do rozvoje měst, inspirovat se a diskutovat bude možné se zástupci spolupracujících organizací.

Následující dny Letní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory MA21 včetně nácviku práce s informačním systémem DataPlán a individuálních konzultací.

Více informací včetně možnosti registrace naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

 

Pravidelná konference evropských Zdravých měst proběhne v červnu ve finském Kuopio

Zdravá města z Česka budou na konferenci prezentovat strategický postup municipalit ke zdraví a udržitelnému rozvoji. Hlavním tématem celoevropské akce WHO, která se ve finském městě Kuopio uskuteční ve dnech 24.-26. června, bude „politická volba pro Zdravá města“ ve vazbě na právě probíhající VI. fázi Projektu Zdravé město. Dílčí tematické bloky konference se zaměří na přesahy podpory zdraví do souvisejících oblastí, rovný přístup a odolnost během života s důrazem na zdraví žen a starších lidí či na zdravotní plány měst, inovace a technologie podporující tělesnou aktivitu a aktivní život obecně. Konference je určena zástupcům evropských Zdravých měst a jejich sítí. Abstrakty příspěvků je možné zasílat do 8. května.

Více informací o konferenci včetně registračního formuláře a možností ubytování naleznete na stránce https://www.healthycitieskuopio2015.com/.

 

Zdravá Praha: Setkání Zdravých městských částí v rámci Týdne udržitelného rozvoje

Ve čtvrtek 4. června 2015 se v Radničním klubu na Staroměstské radinici uskuteční Setkání městských částí Prahy k místní Agendě 21. Akce se koná pod záštitou Hlavního města Prahy, kterou udělil Ing. Radek Lacko, radní hlavního města Prahy a politik Zdravého města a MA21, a ve spolupráci s Výborem pro udržitelné municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj jako součást Evropského týdne udržitelného rozvoje. Program místní Agenda 21 (MA21) je mezinárodním nástrojem OSN pro systematický postup municipalit k udržitelnému rozvoji. Tento program v ČR realizují zejména Zdravá města, obce a regiony v rámci asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR), která je certifikována OSN-WHO.

Cílem setkání je sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad možnostmi vzájemné spolupráce. Budou projednávány zásadní otázky pro kvalitní realizaci programu MA21: plánování a řízení rozvoje města k udržitelnosti, zapojování veřejnosti, hodnocení stavu a trendů udržitelnosti, a mnoho jiných odborných témat. 

Speciálním bodem programu bude prezentace dlouhodobých vizí transformací panelových sídlišť, které jsou výsledkem několikaleté spolupráce mezi Národní sítí Zdravých měst ČR a Fakultou architektury ČVUT.

Akce je bezplatně otevřena všem zájemcům z řad zastupitelů, pracovníků úřadů i odborným partnerům. Program akce včetně možnosti registrace naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg
 

Zdravá města se připojují k mezinárodní kampani Světový den bez tabáku

Světový den bez tabáku připadá každoročně na 31. květen. Mezinárodní kampaň podporovaná Světovou zdravotní organizací (WHO) se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Ke kampani se hlásí také členové Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Letošní ročník kampaně se celosvětově zaměřuje především na téma nezákonného obchodu s tabákovými výrobky.

Nezákonný trh s tabákem může podle provedených studií a informací poskytnutých globálním celním společenstvím představovat asi jednu z každých deseti cigaret spotřebovaných na celém světě. Z mnoha rozličných úhlů pohledu je nezákonný obchod s tabákovými výrobky významným globálním problémem, zahrnujícím zdraví, právo a ekonomiku, správu věcí veřejných a korupci.

V České republice se každoročně u příležitosti Světového dne bez tabáku koná řada osvětových akcí s protikuřáckou tematikou. Kampaň podporuje kromě WHO také Státní zdravotní ústav. Přímo ve Zdravých městech, obcích a regionech se chystá řada akcí, jako jsou „Cesty za čistým vzduchem“, soutěže a divadelní představení s protikuřáckou tematikou pro děti, přednášky a zdravotní poradenství pro dospělé.

Výběr z aktuálních programů Zdravých měst, obcí a regionů s chystanými akcemi naleznete na adrese www.ZdravaMesta.cz/dbt

  Informace a střípky
 

Metody kvality a strategické řízení na tematické Sekci Zdravých měst

Ve čtvrtek 21. května 2015 proběhla v Praze na Novotného lávce Tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce představila téměř stovce účastníků problematiku strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí.

