Pokud se Vám tento email nezobrazil správně, klikněte zde.  


I/2015
  Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc leden
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.Petr Švec
ředitel NSZM ČR


  Připravuje se
 

Jarní škola Zdravých měst 2015 představí inspirace pro udržitelná města

Ve dnech 18. - 20. března 2015 se ve Zdravém městě Tábor bude konat Jarní škola Zdravých měst, která je součástí akreditovaného vzdělávacího programu "Místní Agenda 21 a Projekt Zdravé město WHO". Úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům, představí zajímavé inspirace ze Zdravých měst, osvědčené kampaně a nabídku spolupráce odborných partnerů pro členy NSZM ČR. Příspěvky budou věnovány například tématům udržitelné energetiky, řízení malých obcí či zapojování veřejnosti včetně mladé generace. Odpolední blok představí konkrétní kroky a opatření, které je možné využít pro podporu udržitelného rozvoje měst, obcí a regionů.

Následující dny Jarní školy se uskuteční praktické tréninky pro koordinátory MA21 včetně nácviku práce s informačním systémem DataPlán a individuálních konzultací.

Více informací naleznete ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
esf_eu_oplzz_cb-male.png

 

Rok 2015 připomene 70. výročí vzniku OSN a je také Evropským rokem pro rozvoj

OSN si v roce 2015 připomíná výročí 70 let od svého založení, oslavy vyvrcholí na podzim historickým summitem. Rok 2015 je v rámci mezinárodního společenství také rokem, kdy končí lhůta ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí (tzv. Millennium Development Goals - MDGs), na kterých se v roce 2000 dohodli vedoucí představitelé zemí světa, a kdy by se mezinárodní společenství mělo opět dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a pro udržitelný rozvoj. Více na webu Informačního centra OSN v Praze.

I na úrovni Evropské unie se rok 2015 uvádí tématem rozvoje. Evropský rok pro rozvoj 2015 se zaměřuje každý měsíc na speciální problematiku: únor na vzdělávání, březen bude věnován otázkám genderu a duben bude měsícem zdraví. Více informací o kalendáři akcí Evropského roku pro rozvoj 2015 ve všech členských státech naleznete na stránce https://europa.eu/eyd2015/

Zdravá města se uvedenými tématy dlouhodobě zabývají a na úrovni celostátní asociace i jejích jednotlivých členů realizují řadu souvisejících aktivit. Je zajímavé připomenout, že v České republice Zdravá města v současnosti představují jediné úspěšné naplnění programů, které fungují pod patronací mezinárodního společenství OSN. Projekt Zdravé město totiž vznikl právě z iniciativy Organizace spojených národů prostřednictvím Světové zdravotní organizace (WHO).

  Informace a střípky
 

Město mladým: portál inspirací pro zapojování mladých lidí do rozvoje obcí

Mladí lidé se zájmem o rozvoj míst, kde žijí, mají nově možnost získat inspiraci pro své aktivity na novém webovém portálu s názvem Město mladým. Stejně tak zde najdou zástupci obcí a regionů návody, jak mladé lidi do místních aktivit zapojit. Webový portál Město mladým je rozcestníkem s příklady dobré praxe, cíli jednotlivých měst a indikátory jejich plnění. Naleznete zde rovněž odkazy a informace o partnerských organizacích.

Portál Město mladým vytvořila Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) společně se Střediskem ekologické výchovy Rýchory (SEVER) v rámci projektu "Nedělám to pro sebe", který je realizován za finanční podpory Evropské unie. Portál ukazuje mladým lidem dostatek příležitostí pro využití volného času, vlastní realizaci, smysluplné zapojení do dění ve městě. Ať už se jedná o účast v kampaních, dobrovolnickou pomoc nebo jinou formu spolupráce s městem, jsou to příležitosti k aktivnímu ovlivnění života v místě, kde mladí lidé žijí. Na portálu Město mladým se vytváří dialog s mladými lidmi – zde jsou jejich názory brány vážně. Jen tak je možné posilovat aktivní občanství a vytváření zodpovědnosti za svůj život.

Města a obce disponují nástroji a prostředky pro vytváření podmínek pro aktivní rozvoj mladé generace. Portál Město mladým obsahuje příklady dobré praxe z oblasti zapojení mladých do rozvoje míst, kde žijí. Jsou zde rovněž cíle obcí, měst a regionů, které se nějakým způsobem zapojením a aktivitou mladých zabývají v celé ČR, ale i příslušné indikátory ke sledovaným oblastem. Portál obsahuje také národní tematické dokumenty, odkazy a informace o partnerech, které se zabývají tématem aktivit mladých lidí v obcích.

