Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


II/2015
  Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc únor
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Informace a střípky
 

Zdravá města se hlásí k mezinárodním závazkům Aalborské charty

Evropská charta přijatá v dánském městě Aalborg v roce 1994 je dokumentem, který se zabývá směřováním evropských měst k udržitelnému rozvoji a zapojením komunit do realizace místní Agendy 21. Podpisem charty se města a obce zavazují k plnění tzv. Aalborských závazků, které obsahují praktické nástroje pro plnění strategií podporujících zlepšování kvality života a udržitelnosti v oblastech, jako jsou správa věcí veřejných a územní rozvoj, životní prostředí, spotřeba a výroba, doprava, zdraví obyvatel, vzdělávání a výchova, kultura a místní tradice, sociální prostředí a globální odpovědnost. Za Českou republiku se již dříve k plnění těchto závazků přihlásila Zdravá města Vsetín, Hlučín a Chrudim. Aktuálně schválilo přijetí Aalborských závazků také zastupitelstvo Zdravého města Jihlava. Více k chartě i závazků zde.

V souladu s Aalborskými závazky byla v letech 2010-2012 připravena Metodika hodnocení kategorie „A“ místní Agendy 21, která je zaměřena na posuzování udržitelného rozvoje nejpokročilejších měst a obcí. Hodnocení probíhá v 10ti oblastech rozvoje města. Hodnocením podle Aalborských závazků doposud prošlo úspěšně Zdravé město Chrudim, nyní probíhá proces hodnocení ve Zdravém městě Litoměřice.

 

Na zasedání OSN se v únoru 2015 mluvilo o Zdravých municipalitách v Česku

Dne 9. února 2015 přednesla PhDr. Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR, projev na zasedání OSN. Tématem projevu byl postup udržitelných municipalit v České republice za využití metody místní Agenda 21 (MA21), kterou OSN doporučuje. Zasedání se uskutečnilo v New Yorku k tématu „Means of Implementation for a Transformative Post-2015 Development Agenda“, tedy k uplatňování Cílů tisícíletí a Cílům udržitelného rozvoje, které OSN vyhlašuje a hodnotí.

Ředitel NSZM ČR a předseda Výboru pro udržitelné municipality RVUR, Petr Švec, poděkoval na zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj dne 19. února ředitelce Kárníkové a Úřadu vlády za významnou mezinárodní prezentaci.

Mezi udržitelné municipality v Česku kvalitně realizující metodu MA21 patří zejména Zdravá města, obce a regiony.

 

Zdravé město Litoměřice předalo zkušenosti pražským kolegům

V prostorách Chvalského zámku v Praze – Horních Počernicích proběhl 23. února seminář, na kterém představili své aktivity zástupci Zdravého města Litoměřice. Akci s názvem Dobrá praxe: Litoměřice inspirují městské části Prahy v realizaci MA21připravily Zdravé městské části Praha 20 a Praha 14. Litoměřice do projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (MA21) vstoupily před 12ti lety a dnes je již vedení města pevně propojené se systémem strategického plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, jehož přímými účastníky jsou občané.

V rámci akce vystoupil politik Zdravého města Litoměřic, Petr Hermann, dále koordinátorka Rita Vlčková a Antonín Tym z oddělení strategií litoměřického městského úřadu. Ve svých prezentacích se podělili o své bohaté zkušenosti s přítomnými zastupiteli a členy komisí z MČ Prahy 7, 12, 14, 20, 21, Dolních Počernic a Vinoře. Přítomní se zájmem vyslechli osvědčené návody, jak podporovat kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost, jak strategicky řídit rozvoj města se zapojováním veřejnosti do plánovacích procesů, jak s veřejností komunikovat a vytvářet partnerství. Po přednáškách následovala diskuse, která se pro veliký zájem protáhla z plánovaných 30 minut o celou další hodinu. Zástupci pražských samospráv si ze semináře odnesli nápady a tipy, které mohou využít ve svých městských částech.

 

V Libereckém kraji proběhlo setkání Zdravých krajů k místní Agendě 21

Ve čtvrtek 12. února 2015 se ve Zdravém Libereckém kraji v budově Krajského úřadu uskutečnilo každoroční Setkání krajů k programu Zdravý kraj a místní Agenda 21. Cílem setkání bylo sdílení osvědčených postupů a inspirací v rozvoji Zdravých krajů a diskutovat nad vzájemnou spoluprací s obcemi, mikroregiony a městy v rámci daného regionu. Své zkušenosti sdíleli zástupci kraje Libereckého, Jihomoravského a kraje Vysočina.

Účastníky nejprve přivítala Ivana Hujerová, členka rady Libereckého kraje, a ředitel Krajského úřadu René Havlík. V úvodní části zástupci Libereckého kraje prezentovali zajímavé projekty a využívané postupy, např. realizaci partnerství pro udržitelný rozvoj v kraji, postupy komunikace s veřejností i uvnitř úřadu, využívané metody kvality, zdravotní politiku kraje či implementaci a udržování modelu excelence EFQM v podmínkách krajského úřadu. Ivana Hujerová také účastníky seznámila s procesem tvorby vize neziskového sektoru Libereckého kraje, která byla vytvořena na společném setkání členů neziskových organizací za využití metody „tvorba vize komunity“.

Následně Petr Švec, ředitel NSZM ČR, otevřel blok věnovaný zkušenostem a postupům v jednotlivých Zdravých krajích. Diskuse byla věnována důležitým oblastem z činnosti Zdravých krajů. Nejprve byly představeny Plány zlepšování pro rok 2015 a vyhodnoceny aktivity roku minulého. Zástupci kraje Vysočina informovali o realizaci projektu Angažovanci, který je zacílený na odborné vzdělávání zástupců veřejné správy, neziskových organizací a aktivních občanů v oblasti zapojování veřejnosti do aktivit obce. Další blok byl zaměřen na dotační tituly jednotlivých krajů. Byly představeny cíle dotačních programů, podmínky pro udělení grantů a podporované oblasti. Dále byla diskuse věnována fungování Komise Zdravého kraje či realizaci plánovacích akcí s veřejností, kampaní a propagaci aktivit Zdravých krajů. Zástupci kraje Vysočina např. sdíleli své zkušenosti s pořádáním krajského Veřejného fóra a zapojováním mládeže. Zástupci Jihomoravského kraje představili činnost Pracovní skupiny projektu Zdravý kraj a témata setkávání s obcemi. Setkání bylo zakončeno diskusí nad dalšími aktuálními tématy.

Prezentace a fotografie z akce naleznete ZDE
 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2015

  WHO Healthy Cities Project