Sekce byla zahájena vystoupeními ze strany ministerstev a pohledem národních institucí na uvedené téma. Integrované přístupy představil David Koppitz, ředitel odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj. Zmínil snahu o vytvoření jednodušších a srozumitelnějších pravidel pro čerpání dotací, absenci kvalitního a dlouhodobého plánovacího procesu či stále rostoucí suburbanizaci a s ní spjaté nároky na kvalitu veřejných služeb. Připomenul nebezpečí závislosti na evropských dotacích, ale i nutnost připravenosti obcí na kofinancování plánovaných projektů. Další významní zástupci téhož resortu, Vladimír Kváča a David Škorňa hovořili o schváleném Strategickém rámci veřejné správy, souvislostech s přípravou jednotlivých operačních programů a významu implementace a řízení již připravených strategií. Zmínili záměr propojení již existujících metodik pro přípravy strategií na národní i místní úrovni a relevantní nástroje, jako např. Databáze strategií, které mohou pomoci při jejich přípravě i řízení. Pohled Ministerstva vnitra představil Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu. Uvedl hlavní rozpracované projekty v této oblasti a podtrhl smysl těchto aktivit již zavedeným heslem „neobíhá občan, ale data“.

Úroveň měst a obcí otevřeli svými příspěvky Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR a Milan Jan Půček, který představil svou novou publikaci Udržitelné finanční řízení obcí a regionů. V hutné, ale přehledné formě jsou zde shrnuty základní principy zdravého finančního řízení, jako například přehledné propojení rozpočtu a strategického plánu, nutnost schválení zásad zadlužování, důraz na místní soběstačnost či zásadní význam transparentnosti přípravy a řízení rozpočtu (více k publikaci zde).

Příklady kvalitního strategického plánování a řízení úřadu i města se zapojením veřejnosti a s důrazem na udržitelný rozvoj v praxi představili pak zástupci měst Kopřivnice, Litoměřice, Štětí či městské části Praha 8. V Kopřivnici se podařilo za pomoci speciálního informačního systému a datového referenčního modelu vzájemně propojit klíčové prvky řízení úřadu a města - od cílů strategií a koncepcí přes konkrétní procesy probíhající na úřadě – zejména pak v tzv. „životních situacích“, nejčastěji vyřizovaných událostech. Zvýšila se tak nejen přehlednost občanů v tom, co učinit a v jaké fázi je vyřízení jejich žádosti, ale i efektivita samotných procesů a vzájemná informovanost dalších institucí, jako jsou např. Úřad práce apod. V uvedeném referenčním modelu jsou zahnuty i způsoby měření a hodnocení. Kopřivnice získala za tento svůj systematický přístup ocenění ze strany ředitele NSZM ČR, tzv. razítko DobráPraxe. Zástupce Litoměřic mj. představil postup přípravy strategií s vazbou na rozpočtování a unikátní způsob výběru projektů Města určených pro další financování. Základní třídění a následné detailní hodnocení toho, jak jednotlivý projekt dopadá na ekonomiku, životní prostředí či sociální oblast se promítne do jeho hierarchizace a zpřehlední tak výběr aktivit, které mají být dále financovány. Místostarosta Města Štětí představil spolupráci s Fakultou architektury ČVUT na přípravě nového územního plánu s důrazem na zapojení veřejnosti do celého procesu, zástupci Prahy 8 pak hovořili o rozjezdu aktivit místní Agendy 21, vzdělávání zaměstnanců a plánované přípravě strategie.

Program, přednesené prezentace i výběr z fotodokumentace akce nalezenet ZDE

Akce byla součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg
 

Nová publikace NSZM: Udržitelné finanční řízení obcí a regionů

Národní síť Zdravých měst ČR vydala novou publikaci na velmi aktuální téma – udržitelné finanční řízení obcí a regionů. Jejím autorem je Ing. Milan Jan Půček, MBA, PhD., uznávaný teoretik a zkušený praktik v řadě oblastí veřejné správy.

Cílem publikace je shromáždit poznatky, příklady a dobré praxe k problematice zdravého finančního řízení, ve vztahu k principům udržitelného rozvoje.

Ke sledovaným oblastem patří teoretická východiska a zásady zdravého finančního řízení, informace k rozpočtování včetně moderních metod rozpočtování, představení potřebných analýz a finančního benchmarkingu, výdaje obce a jejich vazba na potenciální úspory, příjmy obce, problematika řízení rizik, téma transparentnosti aboje s korupcí, hodnocení socioekonomického a environmentálního přínosu projektů atd.

Publikace bude podrobněji představena na připravované tematické Sekci NSZM ČR "Metody kvality a strategické řízení", která proběhne 21. května na Novotného lávce v Praze. Zde bude možné získat její tištěnou podobu, elektronická verze publikace je zdarma ke stažení ZDE.

Publikace vznikla v rámci projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg
 

Litoměřice, Chrudim a Vysočina budou po další dva roky předsedat Zdravým městům

Jedním ze zásadních bodů Valné hromady NSZM byla volba vedení asociace pro další dva roky. Z nominovaných kandidátů bylo zvoleno devět zástupců aktivních a kvalitně postupujících měst a regionů.