Národní síť Zdravých měst ČR soustavně podporuje aktivity zaměřené na mladé lidi. Již několik let probíhají ve Zdravých městech tzv. Mladá fóra či kulaté stoly, na kterých mají mladí lidé příležitost vyjádřit svůj názor a mohou diskutovat s představiteli státní správy a samosprávy.

Již dříve zprovoznila NSZM další tematické portály shromažďující a propojující příklady dobré praxe z různých oblastí. Portál Města přátelská seniorům nabízí mnoho informací, které se týkají problematiky seniorů. Města se tak mohou dále učit, jak vycházet vstříc seniorům a jak využít potenciál, který senioři pro společnost představují. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého a její Katedrou rekreologie byl vytvořen portál Město a pohyb, který se zaměřuje na inspirace v oblasti podpory pohybu všech generací.

 

Národní síť Zdravých měst nabízí svým členům vzdělávací programy

Zástupci veřejné správy ve Zdravých městech, obcích a regionech mají možnost využít unikátních vzdělávacích programů, které se zaměřují na téma udržitelného rozvoje na místní úrovni. NSZM je akreditována Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací instituce a svým členům nabízí dva akreditované vzdělávací programy. Účastníci těchto programů získávají po jejich absolvování certifikované osvědčení platné v územní veřejné správě České republiky.

Program „Místní Agenda 21 a Zdravé město WHO“ probíhá formou pravidelného setkávání třikrát ročně na Školách Zdravých měst, jejichž účastníci mají možnost využít akce i k předávání zkušeností mezi jednotlivými městy, obcemi a regiony.

Program „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“ probíhá jako jednorázový seminář přímo na konkrétním úřadě. Během semináře se účastníci dozvědí základní informace o problematice udržitelného rozvoje, kvality veřejné správy a strategického plánování a řízení, zejména s důrazem na problematiku místní Agendy 21 jako mezinárodně využívané metody kvality veřejné správy. Orientace a praktická implementace témat, na něž je program zaměřen je významná v neposlední řadě také pro úspěšné žádosti o finanční zdroje EU.

Seminář v rámci akreditovaného programu „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“ se uskutečnil například na konci minulého roku na radnici městské části Praha 4, která je čerstvým členem NSZM. Semináře se zúčastnilo 51 posluchačů z řad zastupitelstva, vedoucích odborů a oddělení Úřadu městské části Praha 4.

 

V obnovené Radě vlády pro udržitelný rozvoj jsou zastoupena Zdravá města

Obnovená Rada vlády pro udržitelný rozvoj poprvé zasedala v minulém roce, poté co vláda schválila její rekonstrukci. Zdravá města mají zastoupení nejen přímo v Radě, ale NSZM společně se SMO také předsedá Výboru pro udržitelné municipality. Činnost Výboru je úzce svázána s realizací místní Agendy 21 ve městech, obcích a regionech a se speciální pracovní skupinou pro MA21. Rada byla zřízena v roce 2003 jako stálý poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení.

Rada ve své činnosti navrhuje opatření ke sladění dlouhodobých záměrů a cílů se střednědobými a krátkodobými cíli a programy v souladu s principy udržitelného rozvoje. Sleduje a vyhodnocuje globální jevy a rozvojové příležitosti a navrhuje včasné a odpovídající reakce státu na ně. Rada sleduje uplatnění principů udržitelného rozvoje při dosažení dynamické rovnováhy jeho složky ekonomické, sociální a environmentální.

V závěru roku proběhlo po pěti letech také Fórum udržitelného rozvoje. Úvodním projevem akci zahájil premiér Bohuslav Sobotka, který z titulu své funkce předsedá Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Premiér ve svém projevu vyzdvihl výsledky nejpokročilejších Zdravých měst. Jako hlavní host Fóra vystoupil Simon Upton, ředitel Direktorátu OECD pro životní prostředí.

Více informací o činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj naleznete zde.

 

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
Nalezněte i další informace na facebook.com/NSZM.CZ  či ZdravaMesta.cz/video
© NSZM ČR, 2015

  WHO Healthy Cities Project