Pozici předsedy obhájil Petr Hermann zastupující Zdravé město Litoměřice. Stejně tak byly obhájeny i posty místopředsedů - Petr Řezníček, starosta Chrudimi, a Martin Hyský, radní kraje Vysočina, budou spolu s předsedou a dalšími členy Rady NSZM ČR po další dva roky asociaci reprezentovat navenek.

Dalšími členy celostátní rady asociace jsou političtí reprezentanti obce Bolatice (starosta Herbert Pavera), měst Jihlava (primátor Rudolf Chloupek), Kopřivnice (místostarostka Dagmar Rysová), Letovice (radní Bohuslav Kuda), Vsetín (místostarostka Simona Hlaváčová) a místní akční skupiny Opavsko (předseda MAS Jiří Krist).

Revizní komisi NSZM ČR
tvoří předseda komise Miroslav Andrt (místostarosta Města Štětí), Jan Sedláček (starosta Obce Křižánky) a František Vlk (za mikroregion Drahanská vrchovina).

Nově zvolený předseda Petr Hermann, který v Radě NSZM aktivně pracuje již 10 let a ve Zdravém městě Litoměřice působí od startu tohoto projektu, poděkoval všem, kteří se v uplynulém volebním období zasloužili o rozvoj Zdravých měst, obcí a regionů v ČR. „Funkci předsedy Zdravých měst vnímám především jako příležitost pro další práci v sehraném týmu ostatních zástupců obcí, měst a regionů. Vzájemně si vyměňujeme své zkušenosti z praxe i inspirace, a společně tak můžeme naplňovat vizi asociace. Tou je propojovat obce a odborníky k aktivní podpoře zdraví a kvality života a k uplatňování udržitelného rozvoje, ať už prostřednictvím konkrétních akcí či kampaní či systémových přístupů k plánování a řízení obcí“, doplnil P. Hermann.

 

Inspirace pro nové zastupitele - otevřený seminář Zdravých měst na pražském magistrátu

Valné hromadě Národní sítě Zdravých měst dne 28. dubna 2015 předcházelo otevřené diskusní setkání určené především nově zvoleným zastupitelům obcí a měst. Setkání neslo název „Zdravé město – cesta k úspěchu“ a jeho cílem bylo sdílení konkrétních inspirací a dobrých praxí. Politici měst a obcí z celé ČR představovali své zkušenosti a přístupy jak začít a dále rozvíjet mezinárodní program Zdravé město - co se jim osvědčilo, co mohou doporučit, čeho se vyvarovat.

 

Zmíněna byla například témata zapojování veřejnosti, ať už formou kampaní či plánovacích akcí u kulatých stolů, ale i projednávání investic a pořádání veřejných fór pod širým nebem. Účastníci si dále vyslechli postupy a konkrétní přínosy energetického managementu a realizace úsporných opatření v této oblasti z Litoměřic a Letovic. Místostarosta Štětí prezentoval náměty pro možnou aktivizaci mladých lidí ve městě, vyzdvihl i téma sociálního začleňování a význam zajištění rovného přístupu všech obyvatel města k bydlení, vzdělávání, zaměstnání či smysluplnému trávení volného času. Byla zdůrazněna dlouhodobá a systémová kooperace Města s místními podnikateli, která například Kopřivnici přinesla řadu vzájemných inspirací a podnětů, ale i ocenění ze strany kraje. Příklady z praxe malých obcí zmínil starosta Křižánek, upozornil na význam udržení školy v obci či na potřebnou spolupráci mezi místními a chalupáři. Tato a další témata povzbudila účastníky k dotazům a široké diskusi.

Na informační setkání plynule navázala Valná hromada Národní sítě Zdravých měst. Mezi důležitými body bylo přijetí a představení nových členů asociace – měst Benešov nad Ploučnicí, Humpolec, Nový Jičín, Vítkov, Krásno a obcí Březina, Telnice, Vřesina a Zbyslavice. Rostoucí počet členů asociace ukazuje, že po volbách do obecních zastupitelstev mají i další obce a regiony různých velikostí zájem o prosazování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni a o síťovou spolupráci. Asociace má tak ke dnešnímu dni 125 členů, s regionálním vlivem na 2657 měst a obcí, ve kterých žije 57 % populace ČR.

 

Výroční zpráva NSZM ČR 2014: Zdravá města (nejen) v číslech a datech

115 konzultací pro členy v místě – 49 Fór pro veřejnost s 3500 účastníky - 20 Fór pro mladé – 7 celostátních akcí k dobré praxi – 10 akreditovaných vzdělávání - 419 strategií - 260 příkladů dobré praxe - 10 Zpravodajů... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2014.

Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace. Prohlédněte si naši Výroční zprávu 2014 na webu. Nebo ji získejte v graficky velice kvalitní tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2015. Podrobné informace programech akcí a následně i přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce ZdravaMesta.cz.

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR
Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2015
  WHO Healthy Cities Project